Logo Неделя, 11 Април


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА ПРАВО ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРОФЕСИЯТА "ВЕТЕРИНАРЕН ЛЕКАР" В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИ И ЛИЦА, ПРИДОБИЛИ ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКО ОБРАЗОВАНИЕ И/ИЛИ ПРАВОСПОСОБНОСТ В ДЪРЖАВИ - ЧЛЕНКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО И ШВЕЙЦАРИЯ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 77 ОТ 2006 Г.)

В сила от 01.01.2007 г.
Издадена от министъра на земеделието и горите и министъра на образованието и науката

Обн. ДВ. бр.9 от 27 Януари 2006г., изм. ДВ. бр.77 от 19 Септември 2006г.

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. Тази наредба се прилага за граждани на държавите членки и лица, завършили ветеринарномедицинско образование и/или придобили правоспособност за упражняване на ветеринарномедицинска професия "ветеринарен лекар" в държава членка, които желаят да упражняват професията в Република България.

Чл. 2. (1) С тази наредба се определят условията и редът за:
1. признаване на право за упражняване на професията "ветеринарен лекар" на лицата, притежаващи дипломи, удостоверения и други доказателства за професионална квалификация по ветеринарна медицина, издадени в държави членки, даващи право на лицата, които ги притежават и/или са придобили правоспособност в тези държави, да упражняват ветеринарномедицинска професия в Република България под формата на ветеринарномедицинска практика или като наети лица;
2. признаване на право за упражняване на професията "ветеринарен лекар" на гражданин на държава членка, който я упражнява в държава членка и желае да предоставя услуги в областта на ветеринарномедицинската дейност на територията на Република България;
3. взаимното сътрудничество и размяната на информация между компетентните власти при процедурите по признаване по т. 1 и 2.
(2) Признаването на придобито висше образование по ветеринарна медицина в чуждестранни висши училища с цел продължаване на образованието се извършва от министъра на образованието и науката по реда на Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища (ДВ, бр. 69 от 2000 г.).

Раздел II.
Условия и ред за признаване на професионална квалификация "ветеринарен лекар"


Чл. 3. (1) На граждани на държави членки и лица, които притежават дипломи за висше образование, удостоверения или други официални документи за придобита квалификация по ветеринарна медицина, издадени в държави членки и включени в приложение № 1, автоматично се признава професионална квалификация "ветеринарен лекар" в Република България и им се дава право да упражняват професията "ветеринарен лекар", каквото имат ветеринарните лекари, завършили висше образование в България.
(2) Когато дипломите за висше образование, удостоверенията или другите официални документи за придобита квалификация по ветеринарна медицина, включени в приложение № 1, са издадени преди датата в същото приложение или след тази дата, но обучението е започнало преди това, те трябва да се придружават от потвърждение от компетентните органи на държавата, в която са издадени, че са в съответствие с минималните образователни изисквания на правото на ЕС за придобиване на професионална квалификация "ветеринарен лекар".
(3) Когато документите за професионална квалификация по ветеринарна медицина, издадени от държави членки преди посочените дати в приложение № 1 или след тези дати, но за обучение, започнало преди това, не отговарят на минималните образователни изисквания на правото на ЕС за придобиване на професионална квалификация "ветеринарен лекар", те трябва да са придружени от сертификат, удостоверяващ, че тези граждани действително и законно са упражнявали професията "ветеринарен лекар" в продължение на най-малко три последователни години през петте години, предшествали издаването на този документ.
(4) Когато в документите за професионална квалификация по ветеринарна медицина, издадени от държави членки, носят наименование, различно от посочените в приложение № 1, или за означаване на специалността или образователната степен са използвани различни термини, те трябва да са придружени от сертификат от компетентните власти на издаващата държава членка, че са еквивалентни на посочените в приложение № 1 и че обучението е проведено в съответствие с минималните образователни изисквания на правото на ЕС за придобиване на професионална квалификация "ветеринарен лекар".

Раздел III.
Специфични изисквания за признаване на квалификацията по специалността "ветеринарна медицина", придобита в определени държави


Чл. 4. (1) Когато документите за професионална квалификация по ветеринарна медицина на гражданин на Естония са издадени преди 1.05.2004 г. или след тази дата, но за обучение, започнало преди това, те трябва да са придружени от сертификат от компетентните власти на Естония, че ветеринарният лекар действително и законно е упражнявал ветеринарномедицинска професия в продължение на най-малко пет последователни години през седемте години, предшествали издаването на този сертификат.
(2) Когато документите за професионална квалификация по ветеринарна медицина на гражданин на Естония са издадени в Съветския съюз преди 20.08.1991 г. или след тази дата, но за обучение, започнало преди това, те трябва да са придружени от:
1. потвърждение от компетентните власти на Естония, че се признават за еквивалентни на тези, издавани в Естония, и осигуряват на нейна територия същите права на притежателя им да практикува професията "ветеринарен лекар";
2. сертификат от компетентните власти на Естония, че ветеринарният лекар действително и законно е упражнявал ветеринарномедицинска професия в продължение на най-малко пет последователни години през седемте години, предшествали издаването на този сертификат.


Чл. 5. Когато документите за професионална квалификация по ветеринарна медицина на гражданин на Латвия са издадени в Съветския съюз преди 21.08.1991 г. или след тази дата, но за обучение, започнало преди това, те трябва да са придружени от:
1. потвърждение от компетентните власти на Латвия, че се признават за еквивалентни на тези, издавани в Латвия, и осигуряват на нейна територия същите права на притежателя им да практикува професията "ветеринарен лекар".
2. сертификат от компетентните власти на Латвия, че ветеринарният лекар действително и законно е упражнявал ветеринарномедицинска професия в продължение на най-малко три последователни години през петте години, предшествали издаването на този сертификат.


Чл. 6. Когато документите за професионална квалификация по ветеринарна медицина на гражданин на Литва са издадени в Съветския съюз преди 11.03.1990 г. или след тази дата, но за обучение, започнало преди това, те трябва да са придружени от:
1. потвърждение от компетентните власти на Литва, че се признават за еквивалентни на тези, издавани в Литва, и осигуряват на нейна територия същите права на притежателя им да практикува професията "ветеринарен лекар";
2. сертификат от компетентните власти на Литва, че ветеринарният лекар действително и законно е упражнявал ветеринарномедицинска професия в продължение на най-малко три последователни години през петте години, предшествали издаването на този сертификат.


Чл. 7. Когато документите за професионална квалификация по ветеринарна медицина на гражданин на Федерална република Германия, издадени в Германската демократична република преди 3.10.1990 г. или след тази дата, но за обучение, започнало преди това, не отговарят на всички минимални образователни изисквания на правото на ЕС за придобиване на професионална квалификация "ветеринарен лекар", те трябва да:
1. свидетелстват, че обучението е започнало преди обединението на Германия;
2. са придружени от потвърждение от компетентните власти на Федерална република Германия, че осигуряват на притежателя им възможността да практикува професията "ветеринарен лекар" на цялата територия на Германия, със същите права и при същите условия както на притежателите на дипломи, издадени във Федерална република Германия и включени в приложение № 1;
3. са придружени от сертификат от компетентните власти на Федерална република Германия, че се признават за еквивалентни и че ветеринарният лекар действително и законно е упражнявал ветеринарномедицинска професия в продължение на най-малко три последователни години през петте години, предшествали издаването на този сертификат.


Чл. 8. Когато документите за професионална квалификация по ветеринарна медицина на гражданин на Чешката република са издадени в Чехословакия преди 1.01.1993 г. или след тази дата, но за обучение, започнало преди това, те трябва да са придружени от:
1. потвърждение от компетентните власти на Чешката република, че се признават за еквивалентни на тези, издавани в Чешката република, и осигуряват на нейна територия, същите права на притежателя им да практикува професията "ветеринарен лекар";
2. сертификат от компетентните власти на Чешката република, че ветеринарният лекар действително и законно е упражнявал ветеринарномедицинска професия в продължение на най-малко три последователни години през петте години, предшествали издаването на този сертификат.


Чл. 9. Когато документите за професионална квалификация по ветеринарна медицина на гражданин на Словакия са издадени в Чехословакия преди 01.01.1993 г. или след тази дата, но за обучение, започнало преди това, те трябва да са придружени от:
1. потвърждение от компетентните власти на Словакия, че се признават за еквивалентни на тези, издавани в Словакия, и осигуряват на нейна територия същите права на притежателя им да практикува професията "ветеринарен лекар";
2. сертификат от компетентните власти на Словакия, че ветеринарният лекар действително и законно е упражнявал ветеринарномедицинска професия в продължение на най-малко три последователни години през петте години, предшествали издаването на този сертификат.


Чл. 10. Когато документите за професионална квалификация по ветеринарна медицина на гражданин на Словения са издадени в Федеративна Република Югославия преди 25.06.1991 г. или след тази дата, но за обучение, започнало преди това, те трябва да са придружени от:
1. потвърждение от компетентните власти на Словения, че се признават за еквивалентни на тези, издавани в Словения, и осигуряват на нейна територия същите права на притежателя им да практикува професията "ветеринарен лекар";
2. сертификат от компетентните власти на Словения, че се признават за еквивалентни на тези, издавани в Словения, и че ветеринарният лекар действително и законно е упражнявал ветеринарномедицинска професия в продължение на най-малко три последователни години през петте години, предшествали издаването на този сертификат.


Чл. 11. (1) Компетентен орган за признаване на право за упражняване на професията "ветеринарен лекар" е генералният директор на Националната ветеринарномедицинска служба (НВМС).
(2) Граждани на държавите членки и лица, завършили висше ветеринарномедицинско образование и/или придобили правоспособност за упражняване на професията "ветеринарен лекар" в държава членка, които желаят да упражняват професията в Република България под формата на ветеринарномедицинска практика или като наети лица, подават до генералния директор на НВМС заявление по образеца, посочен в приложение № 2.
(3) Към заявлението се прилагат:
1. копие от документ за самоличност, съдържащ данни за гражданство на лицето и постоянен адрес;
2. копие от дипломата за висше образование, удостоверението или друг официален документ, издаден от компетентен орган, за придобита квалификация по ветеринарна медицина;
3. (изм. - ДВ, бр. 77 от 2006 г.) заверено копие от други документи за професионални качества и опит по преценка на кандидата;
4. (изм. - ДВ, бр. 77 от 2006 г.) копие от документите съгласно чл. 3 - 10, когато са необходими;
5. (изм. - ДВ, бр. 77 от 2006 г.) копие от удостоверение, издадено от компетентен орган на държавата членка по произход или по местопребиваване, че не е осъждано за престъпление от общ характер или еквивалентен документ;
6. (изм. - ДВ, бр. 77 от 2006 г.) копие от медицинско свидетелство.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 77 от 2006 г.) Когато в държавата членка по произход или в държавата членка, от която идва лицето, за упражняване на професията "ветеринарен лекар" на нейна територия не се изисква документа по ал. 3, т. 6, лицето по ал. 2 трябва да представи копие от еквивалентен документ, издаден от компетентен орган на държавата членка по произход или по местопребиваване.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 77 от 2006 г.) Документите по ал. 3, т. 5 и 6 и ал. 4 трябва да са издадени не по-рано от три месеца от подаване на заявлението.
(6) (Отм. - ДВ, бр. 77 от 2006 г.)
(7) За издаване на удостоверение за признаване на право за упражняване на професията "ветеринарен лекар" кандидатът заплаща такса, определена с тарифата по чл. 14, ал. 2 ЗВД.
(8) Националната ветеринарномедицинска служба разглежда по реда на предходните алинеи и дипломите, удостоверенията или другите официални документи за придобита квалификация по ветеринарна медицина, които са издадени в трети страни, в случаите когато квалификацията или правоспособността са признати в държава членка, стажът е проведен в държава членка и/или в държава членка е добит професионален опит. В тези случаи към заявлението освен документите по ал. 3 се прилага поне един от следните документи, издаден от компетентен орган на държава членка:
1. (изм. - ДВ, бр. 77 от 2006 г.) копие от документ, удостоверяващ призната професионална квалификация и/или правоспособност;
2. (изм. - ДВ, бр. 77 от 2006 г.) копие от документ, удостоверяващ проведен стаж в държава членка;
3. (изм. - ДВ, бр. 77 от 2006 г.) копие от документ, удостоверяващ придобит професионален опит в държава членка.


Чл. 12. (1) При наличие на съмнения за автентичността на документите НВМС може да поиска от компетентните органи на държавата членка, от която са издадени документите, потвърждение на достоверността на съответния документ или на обстоятелството, че съответното лице е придобило квалификация, отговаряща на минималните образователни изисквания на правото на ЕС за придобиване на професионална квалификация "ветеринарен лекар".
(2) Националната ветеринарномедицинска служба може да поиска от компетентните власти на държавата членка по произход или по местопребиваване информация за административни или дисциплинарни наказания или влязла в сила присъда, наложени на кандидата вследствие на груба професионална грешка или упражняване на професията "ветеринарен лекар" в държавата членка по произход или по местопребиваване.
(3) Когато НВМС узнае за конкретни факти или обстоятелства във връзка с ал. 1 или 2 и чл. 11, ал. 3, т. 5, настъпили извън територията на Република България преди установяването на кандидата, от които могат да произтекат последици за упражняване на ветеринарномедицинска дейност в Република България, тя уведомява компетентните органи в държавата членка по произход или по местопребиваване и изчаква техния отговор за резултата от проучването и предприетите мерки във връзка с издадените от тях документи.


Чл. 13. (1) Процедурата по признаване правото за упражняване на професията "ветеринарен лекар" приключва до три месеца от подаване на всички необходими документи.
(2) При вземане на решение за признаване на право за упражняване на професията "ветеринарен лекар" НВМС издава удостоверение на кандидата и писмено го уведомява.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 77 от 2006 г.) Отказът за признаване на право за упражняване на професията "ветеринарен лекар", както и непроизнасянето в срока по ал. 1, може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс (АПК).


Чл. 14. (1) В случаите по чл. 12, ал. 2 и 3 срокът по чл. 13, ал. 1 спира да тече, но за не повече от три месеца.
(2) След получаване на отговора от държавата членка или след изтичане на три месеца от запитването НВМС дава ход на процедурата по признаване право за упражняване на професията "ветеринарен лекар".
(3) При липса на отговор на запитването след изтичане на три месеца НВМС по своя преценка признава или отказва да признае право за упражняване на професията "ветеринарен лекар" въз основа на събраната информация.
(4) Националната ветеринарномедицинска служба гарантира поверителността на информацията, станала известна във връзка с чл. 12, ал. 2 и 3 и при размяна на информация между компетентните власти при процедурите за признаване на право за упражняване професията "ветеринарен лекар".


Чл. 15. (1) Лицата, на които по реда на тази наредба е признато право да упражняват професията "ветеринарен лекар", при връчване на удостоверението подписват клетвена декларация със съдържание, посочено в приложение № 3. В случай че формулировката на клетвената декларация не може да се използва от гражданина на държавата членка, НВМС му предоставя подходяща по съдържание формулировка.
(2) Лицата по ал. 1 се вписват в регистрите по чл. 30 ЗВД и имат същите права и задължения като ветеринарните лекари, завършили образованието си в Република България, и спрямо тях се прилагат административните и дисциплинарните разпоредби, предвидени в българското законодателство. Лицето може да използва наименованието ветеринарен лекар и да поставя пред името си съкратеното "д-р".


Чл. 16. Временното или окончателното отнемане на правото за упражняване на професията "ветеринарен лекар" от компетентния орган на държавата членка, в която то е придобито, води до отнемане на правото за упражняване на професията в Република България и заличаване от регистъра по чл. 30, ал. 2 ЗВД.


Чл. 17. Националната ветеринарномедицинска служба предоставя на чужденеца информация за законодателството в областта на ветеринарномедицинската дейност в Република България, необходимите документи и реда за признаване, нормите за професионална етика и местата, където той може да придобие необходимите познания по български език, за упражняването на професията в свой интерес и в интерес на своите клиенти.


Чл. 18. (1) Лице с признато по реда на тази наредба право да упражнява професията "ветеринарен лекар" може да използва придобитата образователно-квалификационна степен или съкратената форма на тази степен, възприета в държавата членка по произход или на езика на държавата членка, която я е присъдила.
(2) Националната ветеринарномедицинска служба може да изиска образователно-квалификационната степен да бъде последвана от името и мястото на учебното заведение или компетентния орган, които са я присъдили.
(3) Когато образователно-квалификационната степен на държавата членка по произход или от която идва лицето съответства на образователно-квалификационна степен, за която се изисква допълнително образование, каквото лицето не е придобило, НВМС може да постави условие лицето да използва образователно-квалификационната степен, придобита в държавата членка по произход или от която то идва, в подходяща формулировка.

Раздел IV.
Условия за предоставяне на услуги в Република България от ветеринарни лекари на държави членки


Чл. 19. (1) Гражданин на държава членка, който законно упражнява професията "ветеринарен лекар" в държава членка и желае да предоставя услуги в областта на ветеринарномедицинската дейност на територията на Република България, предварително уведомява за това генералния директор на НВМС чрез подаване на заявление.
(2) Заявлението по ал. 1 съдържа следната информация:
1. имената, място и дата на раждане, националност на лицето по ал. 1;
2. мястото на практикуване, вида и продължителността на услугите в областта на ветеринарномедицинската дейност, които ще извършва.
(3) Към заявлението по ал. 1 се прилагат:
1. документ от компетентните власти на държавата членка, в която лицето практикува, че то упражнява законно професията "ветеринарен лекар" на нейна територия;
2. документ, че лицето притежава някой от посочените в наредбата документи за официално придобита професионална квалификация "ветеринарен лекар".
(4) (Изм. - ДВ, бр. 77 от 2006 г.) Документите по ал. 3 трябва да са издадени не по-рано от 12 месеца преди подаване на заявлението.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 77 от 2006 г.) Лицата по ал. 1 могат да не членуват в съсловна организация на ветеринарните лекари в Република България и се вписват в списък в НВМС за срока на предоставяне на услуги. Списъкът съдържа информацията по ал. 2 и номерата на документите по ал. 3.
(6) Лицата по ал. 1 се ползват със същите права и имат същите задължения като ветеринарните лекари, завършили образованието си в Република България, и спрямо тях се прилагат дисциплинарните или административните разпоредби според българското законодателство във връзка с упражняването на професията "ветеринарен лекар".
(7) Когато НВМС узнае за наличие на факти, които правят невъзможно прилагането на ал. 6, незабавно информира държавата членка, където е установено въпросното лице.


Чл. 20. (Изм. - ДВ, бр. 77 от 2006 г.) В случай на предоставяне на услуги на територията на Република България до една година от първото посещение ветеринарният лекар по чл. 19, ал. 1 не подава заявление до генералния директор на НВМС.


Чл. 21. В спешни случаи ветеринарният лекар по чл. 19 може да подаде документите по чл. 19, ал. 1 и 3 в най-кратък срок след извършването на услугите, но не по-късно от един месец след предоставяне на услугите.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. "предоставяне на услуги" е практикуване на ветеринарномедицинска професия за период не по-дълъг от една година;
2. "документи за професионална квалификация" са дипломи, удостоверения и други официални документи за придобита квалификация по ветеринарна медицина.


§ 2. (Изм. - ДВ, бр. 77 от 2006 г.) Документите по чл. 11, ал. 3, т. 2 - 6, ал. 4 и 8, чл. 19, ал. 3, т. 1 и 2 и чл. 21 се легализират, превеждат и заверяват в съответствие с разпоредбите на държавата членка по произход или по местопребиваване, в която са издадени, а при липса на такива разпоредби - по общия ред за легализациите, преводите и заверките на документите и други книжа.

Заключителни разпоредби


§ 3. Наредбата влиза в сила от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз.


§ 4. Наредбата се издава на основание чл. 18, ал. 5 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.


§ 5. Изпълнението на наредбата се възлага на генералния директор на НВМС.


Приложение № 1 към чл. 3, ал. 1

(Изм. - ДВ, бр. 77 от 2006 г.)

Списък на дипломи, удостоверения и други официални документи, удостоверяващи ветеринарномедицинска квалификация в държавите членкиПриложение № 2 към чл. 11, ал. 1

Заявление за признаване на право за упражняване на професията "ветеринарен лекар"


ЛИЧНИ ДАННИ
 
ИМЕ:   ЛИЧЕН ДОКУМЕНТ:  
    НОМЕР:  
ФАМИЛИЯ:   Къде и кога е  
    издаден документа:  
       
ДАТА НА РАЖДАНЕ:   Адрес по  
    местоживеене в  
    държавата членка:  
       
МЯСТО НА РАЖДАНЕ:   АДРЕС ПО  
    МЕСТОЖИВЕЕНЕ В  
    БЪЛГАРИЯ:  
       
НАЦИОНАЛНОСТ:   ТЕЛЕФОН:  
       
    E-mail:  
 
2. Бих желал да ме уведомите за резултата от процедурата
по признаване:
 
По пощата:  
   
По факс:  
   
по e-mail:  
   
   
3. Регулирана професия:

Кандидатствам за признаване на право за упражняване на професията "ветеринарен лекар" с цел практикуване на ветеринарномедицинска професия:
Придобил ли сте право да практикувате професията "ветеринарен лекар" в държава членка или в Швейцария?
ДА/НЕ

4. Диплома, удостоверение или други официални документи
(Избройте всички документи, които прилагате към заявлението)
 
-
-
-
-
-
-
-
-
 
Дата: _________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
Подпис на кандидата: __________________________________________________________________________________________________________________________________________
 


Приложение № 3 към чл. 15, ал. 1

Аз, дипломираният магистър - ветеринарен лекар, се заклевам да прилагам добросъвестно придобитите знания и умения за опазване здравето на животните, да гарантирам безвредност и безопасност на продуктите от животински произход и с това да опазвам здравето на човека.
Завинаги ще помня моите учители и моята Алма матер, ще ги подпомагам и подкрепям. Ще се отнасям почтително към колегите си от ветеринарномедицинската колегия, към която вече принадлежа, и към всички, които се нуждаят от моята помощ.
Заклевам се да пазя името и славните традиции на нашата древна и съвременна професия, да работя за издигане на нейния обществен авторитет и просперитет.

ЗАКЛЕХ СЕ !


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти