Logo Понеделник, 10 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


ПРАВИЛНИК ЗА РАБОТАТА НА ПОМИРИТЕЛНИТЕ КОМИСИИ

В сила от 10.06.2006 г.
Издаден от Министерството на икономиката и енергетиката

Обн. ДВ. бр.13 от 10 Февруари 2006г., изм. ДВ. бр.26 от 7 Април 2015г., отм. ДВ. бр.87 от 10 Ноември 2015г.


Отменен с § 7 от заключителните разпоредби на Правилника за дейността на общите и секторните помирителни комисии - ДВ, бр. 87 от 10 ноември 2015 г., в сила от 10.11.2015 г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С този правилник се урежда съставът на помирителните комисии и помирителното производство по споровете между потребители и търговци.

Чл. 2. Помирителните комисии съдействат за разрешаване на спорове между потребители и търговци във връзка с гаранционната отговорност, правото на рекламация за стоки или услуги и неравноправни клаузи в договорите, търговски практики и договори, сключвани с потребители.


Чл. 3. Помирителните комисии са независими в своята дейност.


Чл. 4. Производството пред помирителните комисии е безплатно.


Чл. 5. Потребителите и търговците имат право да получат информация за работата на помирителните комисии в регионалните дирекции на Комисията за защита на потребителите.

Глава втора.
СЪСТАВ НА ПОМИРИТЕЛНИТЕ КОМИСИИ


Чл. 6. (1) Помирителната комисия е в състав: председател и по един представител на сдружение на търговците и на сдружение на потребителите, определени по реда на чл. 7.
(2) Председателят на помирителната комисия е юрисконсулт или друг служител с юридическо образование на регионалната дирекция на Комисията за защита на потребителите и се определя от председателя на Комисията за защита на потребителите.


Чл. 7. (1) Председателят на помирителната комисия отправя до сдруженията на потребителите и сдруженията на търговците искане за посочване на представител в помирителната комисия в 3-дневен срок от получаване на заявлението от потребителя.
(2) Искането по ал. 1 може да бъде направено чрез писмо с обратна разписка, телефон, факс или по друг подходящ начин, удостоверяващ начина му на получаване от адресата.
(3) В срок и по начин, определени от председателя на помирителната комисия, сдруженията на потребителите и сдруженията на търговците предлагат свои представители между лицата, посочени в списъка по чл. 182, ал. 2 от Закона за защита на потребителите, съобразно предмета на искането.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 26 от 2015 г.) Когато помирителната комисия не може да се образува поради липса на представител на сдружение на търговците или сдружение на потребителите, министърът на икономиката определя помирителната комисия, която ще съдейства за разрешаването на споровете в района, в който не може да се създаде помирителна комисия.


Чл. 8. (1) Не може да участва в помирителното производство лице, което:
1. е съпруг, роднина по права линия, по съребрена линия до четвърта степен или по сватовство до трета степен на някоя от страните по спора;
2. се намира с някоя от страните по спора в отношения, които пораждат основателни съмнения в неговата безпристрастност.
(2) Искането за отстраняване на член на помирителната комисия може да бъде направено от всяка от страните.
(3) Член на помирителната комисия е длъжен да си направи самоотвод, ако са налице обстоятелствата по ал. 1.
(4) Членовете на помирителната комисия попълват декларация, че не са налице обстоятелствата по ал. 1 преди началото на помирителното производство.


Чл. 9. (1) В случаите по чл. 8, ал. 1 или когато съществува обективна невъзможност за участие в работата на помирителната комисия, всяка една от страните може да отправи искане до председателя на Комисията за защита на потребителите за отстраняване на член на помирителната комисия.
(2) В срок три работни дни председателят на Комисията за защита на потребителите се произнася по искането за отстраняване на член на помирителната комисия.
(3) Когато председателят на помирителната комисия бъде отстранен, председателят на Комисията за защита на потребителите определя друг председател съгласно чл. 6.
(4) Когато член на помирителната комисия бъде отстранен, съответното сдружение посочва друг член от списъка по чл. 182, ал. 2 от Закона за защита на потребителите в срок, определен от председателя на помирителната комисия.


Чл. 10. Членовете на помирителната комисия са длъжни да бъдат обективни и безпристрастни и да не разпространяват търговската тайна или други сведения, станали им известни при или по повод изпълнение на техните задължения.

Глава трета.
ПОМИРИТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО


Чл. 11. (1) Помирителната комисия съдейства за доброволното уреждане на спорове между потребители и търговци чрез сключване на споразумение между страните по спора.
(2) Съдействието по ал. 1 се осъществява по искане на потребител с местоживеене в района на действие на съответната помирителна комисия.
(3) Производството пред помирителната комисия не е задължителна предпоставка за предявяването на иск пред съда.


Чл. 12. (1) Помирителното производство започва по заявление на потребител.
(2) Заявлението се написва на български език и съдържа:
1. трите имена, ЕГН, адреса и телефон на заявителя;
2. наименование и адрес на лицето, срещу което се подава заявлението;
3. изложение на обстоятелствата по спора и на искането;
4. подпис на лицето, което подава заявлението.
(3) Заявителят представя и писмени доказателства, ако разполага с такива, както и препис от заявлението за противната страна.
(4) Когато заявлението е подадено от пълномощник, към него се представя пълномощното, с което той е изрично упълномощен да участва в помирителното производство и да сключва споразумение.


Чл. 13. (1) Когато заявлението не съдържа достатъчно данни, за да се индивидуализира противната страна или за да се определи предметът на спора, председателят на помирителната комисия изпраща на заявителя уведомление, с което му дава 7-дневен срок за отстраняването на недостатъците и непълнотите в искането.
(2) Ако заявителят не отстрани непълнотите в срока по ал. 1 или не поиска удължаването му поради уважителни причини, помирително производство не се образува.
(3) Когато заявлението не съдържа достатъчно данни за индивидуализиране на заявителя, указанията за отстраняване на непълнотите се излагат на специално табло пред помещенията, където заседава помирителната комисия.


Чл. 14. (1) В 3-дневен срок от образуване на помирителното производство председателят на помирителната комисия насрочва ден и час за провеждане на помирително заседание, определя мястото за провеждане на заседанието и изпраща покана за участие до търговеца и потребителя и препис от заявлението на другата страна.
(2) Уведомлението може да бъде направено чрез писмо с обратна разписка, телефакс или по друг подходящ начин, удостоверяващ начина на получаване на уведомлението.


Чл. 15. Помирителната комисия разглежда споровете в открито заседание.


Чл. 16. (1) В заседанието страните представят всички доказателства, на които основават твърденията си.
(2) Страните по спора могат да представят писмените доказателства в оригинал или заверено от тях копие.


Чл. 17. Помирителната комисия дава указания на страните по спора в хода на производството, за кои твърдени обстоятелства липсват доказателства и дава възможност за тяхното представяне.


Чл. 18. Членовете на помирителната комисия имат право да посещават търговския обект, ако това е необходимо за изясняване на спора.


Чл. 19. (1) За изясняване на въпроси, за които се изискват специални знания, помирителната комисия може да назначи вещо лице.
(2) Помирителната комисия може да задължи вещото лице, след като представи своето заключение, да участва в заседание и да отговори на въпроси на страните.
(3) Възнаграждението на вещото лице се определя от помирителната комисия с оглед извършената работа и направените разходи.
(4) Разноските за вещото лице са за сметка на Комисията за защита на потребителите.


Чл. 20. (1) След изясняване на обстоятелствата и преценка на събраните доказателства помирителната комисия предлага на страните да се споразумеят.
(2) Ако страните са постигнали съгласие, помирителната комисия изготвя проект на споразумение между тях в съответствие с изискванията на чл. 365 и сл. от Закона за задълженията и договорите.
(3) Сключеното между страните споразумение се одобрява от помирителната комисия.
(4) Ако страна по спора не изпълнява задълженията си по споразумението, другата страна може да се обърне към съда с искане за разглеждане на спора - предмет на споразумението, пред помирителната комисия.


Чл. 21. Помирителната комисия прекратява помирителното производство, когато:
1. заявителят оттегли заявлението си в 3-дневен срок от подаването му или не се яви и не изпрати представител на насроченото помирително заседание;
2. търговецът не се яви или не изпрати представител на насроченото помирително заседание;
3. когато се постигне споразумение, преди да е разгледан спорът в открито заседание;
4. спорът не е от компетентността на помирителната комисия или вече е имало образувано и приключило помирително производство със същия предмет на спора между същите страни;
5. когато страните не постигнат споразумение.


Чл. 22. (1) За всяко заседание на помирителната комисия се изготвя протокол, в който се описват датата и мястото на провеждане на заседанието, съставът на комисията, страните по спора и извършените действия. Протоколът се подписва от членовете на комисията и секретаря.
(2) Помирителната комисия предоставя заверено копие от протокола на страните по спора при поискване.


Чл. 23. При липса на процесуални правила помирителната комисия разглежда спора по начин, който смята за подходящ, като изхожда от принципите за обективност и безпристрастност за разкриване на обективната истина и за равнопоставеност на страните в производството.

Глава четвърта.
ДЕЛОВОДСТВО НА ПОМИРИТЕЛНАТА КОМИСИЯ


Чл. 24. (1) Деловодството на помирителната комисия се води от секретар, който е служител на регионалната дирекция на Комисията за защита на потребителите.
(2) Секретарят организира деловодството, води кореспонденцията, описната книга, участва в заседанията на помирителната комисия, изготвя и подписва протоколите от нейните заседания.


Чл. 25. (1) В помирителната комисия се води описна книга на постъпилите заявления за образуване на помирително производство по реда на постъпването им, за насрочването на помирителни заседания и за датата и кратко описание на акта за приключване на помирителното производство.
(2) Описната книга се номерира, прошнурова и подпечатва с печата на съответната регионалната дирекция на Комисията за защита на потребителите.


Чл. 26. Описната книга и преписките от приключилите помирителни производства се съхраняват в срок пет години.


Чл. 27. Председателят на помирителната комисия изготвя годишен доклад до председателя на Комисията за защита на потребителите за образуваните и приключилите помирителни производства, както и за резултатите от тях, най-късно до 31 януари на следващата календарна година.

Заключителни разпоредби


§ 1. Сдруженията на потребителите и сдруженията на търговците в едномесечен срок от влизане в сила на този правилник изпращат на министъра на икономиката и енергетиката за одобрение листа на лицата, които ще ги представляват като членове на помирителните комисии. В листата се посочват не по-малко от двама представители от сдруженията на търговците и сдруженията на потребителите за съответния район на дейност на комисията, трите имена и ЕГН на лицата, тяхната професия, местожителство и адрес за контакт и декларация, че са съгласни да участват като членове в помирителна комисия, без да получават възнаграждение.


§ 2. Правилникът се издава на основание чл. 185 от Закона за защита на потребителите.


§ 3. Отменя се Правилникът за работата на помирителните комисии (ДВ, бр. 56 от 1999 г.).


§ 4. Правилникът влиза в сила от 10 юни 2006 г.


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти