Logo Събота, 28 Ноември


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 25 ОТ 15 ДЕКЕМВРИ 2005 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯ "ТЕХНИК-ТЕХНОЛОГ В ДЪРВООБРАБОТВАНЕТО"

В сила от 31.01.2006 г.
Издадена от министъра на образованието и науката

Обн. ДВ. бр.10 от 31 Януари 2006г., отм. ДВ. бр.25 от 26 Март 2019г.


Отменена с § 2 от преходните и заключителните разпоредби на Наредба № 13 от 8 февруари 2019 г. за придобиване на квалификация по професията "Техник-технолог в дървообработването" - ДВ, бр. 25 от 26 март 2019 г., в сила от 26.03.2019 г.

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. С тази наредба се определя държавното образователно изискване (ДОИ) за придобиване на квалификация по професия 543010 "Техник-технолог в дървообработването" от област на образование "Производство и преработка" и професионално направление 543 "Производство на изделия от дървесина" съгласно списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение.

Чл. 2. Държавното образователно изискване за придобиване на квалификация по професия 543010 "Техник-технолог в дървообработването" съгласно приложението определя изискванията за придобиване трета степен на професионална квалификация за специалностите:
1. 5430101 "Мебелно производство";
2. 5430102 "Проектиране и производство на вътрешно обзавеждане";
3. 5430103 "Производство на стилни мебели";
4. 5430104 "Реставрация на стилни мебели и дограма";
5. 5430105 "Производство на струнни музикални инструменти";
6. 5430106 "Тапицерство и декораторство";
7. 5430107 "Производство на врати и прозорци";
8. 5430108 "Моделчество и дървостругарство";
9. 5430109 "Дърворезни и амбалажни производства";
10. 5410110 "Производство на плочи и слоеста дървесина";
11. 5410111 "Производство на строителни изделия от дървесина".


Чл. 3. (1) Въз основа на ДОИ по чл. 1 и рамковите програми по чл. 10, ал. 3 от Закона за професионалното образование и обучение се разработва учебен план и учебни програми за обучението по съответната специалност по чл. 2.
(2) Документацията по ал. 1 за професионално образование се разработва от Министерството на образованието и науката, а за професионално обучение - от обучаващата институция.

Раздел II.
Съдържание на държавното образователно изискване


Чл. 4. (1) С ДОИ по чл. 1 се определя равнището на задължителната професионална подготовка в края на обучението по професията, което гарантира на обучаемия възможност за упражняване на професията "Техник-технолог в дървообработването".
(2) Държавното образователно изискване за придобиване на квалификация по професия "Техник-технолог в дървообработването " определя общата, отрасловата и специфичната задължителна професионална подготовка за професията, както и задължителната чуждоезикова подготовка по професията и избираемата подготовка.
(3) Съдържанието на всеки вид задължителна професионална подготовка по ал. 2 включва:
1. необходимите професионални компетенции (знания, умения и професионално-личностни качества);
2. тематичните области, от които се формира съдържанието на учебните предмети/модули.


Чл. 5. С ДОИ по чл. 1 се определят и входящото образователно равнище, изискванията към здравословното състояние на кандидатите за обучение, профилът на професията, целите на обучението, оценяването по време и при завършване на обучението, удостоверяването на придобитата професионална квалификация, необходимата материална база.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 1. Лицата, които са приети за обучение до учебната 2003/2004 г., включително по специалности и професии от професионално направление "Горско стопанство и дървообработваща промишленост" от списъка на специалностите и професиите за професионалните училища на Министерството на образованието, науката и културата от 1993 г., се обучават и завършват обучението си по учебните планове и учебните програми, които са действали при постъпването им.


§ 2. Тази наредба се издава на основание чл. 17, т. 3 и във връзка с чл. 16, т. 7 от Закона за народната просвета.


§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".


Приложение към чл. 2


Държавно образователно изискване за
придобиване на квалификация по професията
"Техник-технолог в дървообработването"
 
Професионално направление:
 
543 Производство на изделия от дървесина
   
Наименование на професията:
 
543010 Техник-технолог в дървообработването

1. Входни характеристики
1.1. Степен на професионална квалификация и входящо образователно равнище
В табл. 1 са представени специалностите, включени в професията "Техник-технолог в дървообработването" - трета степен на професионална квалификация, съгласно списъка на професиите за професионално образование и обучение (2005 г.) и входящото минимално образователно равнище за придобиване на съответната степен на професионална квалификация.

Таблица 1

Специалности Степен на Минимално
  професио- входящо
  нална ква- образователно
  лификация равнище
1 2 3
5430101 Мебелно Трета Завършено
  производство   основно обра-
      зование
5430102 Проектиране Трета Завършено
  и производ-   основно обра-
  ство на вът-   зование
  решно обза-    
  веждане    
5430103 Производство Трета Завършено
  на стилни   основно обра-
  мебели   зование
5430104 Реставрация Трета Завършено
  на стилни   основно обра-
  мебели и   зование
  дограма    
5430105 Производство Трета Завършено
  на струнни   основно обра-
  музикални   зование
  инструменти    
5430106 Тапицерство Трета Завършено
  и декора-   основно обра-
  торство   зование
5430107 Производство Трета Завършено
  на врати и   основно обра-
  прозорци   зование
5430108 Моделчество Трета Завършено
  и дървостру-   основно обра-
  гарство   зование
5430109 Дърворезни Трета Завършено
  и амбалажни   основно обра-
  производства   зование
5430110 Производство Трета Завършено
  на плочи и   основно обра-
  слоеста дър-   зование
  весина    
5430111 Производство Трета Завършено
  на строителни   основно обра-
  изделия от   зование
  дървесина    
       

1.2. Изисквания към здравословното състояние на кандидатите за обучение
Кандидатът за обучение е физически годен и психически здрав да упражнява професията "Техник-технолог в дървообработването" - трета степен на професионална квалификация, което се удостоверява с медицинско свидетелство (чл. 14 от Закона за професионално образование и обучение).
2. Профил на професията
2.1. Дейности, предмети и средства на труда и професионални компетенции по специалности
Основните характеристики на профила на професията, диференцирани по специалности, са представени в табл. 2.

Таблица 2

Описание на Предмети Професионални компетенции
трудовите дейности и средства     професионално-
(задачи) на труда знания за умения за личностни
        качества
1 2 3 4 5
Специалност 5430101 "Мебелно производство"
1. Подбиране и Основни и Дървесните видове Подбор на дървесина, Способност за
използване на спомагателни (анатомичен строеж, дървесни и откриване и
дървесина, дървесни и материали: свойства, недостатъци спомагателни разпознаване.
спомагателни Масивна дървесина; и приложение); материали в Памет.
материали. Дървесни материали - Дървесните и зависимост от тяхното Съобразителност.
  ПДЧ (плочи от спомагателните качество и размери, Логическо мислене.
  дървесни частици), материали (видове, свойства и Технически усет и
  ПДВ (плочи - особености, приложение. способности.
  дървесновлакнести), приложение, вкл. MDF,   Отговорност.
  фурнир, слоеста OSB).   Самоконтрол.
  дървесина, шперплат,      
  фолиа, MDF и      
  ОSB-плочи;      
  Спомагателни      
  материали - шкурки,      
  лепила, лакове,      
  байцове, обков,      
  опаковъчни материали.      
2. Обработване на Машини и съоръжения: Предназначението, Работа с Трудова дисциплина;
дървесина и дървесни Дървообработващи устройството и дървообработващи Издръжливост при
материали с машини - циркуляр, принципа на действие машини при спазване работа;
универсални и банциг, абрихт, на дървообработващи правилата за Умение за вземане на
специализирани щрайхмус, фреза, машини; безопасен труд; решение;
дървообработващи копирни фрези, Режещи инструменти и Монтаж и демонтаж и Технически усет;
машини, настройване шипорезна машина, съоръжения; настройване на Логическо мислене;
за работа и струг, бусола, Инструменти за режещи инструменти; Дисциплинираност;
поддържане на пробивни и заточване; Поддържане и Работа в екип;
инструменти, машини и шлифоващи машини, Атмосферно и камерно настройване на Самоконтрол.
съоръжения. преси; сушене на масивна дървообработващи  
  Съоръжения за сушене дървесина; машини, инструменти и  
  и измервателни   съоръжения;  
  прибори за   Определяне на режими  
  определяне   за камерно сушене в  
  влажността на   зависимост от  
  дървесината.   дървесния вид и  
  Инструменти:   влажността на  
  Режещи инструменти и   дървесината.  
  съоръжения;      
  Инструменти за      
  заточване.      
3. Спазване на Лични предпазни Правилата за Безопасна работа с Съобразителност;
нормативните средства. безопасни условия на машините и Умение за справяне в
изисквания за   труд в мебелното съоръженията. критични ситуации;
здравословни и   производство.   Отговорност;
безопасни условия на       Дисциплинираност.
труд в мебелното        
производство.        
5. Подготовка и Лакозаливни машини и Предназначението, Подготовка и нанасяне Планиране на
нанасяне на съоръжения, материали устройството и на всички видове дейността;
защитно-декоративни за повърхностна принципа на действие декоративно-защитни Технически усет и
покрития на мебелни обработка. на лакозаливни покрития; способности;
изделия.   машини и съоръжения; Работа с машини и Съобразителност;
    Технологичните съоръжения за Отговорност.
    процеси при нанасяне на  
    подготовка и защитно-декоративни  
    изграждане на покрития.  
    различни видове    
    декоративно-защитни    
    покрития.    
6. Контролиране на Детайли, агрегати, Техническите Качествено Упражняване на
качеството във всеки завършени изделия; изисквания за изпълнение на контрол;
етап от Контролни и качество, допустимите операциите, откриване Умение за вземане на
производството. измервателни уреди и по стандарт дефекти и на дефекти и решение;
  образци. начините за отстраняването им. Съобразителност;
    отстраняването им.   Технически усет;
        Дисциплинираност.
7. Монтаж и ремонт на Контролни и Начините за монтаж и Извършване на монтаж Технически усет;
мебели. измервателни уреди; ремонт на мебели. и ремонт на мебели. Работа в екип;
  Пробни тела и     Съобразителност.
  образци;      
  Ръчни и механизирани      
  инструменти за монтаж      
  и ремонт.      
8. Конструиране и Чертожни материали и Съдържанието на Конструиране, Пространствена
проектиране на мебели инструменти; конструктивна проектиране и представа и
и интериор за Каталози, чертежи, документация на оразмеряване на въображение;
жилищни, обществени стандарти за мебели. мебелни изделия; чертежи на мебели Усет за форма и
сгради и офиси.   Правилата за чертане, съгласно БДС; пространство;
    конструиране и Проектиране на Технически усет и
    проектиране на видове интериор за жилищни, способности;
    мебели и интериор за обществени сгради и Способност за
    жилищни, обществени офиси. рисуване и чертане;
    сгради и офиси.   Работа в екип;
        Инициативност.
9. Съставяне Нормативни документи Надмерки на детайли и Разработване на Логическо мислене;
спецификации на за разход на основни съдържание на спецификация на Съобразителност;
детайли, агрегати и и спомагателни технологична детайли и агрегати; Математически
мебелни изделия и материали. документация Изчисляване на способности;
изчисляване на   (спецификации и разхода на основни и Дисциплинираност;
разходни норми за   разходни норми за спомагателни Отговорност.
основни и   материали). материали и съставяне  
спомагателни     на разходни норми;  
материали.     Определяне  
      влажността на  
      дървесината.  
10. Прилагане на Нормативни Нормативната уредба Планиране, Умение за вземане на
нормативната уредба документи: и документи за организиране и решение;
за създаване на малко Кодекс на труда, създаване на МСП. контролиране на Съобразителност и
или средно Търговски закон,   производствен процес; гъвкавост;
предприятие и Наредба за   Ползване на Умение за писмено и
планиране, здравословни и   нормативни документи. устно изразяване;
организиране и безопасни условия на     Организиране на
контролиране на труд.     колективна трудова
дейността му.       дейност;
        Умение за работа с
        хора;
        Упражняване на
        контрол;
        Отговорност;
        Дисциплинираност.
Специалност: 5430102 "Проектиране и производство на вътрешно обзавеждане"
1. Подбиране и Основни и Дървесните видове Подбор на дървесина, Способност за
използване на спомагателни (анатомичен строеж, дървесни и откриване и
дървесина, дървесни и материали: свойства, недостатъци спомагателни разпознаване;
спомагателни Масивна дървесина; и приложение). материали в Съобразителност;
материали. Дървесни материали - Дървесните и зависимост от тяхното Логическо мислене;
  ПДЧ (плочи от спомагателните качество и размери, Технически усет и
  дървесни частици), материали (видове, свойства и способности;
  ПДВ особености, приложение. Отговорност;
  (дървесновлакнести приложение, вкл. MDF,   Самоконтрол.
  плочи), фурнир, OSB).    
  слоеста дървесина,      
  шперплат, фолиа и      
  ОSB-плочи;      
  Спомагателни      
  материали - шкурки,      
  лепила, лакове      
  байцове, обков,      
  опаковъчни материали.      
2. Обработване на Машини: Предназначението, Работа с Трудова дисциплина;
дървесина и дървесни Дървообработващи устройството и дървообработващи Издръжливост при
материали с машини - циркуляр, принципа на действие машини при спазване работа;
универсални и банциг, абрихт, на правилата за Умение за вземане на
специализирани щрайхмус, фреза, дървообработващите безопасен труд; решение;
дървообработващи копирна фреза, машини; Монтаж и демонтаж на Технически усет;
машини, настройване шипорезна машина, Режещи инструменти и режещи инструменти; Логическо мислене;
за работа и струг, бусола, съоръжения; Поддържане и Дисциплинираност;
поддържане на пробивни и Инструменти за настройване на Работа в екип.
инструменти, машини и шлифоващи машини, заточване. дървообработващи  
съоръжения. преси;   машини, инструменти и  
  Инструменти:   съоръжения.  
  Режещи инструменти и      
  съоръжения;      
  Инструменти за      
  заточване.      
3. Спазване на Лични предпазни Правилата за Безопасна работа на Работа в екип;
нормативните средства. безопасни условия на машини и съоръжения. Самоконтрол;
изисквания за   труд в мебелното   Съобразителност;
здравословни и   производство.   Умение за справяне в
безопасни условия на       критични ситуации;
труд в мебелното       Отговорност.
производство.        
4. Производство на Масивна дървесина, Технологичните Качествено Технически усет и
мебели от дървесина, дървесни и процеси при изпълнение на способности;
дървесни и спомагателни производство на технологичните Трудова дисциплина;
спомагателни материали, машини, различни видове операции при спазване Издръжливост при
материали при инструменти, мебели. на технологичната работа;
спазване съоръжения, БДС за   последователност за Работа в екип;
последователността на размери и качество.   механична, Дисциплинираност;
технологичните     подготвителна, Отговорност;
операции и     пресова, повърхностна Инициативност
изискванията на БДС     обработка и опаковане  
за функционални     на мебели.  
размери и качество.        
5. Подготовка и Лакозаливни машини и Технологичните Подготовка и нанасяне Планиране на
нанасяне на съоръжения, материали процеси при на всички видове дейността;
защитно-декоративни за повърхностна подготовка и декоративно-защитни Технически усет и
покрития на мебелни обработка. изграждане на покрития. способности;
изделия.   различни видове   Съобразителност;
    декоративно-защитни   Отговорност.
    покрития.    
6. Контролиране на Детайли, агрегати, Техническите Качествено Упражняване на
качеството във всеки завършени изделия; изисквания за изпълнение на контрол;
етап от Контролни и качество, допустимите операциите, откриване Умение за вземане на
производството. измервателни уреди и по стандарт дефекти и на дефекти и решение;
  образци. начините за отстраняването им. Съобразителност;
    отстраняването им.   Технически усет;
        Дисциплинираност.
7. Монтаж и ремонт на Контролни и Начините за монтаж на Извършване на монтаж Технически усет;
мебели. измервателни уреди; мебели. и ремонт на мебели. Работа в екип;
  Пробни тела и     Съобразителност.
  образци.      
8. Конструиране, Чертожни материали и Съдържанието на Конструиране, Пространствена
проектиране и инструменти; конструктивна проектиране и представа и
макетиране на Каталози, чертежи, документация на макетиране на мебели; въображение;
единични и комплекти стандарти за мебели, мебелни изделия; Проектиране на Усет за форма и
мебели със съвременен мостри на цветове и Правилата за чертане, интериор за жилищни, пространство;
дизайн за жилищни, материали. конструиране и обществени сгради и Технически усет и
обществени сгради и   проектиране на видове офиси. способности;
офиси.   мебели и интериор за   Способност за
    жилищни обществени   рисуване и чертане;
    сгради и офиси.   Работа в екип;
        Инициативност.
9. Прилагане на Учебници, ръководства Принципите и нормите Изготвяне на идейни Пространствена
принципите за и справочна за аранжиране и проекти за интериор на представа и
интериорно литература по проектиране на жилища, въображение;
проектиране и интериорно интериор на жилищни административни и Усет за форма и
изготвяне на идейни проектиране, списания и обществени сгради. други сгради. пространство;
проекти за интериор на за интериор и битова     Технически усет и
жилища, култура.     способности;
административни       Способност за
сгради, заведения за       рисуване и чертане;
хранене, офиси,       Работа в екип;
ателиета и др.       Инициативност.
10. Съставяне Нормативни документи Надмерки на детайли и Разработване на Логическо мислене;
спецификации и за разход на основни съдържание на спецификации на Съобразителност;
изчисляване на и спомагателни технологична детайли и агрегати; Математически
разходни норми за материали. документация Изчисляване разхода способности;
основни и   (спецификация и на основни и Дисциплинираност;
спомагателни   разходна норма за спомагателни Отговорност.
материали, детайли,   материали); материали и съставяне  
агрегати и мебелни   Атмосферно и камерно на разходни норми;  
изделия.   сушене на масивна Определяне  
    дървесина. влажността на  
      дървесината;  
      Определяне на режими  
      за камерно сушене в  
      зависимост от  
      дървесния вид и  
      влажността на  
      дървесината.  
11. Маркетингово Нормативни Нормативната уредба Планиране, Умение за вземане на
проучване на пазара и документи: и документи за маркетингово решение;
прилагане на Кодекс на труда, създаване на фирма. проучване на пазара, Съобразителност и
нормативната уредба с Търговски закон,   организиране и гъвкавост;
цел организиране на Наредба за   контролиране процеса Умение за устно и
собствена фирма за здравословни и   на проектиране във писмено изразяване;
проектиране на безопасни условия на   всеки етап на Логическо мислене;
интериор и дизайн на труд.   изготвяне на идейните Съобразителност;
мебели.     проекти; Математически
      Ползване на способности;
      нормативни документи. Дисциплинираност;
        Отговорност.
Специалност: 5430103 "Производство на стилни мебели"
1. Подбиране и Материали: Дървесните видове Подбор и приложение Способност за
използване на Масивна дървесина (строеж, свойства, на масивна дървесина откриване и
масивна дървесина, (иглолистна, приложение, в зависимост от разпознаване;
дървесни и широколистна, предимства и нейното качество и Памет;
спомагателни тропическа) без недостатъци); размери; Съобразителност;
материали за недостатъци, дървесни Дървесните и Подбор и приложение Логическо мислене;
производство на и спомагателни спомагателните на дървесни и Технически усет и
стилни мебели. материали. материали. спомагателни способности;
      материали в Самоконтрол.
      зависимост от  
      приложението,  
      качеството и  
      размерите им.  
2. Обработване на Машини: Предназначението, Работа с Трудова дисциплина;
дървесина с ръчни Дървообработващи устройството и дървообработващи Издръжливост при
инструменти, машини - циркуляр, принципа на действие машини при спазване работа;
универсални и банциг, абрихт, на правилата за Умение за вземане на
специализирани щрайхмус, фреза, дървообработващите безопасен труд; решение;
дървообработващи копирна фреза, машини; Поддържане на Технически усет;
машини; шипорезна машина, Ръчни инструменти, инструменти, машини и Логическо мислене;
Настройване за работа струг, шлифоващи приспособления и съоръжения; Дисциплинираност;
и поддържане на машини; съоръжения; Обработване на Работа в екип;
инструменти, машини и Инструменти: Видове режещи дървесина с ръчни Самоконтрол.
съоръжения. Ръчни инструменти - инструменти; инструменти;  
  триони, чукове, длета, Инструменти за Монтаж, демонтаж и  
  свредели, в т.ч. заточване; заточване на режещи  
  резбарски длета, Настройване за работа инструменти.  
  триони и чукове; на машини и    
  Съоръжения; съоръжения;    
  Режещи инструменти;      
  Инструменти за      
  заточване;      
  Приспособления:      
  резбарски тезгях,      
  стеги, шаблони и др.      
3. Спазване на Лични предпазни Правилата за Безопасна работа с Съобразителност;
нормативните средства. здравословни и инструменти, машини и Умение за справяне в
изисквания за   безопасни условия на съоръжения. критични ситуации;
здравословни и   труд.   Отговорност;
безопасни условия на       Дисциплинираност.
труд при производство        
на стилни мебели.        
4. Производство на Масивна дървесина, Технологичната Качествено Технически усет и
стилни мебели с украса дървесни и последователност на изпълнение на способности;
(дърворезба, интарзия) спомагателни операциите при технологичните Трудова дисциплина;
при спазване материали, машини, производство на операции при спазване Издръжливост при
технологичната инструменти, стилни мебели. на технологичната работа;
последователност на съоръжения, стандарти   последователност за Работа в екип;
операциите и за мебели;   механична обработка, Дисциплинираност;
изискванията на БДС     украса и повърхностна Отговорност;
за размери и качество.     обработка на стилни Инициативност.
      мебели.  
5. Прилагане на Съоръжения и Средствата за защита Антисептиране и Планиране на
методи и средства за средства за и консервиране на консервиране на дейността;
подготовка и защита подготвителна дървесина. дървесината. Технически усет и
на дървесината за обработка и защита на     способности;
стилни мебели. дървесината.     Съобразителност;
        Инициативност.
6. Нанасяне на Шприцпистолети, Технологичните Нанасяне на видове Планиране на
защитно-декоративни съоръжения и процеси за декоративно-защитни дейността;
покрития на стилни материали за изграждане на покрития. Технически усет и
мебели с повърхностна различни видове   способности;
художествена обработка на стилни декоративно-защитни   Съобразителност;
стойност. мебели. покрития.   Отговорност.
7. Контролиране на Детайли, агрегати, Техническите Качествено Упражняване на
качеството във всеки изделия; изисквания за изпълнение на контрол;
етап от Мостри, образци, качество, допустимите операциите, откриване Умение за вземане на
производството. контролни и по стандарт дефекти и и отстраняване на решение;
  измервателни уреди; начини за дефекти. Съобразителност;
  Стандарти за качество. отстраняването им;   Технически усет;
    Естетическите   Дисциплинираност.
    изисквания.    
8. Монтаж, ремонт и Ръчни инструменти, Начините за монтаж, Извършване на Технически усет;
реставрация на стилни машини и съоръжения; ремонт и реставрация монтаж, ремонт и Работа в екип;
мебели. Контролни и на мебели. реставрационни Съобразителност;
  измервателни уреди и   обработки на стилни Отговорност.
  приспособления;   мебели.  
  Материали за      
  консервиране и      
  повърхностна      
  обработка.      
9. Проектиране на Стилизирани рисунки и Вида на идейния Изготвяне на Готовност за
дърворезба със проекти на проект на дърворезба стилизирана рисунка и самостоятелен труд;
стилизирани елементи. дърворезби, със светлосенки; проект на дърворезба Усет за форма и
  кадастрон, графит, Технологични със светлосенки; пространство;
  чертожни инструменти операции при Изработване на Способност за
  и материали. дърворезбоване. дърворезба със рисуване и чертаене;
      стилизирани елементи. Инициативност.
10. Конструиране и Чертожни материали и Съдържанието на Конструиране, Пространствена
проектиране на стилни инструменти, каталози, конструктивна проектиране на стилни представа и
мебели и интериор за чертежи, стандарти за документация на мебели; въображение;
жилищни, мебели. мебелни изделия; Изготвяне на идейни Усет за форма и
административни   Правилата за проекти за интериор на пространство;
сгради, офиси и др.   конструиране и жилища, Технически усет и
    проектиране на мебели административни и способности;
    и интериор. други сгради. Способност за
        рисуване и чертане;
        Работа в екип.
11. Съставяне Нормативни документи Надмерки на детайли, Разработване на Памет;
спецификации на за разход на основни съдържание на спецификации на Логическо мислене;
детайли и агрегати и и спомагателни спецификации и детайли и агрегати; Съобразителност;
изчисляване на материали. разходни норми за Изчисляване разхода Математически
разходни норми за   материали; на основни и способности;
основни и   Атмосферно и камерно спомагателни Дисциплинираност;
спомагателни   сушене на масивна материали и съставяне Отговорност.
материали за стилни   дървесина. на разходни норми;  
мебели.     Определяне  
      влажността на  
      дървесината;  
      Определяне на режими  
      за камерно сушене в  
      зависимост от  
      дървесния вид и  
      влажността на  
      дървесината.  
12. Прилагане на Нормативни Нормативната уредба Планиране, Умение за вземане на
нормативната уредба документи: Кодекс на и документи за маркетингово решение;
за създаване на малко труда, Търговски създаване на фирма. проучване на пазара, Съобразителност и
или средно закон, Наредба за   организиране и гъвкавост;
предприятие за здравословни и   контролиране на Умение за писмено и
производство на безопасни условия на   процеса при устно изразяване;
стилни мебели и труд.   производство на Организиране на
планиране,     стилни мебели; колективна трудова
организиране и     Ползване на дейност;
контролиране на     нормативни документи Умение за работа в
дейността му.     и справочна екип;
      литература. Упражняване на
        контрол;
        Отговорност;
        Дисциплинираност.
Специалност: 5430104 "Реставрация на стилни мебели и дограма"
1. Подбиране и Основни и спомагателни Дървесните видове Подбор и приложение Способност за
използване на материали: (строеж, свойства, на масивна дървесина; откриване и
дървесина, дървесни и Масивна дървесина - недостатъци и Дървесни и разпознаване;
спомагателни иглолистна, широколистна, приложение); спомагателни Съобразителност;
материали за тропическа; Дървесните и материали в Логическо мислене;
реставриране на Дървесни материали - плочи спомагателните зависимост от тяхното Технически усет и
стилни мебели и от дървесни частици, плочи от материали (видове, качество, размери, способности;
дограма. дървесни влакна, фурнир, особености, свойства и Самоконтрол.
  слоиста дървесина, шперплат; приложение). приложение.  
  Спомагателни материали -      
  шкурки, лепила, лакове, бои,      
  байцове, обков, опаковъчни      
  материали.      
2. Обработване на Машини: Предназначението, Работа с ръчни Трудова дисциплина;
дървесина и дървесни Дървообработващи машини - устройството и инструменти и Издръжливост при
материали с ръчни циркуляр, банциг, абрихт, принципа на действие дървообработващи работа;
инструменти, с щрайхмус, фреза, копирна на машини при спазване Умение за вземане на
универсални и фреза, шипорезна машина, дървообработващите правилата за решение;
специализирани струг, шлифоващи машини; машини; безопасен труд; Технически усет;
дървообработващи Дървообработващи центри и Видове режещи Монтаж, демонтаж и Логическо мислене;
машини при спазване пространствено-профилиращи инструменти; заточване на режещи Дисциплинираност;
изискванията за машини; Инструменти за инструменти; Работа в екип;
точност и качество. Инструменти: заточване; Поддържане на Самоконтрол.
  Ръчни инструменти - триони, Ръчни инструменти, инструменти, машини и  
  чукове, длета, свредели, в т.ч. приспособления и съоръжения;  
  резбарски длета, триони и съоръжения. Настройване за работа  
  чукове;   на машини и  
  Съоръжения;   съоръжения.  
  Режещи инструменти;      
  Приспособления: резбарски      
  тезгях, стеги, шаблони и др.      
3. Спазване на Лични предпазни средства. Правилата за Безопасна работа с Съобразителност;
нормативните   здравословни и инструменти, машини и Умение за справяне в
изисквания за   безопасни условия на съоръжения. критични ситуации;
здравословни и   труд.   Отговорност;
безопасни условия на       Дисциплинираност.
труд.        
4. Разпознаване на Учебници по стилознание; Стиловите особености Разпознаване на Усет за форма и
стиловите особености и Фотокопия на стилови мебели, на мебелите през мебели от различни пространство;
украси на мебели, ръководства, справочна различните епохи. стилови епохи при Умение за устно
врати и прозорци през литература и каталози.   реставриране. изразяване.
различните епохи.        
5. Използване на Машини и съоръжения: Средствата за защита Подготовка на Планиране на
методи и средства за Шлайфмашини (стационарни и и модифициране на дървесината и дейността;
защита, преносими), четки, дървесина; обработване с Технически усет и
модифициране и шприцпистолети и други Технологичните антисептици, способности;
консервиране на съоръжения и машини за процеси за антипирени и Съобразителност;
дървесина при изграждане на реставриране и консерванти; Инициативност.
различни защитно-декоративни повърхностна Нанасяне на видове  
реставрационни покрития; обработка на декоративно-защитни  
обработки. Материали: дървесина. покрития.  
  Антисептици, антипирени,      
  масла, смоли, бои, патина,      
  байцове, лакове, консерванти.      
6. Монтаж и демонтаж Ръчни инструменти, машини и Начините за монтаж и Извършване на монтаж Технически усет;
на реставрирани съоръжения; демонтаж на и демонтаж на стилни Работа в екип;
мебели и дограма. Контролни и измервателни реставрирани мебели и мебели и дограма. Съобразителност;
  уреди и приспособления. дограма.   Отговорност.
7. Контролиране на Мостри, образци, контролни и Техническите Качествено Упражняване на
качеството във всеки измервателни уреди; изисквания за изпълнение на контрол;
етап на реставриране. Стандарти за качество. качество и начините за операциите, откриване Умение за вземане на
    отстраняване на и отстраняване на решение;
    повреди на стилни дефекти. Съобразителност;
    мебели и дограма;   Технически усет;
    Естетическите   Дисциплинираност.
    изисквания.    
8. Проектиране, Стилизирани рисунки и Вида на идейния Изготвяне на Готовност за
изработване и проекти на дърворезби, проект на дърворезба стилизирана рисунка и самостоятелен труд;
реставриране на кадастрон, графит, чертожни със светлосенки; проект на дърворезба Усет за форма и
видове дърворезба. инструменти и материали; Технологичните със светлосенки; пространство;
  Масивна дървесина, машини; операции при Изработване и Способност за
  Инструменти, съоръжения. изработване и реставриране на рисуване и чертаене;
    реставриране на дърворезба. Инициативност;
    дърворезба.   Отговорност.
9. Конструиране и Чертожни материали и Съдържанието на Конструиране, Пространствена
проектиране на стилни инструменти, каталози, конструктивна проектиране на стилни представа и
мебели и интериор за чертежи, стандарти за мебели. документация на мебели; въображение;
жилищни,   мебелни изделия; Изготвяне на идейни Памет;
административни   Правилата за проекти за интериор на Усет за форма и
сгради, офиси и др.   конструиране и жилища, пространство;
    проектиране на мебели административни и Технически усет и
    и интериор. други сгради. способности;
        Способност за
        рисуване и чертаене;
        Работа в екип.
10. Съставяне Нормативни документи за Надмерки на детайли, Разработване на Логическо мислене;
спецификации на разход на основни и съдържание на спецификации на Съобразителност;
детайли и агрегати и спомагателни материали. спецификации и елементите; Математически
изчисляване разхода   разходни норми за Изчисляване разхода способности;
на основни и   материали; на основни и Дисциплинираност;
спомагателни   Атмосферно и камерно спомагателни Отговорност.
материали за   сушене на масивна материали и съставяне  
реставриране на   дървесина. на разходни норми;  
стилни мебели и     Определяне  
дограма.     влажността на  
      дървесината;  
      Определяне на режими  
      за камерно сушене в  
      зависимост от  
      дървесния вид и  
      влажността на  
      дървесината.  
11. Прилагане на Нормативни документи: Нормативната уредба Планиране, Логическо мислене;
нормативната уредба Кодекс на труда, Търговски и документи за маркетингово Съобразителност;
за създаване на малко закон, Наредба за създаване на МСП. проучване на пазара, Математически
или средно здравословни и безопасни   организиране и способности;
предприятие за условия на труд.   контролиране на Дисциплинираност;
производство и     производствения Отговорност;
реставриране на     процес при  
стилни мебели и     реставрация на стилни  
дограма. Планиране,     мебели и дограма;  
организиране и     Ползване на  
контролиране на     нормативни документи  
дейността му.     и справочна  
      литература.  
Специалност: 5430205 "Производство на струнни музикални инструменти"
1. Подбиране и Основни и Дървесните видове - Подбор на дървесина, Способност за
използване на спомагателни анатомичен строеж, дървесни и откриване и
дървесина, дървесни и материали: свойства, предимства, спомагателни разпознаване;
спомагателни Масивна дървесина; недостатъци и материали в Съобразителност;
материали. Дървесни материали - приложение; зависимост от тяхното Логическо мислене;
  ПДЧ (плочи от Дървесни и качество, размери, Технически усет и
  дървесни частици), спомагателни свойства и способности;
  ПДВ (плочи от материали - видове, приложение. Отговорност;
  дървесни влакна), особености,   Самоконтрол.
  фурнир, слоеста приложение.    
  дървесина, шперплат,      
  фолиа, MDF и      
  OSB-плочи;      
  Спомагателни      
  материали - шкурка,      
  лепила, лакове,      
  байцове, обков,      
  опаковъчни материали.      
2. Обработване на Машини: Предназначението, Работа с Трудова дисциплина;
дървесина и дървесни Дървообработващи устройството и дървообработващи Издръжливост при
материали с машини - циркуляр, принципа на действие машини при спазване работа;
универсални и банциг, абрихт, на дървообработващи на правилата за Умение за вземане на
специализирани щрайхмус, фреза, машини; безопасен труд; решение;
дървообработващи копирни фрези, Режещи и ръчни Монтаж и демонтаж на Технически усет;
машини, настройване пробивни и инструменти и режещи инструменти; Логическо мислене;
за работа, шлифоващи машини, съоръжения; Поддържане и Дисциплинираност;
поддържане на преси; Инструменти за настройване на Работа в екип;
инструменти, машини и Инструменти: заточване. дървообработващи Самоконтрол.
съоръжения. Режещи инструменти и   машини, инструменти и  
  съоръжения;   съоръжения.  
  Ръчни инструменти;      
  Инструменти за      
  заточване.      
3. Спазване на Лични предпазни Правилата за Безопасна работа с Съобразителност;
нормативните средства. безопасни условия на машини и съоръжения. Умения за справяне в
изисквания за   труд.   критична ситуация;
здравословни и       Отговорност;
безопасни условия на       Дисциплинираност.
труд.        
4. Производство на Масивна дървесина, Технологичните Качествено Технически усет и
арфови и щрайхови дървесни и процеси при изпълнение на способности;
музикални спомагателни изработване на технологични Трудова дисциплина;
инструменти, кутии, материали, машини, различни видове операции при спазване Естетически вкус;
лъкове, струнници, инструменти, струнни музикални на технологичната Способност за
столчета, подбрадници съоръжения и инструменти. последователност - определяне качествата
и ключове за цигулка техническа   механична, и възможностите на
от дървесина, документация за   подготвителна, музикалните
дървесни и размери и качество.   пресова, повърхностна инструменти;
спомагателни     обработка и опаковане Работа в екип;
материали при     на музикалните Дисциплинираност;
спазване     инструменти. Отговорност;
последователността на       Инициативност.
технологичните        
операции.        
5. Подготовка и Съоръжения и Технологичните Подготовка и нанасяне Планиране на
нанасяне на материали за процеси при на всички видове дейността;
защитно-декоративни повърхностна подготовка и декоративно-защитни Технически усет и
покрития на обработка. изграждане на покрития. способности;
музикалните   различни видове   Съобразителност;
инструменти.   декоративно- защитни   Отговорност.
    покрития;    
    Акустичните    
    характеристики на    
    изделията.    
6. Контролиране на Детайли, агрегати, Техническите Качествено Упражняване на
качеството във всеки завършени изделия; изисквания за изпълнение на контрол;
етап от Контролни и качество, допустими операциите; Умение за вземане на
производството. измервателни уреди и по стандарт дефекти и Откриване на дефекти решение;
  образци. начините за и отстраняването им; Съобразителност;
    отстраняването им. Оценка на звученето Технически усет;
      на музикалните Дисциплинираност.
      инструменти.  
7. Монтаж и ремонт на Контролни и Начините за монтаж и Извършване на монтаж Технически усет;
струнни музикални измервателни уреди; ремонт на струнни и ремонт на струнни Работа в екип;
инструменти. Пробни тела и музикални музикални Съобразителност.
  образци. инструменти. инструменти.  
8. Определяне на Контролни уреди и Качествата и Свирене с арфови и Съобразителност и
акустичните качества еталони. възможностите на щрайхови музикални гъвкавост;
на струнните   музикалните инструменти; Умение за свирене с
музикални   инструменти; Откриване на музикални
инструменти.   Акустика и тонов обем. недостатъци и инструменти;
      дефекти на музикални Усет за откриване на
      инструменти. недостатъците и
        дефектите на
        музикалните
        инструменти.
9. Конструиране на Чертожни материали и Съдържанието на Конструиране и Усет за форма и
щрайхови и арфови инструменти; конструктивна оразмеряване на пространство;
музикални Каталози, чертежи, документация на чертежи на струнни Усет за акустика;
инструменти. стандарти за щрайхови и арфови музикални Технически усет и
  музикални музикални инструменти съобразно способности;
  инструменти. инструменти; стандартите. Способност за
    Правила за чертане и   рисуване и чертаене;
    конструиране.   Работа в екип;
        Инициативност.
10. Съставяне на Нормативни документи Надмерки на детайли и Разработване на Логическо мислене;
спецификации на за разход на основни съдържание на спецификация на Съобразителност;
елементите и и спомагателни технологична детайли и агрегати; Математически
изчисляване на материали. документация Изчисляване на способности;
разходни норми за   (спецификации и разхода на основни и Дисциплинираност;
основни и   разходни норми за спомагателни Отговорност.
спомагателни   материали); материали и съставяне  
материали.   Атмосферно и камерно на разходни норми;  
    сушене на масивна Определяне  
    дървесина. влажността на  
      дървесината;  
      Определяне на режими  
      за камерно сушене в  
      зависимост от  
      дървесния вид и  
      влажността на  
      дървесината.  
11. Прилагане на Нормативни Нормативната уредба Планиране, Логическо мислене;
нормативната уредба документи: и документи за маркетингово Съобразителност;
за създаване на малко Кодекс на труда, създаване на МСП. проучване на пазара, Математически
или средно Търговски закон,   организиране и способности;
предприятие и Наредба за   контролиране на Дисциплинираност;
планиране, здравословни и   процеса за Отговорност.
организиране и безопасни условия на   производство на  
контролиране на труд.   струнни музикални  
дейността му.     инструменти;  
      Ползване на  
      нормативни документи  
      и справочна  
      литература.  
Специалност: 5430206 "Тапицерство и декораторство"
1. Подбиране и Основни и Видовете тапицерски Подбор на тапицерски Устойчивост на
използване на спомагателни материали; материали; вниманието;
дървесина, дървесни и материали: Дървесните видове Подбор на дървесина, Трудова дисциплина.
спомагателни Масивна дървесина; (анатомичен строеж, дървесни и  
материали; Дървесни материали - свойства, недостатъци спомагателни  
Подбиране и плочи от дървесни и приложение). материали в  
използване на частици, плочи от Дървесни и зависимост от тяхното  
видовете тапицерски дървесни влакна, спомагателни качество и размери,  
материали. фурнир, слоиста материали (видове, свойства и  
  дървесина, шперплат, особености, приложение.  
  фолио, MDF и ОSB приложение, вкл. MDF,    
  плочи; OSB, ПДЧ; пружинни    
  Спомагателни ламели и пети за    
  материали - шкурки, основи, пружинни    
  лепила, лакове пакети и тапицерски    
  байцове, обков, колани).    
  опаковъчни материали;      
  Тапицерска вложка,      
  зебло, вата, док,      
  американ, платове,      
  кожи, поропласти;      
  Неопренови лепила;      
  Декоративни      
  материали - шнурове,      
  копчета, кабъри;      
  Тапицерски кламери,      
  скоби, гвоздеи,      
  винтове.      
2. Обработване на Машини: Предназначението, Работа с Устойчивост на
дървесина и дървесни Дървообработващи устройството и дървообработващи вниманието;
материали с машини - циркуляр, принципа на действие машини при спазване Адаптивност;
универсални и банциг, абрихт, на правилата за Трудова дисциплина;
специализирани щрайхмус, фреза, дървообработващите безопасен труд; Издръжливост при
дървообработващи копирни фрези, машини; Монтаж и демонтаж на работа;
машини, настройване шипорезна машина, Режещи инструменти и режещи инструменти; Умение за вземане на
за работа и струг, бусола, съоръжения; Поддържане и решение;
поддържане на пробивни и Инструменти за настройване на Технически усет;
инструменти, машини и шлифоващи машини, заточване; дървообработващи Логическо мислене;
съоръжения. преси; Предназначението, машини, инструменти и Работа в екип;
  Инструменти: устройството и съоръжения; Самоконтрол.
  Режещи инструменти принципа на действие Работа на машини за  
  съоръжения; на машини за рязане рязане на тапицерски  
  Инструменти за на тапицерски материали и на шевни  
  заточване; материали и шевни машини;  
  Универсален банциг; машини; Използва ръчни  
  Лентова кроячна Инструменти и инструменти, машини и  
  машина; съоръжения, съоръжения за  
  Машина за рязане на използвани в тапициране.  
  порезни материали; тапицерското    
  Шевни машини; производство.    
  Инструменти - ножове,      
  клещи, шила, игли;      
  Съоръжения -      
  пневматични      
  пистолети, съоръжения      
  за опъване на колани;      
  съоръжения за лицево      
  обличане на      
  тапицерия.      
3. Производство на Масивна дървесина, Технологичните Качествено Спазване на трудовата
мебели от дървесина, дървесни и процеси при изпълнение на и технологичната
дървесни и спомагателни изработване на технологични дисциплина;
спомагателни материали; различни видове операции при спазване Сръчност и
материали при Машини, инструменти, мебелни изделия; на технологичната естетичност;
спазване съоръжения; Технологичните последователност за Комуникативност и
последователността на БДС за размери и операции при механична, умения за работа в
технологичните качество; изработване на подготвителна, екип и йерархическа
операции и Материали, машини и тапицирани изделия. пресова, повърхностна подчиненост;
изискванията на БДС инструменти за   обработка и опаковане Лоялност и уважение
за функционални тапициране.   на мебели; към работодателя.
размери и качество.     Изпълнение в  
      последователен ред  
      на технологичните  
      операции при  
      тапициране.  
4. Конструиране и Чертожни материали и Съдържанието на Конструиране, Пространствена
проектиране на мебели инструменти; конструктивна проектиране и представа и
и интериор за Каталози, чертежи, документация на оразмеряване на въображение;
жилищни, обществени стандарти за мебели. мебелни изделия; чертежи на мебели Усет за форма и
сгради и офиси.   Правилата за съгласно БДС; пространство;
    чертаене, Проектиране на Технически усет и
    конструиране и интериор за жилищни, способности;
    проектиране на видове обществени сгради и Способност за
    мебели и интериор за офиси. рисуване и чертаене;
    жилищни, обществени   Работа в екип;
    сгради и офиси.   Инициативност.
5. Съставяне на Разходни норми на Съставяне на Изчисляване на Памет;
спецификации на материали, спецификация и норми разходите на Комбинативност;
материали за измервателни уреди и за разход на основните и Точност;
тапициране и инструменти. материали при спомагателните Лична отговорност.
изготвяне на разходни   производство на материали;  
норми.   тапицирани изделия; Определяне  
    Надмерки на детайли и влажността на  
    съдържание на дървесината;  
    спецификации и Определяне на режими  
    разходни норми за за камерно сушене в  
    материали; зависимост от  
    Атмосферно и камерно дървесния вид и  
    сушене на масивна влажността на  
    дървесина. дървесината.  
6. Разкрояване на Текстилни и кожени Свойствата на Качествено Самостоятелно мислене
материалите и тапицерски материали, материалите за изпълнение на и съобразителност;
изработване на шаблони и кроячна тапициране, видовете разкрояването и Технологична
тапицирани мебели с техника; кроячна техника, изработването на дисциплина;
пружини и с Пружини и поропласти. приспособленията и тапицирани мебели с Устойчивост на
поропласти.   инструментите за пружини и с вниманието.
    кроене. поропласти.  
7. Конструиране и Конструкторска Основните методи на Изработване на Пространствено
чертаене на документация. конструиране. конструктивни въображение;
тапицирани изделия.     чертежи. Точност;
        Лична отговорност;
        Устойчивост на
        вниманието.
8. Контролиране на Детайли, агрегати, Техническите и Откриване на дефекти Наблюдателност;
качеството във всеки готово изделие. технологичните и начините за Възприятие за форма и
етап от   изисквания за отстраняването им. пространство;
производството.   качествено   Отговорност;
    изпълнение на   Трудова и
    операциите,   технологична
    допуснатите дефекти   дисциплина.
    и отстраняването им.    
9. Спазване на Средства за Здравословните и Спазване на правилата Лична отговорност;
изискванията за обезопасяване на безопасни условия на за здравословни и Самоконтрол;
здравословни и всяко работно място. труд в безопасни условия на Спазване на
безопасни условия на   професионалното труд; йерархията.
труд.   направление; Поддържане на ред и  
    Нормативите за хигиена на работното  
    санитарно-хигиенните място.  
    условия на труд.    
10. Прилагане на нор- Нормативни Нормативна уредба и Планиране, Умение за вземане на
мативната уредба за документи: Кодекс на документи за маркетингово решение;
създаване на малко труда, Търговски създаване на фирма. проучване на пазара, Съобразителност и
или средно закон, Наредба за   организиране и гъвкавост;
предприятие за здравословни и   контролиране на Умение за писмено и
производство на безопасни условия на   процеса за устно изразяване;
тапицирани мебели, труд.   производство на Организиране на
планиране,     тапицирани изделия; колективна трудова
организиране и     Ползване на дейност;
контролиране на     нормативни документи Умение за работа с
дейността му.     и справочна хора;
      литература. Упражняване на
        контрол;
        Отговорност;
        Дисциплинираност.
Специалност: 5430107 "Производство на врати и прозорци"
1. Подбиране и Основни и Дървесните видове - Разпознаване, Способност за
сортиране по размери спомагателни анатомичен строеж, сортиране и подбор на откриване и
и качество на дървени материали: свойства, приложение, дървени фасонирани разпознаване;
фасонирани, дървесни Дървени фасонирани предимства и материали, дървесни, Съобразителност;
и спомагателни материали, недостатъци; спомагателни Логическо мислене;
материали. специфицирани по Дървесните материали материали и обков, в Технически усет и
  БДС; фурнир, шперплат, т.ч. стъклопакет. способности;
  Фурнир, шперплат, ПДВ, MDF и OSB;   Отговорност.
  ПДВ, ПДЧ, OSB плочи; Спомагателните    
  Лепила, шкурки, материали и обков    
  винтове, гвоздеи, (видове и    
  лакове, бои, байцове, приложение);    
  обков, китове, безири, Свойствата и    
  хартиен пълнеж. приложението на    
    стъклопакет.    
2. Обработване на Машини и инструменти: Предназначението, Работа с универсални Трудова дисциплина;
дървесина и дървесни Машини - банциг, устройството и и специализирани Издръжливост при
материали с циркуляр, абрихт, принципа на действие дървообработващи работа;
универсални и щрайхмус, фреза, на машини при спазване Умение за вземане на
специализирани шипорезна машина, дървообработващите правилата за решение;
дървообработващи преса, шлифоващи машини; безопасна работа; Технически усет;
машини при спазване машини и други; Видове режещи Поддържане на Логическо мислене;
на изискванията за Режещи инструменти - инструменти; дървообработващи Дисциплинираност;
точност и качество; триони, ножове, Инструменти и машини машини и съоръжения; Работа в екип;
Настройване за работа фрезери, шкурки; за заточване; Монтаж и демонтаж на Самоконтрол.
и поддържане на Инструменти и машини Видове ръчни режещи инструменти;  
инструменти, машини и за заточване; инструменти и Работа с инструменти и  
съоръжения. Ръчни инструменти, приспособления. машини за заточване;  
  съоръжения и   Настройване на  
  приспособления:   машини, инструменти и  
  триони, длета,   съоръжения за работа.  
  рендета, чукове,      
  скоби, винкели и      
  други.      
3. Спазване на Лични предпазни Правилата за Безопасна работа с Съобразителност;
нормативните средства. здравословни и инструменти, машини и Умение за справяне в
изисквания за   безопасни условия на съоръжения. критични ситуации;
здравословни и   труд.   Отговорност;
безопасни условия на       Дисциплинираност.
труд при        
производство, монтаж        
и демонтаж на врати и        
прозорци.        
4. Производство на Масивна дървесина, Последователността на Качествено Технически усет и
различни видове дървесни и технологичните изпълнение на способности;
врати и прозорци от спомагателни операции при технологични Трудова дисциплина;
дървесина и дървесни материали, машини, изработване и операции за Издръжливост при
материали при инструменти, сглобяване на механична, работа;
спазване съоръжения, БДС за различни по подготвителна, Работа в екип;
технологичната размери и качество. конструкция врати и пресова, повърхностна Дисциплинираност;
последователност на   прозорци. обработка и Отговорност.
операциите и     сглобяване на дограма  
изискванията на БДС     при спазване на  
за размери и качество.     технологичната  
      последователност.  
5. Подготовка и Лакозаливни машини и Технологичните Нанасяне на всички Планиране на
нанасяне на съоръжения, материали процеси при видове дейността;
защитно-декоративни за повърхностна изграждане на декоративно-защитни Технически усет и
покрития на врати и обработка. различни видове покрития. способности;
прозорци.   декоративно-защитни   Съобразителност;
    покрития.   Отговорност.
6. Монтаж, демонтаж и Детайли, агрегати, Начините за монтаж и Извършване на Технически усет;
ремонт на дограма. завършени изделия; ремонт на дограма. монтаж, демонтаж и Съобразителност;
  Контролни и   ремонт на дограма. Издръжливост при
  измервателни уреди и     работа;
  образци.     Работа в екип.
7. Контролиране на Контролни и Техническите Качествено Упражняване на
качеството във всеки измервателни уреди - изисквания за изпълнение на контрол;
етап от калибри, шублери, качество, допустимите операциите, откриване Умение за вземане на
производството. ролетки; образци на по стандарт дефекти и на дефекти и решение;
  конструктивни начините за отстраняването им. Съобразителност;
  съединения. отстраняването им.   Технически усет;
        Дисциплинираност.
8. Разработване на Чертожни материали и Конструктивните Начертаване и Технически усет и
конструктивни чертежи инструменти, каталози, съединения и оразмеряване на способности;
на врати и прозорци. табла, БДС за врати и конструкции на конструктивни чертежи Способност за
  прозорци. различни видове на врати и прозорци. чертаене;
    врати и прозорци.   Усет за форма и
        пространство;
        Работа в екип.
9. Съставяне Нормативни документи Надмерки на детайли, Разработване на Логическо мислене;
спецификации на за разход на основни съдържание на спецификации на Съобразителност;
елементите и и спомагателни спецификация и детайли и агрегати и Математически
изчисляване на материали. разходна норма; изчисляване на способности;
разходни норми за   Атмосферно и камерно разход на основни и Дисциплинираност;
основни и   сушене на масивна спомагателни Отговорност.
спомагателни   дървесина. материали;  
материали.     Определяне  
      влажността на  
      дървесината;  
      Определяне на режими  
      за камерно сушене в  
      зависимост от  
      дървесния вид и  
      влажността на  
      дървесината.  
10. Проектиране на Каталози, чертежи, Правилата за Проектиране на мебели Пространствено
мебели и интериор за стандарти за мебели. чертаене, и интериор за въображение;
жилищни и обществени   конструиране и жилищни и обществени Усет за форма и
сгради.   проектиране на мебели сгради. пространство;
    и интериор.   Технически усет и
        способности;
        Способности за
        рисуване и чертане.
11. Прилагане на Нормативни Нормативната уредба Планиране, Умение за вземане на
нормативната уредба документи: и документи за маркетингово решение;
за създаване на малко Кодекс на труда, създаване на МСП. проучване на пазара, Съобразителност и
или средно Търговски закон,   организиране и гъвкавост;
предприятие за Наредба за   контролиране процеса Умение за писмено и
производство на здравословни и   за производство на устно изразяване;
дограма; безопасни условия на   врати и прозорци; Организиране на
Планиране, труд.   Ползване на колективна трудова
организиране и     нормативни документи. дейност;
контролиране на       Умение за работа в
дейността му.       екип;
        Упражняване на
        контрол;
        Отговорност;
        Дисциплинираност.
Специалност 5430208 "Моделчество и дървостругарство"
1. Разчитане на Контролни и Съдържанието на Начертаване и Устойчивост на
чертежи с нанесена измервателни уреди; конструктивната оразмеряване на вниманието;
леярска технология и Чертожни материали и документация на шаблони; Точност;
изработване на инструменти. моделите; Пресмятане на процент Пространствено
шаблони.   Правилата за чертаене на свиване, въображение;
    и конструиране на изчисляване на Съобразителност;
    моделната екипировка. надмерки. Лична отговорност.
2. Изработване на Основни и Технологичните Качествено Технически усет и
моделни комплекти - спомагателни процеси за изработване на способности;
кутии за сърца, мъртви материали. изработване на моделни комплекти Способност за
глави, отливъци,   моделни комплекти - при спазване на чертаене;
леякова система.   кутии за сърца, мъртви технологичната Усет за форма и
    глави, отливъци, последователност. пространство;
    леякова система.   Работа в екип.
3. Подбор на Масивна дървесина; Анатомичен строеж, Разпознаване и Лична отговорност;
подходящи материали Дървесни материали; свойства и приложение подбор на дървесина, Съобразителност;
за производство на Полимерни материали; на дървесните видове. дървесни, полимерни и Внимание;
полуфабрикати и Шперплат; Видове и приложение спомагателни Технологична
модели. Спомагателни на спомагателните материали в дисциплина.
  материали - шкурки, материали; зависимост от  
  лакове, лепила, обков Видове качеството и  
  за модели. полуфабрикати. размерите.  
      Изработване на  
      полуфабрикати за  
      модели и кутии.  
4. Обработване на Ръчни инструменти и Предназначението, Работа с ръчни Устойчивост на
дървесина с ръчни приспособления; устройството и инструменти; вниманието;
инструменти и Дървообработващи принципа на действие Работа с Трудова дисциплина;
универсални машини - струг, бусола, на дървообработващи Адаптивност.
дървообработващи циркуляр, банциг, дървообработващите машини при спазване  
машини при спазване абрихт, щрайхмус, машини; правилата за  
на изискванията за фреза, пробивни и Видовете ръчни безопасен труд;  
точност и качество. шлифоващи машини; инструменти. Монтаж и демонтаж на  
  Режещи инструменти;   режещи инструменти.  
  Инструменти за      
  заточване.      
5.Изпълнение в Материали, Видовете леярски Изпълнение на Спазване на трудовата
последователен ред инструменти и машини. наклони и прибавки за технологични и технологичната
на технологичните   механична обработка; операции за дисциплина;
операции при   Надмерки на детайли. механична, Сръчност и
производство на     подготвителна и естетичност;
модели.     повърхностна Комуникативност и
      обработка. умения за работа в
        екип;
        Спазване на
        йерархията.
6. Съставяне на Каталози, чертежи, Съдържание на Изчисляване разхода Комбинативност;
спецификации и разходни норми на спецификация и на основни и Точност;
разходни норми на материали. разходна норма. спомагателни Лична отговорност.
материали.     материали и съставяне  
      на разходни норми.  
7. Изработване на Дървен материал, Техниката на Работа на различни Устойчивост на
детайли и изделия на чертежи на струговане на видове стругове. вниманието;
струг. стругованото изделие. надлъжи, челни и   Трудова дисциплина;
    вътрешни повърхнини   Адаптивност.
    на дървени изделия.    
8. Контролиране на Детайли, агрегати, Техническите и Откриване на дефекти Наблюдателност;
качеството във всеки готово изделие. технологичните и начините за Възприятие за форма и
етап от   изисквания за отстраняването им. пространство;
производството на   качествено   Отговорност;
струговани изделия и   изпълнение на   Трудова и
моделни комплекти.   операциите;   технологична
    Допуснатите дефекти   дисциплина.
    и отстраняването им.    
9. Спазване Средства за Здравословните и Спазване на правилата Лична отговорност;
изискванията за обезопасяване на безопасни условия на за здравословни и Самоконтрол;
здравословни и всяко работно място. труд в безопасни условия на Спазване на
безопасни условия на   професионалното труд; йерархията.
труд.   направление; Поддържане на ред и  
    Нормативите за хигиена на работното  
    санитарно-хигиенните място.  
    условия на труд.    
10. Конструиране и Чертожни материали и Конструктивните Начертаване и Технически усет и
проектиране на инструменти, каталози, съединения и оразмеряване на способности;
струговани изделия от табла, БДС за всички конструкции на конструктивни чертежи Способност за
дървесина. видове струговани различни видове на струговани изделия чертаене;
  изделия от дървесина. струговани изделия от от дървесина Усет за форма и
    дървесина.   пространство;
        Работа в екип.
11. Съставяне на Нормативни документи Надмерки на детайли, Разработване на Логическо мислене;
спецификации на за разход на основни съдържание на спецификации на Съобразителност;
детайли и агрегати на и спомагателни спецификация и елементите и Математически
моделни комплекти, материали. разходна норма; изчисляване на способности;
стругувани изделия от   Атмосферно и камерно разход на основни и Дисциплинираност;
дървесина и   сушене на масивна спомагателни Отговорност.
изчисляване на   дървесина. материали;  
разходни норми за     Определяне  
основни и     влажността на  
спомагателни     дървесината;  
материали.     Определяне на режими  
      за камерно сушене в  
      зависимост от  
      дървесния вид и  
      влажността на  
      дървесината.  
12. Прилагане на Нормативни Нормативната уредба Планиране, Умение за вземане на
нормативната уредба документи: Кодекс на и документи за маркетингово решение;
за създаване на малко труда, Търговски създаване на МСП. проучване на пазара, Съобразителност и
или средно закон, Наредба за   организиране и гъвкавост;
предприятие за здравословни и   контролиране на Умение за писмено и
струговани изделия от безопасни условия на   процеса за устно изразяване;
дървесина и моделни труд.   производство на Организиране на
комплекти;     струговани изделия и колективна трудова
Планиране,     моделни комплекти; дейност;
организиране и     Ползване на Умение за работа в
контролиране на     нормативни документи. екип;
дейността му.       Упражняване на
        контрол;
        Отговорност;
        Дисциплинираност.
Специалност 5430109 "Дърворезни и амбалажни производства"
1. Разпознаване и Трупи. Дървесните видове - Разпознаване и Устойчивост на
подбор на суровините   предимства и подбор на дървесина, вниманието;
за производство на   недостатъци, дървесни и Трудова дисциплина.
дървени фасонирани   приложение, спомагателни  
материали и амбалаж.   анатомичен строеж и материали в  
    свойства. зависимост от  
    Видовете суровини за качеството и  
    производство на размерите им;  
    дървени фасонирани Изработване на  
    материали и амбалаж. полуфабрикати за  
      мебелни изделия и  
      амбалаж;  
      Подбор на суровини.  
2. Измерване, Измервателни Правила за измерване, Измерване, кубиране и Устойчивост на
кубиране и маркиране инструменти; кубиране и маркиране маркиране на трупи и вниманието;
на дървените Фасонирани на трупи и фасонирани фасонирани Трудова дисциплина;
фасонирани материали; материали; материали. Комбинативност.
материали. Стандарти за бичени Стандарти за бичени    
  материали. материали.    
3. Съставяне на Трупи, шаблони, Съставяне на Изчисляване и Устойчивост на
рационални стандарти за бичени рационални правилно вниманието;
диспозиции. материали. диспозиции. разположение на Точност;
      диспозициите. Пространствено
        въображение;
        Съобразителност;
        Лична отговорност.
4. Преработване на Гатери, банциги; Предназначението, Работа на машините за Устойчивост на
трупи с основните Гатер-банциг; устройството и бичене на трупи и вниманието;
дърворезни машини. Коробелачни машини; принципите на дървообработващи Трудова дисциплина;
Произвеждане на Фрезово-призмиращи действие на машините машини при спазване Адаптивност;
детайли по зададена машини; за бичене на трупи и правилата за Комбинативност.
спецификация; Абрихт, щрайхмус, на безопасна работа;  
Настройване за работа циркуляр, фреза, дървообработващите Монтаж и демонтаж на  
и поддържане на пробивна машина, машини; режещи инструменти;  
инструменти, машини и кламер пистолет; Режещи инструменти; Поддържане и  
съоръжения. Режещи инструменти; Съоръжения и настройване за работа  
  Съоръжения, инструменти за на машини за бичене  
  инструменти за заточване. на трупи и на  
  заточване.   дървообработващи  
      машини.  
5. Сортиране и Материали и Правилата за Сортиране и Устойчивост на
антисептиране на съоръжения за сортиране и определяне на вниманието;
бичени материали и антисептиране. антисептиране на качеството, размерите Трудова дисциплина.
детайли. Стандарти за бичени бичени материали. и предназначението  
  материали.   на бичените материали  
      и детайли.  
6. Сушене и Съоръжения за сушене Процесите на сушене Определяне режими на Устойчивост на
пропарване на на бичените на дървесината и сушене и пропарване; вниманието;
бичените материали. материали; съоръженията за Подреждане на Трудова дисциплина;
  Съоръжения за сушене; дървените материали Комбинативност.
  пропарване на Съоръженията и за сушене;  
  бичените материали. процесите при Определяне на режими  
    пропарване на за пропарване.  
    дървесина.    
7. Работа с Съоръжения за Действието, Определяне на Устойчивост на
механизацията в механизиране на устройството и влажността на вниманието;
складовете за трупи. подаването и предназначението на дървесината; Трудова дисциплина;
  обработването на складовата Определяне на режими Адаптивност.
  трупи; механизация; за камерно сушене в  
  Транспортьори; Атмосферно и камерно зависимост от  
  Бичени материали и сушене на масивна дървесния вид и  
  детайли; дървесина. влажността на  
  Трупи.   дървесината.  
8. Производство на Комбинирани и Предназначението, Качествено Осъзнато спазване на
дървени амбалажи. агрегатни машини за устройството и изпълнение на трудовата и
  амбалаж, фасонирани принципа на действие технологичните технологичната
  материали; на машините за операции при дисциплина;
  Чертежи на изделия; производство на разкрояване на трупи Сръчност и
  Дървообработващи амбалаж. и производство на естетичност;
  машини инструменти и   амбалаж. Комуникативност и
  съоръжения; Ръчни     умения за работа в
  инструменти.     екип;
        Спазване на
        йерархията.
9. Контролиране на Детайли, готови Техническите и Откриване на дефекти Наблюдателност;
качеството във всеки изделия. технологичните и начините за Възприятие за форма и
етап от   изисквания за отстраняването им. пространство;
производството на   качествено   Отговорност;
дървени фасонирани   изпълнение на   Трудова и
материали и изделия.   технологичните   технологична
    операции;   дисциплина.
    Допуснатите дефекти    
    и отстраняването им.    
10. Спазване на Средства за Здравословните и Спазване на правилата Лична отговорност;
изискванията за обезопасяване на безопасни условия на за здравословни и Самоконтрол;
здравословни и всяко работно място. труд в безопасни условия на Спазване на
безопасни условия на   професионалното труд; йерархията.
труд.   направление; Поддържане на ред и  
    Нормативите за хигиена на работното  
    санитарно-хигиенните място.  
    условия на труд.    
11. Прилагане на Нормативни Нормативната уредба Планиране, Умение за вземане на
нормативната уредба документи: и документи за маркетингово решение;
за създаване на малко Кодекс на труда, създаване на МСП. проучване на пазара, Съобразителност и
или средно Търговски закон,   организиране и гъвкавост;
предприятие; Наредба за   контролиране на Умение за писмено и
Планиране, здравословни и   производствения устно изразяване;
организиране и безопасни условия на   процес при Организиране на
контролиране на труд.   производство на колективна трудова
дейността му.     бичени материали и дейност;
      амбалажни изделия; Умение за работа в
      Ползване на екип;
      нормативни документи. Упражняване на
        контрол;
        Отговорност;
        Дисциплинираност.
Специалност 5430110 "Производство на плочи и слоеста дървесина"
1. Подбиране на Тънкомерна обла Дървесните видове за Подбор на суровини за Съобразителност;
суровините за дървесина и отпадъци, производство на ПДЧ, производство на плочи Бърза и точна
производство на плочи трупи за слоеста ПДВ и слоеста и слоеста дървесина. преценка и реакция;
и слоеста дървесина. дървесина. дървесина.   Сръчност и
        естетичност.
2. Подготовка на Лепила; Технологичните Работа на машини за Спазване на трудовата
дървесината за Парилни камери/ями; операции при бичене на трупи; и технологичната
добиване на ПДЧ, Сушилни, съоръжения производството на Парилни камери/ями; дисциплина.
ПДВ и слоеста за раздробена ПДЧ и ПДВ. Сушилни.  
дървесина и дървесина.      
извършване        
хидро-термична        
обработка на        
дървесината.        
3. Получаване на Машини за първично и Технологичните Работа с различните Чувство за
технологични трески и вторично операции при видове дробилни отговорност;
раздробяване на раздробяване на производството на машини. Старателност;
дървесината. дървесината; ПДЧ и ПДВ.   Акуратност.
  Режими за слепване.      
4. Сушене на Поточни линии за Технологичните Регулиране на процеса Способност за
дървесните частици. производство на операции при сушене на сушене анализиране;
  плочи; на дървесни частици.   Оценка и вземане на
  Режими за сушене.     решение.
5. Производство на Съоръжения за Предназначението, Работа със съоръжения Лоялност и уважение
плочи от дървесни олепиляване и устройството и за производство на към работодателя;
частици и дървесни формиране на принципа на действие плочи - за формиране Технически усет.
влакна при спазване дървесния килим; на машините и на дървесния килим.  
на технологичната Преси; съоръженията за    
последователност - Машини за производство на    
транспортиране и производство на плочи.    
съхраняване, пресовоформовани      
олепиляване на изделия.      
дървесните частици и        
влакна, формиране на        
дървесния килим.        
6. Механично Измервателни Повърхностно Работа с машини за Комуникативност;
обработване на плочи инструменти; облагородяване на механично Умения за работа в
и повърхностно Съоръжения за плочите. обработване на екип и спазване на
облагородяване на повърхностно   плочите. йерархията.
плочите. облагородяване.      
7. Произвеждане на Режими за сушене; Технологията за Избор на режими за Дисциплинираност;
пресовоформовани Стандарти; производство на сушене и пресоване; Концентрация на
изделия от дървесни Режими за пресоване. пресовоформовани Изпълняване на вниманието;
частици и влакна.   изделия от дървесни технологичните Наблюдателност.
    частици и влакна операции при  
      производство на  
      пресовоформовани  
      изделия от дървесни  
      частици и влакна при  
      спазване на  
      изискванията за  
      безопасна работа.  
8. Спазване Средства за Здравословните и Спазване на правилата Лична отговорност;
изискванията за обезопасяване на безопасни условия на за здравословни и Самоконтрол;
здравословни и всяко работно място. труд в безопасни условия на Спазване на
безопасни условия на   професионалното труд; йерархията.
труд.   направление; Поддържане на ред и  
    Нормативите за хигиена на работното  
    санитарно-хигиенните място.  
    условия на труд.    
9. Прилагане на Нормативни Нормативната уредба Планиране, Умение за вземане на
нормативната уредба документи: и документи за маркетингово решение;
за създаване на малко Кодекс на труда, създаване на МСП. проучване на пазара, Умение за писмено и
или средно Търговски закон,   организиране и устно изразяване;
предприятие; Наредба за   контролиране на Организиране на
Планиране, здравословни и   производствения колективна трудова
организиране и безопасни условия на   процес; дейност;
контролиране на труд.   Ползване на Умение за работа в
дейността му.     нормативни документи. екип;
        Упражняване на
        контрол;
        Отговорност;
        Дисциплинираност.
Специалност 5430111 "Производство на строителни изделия от дървесина"
1. Подбиране и Основни и Дървесните видове Разпознаване, Способност за
сортиране по размери спомагателни /анатомичен строеж, сортиране и подбор на откриване и
и качество на дървени материали: свойства и дървени фасонирани разпознаване;
фасонирани, дървесни Дървени фасонирани приложение, материали, дървесни, Съобразителност;
и спомагателни материали, предимства и спомагателни Логическо мислене;
материали. специфицирани по недостатъци; материали и обков. Технически усет и
  БДС; Дървесните материали   способности;
  Фурнир, шперплат, (фурнир, шперплат,   Отговорност.
  ПДВ, ПДЧ, МДФ, OSB; ПДВ);    
  Лепила, шкурки, Спомагателни    
  винтове, гвоздеи, материали и обков    
  лакове, бои, обков, (видове и    
  китове, безири, приложение);    
  хартиен пълнеж; Свойствата и    
  Материали за приложението на    
  покривни конструкции, стъклопакет.    
  включително ондулин.      
2. Обработване на Машини и инструменти: Предназначението, Работа с ръчни Трудова дисциплина;
дървесина с ръчни Машини - банциг, устройството и инструменти, с Издръжливост при
инструменти, циркуляр, абрихт, принципа на действие универсални и работа;
универсални и щрайхмус, фреза, на специализирани Умение за вземане на
специализирани шипорезна машина, дървообработващите дървообработващи решение;
дървообработващи преса, шлифоващи машини; машини при спазване Технически усет;
машини до получаване машини; Видове режещи правилата за Логическо мислене;
на детайли, при Режещи инструменти - инструменти; безопасна работа; Дисциплинираност;
спазване на триони, ножове, Инструменти и машини Поддържане на Работа в екип;
изискванията за фрезери, шкурки; за заточване; инструменти, машини и Самоконтрол.
точност и качество; Инструменти и машини Видове ръчни съоръжения;  
Настройване за работа за заточване; инструменти и Монтаж и демонтаж на  
и поддържане на Ръчни инструменти, приспособления. режещи инструменти;  
инструменти, машини и съоръжения и   Работа с инструменти и  
съоръжения. приспособления:   машини за заточване;  
  триони, длета,   Настройване за работа  
  рендета, чукове,   на машини,  
  скоби, винкели и   инструменти и  
  други.   съоръжения.  
3. Спазване на Лични предпазни Правилата за Безопасна работа с Съобразителност;
нормативните средства. здравословни и инструменти, машини и Умение за справяне в
изисквания за   безопасни условия на съоръжения. критични ситуации;
здравословни и   труд.   Отговорност;
безопасни условия на       Дисциплинираност.
труд при        
производство, монтаж        
и демонтаж на        
строителни изделия от        
дървесина.        
4. Производство на Масивна дървесина, Последователността на Изпълнение на Технически усет и
различни видове дървесни и технологичните технологични способности;
строителни изделия от спомагателни операции при операции за Трудова дисциплина;
дървесина и дървесни материали, машини, изработване и механична, Издръжливост при
материали при инструменти, сглобяване на повърхностна работа;
спазване съоръжения, БДС за различни видове обработка и Дисциплинираност;
технологичната размери и качество. строителни изделия от сглобяване на Отговорност.
последователност на   дървесина. строителни изделия.  
операциите и        
изискванията на БДС        
за размери и качество.        
5. Подготовка и Лакозаливни машини и Технологичните Нанасяне на всички Планиране на
нанасяне на съоръжения, материали процеси при видове декоративно- дейността;
защитно-декоративни за повърхностна изграждане на защитни покрития. Технически усет и
покрития на строителни обработка. различни видове   способности;
изделия от дървесина.   декоративно-защитни   Съобразителност;
    покрития.   Отговорност.
6. Монтаж, демонтаж и Детайли, агрегати, Начините за монтаж, Извършване на Технически усет;
ремонт на дограма, завършени изделия; демонтаж и ремонт на монтаж, демонтаж и Съобразителност;
дървени подови и Ръчни инструменти и дограма, подови ремонт на строителни Издръжливост при
покривни конструкции, приспособления; покривни конструкции, изделия от дървесина. работа;
дървени стълби и Контролни и дървени стълби и   Работа в екип.
дървени сглобяеми измервателни уреди. дървени къщи.    
къщи.        
7. Контролиране на Контролни и Технически изисквания Качествено Упражняване на
качеството във всеки измервателни уреди - и нормативни изпълнение на контрол;
етап от калибри, шублери, документи за операциите, откриване Умение за вземане на
производството. ролетки; качество, допустими на дефекти и решение;
  Образци на по стандарт дефекти и отстраняването им. Съобразителност;
  конструктивни начините за   Технически усет;
  съединения. отстраняването им.   Дисциплинираност.
8. Конструиране и Чертожни материали и Конструктивните Начертаване и Технически усет и
проектиране на инструменти, каталози, съединения и оразмеряване на способности;
строителни изделия от табла, БДС за всички конструкции на конструктивни чертежи  
чертане;        
дървесина. видове строителни различни видове на строителни изделия Усет за форма и
  изделия от дървесина. строителни изделия от от дървесина. пространство;
    дървесина.   Работа в екип.
9. Съставяне на Нормативни документи Надмерки на детайли, Разработване на Логическо мислене;
спецификации на за разход на основни съдържание на спецификации на Съобразителност;
елементите на и спомагателни спецификация и елементите и Дисциплинираност
строителни изделия от материали. разходна норма; изчисляване на Отговорност.
дървесина и   Атмосферно и камерно разход на основни и  
изчисляване на   сушене на масивна спомагателни  
разходни норми за   дървесина. материали;  
основни и     Определяне  
спомагателни     влажността на  
материали.     дървесината;  
      Определяне на режими  
      за камерно сушене в  
      зависимост от  
      дървесния вид и  
      влажността на  
      дървесината.  
10. Прилагане на Нормативни Нормативната уредба Планиране, Умение за вземане на
нормативната уредба документи: и документи за маркетингово решение;
за създаване на малко Кодекс на труда, създаване на МСП. проучване на пазара, Съобразителност и
или средно Търговски закон,   организиране и гъвкавост;
предприятие за Наредба за   контролиране на Умение за писмено и
строителни изделия от здравословни и   производствения устно изразяване;
дървесина и безопасни условия на   процес при Организиране на
планиране, труд.   производство на колективна трудова
организиране и     бичени материали и дейност;
контролиране на     амбалажни изделия; Умение за работа в
дейността му.     Ползване на екип;
      нормативни документи. Упражняване на
        контрол;
        Отговорност;
        Дисциплинираност.
         
2.2. Тенденции в развитието на професионално направление "Производство на изделия от дървесина"
Производството на мебели, проектирането и производството на вътрешно обзавеждане, производството и реставрацията на стилни мебели и дограма, тапицерството и декораторството, моделчеството и дървостругарството, производството на врати и прозорци, на плочи и слоеста дървесина, на струнни музикални инструменти и строителни изделия от дървесина, дърворезни и амбалажни производства ще продължи да се развива преобладаващо в малки и средни предприятия (МСП), в които ще бъдат внедрявани иновационни технологии и оборудване. За осигуряване на устойчиво развитие на МСП се очаква опростяване на законовите, административните и данъчните условия и създаване на съответната законова и нормативна рамка; укрепване на инфраструктурата, поддържаща МСП, както и подобряване на достъпа на МСП до финансиране; развиване на дейности по дългосрочно планиране и повишаване конкурентоспособността на продукцията.
2.3. Възможности за професионална реализация
В изпълнение на регионалните и националните програми за икономическо развитие малките и средните предприятия са основните потребители на квалифицирана работна сила в областта на дървообработването.
Придобилите трета степен на професионална квалификация по професията "Техник-технолог в дървообработването" имат право да постъпват на работа на длъжности, които съответстват на следните професии от Националната класификация на професиите (1996 г.): 7421 Моделиери на изделия от дърво; 7422 Мебелисти и дограмаджии; 7423 Квалифицирани работници по разкрояване и рендосване на дърво; 7424 Квалифицирани работници по повърхностна обработка на дърво; 7425 Дърворезбари и пирографисти; 7426 Производители на изделия от дърво; 7123 Строителни дърводелци; 7429 Настройчици на дървообработващи машини и други, в т.ч. допълнени при актуализиране на Националната класификация на професиите.
2.4. Възможности за повишаване на професионалната квалификация
Придобилите трета степен на професионална квалификация по дадена специалност могат да продължат да се обучават по други специалности от професията "Техник-технолог в дървообработването", като обучението по общата задължителна професионална подготовка - единна за всички професионални направления, и отрасловата задължителна професионална подготовка - единна за всички професии от професионално направление "Производство на изделия от дървесина", се зачита.
3. Цели на обучението
Основна цел на обучението по професия "Техник-технолог в дървообработването" - трета степен на професионална квалификация, е обучаваните да придобият теоретични знания, практически умения и професионално-личностни качества за реализация по придобитата професия и специалност (специалности) в производствената дейност на предприятия в мебелната и дървообработващата промишленост, както и да усвояват авангардни технологии в производството на изделия от дървесина.
3.1. Цели за формиране на ключови компетенции при обучението по общата задължителна професионална подготовка, единна за всички професионални направления
След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:
- знае и прилага основните правила за безопасна работа на работното място, не замърсява с работата си околната среда;
- осъществява ефективни комуникации при изпълнение на трудовата си дейност в работен екип - умее да формулира проблеми, да задава въпроси, да прави анализ и отчет за извършената работа;
- познава пазарните отношения, мястото и ролята на отделните лица, фирмите, институциите и държавата в тях;
- планира, организира и контролира дейността на малко или средно предприятие;
- познава правата и задълженията си като участник в трудовия процес съгласно Кодекса на труда; разбира договорните отношения между работодател и работник;
- участва при разпределяне на задачите, проявява инициатива, съдейства и търси помощ от членовете на екипа, отнася се с чувство за отговорност при изпълнение на задачата, която му е възложена, поставя задачи, поема отговорности;
- разбира своята роля в производството, съзнава необходимостта и работи за повишаване на квалификацията си;
- знае общите правила за работа с компютър и умее да ползва програмни продукти;
- познава и прилага съвременните технологии за изпълнение на технически задачи от професионалната му област;
- справя се с предвидими, рутинни задачи на работното място, умее да взема адекватни решения и да осъществява кратка комуникация на чужд език.
3.2. Цели за формиране на базисни компетенции за изпълнение на дейностите от "Профила на професията" при обучението по отрасловата задължителна професионална подготовка, единна за всички професии от професионално направление "Производство на изделия от дървесина":
След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:
- знае и прилага нормативните изисквания за здравословен и безопасен труд във: производство на мебели, проектиране и производство на вътрешно обзавеждане, производство и реставрация на стилни мебели и дограма, тапицерство и декораторство, моделчество и дървостругарство, производство на врати и прозорци, на плочи и слоеста дървесина, на струнни музикални инструменти и строителни изделия от дървесина; в дърворезни и амбалажни производства;
- познава основните суровини и материали във: производството на мебели, в това число стилни мебели, врати и прозорци, тапицирани изделия, плочи и слоеста дървесина, строителни изделия от дървесина; в дърворезно и амбалажно производство; в моделчество и дървостругарство, реставрация на стилни мебели и дограма и производство на струнни музикални инструменти; знае и прилага правилата за опаковка, транспорт и съхранение на готови продукти и суровини;
- познава и извършва основните технологични процеси в дървообработването с машини, инструменти и съоръжения;
- умее да разчита и съставя технологична и конструктивна документация на изделия;
- притежава знания и умения за измерване и контрол на точността и качеството във всеки етап от производството.
3.3. Цели за формиране на специфични компетенции за изпълнение на дейностите от "Профила на професията" при обучението по специфичната за професията "Техник-технолог в дървообработването" - трета степен на професионална квалификация, задължителна професионална подготовка:
След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:
- подбира и обработва дървесина и дървесни материали с универсални и специализирани дървообработващи машини;
- познава и спазва нормативните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд за професията "Техник-технолог в дървообработването" и съответните специалности;
- произвежда изделия от дървесина, дървесни и спомагателни материали; извършва монтаж, ремонт или реставрация на същите, като контролира качеството във всеки етап от производството;
- конструира и проектира изделия от дървесина и дървесни материали, съставя спецификации и разходни норми за материали;
- познава и прилага нормативната уредба за създаване на МСП, планира, организира и контролира дейността му.
3.3.1. Специалност 5430101 "Мебелно производство"
След завършване на обучението по специалността обучаваният трябва да произвежда различни видове мебели, като:
- извършва правилен избор на универсални и специализирани дървообработващи машини, настройва за работа и поддържа инструменти, машини и съоръжения;
- изпълнява последователно технологичните операции и спазва изискванията на БДС за функционални размери и качество;
- нанася декоративно-защитни покрития;
- извършва монтажно-ремонтни дейности;
- конструира и проектира мебели и интериор за жилищни, обществени сгради и офиси;
- извършва необходимите трудови дейности, като проявява технически усет, съобразителност, логическо мислене;
- умее да се справя с критични ситуации и показва издръжливост при работа;
- проявява дисциплинираност, инициативност, отговорност, умения за работа в екип и вземане на решения;
- планира, организира и контролира дейностите.
3.3.2. Специалност 5430102 "Проектиране и производство на вътрешно обзавеждане"
След завършване на обучението по специалността обучаваният трябва да проектира и произвежда вътрешно обзавеждане, като:
- подбира правилно универсални и специализирани дървообработващи машини, настройва за работа и поддържа инструменти, машини и съоръжения;
- изпълнява последователно технологичните операции и спазва изискванията на БДС за функционални размери и качество;
- нанася декоративно-защитни покрития;
- извършва монтажно-ремонтни дейности;
- конструира, проектира и макетира единични и комплекти мебели за жилищни, обществени сгради и офиси;
- познава принципите за интериорно проектиране и изготвя идейни проекти;
- извършва маркетингово проучване на пазара на мебели;
- извършва необходимите трудови дейности, като проявява технически усет, съобразителност, логическо мислене и въображение;
- умее да се справя с критични ситуации и показва издръжливост при работа;
- проявява дисциплинираност, инициативност, умения за работа в екип и вземане на решения;
- планира, организира и контролира дейностите при създаване на собствена фирма за проектиране на интериор и дизайн на мебели.
3.3.3. Специалност 5430103 "Производство на стилни мебели"
След завършване на обучението по специалността обучаваният трябва да произвежда стилни мебели, като:
- подбира правилно ръчни инструменти, универсални и специализирани дървообработващи машини, настройва за работа и поддържа инструменти, машини и съоръжения;
- изпълнява последователно технологичните операции и спазва изискванията на БДС за функционални размери и качество;
- познава и прилага методи и средства за подготовка и защита на дървесината;
- извършва монтажно-ремонтни дейности и реставрационни обработки;
- нанася декоративно-защитни покрития;
- проектира видове дърворезба;
- конструира и проектира мебели и интериор за жилищни, обществени сгради и офиси;
- извършва необходимите трудови дейности, като проявява технически усет, усет за форма и пространство, способност за рисуване, съобразителност, логическо мислене;
- умее да се справя с критични ситуации и показва издръжливост при работа;
- проявява дисциплинираност, инициативност, отговорност, умения за работа в екип и вземане на решения;
- планира, организира и контролира дейностите при създаване на малко или средно предприятие за производство на стилни мебели.
3.3.4. Специалност 5430104 "Реставрация на стилни мебели и дограма"
След завършване на обучението по специалността обучаваният трябва да извършва реставрация на стилни мебели и дограма, като:
- подбира правилно ръчни инструменти, универсални и специализирани дървообработващи машини;
- познава стиловите особености на мебелите и дограмата през различните епохи;
- използва методи и средства за защита, модифициране и консервиране на дървесината;
- извършва монтажно-ремонтни и реставрационни дейности;
- проектира и изработва видове дърворезба;
- конструира и проектира стилни мебели и интериор за жилищни, обществени сгради и офиси;
- извършва необходимите трудови дейности, като проявява технически усет, усет за форма и пространство, способност за рисуване, съобразителност, логическо мислене, готовност за самостоятелен труд;
- умее да се справя с критични ситуации и показва издръжливост при работа;
- проявява дисциплинираност, инициативност, отговорност, умения за работа в екип и вземане на решения;
- планира, организира и контролира дейностите при създаване на малко или средно предприятие за реставриране на стилни мебели и дограма.
3.3.5. Специалност 5430105 "Производство на струнни музикални инструменти"
След завършване на обучението по специалността обучаваният трябва да произвежда различни видове арфови и щрайхови музикални инструменти, като:
- извършва правилен избор на универсални и специализирани дървообработващи машини, настройва за работа и поддържа инструменти, машини и съоръжения;
- изпълнява последователно технологичните операции и спазва изискванията на стандартите за качество;
- нанася декоративно-защитни покрития;
- извършва монтажно-ремонтни дейности;
- умее да оценява качеството на музикалните инструменти при изпробването им и при отстраняване на акустични недостатъци и дефекти;
- конструира струнни музикални инструменти;
- извършва необходимите трудови дейности, като проявява технически усет, съобразителност, логическо мислене;
- умее да се справя с критични ситуации и показва издръжливост при работа;
- проявява дисциплинираност, инициативност, отговорност, умения за работа в екип и вземане на решения;
- планира, организира и контролира дейностите при създаване на малко или средно предприятие за производство на струнни музикални инструменти.
3.3.6. Специалност 5430106 "Тапицерство и декораторство"
След завършване на обучението по специалността обучаваният трябва да произвежда тапицирани изделия, като:
- извършва правилен избор на универсални и специализирани дървообработващи машини, настройва за работа и поддържа инструменти, машини и съоръжения;
- подбира и използва видовете тапицерски материали;
- изпълнява последователно технологичните операции и спазва изискванията на БДС за функционални размери и качество;
- нанася декоративно-защитни покрития;
- разчита и разработва конструктивна документация;
- извършва монтажно-ремонтни дейности;
- съставя спецификации на материали за тапициране и изготвя разходни норми;
- контролира качеството във всеки етап от производството;
- конструира и проектира мебели и интериор за жилищни, обществени сгради и офиси;
- извършва необходимите трудови дейности, като проявява технически усет, съобразителност, логическо мислене;
- умее да се справя с критични ситуации и показва издръжливост при работа;
- проявява дисциплинираност, инициативност, отговорност, умения за работа в екип и вземане на решения;
- прилага нормативната уредба за създаване на малко или средно предприятие за производство на тапицирани изделия;
- планира, организира и контролира дейността му.
3.3.7. Специалност 5430107 "Производство на врати и прозорци"
След завършване на обучението по специалността обучаваният трябва да произвежда врати и прозорци, като:
- извършва правилен избор на универсални и специализирани дървообработващи машини, настройва за работа и поддържа инструменти, машини и съоръжения;
- изпълнява последователно технологичните операции и спазва изискванията на БДС за размери и качество;
- нанася декоративно-защитни покрития;
- извършва монтаж, демонтаж и ремонтни дейности;
- конструира врати и прозорци;
- открива и отстранява дефекти;
- извършва необходимите трудови дейности, като проявява технически усет, съобразителност, логическо мислене, готовност за самостоятелен труд;
- умее да се справя с критични ситуации и показва издръжливост при работа;
- проявява дисциплинираност, отговорност, самоконтрол, умения за работа в екип и вземане на решения;
- планира, организира и контролира дейностите при създаване на малко или средно предприятие за дограма.
3.3.8. Специалност 5430108 "Моделчество и дървостругарство"
След завършване на обучението по специалността обучаваният трябва да може да произвежда модели и струговани изделия, като:
- разчита чертежи с нанесена леярска технология и изработва шаблони;
- изработва моделни комплекти - кутии за сърца, мъртви глави, отливъци, леякова система;
- подбира подходящи материали за производство на полуфабрикати и дървени модели;
- обработва дървесина с ръчни инструменти и с универсални дървообработващи машини при спазване на изискванията за точност и качество;
- изпълнява в последователен ред технологичните операции при производство на модели;
- съставя спецификации и разходни норми на материали;
- изработва детайли и изделия на струг;
- контролира качеството във всеки етап от производството на струговани изделия и моделни комплекти;
- изпълнява всички трудови задачи при спазване изискванията за здравословни и безопасни условия на труд;
- конструира и проектира моделни комплекти от дървесина;
- съставя спецификации на елементите на моделните комплекти от дървесина и изчислява разходните норми за основни и спомагателни материали;
- прилага нормативната уредба за създаване на малко или средно предприятие за модели, комплекти и струговани изделия и планира, организира и контролира дейността му.
3.3.9. Специалност 5430109 "Дърворезни и амбалажни производства"
След завършване на обучението по специалността обучаваният трябва да може да произвежда амбалажни изделия, като:
- разпознава и подбира суровините за производство на дървени фасонирани материали;
- измерва, кубира и маркира дървените фасонирани материали;
- съставя рационални диспозиции;
- извършва преработване на трупи на основните дърворезни машини;
- извършва сортиране и антисептиране на бичени материали;
- работи с механизацията в складовете за трупи;
- произвежда дървен амбалаж;
- контролира качеството във всеки етап от производството на дървени фасонирани материали и изделия;
- изпълнява всички трудови задачи при спазване изискванията за здравословни и безопасни условия на труд;
- прилага нормативната уредба за създаване на малко или средно предприятие и планира, организира и контролира дейността му.
3.3.10. Специалност 5430110 "Производство на плочи и слоеста дървесина"
След завършване на обучението по специалността обучаваният трябва да може да произвежда плочи и слоеста дървесина, като:
- разпознава и подбира суровините за производство на плочи и слоеста дървесина;
- подготвя дървесината за добиване на ПДЧ, ПДВ и слоеста дървесина и извършва хидротермична обработка на дървесината;
- работи с машини за получаване на технологични трески и раздробяване на дървесината;
- работи на машини и съоръжения за сушене на дървесните частици и формиращо пресови линии;
- спазва технологичната последователност при производство на плочи - транспортиране и съхраняване, олепиляване на дървесните частици и влакна, формиране на дървесния килим;
- работи на машини за механично обработване на плочи и извършва повърхностно облагородяване на плочите;
- произвежда пресовоформовани изделия от дървесни частици и влакна;
- изпълнява всички трудови задачи при спазване изискванията за здравословни и безопасни условия на труд;
- прилага нормативната уредба за създаване на малко или средно предприятие и планира, организира и контролира дейността му.
3.3.11. Специалност 5430111 "Производство на строителни изделия от дървесина"
След завършване на обучението по специалността обучаваният трябва да произвежда различни видове строителни изделия от дървесина, като:
- извършва правилен избор на ръчни инструменти, универсални и специализирани дървообработващи машини, настройва за работа и поддържа инструменти, машини и съоръжения;
- изпълнява последователно технологичните операции за производство на дограма, дървени подови и покривни конструкции, дървени стълби и дървени сглобяеми къщи, като спазва изискванията на БДС за размери и качество;
- извършва подготовка и нанася декоративно-защитни покрития;
- извършва монтаж, демонтаж и ремонтни дейности;
- конструира и проектира строителни изделия от дървесина;
- извършва необходимите трудови дейности, като проявява технически усет, съобразителност, логическо мислене, готовност за самостоятелен труд;
- умее да се справя с критични ситуации и показва издръжливост при работа;
- проявява дисциплинираност, отговорност, самоконтрол, умения за работа в екип и вземане на решения;
- планира, организира и контролира дейностите при създаване на малко или средно предприятие за производство на строителни изделия от дървесина.
4. Съдържание на обучението
Обучението по задължителната професионална подготовка, включващо теория и практика, се регламентира с учебен план и учебни програми, които се разработват на базата на ДОИ за придобиване на квалификация по професията "Техник-технолог в дървообработването" - трета степен на професионална квалификация.
Съдържанието на обучението по професия "Техник-технолог в дървообработването" - трета степен на професионална квалификация, е представено в табл 3.

Таблица 3

Съдържание на обучението
 
Професионални Тематични
компетенции области
1 2
Обща задължителна професионална подготовка - единна за всички професионални направления
1. Прилага правилата за здравос- Правила и инструк-
ловни и безопасни условия на труд ции за безопасна ра-
на работното място, не замърсява бота.
с работата си околната среда. Противопожарна ох-
  рана;
  Екологична култура;
  Долекарска помощ;
  Вредности и професионални заболявания.
2. Осъществява ефективни кому- Видове общуване;
никации при изпълнение на тру- Принципи на делово-
довата си дейност в работен то общуване;
екип - умее да формулира пробле- Правила за водене на
ми, да задава въпроси, прави ана- делова кореспон-
лиз и отчет за извършената работа. денция.
3. Познава пазарните отношения, Обекти и субекти на
мястото и ролята на отделните пазара;
лица, фирмите, институциите и Икономически про-
държавата в тях. цеси, явления и отно-
  шения;
  Стопанско устройство на обществото;
  Документи и документооборот.
4. Планира, организира и контро- Икономически про-
лира дейността на малко или цеси, явления и отно-
средно предприятие. шения;
  Видове измервателни уреди;
  Правила за водене на делова кореспонденция;
  Нормиране на труда;
  Структура на фирмата.
5. Познава правата и задължения- Трудово-правно за-
та си като участник в трудовия конодателство;
процес съгласно Кодекса на труда; Трудово-правни от-
разбира договорните отношения ношения в производ-
между работодател и работник. ственото звено
Участва при разпределяне на (предприятието);
задачите, проявява инициатива, Нормиране на
съдейства и търси помощ от чле- труда;
новете на екипа, отнася се с чув- Заплащане на
ство за отговорност при изпълне- труда;
ние на задачата, която му е въз- Работна заплата;
ложена, поставя задачи, поема Длъжностна харак-
отговорности. теристика;
Разбира своята роля в производ- Структура на
ството и работи за повишаване на фирмата.
квалификацията си.  
6. Знае общите правила за работа Конфигурация на
с компютър и умее да ползва компютъра;
програмни продукти. Устройства за
Познава и прилага съвременните въвеждане и съхра-
технологии за изпълнение на няване на данни;
технически задачи от професио- Съхраняване и нами-
налната му област. ране на информация;
  Работа с програмни продукти за създаване на елементарни документи;
  Съвременни технологии.
7. Справя се с предвидими, рутин- Комуникативна
ни задачи на работното място, компетентност при
умее да взема адекватни решения използване на огра-
и осъществява кратка комуника- ничен набор от пред-
ция на чужд език. видими и елементар-
(Ниво А1 - А2 според общата ни езикови средства
европейска рамка за владеене на чужд език - еле-
на чужди езици.) ментарни думи и из-
  рази на чужд език, свързани с професионалните задачи.
Отраслова задължителна професионална подготовка - единна за всички професии от професионално направле-
ние "Производство на изделия от дървесина"
8. Знае и прилага нормативните Нормативни
изисквания за здравословен и бе- документи в произ-
зопасен труд при производството водството;
на изделия от дървесина. Организация на
работното място.  
9. Познава основните суровини Видове, предимства
и материали за производство на и недостатъци на
изделия от дървесина. Знае и при- основните суровини
лага правилата за опаковка, тран- и материали за про-
спорт и съхранение на готови про- изводство на изде-
дукти, суровини и материали. лия от дървесина;
  Съхранение на суровини, материали и готови продукти;
  Начини за опаковане на готови изделия, видове опаковки, правила при транспорт и съхранение на готови продукти;
  Автоматизация на производството.
10. Познава и извършва основните Видове технологич-
технологични процеси в дървооб- ни процеси;
работването с машини, инстру- Видове машини,
менти и съоръжения. апарати и съоръ-
  жения;
  Видове техническа и технологична документация;
  Основни процеси при производство на изделия от дървесина;
  Устройство на машини, апарати, съоръжения в производството на изделия от дървесина.
11. Умее да разчита и съставя Условни означения
технологична и конструктивна в технологичните
документация на изделия. документи;
Притежава знания и умения за Видове техническа
измерване и контрол на точността и технологична
и качеството във всеки етап от документация;
производството. Видове измервател-
  ни уреди;
  Недостатъци на дървесината и дървесните материали;
  Технологични процеси в дървообработването.
Специфична за професия 543010 "Техник-технолог в дървообработването" задължителна професионална под-
готовка
12. Подбира и обработва дърве- Основни и спомага-
сина и дървесни материали с уни- телни материали за
версални и специализирани дър- производство на
вообработващи машини. мебели;
13. Познава и спазва норматив- Конструктивни съе-
ните изисквания за здравословни динения, използвани
и безопасни условия на труд за в мебелното произ-
професията и съответните спе- водство;
циалности. Машини и инстру-
14. Произвежда изделия от дър- менти за производ-
весина, дървесни и спомагателни ство на мебели. Пра-
материали; извършва монтаж, вила и изисквания
ремонт или реставрация на същи- за безопасна работа;
те, като контролира качеството Конструктивни осо-
във всеки етап от производството. бености на различ-
15. Конструира и проектира из- ните видове мебели;
делия от дървесина и дървесни Технологични про-
материали, съставя спецификации цеси за производст-
и разходни норми за материали. во на мебели;
16. Познава и прилага норматив- Конструкторска
ната уредба за създаване на МСП, документация и раз-
планира, организира и контроли- ходнонормативни
ра дейността му. документи;
  Монтаж и ремонт на
  мебели;
  Система за контрол на качеството.
Специалност: 5430101 "Мебелно производство"
17. Извършва правилен подбор Основни и спомага-
на универсални и специализирани телни материали за
дървообработващи машини, наст- производство на ме-
ройва за работа и поддържа инст- бели;
рументи, машини и съоръжения; Конструктивни съе-
18. Изпълнява последователно динения, използвани
технологичните операции и спазва в мебелното произ-
изискванията на БДС за функцио- водство;
нални размери и качество; Машини и инстру-
19. Нанася декоративно-защитни менти за производ-
покрития; ство на мебели;
20. Извършва монтажно-ремонт- Правила и изисква-
ни дейности; ния за безопасна
21. Конструира и проектира ме- работа;
бели и интериор за жилищни, об- Конструктивни осо-
ществени сгради и офиси; бености на различ-
22. Извършва необходимите ните видове мебели;
трудови дейности, като проявява Технологични про-
технически усет, съобразителност, цеси за производст-
логическо мислене; во на мебели;
23. Умее да се справя с критични Конструкторска
ситуации и показва издръжливост документация и
при работа; разходно-норматив-
24. Проявява дисциплинираност, ни документи;
инициативност, отговорност, уме- Монтаж и ремонт
ия за работа в екип и вземане на на мебели;
решения; Система за контрол
25. Планира, организира и конт- на качеството;
ролира дейностите. Организация на
  трудов процес;
  Психологическа
  структура на трудовата дейност;
  Мотивация и контрол, групова динамика;
  Комуникативни способности, личностна потребност и способност за развитие;
  Трудовоправно законодателство и трудовоправни отношения;
  Нормиране и заплащане на труда;
  Структура на фирмата, длъжностни характеристики.
Специалност 5430102 "Проектиране и производство на вътрешно обзавеждане"
26. Подбира правилно универ- Машини и инстру-
сални и специализирани дървооб- менти за производ-
работващи машини, настройва за ство на вътрешно
работа и поддържа инструменти, обзавеждане;
машини и съоръжения; Правила и изисква-
27. Изпълнява последователно ния за безопасна
технологичните операции и спазва работа;
изискванията на БДС за функцио- Настройване за ра-
нални размери и качество; бота и поддържане
28. Нанася декоративно-защитни на инструменти,
покрития; машини и съоръже-
29. Извършва монтажно-ремонтни ния за производство
дейности; на вътрешно обза-
30. Конструира, проектира и ма- веждане;
кетира единични и комплекти Технологична после-
мебели за жилищни, обществени дователност при
сгради и офиси; производство на
31. Познава принципите за инте- изделия от дърве-
риорно проектиране и изготвя сина за вътрешно
идейни проекти; обзавеждане;
32. Извършва маркетингово Определяне функ-
проучване на пазара на мебели; ционалните размери
33. Извършва необходимите на мебели;
трудови дейности, като проявява Система за контрол
технически усет, съобразителност, на качеството при
логическо мислене, пространстве- производство на
на представа и въображение; вътрешно обза-
34. Умее да се справя с критични веждане;
ситуации и показва издръжливост Декоративно-защит-
при работа; ни покрития;
35. Проявява дисциплинираност, Машини и съоръ-
инициативност, умения за работа жения; правила за
в екип и вземане на решения; безопасна работа;
36. Планира, организира и контро- Монтаж и ремонт на
лира дейностите при създаване на вътрешно обза-
собствена фирма за проектиране веждане;
на интериор и дизайн на мебели. Конструктивни осо-
  бености на изделия
  за вътрешно обза-
  веждане;
  Правила при проектиране и макетиране на единични и комплекти мебели;
  Принципи за интериорно проектиране и съставяне на идейни проекти;
  Особености при маркетинговото проучване на пазара на мебели;
  Организация на трудов процес;
  Психологическа
  структура на трудовата дейност;
  Мотивация и контрол, групова динамика;
  Комуникативни способности, личностна потребност и способност за развитие;
  Трудовоправно законодателство и трудовоправни отношения;
  Нормиране и заплащане на труда;
  Структура на фирмата, длъжностни характеристики.
Специалност 5430103 "Производство на стилни мебели"
37. Подбира правилно ръчни ин- Видове ръчни,
струменти, универсални и спе- универсални и спе-
циализирани дървообработващи циализирани инстру-
машини, настройва за работа и менти и машини;
поддържа инструменти, машини Настройка и под-
и съоръжения; държане на машини,
38. Изпълнява последователно инструменти и
технологичните операции и спаз- съоръжения;
ва изискванията на БДС за функ- Конструктивни осо-
ционални размери и качество; бености на мебел-
39. Познава и прилага методи и ните изделия;
средства за подготовка и защита Технологични особе-
на дървесината; ности на стилните
40. Извършва монтажно-ремонт- мебели;
ни дейности и реставрационни Основни характери-
обработки; стики на стиловете;
41. Нанася декоративно-защитни Проектиране и
покрития; конструиране на
42. Проектира видове дърворезба; мебели;
43. Конструира и проектира ме- Конструктивна до-
бели и интериор за жилищни, об- кументация и раз-
ществени сгради и офиси; ходно-нормативни
44. Извършва необходимите документи;
трудови дейности, като проявява Проектиране и изра-
технически усет, усет за форма и ботване дърворезба;
пространство, способност за рису- Основни и спома-
ване, съобразителност, логическо гателни материали;
мислене; Система за конт-
45. Умее да се справя с критични рол на качеството
ситуации и показва издръжливост в производството;
при работа; Организация на
  трудов процес;
46. Проявява дисциплинираност, Психологическа
инициативност, отговорност, структура на трудо-
умения за работа в екип и взе- вата дейност;
мане на решения; Мотивация и конт-
47. Планира, организира и конт- рол, групова дина-
ролира дейностите при създаване мика;
на малко или средно предприя- Комуникативни спо-
тие за производство на стилни собности, личностна
мебели. потребност и способ-
  ност за развитие;
  Трудовоправно законодателство и трудовоправни отношения;
  Нормиране и заплащане на труда;
  Структура на фирмата, длъжностни характеристики.
Специалност 5430104 "Реставрация на стилни мебели и дограма"
48. Подбира правилно ръчни ин- Машини и инстру-
струменти, универсални и спе- менти за производ-
циализирани дървообработващи ство на стилни мебе-
машини; ли и дограма;
49. Познава стиловите особености Технологични осо-
на мебели и дограма през различ- бености при произ-
ните стилови епохи; водство на стилни
50. Използва методи и средства мебели и дограма;
за защита, модифициране и кон- Основни характе-
сервиране на дървесината; ристики на стиловете;
51. Извършва монтажно-ремон- Основни и спома-
тни и реставрационни дейности; гателни материали
52. Проектира и изработва видо- при производството;
ве дърворезба; Материали за защи-
53. Конструира и проектира стил- та и консервация;
ни мебели и интериор за жилищ- Конструктивни осо-
ни, обществени сгради и офиси; бености на стилни-
54. Извършва необходимите те мебели и дограма;
трудови дейности, като проявява Проектиране и кон-
технически усет, усет за форма и струиране на стилни
пространство, способност за ри- мебели и дограма;
суване, съобразителност, логиче- Проектиране и изра-
ско мислене, готовност за само- ботване на дърво-
стоятелен труд; резба;
55. Умее да се справя с критич- Правила за безопа-
ни ситуации и показва издръж- сна работа;
ливост при работа; Организация на
56. Проявява дисциплинираност, трудов процес;
инициативност, отговорност, Психологическа
умения за работа в екип и взема- структура на трудо-
не на решения; вата дейност;
57. Планира, организира и кон- Мотивация и конт-
тролира дейностите при създава- рол, групова дина-
не на малко или средно предприя- мика;
тие за реставриране на стилни Комуникативни спо-
мебели и дограма. собности, личностна
  потребност и способност за развитие;
  Трудовоправно законодателство и трудовоправни отношения;
  Нормиране и заплащане на труда;
  Структура на фирмата, длъжностни характеристики.
Специалност 5430105 "Производство на струнни музикални инструменти"
58. Извършва правилен подбор Видове дървесина
на ръчни инструменти и прис- и дървесни материа-
пособления и на универсални и ли, предимство и не-
специализирани дървообработва- достатъци;
щи машини, настройва за рабо- Видове ръчни инст-
та и поддържа инструменти, рументи и приспо-
машини и съоръжения; собления и универ-
59. Изпълнява последователно сални и специализи-
технологичните операции и спаз- рани дървообработ-
ва изискванията на стандартите ващи машини;
за качество; Настройка и поддър-
60. Нанася декоративно-защитни жане на инструмен-
покрития; ти и съоръжения;
61. Репарира арфови и щрайхови Защита и модифи-
музикални инструменти; циране на дървеси-
62. Умее да оценява качеството ната;
на музикалните инструменти при Технологични про-
изпробването им и при отстра- цеси при изработва-
няване на акустични недостатъ- не на арфови и щрай-
ци и дефекти; хови музикални
63. Конструира струнни музикал- инструменти;
ни инструменти; Стандарти за ка-
64. Извършва необходимите чество на арфови и
трудови дейности, като проявява щрайхови музикал-
технически усет, съобразителност, ни инструменти;
логическо мислене; Конструктивни осо-
65. Умее да се справя с критич- бености на арфовите
ни ситуации и показва издръж- и щрайховите музи-
ливост при работа; кални инструменти.
66. Проявява дисциплинираност, Конструктивна и раз-
инициативност, отговорност, ходно-нормативна
умения за работа в екип и взема- документация;
не на решения; Репариране на арфо-
67. Планира, организира и конт- ви и щрайхови
ролира дейностите при създаване музикални инстру-
на малко или средно предприя- менти;
тие за производство на струнни Основна музикална
музикални инструменти. грамотност;
  Музикална изпитна подготовка за свирене на китара и цигулка;
  Технически усет, съобразителност и логическо мислене;
  Правила за безопасна работа и противопожарна охрана;
  Система за контрол на качеството;
  Планиране и организиране на производствени дейности при създаване на малко или средно предприятие за производство на арфови и щрайхови музикални инструменти;
  Организация на трудов процес;
  Психологическа
  структура на трудовата дейност;
  Мотивация и контрол, групова динамика;
  Комуникативни способности, личностна потребност и способност за развитие;
  Трудовоправно законодателство и трудовоправни отношения;
  Нормиране и заплащане на труда;
  Структура на фирмата, длъжностни характеристики.
Специалност 5430106 "Тапицерство и декораторство"
68. Извършва правилен подбор Основни и спомага-
на универсални и специализирани телни материали за
дървообработващи машини, наст- производство на
ройва за работа и поддържа инст- тапицирани изделия;
струменти, машини и съоръжения; Конструктивни
69. Подбира и използва видовете съединения, използ-
тапицерски материали; вани в производство-
70. Изпълнява последователно то на тапицирани
технологичните операции и спаз- изделия;
ва изискванията на БДС за функ- Машини и инстру-
кционални размери и качество; менти за производ-
71. Нанася декоративно-защитни ство на тапицирани
покрития; изделия;
72. Разчита и разработва конст- Правила и изисква-
руктивна документация; ния за безопасна
73. Извършва монтажно-ремонт- работа;
ни дейности; Конструктивни осо-
74. Съставя спецификации на бености на различни-
материали за тапициране и из- те тапицирани из-
готвя разходни норми; делия;
75. Контролира качеството във Технологични про-
всеки етап от производството; цеси за производст-
76. Конструира и проектира ме- во на тапицирани
бели и интериор за жилищни, изделия;
обществени сгради и офиси; Конструкторска
77. Извършва необходимите документация и
трудови дейности, като проявява разходно-норматив-
технически усет, съобразител- ни документи в про-
ност, логическо мислене; изводството на та-
78. Умее да се справя с критич- пицирани изделия;
ни ситуации и показва издръж- Монтаж и ремонт
ливост при работа; на тапицирани из-
79. Проявява дисциплинираност, делия;
инициативност, отговорност, Система за контрол
умее да работи в екип и да взема на качеството при
решения; производството на
80. Прилага нормативната уредба тапицирани изделия;
за създаване на малко или средно Организация на
предприятие за производство на трудов процес;
тапицирани изделия; Психологическа
81. Планира, организира и конт- структура на трудо-
ролира дейността му. вата дейност;
  Мотивация и контрол, групова динамика;
  Комуникативни способности, личностна потребност и способност за развитие;
  Трудовоправно законодателство и трудовоправни отношения;
  Нормиране и заплащане на труда;
  Структура на фирмата, длъжностни характеристики.
Специалност 5430107 "Производство на врати и прозорци"
82. Подбира и сортира по разме- Основни и спомага-
ри и качество дървени фасонира- телни материали
ни материали; за производство на
83. Използва спомагателни мате- врати и прозорци;
риали и обков за производство на Конструктивни
врати и прозорци; съединения, използ-
84. Обработва дървесината с вани в производство-
ръчни инструменти и с универсал- то на врати и про-
ни дървообработващи машини до зорци;
получаване на детайли, като спаз- Машини и инстру-
ва изискванията за точност и менти за производ-
качество; ство на врати и
85. Изработва конструктивни прозорци;
съединения, слепва, сглобява, Правила и изисква-
обработва повърхностно и монти- ния за безопасна
ра дограма; работа;
86. Произвежда различни видове Конструктивни осо-
врати и прозорци, като спазва бености на различни-
технологичната последователност те видове врати и
на операциите; прозорци;
87. Разчита конструктивни черте- Технологични про-
жи на врати и прозорци и съставя цеси за производст-
спецификации и разходни норми; во на врати и
88. Извършва монтаж, демонтаж прозорци;
и ремонт на дограма; Конструкторска
89. Анализира условията на рабо- документация и
та и съобразно с тях извършва разходно-норма-
необходимите трудови дейности; тивни документи в
90. Организира работата си на ра- производството на
ботното място или строителен врати и прозорци;
обект и работи в екип; Монтаж и ремонт на
91. Познава организацията на врати и прозорци;
фирмата и правомощията на Система за контрол
длъжностните лица; на качеството при
92. Прилага нормативната уредба производството на
за създаване на малко или средно врати и прозорци;
предприятие за производство на Организация на
врати и прозорци; трудов процес;
93. Планира, организира и конт- Психологическа
ролира дейността му. структура на трудо-
  вата дейност;
  Мотивация и контрол, групова динамика;
  Комуникативни способности, личностна потребност и способност за развитие;
  Трудовоправно законодателство и трудовоправни отношения;
  Нормиране и заплащане на труда;
  Структура на фирмата, длъжностни характеристики.
Специалност 5430108 "Моделчество и дървостругарство"
94. Разчита чертежи с нанесена Основни и спомага-
леярска технология и изработва телни материали
шаблони; за производство на
95. Изработва моделни комп- модели и струговани
лекти - кутии за сърца, мъртви изделия;
глави, отливъци, леякови системи; Конструктивни
96. Подбира подходящи материали съединения, използ-
за производство на полуфабрика- вани в производство-
ти и дървени модели; то на модели и стру-
97. Обработва дървесината с говани изделия;
ръчни инструменти и с универ- Машини и инстру-
сални дървообработващи машини менти за производ-
при спазване изискванията за ство на модели и
точност и качество; струговани изделия;
98. Прилага в последователен ред Правила и изисква-
технологичните операции при ния за безопасна ра-
производство на модели; бота;
99. Съставя спецификации и раз- Конструктивни осо-
ходни норми на материали; бености при произ-
100. Изработва детайли на струг; водството на модели
101. Анализира условията на ра- и струговани изделия;
бота и съобразно с тях извършва Технологични про-
необходимите трудови дейности; цеси при производ-
102. Оценява качеството на извър- ство на модели и
шената работа в съответствие с струговани изделия;
нормативните изисквания; Конструкторска
103. Притежава добра комуника- документация и раз-
тивност и умее да работи в екип; ходно-нормативни
104. Познава организацията на документи в произ-
фирмата и правомощията на водството на модели
длъжностните лица; и струговани изделия;
105. Планира, организира и конт- Ремонт на модели
ролира дейностите при създаване и струговани изделия;
на малко и средно предприятие. Система за контрол
  на качеството при производство на модели и струговани изделия;
  Организация на трудов процес;
  Психологическа структура на трудовата дейност;
  Мотивация и контрол, групова динамика;
  Комуникативни способности, личностна потребност и способност за развитие;
  Трудовоправно законодателство и трудовоправни отношения;
  Нормиране и заплащане на труда;
  Структура на фирмата, длъжностни характеристики.
Специалност 5430109 "Дърворезни и амбалажни производства"
106. Разпознава и подбира суро- Суровини и мате-
вините за производство на дървени риали за производ-
фасонирани материали; ство на фасонирани
107. Измерва, кубира и маркира материали, подови
дървените фасонирани материали; настилки и ламперия;
108. Съставя рационални диспо- Суровини и мате-
зиции; риали за производ-
109. Извършва преработване на ство на амбалаж;
трупи на основните дърворезни Машини за произ-
машини; водство на фасони-
110. Извършва сортиране и анти- рани материали, ам-
септиране на бичени материали; балаж и подови
111. Работи с механизацията в настилки;
складовете за трупи; Правила и изисква-
112. Произвежда дървени ния за безопасна
амбалажи; работа;
113. Контролира качеството във Технологични про-
всеки етап от производството цеси при производ-
на дървени фасонирани материа- ството на фасонира-
ли и изделия; ни материали, амба-
114. Изпълнява всички трудови лаж и подови
задачи при спазване изисквания- настилки;
та за здравословни и безопасни Конструкторска
условия на труд; документация и раз-
115. Прилага нормативната ходно-нормативни
уредба за създаване на малко документи в произ-
или средно предприятие и пла- водството на фасони-
нира, организира и контролира рани материали,
дейността му. амбалаж и подови
  настилки;
  Система за контрол на качеството при производство на фасонирани материали, амбалаж и подови настилки;
  Организация на трудов процес;
  Психологическа
  структура на трудовата дейност;
  Мотивация и контрол, групова динамика;
  Комуникативни способности, личностна потребност и способност за развитие;
  Трудовоправно законодателство и трудовоправни отношения;
  Нормиране и заплащане на труда;
  Структура на фирмата, длъжностни характеристики.
Специалност 5430110 "Производство на плочи и слоеста дървесина"
116. Разпознава и подбира суро-  
вините за производство на плочи  
и слоеста дървесина;  
117. Подготвя дървесината за  
добиване на ПДЧ, ПДВ и слоеста  
дървесина и извършва хидротер-  
мична обработка на дървесината;  
118. Работи с машини за получа-  
ване на технологични трески и  
раздробяване на дървесината;  
119. Работи на машини и съоръ-  
жения за сушене на дървесните  
частици и формиращо-пресови  
линии;  
120. Спазва технологичната пос-  
ледователност при производство  
на плочи - транспортиране и съх-  
раняване, олепиляване на дървес-  
ните частици и влакна, формира-  
не на дървесния килим;  
121. Работи на машини за меха-  
нично обработване на плочи и  
извършва повърхностно облаго-  
родяване на плочите;  
122. Произвежда пресовоформо-  
вани изделия от дървесни части-  
ци и влакна;  
123. Изпълнява всички трудови  
задачи при спазване изискванията  
за здравословни и безопасни  
условия на труд;  
124. Прилага нормативната уред-  
ба за създаване и функциониране  
на малко или средно предприятие  
и планира, организира и контро-  
лира дейността му.  
Специалност 5430111 "Производство на строителни изделия от дървесина"
125. Извършва правилен подбор Основни и спомага-
на ръчни инструменти, на универ- телни материали за
сални и специализирани дърво- производство на вра-
обработващи машини, настройва ти и прозорци;
за работа и поддържа инструмен- Конструктивни съе-
ти, машини и съоръжения; динения, използвани
126. Изпълнява последователно в производството на
технологичните операции за врати и прозорци;
производство на дограма, дър- Машини и инстру-
вени подови и покривни конст- менти за производ-
рукции, дървени стълби и дърве- ство на врати и
ни сглобяеми къщи, като спазва прозорци;
изискванията на БДС за размери Правила и изисква-
и качество; ния за безопасна
127. Извършва подготовка и нана- работа;
ся декоративно-защитни покрития; Конструктивни осо-
128. Извършва монтаж, демонтаж бености на различни-
и ремонтни дейности; те видове врати и
129. Конструира и проектира прозорци;
строителни изделия от дървесина; Технологични про-
130. Извършва необходимите цеси за производст-
трудови дейности, като проявява во на врати и
технически усет, съобразителност, прозорци;
логическо мислене, готовност за Конструкторска до-
самостоятелен труд; кументация и раз-
131. Умее да се справя с критич- ходно-нормативни
ни ситуации и показва издръжли- документи в произ-
вост при работа; водството на врати
132. Проявява дисциплинираност, и прозорци;
отговорност, самоконтрол, уме- Монтаж и ремонт
ния за работа в екип и вземане на на врати и прозорци;
решения; Система за контрол
133. Планира, организира и конт- на качеството при
ролира дейностите при създаване производството на
и функциониране на малко или врати и прозорци;
средно предприятие за производ- Организация на
ство на строителни изделия от трудов процес;
дървесина. Психологическа
  структура на трудовата дейност;
  Мотивация и контрол, групова динамика;
  Комуникативни способности, личностна потребност и способност за развитие;
  Трудовоправно законодателство и трудовоправни отношения;
  Нормиране и заплащане на труда;
  Структура на фирмата, длъжностни характеристики.
   

5. Система за оценяване и сертифициране
Оценяването на знанията, уменията и професионално-личностните качества на обучаваните в институциите на системата за професионално образование и обучение се определя с Държавното образователно изискване за системата за оценяване (Наредба № 3 на МОН, ДВ, бр. 37 от 2003 г.) . При оценяването се определя степента на постигане на поставените цели и подцели на обучението.
Оценяването се извършва на три нива - входящо, междинно и изходящо.
Оценките от проверките се изчисляват по шестобалната система.
5.1. Оценяване на входа
Удостоверяването на входящото образователно равнище на обучаван без професионална квалификация се осъществява чрез свидетелство за завършено основно образование или чрез диплома за средно образование при прием след средно образование.
Удостоверяването на входящото квалификационно равнище при повишаване на квалификацията или при преквалификация се осъществява чрез свидетелство за професионална квалификация или удостоверение за професионално обучение.
5.2. Оценяване на междинно ниво
5.2.1. Оценяване по теория
Слаб 2 - обучаваният не е овладял терминологията, не умее да представи усвоените знания;
Среден 3 - обучаваният е овладял терминологията, умее да представи усвоените знания;
Добър 4 - обучаваният разбира и умее да прилага усвоените знания в познати ситуации;
Много добър 5 - обучаваният прилага усвоените знания в нови ситуации;
Отличен 6 - обучаваният прилага усвоените знания в нови ситуации, прави оценки и сравнява.
5.2.2. Оценяване по практика:
Слаб 2 - обучаваният не умее да прилага усвоени знания при изпълнение на практическо задание, не спазва правилата за безопасен труд по предварително дадени указания;
Среден 3 - обучаваният умее да прилага в позната ситуация усвоените знания при изпълнение на поставена задача, спазвайки правилата за безопасен труд по предварително дадени указания;
Добър 4 - обучаваният умее да осмисли и изпълни самостоятелно поставена практическа задача в нови условия, спазвайки правилата за безопасен труд, по предварително дадени указания;
Много добър 5 - обучаваният умее да състави план за работа; подбере методи за изпълнение на поставена практическа задача в нови условия, спазвайки правилата за безопасен труд;
Отличен 6 - обучаваният умее да състави план за работа; да разпредели работата между членовете на екипа, с който работи; да изпълни поставена практическа задача, спазвайки правилата за безопасен труд, както и да оцени качеството за работата на всеки член от екипа, включително да направи самооценка.
5.2.3. При оценяване на учебен предмет (модул) трябва предварително да се разработи система за оценяване, която включва:
- описание на професионалните компетенции, които ще бъдат проверявани при всяко изпитване;
- минималния брой точки, при които обучаваният се счита за издържал и които гарантират, че е овладял минималните знания и умения, необходими за продължаване на обучението и да може да изпълнява задълженията, които професионалната му квалификация изисква;
- формула (скала) за изчисляване на оценката по шестобалната система;
- критерии за оценяване на всяка задача в теста (изпитването);
- тежест на всяка задача при оформяне на окончателната оценка;
- тежест на всеки тест (изпитване) при определяне на оценката по предмета (модула).
5.2.4. Оценката е комплексна и се формира от оценките, получени от различни методи за проверка и контрол, взети със съответната тежест.
5.2.5. Инструменти за оценяване - тест, практическо задание, устно изпитване, практически задачи и др. Тези инструменти трябва да се апробират и да отговарят на ДОИ за система на оценяване и ДОИ за придобиване на квалификация по професията "Техник - технолог в дървообработването" - трета степен на професионална квалификация.
5.3. Оценяване на изхода
Държавните изпити за придобиване на трета степен на професионална квалификация са два - по теория на професията и по практика на професията, и се провеждат по национални изпитни програми в съответствие с ДОИ за придобиване на квалификация по професията.
5.3.1. Изпит по теория
Критериите за оценяване са формулирани като обобщение на подцелите от "Цели на обучението". Показателите за оценяване отразяват степента на постигане на подцелите. Критериите и показателите за оценяване, както и тежестта им в общата оценка са представени в табл. 4.

Таблица 4

Критерии Показатели Тежест
    (%)
1 2 3
1. Усвоени знания за Разпознава, разчита и из- 70
производство на ползва техническа доку-  
изделия от дървеси- ментация - чертежи, схеми,  
на в съответствие с наредби, правилници, пред-  
нормативните писания, планове и др.;  
изисквания. Описва мотивите за под-  
  бор, употреба и съхране-  
  ние на материалите и  
  инструментите;  
  Описва подготвителните  
  операции и основните ета-  
  пи за изработване на раз-  
  личните видове изделия;  
  Описва технологичните  
  операции при различните  
  производства, като сравня-  
  ва и разграничава проце-  
  сите и явленията, проти-  
  чащи при различни работ-  
  ни условия и режими на  
  работа;  
  Описва специфични за  
  изучаваната специалност  
  дейности, свързани с про-  
  изводството, монтажа и  
  ремонта на конкретни  
  изделия.  
2. Безопасно упраж- Знания за опазване на 10
няване на изучава- живота и здравето - своя  
ната професия и и на околните;  
опазване на околна- Знания за безопасна рабо-  
та среда. та на работното място;  
  Разпознаване на опасни  
  ситуации в процеса на ра-  
  бота и своевременно  
  реагиране;  
  Описание на начините за  
  оказване на долекарска  
  помощ на пострадал при  
  трудова злополука;  
  Знания за опазване на  
  околната среда при изпъл-  
  нение на конкретна задача;  
  Знания за ефективно  
  екологично използване на  
  дървените материали и  
  изделия.  
3. Икономически и Знания за спазване на 5
трудовоправни зна- изискванията на трудовото  
ния и умения. законодателство;  
  Знания за основните  
  принципи, формите и сис-  
  темите на заплащане на  
  труда;  
  Умения за планиране, ор-  
  ганизиране и контролира-  
  не на дейностите при съз-  
  даване на малко или сред-  
  но предприятие за произ-  
  водство на изделия от  
  дървесина.  
4. Умения за използ- Общи правила за работа 10
ване на компютър с компютър;  
и програмни Използване на готови  
продукти. програмни продукти.  
5. Умения за осъще- Степен на владеене на 5
ствяване на комуни- един чужд език;  
кация на чужд език Използване на изрази  
при изпълнение на и изречения на чужд език.  
рутинни задачи на    
работното място.    
  Общо 100
     

5.3.2. Изпит по практика на професията
Критериите за оценяване са формулирани като обобщение на подцелите от "Цели на обучението". Показателите за оценяване отразяват степента на постигане на подцелите. По време на изпита обучаваните се поставят при еднакви предварително известни условия и указания за работа.
Критериите и показателите за оценяване, както и тежестта им в общата оценка, са представени в табл. 5.

Таблица 5

Критерии Показатели Тежест
    (%)
1 2 3
1. Спазване на пра- Избира и използва пра- 10
вилата за здравос- вилно лични предпазни  
ловни и безопасни средства;  
условия на труд и Работи с предметите и  
опазване на околна- средствата на труда в  
та среда. съответствие с изисквания-  
  та за безопасност;  
  Разпознава опасни ситуа-  
  ции, които биха могли да  
  възникнат в процеса на  
  работа, дефинира и спазва  
  предписания за своевре-  
  менна реакция;  
  Описва дейностите за опаз-  
  ване на околната среда  
  при конкретна изпитна  
  работа, включително почи-  
  стване на работното място.  
2. Ефективна орга- Подрежда инструменти и 5
низация на работ- материали с цел осигуря-  
ното място. ване на удобство и точно  
  спазване на технологията;  
  Целесъобразно употребява  
  материалите;  
  Работи с равномерен темп.  
3. Спазване на изиск- Изготвя изпитното задание 10
ванията, отразени в в съответствие с изисква-  
правилниците, на- нията на правилниците, на-  
редбите и предписа- редбите и предписанията.  
нията.    
4. Правилен подбор Преценява типа и вида на 10
на материали, инст- необходимите материали,  
рументи и машини изделия и инструменти спо-  
за изпълнение на ред изпитното задание;  
конкретното задание. Подбира материалите и  
  инструментите по количе-  
  ствени и качествени пока-  
  затели.  
5. Спазване на тех- Определя самостоятелно 10
нологичната после- технологичната последова-  
дователност на телност на операциите;  
операциите според Спазва технологичната  
изпитното задание. последователност в проце-  
  са на работата.  
6. Качество на из- Съответствие на всяка 50
пълнението на из- завършена операция с изи-  
питното задание. скванията на технологията;  
  Съответствие на крайното  
  изделие с предварително  
  зададените технически  
  параметри.  
7. Самоконтрол и Контрол на всяка техноло- 5
самопроверка на гична операция - при избо-  
изпълнението на ра на материали, изделия и  
изпитното задание. инструменти и изпълнение  
  на конкретни дейности;  
  Контрол на техническите  
  показатели - текущ и на  
  готовото изделие;  
  Оценка на резултатите,  
  вземане на решение и от-  
  страняване на грешки;  
  Оптимален разчет на вре-  
  мето за изпълнение на из-  
  питното задание.  
  Общо 100
     

5.4. Удостоверяване на професионалното образование и обучение
Завършено професионално обучение с придобиване на трета степен на професионална квалификация се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация.
Съдържанието на документите се определя съгласно ДОИ за документите за системата на народната просвета и ДОИ за придобиване на квалификация по професията "Техник - технолог в дървообработването" - трета степен на професионална квалификация.
6. Изисквания към материалната база
Обучението по теория се осъществява в учебни кабинети, а по практика - в учебни работилници или базови обекти (предприятия) при предварително сключени договори .
За постигане целите на обучението материалната база трябва да обхваща:
6.1. Учебен кабинет
В учебен кабинет се провежда обучението по теория на професията.
6.1.1. Основно оборудване - учебни маси, столове, учебна дъска, технически средства и аудио-визуална техника (диапроектор, шрайбпроектор и др.).
Препоръчва се създаване на учебни кабинети по "Дървообработващи машини", "Конструиране и чертане", "Производство на плочи", "Производство на мебели" (комбинирани или самостоятелни).
6.1.2. Помощно оборудване - тебешир/маркери, моливи за чертане, чертожни инструменти, мостри дървесина.
6.1.3. Учебни помагала - табла с мостри на основни, помощни и спомагателни материали за съответната специалност, схеми за устройството на различните видове машини, диапозитиви за организация на работните места в професията (специалността), филми за технологичната последователност на изработване на различни видове изделия от дървесина, комплект учебници по всички изучавани предмети.
6.2. Учебна работилница
В учебни работилници се провежда обучението по практика на професията. Те се оборудват с машини и съоръжения, както и със съответни помагала, съобразно усвояваната професия и специалности. Учебните работилници осигуряват работни места за всички обучавани и едно работно място за обучаващия.
Работното място на обучавания е в съответствие с нормативите за извършване на съответната дейност и методическите изисквания. За работно място се счита площта, върху която се намират машини, съоръжения и инвентар, необходими за работа. При разполагането на работните места са спазени изискванията за осветеност, необходим работен фронт и функционална близост с необходимите суровини и материали.
Нормативните изисквания към учебната работилница са в съответствие с дейностите, които ще се извършват в нея, с видовете технологични процеси, ергономичните, естетичните изисквания и методическите указания.
Организирането и провеждането на практическото обучение може да се извършва и в учебно-производствени бази в конкретни предприятия в съответствие с предвидените в чл. 30 и 31 ЗПОО възможности.
6.2.1. Основно оборудване:
Учебните работилници се обзавеждат с тезгяхи, машини и инструменти, демонстрационни макети и модели, реални образци, онагледяващи табла, учебни видеофилми, програмни продукти, съобразени с формирането на практически умения у обучаваните.
6.2.2. Основното оборудване за всяка специалност (основните материали, инструменти и машини) трябва да бъде съобразено с отразеното в точка 2 "Профил на професията", графа "Предмети и средства на труда".
6.3. Материалната база е в съответствие с изискванията на действащите нормативни актове на Министерството на образованието и науката, Министерството на труда и социалната политика, Министерството на вътрешните работи, Министерството на здравеопазването, отрасловите министерства и съответните български стандарти.
Нормативните изисквания към учебната работилница са в съответствие с дейностите, които ще се извършват в нея, с видовете технологични процеси, ергономичните, естетичните изисквания и методическите указания.
7. Изисквания към обучаващите
7.1. По теория:
Право да преподават теория имат лица с висше образование, образователно-квалификационни степени "бакалавър" или "магистър" по специалности от областта "Дървообработване и производство на мебели", съответстващи на учебните предмети или модули от отрасловата и специфична задължителна професионална подготовка.
7.2. По практика:
Право да преподават практика по отделните специалности имат лица, притежаващи образователно-квалификационна степен "бакалавър", "магистър" и "специалист" по съответната специалност от област "Дървообработване и мебелно производство".
Препоръчително е на всеки три години обучаващите да преминават курс за актуализиране на професионалните и педагогическите знания и умения.
8. Процедури за преглед и актуализиране на ДОИ:
- апробиране на ДОИ в обучаващи институции;
- текущ мониторинг на дейностите, свързани с внедряване на ДОИ;
- ежегоден анализ на резултатите и промени при доказана необходимост.


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти