Logo Четвъртък, 6 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА ЗА РЕДА И НАЧИНА НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА, МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ, МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО, МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА, ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА, МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ, КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА, АГЕНЦИЯ "МИТНИЦИ" И ПАТЕНТНОТО ВЕДОМСТВО ЧРЕЗ НАЦИОНАЛНАТА СИСТЕМА ЗА ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ В ОБЛАСТТА НА АВТОРСКОТО ПРАВО И СРОДНИТЕ МУ ПРАВА И ИНДУСТРИАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ И ЗА ДЕЙНОСТТА НА МЕЖДУВЕДОМСТВЕНИЯ СЪВЕТ ПО АДМИНИСТРИРАНЕТО, ПОДДЪРЖАНЕТО И РАЗВИТИЕТО НА НАЦИОНАЛНАТА СИСТЕМА (ЗАГЛ. ДОП. - ДВ, БР. 105 ОТ 2006 Г., ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 93 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 24.11.2009 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 55 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 07.07.2017 Г.)

В сила от 18.03.2006 г.
Приета с ПМС № 22 от 03.02.2006 г.

Обн. ДВ. бр.15 от 17 Февруари 2006г., изм. ДВ. бр.105 от 22 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.93 от 24 Ноември 2009г., изм. ДВ. бр.55 от 7 Юли 2017г.

Глава първа.
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ


Чл. 1. С наредбата се уреждат:
1. осигуряване функционирането на националната система за обмен на информация в областта на авторското право и сродните му права и индустриалната собственост, наричана по-нататък "националната система";
2. (доп. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.) реда и начина на взаимодействие между Министерството на културата, Министерството на вътрешните работи, Министерството на правосъдието, Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, Министерството на земеделието, храните и горите, Комисията за защита на конкуренцията, Агенция "Митници" и Патентното ведомство, наричани по-нататък "институциите", по отношение на предоставянето, ползването и защитата на информацията в националната система;
3. дейността на Междуведомствения съвет по администриране, поддържане и развитие на националната система по т. 1, наричан по-нататък "междуведомствения съвет".

Чл. 2. (1) Националната система посредством свързаните чрез нея вътрешноведомствени информационни системи предоставя необходимата информация на институциите по чл. 1, т. 2 за осъществяване на техните функции в сферата на защитата на авторските и сродни права и индустриалната собственост.
(2) Институциите администрират, поддържат и развиват националната система чрез междуведомствения съвет.
(3) За целите на националната система при изграждане и поддържане на ведомствени информационни системи институциите прилагат технологични, комуникационни и информационни стандарти за информационно взаимодействие и обмен на данни между тях. Стандартите се утвърждават и въвеждат в работа от междуведомствения съвет.
(4) Институциите осигуряват функционирането на националната система чрез:
1. предоставяне на информация, нейното структуриране, свързано с изискванията на потребителите, и администрирането на достъпа до нея;
2. изготвянето на междуведомствени правила за ползване и администриране на националната система;
3. изготвяне на технологични, комуникационни и информационни стандарти;
4. генериране и предоставяне на статистическа информация.


Чл. 3. (1) Управлението на националната система се осъществява от междуведомствения съвет.
(2) Практическото взаимодействие между институциите се осъществява чрез изпълнение на нормативно уредените им функции, както и чрез прилагане на междуведомствени правила за ползване и администриране на националната система, технологични, комуникационни и информационни стандарти и конкретни решения, приети от междуведомствения съвет.

Глава втора.
ОБЕЗПЕЧАВАНЕ ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА НАЦИОНАЛНАТА СИСТЕМА


Чл. 4. (1) Средствата за поддържането, експлоатацията и развитието на националната система се осигуряват по бюджетите на институциите по чл. 1, т. 2.
(2) Конкретният размер на средствата, необходими за функционирането на системата за всяка следваща година, се планират от междуведомствения съвет.


Чл. 5. (1) Членовете на междуведомствения съвет осигуряват прилагането на стандартите и технологичните регламенти за националната система и на конкретните решения на съвета в представляваните от тях органи.
(2) Институциите, свързани с поддържането и ползването на националната система, осигуряват технологичната дейност по експлоатацията на системата и експлоатационното и единодействие с ведомствените информационни системи.
(3) Институциите, свързани с поддържането и ползването на националната система, осигуряват централизирано администриране на поддържаните от тях компоненти на националната система и на комуникациите на техните системи към нея чрез определени от тях организационни структури, които осигуряват и внедряването, поддържането и развитието на системата в съответния орган.

Глава трета.
РЕД И НАЧИН НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЧРЕЗ НАЦИОНАЛНАТА СИСТЕМА

Раздел I.
Общ ред и начин за взаимодействие


Чл. 6. Взаимодействието между институциите чрез системата се осъществява при спазване на принципите за:
1. прилагане на междуведомствени правила за ползване и администриране на националната система;
2. прилагане на общи технологични, комуникационни и информационни стандарти;
3. съгласувана защита на данните в системата и свързаните чрез нея вътрешноведомствени системи;
4. съгласувано ресурсно осигуряване;
5. съгласуване на ведомствените интереси.

Раздел II.
Поддържане на стандартите на националната система


Чл. 7. Информационното взаимодействие за обезпечаване защитата на авторското право и сродните му права и индустриалната собственост се осигурява на основата на междуведомствени технологични, комуникационни и информационни стандарти.


Чл. 8. Междуведомственият съвет създава постояннодействаща експертна група от специалисти в областта на информационните технологии за разработването и поддържането на междуведомствени технологични, комуникационни и информационни стандарти. Междуведомственият съвет утвърждава и изменя, въвежда в работа и разпространява стандартите между институциите.

Раздел III.
Свързване на националната система с ведомствените системи


Чл. 9. Архитектурата на националната система и на свързаните с нея ведомствени системи обхваща:
1. централизирана база данни;
2. вътрешноведомствени бази данни - източник на информация за системата;
3. комуникационни канали и свързаното с тях ведомствено оборудване за осъществяване на достъп до системата, както и подразбиращия се обмен на данни за поддържане актуалността на информацията в системата;
4. допълнително оборудване, свързано с развитие на националната система.


Чл. 10. (1) С националната система се свързват ведомствените информационни системи, които функционират при институциите и осигуряват информационния обхват на националната система.
(2) Свързване на националната система с ведомствени системи извън тези по ал. 1 или със системи, осигуряващи увеличаване на информационния обхват за националната система и функциониращи в органи извън определените в чл. 1, т. 2, се осъществява въз основа на решение на междуведомствения съвет, взето с единодушие.


Чл. 11. (1) Информацията, изпращана от ведомствени системи към националната система, е с обем, определен от нейните стандарти, при което се осигурява възможно най-голяма степен на конкретизация.
(2) Времевите параметри за въвеждане и актуализиране на данни, постъпващи в централната база данни на националната система, се определят с решения на междуведомствения съвет.

Глава четвърта.
СЪСТАВ И ДЕЙНОСТ НА МЕЖДУВЕДОМСТВЕНИЯ СЪВЕТ

Раздел I.
Състав на междуведомствения съвет


Чл. 12. (Доп. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.) Междуведомственият съвет се състои от председател - заместник-председател на Патентното ведомство, и членове: заместник-министър на културата, заместник-министър на вътрешните работи, заместник-министър на правосъдието, заместник-министър на икономиката, енергетиката и туризма, заместник-министър на земеделието, храните и горите, заместник-председател на Комисията за защита на конкуренцията и заместник-директор на Агенция "Митници".


Чл. 13. (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г.) По покана на председателя на междуведомствения съвет в работата му могат да участват без право на глас и представители на други заинтересувани ведомства.

Раздел II.
Дейност на междуведомствения съвет


Чл. 14. Междуведомственият съвет:
1. ръководи администрирането, поддържането, развитието и използването на националната система;
2. съгласува дейностите на институциите, свързани с информационното обезпечаване на защитата на правата на индустриална и интелектуална собственост;
3. разглежда необходимото бюджетно и кадрово обезпечаване на националната система;
4. изготвя междуведомствени правила за ползване и администриране на националната система;
5. определя и утвърждава комуникационните стандарти между ведомствата по чл. 1, т. 2;
6. приема други решения в рамките на своята дейност.


Чл. 15. Междуведомственият съвет разглежда периодично състоянието на националната система, промените във вътрешноведомствените информационни системи и свързаните с тях възможности за предоставяне и ползване на нови информационни услуги в националната система.


Чл. 16. (1) Междуведомственият съвет се свиква на заседания от неговия председател при необходимост, но не по-малко от два пъти годишно с писмена покана до членовете на съвета.
(2) Заседание може да бъде свикано и въз основа на мотивирано предложение на член на междуведомствения съвет.
(3) Заседанията се провеждат във време и на място, определени от председателя.


Чл. 17. Заседанията на междуведомствения съвет се ръководят от председателя или от определен от него член на междуведомствения съвет.


Чл. 18. Членовете на междуведомствения съвет се уведомяват най-малко 10 дни преди деня на провеждане на заседанието за времето и мястото на провеждането му, като им се предоставят проект на дневен ред и съответните материали за разглеждане.


Чл. 19. (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г.) Заседание на междуведомствения съвет се провежда, ако присъстват най-малко петима от членовете му.


Чл. 20. (1) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г.) Решенията на междуведомствения съвет се приемат с мнозинство от най-малко петима от общия брой на членовете на съвета с изключение на решенията по чл. 10, ал. 2.
(2) Решенията се приемат с явно гласуване на заседание на съвета.


Чл. 21. (1) За разгледаните на заседание на междуведомствения съвет въпроси и за приетите решения се изготвя протокол.
(2) Протоколът се подписва от председателя, след което копие от него се изпраща на всички членове на междуведомствения съвет.


Чл. 22. (1) На заседанията на междуведомствения съвет могат да присъстват и експерти за подпомагане на дейността му.
(2) Със съгласието на председателя на междуведомствения съвет на заседанията могат да присъстват и други лица.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на наредбата:
1. "Технологични регламенти" са редът и начинът за осигуряване експлоатирането на националната система за обмен на информация в областта на авторското право и сродните му права и индустриалната собственост относно въвеждането и коригирането на данни, справочна дейност, управление на достъпите, поддържане на работоспособността и сигурността на системата и други, които са приети от междуведомствения съвет.
2. "Технологични, информационни и комуникационни стандарти" са валидните за всички участници общи изисквания към информационни обекти, комуникационни линии и технологични правила за достъп до информационни услуги по отношение на техните физически, логически и структурни параметри.
3. "Поддържане на стандарти" е своевременно осигуряване на актуализацията им и съхраняване на актуалното им състояние с цел разпространяване.

Заключителни разпоредби


§ 2. Наредбата се приема на основание § 5в от Закона за авторското право и сродните му права.


§ 3. Изпълнението на наредбата се възлага на органите по чл. 1, т. 2.


§ 4. Наредбата влиза в сила един месец след обнародването и в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 268 ОТ 12 НОЕМВРИ 2009 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА, ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА


(ОБН. - ДВ, БР. 93 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 24.11.2009 Г., ПОПР. - ДВ, БР. 95 ОТ 2009 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 4 ОТ 2012 Г.)

§ 94. (Попр. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., отм. с Решение № 15898 от 01.12.2011 г. на ВАС в частта "с изключение на § 93, т. 1, която влиза в сила от 01.11.2009 г." - ДВ, бр. 4 от 2012 г.) Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 130 ОТ 29 ЮНИ 2017 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 55 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 07.07.2017 Г.)

§ 70. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти