Logo Събота, 17 Април


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 24 ОТ 15 ДЕКЕМВРИ 2005 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯ "ТЕХНИК-ТЕХНОЛОГ В ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВАТА ПРОМИШЛЕНОСТ"

В сила от 27.01.2006 г.
Издадена от министъра на образованието и науката

Обн. ДВ. бр.9 от 27 Януари 2006г., отм. ДВ. бр.70 от 3 Септември 2019г.


Отменена с § 2 от преходните и заключителните разпоредби на Наредба № 17 от 23 август 2019 г. за придобиване на квалификация по професията "Техник-технолог в хранително-вкусовата промишленост" - ДВ, бр. 70 от 3 септември 2019 г., в сила от 03.09.2019 г.

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. С тази наредба се определя държавното образователно изискване (ДОИ) за придобиване на квалификация по професия 541010 "Техник-технолог в хранително-вкусовата промишленост" от област на образование "Производство и преработка" и професионално направление 541 "Производство на храни и напитки" съгласно списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение.

Чл. 2. Държавното образователно изискване за придобиване на квалификация по професия 541010 "Техник-технолог в хранително-вкусовата промишленост" съгласно приложението определя изискванията за придобиване трета степен на професионална квалификация за специалностите:
1. 5410101 "Зърносъхранение, зърнопреработка и производство на фуражи";
2. 5410102 "Производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия";
3. 5410103 "Производство и преработка на мляко и млечни продукти";
4. 5410104 "Производство на месо, месни продукти и риба";
5. 5410105 "Производство на консерви";
6. 5410106 "Производство на алкохолни и безалкохолни напитки";
7. 5410107 "Производство на захар и захарни изделия";
8. 5410108 "Производство на тютюн и тютюневи изделия";
9. 5410109 "Производство на растителни мазнини, сапуни и етерични масла".


Чл. 3. (1) Въз основа на ДОИ по чл. 1 и рамковите програми по чл. 10, ал. 3 от Закона за професионалното образование и обучение се разработва учебен план и учебни програми за обучението по съответната специалност по чл. 2.
(2) Документацията по ал. 1 за професионално образование се разработва от Министерството на образованието и науката, а за професионално обучение - от обучаващата институция.

Раздел II.
Съдържание на държавното образователно изискване


Чл. 4. (1) С ДОИ по чл. 1 се определя равнището на задължителната професионална подготовка в края на обучението по професията, което гарантира на обучаемия възможност за упражняване на професията "Техник-технолог в хранително-вкусовата промишленост".
(2) Държавното образователно изискване за придобиване на квалификация по професия "Техник-технолог в хранително-вкусовата промишленост" определя общата, отрасловата и специфичната задължителна професионална подготовка за професията, както и задължителната чуждоезикова подготовка по професията и избираемата подготовка.
(3) Съдържанието на всеки вид задължителна професионална подготовка по ал. 2 включва:
1. необходимите професионални компетенции (знания, умения и професионално-личностни качества);
2. тематичните области, от които се формира съдържанието на учебните предмети/модули.


Чл. 5. С ДОИ по чл. 1 се определят и входящото образователно равнище, изискванията към здравословното състояние на кандидатите за обучение, профилът на професията, целите на обучението, оценяването по време и при завършване на обучението, удостоверяването на придобитата професионална квалификация, необходимата материална база.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 1. Лицата, които са приети за обучение до учебната 2003/2004 г., включително по специалности и професии от професионално направление "Хранително-вкусова промишленост" от списъка за специалностите и професиите на професионалните училища на Министерството на образованието, науката и културата от 1993 г., се обучават и завършват обучението си по учебните планове и учебните програми, които са действали при постъпването им.


§ 2. Тази наредба се издава на основание чл. 17, т. 3 във връзка с чл. 16, т. 7 от Закона за народната просвета.


§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".


Приложение по чл. 2

Държавно образователно изискване за придобиване на квалификация по професията "Техник-технолог в хранително-вкусовата промишленост"


Професионално направление:
 
Код 541 Производство на храни и напитки
   
Наименование на професията:
 
541010 Техник-технолог в хранително-
  вкусовата промишленост
   

1. Входни характеристики
1.1. Степен на професионална квалификация и входящо образователно равнище
В табл. 1 са представени специалностите, включени в професията "Техник-технолог в хранително-вкусовата промишленост" - трета степен на професионална квалификация, съгласно списъка на професиите за професионално образование и обучение (2005 г.), както и входящото минимално образователно равнище за придобиване на съответната степен на професионална квалификация.

Таблица 1

    Входящо минимално образователно равнище
Специалности Степен на  
  професионална за ученици за лица, навършили
  квалификация   16 години
1 2 3 4 5
5410101 Зърносъхранение, зърно- Трета Завършен Средно образование или придобито
  преработка и производство   седми клас право за явяване на държавни
  на фуражи   или основно зрелостни изпити за завършване
      образование на средно образование
5410102 Производство на хляб, Трета Завършен Средно образование или придобито
  хлебни и сладкарски   седми клас право за явяване на държавни
  изделия   или основно зрелостни изпити за завършване
      образование на средно образование
5410103 Производство и преработка Трета Завършен Средно образование или придобито
  на мляко и млечни   седми клас право за явяване на държавни
  продукти   или основно зрелостни изпити за завършване
      образование на средно образование
5410104 Производство на месо, Трета Завършен Средно образование или придобито
  месни продукти и риба   седми клас право за явяване на държавни
      или основно зрелостни изпити за завършване
      образование на средно образование
5410105 Производство на консерви Трета Завършен Средно образование или придобито
      седми клас право за явяване на държавни
      или основно зрелостни изпити за завършване
      образование на средно образование
5410106 Производство на алкохол- Трета Завършен Средно образование или придобито
  ни и безалкохолни напитки   седми клас право за явяване на държавни
      или основно зрелостни изпити за завършване
      образование на средно образование
5410107 Производство на захар и Трета Завършен Средно образование или придобито
  захарни изделия   седми клас право за явяване на държавни
      или основно зрелостни изпити за завършване
      образование на средно образование
5410108 Производство на тютюн и Трета Завършен Средно образование или придобито
  тютюневи изделия   седми клас право за явяване на държавни
      или основно зрелостни изпити за завършване
      образование на средно образование
5410109 Производство на расти- Трета Завършен Средно образование или придобито
  телни мазнини, сапуни и   седми клас право за явяване на държавни
  етерични масла   или основно зрелостни изпити за завършване
      образование на средно образование
         

1.2. Изисквания към здравословното състояние на кандидатите за обучение
Кандидатът за обучение е физически годен да упражнява професията "Техник-технолог в хранително-вкусовата промишленост" - трета степен на професионална квалификация, което се удостоверява с медицинско свидетелство, доказващо, че тази професия не му е противопоказна (ЗПОО, чл. 14).
По време на обучението, ако се установят признаци за отклонение от медицинските изисквания, противопоказни за упражняваната професия (специалност), е необходимо обучаваният да се яви на нов медицински преглед. Ако при повторния преглед се установи противопоказно за професията (специалността) заболяване, обучението се прекратява. Обучаваният се насочва към центровете за професионално ориентиране с оглед да избере и да изучава подходяща за неговото здравословно състояние професия (специалност).
2. Профил на професията
2.1. Дейности, предмети и средства на труда и професионални компетенции по специалности
Основните характеристики на профила на професията, диференцирани по специалности, са представени в табл. 2.

Таблица 2

Описание на Предмети Професионални компетенции
трудовите дейности и средства     професионално-
(задачи) на труда знания за умения за личностни
        качества
1 2 3 4 5
Специалност 5410101 "Зърносъхранение, зърнопреработка и производство на фуражи"
1. Изпълнява, Нормативни документи: Нормативни документи; Наблюдение, Трудова и технологична
контролира и закони, правилници, Същност, цели и задачи регистриране и оценка дисциплинираност;
документира програмите наредби, инструкции, на системите за контрол на параметрите, Готовност за работа в
и системите за правила, указания, на качеството, показателите и екип;
осигуряване качеството, нормативни разпоредби здравната и хигиенната характеристиките за Умение за планиране,
здравната и хигиенната и др. безопасност; качество и хигиенна организиране и
безопасност в Работна документация: Изисквания, критерии и безопасност; осъществяване на
технологичния процес. системи за качество: процедури (правила) за Коригиране допуснатите дейността;
  ISO, добри прилагане на здравната отклонения от Отговорност;
  производствени и хигиенната изискванията; Точност и прецизност;
  практики/ добри безопасност; Попълване на Съобразителност и
  хигиенни практики Санитарно-хигиенни чек-листове, дневници гъвкавост;
  (ДПП/ДХП), НАССР; изисквания към терени, и др. Умение за вземане на
  мониторингови сгради, технологично   адекватни решения;
  програми, контролни обзавеждане, суровини,   Комуникативност;
  листове (чек-листове), материали,   Коректност;
  дневници за контрол, полуфабрикати, готова   Лоялност;
  технологична продукция, опаковки,   Съзнателност.
  документация, отчети, технологичен процес,    
  графици, технически персонал.    
  средства и др.      
  Технически средства:      
  измервателна      
  апаратура;      
  програмни продукти;      
  компютър и др.      
2. Спазва и контролира Нормативни документи: Нормативни документи; Оценка на ситуацията и Дисциплинираност;
ЗБУТ и провежда закони, правилници, Вредно въздействие на вземане на адекватно Умение за планиране,
инструктаж на наредби, инструкции, работната среда и решение при организиране и
работниците. правила, указания, начини за предпазване възникване на аварийна извършване на
  нормативни разпоредби от него; ситуация и трудов дейността;
  и др. Начини и средства за инцидент; Отговорност;
  Работна документация: защита и Организация и Точност и прецизност;
  инструктажни книги; обезопасяване; поддържане в Съзнателност;
  мониторингови Видове и изправност, безопасност Умение за справяне в
  програми; програми за предназначение на и ред на работните критична ситуация;
  ДПП/ДХП; личните и колективните места; Умение за упражняване
  графици и инструкции и предпазни средства; Употреба на лични на контрол и оценка на
  др. Правила за безопасна предпазни средства. работата;
  Технически средства за работа с технологично   Наблюдателност;
  обезопасяване на оборудване;   Настойчивост.
  технологично Правила за действие в    
  обзавеждане и аварийна ситуация.    
  помещения, работно      
  облекло, лични и      
  колективни предпазни      
  средства.      
3. Приема, окачествява и Нормативни документи: Нормативни документи, Организиране на Дисциплинираност;
съхранява суровини и закони, правилници, стандарти, технологична входящ контрол и Умение за планиране,
материали, наредби, инструкции, документация при правилно съхранение на организиране и
организира и правила, указания, приемане, зърнени суровини; осъществяване на
контролира дейността. нормативни разпоредби окачествяване и Измерване и оценка на дейността;
  и др. съхранение; качествените Отговорност;
  Работна документация: Суровини, материали, показатели с уреди и Точност и прецизност;
  дневници за входящ полуфабрикати - видове, средства за Умение за вземане на
  контрол; химичен състав, окачествяване; решение;
  технологична качествени показатели, Вземане на решения в Умение за упражняване
  документация; изисквания при съответствие с на контрол и оценка;
  програми за ISO, приемане, нормативните Умение за работа в
  ДПП/ДХП, НАССР и др. окачествяване и изисквания. екип;
  Предмети на труда: съхранение;   Съзнателност.
  суровини, материали, Методи и процедури при    
  хранителни добавки, окачествяване;    
  опаковки. Организация на    
  Технически средства: входящия контрол,    
  складово оборудване; приемане,    
  лабораторна техника и окачествяване и    
  прибори. съхранение.    
4. Подготвя зърнената Нормативни документи: Нормативни документи, Подготовка на зърнена Дисциплинираност;
маса за смилане, закони, правилници, стандарти, технологична маса за Умение за планиране,
организира и наредби, инструкции, документация при смилане - почистване, организиране и
контролира дейността. правила, указания, приемане, сортиране, осъществяване на
  нормативни разпоредби окачествяване и навлажняване и др.; дейността;
  и др. съхранение; Измерване, Отговорност;
  Работна документация: Суровини, материали, анализиране и Точност и прецизност;
  дневници за полуфабрикати и готова регулиране на Умение за вземане на
  технологичен контрол; продукция - видове, температура, влажност и решение;
  технологична хим.състав, качествени др. параметри от Умение за упражняване
  документация; показатели; изисквания технологичния процес; на контрол и оценка;
  програми за ISO, при подготовката за Определяне степента на Умение за работа в
  ДПП/ДХП, НАССР и др. смилане; готовност на суровини и екип;
  Предмети на труда: Същност и полуфабрикати; Съзнателност.
  суровини, последователност на Установяване на  
  материали,хранителни технологичните процеси; отклонения в качеството,  
  добавки, опаковки. Технологични причините за тях и  
  Технически средства: изисквания при вземане на адекватни  
  складово обзавеждане; провеждане на мерки.  
  транспортни средства; процесите;    
  машини, апарати, Организация и контрол    
  съоръжения и на технологичните    
  инсталации за процеси.    
  подготовка на      
  зърнената маса.      
5. Смила и преработва Нормативни документи: Нормативни документи, Смилане, изготвяне на Дисциплинираност;
зърнена маса, закони, правилници, стандарти, технологична млевни смеси, отделяне Умение за планиране,
организира и наредби, инструкции, документация при на зародиши, грис за организиране и
контролира дейността. правила, указания, смилане и преработка на консумация, формиране осъществяване на
  нормативни разпоредби зърно; на потоци брашна и др.; дейността;
  и др. Суровини, материали, Подбор на оптимални Отговорност;
  Работна документация: полуфабрикати и готова технологични Точност и прецизност;
  дневници за продукция - видове, параметри; Умение за вземане на
  технологичен контрол; химичен състав, Анализиране и решение;
  технологична качествени показатели, регулиране Умение за упражняване
  документация; изисквания при смилане показателите и на контрол и оценка;
  Нормативни документи: и преработка; параметрите на Умение за работа в
  закони, правилници, Същност и технологичния процес; екип;
  наредби, инструкции, последователност на Определяне степента на Съзнателност;
  правила, указания, технологичните процеси; готовност на Самоконтрол.
  нормативни разпоредби Технологични полуфабрикати и готова  
  и др. изисквания при продукция;  
  Работна документация: провеждане на Установяване на  
  дневници за процесите; отклонения в качеството,  
  технологичен контрол; Организация и контрол причините за тях и  
  технологична на технологичните вземане на адекватни  
  документация; процеси. мерки;  
  програми за ISO,   Организиране на  
  ДПП/ДХП, НАССР и др.   работните места.  
  Предмети на труда:      
  суровини, материали,      
  полуфабрикати, готова      
  продукция.      
  Технически средства:      
  транспортни средства;      
  машини, апарати,      
  съоръжения и      
  инсталации за смилане и      
  преработка на      
  зърнената маса.      
6. Опакова, съхранява и Нормативни документи: Нормативни документи, Организиране, Дисциплинираност;
експедира готова закони, правилници, стандарти, технологична провеждане и контрол и Умение за планиране,
продукция, организира наредби, инструкции, документация; регулиране на организиране и
и контролира дейността. правила, указания, Готова продукция и технологичните процеси; осъществяване на
  нормативни разпоредби опаковки - видове, Контролиране наличието дейността;
  и др. качествени показатели, на етикети и Отговорност;
  Работна документация: условия на съхранение; маркировката им; Точност и прецизност;
  технологична Технологични Контролиране и Умение за вземане на
  документация; изисквания при регулиране на решение;
  дневници за опаковане, съхранение и параметрите в Умение за упражняване
  технологичен контрол; транспорт; складовите помещения. на контрол и оценка;
  програми за ISO, Същност, провеждане и   Умение за работа в
  ДПП/ДХП, НАССР и др. контрол на процесите;   екип;
  Предмети на труда: Организация и контрол   Съзнателност;
  готова продукция; на производствените   Самоконтрол.
  опаковки. дейности.    
  Технически средства:      
  технологично      
  оборудване;      
  опаковъчна техника;      
  складово обзавеждане;      
  транспортни средства.      
7. Произвежда Нормативни документи: Нормативни документи, Организиране, Дисциплинираност;
комбинирани фуражи, закони, правилници, стандарти, технологична провеждане и Умение за планиране,
организира и наредби, инструкции, документация при контролиране на организиране и
контролира дейността. правила, указания, производството на технологичните процеси; осъществяване на
  нормативни разпоредби фуражи; Подбор на оптимални дейността;
  и др. Суровини, материали, технологични Отговорност;
  Работна документация: добавки, параметри; Точност и прецизност;
  технологична полуфабрикати, готова Анализиране и Умение за вземане на
  документация; продукция - видове, регулиране решение;
  дневници за химичен състав, показателите и Умение за упражняване
  технологичен контрол; качествени показатели, параметрите на на контрол и оценка;
  програми за ISO, изисквания при технологичния процес; Умение за работа в
  ДПП/ДХП, НАССР и др. технологичните процеси; Определяне степента на екип;
  Предмети на труда: Същност и готовност на Съзнателност.
  суровини, материали, последователност на полуфабрикати и готова  
  добавки, технологичните процеси; продукция;  
  полуфабрикати, готова Технологични Установяване на  
  продукция, опаковки; изисквания при отклонения в качеството,  
  Технически средства: провеждане на анализиране причините  
  складово обзавеждане; процесите; за тях и вземане на  
  технологично Организация и контрол адекватни мерки;  
  оборудване; на технологичните Организиране на  
  транспортни средства. процеси. работните места.  
8. Разчита Нормативни документи: Нормативни документи, Подбор на подходящо Технически усет;
диспозиционирани закони, правилници, стандарти и техническа технологично Дисциплинираност;
схеми на помещения и наредби, инструкции, документация; оборудване; Отговорност;
оборудване; правила, указания, Предназначение, Организиране, Точност и прецизност;
Обслужва технологично нормативни разпоредби устройство, принцип на експлоатация, Наблюдателност;
обзавеждане и оценява и др. действие, технологични контролиране и Съобразителност;
техническата Работна документация: възможности и регулиране на Умение за организиране
изправност и схеми, чертежи, инструкции за работа с технологичното на дейността;
безопасност при работа; инструкции за технологично обзавеждане; Умение за вземане на
Синхронизира експлоатация; обзавеждане; Задаване, контролиране решения;
технологичното графици за ремонт, Последователност при и регулиране на Емоционална стабилност
оборудване съгласно поддръжка и почистване позициониране на параметрите на в критична ситуация;
технологичния процес; на технологичното технологично електронните програми Умение за работа в
Организира и оборудване. оборудване съгласно на автоматичните екип.
контролира дейността. Технически средства: технологичния процес; устройства;  
  машини, апарати, Организация и контрол Вземане на правилни  
  агрегати, инсталации, при обслужване на решения и действия при  
  съоръжения, технологично техническа  
  инструменти. оборудване. неизправност и  
      аварийна ситуация.  
9. Извършва Нормативни документи: Нормативни документи, Измерване температура, Дисциплинираност;
технохимичен и закони, правилници, стандарти, методики за влажност, пепелно Умение за планиране,
микробиологичен анализ наредби, инструкции, окачествяване и съдържание, сухо провеждане и
на суровини, правила, указания, анализи; вещество и др.; организиране на
полуфабрикати и готова нормативни разпоредби Химичен състав и Сравняване на дейността;
продукция. и др. качествени показатели резултатите с Точност и прецизност;
  Работна документация: на суровини, нормативните Наблюдателност;
  технологична полуфабрикати и готова изисквания и Съобразителност;
  документация; продукция; документирането им. Съзнателност;
  дневници за Методи и процедури при   Гъвкавост и мобилност;
  технохимичен и провеждане на   Отговорност;
  микробиологичен технохимичен контрол;   Самоконтрол.
  контрол; Организация на    
  програми за ISO, анализите.    
  ДПП/ДХП, НАССР и др.      
  Предмети на труда:      
  суровини, материали,      
  полуфабрикати, готова      
  продукция, консумативи      
  за лабораторни анализи.      
  Технически средства:      
  лабораторна техника,      
  прибори, инструменти,      
  пособия.      
10. Рационално и Нормативни документи: Екологични норми, Сортиране, съхраняване Дисциплинираност;
екологично закони, правилници, изисквания и стандарти; и насочване към Умение за планиране,
оползотворява отпадъци наредби, инструкции, Видове отпадъци при подходящо провеждане и
при зърносъхранение, правила, указания, съхранение и производство за организиране на
зърнопреработка и нормативни разпоредби преработка на зърно; оползотворяване на дейността;
производство на и др. Технологии за отпадъци. Точност и прецизност;
фуражи, организира и Работна документация: оползотворяване на   Наблюдателност;
контролира дейността. технологична отпадъци;   Съобразителност;
  документация; Организация и контрол   Съзнателност;
  дневници за на технологичния   Настойчивост;
  технологичен и процес.   Коректност;
  лабораторен контрол;     Гъвкавост и мобилност;
  програми за ISO,     Отговорност.
  ДПП/ДХП, НАССР и др.;      
  Предмети на труда:      
  отпадъци;      
  Технически средства:      
  технологично      
  оборудване за      
  оползотворяване на      
  отпадъци.      
11. Води отчетност на Нормативни документи: Нормативни документи; Попълване на документи Дисциплинираност;
материални и трудови закони, правилници, Счетоводна отчетност и на хартиен и електронен Умение за планиране,
ресурси. наредби, инструкции, контрол; носител; провеждане и
  правила, указания, Организация на Водене на отчетност за организиране на
  нормативни разпоредби отчетността; суровини, материали, дейността;
  и др. Електронна обработка готова продукция, Точност и прецизност;
  Работна документация: на информацията. опаковки; Наблюдателност;
  приходно-разходни   Отчитане на труда; Съобразителност;
  документи, счетоводна   Намиране, въвеждане и Съзнателност;
  отчетност; отчети за   съхраняване на Настойчивост;
  материални и трудови   информация за отчетни Коректност;
  ресурси; дневници;   данни чрез компютър. Гъвкавост и мобилност;
  чек-листове и др.     Отговорност;
  Предмети на труда:     Лоялност.
  суровини, материали,      
  полуфабрикати, готова      
  продукция, опаковки,      
  отпадъци; персонал.      
  Технически средства:      
  компютър; програмни      
  продукти.      
Специалност 5410102 "Производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия"
1. Изпълнява, Нормативни документи: Нормативни документи; Наблюдение, Трудова и технологична
контролира и закони, правилници, Същност, цели и задачи регистриране и оценка дисциплинираност;
документира програмите наредби, инструкции, на системите за контрол на параметрите, Готовност за работа в
и системите за правила, указания, на качеството, показателите и екип;
осигуряване качеството, нормативни разпоредби здравната и хигиенната характеристиките за Умение за планиране и
здравната и хигиенната и др. безопасност; качество и хигиенна организиране на
безопасност в Работна документация: Изисквания, критерии и безопасност; дейността;
технологичния процес. програми за ISO, процедури (правила) за Коригиране допуснатите Отговорност;
  ДПП/ДХП, НАССР, прилагане на здравната отклонения от Точност и прецизност;
  мониторингови и хигиенната изискванията; Съобразителност и
  програми, контролни безопасност; Попълване на гъвкавост;
  листове (чек-листове), Санитарно-хигиенни чек-листове, дневници и Умение за вземане на
  дневници за контрол, изисквания към терени, др. адекватни решения;
  технологична сгради, технологично   Комуникативност;
  документация, отчети, обзавеждане, суровини,   Съзнателност.
  графици, технически материали,    
  средства и др. полуфабрикати, готова    
  Технически средства: продукция, опаковки,    
  измервателна технологичен процес,    
  апаратура; персонал.    
  програмни продукти;      
  компютър и др.      
2. Спазва и контролира Нормативни документи: Нормативни документи Оценка на ситуацията и Дисциплинираност;
ЗБУТ и провежда закони, правилници, за осигуряване на ЗБУТ; вземане на адекватно Умение за планиране и
инструктаж на наредби, инструкции, Вредно въздействие на решение при организиране на
работниците. правила, работната среда и възникване на аварийна дейността;
  указания,нормативни начини за предпазване ситуация и трудов Отговорност;
  разпоредби и др. от него; инцидент; Точност и прецизност;
  Работна документация: Начини и средства за Употреба на лични Съзнателност;
  инструктажни книги; защита и предпазни средства; Умение за справяне в
  програми за ДПП/ДХП; обезопасяване; Организация и критична ситуация;
  мониторингови Видове и поддържане в Умение за упражняване
  програми; предназначение на изправност, безопасност на контрол и оценка на
  графици и инструкции и личните и колективните и ред на работните работата;
  др. предпазни средства; места. Наблюдателност;
  Технически средства: Правила за безопасна   Настойчивост.
  технически средства за работа с технологично    
  обезопасяване на оборудване;    
  технологично Правила за действие в    
  обзавеждане и аварийна ситуация.    
  помещения; работно      
  облекло, лични и      
  колективни предпазни      
  средства.      
3. Приема, окачествява, Нормативни документи: Нормативни документи, Организиране на Дисциплинираност;
съхранява, подготвя и закони, правилници, стандарти, технологична входящ контрол и Умение за планиране и
дозира суровини, наредби, инструкции, документация при правилно съхранение на организиране на
материали и правила, указания, окачествяване; суровини и материали; дейността;
полуфабрикати; нормативни разпоредби Суровини, материали, Измерване и оценка на Отговорност;
организира и и др. добавки, качествените Точност и прецизност;
контролира дейността. Работна документация: полуфабрикати - видове, показатели с уреди и Умение за вземане на
  дневници за входящ химичен състав, средства за решение;
  контрол; качествени показатели, окачествяване; Умение за упражняване
  технологична изисквания при Вземане на решения, в на контрол и оценка;
  документация; съхранение, подготовка съответствие с Умение за работа в
  Предмети на труда: и дозиране; нормативните екип;
  суровини, материали, Методи и процедури при изисквания. Съзнателност.
  полуфабрикати, окачествяване;    
  опаковки. Организация на    
  Технически средства: входящия контрол и    
  складово оборудване; съхранението.    
  лабораторна техника и      
  оборудване; компютър.      
4. Произвежда хляб, Нормативни документи: Нормативни документи, Организиране, Дисциплинираност;
хлебни и сладкарски закони, правилници, стандарти, технологична регулиране и контрол на Умение за планиране и
изделия, организира и наредби, инструкции, документация; технологичния процес; организиране на
контролира дейността. правила, указания, Същност и Подбор на оптимални дейността;
  нормативни разпоредби последователност на технологични Умение за упражняване
  и др. технологичните процеси; параметри; на контрол и оценка на
  Работна документация: Технологични Определяне степента на работата;
  технологична изисквания при готовност на Точност и прецизност;
  документация; провеждане на полуфабрикати и готова Наблюдателност;
  дневници за процесите; продукция; Съобразителност;
  технологичен контрол; Организация и контрол Анализиране на Умение за вземане на
  програми за ISO, на технологичните показателите и решение;
  ДПП/ДХП, НАССР и др. процеси. параметрите на Умение за работа в
  Предмети на труда:   технологичния процес; екип;
  теста, полуфабрикати,   Установяване Взискателност;
  готова продукция.   отклонения в качеството, Отговорност;
  Технически средства:   причините за тях и Гъвкавост и мобилност;
  технологично   мерки за недопускането Лоялност.
  обзавеждане - машини,   им;  
  съоръжения, агрегати,   Организиране на  
  инструменти.   работните места.  
5. Опакова, съхранява и Нормативни документи: Нормативни документи, Организиране, Дисциплинираност;
експедира готова закони, правилници, стандарти, технологична извършване и Умение за планиране и
продукция, организира наредби, инструкции, документация; контролиране на организиране на
и контролира дейността. правила, указания, Готова продукция и опаковането, дейността;
  нормативни разпоредби опаковки - видове, съхранението и Умение за упражняване
  и др. качествени показатели, транспорта; на контрол и оценка на
  Работна документация: условия на съхранение; Контролиране наличието работата;
  технологична Технологични на етикети и Точност и прецизност;
  документация; изисквания при маркировката им; Наблюдателност;
  дневници за опаковане, съхранение и Контролиране и Съобразителност;
  технологичен контрол; транспорт; регулиране на Умение за вземане на
  програми за ISO, Същност, провеждане и параметрите в решение;
  ДПП/ДХП, НАССР и др. контрол на процесите; складовите помещения. Умение за работа в
  Предмети на труда: Организация и контрол   екип;
  готова продукция; на дейността.   Взискателност;
  опаковки.     Отговорност;
  Технически средства:     Гъвкавост и мобилност;
  опаковъчна техника;     Лоялност.
  складово обзавеждане;      
  транспортни средства.      
6. Разчита Нормативни документи: Нормативни документи, Подбор на подходящо Технически усет;
диспозиционирани закони, правилници, стандарти и техническа технологично Дисциплинираност;
схеми на помещения и наредби, инструкции, документация; оборудване; Отговорност;
оборудване; правила, указания, Предназначение, Организиране, Точност и прецизност;
Обслужва технологично нормативни разпоредби устройство, принцип на експлоатация, Наблюдателност;
обзавеждане и оценява и др. действие, технологични контролиране и Съобразителност;
техническата Работна документация: възможности и регулиране на Умение за организиране
изправност и схеми, чертежи, инструкции за работа с технологичното на дейността;
безопасност при работа; инструкции за технологично обзавеждане; Умение за вземане на
Синхронизира експлоатация, графици обзавеждане; Задаване, контролиране решения;
оборудване съгласно за ремонт, поддръжка и Последователност на и регулиране Емоционална стабилност
технологичния процес; почистване на позициониране на параметрите на в критична ситуация;
Организира и технологично технологично електронните програми Умение за работа в
контролира дейността. оборудване. оборудване съгласно на автоматичните екип.
  Технически средства: технологичния процес; устройства;  
  машини, агрегати, Организация и контрол Вземане на правилни  
  инсталации, апарати, при обслужване на решения и действия при  
  съоръжения, технологично техническа  
  инструменти. оборудване. неизправност и  
      аварийна ситуация.  
7. Извършва Нормативни документи: Нормативни документи, Извършва измервания и Дисциплинираност;
технохимичен и закони, правилници, стандарти, методики за анализи; Умение за планиране и
микробиологичен анализ наредби, инструкции, окачествяване и Работа с лабораторни организиране на
на суровини, правила, указания, анализи; уреди, техника, прибори дейността;
полуфабрикати и готова нормативни разпоредби Химичен състав и и консумативи. Точност и прецизност;
продукция. и др. качествени показатели   Наблюдателност;
  Работна документация: на суровини,   Съобразителност;
  технологична полуфабрикати и готова   Съзнателност;
  документация; продукция;   Гъвкавост и мобилност;
  дневници за Методи и процедури при   Отговорност.
  технохимичен и провеждане на    
  микробиологичен технохимичен контрол;    
  контрол; Организация на    
  програми за ISO, анализите.    
  ДПП/ДХП,НАССР и др.      
  Предмети на труда:      
  суровини, материали,      
  полуфабрикати, готова      
  продукция;      
  Технически средства:      
  лабораторна техника,      
  прибори, инструменти,      
  пособия.      
8. Рационално и Нормативни документи: Екологични норми, Организиране, Дисциплинираност;
екологично закони, правилници, изисквания и стандарти; провеждане и Умение за планиране,
оползотворява отпадъци наредби, инструкции, Видове отпадъци при контролиране на провеждане и
при производство на правила, указания, производството на хляб, технологичните процеси организиране на
хляб, хлебни и нормативни разпоредби хлебни и сладкарски при екологично дейността;
сладкарски изделия, и др. изделия; оползотворяване на Точност и прецизност;
организира и Работна документация: Технологии за отпадъци. Наблюдателност;
контролира дейността. технологична оползотворяване на   Съобразителност;
  документация; отпадъци;   Съзнателност;
  дневници за Организация и контрол   Настойчивост;
  технологичен и на технологичния   Лоялност;
  лабораторен контрол; процес.   Коректност;
  програми за ISO,     Гъвкавост и мобилност;
  ДПП/ДХП, НАССР и др.     Отговорност.
  Предмети на труда:      
  отпадъци.      
  Технически средства:      
  технологично      
  оборудване за      
  оползотворяване на      
  отпадъци.      
9. Води отчетност на Нормативни документи: Нормативни документи; Попълване на документи Дисциплинираност;
материални и трудови закони, правилници, Счетоводна отчетност и на хартиен и електронен Умение за планиране,
ресурси. наредби, инструкции, контрол; носител; провеждане и
  правила, указания, Организация на Водене на отчетност за организиране на
  нормативни разпоредби отчетността; суровини, материали, дейността;
  и др. Електронна обработка готова продукция, Точност и прецизност;
  Работна документация: на информацията. опаковки; Наблюдателност;
  приходно-разходни   Отчитане на труда; Съобразителност;
  документи за   Намиране, въвеждане и Съзнателност;
  счетоводна отчетност;   съхраняване на Настойчивост;
  отчети за материални и   информация за отчетни Коректност;
  трудови ресурси;   данни чрез компютър. Гъвкавост и мобилност;
  дневници; чек-листове и     Отговорност;
  др.     Лоялност.
  Предмети на труда:      
  суровини, материали,      
  полуфабрикати, готова      
  продукция, опаковки,      
  отпадъци; персонал.      
  Технически средства:      
  компютър; програмни      
  продукти.      
Специалност 5410103 "Производство и преработка на мляко и млечни продукти"
1. Изпълнява системите Нормативни документи: Същността, целите и Наблюдение, Трудова и технологична
и програмите за правилници, правила, задачите на системите регистриране и оценка дисциплинираност;
осигуряване качеството, нормативни разпоредби, за контрол на на параметрите, Готовност за работа в
здравната и хигиенната указания, инструкции и качеството и хигиенната показателите и екип;
безопасност в др. безопасност при характеристиките за Умение за планиране,
технологичния процес, Работна документация: производството на качество и хигиенна организиране и
контролира и програми за ДПП/ДХП, мляко и млечни безопасност; осъществяване на
документира НАССР, ISO, продукти; Коригиране допуснатите дейността;
изпълнението им. мониторингови програми Санитарно-хигиенни отклонения от Отговорност;
  и чек-листове, дневници изисквания към съдове, изискванията; Точност и прецизност;
  за контрол, помещения, оборудване, Попълване на Съобразителност и
  технологична персонал; чек-листове, дневници и гъвкавост;
  документация и др. Същност, изисквания, др. Умение за вземане на
  Технически средства: критерии и процедури   адекватни решения;
  измервателна за поддържане на   Комуникативност.
  апаратура; здравната и хигиенната    
  програмни продукти; безопасност при    
  компютър и др. производството на    
    мляко и млечни    
    продукти.    
2. Спазва и контролира Нормативни документи: Нормативни документи; Употреба на лични Дисциплинираност;
ЗБУТ и провежда закони, правилници, Вредно въздействие на предпазни средства; Умение за планиране,
инструктажи на наредби, инструкции, работната среда и Организация и организиране и
работниците. правила, указания, начини за предпазване поддържане на ред, осъществяване на
  нормативни разпоредби от него; изправност и дейността;
  и др. Видове и безопасност на Отговорност;
  Работна документация: предназначение на работните места; Точност и прецизност;
  програми за ДПП/ДХП, личните и колективните Оценка на ситуацията и Съзнателност;
  НАССР, ISO, предпазни средства; вземане на адекватно Умение за упражняване
  мониторингови програми Правила за безопасна решение при на контрол и оценка на
  и чек-листове, работа с технологично възникване на аварийна работата;
  инструктажни книги, оборудване; ситуация и трудов Умение за справяне в
  графици, инструкции и Правила за действие в инцидент. критична ситуация;
  др. аварийна ситуация.   Наблюдателност;
  Технически средства:     Настойчивост.
  Технически средства за      
  обезопасяване на      
  технологичното      
  оборудване, работно      
  облекло, лични и      
  колективни предпазни      
  средства.      
3. Приема, окачествява и Нормативни документи: Нормативни документи, Организиране на Дисциплинираност;
съхранява суровини и закони, правилници, стандарти, технологична входящ контрол и Умение за планиране,
материали; наредби, инструкции, документация при правилно съхранение на организиране и
Организира и правила, указания, приемане, суровини и материали осъществяване на
контролира дейността. нормативни разпоредби окачествяване и за производство на дейността;
  и др. съхранение; млечни продукти; Отговорност;
  Работна документация: Суровини, материали, Измерване и оценка на Точност и прецизност;
  програми за ДПП/ДХП, полуфабрикати, качествените Умение за вземане на
  НАССР, ISO, добавки - видове, показатели с уреди и решение;
  технологична химичен състав, средства за Умение за упражняване
  документация, дневници качествени показатели, окачествяване; на контрол и оценка;
  за входящ контрол. изисквания при Вземане на решения в Умение за работа в
  Предмети на труда: приемане, съответствие с екип;
  суровини, материали, окачествяване и нормативните Съзнателност.
  опаковки, хранителни съхранение; изисквания.  
  добавки. Методи и процедури при    
  Технически средства: окачествяване;    
  приемна линия за мляко, Организация на    
  резервоари за входящия контрол и    
  съхранение на мляко, съхранението.    
  складово оборудване,      
  лабораторна техника и      
  прибори.      
4. Подготвя млякото за Нормативни документи: Нормативни документи, Организиране и Дисциплинираност;
преработка; закони, правилници, стандарти, технологична контролиране на Умение за планиране,
организира и наредби, инструкции, документация при подготовката на млякото организиране и
контролира дейността. правила, указания, приемане, за преработка; осъществяване на
  нормативни разпоредби окачествяване и Анализиране дейността;
  и др. съхранение; показателите и Отговорност;
  Работна документация: Суровини, материали, параметрите на Точност и прецизност;
  програми за ДПП/ДХП, полуфабрикати - видове, технологичния процес; Умение за вземане на
  НАССР, ISO, химичен състав, Определяне степента на решение;
  технологична качествени показатели, готовност на суровини и Умение за упражняване
  документация, дневници изисквания при полуфабрикати; на контрол и оценка;
  за технологичен подготовката за Установяване на Умение за работа в
  контрол. преработка; отклонения в качеството, екип;
  Предмети на труда: Същност, организация и анализиране на Съзнателност.
  суровини, материали. контрол на подготовката причините за тях и  
  Технически средства: за преработка. вземане на адекватни  
  Машини, апарати,   мерки.  
  съоръжения и      
  инсталации за      
  предварителна      
  обработка на млякото.      
5. Произвежда млечни Нормативни документи: Нормативни документи, Организиране и Дисциплинираност;
продукти, Закони, правилници, стандарти,технологична контролиране на Умение за планиране,
организира и наредби, инструкции, документация при технологичните процеси; организиране и
контролира дейността. правила, указания, производство на млечни Анализиране осъществяване на
  нормативни разпоредби продукти; показателите и дейността;
  и др. Суровини, материали, параметрите на Отговорност;
  Работна документация: полуфабрикати - видове, процесите; Точност и прецизност;
  програми за ДПП/ДХП, химичен състав, Определяне степента на Умение за вземане на
  НАССР,ISO, качествени показатели, готовност на решение;
  технологична изисквания при полуфабрикати и готова Умение за упражняване
  документация, дневници производство. продукция; на контрол и оценка;
  за технологичен Същност, провеждане и Установяване на Умение за работа в
  контрол. контрол на отклонения в качеството, екип;
  Предмети на труда: технологичния процес; анализиране на Съзнателност.
  Суровини, материали, Организация на причините за тях и  
  полуфабрикати, готова производствените вземане на адекватни  
  продукция. дейности. мерки.  
  Технически средства:      
  Транспортни средства,      
  машини, апарати,      
  съоръжения и      
  инсталации за      
  производство на млечни      
  продукти.      
6. Разфасова и опакова Нормативни документи: Нормативни документи, Организиране и Дисциплинираност;
млечни продукти, Правилници, правила, стандарти, технологична контролиране на Умение за планиране,
организира и нормативни разпоредби, документация; технологичните процеси; организиране и
контролира дейността. указания, инструкции. Готова продукция и Контролиране на осъществяване на
  Работна документация: опаковки - видове, опаковките и дейността;
  Технически качествени показатели, маркировката им; Отговорност;
  спецификации, условия на съхранение; Подготовка и Точност и прецизност;
  технологични Технологични обслужване на Умение за вземане на
  инструкции, дневници изисквания при машините за решение;
  за технологичен опаковане, съхранение и разфасоване и Умение за работа в
  контрол, транспорт; опаковане на млечни екип;
  приходно-разходни Същност, провеждане и продукти. Съзнателност.
  документи за контрол на процесите;    
  счетоводна отчетност, Организация на    
  програми за ДПП/ДХП, производствените    
  НАССР (АОККТ), ISO и дейности.    
  др.      
  Предмети на труда:      
  готова продукция,      
  опаковки.      
  Технически средства:      
  технологично      
  оборудване; опаковъчна      
  техника; складово      
  обзавеждане;      
  транспортни средства.      
7. Съхранява и Нормативни документи: Технология и режими за Организиране и Трудова дисциплина;
експедира готова правилници, правила, съхранение на млечни синхронизиране Работа в екип;
продукция; нормативни разпоредби, продукти; взаимодействието Комуникативност;
организира и указания, инструкции и Устройство на складово между предметите и Прецизност при
контролира дейността. др. стопанство; средствата на труда и изпълнение на
  Работна документация: Организация на работещия персонал за дейността;
  технически складовите операции; постигане висока Упражняване на контрол
  спесификации, Отчетност и ефективност на и оценка при работата;
  технологични документация. складовата дейност; Умение за вземане на
  инструкции, дневници   Попълване на решение;
  за технологичен   приходно-разходни Планиране и
  контрол,   документи, отчети, организиране на
  приходно-разходни   ведомости. дейността;
  документи за     Лоялност.
  счетоводна отчетност,      
  програми за ДПП/ДХП,      
  НАССР (АОККТ), ISO и      
  др.      
  Предмети на труда:      
  Мляко и млечни      
  продукти;      
  Опаковки и др.      
  Технически средства:      
  складове, транспортни      
  съоръжения, уреди за      
  контрол на режима на      
  съхранение.      
  Работно облекло, лични      
  предпазни средства.      
8. Разчита чертежи и Нормативни документи: Нормативни документи, Подбор на подходящо Дисциплинираност;
схеми на помещения и закони, правилници, стандарти и техническа технологично Отговорност;
оборудване; обслужва и наредби, инструкции, документация; оборудване; Точност и прецизност;
контролира правила, указания, Предназначение, Експлоатация, Наблюдателност;
експлоатацията на нормативни разпоредби устройство, принцип на контролиране и Самоконтрол;
технологично и др. действие, технологични регулиране на Съобразителност;
обзавеждане. Работна документация: възможности и технологичното Умение за организиране
  схеми, чертежи, инструкции за работа с обзавеждане; на дейността;
  инструкции за технологично Задаване, контролиране Умение за вземане на
  експлоатация; оборудване; и регулиране на решения;
  графици за ремонт, Последователност на параметрите на Емоционална стабилност
  поддръжка и почистване позициониране на електронните програми в критична ситуация;
  на технологичното технологичното на автоматичните Умение за работа в
  оборудване. оборудване съгласно устройства; екип.
  Технически средства: технологичния процес; Синхронизиране на  
  машини, агрегати, Обслужване и контрол технологичното  
  съоръжения, на технологично оборудване в  
  инструменти. оборудване. съответствие с  
      технологичния процес;  
      Оценяване на  
      техническата  
      изправност и  
      безопасност;  
      Вземане на правилни  
      решения и действия при  
      техническа  
      неизправност и  
      аварийна ситуация.  
9. Извършва Нормативни документи: Нормативни документи, Провеждане на Дисциплинираност;
технохимичен и закони, правилници, стандарти, методики за измервания и анализи; Умение за планиране,
микробиологичен анализ наредби, инструкции, окачествяване и Работа с лабораторна организиране и
на суровини, правила, указания, анализи; техника, уреди, прибори провеждане на
полуфабрикати и готова нормативни разпоредби Химичен състав и и консумативи. дейността;
продукция. и др. качествени показатели   Точност и прецизност;
  Работна документация: на суровини,   Наблюдателност;
  програми за ДПП/ДХП, полуфабрикати и готови   Съобразителност;
  НАССР, ISO, продукти;   Съзнателност;
  технологична Методи и процедури при   Гъвкавост и мобилност;
  документация, дневници провеждане на   Отговорност.
  за технохимичен и технохимичен и    
  микробиологичен микробиологичен    
  контрол. контрол;    
    Организация на    
    анализите.    
10. Извършва и Нормативни документи: Екологични норми, Организиране, Дисциплинираност;
контролира дейности по правилници, правила, изисквания и стандарти; провеждане и Умение за планиране,
рационално и разпоредби, указания, Видове вторични контролиране на провеждане и
екологично инструкции, дневници за продукти при процесите при организиране на
оползотворяване на технологичен контрол. преработка и оползотворяване на дейността;
вторичните продукти Работна документация: съхранение на мляко; вторичните продукти. Точност и прецизност;
при производство на програми за ДПП/ДХП, Технологии за   Наблюдателност;
млечни продукти НАССР, ISO, оползотворяване на   Съобразителност;
(суроватка, мътеница, технологична вторични продукти;   Съзнателност;
цвик). документация, дневници Организация и контрол   Настойчивост;
  за технологичен и на технологичния   Коректност;
  лабораторен контрол. процес.   Гъвкавост и мобилност;
  Предмети на труда:     Отговорност.
  вторични продукти.      
  Технически средства:      
  технологично      
  оборудване за      
  оползотворяване на      
  вторични продукти.      
11. Води отчетност на Нормативни документи: Нормативни документи; Попълване на документи Умение за планиране и
материални и трудови закони, правилници, Счетоводна отчетност и за първична отчетност; организиране на
ресурси. наредби, инструкции, контрол; Водене на отчетност за дейността;
  правила, указания, Организация на суровини, материали, Отговорност;
  нормативни разпоредби отчетността; консумативи, готови Коректност;
  и др. Електронна обработка продукти, опаковки; Лоялност.
  Работна документация: на информацията. Отчитане на труда;  
  приходно-разходни   Намиране, въвеждане и  
  документи за   съхраняване на отчетни  
  счетоводна отчетност,   данни чрез компютър.  
  отчети, дневници,      
  чек-листове.      
  Предмети на труда:      
  суровини, материали,      
  готови продукти,      
  опаковки,      
  полуфабрикати,      
  вторични продукти,      
  персонал.      
  Технически средства:      
  компютър;      
  програмни продукти.      
Специалност 541 0104 "Производство на месо, месни продукти и риба"
1. Изпълнява системите Нормативни документи: Същност, цели и задачи Наблюдение, Трудова и технологична
и програмите за правилници, правила, на системите за контрол регистриране и оценка дисциплина;
осигуряване на нормативни разпоредби, на качеството и на параметрите, Готовност за работа в
качеството, здравната и указания, инструкции и хигиенната безопасност показателите и екип;
хигиенната безопасност др. при производство на характеристиките за Умение за планиране,
в технологичния процес, Работна документация: месо, месни продукти и качество и хигиенна организиране и
контролира и програми за ДПП/ДХП, риба; безопасност; осъществяване на
документира НАССР, ISO, Указания за прилагане Коригиране на дейността;
изпълнението им. мониторингови програми на добрите допуснатите отклонения Отговорност;
  и чек-листове, дневници производствени и от изискванията; Точност и прецизност;
  за контрол, хигиенни практики в Попълване на Съобразителност и
  технологична месната индустрия; чек-листове, дневници и гъвкавост;
  документация и др. Санитарно-хигиенни др. Умение за вземане на
  Технически средства: изисквания към   адекватни решения;
  измервателна помещения, оборудване   Комуникативност.
  апаратура; и персонал;    
  програмни продукти; Същност, изисквания,    
  компютър и др. критерии и процедури    
    за поддържане на    
    здравната и хигиенната    
    безопасност при    
    производство на месо,    
    месни продукти и риба.    
2. Спазва и контролира Нормативни документи: Нормативни документи; Употреба на лични Дисциплинираност;
ЗБУТ и провежда закони, правилници, Вредно въздействие на предпазни средства; Умение за планиране,
инструктажи на наредби, инструкции, работната среда и Организация и организиране и
работниците. правила, указания, начини за предпазване поддържане на ред, осъществяване на
  нормативни разпоредби от него. изправност и дейността;
  и др. Видове и безопасност на Отговорност;
  Работна документация: предназначение на работните места; Точност и прецизност;
  програми за ДПП/ДХП, личните и колективните Оценка на ситуацията и Съзнателност;
  НАССР, ISO, предпазни средства; вземане на адекватно Умение за упражняване
  мониторингови програми Правила за безопасна решение при на контрол и оценка на
  и чек-листове, работа с технологично възникване на аварийна работата;
  инструктажни книги, оборудване; ситуация и трудов Умение за справяне в
  графици, инструкции и Правила за действие в инцидент. критична ситуация;
  др. аварийна ситуация.   Наблюдателност;
  Технически средства:     Настойчивост.
  технически средства за      
  обезопасяване на      
  технологичното      
  оборудване, работно      
  облекло, лични и      
  колективни предпазни      
  средства.      
3. Приема, окачествява и Нормативни документи: Нормативни документи, Приемане и Дисциплинираност;
съхранява суровини, закони, правилници, стандарти, технологична окачествяване на Умение за планиране,
материали и хранителни наредби, инструкции, документация при кланични животни, организиране и
добавки; организира и правила, указания, приемане, предкланично осъществяване на
контролира дейността. нормативни разпоредби окачествяване и третиране; хладилна дейността;
  и др. съхранение; обработка и съхранение Отговорност;
  Работна документация: Суровини, материали, на трупни меса, риба, Точност и прецизност;
  програми за ДПП/ДХП, добавки - видове, адитиви и материали за Умение за вземане на
  НАССР, ISO, химичен състав, месни и рибни продукти; решение;
  технологична качествени показатели, Измерване и оценка на Умение за упражняване
  документация, дневници изисквания при качествените на контрол и оценка;
  за входящ контрол. приемане, показатели с уреди и Умение за работа в
  Предмети на труда: окачествяване и средства за екип;
  суровини, материали, съхранение; окачествяване; Съзнателност.
  опаковки, хранителни Методи и процедури при Вземане на решения в  
  добавки. окачествяване; съответствие с  
  Технически средства: Организация на нормативните  
  хладилно оборудване, входящия контрол и изисквания.  
  складово оборудване, съхранението.    
  лабораторна техника и      
  прибори.      
4. Извършва кланична Нормативни документи: Нормативни документи, Кланична обработка на Дисциплинираност;
обработка на животни и закони, правилници, стандарти, технологична животни: зашеметяване, Умение за планиране,
сортиране на риба; наредби, инструкции, документация при обезкръвяване, ръчно организиране и
организира и правила, указания, кланична обработка на задиране и осъществяване на
контролира дейността. нормативни разпоредби животни и сортиране на механизирано снемане дейността;
  и др. риба; на кожа, парене, Отговорност;
  Работна документация: Кланични животни и скребване, пърлене, Точност и прецизност;
  програми за ДПП/ДХП, риба - видове, изваждане на вътрешни Умение за вземане на
  НАССР, ISO, качествени показатели, органи и обработката решение;
  технологична изисквания при им, разполовяване на Умение за упражняване
  документация, дневници обработката; трупа и тоалет; на контрол и оценка;
  за технологичен Същност, параметри на Сортиране на риба; Умение за работа в
  контрол. провеждане и контрол Контролиране екип;
  Предмети на труда: на технологичните параметрите на Съзнателност.
  кланични животни и процеси; технологичните  
  риба. Организация на операции;  
  Технически средства: производствената Установяване на  
  транспортни пътища, дейност. отклонения в качеството,  
  средства за   анализиране на  
  зашеметяване, средства   причините за тях и  
  за събиране на кръв,   вземане на адекватни  
  машини за снемане на   мерки.  
  кожи, парилни вани,      
  скребмашини, пърлачни      
  пещи, подвижни триони      
  и др.; машини за      
  измиване и сортиране      
  на риба.      
5. Обработва трупни Нормативни документи: Нормативни документи, Транжиране, Трудова и технологична
меса и риба, закони, правилници, стандарти, технологична обезкостяване, дисциплина;
произвежда наредби, инструкции, документация при обезжилване, Работа в екип;
разфасовани меса и правила, указания, производство на сортиране, фасониране Комуникативност;
полуфабрикати; нормативни разпоредби разфасовани меса и и осоляване на месни Прецизност при
организира и и др. полуфабрикати; суровини; филетиране изпълнение на
контролира дейността. Работна документация: Изисквания за първична на риба; дейността;
  програми за ДПП/ДХП, обработка на трупни Окачествяване на Умения за упражняване
  НАССР, ISO, меса и риба; трупни части в на контрол и оценка на
  технологична Същност, провеждане и зависимост от работата;
  документация, дневници контрол на предназначението им; Умение за вземане на
  за технологичен технологичния процес; Контролиране решение;
  контрол. Организация на качеството на Планиране и
  Технически средства: транжорните дейности. изпълнение на организиране на
  триони, ножове,   технологичните дейността;
  шприцапарати,   операции; Лоялност.
  тумблери, волфмашини,   Установяване на  
  бъркачни машини,   отклонения в качеството,  
  формовъчни,   анализиране на  
  разфасовъчни и   причините за тях и  
  тегловни автомати,   вземане на адекватни  
  опаковъчни машини;   мерки.  
  солатори за риба.      
6. Произвежда колбаси Нормативни документи: Нормативни документи, Волфиране и кутиране Трудова и технологична
и месни продукти; закони, правилници, стандарти, технологична на месни суровини, дисциплина;
организира и наредби, инструкции, документация при формиране на прат и Работа в екип;
контролира дейността. правила, указания, производство на пълнежна маса, Комуникативност;
  нормативни разпоредби колбаси и месни напълване и оформяне Прецизност при
  и др. продукти; на колбасни изделия, изпълнение на
  Работна документация: Основни видове колбаси фасониране на месни дейността;
  програми за ДПП/ДХП, и месни суровини, осоляване, Умения за упражняване
  НАССР, ISO, продукти - качествени термична обработка на на контрол и оценка на
  технологична показатели, изисквания месни продукти; работата;
  документация, дневници при производство; сушене; Умение за вземане на
  за технологичен Същност, провеждане и Анализиране решение;
  контрол. контрол на показателите и Планиране и
  Предмети на труда: технологичния процес; параметрите на организиране на
  месни суровини, Организация на технологичните дейността;
  материали, добавки, производствените операции; Лоялност.
  обвивки, опаковъчни дейности. Установяване на  
  материали.   отклонения от  
  Технически средства:   качествените  
  волфмашини, бъркачки,   изисквания,  
  шприцмашини,   анализиране на  
  тумблери, кутермашини,   причините за тях и  
  колоидни мелници,   вземане на адекватни  
  ледогенератор,   мерки.  
  пълначни машини,      
  дозировъчни,      
  клипсовъчни и тегловни      
  автомати, термични      
  камери, климатични      
  сушилни и др.      
7. Произвежда месни Нормативни документи: Нормативни документи, Обработване на месни и Трудова и технологична
консерви и рибни закони, правилници, стандарти, технологична рибни суровини, дисциплина;
продукти; организира и наредби, инструкции, документация при приготвяне на бульони и Работа в екип;
контролира дейността. правила, указания, производство на месни заливки, пълнене, Комуникативност;
  нормативни разпоредби консерви и рибни обезвъздушаване и Прецизност при
  и др. продукти; затваряне на консервни изпълнение на
  Работна документация: Основни видове месни опаковки, термична дейността;
  програми за ДПП/ДХП, консерви и рибни обработка, изпитване за Умения за упражняване
  НАССР, ISO, продукти; херметичност; на контрол и оценка на
  технологична Суровини, материали, Контролиране работата;
  документация, дневници полуфабрикати - видове, параметрите на Умение за вземане на
  за технологичен химичен състав, технологичните решение;
  контрол; качествени показатели, операции; Планиране и
  технологични изисквания при Установяване на организиране на
  инструкции, технически производство; отклонения в качеството, дейността;
  спесификации, Провеждане на контрол анализиране на Лоялност.
  дневници за на технологичния причините и вземане на  
  технологичен контрол; процес; адекватни мерки.  
  Технически средства: Организация на    
  машини, апарати и производствената    
  съоръжения за дейност.    
  производство на месни      
  консерви и рибни      
  продукти.      
8. Опакова, съхранява и Нормативни документи: Нормативни документи, Организиране, Дисциплинираност;
експедира готова закони, правилници, стандарти, технологична провеждане, контрол и Умение за планиране,
продукция. наредби, инструкции, документация; регулиране на организиране и
  правила, указания, Готова продукция и технологичните процеси; осъществяване на
  нормативни разпоредби опаковки - видове, Установяване на дейността;
  и др. качествени показатели, отклонения в качеството, Отговорност;
  Работна документация: условия и срокове на причините за тях и Точност и прецизност;
  програми за ДПП/ДХП, съхранение; вземане на адекватни Умение за вземане на
  НАССР, ISO, Технология и режими за мерки; решение;
  технологична опаковане и съхранение Контролиране наличието Умение за упражняване
  документация, дневници на месо, месни и рибни на етикети и на контрол и оценка;
  за технологичен продукти; маркировката им; Умение за работа с екип;
  контрол; технологични Технологични Контролиране и Съзнателност;
  инструкции, технически изисквания при регулиране на Самоконтрол.
  спесификации, опаковане, съхранение и параметрите в  
  дневници за транспорт; складовите помещения.  
  технологичен контрол. Същност, организация,    
  Технически средства: провеждане и контрол    
  машини, апарати и на процесите.    
  съоръжения за      
  съхранение, опаковане и      
  експедиране на месо,      
  месни и рибни продукти.      
9. Разчита чертежи и Нормативни документи: Нормативни документи, Подбор на подходящо Трудова дисциплина;
схеми на помещения и закони, правилници, стандарти и техническа технологично Работа в екип;
оборудване; обслужва и наредби, инструкции, документация; оборудване; Комуникативност;
контролира правила, указания, Предназначение, Експлоатация, Прецизност при
експлоатацията на нормативни разпоредби устройство, принцип на контролиране и изпълнение на
технологично и др. действие, технологични регулиране на дейността;
обзавеждане. Работна документация: възможности и технологичното Упражняване на контрол
  схеми, чертежи, инструкции за работа с обзавеждане; и оценка при работата;
  инструкции за технологично Задаване, контролиране Умение за вземане на
  експлоатация; графици обзавеждане; и регулиране на решение.
  за ремонт, поддръжка и Последователност при параметрите на  
  почистване на позициониране на електронните програми  
  технологичното технологичното на автоматичните  
  оборудване. оборудване за устройства;  
  Технически средства: конкретен технологичен Синхронизиране на  
  машини, апарати, процес; технологичното  
  съоръжения, Контрол и обслужване оборудване съгласно  
  инструменти. на технологичното технологичния процес;  
    оборудване. Оценяване на  
      техническата  
      изправност и  
      безопасност;  
      Вземане на правилни  
      решения и действия при  
      техническа  
      неизправност и  
      аварийна ситуация.  
10. Извършва Нормативни документи: Нормативни документи, Биохимично изследване Трудова дисциплина;
технохимичен и закони, правилници, стандарти, методики за на месо - определяне на Работа в екип;
микробиологичен анализ наредби, инструкции, окачествяване и рН, проби за амоняк, Комуникативност;
на суровини, правила, указания, анализи; пероксидаза, Прецизност при
полуфабрикати и готови нормативни разпоредби Химичен състав и сероводород, изпълнение на
продукти. и др. качествени показатели доказване произхода дейността;
  Работна документация: на суровини, на месо, доказване на Умения за упражняване
  програми за ДПП/ДХП, полуфабрикати и готова паразити и др.; на контрол и оценка на
  НАССР, ISO, продукция; Технологичен и работата;
  технологична Методи и процедури при лабораторен контрол на Умение за вземане на
  документация, дневници провеждане на полуфабрикати, решение.
  за технохимичен и технохимичен и колбаси, обвивки,  
  микробиологичен микробиологичен опаковки, хранителни  
  контрол. контрол; добавки и др.  
  Предмети на труда: Организация на Микробиологични  
  суровини, материали, анализите за изследвания на месо и  
  полуфабрикати, готова лабораторен контрол; месни продукти.  
  продукция. Зоонози, хранителни    
  Технически средства: отравяния и    
  лабораторна техника, интоксикации;    
  прибори, инструменти, Микрофлора на    
  пособия, консумативи за животинските суровини    
  лабораторни анализи. и месните продукти.    
11. Рационално и Нормативни документи: Екологични норми, Събиране на кръв, кожа, Трудова дисциплина;
екологично правилници, правила, изисквания и стандарти; кости и др., съхранение Работа в екип;
оползотворява вторични разпоредби, указания, Видове вторични и насочване към Комуникативност;
продукти, получени при инструкции, дневници за продукти при обработка производства на Прецизност при
обработката на месни и технологичен контрол. на месни суровини и медицински и изпълнение на
рибни суровини; Работна документация: риба; технически продукти; дейността;
организира и програми за ДПП/ДХП, Технологии за Организиране, Умения за упражняване
контролира дейността. НАССР, ISO, оползотворяване на провеждане и контрол и оценка на
  технологична вторични продукти; контролиране на работата.
  документация, дневници Организация на процеса. процесите при  
  за технологичен и   оползотворяване на  
  лабораторен контрол.   вторични продукти.  
  Предмети на труда:      
  вторични продукти.      
  Технически средства:      
  технологично      
  оборудване за      
  оползотворяване на      
  вторични продукти.      
12. Води отчетност на Нормативни документи: Нормативни документи; Попълване на документи Умение за планиране и
материални и трудови закони, правилници, Счетоводна отчетност и за първична отчетност; организиране на
ресурси. наредби, инструкции, контрол; Водене на отчетност за дейността;
  правила, указания, Организация на суровини, материали, Отговорност;
  нормативни разпоредби отчетността; консумативи, готови Коректност;
  и др. Електронна обработка продукти, опаковки; Лоялност.
  Работна документация: на информацията. Отчитане на труда;  
  приходно-разходни   Намиране, въвеждане и  
  документи за   съхраняване на отчетни  
  счетоводна отчетност;   данни чрез компютър.  
  отчети, дневници,      
  чек-листове.      
  Предмети на труда:      
  суровини, материали,      
  полуфабрикати, готови      
  продукти, опаковки,      
  вторични продукти,      
  персонал.      
  Технически средства:      
  компютър и софтуер.      
Специалност код 541 0105 "Производство на консерви"
1. Изпълнява, Нормативни документи: Нормативни документи: Наблюдение, Трудова и технологична
контролира и закони, правилници, същност, цели и задачи регистриране и оценка дисциплинираност;
документира програмите наредби, инструкции, на системите за контрол на параметрите, Готовност за работа в
за осигуряване на нормативни указания, на качеството, показателите и екип;
качество, здравната и нормативни разпоредби здравната и хигиенната характеристиките за Умение за планиране,
хигиенната безопасност и др. безопасност; качество и хигиенна организиране и
в технологичния процес. Работна документация: Изисквания, критерии и безопасност; осъществяване на
  програми за ДПП/ДХП, процедури, правила за Коригиране допуснатите дейността;
  НАССП, ISO, прилагане на здравната отклонения от Отговорност;
  мониторингови и хигиенната изискванията; Точност и прецизност;
  програми, контролни безопасност; Попълване на Съобразителност и
  листове, чек-листове, Санитарно-хигиенни чек-листове, дневници и гъвкавост;
  дневници за контрол, изисквания към терени, др. Умение за вземане на
  технологична сгради, технологично   адекватни решения;
  документация, отчети, оборудване, суровини,   Комуникативност.
  графици и др. материали,    
  Технически средства: полуфабрикати, готова    
  измервателна продукция, опаковки,    
  апаратура; технологичен процес,    
  програмни продукти; персонал.    
  компютър и др.      
2. Спазва, контролира Нормативни документи: Нормативни документи; Оценка на ситуацията и Дисциплинираност;
ЗБУТ и провежда закони, правилници, Вредно въздействие на вземане на адекватно Умение за планиране,
инструктаж на наредби, инструкции, работната среда и решение при организиране и
работниците. правила, указания, начини за предпазване възникване на аварийна осъществяване на
  нормативни разпоредби от него; ситуация и трудов дейността;
  и др. Начини и средства за инцидент; Отговорност;
  Работна документация: защита и Употреба на лични Точност и прецизност;
  програми за ДПП/ДХП, обезопасяване, видове предпазни средства; Съзнателност;
  НАССР, ISO, и предназначение на Организация и Умение за упражняване
  мониторингови личните и колективните поддържане на ред, на контрол и оценка на
  програми, графици и предпазни средства; изправност и работата;
  инструкции, чек-листове Правила за безопасна безопасност на Умение за справяне в
  и др. работа с технологично работните места. критична ситуация;
  Технически средства: оборудване;   Наблюдателност;
  технически средства за Правила за действие в   Настойчивост.
  обезопасяване на аварийна ситуация.    
  технологично      
  обзавеждане, работно      
  облекло, лични и      
  колективни предпазни      
  средства.      
3. Приема, окачествява и Нормативни документи: Нормативни документи, Организиране на Дисциплинираност;
съхранява суровини и закони, правилници, стандарти, технологична входящ контрол и Умение за планиране,
материали за наредби, инструкции, документация при правилно съхранение на организиране и
производство на указания, нормативни приемане, суровини и материали осъществяване на
консерви; организира и разпоредби и др. окачествяване и за производство на дейността;
контролира дейността. Работна документация: съхранение; консервирани продукти; Отговорност;
  програми за ISO, Суровини, материали, Измерване и оценка на Точност и прецизност;
  ДПП/ДХП, НАССР и др.; полуфабрикати - видове, качествените съзнателност;
  технологична химичен състав, показатели с уреди и Умение за упражняване
  документация, дневници качествени показатели, средства за на контрол и оценка на
  за входящ контрол. изисквания при окачествяване; работата.
  Предмети на труда: приемане, Вземане на решения в  
  суровини, материали, окачествяване и съответствие с  
  опаковки, хранителни съхранение; нормативните  
  добавки. Методи и процедури при изисквания.  
  Технически средства: окачествяване;    
  складово оборудване; Организация на    
  лабораторна техника и входящия контрол,    
  прибори. приемане,    
    окачествяване и    
    съхранение    
4. Подготвя суровините Нормативни документи: Нормативни документи, Машинно измиване, Дисциплинираност;
и материалите за закони, правилници, стандарти, технологична сортиране, нарязване, Умение за планиране,
производство на наредби, инструкции, документация, почистване, бланширане организиране и
консерви; организира и правила, указания, технология за и други процеси за осъществяване на
контролира дейността. нормативни разпоредби подготовка на подготовка на плодове дейността;
  и др. суровините за и зеленчуци, материали; Отговорност;
  Работна документация: производство на Измерване и контрол на Точност и прецизност;
  програми за ISO, консерви; параметрите на Съзнателност;
  ДПП/ДХП, НАССР, Същност, организация и технологичния процес Умение за упражняване
  технологична контрол на (температура, налягане контрол и оценка на
  документация, дневници технологичния процес за и др.); работата;
  за технологичен подготовка на Анализ на показателите Умение за справяне в
  контрол. суровините. и регулиране на критична ситуация.
  Предмети на труда:   процесите;  
  суровини и материали.   Определяне степента на  
  Технически средства:   готовност на суровини и  
  складово обзавеждане,   полуфабрикати;  
  машини, апарати,   Установяване на  
  съоръжения и   отклонения в качеството,  
  инсталации за   причините за тях и  
  предварителна   вземане на адекватни  
  обработка на плодове и   мерки.  
  зеленчуци; транспортни      
  средства.      
5. Организира, Нормативни документи: Нормативни документи, Извършване на Дисциплинираност;
провежда и контролира правилници, правила, стандарти, технологична стерилизация, Умение за планиране,
дейностите, свързани с нормативни разпоредби, документация за концентриране, организиране и
производството на указания, инструкции и провеждане на изваряване, сушене, осъществяване на
консерви. др. технологичните процеси; ферментация, дейността;
  Работна документация: Суровини, материали, пресуване, бистрене, Отговорност;
  технически полуфабрикати - видове, хомогенизиране, Точност и прецизност;
  спецификации, химичен състав, деаериране, смесване и Съзнателност;
  технологични качествени показатели, др.; Умение за упражняване
  инструкции, дневници изисквания при Анализиране на контрол и оценка на
  за технологичен провеждане на показателите и работата;
  контрол, материални процесите; параметрите на Умение за вземане на
  баланси, инструктажни Същност, провеждане и технологичните процеси решение;
  книги, програми за ISO, контрол на и оптимизирането им; Умение за работа в
  ДПП/ДХП, НАССР и др. технологичните процеси; Определяне степента на екип;
  Предмети на труда: Организация на готовност на Взискателност;
  суровини и материали, производствените полуфабрикати и готова Отговорност;
  полуфабрикати, готова дейности. продукция; Мобилност;
  продукция.   Установяване на Лоялност.
  Технически средства:   отклонения в качеството,  
  машини, апарати,   анализиране на  
  съоръжения и   причините за тях и  
  инсталации за   вземане на адекватни  
  провеждане на   мерки;  
  технологичните процеси,   Организиране на  
  транспортни средства.   работните места.  
6. Опакова, съхранява и Нормативни документи: Нормативни документи, Организиране, Дисциплинираност;
експедира готова закони, правилници, стандарти, технологична провеждане, контрол и Умение за планиране,
продукция; организира наредби, указания, документация; регулиране на организиране и
и контролира дейността. инструкции и др. Готова продукция и технологичните процеси; осъществяване на
  Работна документация: опаковки - видове, Установяване на дейността;
  технически качествени показатели, отклонения в качеството, Отговорност;
  спецификации, условия и срокове на причините за тях и Точност и прецизност;
  технологични съхранение; вземане на адекватни Умение за вземане на
  инструкции, дневници Технология и режими за мерки; решение;
  за технологичен опаковане и съхранение Контролиране наличието Умение за упражняване
  контрол, чек-листове, на консервирани на етикети и на контрол и оценка;
  инструктажни книги, продукти; маркировката им; Умение за работа в
  програми за ISO, Технологични Контролиране и екип;
  ДПП/ДХП, НАССР и др. изисквания при регулиране на Съзнателност;
  Предмети на труда: опаковане, съхранение и параметрите в Самоконтрол.
  спомагателни транспорт; складовите помещения.  
  материали, опаковки, Същност, организация,    
  готова продукция. провеждане и контрол    
  Технически средства: на процесите.    
  машини, апарати,      
  съоръжения и      
  инсталации за      
  провеждане на      
  технологичните процеси,      
  транспортни средства.      
7. Разчита схеми и Нормативни документи: Нормативни документи, Подбор на подходящо Дисциплинираност;
чертежи на помещения и закони, правилници, стандарти и техническа технологично Отговорност;
оборудване; обслужва наредби, инструкции, документация; оборудване; Точност и прецизност;
технологично правила, указания, Предназначение, Организиране, Наблюдателност;
обзавеждане и оценява нормативни разпоредби устройство, принцип на експлоатация, Съобразителност;
техническата и др. действие, технологични контролиране и Умение за организиране
изправност и Работна документация: възможности и регулиране на на дейността;
безопасност при работа; схеми, чертежи, инструкции за работа с технологичното Умение за вземане на
организира и инструкции за технологично обзавеждане; решение;
контролира дейността. експлоатация, графици оборудване; Задаване, контролиране Емоционална стабилност
  за ремонт, поддръжка и Последователност при и регулиране на в критична ситуация;
  почистване на позициониране на параметрите на Умение за работа в
  технологичното технологичното електронните програми екип.
  оборудване. оборудване съгласно на автоматичните  
  Технически средства: технологичния процес; устройства;  
  машини, апарати, Организация и контрол Синхронизиране на  
  агрегати, съоръжения, при обслужване на технологичното  
  инсталации, технологичното оборудване съгласно  
  инструменти, оборудване. технологичния процес;  
  консумативи.   Оценяване на  
      техническата  
      изправност и  
      безопасност при работа;  
      Вземане на правилни  
      решения и действия при  
      техническа  
      неизправност и  
      аварийна ситуация.  
8. Извършва Нормативни документи: Нормативни документи, Извършване на Дисциплинираност;
органолептичен, закони, правилници, стандарти, методики за измервания и анализи; Умение за планиране,
физикохимичен и наредби, инструкции, окачествяване и Работа с лабораторна провеждане и
микробиологичен правила, указания, анализи; техника, уреди, прибори организиране на
анализ на суровини, нормативни разпоредби Химичен състав и и консумативи; дейността;
полуфабрикати и готова и др. качествени показатели Прилагане схемите за Точност и прецизност;
продукция; провежда Работна документация: на суровини, технохимичен контрол Наблюдателност;
технохимичен контрол. технологична полуфабрикати и готова при производство на Самоконтрол;
  документация, продукция; консерви. Съобразителност;
  стандарти, методики за Методи и процедури за   Съзнателност;
  извършване на провеждане на   Гъвкавост и мобилност;
  органолептични, технохимичен контрол;   Отговорност.
  физикохимични и Организация на    
  микробиологични технохимичния и    
  анализи, дневници за микробиологичния    
  технохимичен и контрол.    
  микробиологичен      
  контрол.      
  Предмети на труда:      
  суровини, материали,      
  полуфабрикати, готова      
  продукция, консумативи      
  и химикали за      
  лабораторни анализи.      
  Технически средства:      
  лабораторна техника,      
  прибори, инструменти,      
  пособия, апаратура.      
9. Рационално и Нормативни документи: Екологични норми, Сортиране, съхраняване Дисциплинираност;
екологично закони, правилници изисквания и стандарти; и насочване към Умение за планиране,
оползотворява отпадъци нормативни разпоредби, Видове отпадъци от подходящо провеждане и
при преработка на указания, инструкции и преработката на производство за организиране на
плодове и зеленчуци; др. плодове и зеленчуци; оползотворяване на дейността;
организира и Работна документация: Технологии за отпадъци. Точност и прецизност;
контролира дейността. технологична оползотворяване и   Наблюдателност;
  документация, дневници управление на отпадъци   Съобразителност;
  за технологичен и при преработка на   Съзнателност;
  лабораторен контрол; плодове и зеленчуци;   Настойчивост;
  програми за ISO, Организация и контрол   Коректност;
  ДПП/ДХП, НАССР. на технологичния процес   Гъвкавост и мобилност;
  Предмети на труда: за оползотворяване или   Отговорност.
  отпадъци от плодове и обезвреждане на    
  зеленчуци, отпадъци.    
  спомагателни материали      
  и др.      
  Технически средства:      
  технологично      
  оборудване за      
  оползотворяване или      
  обезвреждане на      
  отпадъци.      
10. Води отчетност на Нормативни документи: Нормативни документи; Попълване на документи Умение за планиране и
материални и трудови закони, правилници, Счетоводна отчетност и за първична отчетност; организиране на
ресурси. наредби, инструкции, контрол; Водене на отчетност за дейността;
  правила, указания, Организация на суровини, материали, Отговорност;
  нормативни разпоредби отчетността; консумативи, готови Коректност;
  и др. Електронна обработка продукти, опаковки; Лоялност.
  Работна документация: на информацията. Отчитане на труда;  
  приходно-разходни   Намиране, въвеждане и  
  документи за   съхраняване на отчетни  
  счетоводна отчетност;   данни чрез компютър.  
  отчети, дневници,      
  чек-листове.      
  Предмети на труда:      
  суровини, материали,      
  готови продукти,      
  опаковки,      
  полуфабрикати,      
  вторични продукти,      
  персонал.      
  Технически средства:      
  компютър, програмни      
  продукти.      
Специалност код 541 0106 "Производство на алкохолни и безалкохолни напитки"
1. Контролира Нормативни документи: Нормативни документи; Наблюдение, Трудова и технологична
изпълнението и закони, правилници, Същност, цели и задачи регистриране и оценка дисциплинираност;
документирането на наредби, инструкции, на системите за контрол на параметрите, Готовност за работа в
програмите за нормативни указания, на качеството, показателите и екип;
поддържане на нормативни разпоредби здравната и хигиенната характеристиките за Умение за планиране,
качество и здравна и и др. безопасност; качество и хигиенна организиране и
хигиенна безопасност Работна документация: Изисквания, критерии и безопасност; осъществяване на
на технологичния програми за ISO, процедури, правила за Коригиране допуснатите дейността;
процес. ДПП/ДХП, НАССП, прилагане на здравната отклонения от Отговорност;
  мониторингови и хигиенната изискванията; Точност и прецизност;
  програми, контролни безопасност; Попълване на Съобразителност и
  листове, чек-листове, Санитарно-хигиенни чек-листове, дневници и гъвкавост;
  дневници за контрол, изисквания към терени, др. Умение за вземане на
  технологична сгради, технологично   адекватни решения;
  документация, отчети, оборудване, суровини,   Комуникативност.
  графици и др. материали,    
  Технически средства: полуфабрикати, готова    
  измервателна продукция, опаковки,    
  апаратура, програмни технологичен процес,    
  продукти, компютър и персонал.    
  др.      
2. Спазва, контролира Нормативни документи: Нормативни документи; Употреба на лични Дисциплинираност;
ЗБУТ и провежда закони, правилници, Вредно въздействие на предпазни средства; Умение за планиране,
инструктаж на наредби, инструкции, работната среда и Организация и организиране и
работниците. правила, указания, начини за предпазване поддържане в осъществяване на
  нормативни разпоредби от него; изправност, безопасност дейността;
  и др. Видове и и ред на работните Отговорност;
  Работна документация: предназначение на места; Точност и прецизност;
  програми за ISO, личните и колективните Оценка на ситуацията и Съзнателност;
  ДПП/ДХП, НАССР, предпазни средства; вземане на адекватно Умение за упражняване
  мониторингови Правила за безопасна решение при на контрол и оценка на
  програми, графици и работа с технологично възникване на аварийна работата;
  инструкции, чек-листове оборудване; ситуация и трудов Умение за справяне в
  и др. Правила за действие в инцидент. критична ситуация;
  Технически средства: аварийна ситуация.   Наблюдателност;
  технически средства за     Настойчивост.
  обезопасяване на      
  технологично      
  обзавеждане, работно      
  облекло, лични и      
  колективни предпазни      
  средства.      
3. Приема, окачествява и Нормативни документи: Нормативни документи, Организиране на Дисциплинираност;
съхранява суровини и закони, правилници, стандарти, технологична входящ контрол и Умение за планиране,
материали за наредби, инструкции, документация при правилно съхранение на организиране и
производство на нормативни указания, приемане, суровини и материали осъществяване на
напитки; организира и нормативни разпоредби окачествяване и за производство на дейността;
контролира дейността. и др. съхранение; алкохолни и Отговорност;
  Работна документация: Суровини, материали, безалкохолни напитки; Точност и прецизност;
  програми за ISO, полуфабрикати - видове, Измерване и оценка на Съзнателност;
  ДПП/ДХП, HACCP и др., химичен състав, качествените Умение за упражняване
  технологична качествени показатели, показатели с уреди и на контрол и оценка на
  документация, дневници изисквания при средства за работата;
  за входящ контрол. приемане, окачествяване; Умение за справяне в
  Предмети на труда: окачествяване и Вземане на решения в критична ситуация.
  суровини, материали, съхранение; съответствие с  
  опаковки, хранителни Методи и процедури при нормативните  
  добавки. окачествяване; изисквания.  
  Технически средства: Организация на    
  складово оборудване, входящия контрол,    
  лабораторна техника и приемане,    
  прибори, компютър. окачествяване и    
    съхранение.    
4. Подготвя суровините Нормативни документи: Нормативни документи, Машинно измиване, Дисциплинираност;
и материалите за закони, правилници, стандарти, технологична сортиране, нарязване, Умение за планиране,
производство на наредби, инструкции, документация, почистване и други организиране и
напитки; организира и правила, указания, технология за процеси за подготовка осъществяване на
контролира дейността. нормативни разпоредби подготовка на на суровини и дейността;
  и др. суровините при материали; Отговорност;
  Работна документация: производство на Измерване и контрол на Точност и прецизност;
  програми за ISO, напитки; параметрите на Съзнателност;
  ДПП/ДХП, НАССР, Устройство, принцип на технологичния процес Умение за упражняване
  технологична действие на машини, (температура, налягане на контрол и оценка на
  документация, дневници апарати, съоръжения и и др.); работата;
  за технологичен инсталации за Анализ на показателите Умение за справяне в
  контрол. подготовка на и регулиране на критична ситуация.
  Предмети на труда: суровините за процесите;  
  суровини и материали. производство на Определяне степента на  
  Технически средства: напитки; готовност на суровини и  
  складово обзавеждане, Схеми на свързване на полуфабрикати;  
  машини, апарати, технологичното Установяване на  
  съоръжения и оборудване съобразно отклонения в качеството,  
  инсталации за провеждания причините за тях и  
  предварителна технологичен процес; вземане на адекватни  
  обработка на суровини и Същност, организация и мерки.  
  материали; транспортни контрол на    
  средства. технологичния процес за    
    подготовка на    
    суровините.    
5. Организира, Нормативни документи: Нормативни документи, Извършване на Дисциплинираност;
провежда и контролира правилници, правила, стандарти, технологична ферментация, бистрене, Умение за планиране,
технологичните процеси, нормативни разпоредби, документация за стабилизиране, организиране и
свързани с указания, инструкции и провеждане на пастьоризиране, осъществяване на
производството на др. технологичните процеси; филтрация, малцуване, дейността;
напитки. Работна документация: Суровини, материали, озахаряване, Отговорност;
  технически полуфабрикати - видове, дестилация, Точност и прецизност;
  спецификации, химичен състав, ректификация, Съзнателност;
  технологични качествени показатели, екстракция, купажиране Умение за упражняване
  инструкции, дневници изисквания при и др.; на контрол и оценка на
  за технологичен преработка; Анализиране на работата;
  контрол, материални Същност, провеждане и показателите и Умение за справяне в
  баланси, инструктажни контрол на параметрите на критична ситуация.
  книги, програми за технологичните процеси; технологичните процеси  
  ДПП/ДХП, НАССР, ISO и Организация на и оптимизирането им;  
  др. производствените Определяне степента на  
  Предмети на труда: дейности. готовност на  
  суровини и материали,   полуфабрикати и готова  
  полуфабрикати, готова   продукция;  
  продукция.   Установяване на  
  Технически средства:   отклонения в качеството,  
  машини, апарати,   анализиране на  
  съоръжения и   причините за тях и  
  инсталации за   вземане на адекватни  
  провеждане на   мерки;  
  технологичните процеси;   Организиране на  
  транспортни средства,   работните места.  
  работно облекло, лични      
  и колективни предпазни      
  средства.      
6. Опакова, съхранява и Нормативни документи: Нормативни документи, Организиране, Дисциплинираност;
експедира готова закони, правилници, стандарти, технологична провеждане и контрол и Умение за планиране,
продукция; организира наредби, указания, документация; регулиране на организиране и
и контролира дейността. инструкции и др. Готова продукция и технологичните процеси; осъществяване на
  Работна документация: опаковки - видове, Установяване на дейността;
  технически качествени показатели, отклонения в качеството, Отговорност;
  спецификации, условия и срокове на причините за тях и Точност и прецизност;
  технологични съхранение; вземане на адекватни Умение за вземане на
  инструкции, дневници Технология и режими за мерки; решение;
  за технологичен опаковане и съхранение Контролиране наличието Умение за упражняване
  контрол, чек-листове, на напитки; на етикети и на контрол и оценка;
  инструктажни книги, Технологични маркировката им; Умение за работа с екип;
  програми за ДПП/ДХП, изисквания при Контролиране и Съзнателност.
  НАССР, ISO и др. опаковане, съхранение и регулиране на  
  Предмети на труда: транспорт; параметрите в  
  спомагателни Същност, организация, складовите помещения.  
  материали, опаковки, провеждане и контрол    
  готова продукция. на процесите;    
  Технически средства: Устройство, принцип на    
  машини, апарати, действие на машини,    
  съоръжения и апарати и съоръжения    
  инсталации за за опаковане и    
  провеждане на съхранение;    
  технологичните процеси; Схеми на свързване на    
  транспортни средства, технологичното    
  работно облекло, лични оборудване съобразно    
  и колективни предпазни провеждания    
  средства. технологичен процес.    
7. Разчита схеми и Нормативни документи: Нормативни документи, Подбор на подходящо Дисциплинираност;
чертежи на помещения и закони, правилници, стандарти и техническа технологично Отговорност;
оборудване; наредби, инструкции, документация; оборудване; Точност и прецизност;
обслужва технологично правила, указания, Предназначение, Организиране, Наблюдателност;
обзавеждане; нормативни разпоредби устройство, принцип на експлоатация, Съобразителност;
оценява техническата и др. действие, технологични контролиране и Умение за организиране
изправност и Работна документация: възможности и регулиране на на дейността;
безопасност при работа; схеми, чертежи, инструкции за работа с технологичното Умение за вземане на
организира и инструкции за технологично обзавеждане; решение;
контролира дейността. експлоатация, графици оборудване; Задаване, контролиране Емоционална стабилност
  за ремонт, поддръжка и Последователност на и регулиране на в критична ситуация.
  почистване на позициониране на параметрите на  
  технологичното технологичното електронните програми  
  оборудване. оборудване съгласно на автоматичните  
  Технически средства: технологичния процес; устройства;  
  машини, апарати, Контрол при обслужване Синхронизиране на  
  агрегати, съоръжения, на технологичното технологичното  
  инсталации, оборудване. оборудване съгласно  
  инструменти,   технологичния процес;  
  консумативи.   Оценяване на  
      техническата  
      изправност и  
      безопасност при работа;  
      Вземане на правилни  
      решения и действия при  
      техническа  
      неизправност и  
      аварийна ситуация.  
8. Извършва Нормативни документи: Нормативни документи, Извършване на Дисциплинираност;
органолептичен, закони, правилници, стандарти, методики за измервания и анализи; Умение за планиране,
физикохимичен и наредби, инструкции, окачествяване и Работа с лабораторна провеждане и
микробиологичен правила, указания, анализи; техника, уреди, прибори организиране на
анализ на суровини, нормативни разпоредби Химичен състав и и консумативи; дейността;
полуфабрикати и готова и др. качествени показатели Прилагане на схемите за Точност и прецизност;
продукция; провежда Работна документация: на суровини, технохимичен контрол Наблюдателност;
технохимичен контрол. технологична полуфабрикати и готова при производство на Самоконтрол;
  документация, продукция; напитки. Съобразителност;
  стандарти, методики за Методи и процедури за   Съзнателност;
  извършване на провеждане на   Гъвкавост и мобилност;
  органолептични, технохимичен контрол;   Отговорност.
  физикохимични и Организация на    
  микробиологични технохимичния и    
  анализи, дневници за микробиологичния    
  технохимичен и контрол.    
  микробиологичен      
  контрол.      
  Предмети на труда:      
  суровини, материали,      
  полуфабрикати, готова      
  продукция, консумативи      
  и химикали за      
  лабораторни анализи.      
  Технически средства:      
  лабораторна техника,      
  прибори, инструменти,      
  пособия, апаратура.      
9. Рационално и Нормативни документи: Екологични норми, Сортиране, съхраняване Дисциплинираност;
екологично закони, правилници изисквания и стандарти; и насочване към Умение за планиране,
оползотворява отпадъци нормативни разпоредби, Видове отпадъци от подходящо провеждане и
от производство на указания, инструкции и производство на производство за организиране на
напитки; организира и др. напитки; оползотворяване на дейността;
контролира дейността. Работна документация: Технологии за отпадъци. Точност и прецизност;
  технологична оползотворяване и   Наблюдателност;
  документация, дневници управление на отпадъци   Съобразителност;
  за технологичен и от производство на   Съзнателност;
  лабораторен контрол, напитки;   Настойчивост;
  програми за ДПП/ДХП. Организация на   Коректност;
  Предмети на труда: технологичния процес за   Гъвкавост и мобилност;
  отпадъци от плодове и оползотворяване или   Отговорност.
  зеленчуци, обезвреждане на    
  спомагателни материали отпадъци.    
  и др.      
  Технически средства:      
  технологично      
  оборудване за      
  оползотворяване или      
  обезвреждане на      
  отпадъци.      
10. Води отчетност на Нормативни документи: Нормативни документи; Попълване на документи Умение за планиране и
материални и трудови закони, правилници, Счетоводна отчетност и за първична отчетност; организиране на
ресурси. наредби, инструкции, контрол; Водене на отчетност за дейността;
  правила, указания, Организация на суровини, материали, Отговорност;
  нормативни разпоредби отчетността; консумативи, готови Коректност;
  и др. Електронна обработка продукти, опаковки; Лоялност.
  Работна документация: на информацията. Отчитане на труда;  
  приходно-разходни   Намиране, въвеждане и  
  документи за   съхраняване на отчетни  
  счетоводна отчетност,   данни чрез компютър.  
  отчети, дневници,      
  чек-листове.      
  Предмети на труда:      
  суровини, материали,      
  готови продукти,      
  опаковки,      
  полуфабрикати,      
  вторични продукти,      
  персонал.      
  Технически средства:      
  компютър, програмни      
  продукти.      
Специалност 541 0107 "Производство на захар и захарни изделия"
1. Контролира Нормативни документи: Нормативни документи; Наблюдение, Трудова и технологична
изпълнението и закони, правилници, Същност, цели и задачи регистриране и оценка дисциплинираност;
документирането на наредби, инструкции, на системите за контрол на параметрите, Готовност за работа в екип;
програмите за нормативни указания, на качеството, показателите и Умение за планиране,
поддържане на нормативни разпоредби и здравната и хигиенната характеристиките за организиране и
качество и здравна и др. безопасност; качество и хигиенна осъществяване на дейността;
хигиенна безопасност Работна документация: Изисквания, критерии и безопасност; Отговорност;
на технологичния програми за ДПП/ДХП, процедури, правила за Коригиране допуснатите Точност и прецизност;
процес. НАССП, ISO, мониторингови прилагане на здравната отклонения от Съобразителност и гъвкавост;
  програми, контролни и хигиенната изискванията; Умение за вземане на
  листове, чек-листове, безопасност; Попълване на адекватни решения;
  дневници за контрол, Санитарно-хигиенни чек-листове, дневници и Комуникативност.
  технологична документация, изисквания към терени, др.  
  отчети, графици и др. сгради, технологично    
  Технически средства: оборудване, суровини,    
  измервателна апаратура, материали,    
  програмни продукти, полуфабрикати, готова    
  компютър и др. продукция, опаковки,    
    технологичен процес,    
    персонал.    
2. Спазва, контролира Нормативни документи: Нормативни документи; Употреба на лични Дисциплинираност;
ЗБУТ и провежда закони, правилници, Вредно въздействие на предпазни средства; Умение за планиране,
инструктаж на наредби, инструкции, работната среда и Организация и организиране и
работниците. правила, указания, начини за предпазване поддържане в осъществяване на дейността;
  нормативни разпоредби и от него; изправност, безопасност Отговорност;
  др. Видове и и ред на работните Точност и прецизност;
  Работна документация: предназначение на места; Съзнателност;
  програми за ISO, ДПП/ДХП, личните и колективните Оценка на ситуацията и Умение за упражняване на
  НАССР, мониторингови предпазни средства; вземане на адекватно контрол и оценка на работата;
  програми, графици и Правила за безопасна решение при Умение за справяне в
  инструкции, чек-листове и работа с технологично възникване на аварийна критична ситуация;
  др. оборудване; ситуация и трудов Наблюдателност;
  Технически средства: Правила за действие в инцидент. Настойчивост.
  технически средства за аварийна ситуация.    
  обезопасяване на      
  технологично обзавеждане,      
  работно облекло, лични и      
  колективни предпазни      
  средства.      
3. Приема, окачествява и Нормативни документи: Нормативни документи, Организиране на Дисциплинираност;
съхранява суровини и закони, правилници, стандарти, технологична входящ контрол и Умение за планиране,
материали за наредби, инструкции, документация при правилно съхранение на организиране и
производство на захар нормативни указания, приемане, суровини и материали осъществяване на дейността;
и захарни изделия; нормативни разпоредби и окачествяване и за производство на Отговорност;
организира и др. съхранение; захар и захарни Точност и прецизност;
контролира дейността. Работна документация: Суровини, материали, изделия; Съзнателност;
  програми за ДПП/ДХП, ISO, полуфабрикати - видове, Измерване и оценка на Умение за упражняване на
  HACCP и др.; технологична химичен състав, качествените контрол и оценка на работата;
  документация, дневници за качествени показатели, показатели с уреди и Умение за справяне в
  входящ контрол. изисквания при средства за критична ситуация.
  Предмети на труда: приемане, окачествяване;  
  суровини, материали, окачествяване и Вземане на решения в  
  опаковки, хранителни съхранение; съответствие с  
  добавки. Методи и процедури при нормативните  
  Технически средства: окачествяване; изисквания.  
  складово оборудване; Организация на    
  лабораторна техника и входящия контрол,    
  прибори; компютър. приемане,    
    окачествяване и    
    съхранение.    
4. Подготвя суровините Нормативни документи: Нормативни документи, Машинно измиване, Дисциплинираност;
и материалите за закони, правилници, стандарти, технологична сортиране, нарязване, Умение за планиране,
производство на захар наредби, инструкции, документация, претегляне, дозиране и организиране и
и захарни изделия; правила, указания, технология за други процеси за осъществяване на дейността;
организира и нормативни разпоредби и подготовка на подготовка на суровини Отговорност;
контролира дейността. др. суровините при и материали; Точност и прецизност;
  Работна документация: производство на захар Измерване и контрол на Съзнателност;
  програми за ISO, ДПП/ДХП, и захарни изделия; параметрите на Умение за упражняване на
  НАССР, технологична Устройство, принцип на технологичния процес контрол и оценка на работата;
  документация, дневници за действие на машини, (температура, налягане Умение за справяне в
  технологичен контрол. апарати, съоръжения и и др.); критична ситуация.
  Предмети на труда: инсталации за Анализ на показателите  
  суровини и материали. подготовка на и регулиране на  
  Технически средства: суровините за процесите;  
  складово обзавеждане, производство на Определяне степента на  
  машини, апарати, напитки; готовност на суровини и  
  съоръжения и инсталации за Схеми на свързване на полуфабрикати;  
  предварителна обработка на технологичното Установяване на  
  суровини и материали; оборудване съобразно отклонения в качеството,  
  транспортни средства. провеждания причините за тях и  
    технологичен процес, вземане на адекватни  
    същност, организация и мерки.  
    контрол на    
    технологичния процес    
    за подготовка на    
    суровините.    
5. Провежда Нормативни документи: Нормативни документи, Извършване на Дисциплинираност;
технологични процеси, правилници, правила, стандарти, технологична екстракция, пресуване, Умение за планиране,
свързани с нормативни разпоредби, документация за дефекация, сатурация, организиране и
производство на захар указания, инструкции и др. провеждане на сулфитация, осъществяване на дейността;
и захарни изделия; Работна документация: технологичните процеси; концентриране, Отговорност;
организира и технически спецификации, Суровини, материали, кристализация, Точност и прецизност;
контролира дейностите. технологични инструкции, полуфабрикати - видове, центрофугиране, Съзнателност;
  дневници за технологичен химичен състав, сушене, смесване, Умение за упражняване на
  контрол, материални качествени показатели, хомогенизиране, контрол и оценка на работата;
  баланси, инструктажни книги, изисквания при валцуване, конширане, Умение за справяне в
  програми за ДПП/ДХП, преработка; печене, формуване, критична ситуация.
  НАССР, ISO и др. Същност, провеждане и тункване и др.;  
  Предмети на труда: контрол на Анализиране  
  суровини и материали, технологичните процеси; показателите и  
  полуфабрикати, готова Организация на параметрите на  
  продукция. производствените технологичните процеси  
  Технически средства: дейности. и оптимизирането им;  
  машини, апарати,   Определяне степента на  
  съоръжения и инсталации за   готовност на  
  провеждане на   полуфабрикати и готова  
  технологичните процеси;   продукция;  
  транспортни средства,   Установяване на  
  работно облекло, лични и   отклонения в качеството,  
  колективни предпазни   анализиране на  
  средства.   причините за тях и  
      вземане на адекватни  
      мерки;  
      Организиране на  
      работните места.  
6. Опакова, съхранява и Нормативни документи: Нормативни документи, Организиране, Дисциплинираност;
експедира готова закони, правилници, стандарти, технологична провеждане и контрол и Умение за планиране,
продукция; организира наредби, указания, документация; регулиране на организиране и
и контролира дейността. инструкции и др. Готова продукция и технологичните процеси; осъществяване на дейността;
  Работна документация: опаковки - видове, Установяване на Отговорност;
  технически спецификации, качествени показатели, отклонения в качеството, Точност и прецизност;
  технологични инструкции, условия и срокове на причините за тях и Умение за вземане на
  дневници за технологичен съхранение; вземане на адекватни решение;
  контрол, чек-листове, Технология и режими за мерки. Умение за упражняване на
  инструктажни книги, опаковане и съхранение Контролиране наличието контрол и оценка;
  програми за ДПП/ДХП, на захар и захарни на етикети и Умение за работа с екип;
  НАССР, ISO и др. изделия; маркировката им; Съзнателност.
  Предмети на труда: Технологични Контролиране и  
  спомагателни материали, изисквания при регулиране на  
  опаковки, готова продукция. опаковане, съхранение и параметрите в  
  Технически средства: транспорт; складовите помещения.  
  машини, апарати, Същност, организация,    
  съоръжения и инсталации за провеждане и контрол    
  провеждане на на процесите;    
  технологичните процеси; Устройство и принцип на    
  транспортни средства, действие на машини,    
  работно облекло, лични и апарати и съоръжения    
  колективни предпазни за опаковане и    
  средства. съхранение;    
    Схеми на свързване на    
    технологичното    
    оборудване съобразно    
    провеждания    
    технологичен процес.    
7. Разчита схеми и Нормативни документи: Нормативни документи, Подбор на подходящо Дисциплинираност;
чертежи на помещения и закони, правилници, стандарти и техническа технологично Отговорност;
оборудване; обслужва наредби, инструкции, документация; оборудване; Точност и прецизност;
технологично правила, указания, Предназначение, Експлоатация, Наблюдателност;
обзавеждане и оценява нормативни разпоредби и устройство, принцип на контролиране и Съобразителност;
техническата др.; действие, технологични регулиране на Умение за организиране на
изправност и Работна документация: възможности и технологичното дейността;
безопасност при работа; схеми, чертежи, инструкции инструкции за работа с обзавеждане; Умение за вземане на
организира и за експлоатация, графици за технологично Задаване, контролиране решение;
контролира дейността. ремонт, поддръжка и оборудване; и регулиране Емоционална стабилност в
  почистване на Последователност на параметрите на критична ситуация.
  технологичното оборудване. позициониране на електронните програми  
  Технически средства: технологичното на автоматичните  
  машини, апарати, агрегати, оборудване съгласно устройства;  
  съоръжения, инсталации, технологичния процес; Синхронизиране на  
  инструменти, консумативи. Контрол при обслужване технологичното  
    на технологичното оборудване съгласно  
    оборудване. технологичния процес;  
      Оценяване на  
      техническата  
      изправност и  
      безопасност при работа;  
      Вземане на правилни  
      решения и действия при  
      техническа  
      неизправност и  
      аварийна ситуация.  
8. Извършва Нормативни документи: Нормативни документи, Провеждане на Дисциплинираност;
органолептичен, закони, правилници, стандарти, методики за измервания и анализи; Умение за планиране,
физикохимичен и наредби, инструкции, окачествяване и Работа с лабораторна провеждане и организиране
микробиологичен правила, указания, анализи; техника, уреди, прибори на дейността;
анализ на суровини, нормативни разпоредби и Химичен състав и и консумативи; Точност и прецизност;
полуфабрикати и готова др. качествени показатели Прилагане на схемите за Наблюдателност;
продукция; провежда Работна документация: на суровини, технохимичен контрол Самоконтрол;
технохимичен контрол. технологична документация, полуфабрикати и готова при производството на Съобразителност;
  стандарти, методики за продукция; захар и захарни Съзнателност;
  извършване на Методи и процедури за изделия. Гъвкавост и мобилност;
  органолептични, провеждане на   Отговорност.
  физикохимични и технохимичен контрол;    
  микробиологични анализи, Организация на    
  дневници за технохимичен и технохимичния и    
  микробиологичен контрол. микробиологичния    
  Предмети на труда: контрол.    
  суровини, материали,      
  полуфабрикати, готова      
  продукция, консумативи и      
  химикали за лабораторни      
  анализи.      
  Технически средства:      
  лабораторна техника,      
  прибори, инструменти,      
  пособия, апаратура.      
9. Рационално и Нормативни документи: Екологични норми, Сортиране, съхраняване Дисциплинираност;
екологично закони, правилници, изисквания и стандарти; и насочване към Умение за планиране,
оползотворява отпадъци нормативни разпоредби, Видове отпадъци от подходящо провеждане и организиране
от производство на указания, инструкции и др. производството на производство за на дейността;
захар и захарни Работна захар и захарни оползотворяване на Точност и
изделия; организира и документация:технологична изделия;Технологии за отпадъци. прецизност;Наблюдателност;
контролира дейността. документация, дневници за оползотворяване и   Съобразителност;
  технологичен и лабораторен управление на   Съзнателност;
  контрол; програми за отпадъците при   Настойчивост;
  ДПП/ДХП. производството на   Коректност;
  Предмети на труда: захар и захарни   Гъвкавост и мобилност;
  отпадъци от производството изделия;   Отговорност.
  на захар и захарни изделия, Организация на    
  спомагателни материали и технологичния процес за    
  др. оползотворяване или    
  Технически средства: обезвреждане на    
  технологично оборудване за отпадъци.    
  оползотворяване или      
  обезвреждане на отпадъци.      
10. Води отчетност на Нормативни документи: Нормативни документи; Попълване на документи Умение за планиране и
материални и трудови закони, правилници, Счетоводна отчетност и за първична отчетност; организиране на дейността;
ресурси. наредби, инструкции, контрол; Водене на отчетност за Отговорност;
  правила, указания, Организация на суровини, материали, Коректност;
  нормативни разпоредби и отчетността; консумативи, готови Лоялност.
  др. Електронна обработка продукти, опаковки;  
  Работна документация: на информацията. Отчитане на труда;  
  приходно-разходни   Намиране, въвеждане и  
  документи за счетоводна   съхраняване на отчетни  
  отчетност; отчети, дневници,   данни чрез компютър.  
  чек-листове.      
  Предмети на труда:      
  суровини, материали, готови      
  продукти, опаковки,      
  полуфабрикати, вторични      
  продукти, персонал.      
  Технически средства:      
  компютър, програмни      
  продукти.      
Специалност 541 0108 "Производство на тютюн и тютюневи изделия"
1. Контролира Нормативни документи: Нормативни документи; Наблюдение, Трудова и технологична
изпълнението и закони, правилници, Същност, цели и задачи регистриране и оценка дисциплинираност;
документирането на наредби, инструкции, на системите за контрол на параметрите, Готовност за работа в екип;
програмите за нормативни указания, на качеството, показателите и Умение за планиране,
поддържане на нормативни разпоредби здравната и хигиенната характеристиките за организиране и осъществяване на
качество, здравна и и др. безопасност; качество и хигиенна дейността;
хигиенна безопасност Работна документация: Изисквания, критерии и безопасност; Отговорност;
на технологичния програми за ДПП/ДХП, процедури, правила за Коригиране на Точност и прецизност;
процес. НАССP, ISO, прилагане на здравната допуснатите отклонения Съобразителност и гъвкавост;
  мониторингови и хигиенната от изискванията; Умение за вземане на адекватни
  програми, контролни безопасност; Попълване на решения;
  листове, чек-листове, Санитарно-хигиенни чек-листове, дневници и Комуникативност.
  дневници за контрол, изисквания към терени, др.  
  технологична сгради, технологично    
  документация, отчети, оборудване, суровини,    
  графици и др. материали,    
  Технически средства: полуфабрикати, готова    
  измервателна продукция, опаковки,    
  апаратура, програмни технологичен процес,    
  продукти, компютър и персонал.    
  др.      
2. Спазва, контролира Нормативни документи: Нормативни документи; Употреба на лични Дисциплинираност;
ЗБУТ и провежда закони, правилници, Вредно въздействие на предпазни средства; Умение за планиране,
инструктаж на наредби, инструкции, работната среда и Организация и организиране и осъществяване на
работниците. правила, указания, начини за предпазване поддържане на ред, дейността;
  нормативни разпоредби от него; изправност и Отговорност;
  и др. Видове и безопасност на Точност и прецизност;
  Работна документация: предназначение на работните места; Съзнателност;
  програми за ДПП/ДХП, личните и колективни Оценка на ситуацията и Умение за упражняване на
  НАССР, мониторингови предпазни средства; вземане на адекватно контрол и оценка на работата;
  програми, графици и Правила за безопасна решение при Умение за справяне в критична
  инструкции, чек-листове работа с технологично възникване на аварийна ситуация;
  и др. оборудване; ситуация и трудов Наблюдателност;
  Технически средства: Правила за действие в инцидент. Настойчивост.
  технически средства за аварийна ситуация.    
  обезопасяване на      
  технологично      
  обзавеждане, работно      
  облекло, лични и      
  колективни предпазни      
  средства.      
3. Приема, окачествява и Нормативни документи: Нормативни документи, Организиране на Дисциплинираност;
съхранява суровини и закони, правилници, стандарти, технологична входящ контрол и Умение за планиране,
материали за наредби, инструкции, документация при правилно съхранение на организиране и осъществяване на
производство на тютюн нормативни указания, приемане, суровини и материали дейността;
и тютюневи изделия; нормативни разпоредби окачествяване и за производство на Отговорност;
организира и и др. съхранение; тютюн и тютюневи Точност и прецизност;
контролира дейността. Работна документация: Суровини, материали, изделия; Съзнателност;
  програми за ДПП/ДХП, полуфабрикати - видове, Измерване и оценка на Умение за упражняване на
  ISO и др.; технологична химичен състав, качествените контрол и оценка на работата;
  документация, дневници качествени показатели, показатели с уреди и Умение за справяне в критична
  за входящ контрол. изисквания при средства за ситуация.
  Предмети на труда: приемане, окачествяване;  
  суровини, материали, окачествяване и Вземане на решения, в  
  опаковки, хранителни съхранение; съответствие с  
  добавки. Методи и процедури при нормативните  
  Технически средства: окачествяване; изисквания.  
  складово оборудване, Организация на    
  лабораторна техника и входящия контрол,    
  прибори, компютър. приемане,    
    окачествяване и    
    съхранение.    
4. Подготвя суровините Нормативни документи: Нормативни документи, Организиране и Дисциплинираност;
и материалите за закони, правилници, стандарти, технологична контролиране Умение за планиране,
производство на тютюн наредби, инструкции, документация; подготовката на организиране и осъществяване на
и тютюневи изделия; правила, указания, Технология за суровините за дейността;
организира и нормативни разпоредби подготовка на производство на тютюн Отговорност;
контролира дейността. и др. суровините при и тютюневи изделия; Точност и прецизност;
  Работна документация: производство на тютюн Анализиране на Съзнателност;
  програми за ISO, и тютюневи изделия; показателите и Умение за упражняване на
  ДПП/ДХП, НАССР, Устройство, принцип на параметрите на контрол и оценка на работата;
  технологична действие на машини, технологичния процес; Умение за справяне в критична
  документация, дневници апарати, съоръжения и Определяне степента на ситуация.
  за технологичен инсталации за готовност на суровини и  
  контрол. подготовка на полуфабрикати;  
  Предмети на труда: суровините за Установяване на  
  суровини и материали. производство на тютюн отклонения в качеството,  
  Технически средства: и тютюневи анализиране на  
  складово обзавеждане, изделия;Схеми на причините за тях  
  машини, апарати, свързване на ивземане на адекватни  
  съоръжения и технологичното мерки.  
  инсталации за оборудване съобразно    
  предварителна провеждания    
  обработка на суровини и технологичен процес;    
  материали, транспортни Същност, организация и    
  средства. контрол на    
    технологичния процес за    
    подготовка на    
    суровините.    
5. Организира, Нормативни документи: Нормативни документи, Организиране и Дисциплинираност;
осъществява и правилници, правила, стандарти, технологична контролиране на Умение за планиране,
контролира дейности, нормативни разпоредби, документация за технологичните процеси; организиране и осъществяване на
технологични процеси, указания, инструкции и провеждане на Анализиране дейността;
свързани с др. технологичните процеси; показателите и Отговорност;
производство на тютюн Работна документация: Суровини, материали, параметрите на Точност и прецизност;
и тютюневи изделия технически полуфабрикати - видове, технологичните процеси, Съзнателност;
(сушене, манипулация, спецификации, химичен състав, определяне степента на Умение за упражняване на
ферментация, смесване, технологични качествени показатели, готовност на контрол и оценка на работата;
рязане, соусиране, инструкции, дневници изисквания при полуфабрикати и готова Умение за справяне в критична
изработване и за технологичен преработка; продукция; ситуация.
опаковане на цигари и контрол, материални Същност, провеждане и Установяване на  
др.). баланси, инструктажни контрол на отклонения в качеството,  
  книги, програми за технологичните процеси; анализиране на  
  ДПП/ДХП, НАССР, ISO и Организация на причините за тях и  
  др. производствените вземане на адекватни  
  Предмети на труда: дейности. мерки.  
  суровини и материали,      
  полуфабрикати, готова      
  продукция.      
  Технически средства:      
  машини, апарати,      
  съоръжения и      
  инсталации за      
  провеждане на      
  технологичните процеси;      
  транспортни и средства,      
  работно облекло, лични      
  и колективни предпазни      
  средства.      
6. Опакова, съхранява и Нормативни документи: Нормативни документи, Организиране, Дисциплинираност,
експедира готова закони, правилници, стандарти, технологична провеждане и контрол Умение за планиране,
продукция; организира наредби, указания, документация; на технологичните организиране и осъществяване на
и контролира дейността. инструкции и др. Готова продукция и процеси; дейността;
  Работна документация: опаковки - видове, Установяване на Отговорност;
  технически качествени показатели, отклонения в качеството, Точност и прецизност;
  спецификации, условия и срокове на причините за тях и Умение за вземане на решение;
  технологични съхранение; вземане на адекватни Умение за упражняване на
  инструкции, дневници Технология и режими за мерки. контрол и оценка;
  за технологичен опаковане и съхранение   Умение за работа в екип;
  контрол, чек-листове, на тютюн и тютюневи   Съзнателност.
  инструктажни книги, изделия;    
  програми за ДПП/ДХП, Технологични    
  НАССР, ISO и др. изисквания при    
  Предмети на труда: опаковане, съхранение и    
  спомагателни транспорт;    
  материали, опаковки, Същност, организация,    
  готова продукция. провеждане и контрол    
  Технически средства: на процесите;    
  машини, апарати, Устройство и принцип на    
  съоръжения и действие намашини,    
  инсталации за апарати и съоръжения    
  провежданена за опаковане и    
  технологичните процеси; съхранение;    
  транспортни и средства, Схеми на свързване на    
  работно облекло, лични технологичното    
  и колективни предпазни оборудване съобразно    
  средства. провеждания    
    технологичен процес.    
7. Разчита схеми и Нормативни документи: Нормативни документи, Подбор на подходящо Дисциплинираност;
чертежи на помещения и закони, правилници, стандарти и техническа технологично Отговорност;
оборудване; обслужва наредби, инструкции, документация; оборудване; Точност и прецизност;
технологично правила, указания, Предназначение, Експлоатация, Наблюдателност;
обзавеждане и оценява нормативни разпоредби устройство, принцип на контролиране и Съобразителност;
техническата и др. действие, технологични регулиране на Умение за организиране на
изправност и Работна документация: възможности и технологичното дейността;
безопасност при работа; схеми, чертежи, инструкции за работа с обзавеждане; Умение за вземане на решение;
организира и инструкции за технологично Задаване, контролиране Емоционална стабилност в
контролира дейността. експлоатация; графици оборудване; и регулиране на критична ситуация.
  за ремонт, поддръжка и Последователност на параметрите на  
  почистване на позициониране на електронните програми  
  технологичното технологичното на автоматичните  
  оборудване. оборудване съгласно устройства;  
  Технически средства: технологичния процес; Синхронизиране на  
  машини, апарати, Контрол при обслужване технологичното  
  агрегати, съоръжения, на технологичното оборудване съгласно  
  инсталации, оборудване. технологичния процес;  
  инструменти,   Оценяване на  
  консумативи.   техническата  
      изправност и  
      безопасност при работа;  
      Вземане на правилни  
      решения и действия при  
      техническа  
      неизправност и  
      аварийна ситуация.  
8. Извършва Нормативни документи: Нормативни документи, Провеждане на Дисциплинираност;
технохимичен и Закони, правилници, стандарти, методики за измервания и анализи; Умение за планиране, провеждане
микробиологичен анализ наредби, инструкции, окачествяване и Работа с лабораторна и организиране на дейността;
на суровини, правила, указания, анализи; техника, уреди, прибори Точност и прецизност;
полуфабрикати и готова нормативни разпоредби Химичен състав и и консумативи. Наблюдателност;
продукция. и др. качествени показатели   Самоконтрол;
  Работна документация: на суровини,   Съобразителност;
  технологична полуфабрикати и готова   Съзнателност;
  документация, продукция;   Гъвкавост и мобилност;
  стандарти, методики за Методи и процедури за   Отговорност.
  извършване на провеждане на    
  органолептични, технохимичен контрол;    
  физикохимични и Организация на    
  микробиологични технохимичния и    
  анализи, дневници за микробиологичен    
  технохимичен и контрол.    
  микробиологичен      
  контрол.      
  Предмети на труда:      
  суровини, материали,      
  полуфабрикати, готова      
  продукция, консумативи      
  и химикали за      
  лабораторни анализи.      
  Технически средства:      
  лабораторна техника,      
  прибори, инструменти,      
  пособия, апаратура.      
9. Рационално и Нормативни документи: Екологични норми, Организиране, Дисциплинираност;
екологично закони, правилници изисквания и стандарти; провеждане и Умение за планиране, провеждане
оползотворява отпадъци нормативни разпоредби, Видове отпадъци от контролиране на и организиране на дейността;
от производство на указания, инструкции и производството на процесите при Точност и прецизност;
тютюн и тютюневи др. тютюн и тютюневи оползотворяване на Наблюдателност;
изделия; организира и Работна документация: изделия; отпадъци. Съобразителност;
контролира дейността. технологична Технологии за   Съзнателност;
  документация, дневници оползотворяване и   Настойчивост;
  за технологичен и управление на   Коректност;
  лабораторен контрол; отпадъците при   Гъвкавост и мобилност;
  програми за ДПП/ДХП; производството на   Отговорност.
  Предмети на труда: тютюн и тютюневи    
  отпадъци от обработка изделия;    
  на тютюн, спомагателни Организация на    
  материали и др. технологичния процес за    
  Технически средства: оползотворяване или    
  технологично обезвреждане на    
  оборудване за отпадъци.    
  оползотворяване или      
  обезвреждане на      
  отпадъци.      
10. Води отчетност на Нормативни документи: Нормативни документи; Попълване на документи Умение за планиране и
материални и трудови закони, правилници, Счетоводна отчетност и за първична отчетност; организиране на дейността;
ресурси. наредби, инструкции, контрол; Водене на отчетност за Отговорност;
  правила, указания, Организация на суровини, материали, Коректност;
  нормативни разпоредби отчетността; консумативи, готови Лоялност.
  и др. Електронна обработка продукти, опаковки;  
  Работна документация: на информацията. Отчитане на труда;  
  приходно-разходни   Намиране, въвеждане и  
  документи за   съхраняване на отчетни  
  счетоводна отчетност;   данни чрез компютър.  
  отчети, дневници,      
  чек-листове.      
  Предмети на труда:      
  суровини, материали,      
  готови продукти,      
  опаковки,      
  полуфабрикати,      
  вторични продукти,      
  персонал.      
  Технически средства:      
  компютър, програмни      
  продукти.      
Специалност 541 0109 "Производство на растителни мазнини, сапуни и етерични масла"
1. Контролира Нормативни документи: Нормативни документи; Наблюдение, Трудова и технологична
изпълнението и закони, правилници, Същност, цели и задачи регистриране и оценка дисциплинираност;
документирането на наредби, инструкции, на системите за контрол на параметрите, Готовност за работа в екип;
програмите за нормативни указания, на качеството, показателите и Умение за планиране,
поддържане на нормативни разпоредби здравната и хигиенната характеристиките за организиране и осъществяване на
качество и здравна и и др. безопасност; качество и хигиенна дейността;
хигиенна безопасност Работна документация: Изисквания, критерии и безопасност; Отговорност;
на технологичния програми за ДПП/ДХП, процедури, правила за Коригиране допуснатите Точност и прецизност;
процес. НАССП, ISO, прилагане на здравната отклонения от Съобразителност и гъвкавост;
  мониторингови и хигиенна безопасност; изискванията; Умение за вземане на адекватни
  програми, контролни Санитарно-хигиенни Попълване на решения;
  листове, чек-листове, изисквания към терени, чек-листове, дневници и Комуникативност.
  дневници за контрол, сгради, технологично др.  
  технологична оборудване, суровини,    
  документация, отчети, материали,    
  графици и др. полуфабрикати, готова    
  Технически средства: продукция, опаковки,    
  измервателна технологичен процес,    
  апаратура, програмни персонал.    
  продукти, компютър и      
  др.      
2. Спазва, контролира Нормативни документи: Нормативни документи; Употреба на лични Дисциплинираност;
ЗБУТ и провежда закони, правилници, Вредно въздействие на предпазни средства; Умение за планиране,
инструктаж на наредби, инструкции, работната среда и Организация и организиране и осъществяване на
работниците. правила, указания, начини за предпазване поддържане на ред, дейността;
  нормативни разпоредби от него; изправност и Отговорност;
  и др. Видове и безопасност на Точност и прецизност;
  Работна документация: предназначение на работните места; Съзнателност;
  програми за ДПП/ДХП, личните и колективни Оценка на ситуацията и Умение за упражняване на
  НАССР, мониторингови предпазни средства; вземане на адекватно контрол и оценка на работата;
  програми, графици и Правила за безопасна решение при Умение за справяне в критична
  инструкции, чек-листове работа с технологично възникване на аварийна ситуация;
  и др. оборудване; ситуация и трудов Наблюдателност;
  Технически средства: Правила за действие в инцидент. Настойчивост.
  технически средства за аварийна ситуация.    
  обезопасяване на      
  технологично      
  обзавеждане, работно      
  облекло, лични и      
  колективни предпазни      
  средства.      
3. Приема, окачествява и Нормативни документи: Нормативни документи, Организиране на Дисциплинираност;
съхранява суровини и закони, правилници, стандарти, технологична входящ контрол и умение за планиране,
материали за наредби, инструкции, документация при правилно съхранение на Организиране и осъществяване на
производство на нормативни указания, приемане, суровини и материали дейността;
растителни мазнини, нормативни разпоредби окачествяване и за производство на Отговорност;
сапуни и етерични и др. съхранение; растителни мазнини, Точност и прецизност;
масла; организира и Работна документация: суровини, материали, сапуни и етерични Съзнателност;
контролира дейността. програми за ДПП/ДХП, полуфабрикати - видове, масла; Умение за упражняване на
  ISO и др., технологична химичен състав, Измерване и оценка на контрол и оценка на работата;
  документация, дневници качествени показатели, качествените Умение за справяне в критична
  за входящ контрол. изисквания при показатели с уреди и ситуация.
  Предмети на труда: приемане, средства за  
  суровини, материали, окачествяване и окачествяване;  
  опаковки, хранителни съхранение; Вземане на решения в  
  добавки. методи и процедури при съответствие с  
  Технически средства: окачествяване; нормативните  
  складово оборудване; организация на изисквания.  
  лабораторна техника и входящия контрол,    
  прибори, компютър. приемане,    
    окачествяване и    
    съхранение.    
4. Подготвя суровините Нормативни документи: Нормативни документи, Машинно измиване, Дисциплинираност;
и материалите за закони, правилници, стандарти, технологична почистване, олющване, Умение за планиране,
растителни мазнини, наредби, инструкции, документация; смилане и други организиране и осъществяване на
сапуни и етерични правила, указания, Технология за дейности за подготовка дейността;
масла; организира и нормативни разпоредби подготовка на на суровини и Отговорност;
контролира дейността. и др. суровините при материали; Точност и прецизност;
  Работна документация: производство на Измерване и контрол на Съзнателност;
  програми за ISO, растителни мазнини, параметрите на Умение за упражняване на
  ДПП/ДХП, НАССР, сапуни и етерични технологичния процес контрол и оценка на работата;
  технологична масла; (температура, налягане Умение за справяне в критична
  документация, дневници Устройство, принцип на и др.); ситуация.
  за технологичен действие на машини, Анализ на показателите  
  контрол.Предмети на апарати, съоръжения и и регулиране на  
  труда: инсталации за процесите;Определяне  
  суровини и материали. подготовкана степента на готовност на  
  Технически средства: суровините за суровини и  
  складово обзавеждане, производство на полуфабрикати;  
  машини, апарати, растителни мазнини, Установяване на  
  съоръжения и сапуни и етерични отклонения в качеството,  
  инсталации за масла; причините за тях и  
  предварителна Схеми на свързване на вземане на адекватни  
  обработка на суровини и технологичното мерки.  
  материали, транспортни оборудване съобразно    
  средства. провеждания    
    технологичен процес;    
    Същност, организация и    
    контрол на    
    технологичния процес за    
    подготовка на    
    суровините.    
5. Провежда Нормативни документи: Нормативни документи, Извършване на Дисциплинираност;
технологични процеси, правилници, правила, стандарти, технологична екстракция, пресуване, Умение за планиране,
свързани с нормативни разпоредби, документация за дестилация, утаяване, организиране и осъществяване на
производството на указания, инструкции и провеждане на филтриране, дейността;
растителни мазнини, др. технологичните процеси; центрофугиране, Отговорност;
сапуни и етерични Работна документация: Суровини, материали, хидратиране, Точност и прецизност;
масла, организира и технически полуфабрикати - видове, неутрализиране, Съзнателност;
контролира дейностите. спецификации, химичен състав, сушене, избелване, Умение за упражняване на
  технологични качествени показатели, обезмирисяване, контрол и оценка на работата;
  инструкции, дневници изисквания при охлаждане, Умение за справяне в критична
  за технологичен преработка; кристализация, ситуация.
  контрол, материални Същност, провеждане и хидрогениране,  
  баланси, инструктажни контрол на хидролизиране,  
  книги, програми за технологичните процеси; осапунване, пилиране,  
  ДПП/ДХП, НАССР, ISO и Организация на рязане, щамповане на  
  др. производствените сапун и др.;  
  Предмети на труда: дейности. Организиране и  
  суровини и материали,   контролиране на  
  полуфабрикати, готова   технологичните процеси;  
  продукция.   Анализиране  
  Технически средства:   показателите и  
  машини, апарати,   параметрите на  
  съоръжения и   технологичните процеси,  
  инсталации за   определяне степента на  
  провеждане на   готовност на  
  технологичните процеси;   полуфабрикати и готова  
  транспортни и средства,   продукция;  
  работно облекло, лични   Установяване на  
  и колективни предпазни   отклонения в качеството,  
  средства.   анализиране на  
      причините за тях и  
      вземане на адекватни  
      мерки.  
6. Опакова, съхранява и Нормативнидокументи: Нормативни документи, Организиране, Дисциплинираност;
експедира готова закони, правилници, стандарти, технологична провеждане и контрол Умение за планиране,
продукция; организира наредби, указания, документация; на технологичните организиране и осъществяване на
и контролира дейността. инструкции и др. Готова продукция и процеси; дейността;
  Работна документация: опаковки - видове, Установяване на Отговорност;
  технически качествени показатели, отклонения в качеството, Точност и прецизност;
  спецификации, условия и срокове на причините за тях и Умение за вземане на решение;
  технологични съхранение; вземане на адекватни Умение за упражняване на
  инструкции, дневници Технология и режими за мерки; контрол и оценка;
  за технологичен опаковане и съхранение Контролиране наличието Умение за работа в екип;
  контрол, чек-листове, на растителни мазнини, на етикети и Съзнателност.
  инструктажни книги, сапуни и етерични маркировката им;  
  програми за ДПП/ДХП, масла; Контролиране и  
  НАССР, ISO и др. Технологични регулиране на  
  Предмети на труда: изисквания при параметрите в  
  спомагателни опаковане, съхранение и складовите помещения.  
  материали, опаковки, транспорт;Същност,    
  готова организация,    
  продукция.Технически провеждане и контрол    
  средства: на процесите;    
  машини, апарати, Устройство, принцип на    
  съоръжения и действие на машини,    
  инсталации за апарати и съоръжения    
  провеждане на за опаковане и    
  технологичните процеси; съхранение;    
  транспортни средства, Схеми на свързване на    
  работно облекло, лични технологичното    
  и колективни предпазни оборудване съобразно    
  средства. провеждания    
    технологичен процес.    
7. Разчита схеми и Нормативни документи: Нормативни документи, Подбор на подходящо Дисциплинираност,
чертежи на помещения и закони, правилници, стандарти и техническа технологично Отговорност,
оборудване; обслужва наредби, инструкции, документация; оборудване; Точност и прецизност;
технологично правила, указания, Предназначение, Експлоатация, Наблюдателност;
обзавеждане и оценява нормативни разпоредби устройство, принцип на контролиране и Съобразителност;
техническата и др. действие, технологични регулиране на Умение за организиране на
изправност и Работна документация: възможности и технологичното дейността;
безопасност при работа; схеми, чертежи, инструкции за работа с обзавеждане; Умение за вземане на решение;
организира и инструкции за технологично Задаване, контролиране Емоционална стабилност в
контролира дейността. експлоатация; графици оборудване; и регулиране критична ситуация.
  за ремонт, поддръжка и Последователност на параметрите на  
  почистване на позициониране на електронните програми  
  технологичното технологичното на автоматичните  
  оборудване. оборудване съгласно устройства;  
  Технически средства: технологичния процес; Синхронизиране на  
  машини, апарати, Контрол при обслужване технологичното  
  агрегати, съоръжения, на технологичното оборудване съгласно  
  инсталации, оборудване. технологичния процес;  
  инструменти,   Оценяване техническата  
  консумативи.   изправност и  
      безопасност при работа;  
      Вземане на правилни  
      решения и действия при  
      техническа  
      неизправност и  
      аварийна ситуация.  
8. Извършва Нормативни документи: Нормативни документи, Провеждане на Дисциплинираност;
органолептичен, Закони, правилници, стандарти, методики за измервания и анализи; Умение за планиране, провеждане
физикохимичен и наредби, инструкции, окачествяване и Работа с лабораторна и организиране на дейността;
микробиологичен правила, указания, анализи; техника, уреди, прибори Точност и прецизност;
анализ на суровини, нормативни разпоредби Химичен състав и и консумативи; Наблюдателност;
полуфабрикати и готова и др. качествени показатели Прилагане схемите за Самоконтрол;
продукция; провежда Работна документация: на суровини, технохимичен контрол Съобразителност;
технохимичен контрол. технологична полуфабрикати и готова при производство на Съзнателност;
  документация, продукция; растителни мазнини, Гъвкавост и мобилност;
  стандарти, методики за Методи и процедури за сапуни и етерични Отговорност.
  извършване на провеждане на масла.  
  органолептични, технохимичен контрол;    
  физикохимични и Организация на    
  микробиологични технохимичния и    
  анализи, дневници за микробиологичен    
  технохимичен и контрол.    
  микробиологичен      
  контрол.      
  Предмети на труда:      
  суровини, материали,      
  полуфабрикати, готова      
  продукция,консумативи      
  и химикали за      
  лабораторни анализи.      
  Технически средства:      
  лабораторна техника,      
  прибори, инструменти,      
  пособия, апаратура.      
9. Рационално и Нормативни документи: Екологични норми, Сортиране, съхраняване Дисциплинираност;
екологично закони, правилници изисквания и стандарти; и насочване към Умение за планиране, провеждане
оползотворява отпадъци нормативни разпоредби, Видове отпадъци от подходящо и организиране на дейността;
от производството на указания, инструкции и производството на производство за Точност и прецизност;
растителни мазнини, др. растителни мазнини, оползотворяване на Наблюдателност;
сапуни и етерични Работна документация: сапуни и етерични отпадъци. Съобразителност;
масла; организира и технологична масла;   Съзнателност;
контролира дейността. документация, дневници Технологии за   Настойчивост;
  за технологичен и оползотворяване и   Коректност;
  лабораторен контрол; управление на   Гъвкавост и мобилност;
  програми за ДПП/ДХП. отпадъците при   Отговорност.
  Предмети на труда: производството на    
  отпадъци от растителни мазнини,    
  производство на сапуни и етерични    
  растителни мазнини, масла;    
  сапуни и етерични Организация на    
  масла, спомагателни технологичния процес за    
  материали и др. оползотворяване или    
  Технически средства: обезвреждане на    
  технологично отпадъци.    
  оборудване за      
  оползотворяване или      
  обезвреждане на      
  отпадъци.      
10. Води отчетност на Нормативни документи: Нормативни документи; Попълване на документи Умение за планиране и
материални и трудови закони, правилници, Счетоводна отчетност и за първична отчетност; организиране на дейността;
ресурси. наредби, инструкции, контрол; Водене на отчетност за Отговорност;
  правила, указания, Организация на суровини, материали, Коректност;
  нормативни разпоредби отчетността; консумативи, готови Лоялност.
  и др. Електронна обработка продукти, опаковки;  
  Работна документация: на информацията. Отчитане на труда;  
  приходно-разходни   Намиране, въвеждане и  
  документи за   съхраняване на отчетни  
  счетоводна отчетност,   данни чрез компютър.  
  отчети, дневници,      
  чек-листове.      
  Предмети на труда:      
  суровини, материали,      
  готови продукти,      
  опаковки,      
  полуфабрикати,      
  вторични продукти,      
  персонал.      
  Технически средства:      
  компютър, програмни      
  продукти.      
         

2.2. Тенденции в развитието на професионалното направление
Уеднаквяването на изискванията за качеството и хранителната безопасност на произвежданите храни и напитки във всички страни - членки на ЕС, поставят пред производителите високи изисквания по отношение на качеството, хигиенната безопасност и стриктното спазване на допустимите норми за хранителни добавки.
Възможността на българските производители да се наложат на европейския пазар поставя изискването за висока квалификация на работещите в отрасъла.
2.3. Възможности за професионална реализация
Придобилите трета степен на професионална квалификация по професията "Техник-технолог в хранително-вкусовата промишленост" могат да постъпват на работа на длъжности, които съответстват на следните професии от Националната класификация на професиите (1996 г.): 3118 "Приложни специалисти - технолози", 3155 "Приложни специалисти по качество", 3156 "Производствени лаборанти по съответната специалност", всички професии, включени в групи 741 "Квалифицирани работници по производство на хранителни продукти", 827 "Оператори на машини в производството на хранителни продукти", както и по професиите от групи 413 "Помощен персонал, документиращ движението на стоки" и 419 "Друг помощен персонал в канцеларии" в предприятията за производство, транспорт и съхранение на храни и напитки, както и други, в т.ч. допълнени при актуализиране на Националната класификация на професиите.
2.4. Възможност за повишаване на професионалната квалификация
Придобилият трета степен на професионална квалификация по една от специалностите може да се обучава и по друга специалност от професията "Техник-технолог в хранително-вкусовата промишленост", като обучението му по задължителната професионална подготовка - единна за всички професионални направления и единна за професиите от направление "Производство на храни и напитки", се зачита.
Придобилият трета степен на професионална квалификация може да продължи обучението си по професията "Организатор на производство", специалност "Организация в производството на храни и напитки", като се зачита общата, отрасловата и част от специфичната за професията "Техник-технолог в хранително-вкусовата промишленост" задължителна професионална подготовка.
3. Цели на обучението
Основна цел на обучението по професията "Техник-технолог в хранително-вкусовата промишленост" - трета степен на професионална квалификация, е подготовка на обучаваните за реализацията им по придобитата специалност в областта на направление "Производство на храни и напитки".
3.1. Подцели за формиране на ключови компетенции при обучението по общата задължителна професионална подготовка, единна за всички професионални направления
След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:
- познава, работи и контролира обслужването на технологичното оборудване в съответствие с основните правила за безопасна работа, като не замърсява околната среда; познава и използва лични и колективни предпазни средства;
- организира и работи в екип, точно формулира и решава проблеми в работния екип; осъществява комуникация на различни равнища, като познава управленската структура на фирмата;
- участва в разпределяне на задачите между членовете на екипа, съдейства им и търси помощ от тях, отнася се с чувство на отговорност при изпълнение на възложени задачи;
- познава пазарните отношения, процеси и явления, знае мястото и ролята на отделните лица, фирмите, институциите и държавата в тях;
- умее да попълва формуляри, изготвя справки, заявки, отчети, съставя протоколи, сv, молба и др.;
- познава правата и спазва задълженията си като участник в трудовия процес съгласно Кодекса на труда, разбира договорните отношения между работодател и работник;
- разбира своята роля в дейността на фирмата, предприятието или институцията, повишава квалификацията си;
- знае общите правила за работа с компютър, намира и съхранява информация в него, създава текст, графика, таблица, попълва отчети, ведомости, документи, ползва програмни продукти и съвременни информационни технологии в работата си;
- осъществява кратка комуникация на чужд език при изпълнение на професионалните си задължения.
3.2. Подцели за формиране на базисни компетенции за изпълнение на дейностите от "Профила на професията" при обучението по отрасловата задължителна професионална подготовка, единна за всички професии от професионално направление "Производство на храни и напитки"
След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:
- познава законодателната основа и нормативните документи при производство на храни и напитки;
- умее да прилага и контролира изпълнението на правилата за ДПП/ДХП при производство на качествени и безопасни храни и напитки и спазва изискванията за здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ);
- познава структурата на управление на фирмата и правомощията на длъжностните лица;
- познава стандартизационната и технологичната документация и процедурите при приемане и съхранение на суровини, материали и готова продукция, спазва и контролира условията за транспорт и съхранение;
- умее да разчита и извлича информация от технологична и техническа документация - технически спецификации, технологични инструкции, схеми, чертежи, документи, отчети и др.
- умее да задава, отчита и контролира режимите на автоматичните системи за контрол и управление на технологичното оборудване;
- контролира качеството на извършваната работа в съответствие с нормативните изисквания;
- познава същността и принципите на организация на производствения процес в хранително-вкусовата промишленост, планира и организира трудовите дейности на работно място, производствен участък или технологична линия;
- води отчетност и документация, свързана с производствената и трудовата дейност;
- умее да взема правилни технологични и организационни решения при промяна на производствената ситуация.
3.3. Подцели за формиране на специфични компетенции за изпълнение на дейностите от "Профила на професията" при обучението по специфичната за професията "Техник-технолог в хранително-вкусовата промишленост" - трета степен на професионална квалификация, задължителна професионална подготовка:
3.3.1. Специалност 5410101 "Зърносъхранение, зърнопреработка и производство на фуражи"
След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да знае и умее да окачествява, приема, съхранява, подготвя, смила и преработва зърнената маса, произвежда, опакова, съхранява и експедира готова продукция; организира и контролира дейностите, като:
- прилага и контролира изпълнението на фирмените програми и процедури за ДПП/ДХП при зърнопроизводство, зърносъхранение и производство на фуражи и спазва изискванията за ЗБУТ;
- познава и прилага технологичната последователност на процесите и операциите в производството и съхранението на зърнени храни и фуражи;
- познава състава и технологичните свойства на суровини, материали, добавки, полуфабрикати, оценява качеството и технологичната им пригодност и условията на транспорт и съхранение;
- знае същността, значението, параметрите и специфичните особености на технологичните процеси, като ги организира, провежда и контролира;
- обосновава избора и позиционирането на технологичното оборудване при съставяне на технологична линия; обслужва и контролира машини, апарати, съоръжения и инсталации;
- планира и организира изпълнението на текущите задачи и решава възникнали въпроси и проблеми, свързани с осъществяване на производствена и трудова дейност;
- контролира качеството на извършената работа в съответствие с нормативните изисквания;
- води отчетност и документация, свързана с производствената и трудовата дейност;
- взема правилни технологични и организационни решения при промяна на производствената ситуация;
- извършва специфични органолептични, физикохимични и микробиологични анализи на суровини, полуфабрикати и готови продукти.
3.3.2. Специалност 5410102 "Производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия"
След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да знае и умее да окачествява, приема, съхранява, дозира, подготвя суровини и материали, произвежда, опакова, съхранява и експедира хляб, хлебни и сладкарски изделия; организира и контролира дейностите, като:
- прилага и контролира изпълнението на фирмените програми и процедури за ДПП/ДХП при производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия и спазва изискванията за ЗБУТ;
- познава и прилага технологичната последователност на процесите и операциите в производството и съхранението на хляб, хлебни и сладкарски изделия;
- познава състава и технологичните свойства на суровини, материали, добавки, полуфабрикати, оценява качеството и технологичната им пригодност и условията на транспорт и съхранение;
- знае същността,значението, параметрите и специфичните особености на технологичните процеси, като ги организира, провежда и контролира;
- обосновава избора и позиционирането на технологичното оборудване при съставяне на технологична линия; обслужва и контролира машини, апарати, съоръжения и инсталации;
- планира и организира изпълнението на текущите задачи и решава възникнали въпроси и проблеми, свързани с осъществяване на трудовата дейност;
- контролира качеството на извършената работа в съответствие с нормативните изисквания;
- води отчетност и документация, свързана с производствената и трудовата дейност;
- взема правилни технологични и организационни решения при промяна на производствената ситуация;
- извършва специфични органолептични, физикохимични и микробиологични анализи на суровини, полуфабрикати и готови продукти.
3.3.3. Специалност 5410103 "Производство и преработка на мляко и млечни продукти"
След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да знае и умее да окачествява, приема, съхранява, подготвя и преработва мляко; произвежда, опакова, съхранява и експедира мляко и млечни продукти; организира и контролира дейностите, като:
- прилага и контролира изпълнението на фирмените програми и процедури за ДПП/ДХП при производство на мляко и млечни продукти и спазва изискванията за ЗБУТ;
- познава и прилага технологичната последователност на процесите и операциите в производството и съхранението на мляко и млечни продукти;
- познава състава и технологичните свойства на суровини, материали, добавки, полуфабрикати, оценява качеството и технологичната им пригодност и условията на транспорт и съхранение;
- знае същността, значението, параметрите и специфичните особености на технологичните процеси, като ги организира, провежда и контролира;
- обосновава избора и позиционирането на технологичното оборудване при съставяне на технологична линия; обслужва и контролира машини, апарати, съоръжения и инсталации;
- планира и организира изпълнението на текущите задачи и решава възникнали въпроси и проблеми, свързани с осъществяване на трудовата дейност;
- контролира качеството на извършената работа в съответствие с нормативните изисквания;
- води отчетност и документация, свързана с производствената и трудовата дейност;
- взема правилни технологични и организационни решения при промяна на производствената ситуация;
- извършва специфични органолептични, физикохимични и микробиологични анализи на суровини, полуфабрикати и готови продукти.
3.3.4. Специалност 5410104 "Производство на месо, месни продукти и риба"
След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да знае и умее да приема, окачествява, добива и преработва трупни меса и рибни суровини; да произвежда, опакова, съхранява и експедира месо, месни и рибни полуфабрикати и готови продукти; да организира и контролира дейностите, като:
- прилага и контролира изпълнението на фирмените програми и процедури за ДПП/ДХП при производство на месо и месни продукти и риба и спазва изискванията за ЗБУТ;
- познава и прилага технологичната последователност на процесите и операциите в производството и съхранението на месо, месни продукти и риба;
- познава състава, технологичните свойства на суровини, материали, добавки, полуфабрикати, оценява качеството и технологичната им пригодност и условията на транспорт и съхранение;
- знае същността, значението, параметрите и специфичните особености на технологичните процеси, като ги организира, провежда и контролира;
- обосновава избора и позиционирането на технологичното оборудване при съставяне на технологична линия; обслужва и контролира машини, апарати, съоръжения и инсталации;
- планира и организира изпълнението на текущите задачи и решава възникнали въпроси и проблеми, свързани с осъществяване на производствена и трудова дейност;
- контролира качеството на извършената работа в съответствие с нормативните изисквания;
- води отчетност и документация, свързана с производствена и трудова дейност;
- взема правилни технологични и организационни решения при промяна на производствената ситуация;
- извършва специфични органолептични, физикохимични и микробиологични анализи на суровини, полуфабрикати и готови продукти.
3.3.5. Специалност 5410105 "Производство на консерви"
След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да знае и умее да окачествява, приема, съхранява, подготвя и преработва суровини и материали; произвежда, опакова, съхранява и експедира консерви; организира и контролира дейностите, като:
- прилага и контролира изпълнението на фирмените програми и процедури за ДПП/ДХП при производство на консерви и спазва изискванията за ЗБУТ;
- познава и прилага технологичната последователност на процесите и операциите в производството и съхранението на консерви;
- познава състава и технологичните свойства на суровини, материали, добавки, полуфабрикати, оценява качеството и технологичната им пригодност и условията на транспорт и съхранение;
- знае същността, значението, параметрите и специфичните особености на технологичните процеси, като ги организира, провежда и контролира;
- обосновава избора и позиционирането на технологичното оборудване при съставяне на технологична линия; обслужва и контролира машини, апарати, съоръжения и инсталации;
- планира и организира изпълнението на текущите задачи и решава възникнали въпроси и проблеми, свързани с осъществяване на трудовата дейност;
- контролира качеството на извършената работа в съответствие с нормативните изисквания;
- води отчетност и документация, свързана с производствената и трудовата дейност;
- взема правилни технологични и организационни решения при промяна на производствената ситуация;
- извършва специфични органолептични, физикохимични и микробиологични анализи на суровини, полуфабрикати и готови продукти.
3.3.6. Специалност 5410106 "Производство на алкохолни и безалкохолни напитки"
След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да знае и умее да окачествява, приема, съхранява, подготвя и преработва суровини; произвежда, опакова, съхранява и експедира алкохолни и безалкохолни напитки; организира и контролира дейностите, като:
- прилага и контролира изпълнението на фирмените програми и процедури за ДПП/ДХП при производство на алкохолни и безалкохолни напитки и спазва изискванията за ЗБУТ;
- познава и прилага технологичната последователност на процесите и операциите в производството и съхранението на алкохолни и безалкохолни напитки;
- познава състава и технологичните свойства на суровини, материали, добавки, полуфабрикати, оценява качеството и технологичната им пригодност и условията на транспорт и съхранение;
- знае същността, значението, параметрите и специфичните особености на технологичните процеси, като ги организира, провежда и контролира;
- обосновава избора и позиционирането на технологичното оборудване при съставяне на технологична линия; обслужва и контролира машини, апарати, съоръжения и инсталации;
- планира и организира изпълнението на текущите задачи и решава възникнали въпроси и проблеми, свързани с осъществяване на трудовата дейност;
- контролира качеството на извършената работа в съответствие с нормативните изисквания;
- води отчетност и документация, свързана с производствената и трудовата дейност;
- взема правилни технологични и организационни решения при промяна на производствената ситуация;
- извършва специфични органолептични, физикохимични и микробиологични анализи на суровини, полуфабрикати и готови продукти.
3.3.7. Специалност 5410107 "Производство на захар и захарни изделия"
След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да знае и умее да окачествява, приема, съхранява, подготвя и преработва суровини; произвежда, опакова, съхранява и експедира захар и захарни изделия; организира и контролира дейностите, като:
- прилага и контролира изпълнението на фирмените програми и процедури за ДПП/ДХП при производство на захар и захарни изделия и спазва изискванията за ЗБУТ;
- познава и прилага технологичната последователност на процесите и операциите в производството и съхранението на захар и захарни изделия;
- познава състава и технологичните свойства на суровини, материали, добавки, полуфабрикати, оценява качеството и технологичната им пригодност и условията на транспорт и съхранение;
- знае същността, значението, параметрите и специфичните особености на технологичните процеси, като ги организира, провежда и контролира;
- обосновава избора и позиционирането на технологичното оборудване при съставяне на технологична линия; обслужва и контролира машини, апарати, съоръжения и инсталации;
- планира и организира изпълнението на текущите задачи и решава възникнали въпроси и проблеми, свързани с осъществяване на трудовата дейност;
- контролира качеството на извършената работа в съответствие с нормативните изисквания;
- води отчетност и документация, свързана с производствената и трудовата дейност;
- взема правилни технологични и организационни решения при промяна на производствената ситуация;
- извършва специфични органолептични, физикохимични и микробиологични анализи на суровини, полуфабрикати и готови продукти.
3.3.8. Специалност 5410108 "Производство на тютюн и тютюневи изделия"
След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да знае и умее да окачествява, приема, съхранява, подготвя и преработва тютюн; произвежда, опакова, съхранява и експедира тютюневи изделия; организира и контролира дейностите, като:
- прилага и контролира изпълнението на фирмените програми и процедури за ДПП/ДХП при преработка на тютюн и производство на тютюневи изделия и спазва изискванията за ЗБУТ;
- познава и прилага технологичната последователност на процесите и операциите при преработка на тютюн и производството и съхранението на тютюневи изделия;
- познава състава и технологичните свойства на суровини, материали, добавки, полуфабрикати, оценява качеството и технологичната им пригодност и условията на транспорт и съхранение;
- знае същността, значението, параметрите и специфичните особености на технологичните процеси, като ги организира, провежда и контролира;
- обосновава избора и позиционирането на технологичното оборудване при съставяне на технологична линия; обслужва и контролира машини, апарати, съоръжения и инсталации;
- планира и организира изпълнението на текущите задачи и решава възникнали въпроси и проблеми, свързани с осъществяване на трудовата дейност;
- контролира качеството на извършената работа в съответствие с нормативните изисквания;
- води отчетност и документация, свързана с производствената и трудовата дейност;
- взема правилни технологични и организационни решения при промяна на производствената ситуация;
- извършва специфични органолептични, физикохимични и микробиологични анализи на суровини, полуфабрикати и готови продукти.
3.3.9. Специалност 5410109 "Производство на растителни мазнини, сапуни и етерични масла"
След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да знае и умее да окачествява, приема, съхранява, подготвя и преработва суровини; произвежда, опакова, съхранява и експедира растителни мазнини, сапуни и етерични масла; организира и контролира дейностите, като:
- прилага и контролира изпълнението на фирмените програми и процедури за ДПП/ДХП при производство на растителни мазнини, сапуни и етерични масла и спазва изискванията за ЗБУТ;
- познава и прилага технологичната последователност на процесите и операциите в производството и съхранението на растителни мазнини, сапуни и етерични масла;
- познава състава и технологичните свойства на суровини, материали, добавки, полуфабрикати, оценява качеството и технологичната им пригодност и условията на транспорт и съхранение;
- знае същността, значението, параметрите и специфичните особености на технологичните процеси, като ги организира, провежда и контролира;
- обосновава избора и позиционирането на технологичното оборудване при съставяне на технологична линия; обслужва и контролира машини, апарати, съоръжения и инсталации;
- планира и организира изпълнението на текущите задачи и решава възникнали въпроси и проблеми, свързани с осъществяване на трудовата дейност;
- контролира качеството на извършената работа в съответствие с нормативните изисквания;
- води отчетност и документация, свързана с производствената и трудовата дейност;
- взема правилни технологични и организационни решения при промяна на производствената ситуация;
- извършва специфични органолептични, физикохимични и микробиологични анализи на суровини, полуфабрикати и готови продукти.
4. Съдържание на обучението
Обучението по задължителната професионална подготовка, включващо теория и практика на професията, се регламентира с учебен план и учебни програми, които се разработват на базата на ДОИ за придобиване на квалификация по професията "Техник-технолог в хранително-вкусовата промишленост" - трета степен на професионална квалификация.
Съдържанието на обучението по професията "Техник-технолог в хранително-вкусовата промишленост" - трета степен на професионална квалификация, е представено в табл. 3.

Таблица 3

Съдържание на обучението
 
Професионални Тематични
компетенции области
1 2
Обща задължителна професионална подготовка, единна за всички професионални направления
1. Познава, спазва и при- Здравословни и безопасни
лага правилата за безопасна условия на труд;
работа, използва лични и Лични и колективни пред-
колективни предпазни сред- пазни средства;
ства, не замърсява с рабо- Пожарна и аварийна
тата си околната среда. безопасност;
  Долекарска помощ;
  Опазване на околната
  среда;
  Технологично обзавеж-
  дане.
2. Осъществява ефективна Технологии и средства за
комуникация при изпълне- комуникации;
ние на трудовата си дей- Изготвяне и оформяне на
ност - организира и участва документация.
в работен екип, формулира  
и решава проблеми, прави  
отчет и анализ на извърше-  
ната работа.  
3. Разпределя и изпълнява Индивидуално трудово
задачите в работния екип поведение;
и контролира изпълнение- Групово трудово пове-
то им; дение;
Преценява необходимостта Мотивация и мотивацион-
и предлага повишаване на ни процеси;
квалификацията на члено- Управление на персонала:
вете на работния екип. - Определяне на потреб-
  ностите от персонал;
  - Подбор, назначаване, освобождаване;
  - Организиране на трудовия процес;
  - Оценяване и заплащане на труда.
4. Познава пазарните отно- Обекти и субекти на
шения, процеси и явления, пазара;
мястото и ролята на отдел- Икономически процеси,
ните лица, фирми, институ- явления и отношения;
ции и държавата в тях. Документи и документо-
  оборот;
  Нормативна уредба на отрасъла;
  Заплащане на труда.
5. Познава и спазва правата Трудов договор и трудови
и задълженията на участни- правоотношения;
ците в трудовия процес и Работно време, почивки,
договорните отношения отпуски;
между работодател и трудов Права и задължения;
колектив. Трудови спорове и разре-
  шаването им;
  Социално осигуряване и лично застраховане.
6. Ползва програмни про- Устройства за въвеждане
дукти и информационни и съхранение на данни.
технологии в работата си. Намиране и съхраняване
  на информация;
  Работа с програмни продукти за създаване и попълване на документи;
  Информационни технологии.
7. Осъществява кратка ко- Термини и понятия от
муникация на чужд език специалността;
при изпълнение на задачи Писмен и устен обмен на
в работата си. информация по профе-
  сията и специалността.
Отраслова задължителна професионална подготовка, единна за всички професии от професионалното нап-
равление
8. Изпълнява и контролира Системи за качество -
правилата и процедурите за ISO, ДПП/ДХП, НАССР
ДПП/ДХП при производ- и др.
ството на качествена и  
безопасна храна и напитки.  
9. Разпознава, правилно Суровини, материали,
съхранява, транспортира и полуфабрикати - видове,
подготвя суровини, мате- качествена характерис-
риали, полуфабрикати. тика, химичен състав,
  условия за съхранение;
  Подготовка и дозиране на суровини, материали и полуфабрикати.
10. Познава, провежда и Технология на производ-
контролира технологични ството;
процеси в хранително-вку- Технологично обзавеж-
совата промишленост. дане на предприятията
  за производство на храни
  и напитки;
  Техническа и технологична документация.
11. Спазва и контролира Техническа и техноло-
изпълнението на техноло- гична документация;
гични инструкции, рецеп- Технологични схеми и
тури, диаграми и др. условни означения.
12. Познава, обслужва и Технологично обзавеж-
контролира експлоатацията дане за производство на
на машини, апарати, съо- храни и напитки;
ръжения и инсталации при Автоматични системи за
производството на храни и управление;
напитки; Технологични процеси
Задава, регулира, контро- при производство на
лира електронни програми храни и напитки.
на автоматични устройства.  
13. Познава и участва в Същност, принципи и сис-
организацията и контрола теми за организация на
на производството на храни производството и труда;
и напитки. Контрол на технологич-
  ните процеси.
Специфична за професията "Техник-технолог в хранително-вкусовата промишленост" задължителна профе-
сионална подготовка
Специалност 54101 "Зърносъхранение, зърнопреработка
и производство на фуражи"
14. Приема и съхранява Качество и хранителна
суровини, материали, полу- безопасност на зърно,
фабрикати; контролира зърнени храни, фуражи
условията на съхранение; и др.;
Подготвя, смила, преработ- Системи за контрол на
ва зърнена маса и произ- качеството - ISO, ДПП/
вежда фуражи; определя ДХП, НАССР и др.
степента на готовност; ана- Здравословни и безопасни
лизира показателите и условия на труд;
параметрите на техноло- Зърнени суровини - видо-
гичния процес; установява ве, състав, свойства,
отклонения в качеството и качествени показатели,
причините за тях; взема условия за съхранение
мерки за отстраняване и и др.;
недопускане. Технологични процеси
Опакова, съхранява и ек- при зърносъхранение,
спедира готова продукция. зърнопреработка и произ-
Познава предназначението водство на фуражи;
и позиционира технологич- Технологично оборудване
но оборудване в производ- за зърносъхранение,
ствен участък. зърнопреработка и произ-
Обслужва, регулира и кон- водство на фуражи;
тролира машини, апарати, Технохимични и микро-
съоръжения, инсталации; биологични анализи;
оценява техническата из- Технологичен контрол на
правност и безопасност производството.
при работа с технологично  
оборудване.  
Упражнява контрол в производствен участък.  
Извършва технохимичен и микробиологичен анализ на суровини, материали, полуфабрикати и готова продукция.  
Специалност 5410102 "Производство на хляб, хлебни и
сладкарски изделия"
15. Приема, съхранява, Качество и хранителна
дозира, подготвя сурови- безопасност на суровини,
ни, материали и полуфаб- материали, полуфабрика-
рикати, контролира усло- ти и готова продукция;
вията на съхранение. Системи за контрол на
Произвежда, опакова и качеството - ISO, ДПП/
съхранява хляб, хлебни и ДХП, НАССР и др.;
сладкарски изделия, наб- Здравословни и безопасни
людава, анализира и регу- условия на труд;
лира показателите и пара- Суровини, материали и
метрите на технологич- полуфабрикати - видове,
ните процеси; установява състав, свойства, качест-
отклонения в качеството вени показатели, условия
и причините за тях, взема на съхранение и др.;
мерки за отстраняване и Технологични процеси
недопускане. при производството на
Разполага в правилна тех- хляб, хлебни и сладкар-
нологична последовател- ски изделия;
ност помещения, техноло- Технологичен контрол на
гично оборудване, работни производството;
места и др. Технологично оборудване
Обслужва, регулира и кон- за производството на хляб,
тролира машини, апарати, хлебни и сладкарски
съоръжения, инсталации. изделия;
Оценява техническата из- Технохимични и микро-
правност и безопасност биологични анализи.
при работа с технологично  
оборудване.  
  Извършва органолептичен, технохимичен и микробиологичен анализ на суровини, материали, полуфабрикати и готова продукция.
  Води отчетност и документация на производството и труда.
Специалност 5410103 "Производство и преработка на
мляко и млечни продукти"
16. Приема и съхранява Качество и хранителна
суровини, материали и безопасност на млякото и
полуфабрикати; млечните продукти;
Контролира условията на Системи за контрол на
съхранение; качеството - ISO, ДПП/
Подготвя, преработва мляко ДХП, НАССР и др.;
и произвежда млечни про- Здравословни и безопасни
дукти; определя степента условия на труд;
на готовност; анализира по- Мляко - видове, състав,
казателите и параметрите свойства, качествени
на технологичния процес; показатели, условия за
установява отклонения в ка- съхранение и др.;
чеството и причините за тях; Технологични процеси
взема мерки за отстраня- при производство на
ване и недопускане. мляко и млечни про-
Опакова, съхранява и ек- дукти;
спедира готова продукция. Технологично оборудване
Познава предназначението при производство на мля-
и позиционира технологич- ко и млечни продукти;
но оборудване в производ- Технохимични и микро-
ствен участък. биологични анализи;
Обслужва, регулира и кон- Технологичен контрол на
тролира машини, апарати, производството.
съоръжения, инсталации;  
оценява техническата из-  
правност и безопасност  
при работа с технологично  
оборудване.  
Упражнява контрол в про-  
изводствен участък.  
Извършва технохимичен и  
микробиологичен анализ на  
суровини, материали, полу-  
фабрикати и готова про-  
дукция.  
Специалност 5410104 "Производство на месо, месни
продукти и риба"
17. Приема и съхранява Качество и хранителна
суровини, материали, полу- безопасност на месото,
фабрикати; контролира месните и рибните полу-
условията на съхранение; фабрикати и готовите
Подготвя, преработва мес- продукти;
ни и рибни суровини; опре- Системи за контрол на
деля степента на готовност; качеството - ISO, ДПП/
анализира показателите и ДХП, НАССР и др.;
параметрите на технологич- Здравословни и безопасни
ния процес; установява от- условия на труд;
клонения в качеството и Месни и рибни суровини -
причините за тях; взема видове, състав, свойства,
мерки за отстраняване и качествени показатели,
недопускане. условия за съхранение
Опакова, съхранява и ек- и др.;
спедира готова продукция. Технологични процеси
Познава предназначението при месодобив и месо-
и позиционира технологич- преработка;
но оборудване в производ- Технологично оборудване
ствен участък. за производство на месо,
Обслужва, регулира и кон- месни и рибни продукти;
тролира машини, апарати, Технохимични и микро-
съоръжения, инсталации; биологични анализи;
оценява техническата из- Технологичен контрол на
правност и безопасност производството.
при работа с технологично  
оборудване.  
Упражнява контрол в про-  
изводствен участък.  
Извършва технохимичен  
и микробиологичен анализ  
на суровини, материали,  
полуфабрикати и готова  
продукция.  
Специалност 5410105 "Производство на консерви"
18. Приема и съхранява су- Качество и хранителна
ровини, материали, полу- безопасност на суровини,
фабрикати; контролира полуфабрикати, консер-
условията на съхранение. вирани храни;
Подготвя, смила, преработ- Системи за контрол на
ва плодове и зеленчуци; качеството - ISO, ДПП/
определя степента на готов- ДХП, НАССР и др.
ност; анализира показате- Здравословни и безопасни
лите и параметрите на тех- условия на труд;
нологичния процес; устано- Суровини и материали за
вява отклонения в качест- производство на кон-
вото и причините за тях; серви - видове, състав,
взема мерки за отстраня- свойства, качествени
ване и недопускане. показатели, условия за
Опакова, съхранява и ек- съхранение и др.;
спедира готова продукция. Технологични процеси
Познава предназначението при производство на
и позиционира технологич- консерви;
но оборудване в производ- Технологично оборудване
ствен участък. за производство на
Обслужва, регулира и консерви;
контролира машини, апа- Технохимични и микро-
рати, съоръжения, инстала- биологични анализи;
ции; оценява техническата Технологичен контрол на
изправност и безопасност производството.
при работа с технологично  
оборудване.  
Упражнява контрол в про-  
изводствен участък.  
Извършва технохимичен и  
микробиологичен анализ  
на суровини, материали,  
полуфабрикати и готова  
продукция.  
Специалност 5410106 "Производство на алкохолни и безалкохолни напитки"
19. Приема и съхранява Качество и хранителна
суровини, материали, полу- безопасност на сурови-
фабрикати; контролира ните, полуфабрикатите и
условията на съхранение; готовата продукция при
Подготвя, смила, прера- производството на
ботва суровини и матери- напитки;
али; определя степента на Системи за контрол на
готовност; анализира по- качеството - ISO, ДПП/
казателите и параметрите ДХП, НАССР и др.
на технологичния процес; Здравословни и безопасни
установява отклонения в условия на труд;
качеството и причините за Суровини - видове, със-
тях; взема мерки за от- тав, свойства, качествени
страняване и недопускане. показатели, условия за
Опакова, съхранява и ек- съхранение и др.;
педира готова продукция. Технологични процеси
Познава предназначението при производство на
и позиционира технологич- напитки;
но оборудване в производ- Технологично оборудване
ствен участък. за производство на
Обслужва, регулира и кон- напитки;
тролира машини, апарати, Технохимични и микро-
съоръжения, инсталации; биологични анализи;
оценява техническата из- Технологичен контрол на
правност и безопасност производството.
при работа с технологично  
оборудване.  
Упражнява контрол в про-  
изводствен участък.  
Извършва технохимичен и  
микробиологичен анализ на  
суровини, материали, полу-  
фабрикати и готова про-  
дукция.  
Специалност 5410107 "Производство на захар и захарни
изделия"
20. Приема и съхранява Качество и хранителна
суровини, материали, полу- безопасност при произ-
фабрикати; контролира водството на захар и
условията на съхранение; захарни изделия;
Подготвя и преработва Системи за контрол на
суровини и материали за качеството - ISO, ДПП/
производство на захар и ДХП, НАССР и др.
захарни изделия; определя Здравословни и безопасни
степента на готовност; ана- условия на труд;
лизира показателите и па- Суровини - видове, със-
раметрите на технологичния тав, свойства, качествени
процес; установява отклоне- показатели, условия за
ния в качеството и причи- съхранение и др.;
ните за тях; взема мерки за Технологични процеси
отстраняване и недопускане. при производство на захар
Опакова, съхранява и ек- и захарни изделия;
спедира готова продукция. Технологично оборудване
Познава предназначението за производство на захар
и позиционира технологично и захарни изделия;
оборудване в производствен Технохимични и микро-
участък. биологични анализи;
Обслужва, регулира и кон- Технологичен контрол на
тролира машини, апарати, производството.
съоръжения, инсталации;  
оценява техническата из-  
правност и безопасност при  
работа с технологично  
оборудване.  
Упражнява контрол в про-  
изводствен участък.  
Извършва технохимичен и  
микробиологичен анализ на  
суровини, материали, полу-  
фабрикати и готова про-  
дукция.  
Специалност 5410108 "Производство на тютюн и тютюневи изделия"
21. Приема и съхранява Качество и хранителна
суровини, материали, полу- безопасност на тютюна и
фабрикати; контролира тютюневите изделия;
условията на съхранение. Системи за контрол на
Подготвя и преработва тю- качеството - ISO, ДПП/
тюн и произвежда тютюневи ДХП, НАССР и др.;
изделия; определя степента Здравословни и безопасни
на готовност; анализира условия на труд;
показателите и параметрите Тютюни - видове, състав,
на технологичния процес; свойства, качествени
установява отклонения в ка- показатели, условия за
чеството и причините за тях; съхранение и др.;
взема мерки за отстранява- Технологични процеси
не и недопускане. при производство на
Опакова, съхранява и ек- тютюн и тютюневи
спедира готова продукция. изделия;
Познава предназначението Технологично оборудване
и позиционира технологично при производство на
оборудване в производствен тютюн и тютюневи
участък. изделия;
Обслужва, регулира и кон- Технохимични и микро-
тролира машини, апарати, биологични анализи;
съоръжения, инсталации; Технологичен контрол на
оценява техническата из- производството.
правност и безопасност при  
работа с технологично  
оборудване.  
Упражнява контрол в про-  
изводствен участък.  
Извършва технохимичен и  
микробиологичен анализ на  
суровини, материали, полу-  
фабрикати и готова  
продукция.  
Специалност 5410109 "Производство на растителни
мазнини, сапуни и етерични масла"
22. Приема и съхранява Качество и хранителна
суровини, материали, полу- безопасност на растител-
фабрикати; контролира ните мазнини, сапуните и
условията на съхранение. етеричните масла;
Подготвя и преработва су- Системи за контрол на
ровини, произвежда расти- качеството - ISO, ДПП/
телни мазнини, сапуни ДХП, НАССР и др.;
и етерични масла; определя Здравословни и безопасни
степента на готовност; ана- условия на труд;
лизира показателите и Суровини - видове, състав,
параметрите на технологич- свойства, качествени
ния процес; установява от- показатели, условия за
клонения в качеството и съхранение и др.;
причините за тях; взема Технологични процеси
мерки за отстраняване и при производство на
недопускане. растителни мазнини,
Опакова, съхранява и ек- сапуни и етерични масла;
спедира готова продукция. Технологично оборудване
Познава предназначението за производство на расти-
и позиционира технологично телни мазнини, сапуни и
оборудване в производствен етерични масла;
участък. Технохимични и микро-
Обслужва, регулира и кон- биологични анализи;
тролира машини, апарати, Технологичен контрол на
съоръжения, инсталации; производството.
оценява техническата из-  
правност и безопасност при  
работа с технологично  
оборудване.  
Упражнява контрол в про-  
изводствен участък.  
- Извършва технохимичен и микробиологичен анализ на суровини, материали, полуфабрикати и готова продукция.  
   

5. Система за оценяване и сертифициране
Оценяването на знанията, уменията и професионално-личностните качества на обучаваните в институциите на системата за професионално образование и обучение е в съответствие с изискванията на Наредба № 3 от 2003 г. за системата за оценяване (ДВ, бр. 37 от 2003 г.). При оценяването се определя степента на постигане на поставените цели и подцели на обучението.
Оценяването се извършва на три нива - входящо, междинно и изходно.
Оценките от проверките се изчисляват по шестобалната система.
Входящото образователно равнище за начално професионално обучение се удостоверява чрез:
- свидетелство за завършено основно образование при прием на ученици и лица, навършили 16 години - за професионално образование в професионалните гимназии;
- диплома за средно образование при прием на лица, навършили 16 години - за професионално обучение в центрове за професионално обучение или в професионални гимназии.
Входящото равнище при повишаване на квалификацията се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация или удостоверение за професионално обучение.
5.1. Оценяване на междинно ниво
5.1.1. За оценяване по теория
Слаб 2 - обучаваният не е овладял терминологията, не умее да представи усвоените знания;
Среден 3 - обучаваният е осмислил основни понятия, умее да ги дефинира и с тяхна помощ описва основни факти, процеси, явления, закони и зависимости;
Добър 4 - обучаваният разбира, обяснява и сравнява факти, методи, схеми, зависимости и умее да прилага усвоените знания в познати ситуации;
Много добър 5 - обучаваният умее да прилага усвоените знания в нови ситуации; прави сравнения на процеси и технологии по предварително зададени критерии;
Отличен 6 - обучаваният умее да прилага усвоените знания в нови ситуации; прави анализи, оценки и сравнения на процеси и технологии по предварително зададени критерии.
5.1.2. За оценяване по практика
Слаб 2 - обучаваният не може да изпълни поставена практическа задача в позната ситуация по предварително дадени указания;
Среден 3 - обучаваният умее да изпълни поставена практическа задача в позната ситуация, спазвайки правилата за безопасен труд, по предварително дадени указания;
Добър 4 - обучаваният умее да изпълни самостоятелно поставена практическа задача в познати условия, спазвайки правилата за безопасен труд, по предварително дадени указания;
Много добър 5 - обучаваният умее да изпълни поставена практическа задача в нови условия, да подбере сам методи и материали, спазвайки правилата за безопасен труд;
Отличен 6 - обучаваният умее да разработи план за изпълнение и да изпълни практическа задача в нови условия, спазвайки правилата за безопасен труд, както и да оцени качеството на работата си.
5.1.3. При оценяване на обучение, организирано на модулен принцип, се разработва система за оценяване, която включва:
- описание на професионалните компетенции, които ще бъдат проверявани при всяко изпитване;
- определяне на минималния брой точки, при който обучаваният се счита за издържал (обучаваният е овладял минималните знания и умения, необходими да продължи обучението си);
- определяне на критерии за оценяване на всяка задача от изпитването;
- въвеждане на коефициент на тежест за всяка изпитна процедура при оформяне на окончателната оценка;
- задаване на формула (скала) за изчисляване на оценката по шестобалната система.
5.1.4. Инструменти за оценяване - тест, практическо задание, устно изпитване, практически задачи и други, се разработват в съответствие с научните изисквания за всеки от тях.
5.2. Оценяване на изхода
Държавните изпити за придобиване на трета степен на професионална квалификация са два - по теория на професията и по практика на професията, и се провеждат по национални изпитни програми, утвърдени от министъра на образованието и науката в съответствие с ДОИ за придобиване на квалификация по професията "Техник-технолог в хранително-вкусовата промишленост" - трета степен на професионална квалификация.
5.2.1. Изпит по теория
Критериите за оценяване са формулирани като обобщение на подцелите от "Цели на обучението". Показателите за оценяване отразяват степента на постигане на подцелите. Критериите и показателите за оценяване и тежестта им в общата оценка са представени в табл. 4.

Таблица 4

Критерий Показатели Тежест (%)
1. Знания за тех- Същност, цели, значение 40
нологичните на технологичните про-  
процеси и тех- цеси и технологичното  
нологичното оборудване, технологич-  
оборудване при ните параметри и пока-  
производството затели;  
на храни и на- Последователност на  
питки в съответ- технологичните процеси  
ствие с норма- и операции.  
тивните изиск-    
вания    
2. Знания за ор- Методи и форми на ор- 25
ганизацията и ганизация на производ-  
контрола на ството и труда;  
производството Технологичен контрол  
на храни и на производствените  
напитки процеси - видове, мето-  
  ди, средства.  
3. Икономически Трудово законодателство, 20
и трудовоправни права и задължения на  
знания участниците в трудовия  
  процес, договорни отно-  
  шения между работода-  
  тел и работник, системи  
  за заплащане на труда  
  и др.  
  Оперативна, статистическа и счетоводна дейност.  
4. Знания за Изисквания за безопасна 10
здравословни и работа на работното  
безопасни усло- място съгласно норма-  
вия на труд и тивните документи;  
производство на Правила за производство  
качествена и на качествена и безопас-  
безопасна храна на храна.  
5. Чуждоезикови Превод на кратък текст, 5
знания и умения свързан с изучаваната  
  професия.  
  Общо 100
     

5.2.2. Изпит по практика
Критериите за оценяване са формулирани като обобщение на подцелите от "Цели на обучението". Показателите за оценяване отразяват степента на постигане на подцелите. По време на изпита обучаваните се поставят при еднакви предварително известни условия и им се дават указания за работа.
Критериите и показателите за оценяване, както и тежестта им в общата оценка са представени в табл. 5.

Таблица 5

Критерий Показатели Тежест (%)
1. Изпълнение на Прилагане на усвоените 75
производствени теоретични знания и  
дейности по спе- практически умения в  
циалността в конкретни практически  
съответствие с дейности;  
нормативните Спазване на норматив-  
изисквания ните изисквания; осмис-  
  ляне на изпълнението на задачата според конкретното изделие;  
  Точно спазване на разходните норми;  
  Умения за работа с материално-техническата база - машини, съоръжения, инструменти, пособия и др.;  
  Ефективно и екологично използване на суровини, материали, полуфабрикати;  
  Оценка и самооценка на резултатите от дейността (постижения, грешки, пропуски);  
  организация на труда;  
  Спазване на правилата за ДПП/ДХП при изпълнение на конкретна задача.  
2. Здравословно Знания и умения за без- 10
и безопасно уп- опасна работа на работ-  
ражняване на ното място при изпъл-  
изучаваната про- нение на изпитното  
фесия и опазване задание;  
на околната Безопасна работа с ма-  
среда шини, съоръжения, ин-  
  струменти, материали;  
  Разпознаване на опасни ситуации при изпълнение на конкретна задача, дефиниране и спазване на предписанията за своевременна реакция;  
  Умение за оказване на първа помощ на пострадал при авария;  
  Опазване на околната среда при изпълнение на конкретни производствени дейности.  
3. Организация Подготвяне на необхо- 10
на работното димите материали, суро-  
място вини, машини, съоръ-  
  жения, пособия за изпълнение на изпитното задание;  
  Почистване и подреждане на работното място;  
  Спазване на технологичната последователност при работа.  
4. Хигиенна Спазване на инструкции- 5
безопасност на те и правилата за про-  
произвежданите изводство на безопасни  
храни и напитки храни и напитки.  
  Общо 100
     

5.3. Удостоверяване на професионалното образование и обучение
Завършено професионално обучение с придобиване на трета степен на професионална квалификация се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация.
Съдържанието на документа се определя съгласно ДОИ за документите за системата на народната просвета и ДОИ за придобиване на квалификация по професията "Техник-технолог в хранително-вкусовата промишленост" - трета степен на професионална квалификация.
6. Изисквания към материалната база
Материалната база е в съответствие с изискванията на действащите нормативни актове на Министерството на образованието и науката, Министерството на труда и социалната политика, Министерството на вътрешните работи, Министерството на здравеопазването, отрасловите министерства и съответните български стандарти.
Обучението по теория се осъществява в учебни кабинети, а по практика - в учебни работилници или базови обекти (предприятия), при предварително сключени договори. Нормативните изисквания към учебната работилница са в съответствие с дейностите, които ще се извършват в нея, с ергономичните и естетичните изисквания и с методическите указания.
6.1. Учебен кабинет
6.1.1. Основно оборудване: работно място на всеки обучаван (работна маса и стол), работно място на обучаващия (работна маса и стол), учебна дъска, шкафове, гладка свободна стена за окачване на табла, платно за прожектиране, дъска за писане, други средства за обучение и дидактическа техника.
6.1.2. Учебни помагала: демонстрационни макети и модели; реални образци; онагледяващи табла; учебни видеофилми; програмни продукти.
6.2. Учебни работилници и лаборатории
Учебните работилници се оборудват с машини и съоръжения, както и със съответни помагала съобразно всяка специалност. Учебните работилници осигуряват работни места за всички обучавани, както и едно работно място за обучаващия.
6.2.1. Основно оборудване за специалност "Зърносъхранение, зърнопреработка и производство на фуражи"
Приемни съоръжения, силозни клетки, сепаратори, шелмашина, четкомашина, овлажнителни апарати, кондиционери, валцмашини, планзихтери, грисмашини, бъркачки, машини за пакетиране, дозатори, лющачни машини, чукови дробилки, магнитни сепаратори, циклони, смесители, пулверизаторни дюзи, инсталация за гранулиране и др.
Лаборатория: храномер, влагомер, глутеномиячка, тестомесачка, диафаноскоп, мелничка за смилане, лабораторен планзихтер, техническа и аналитична везна, сушилня, термостат, прибори, пособия и др.
6.2.2. Основно оборудване за специалност "Производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия"
Работна маса, везна, тестомесачна машина, миксер, машина за обработка на тесто, ферментационна камера, съоръжения за топлинна обработка (пещ, котлони, съоръжения за пържене), хладилни камери, ръчни инструменти и инвентар, три мивки, столове и учебна дъска.
Лаборатория: аналитична и техническа везна, дестилатор, термостат, водна баня, сушилня, глутеномиячка, печка, хладилник, камина, ексикатор, прибори и пособия и др.
6.2.3. Основно оборудване за специалност "Производство и преработка на мляко и млечни продукти"
Приемни съоръжения, съдове за съхранение, центрофуги, хомогенизатори, топлообменни апарати (пастьоризатори и др.), замразяващи апарати, сушилни, заквасочник, маслоизготвители, сиреноизготвители, разфасовъчни и пакетиращи машини за мляко и млечни продукти, преси, агрегат за формиране на кашкавал, вани, опаковъчен вакуумапарат, волфмашина, термостатна камера, хладилна камера и др.
Лаборатория: апаратура за определяне на масленост, рефрактометър, електронни везни, сушилня, микроскопи, прибори и др.
6.2.4. Основно оборудване за специалност "Производство на месо, месни продукти и риба"
Транспортен път, маси за обезкостяване с неръждаеми плотове, съоръжения за рязане, волфмашина, кутермашина, ледогенератор, бъркачна машина, шприцмашина, тумблер, съдове за мариноване, пълначна машина, автомати за дозиране и клипсоване, термична камера, димогенератор, опаковъчна техника, тегловни автомати, хладилни камери и работни инструменти.
Лаборатория: технико-химична и аналитична везна, центрофуга, ексикатор, електрическа сушилня с автоматичен терморегулатор, дестилатор, водна баня, муфелна пещ, апарат на Соксле, Келдалов апарат, рН-метър, ареометри, епруветки на Тиле, трихинелоскоп, миксер, ножици, пинсети, скалпели, реактиви, лабораторни прибори и пособия (епруветки, колби, пипети, бюрети, фунии, мерителни цилиндри, филтри, термометри и др.).
6.2.5. Основно оборудване за специалност "Производство на консерви"
Приемни съоръжения, машини и съоръжения за предварителна обработка на плодове и зеленчуци, пасирмашини, дробилки, мелници, бланшори, пържилни вани, стерилизатори, сушилни, охладителни и замразвателни апарати, вакуумизпарителни инсталации, преси, центрофуги, хомогенизатори, деаератори, филтри, помпи, депозитни съдове, конфитюрни казанчета, пастьоризатори, машини за пълнене, затваряне и опаковане на консерви и др.
Лаборатория: дестилатор за вода, хладилник, хомогенизатор, рефрактометър, рН-метър, сушилня, водна баня, муфелна пещ, технически и аналитични везни, термостат, камина, микроскоп, автоклав, центрофуга, спектрофотометър, спектрален колориметър, апарат на Хьоплер, желеметър, пектинометър, термометри, ареометри, прибори и др.
6.2.6. Основно оборудване за специалност "Производство на алкохолни и безалкохолни напитки"
Приемни съоръжения, гроздомелачки, оцедвачи, преси, винификатори, винематици, сулфодозатори, помпи, филтри, фризери, пастьоризатори, апарати за производство на малц и пивна мъст, ферментатори, ацетатори, сатуратори, дестилационни апарати, машини и съоръжения за бутилиране и опаковане на напитки.
Лаборатория: дестилационен апарат, аналитична и техническа везна, рефрактометър, спектрофотометър, афрометър, хайсметър, поляриметър, ебулиометър на Салерон-Дюжарден, рН-метър, водна баня, апарат за летлива киселинност, апарат на Киелдал, портативна мелница, озахарителен (майш) апарат, фаринотом, сушилня и др.
6.2.7. Основно оборудване за специалност "Производство на захар и захарни изделия"
Приемни съоръжения за суровини, резачки, дифузна уредба, екстрактори, преддефекатор, дефекатор, сатуратор, филтри, вакуумапарати, центрофуги, кристализатори, мелници, сита, сепаратори, вакуумфилтри, лавьор, автоклав, неутрализатор, месачни машини, изтеглящи машини, дражирбарабани, машини за производство на шоколадови изделия, халва, локум, бисквити, вафли, дражебонбони, фонданови бонбони, желебонбони, млечно-маслени бонбони, машини за опаковка и разфасоване на готовите захарни изделия и др.
Лаборатория: рефрактометри, поляриметри, сушилни, техническа и аналитична везна, апарат на Соксле, прибори и др.
6.2.8. Основно оборудване за специалност "Производство на тютюн и тютюневи изделия"
Сушилни съоръжения, апаратура за регулиране на влажност и температура, сортировачи, смесители, тютюноизграждащи агрегати, кантари, ферментационни камери, вакуумнавлажнителни камери, резачни машини, барабани за охлаждане, обезпрашаване и подсушаване на тютюна, машини и съоръжения за преработка на тютюневите жили, цигарени машини, машини за производство на цигарени филтри, филтропоставящи, опаковъчни, целофаниращи, пачкиращи и кашонирмашини.
Лаборатория: апаратура за определяне на влагосъдържание, апаратура за определяне на катран, прибори и др.
6.2.9. Основно оборудване за специалност "Производство на растителни мазнини, сапуни и етерични масла"
Ситови сепаратори, сепаратори, смукателни вентилатори, четкови мелници, лющачни машини, валцови мелници, шнекови преси, екстрактори, котли за варене на сапун, бъркачки, охладителни преси, резачни машини, дестилационни казани, кондензатор-охладители, кохобатори, флорентински съдове, сборници за етерични масла и дестилирани води, помпи, филтри, охладители, техническа и аналитична везна, рефрактометър, денситометър, поляриметър, рН-метър и др.
Лаборатория: газхроматограф, рефрактометър, денситометър, поляриметър, рН-метър, бюрета, техническа и аналитична везна и др.
7. Изисквания към обучаващите
Обучението по задължителна професионална подготовка, специфична за професията "Техник-технолог в хранително-вкусовата промишленост" - трета степен на професионална квалификация, включваща теоретично обучение и практическо обучение - учебна и производствена практика, се извършва от квалифицирани обучаващи, които отговарят на следните изисквания:
7.1. По теоретично обучение:
Да притежават образователно-квалификационна степен "магистър" с професионална квалификация "магистър-инженер" по технология на съответната специалност или "бакалавър" с професионална квалификация "инженер по технология на храните, напитките и ароматно-вкусовите и биотехнологични продукти".
7.2. По практическо обучение (учебна и производствена практика):
Да притежават образователно-квалификационна степен "бакалавър" с професионална квалификация "инженер" по технология на храните, напитките, аромато-вкусовите продукти и биотехнологичните продукти, "магистър" с професионална квалификация "магистър-инженер" по технология на съответната специалност или учител-специалист по практика.
Препоръчително е на всеки три години обучаващите да преминават курс по нови технологии и материали за актуализиране на професионалните им знания и умения.
8. Процедури за преглед и актуализиране на ДОИ по професията "Техник-технолог в хранително-вкусовата промишленост" - трета степен на професионална квалификация:
- апробиране на ДОИ в обучаващи институции;
- текущ мониторинг на дейностите, свързани с внедряване на ДОИ;
- ежегоден анализ на резултатите и промени при доказана необходимост.


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти