Logo Неделя, 11 Април


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 2 ОТ 3 ЯНУАРИ 2006 Г. ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СУРОВИНИТЕ И ХРАНИТЕ ОТ ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОД ЗА ЛИЧНА КОНСУМАЦИЯ ПРИ ВНАСЯНЕТО ИМ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ

В сила от 01.05.2006 г.
Издадена от министъра на земеделието и горите

Обн. ДВ. бр.14 от 14 Февруари 2006г.


Чл. 1. (1) С тази наредба се определят изискванията към месо, месни продукти, мляко и млечни продукти за лична консумация от хора при внасянето им от трети страни от пътници или изпратени до частни лица на територията на Република България.
(2) Месо, месни продукти, мляко и млечни продукти за лична консумация от хора могат да се внасят на територията на Република България само от трети страни или региони на трети страни, посочени в списъци, одобрени от Европейската комисия, от които внасянето на съответните суровини и храни е разрешено и отговарят на изискванията за внасяне, определени с Наредбата за общите изисквания към ветеринарните проверки при въвеждане на продукти на митническата територия на страната по чл. 188, ал. 2 от Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВД) и Наредбата за общите ветеринарномедицински изисквания за внасяне на суровини и храни от животински произход по чл. 61, ал. 2 ЗВД.
(3) Продуктите по ал. 1 подлежат на ветеринарномедицински проверки, които се извършват по ред, определен с Наредбата за общите изисквания към ветеринарните проверки при въвеждане на продукти на митническата територия на страната по чл. 188, ал. 2 ЗВД.
(4) След одобряването на списъците по ал. 1 от Европейската комисия страните, посочени в тях, се одобряват със заповед на министъра на земеделието и горите.

Чл. 2. (1) Изискванията по чл. 1 не се прилагат за продуктите, посочени в приложение № 1, ако не надвишават 1 кг, както и за продуктите, внасяни на територията на Република България от островите Фарос, Гренландия, Исландия, Лихтенщайн и Швейцария и не надвишават 5 кг за едно лице.
(2) За продуктите по ал. 1 се прилагат изискванията на Наредбата за общите изисквания към ветеринарните проверки при въвеждане на продукти на митническата територия на страната по чл. 188, ал. 2 ЗВД.


Чл. 3. (1) На всички гранични пунктове се поставя на лесно достъпни и видими места съобщение на български и английски език, съдържащо ветеринарномедицинските изискванията към продукти по чл. 1, ал. 1.
(2) Международните превозвачи са длъжни да предоставят на пътниците, които пренасят продукти по чл. 1, ал. 1, информация за ветеринарномедицинските изисквания към тези продукти чрез средства за комуникации (брошури, гласови съобщения, екранни и стенни дисплеи и др.).
(3) Информацията по ал. 1 и 2 съдържа най-малко данните по приложения № 2 и 3.


Чл. 4. (1) Официалните ветеринарни лекари осъществяват граничен ветеринарномедицински контрол в сътрудничество с другите служби от задължителния граничен контрол на пристанища и летища и обслужващите лица от други гранични пунктове на влизане, като проверяват спазването на изискванията на тази наредба и изискванията за внасяне на продуктите по чл. 1, ал. 1.
(2) Проверките по ал. 1 се извършват чрез:
1. анализ на риска;
2. използване на сканиращо оборудване и обучени кучета.
(3) Всички продукти, внесени в нарушение на тази наредба, се конфискуват и унищожават по ред, определен с Наредбата за общите изисквания към ветеринарните проверки при въвеждане на продукти на митническата територия на страната по чл. 188, ал. 2 ЗВД.
(4) Разходите по конфискацията и унищожаването на суровини и храни за лична консумация, внесени в нарушение на тази наредба, са за сметка на нарушителя.


Чл. 5. (1)Тази наредба не се прилага за пратки до 5 кг до частни лица, когато се внасят от Андора, Норвегия и Сан Марино.
(2) Страните по ал. 1 се посочват в информацията по чл. 3, ал. 3.


Чл. 6. (1) Всяка година в срок до 1 март Националната ветеринарномедицинска служба предоставя на Европейската комисия обобщена информация съгласно приложение № 4 за предприетите мерки за съобщаване и прилагане на изискванията към продуктите по чл. 1, ал. 1 и произтичащите от това резултати.
(2) Информацията по ал. 1 се отнася за периода от 1 януари до 31 декември на предходната година.
(3) Информацията по ал. 1 се предоставя по електронен път.

Заключителни разпоредби


Параграф единствен. Тази наредба се издава на основание чл. 61, ал. 2 от Закона за ветеринарномедицинската дейност и влиза в сила от 1.V.2006 година.


Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1

Месо и месни продукти, мляко и млечни продукти, които са освободени от системни ветеринарни проверки, когато се носят от пътници, влизащи в страната:

мляко на прах за бебета, храна за бебета и специални храни, необходими за лечебна цел, при условие че тези продукти не се нуждаят от замразяване преди отваряне, че това са пакетирани, патентовани, защитени с търговска марка, продукти за директна продажба до крайния консуматор и че опаковката е цяла, освен ако продуктът не се ползва в момента.


Приложение № 2 към чл. 3, ал. 3


Заразни болести по животните
извън
Република България
 
Продуктите от животински произход могат да
пренасят причинители на инфекциозни
заболявания при животните
 


Съществуват строги процедури и ветеринарен
контрол при въвеждане на продукти от
животински произход на територията на
Република България


(*) Освен тези, пристигащи от Андора, островите Фарос, Гренландия, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия, Сан Марино и Швейцария с малки количества, предназначени за лична консумация.


Приложение № 3 към чл. 3, ал. 3

Международните превозвачи трябва да използват съществуващите средства за комуникация (брошури, гласови съобщения, екранни и стенни дисплеи и др.), за да гарантират, че необходимата информация е на разположение на всички пътници, които докарват (превозват) такива продукти в Република България.
Международните превозвачи трябва също да гарантират, че тази информация е предадена в подходящ формат, за да се вземат под внимание местните условия и обстоятелства, и по начин, който е разбираем за пътниците, които превозват тези стоки.


Заразните болести по животните извън
Република България!
 
Продукти от животински произход могат да
пренасят причинители на инфекциозни
заболявания при животните
 
Поради риск от внасяне на болест от страна на пътниците в Република България се забранява вносът на лични пратки от месо, месни продукти, мляко и млечни продукти в страната, с изключение на следното:
0 мляко на прах за бебета, бебешки храни и специални храни, необходими за лечебна цел, при условие че:
• продуктът не се нуждае от замразяване преди консумация;
• продуктът е пакетиран, патентован и защитен с търговска марка;
• опаковката е цяла;
0 лични пратки от месо, месни продукти, мляко или млечни продукти от островите Фарос, Гренландия, Исландия, Лихтенщайн и Швейцария с общо комбинирано тегло, което не надвишава 5 кг на човек;
0 лични пратки от месо, месни продукти, мляко или млечни продукти от Андора, Норвегия и Сан Марино.

Вие можете да внесете месо, месни продукти, мляко или млечни продукти в Република България само ако:
• сте получили необходимата документация от официалната ветеринарна служба на страната, от която идвате, като в тази документация е посочено, че стоките отговарят на изискванията за внос в Република България; и
• вие декларирате всякакви такива стоки и представите Вашата документация при пристигането Ви на граничен пункт за ветеринарен контрол, одобрен от ЕС (министъра на земеделието и горите за тази цел).
0 Месото, месните продукти, млякото или млечните продукти, които не отговарят на тези изисквания, трябва да бъдат оставени при пристигане на граничния пункт за ветеринарен контрол за официално обезвреждане.

В случай че тези стоки не се декларират, на лицата може да бъде наложена глоба или да бъдат подведени под съдебна отговорност.
Храна от животински произход освен месо, месни продукти, мляко и млечни продукти може да бъде внесена до 1 кг, ако произхожда само от одобрени трети страни или части от одобрени трети страни, без да я предоставяте за ветеринарен контрол.

Благодарим за разбирането и за Вашето съдействие.
 


Приложение № 4 към чл. 6, ал. 1


Данни от резултатите по изпълнението на
изискванията при внос на месо, месни продукти,
мляко и млечни продукти, предназначени
за лична консумация
Основна информация
(а) Страна членка (моля, посочете) ..........................................................................................................................................
(б) Приблизителен брой пунктове на влизане в Европейската общност (Р България) (моля, посочете) ......................
(в) Отчетен период (моля, посочете година) .......................................................................................................................................
 
Начини за увеличаване информираността на пътниците по
отношение на ветеринарно-здравните изисквания при внос
на продукти от животински произход, предназначени за
лична консумация
Моля, посочете механизмите, използвани от компетентния орган, с които да се подобри информираността на пътниците по отношение на ветеринарно-здравните изисквания при внос на хранителни продукти от животински произход, предназначени за лична консумация! Това трябва да включва както механизмите, така и периодичността, при която са били използвани (т.е плакати, публични обяви, допълнителни реклами и т.н).
................................................................................................................................................................................
Изпълнение:
___________________________________________________________________________________________________________
(А) Начините, използвани за идентифициране на нелегалните пратки месо и месни продукти по време на отчетния период (зачертайте, както е уместно):
Произволно търсене от страна на митническите власти /или целево търсене/ обучени ("душещи") кучета, (сканиращо оборудване), друг.
 
Моля, дайте данни за начините (режимите) на изпълнение по време на отчетния период:
..............................................................................................................................................................................
(Б) Приблизителен общ брой на незаконните пратки от месо и мляко, открити в личния багаж на пътниците при влизане в Р България по време на отчетния период ........ (моля, посочете)
(В) Приблизително количество месо и мляко, конфискувано и/или унищожено, което е открито в личния багаж на пътниците в резултат на проверките, извършени на граничните пунктове при влизане в Р България по време на отчетния период (моля, посочете):
 
• .................... кг месо и месни продукти
• .................... кг мляко и млечни продукти
(Г) Моля, впишете пет държави от трети страни, в личния багаж на пътниците на които най-често се откриват незаконно пренасяни пратки с месо и мляко по време на отчетния период:
.................................................................................................................................................................................
(Д) Ако е приложимо, моля, впишете третите страни, от които пътниците най-редовно са били предмет на целево митническо претърсване, и дайте подробности, включително брой на извършените претърсвания (обиски), количество и вид на откритите незаконни пратки:
.................................................................................................................................................................................
______________________________________________________________________________________________________________
* Да се представи на Европейската комисия не по-късно от първия ден на март в годината след края на всеки годишен отчетен период.
 


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти