Logo Неделя, 11 Април


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 23 ОТ 15 ДЕКЕМВРИ 2005 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯ "ТЕХНИК ПО ОЧНА ОПТИКА"

В сила от 24.01.2006 г.
Издадена от министъра на образованието и науката

Обн. ДВ. бр.7 от 24 Януари 2006г.

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. С тази наредба се определя държавното образователно изискване (ДОИ) за придобиване на квалификация по професия 725010 "Техник по очна оптика" от област на образование "Здравеопазване" и професионално направление 725 "Медицинска диагностика и технологии" съгласно списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение.

Чл. 2. Държавното образователно изискване за придобиване на квалификация по професия 725010 "Техник по очна оптика" съгласно приложението определя изискванията за придобиване трета степен на професионална квалификация за специалността 7250101 "Очна оптика".


Чл. 3. (1) Въз основа на ДОИ по чл. 1 и рамковите програми по чл. 10, ал. 3 от Закона за професионалното образование и обучение се разработват учебен план и учебни програми за обучението по съответната специалност по чл. 2.
(2) Документацията по ал. 1 за професионално образование се разработва от Министерството на образованието и науката, а за професионално обучение - от обучаващата институция.

Раздел II.
Съдържание на държавното образователно изискване


Чл. 4. (1) С ДОИ по чл. 1 се определя равнището на задължителната професионална подготовка в края на обучението по професията, което гарантира на обучаемия възможност за упражняване на професията "Техник по очна оптика".
(2) Държавното образователно изискване за придобиване на квалификация по професия "Техник по очна оптика" определя общата, отрасловата и специфичната задължителна професионална подготовка за професията, както и задължителната чуждоезикова подготовка по професията и избираемата подготовка.
(3) Съдържанието на всеки вид задължителна професионална подготовка по ал. 2 включва:
1. необходимите професионални компетенции (знания, умения и професионално-личностни качества);
2. тематичните области, от които се формира съдържанието на учебните предмети/модули.


Чл. 5. С ДОИ по чл. 1 се определят и входящото образователно равнище, изискванията към здравословното състояние на кандидатите за обучение, профилът на професията, целите на обучението, оценяването по време и при завършване на обучението, удостоверяването на придобитата професионална квалификация, необходимата материална база.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 1. Лицата, които са приети за обучение до учебната 2003/2004 г., включително по специалности и професии от професионално направление "Машиностроене и уредостроене" от списъка на специалностите и професиите за професионалните училища на Министерството на образованието, науката и културата от 1993 г., се обучават и завършват обучението си по учебните планове и учебните програми, които са действали при постъпването им.


§ 2. Тази наредба се издава на основание чл. 17, т. 3 във връзка с чл. 16, т. 7 от Закона за народната просвета.


§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".


Приложение към чл. 2


Държавно образователно изискване за
придобиване на квалификация по професията
"Техник по очна оптика"
 
Професионално направление:
 
725 Медицинска диагностика и технологии
   
Наименование на професията:
 
725010 Техник по очна оптика
   

1. Входни характеристики
1.1. Степен на професионална квалификация и входящо образователно равнище
В табл. 1 е представена специалността, включена в професия "Техник по очна оптика" - трета степен на професионална квалификация, съгласно списъка на професиите за професионално образование и обучение (2005 г.), както и входящото минимално образователно равнище за придобиване на съответната степен на професионална квалификация.

Таблица 1

Специалност Степен на Входящо
  професио- минимално
  нална ква- образователно
  лификация равнище
7250101 Очна Трета Средно
  оптика   образование
       

1.2. Изисквания към здравословното състояние на кандидатите за обучение
Кандидатът за обучение е физически и психически здрав, годен да упражнява професията, с нормален слух, зрение и цветоусещане, което се удостоверява с медицинско свидетелство.
По време на обучението, ако се установят признаци за отклонение от медицинските изисквания, противопоказани за упражняваната професия, обучението се прекратява и обучаваният се насочва към центровете за професионално ориентиране с цел да се избере подходяща за неговото здравословно състояние професия.
2. Профил на професията
2.1. Дейности, предмети и средства на труда и професионални компетенции по специалности.
Основните характеристики на профила на професията и специалността са представени в табл. 2.

Таблица 2

Описание на Предмети Професионални компетенции
трудовите дейнос- и средства знания за умения за професионално-
ти (задачи) на труда     личностни качества
1 2 3 4 5
1. Разчитане и Рецепта, пупилна линия Анатомия и физиология Разчитане, анализиране Комуникативност;
пресмятане на рецепти и пупилометър. на окото; и пресмятане на данни Толерантност;
за корекции на   Методи за корекция на от рецептата; Способност за анализ,
зрението.   зрителната острота; Измерване с пупилна оценка и вземане на
    Методи за пресмятане линия и пупилометър. решения;
    на лещи с астигматично   Акуратност и
    и призматично   съобразителност.
    действие;    
    Устройство и принципи    
    на действие на пупилна    
    линия и пупилометър.    
2. Консултиране на Рецепта, пупилна линия, Видове рамки за очила; Намиране на Комуникативност;
клиента и подбиране на каталози за рамки, Видове системи за необходимата Толерантност;
рамка за очила. различни видове рамки, оразмеряване на рамки информация в каталози; Способност за анализ,
Предварително видеосистема за за очила; Използване на оценка и вземане на
напасване на рамката за подбиране на рамки за Конструктивни професионална решения;
очила. очила, корекционни параметри на рамки за терминология, вкл. на Акуратност;
  клещи за рамки, уред за очила; чужд език; Сръчност;
  нагряване на рамки; Естетични, анатомични и Консултиране на Съобразителност.
  Кодекс на труда;Кодекс оптико-функционални клиента за видовете  
  за социалното изисквания към рамките рамки за очила и  
  осигуряване (загл. изм. за очила; функционалните им  
  ДВ, бр. 67 от 2003 г.); Видове корекционни особености;  
  Закон за здравното клещи и техните Измерване на  
  осигуряване (ДВ, бр. 70 функции; конструктивни  
  от 1998 г.); Принципи на действие и параметри на рамки за  
  Правилници за работа с уреди за очила;  
  приложението на нагряване на рамки; Подбиране на рамка  
  законите. Принцип на действие на съобразно естетичните,  
    видеосистемата за анатомичните и  
    подбор на рамка за оптико-функционалните  
    очила; особености на клиента;  
    Действащата Работа с клещи и  
    здравно-осигурителна нагревателен уред;  
    система; Промяна на наклона,  
    Действащата извивката и позицията  
    социално-осигурителна на рамката за очила  
    система. чрез клещи и нагряване  
      с цел напасване  
      съобразно  
      антропометричните  
      данни на главата на  
      клиента;  
      Работа с видеосистема  
      за подбор на рамка за  
      очила.  
3. Консултиране на Рецепта, фирмени Професионалната Използване на Самообладание;
клиента и подбиране на каталози за лещи, терминология, вкл. и на каталожни материали на Консултативно-
вида корекционни ценови листи, фирмени чужд език; български и чужди психологически усет към
лещи за очила. мостри на лещите за Видове корекционни езици; индивидуалните
  очила, шублер, лещи за очила и техните Ползване на особености на клиента;
  дебеломер, лупа, оптични и конструктивни професионална Комуникативност.
  полярископ, параметри; терминология, вкл. и на  
  спектрометър, Видове оптични чужд език;  
  диоптромер (проверен покрития на лещи за Консултиране на  
  от Държавната агенция очила; клиенти и подбиране на  
  за метрология и Видове оцветявания на необходимите лещи  
  технически надзор). лещи за очила; съобразно изискванията  
    Фирмени качества и на рецептата и клиента;  
    особености на лещите за Измерване с дебеломер,  
    очила; диоптромер, лупа,  
    Устройство и принцип на полярископ,  
    действие на: шублер, спектрофотометър.  
    дебеломер, диоптромер,    
    лупа, полярископ,    
    спектрофотометър.    
4. Снемане на Рамка, пупилна линия, Центриране на лещи за Измерване на Самообладание;
индивидуална мярка на пупилометър, линия за очила; разстоянието между Консултативно-
клиента - определяне на височина. Конструктивни зениците на очите; психологически усет към
разстоянието между   параметри на рамки за Измерване на индивидуалните
зениците и положението   очила; положението на особености на клиента;
на зениците спрямо   Специфични изисквания зениците спрямо Прецизност.
рамката за очила.   към очилата съобразно рамката;  
    изискванията за Работа с уредите за  
    приложенията им; измерване: пупилна  
    Принципи на действие линия, пупилометър и  
    на пупилна линия, линия за височина.  
    пупилометър и линия за    
    височина.    
5. Консултиране на Рецепта, фирмени Видове контактни лещи; Разчитане на рецепта за Самообладание;
клиента за подбиране, каталози, фирмени Избор на контактни контактни лещи; Консултативно-
закупуване, употреба и мостри, ценови листи; лещи съобразно Консултиране на психологически усет към
поддържане на препарати за рецептата и желанието клиента за подбора на индивидуалните
контактни лещи. поддържане на окото на клиента; подходящи контактни особености на клиента;
  (изк. сълза), Влияние на контактните лещи; Наблюдателност;
  за промиване, лещи върху очите и Демонстриране на Комуникативност.
  почистване, възможни усложнения клиента как се поставят  
  дезинфекциране и при неспазване и свалят контактни лещи;  
  съхранение на контактни условията за носене на Демонстриране на  
  лещи; пинсети, контактните лещи. клиента как се  
  контейнери,   почистват, съхраняват и  
  демонстрационни   подменят контактните  
  препарати.   лещи;  
      Работа с различни  
      фирмени каталози и  
      инструкции.  
6. Подбиране на Рецепта, фирмени Видове аберации на Използване на Комуникативност;
специални зрителни каталози, очила с лупа, оптичните системи; каталожни материали на Толерантност;
помощни средства. очила с телескопична Различните видове български и чужд език; Способност за анализ,
  система, ортопедични, специални зрителни Консултиране на оценка и вземане на
  стенопеични, помощни средства; клиента за видовете решения;
  апланатични и Принцип на действие на рамки за очила и Акуратност и
  рефлексни очила, зрителните помощни функционалните им съобразителност;
  оклузиви и др. средства; особености; Прецизност;
    Видове рамки за очила; Измерване на Сръчност.
    Видове системи за конструктивни  
    оразмеряване на рамки параметри на рамки за  
    за очила; очила;  
    Конструктивни Подбиране на рамка  
    параметри на рамките за съобразно естетичните,  
    очила; анатомичните и  
    Естетични, анатомични и оптико-функционалните  
    оптико-функционални особености на клиента;  
    изисквания към рамки за Работа с клещи и уреди  
    очила; за нагряване на рамки;  
    Видове корекционни Формоизменение на  
    клещи за очила и рамката за очила чрез  
    техните функции; клещи и нагряване с цел  
    Принципи на действие и напасване съобразно  
    работа с уреди за антропометричните  
    нагряване на рамки; данни на главата на  
    Принцип на действие на клиента;  
    видеосистема за подбор Работа с видеосистема  
    на рамки за очила; за подбор на рамка за  
    Приложение на очила;  
    специалните очила; Изготвяне на поръчка за  
    Изисквания към специални помощни  
    специалните очила. зрителни средства.  
7. Консултиране и Фирмени каталози и Спектрална Намиране на Комуникативност;
подбиране на защитни мостри за рамки и лещи чувствителност на окото; необходимата Толерантност;
очила. за очила, ценови листи, Видове увреждания на информация в каталози; Способност за анализ,
  спектрофотометър, окото от Използване на оценка и вземане на
  полярископ, електромагнитно професионална решения;
  корекционни клещи за лъчение (инфрачервени терминология на чужди Акуратност и
  рамки, уреди за лъчи, UV лъчи, лазерни езици; съобразителност;
  нагряване на рамки. лъчи, високоинтензивно Консултиране на Сръчност.
    светлинно лъчение); клиента за видовете  
    Защитно действие на рамки за очила и  
    оптичните материали и функционалните им  
    оптичните покрития; особености;Измерване  
    Подбор на защитни на конструктивни  
    лещи за очила; параметри на рамки за  
    Конструктивни очила;  
    параметри на рамки за Подбиране на рамка  
    очила; съобразно естетичните,  
    Естетични, анатомични и анатомичните и  
    оптико-функционални оптико-функционалните  
    изисквания към рамките особености на клиента;  
    за очила; Работа с клещи и уреди  
    Видове корекционни за нагряване на рамки  
    клещи за очила и за очила;  
    техните функции; Промяна на наклона,  
    Принцип на действие и извивката и позицията  
    работа с уреди за на рамката за очила  
    нагряване на рамки за чрез клещи и нагряване  
    очила; с цел напасване  
    Принцип на действие и съобразно  
    устройство на антропометричните  
    полярископ и данни на главата на  
    спектрофотометър. клиента;  
      Работа с видеосистема  
      за подбор на рамка за  
      очила;  
      Измерване със  
      спектрофотометър и  
      полярископ.  
8. Предлагане и Фирмени каталози, Устройство, принцип на Използване на Комуникативност;
продажба на лупи, ценови листи, мостри. действие и оптични каталожни материали; Толерантност;
микроскопи и   характеристики на лупи, Разчитане на оптични Съобразителност;
телескопични уреди.   микроскопи и схеми и конструктивна Акуратност;
    телескопични уреди; документация; Коректност.
    Видове лупи, Консултиране на  
    микроскопи, клиента за  
    телескопични уреди; приложението на лупи,  
    Приложение, работа и микроскопи и  
    съхранение на лупи, телескопични уреди;  
    микроскопи и Демонстриране на  
    телескопични уреди. работа с лупи,  
      микроскопи и  
      телескопични уреди.  
9. Изготвяне на работна Рецепта, плик-поръчка, Професионална Ползване на Прецизност;
поръчка. ценови листи, рамка, терминология, вкл. и на професионалната Акуратност;
  фирмени каталози за чужд език; терминология, вкл. и на Съобразителност;
  рамки и лещи за очила. Видовете рецепти и чужд език; Експедитивност.
    означенията върху тях; Попълване на  
    Видовете рамки и плик-поръчка с всички  
    означенията върху тях; данни от рецептата  
    Видове корекционни съобразно избраните  
    лещи за очила и техните рамки и лещи.  
    оптични конструктивни    
    параметри;    
    Видовете прокрития на    
    лещи за очила;    
    Видовете оцветявания    
    на лещи за очила;    
    Фирмени качества и    
    особености на лещите за    
    очила.    
10. Продажба на Фирмени каталози, Познаване на Ползване на Комуникативност;
консумативи и мостри и ценови листи професионалната професионална Акуратност;
аксесоари. за консумативи и терминология, вкл. и на терминология, вкл. и на Съобразителност.
  аксесоари: почистващи чужд език; чужд език;  
  препарати за лещи за Свойства, качества и Намиране на  
  очила, разтвори за предназначение на необходимата  
  контактни лещи, материалите за информация във  
  ензимни таблетки за консумативи и фирмени каталози,  
  контактни лещи, калъфи, аксесоари. мостри и ценови листи;  
  ланци, почистващи      
  кърпи, контейнери и      
  пинсети за контактни      
  лещи.      
11. Извършване на Търговски закон; Съдържание на Работа с касов апарат; Компетентност;
фирмена отчетна Закон за занаятите; нормативната база; Попълване на фактури и Съобразителност;
дейност. Закон за Съдържание и оформяне касова книга. Прецизност.
  счетовод-ството; на касова книга и    
  Закон за договорите и фактури;    
  задълженията; Функции и обслужване    
  Закон за социалното на касов апарат.    
  осигуряване;      
  Закон за здравното      
  осигуряване;      
  Закон за здравословни      
  и безопасни условия на      
  труд;      
  Правилник за вътрешния      
  трудов ред;      
  Касов апарат, касова      
  книга, фактури, фирмен      
  печат.      
12. Изработване на Листов полимерен Системи за Измерване на Сръчност;
шаблон. материал, пила, ножица, оразмеряване на рамки параметрите на рамки за Прецизност;
  фолио за маркиране, за очила; очила; Съобразителност.
  уред за изрязване на Видове рамки; Начертаване на скица за  
  фолио, менгеме, Видове шаблони; шаблони;  
  шублер, бормашина, Принцип на действие и Работа с пила, ножица и  
  уред за изрязване на устройство на шублер;  
  шаблони. бормашина и машина за Работа с бормашина и  
    изрязване на шаблони; уред за изрязване на  
    Работа с бормашина и шаблони.  
    машина за изрязване на    
    шаблони.    
13. Определяне Рамка за очила, фолио Системи за Контрол на оптичното Сръчност;
положението на лещите за маркиране, заугери, оразмеряване на рамки действие на лещи за Съобразителност;
в рамките за очила лепящи подложки за за очила очила; Прецизност.
съобразно рецептата. заугери, клещи за Определяне на Маркиране на център на  
Работа със сферични, деблокиране, уред за положението на сферична леща, ос на  
астигматични, центриране, оптичния център на астигматична леща и  
бифокални, диоптромер. лещата спрямо рамката; база на призматична  
прогресив-лещи, лещи с   Принцип на действие и леща;  
призматично действие.   устройство на уред за Пресмятане на  
    центриране и параметрите за  
    диоптромер. центриране на  
      сферични, астигматични,  
      бифокални, прогресивни  
      и лещи с призматично  
      действие;  
      Центриране на лещата;  
      Блокиране на лещата;  
      Деблокиране на лещата.  
14. Ръчна и механична Предпазни очила и Материали и средства Очертаване и рязане със Сръчност;
периферна обработка на работно облекло; за шлифоване; стъклорез; Прецизност;
лещи за очила. Стъклорез, Принципи на Броклене (отчупване на Съобразителност;
  клещи-брокли, паста за шлифовъчния процес; лещите); Дисциплинираност.
  полиране; Предназначение и Шлифоване на  
  Полиамидни нишки; начин на използване на периферията на лещите  
  Камъни за почистване стъклорез и брокли; за очила;  
  на шлифовъчните Принцип на действие, Изработване на канали  
  дискове; устройство и в периферията;  
  Масло за смазване; поддържане на машина Почистване на  
  Машина за шлифоване за периферно шлифовъчните дискове  
  на периферния фасет; шлифоване, машина за с камък;  
  Машина за полиране на полиране на Полиране на  
  периферния фасет; периферния фасет, периферията на лещите  
  Машина за изработване машина за пробиване на за очила;  
  на канали по лещи; Почистване и смазване  
  периферията на лещите; Правила за безопасна на машините;  
  Бормашина за работа с инструментите Правилно съхранение на  
  пробиване на лещи. и машините; отпадъците.  
    Влияние на отпадъците    
    от производството    
    върху околната среда.    
15. Автоматична Предпазни очила и Материали и средства Подготовка на Отговорност за
периферна обработка на работно облекло; за шлифоване; шлифовъчния автомат опазване на
лещи за очила. Автомати за периферна Принципи на за работа; инструментите и
  обработка на лещи за шлифовъчния процес; Поставяне на шаблон; машините;
  очила с шаблон и без Принцип на действие, Настройване на Съобразителност;
  шаблон; устройство и автомата съобразно Прецизност.
  Деблокер. поддържане на големината на готовата  
    шлифовъчен автомат; леща;  
    Работа с лещи от Закрепване на лещата;  
    различен материал; Програмиране на  
    Правила за безопасна шлифовъчния процес;  
    работа с инструментите Позициониране на  
    и машините; лещата;  
    Влияние на отпадъците Почистване на автомата;  
    от производството Почистване на  
    върху околната среда. шлифовъчните шайби;  
      Смазване на автомата;  
      Работа с безшаблонен  
      автомат;  
      Безопасна работа с  
      машините и  
      инструментите;  
      Правилно съхранение на  
      отпадъците.  
16. Монтиране на лещи Работно облекло, Физико-механични Работа с различни Способност за анализ,
за очила в рамки: предпазни очила; свойства на рамките и видове отвертки, клещи оценка и вземане на
- пластмасови; Уред за нагряване; полиамидните нишки; и ключове, уреди за решения;
- метални; Отвертки, глазант Методи за пробиване на нагряване, бормашина; Акуратност;
- с полиамидни нишки; ключове; материалите; Работа с Съобразителност;
- глазанти. Кука-обтегач, различни Методи за монтаж; приспособленията за Сръчност и прецизност;
  видове клещи за Устройство и принцип на пробиване на глазанти; Отговорност за
  напасване на рамки и действие на уредите, Монтаж на опазване на
  корекционни лещи за инструментите и корекционните лещи материалите,
  очила; машините. съобразно рацептата и инструментите и
  Бормашина, различни Правила за безопасна видовете рамки; машините.
  видове свредла, работа с инструментите Безопасна работа с  
  микрометрично и машините. машините и  
  приспособление към   инструментите.  
  бормашина,      
  приспособление за      
  вертикално пробиване;      
  Уреди за нагряване на      
  рамки за очила.      
17. Контролиране на Стандарти и Действащи стандарти; Анализ и съпоставяне на Способност за анализ,
параметрите на правилници; Устройство и принцип на данните на оценка и вземане на
изработените очила. Диоптромер, действие на изработените очила със решения;
  пупилометър, пупилна диоптромер, зададените по Акуратност и
  линия; пупилометър, пупилна рецептата; съобразителност,
  шублер за очила. линия и шублер за Измерване с сръчност и прецизност;
    очила. диоптромер, Отговорност за
      пупилометър, пупилна опазване на
      линия и шублер за материалите,
      очила. инструментите и
        машините.
18. Окончателно Клещи за напасване на Анатомични особености Напасване на различни Комуникативност;
напасване на рамките и рамки за очила; на главата; елементи на рамките за Толерантност;
функционална проба на Уред за нагряване; Общи изисквания за очила; Способност за анализ,
клиента. Зрителни таблици, проба позициониране на Работа с различни оценка и вземане на
  за четене. рамката към главата видове клещи; решения;
    съобразно вида на Работа със зрителни Акуратност;
    корекцията; таблици. Съобразителност,
    Основните принципи на   сръчност и прецизност.
    рефракцията;    
    Видове зрителни    
    таблици.    
19. Консултиране Писмени инструкции за Методи за почистване и Поднасяне на Комуникативност;
относно ползването и правилно ползване и поддържане на очилата; необходимата Толерантност;
поддържането на поддържане на очилата Начини за съхранение информация, Акуратност;
очилата и продажба на и аксесоарите; на очилата; разбираемо за клиента; Съобразителност.
аксесоари към тях. Гаранционни карти Различни видове Намиране на  
  относно изработването аксесоари и необходимата  
  на очила. предназначението им. информация в каталози;  
      Демонстриране на  
      различни аксесоари.  
20. Изработване на Каталози за специални Оформяне на поръчка за Изготвяне на поръчка за Компетентност;
специални очила: очила; специални очила; специални очила; Сръчност;
оклузионни, Уред за нагряване на Видове специални Сглобяване на Прецизност;
телескопични, рамки; очила; предназначение, специални очила; Способност за анализ,
ортопедични, Монтажни инструменти; оптично действие, Изработване на оценка и вземане на
стенопеични, реф- Клещи за напасване на особености, изисквания; специални очила; решения;
лексни. рамки за очила; Свойства на различните Напасване на специални Съобразителност.
  Набор оклузиви; материали за специални очила.  
  Набор за монтаж на очила;    
  телескопични очила. Правила за безопасна    
    работа с инструментите    
    и машините.    
21. Изработване на Машини за струговане Видове контактни лещи Работа с различните Сръчност;
твърди и меки контактни на вътрешни и външни и техния дизайн; видове инструменти, Способност за анализ,
лещи в лаборатории за повърхнини на контактни Материали за твърди и уреди и машини за оценка и вземане на
контактни лещи. лещи; меки контактни лещи; изработване на решение;
  Машини за обработване Технология за контактни лещи; Прецизност.
  на периферната част на изработване на твърди и Спазване на  
  контактни лещи; меки контактни лещи; изискванията за  
  Машини за полиране на Видове контрол по безопасна работа с  
  контактни лещи; време на изработването машините и  
  Уред за блокиране на на контактни лещи; инструментите.  
  контактни лещи. Правила за безопасна    
    работа с инструментите    
    и машините.    
22. Контролиране на Диоптромер; Методи за измерване на Работа с уредите за Сръчност;
параметрите на твърди и Лупа; контактни лещи; измерване на контактни Прецизност.
меки контактни лещи в Радиоскоп; Устройство и принцип на лещи;  
лаборатории за Проекционен уред. действие на уредите за Анализ и съпоставяне на  
контактни лещи.   измерване на контактни измерените параметри  
    лещи. на контактни лещи.  
23. Ремонт на Каталози за резервни Видове винтове и Подбиране на винтове Прецизност;
очила: части за очила; странични опори. за рамки за очила; Сръчност;
23.1. Смяна на винтове и пластмасови странични   Подбиране на странични Способност за анализ,
странични опори на опори, винтове, клещи,   опори за рамки за оценка и вземане на
рамки за очила; отвертки.   очила; решения.
      Монтаж и напасване на  
      страничните опори.  
23.2. Смяна на дръжки; Каталози за резервни Видове материали за Правилно закрепване на Сръчност;
  части за очила; дръжки за очила; дръжките; Прецизност;
  отвертки; винтове; Видове дръжки за Измерване на Способност за вземане
  пупилна линия. очила. дължината на дръжките; на решения.
      Оформяне на  
      накрайника на дръжката  
      съобразно главата на  
      клиента.  
23.3. Смяна на шарнирни Каталози за резервни Начини за монтиране на Подбиране на шарнира; Сръчност;
части; рамки за очила; различни видове Работа с различните Способност за вземане
  различни видове шарнири; инструменти и уреди за на решения;
  шарнири; пинсети; Правила за безопасна ремонт на очила; Прецизност.
  отвертки, пили; шило, работа. Спазване на правилата  
  клещи; нитове; поялник;   за безопасна работа.  
  уред за ремонт на      
  очила.      
23.4. Запояване на Газова горелка; Материали за метални Подготвяне на частите Сръчност;
метални рамки; Различни накрайници за рамки; за запояване; Прецизност;
  горелката; Видове припои; Запояване; Способност за вземане
  Поставка от огнеупорен Методи за запояване; Шлифоване и полиране на решения.
  материал; Шлифовъчни и на спойката;  
  Различни припои; полиращи материали и Нанасяне на оцветяващи  
  Шлифовъчни и инструменти; покрития върху  
  полиращи материали и Правила за безопасна спойката;  
  инструменти; работа. Спазване на правилата  
  Предпазни очила.   за безопасна работа.  
23.5. Лепене на Разтворители; лепила; Материали за Подбиране на Сръчност;
пластмасови шлифовъчни и пластмасови рамки; подходящи Прецизност;
рамки. полиращи материали и Видове разтворители; разтворители и лепила; Съобразителност.
  инструменти. Видове лепила; Слепване на счупените  
    Шлифовъчни и елементи от рамка за  
    полиращи материали и очила;  
    инструменти; Шлифоване и полиране  
    Безопасна работа с на спойката.  
    различните лепила и    
    разтворители.    
         

2.2. Тенденции в развитието на професията "Техник по очна оптика"
Зрителните корекционни средства се използват от хора в различна възраст. Те са необходими за здравето и работоспособността на всеки, който има проблеми със зрението. Много хора трябва да защитават очите си по време на работа или при престой навън.
Професията "Техник по очна оптика" - трета степен на професионална квалификация, е динамично развиваща се и перспективна. Повишаването на здравната култура на населението и нарастването на разнообразието от предлагани зрителни корекционни средства определят тенденцията за нарастване на необходимостта от квалифицирани техници по очна оптика.
2.3. Възможности за професионална реализация
Придобилите трета степен на професионална квалификация по професията "Техник по очна оптика" могат да постъпват на работа на длъжност, която съответства на професията 3254 "Оптици" от Националната класификация на професиите (1996 г.) и др., в т.ч. допълнени при актуализиране на Националната класификация на професиите.
2.4. Възможност за разширяване и повишаване на професионалната квалификация
Придобилите трета степен на професионална квалификация по професията "Техник по очна оптика" могат да продължат образованието си по професията "Оптик-оптометрист" за придобиване на четвърта степен на професионална квалификация. Динамичното развитие на новите технологии и тяхното навлизане в сферата на очната оптика налага организирането на краткосрочни квалификационни курсове за осъвременяване на знанията.
3. Цели на обучението
Основна цел на обучението е усвояването на теоретични знания, практически умения и професионално-личностни качества за успешна реализация на обучавания по придобитата специалност.
3.1. Подцели за формиране на ключови компетенции при обучението по общата задължителна професионална подготовка - единна за всички професионални направления
След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:
- познава и използва личните предпазни средства, знае и прилага основните правила за безопасна работа с оборудването и офис техниката на работното място, не замърсява с работата си околната среда;
- умее да формулира проблеми, задава въпроси и дава удовлетворяващи отговори, прави отчет за извършената работа, установява и поддържа добри отношения с клиентите, познава организацията на фирмата и правомощията на длъжностните лица;
- познава стопанското устройство на страната, разбира съществуващите икономически отношения, процеси и явления; прави изводи за фактите, които ги пораждат, познава и прилага законите и наредбите, свързани със здравното и социалното осигуряване;
- познава правата и задълженията си като участник в трудовия процес съгласно Кодекса на труда и вътрешната нормативна база, разбира договорните отношения между работодател и работник;
- участва при разпределяне на задачите, съдейства и търси помощ от членовете на екипа, отнася се с чувство за отговорност при изпълнение на задачата, която му е възложена;
- разбира своята роля в производството и ангажираността към реализирането на целите на предприятието, съзнава необходимостта от повишаване на квалификацията си;
- познава общите правила за работа с компютър и ползва програмни продукти;
- осъществява комуникация на чужд език при изпълнение на служебните си задължения.
3.2. Подцели за формиране на специфични компетенции за изпълнение на дейностите от "Профила на професията", формирани при обучението по специфичната за професията и специалността задължителна професионална подготовка:
3.2.1. Специалност код 725010 "Техник по очна оптика"
След завършване на обучението по специалността обучаваният трябва да изпълнява прецизно дейности по консултиране, продажба, техническо обслужване, изработване, ремонт и контрол на зрителни корекционни средства и оптични уреди, като:
- знае предназначението, функциите, начините за безопасна работа на техническото оборудване в ателието за очна оптика;
- познава функциите и работи с различни видове инструменти, уреди и машини;
- познава организацията и особеностите на технологичния цикъл в ателие за очна оптика;
- планира и организира изпълнението на текущите задачи и решаването на текущите проблеми, свързани с осъществяване на трудовата дейност на работното място;
- спазва технологичната последователност на операциите при изработване на зрителни корекционни средства;
- оценява качеството на извършената работа в съответствие с нормативните документи.
4. Съдържание на обучението
Съдържанието на обучението по професия "Техник по очна оптика" - трета степен на професионална квалификация, е представено в табл. 3.
Обучението по задължителната професионална подготовка, включващо теория и практика, се регламентира с учебен план и учебни програми, които се разработват на базата на ДОИ за професията "Техник по очна оптика" - трета степен на професионална квалификация.

Таблица 3

Съдържание на обучението
Професионални Тематични
компетенции области
1 2
Обща задължителна професионална подготовка - единна за всички професионални направления
1. Знае и прилага основните пра- Правила и инструк-
вила за безопасна работа на ра- ции за безопасна
ботното място, не замърсява при работа;
работа околната среда. Противопожарна
  охрана;
  Екологична култура;
  Вредности и професионални заболявания.
2. Умее да консултира клиента, Видове общуване;
да задава въпроси, да формули- Принципи на делово-
ра проблемите. то общуване;
  Правила за водене на делова кореспонденция.
3. Участва при разпределяне на Индивидуално
задачите, съдейства и търси по- трудово поведение;
мощ от членовете на екипа, от- Групово трудово
нася се с чувство за отговорност поведение;
при изпълнение на задачите, Мотивация;
които са му възложени; Управление на
Разбира своята роля в трудовия персонала:
процес, съзнава необходимостта - Определяне на по-
от повишаване на квалифика- требностите от пер-
цията си. сонал;
  - Подбор, назнача-
  ване, освобождаване;
  - Организиране на
  трудовия процес;
  - Оценяване и запла-
  щане на труда.
4. Познава пазарните отношения, Обекти и субекти на
мястото и ролята на отделните пазара;
лица, фирмите, институциите и Икономически проце-
държавата в тях. си, явления и отно-
  шения;
  Стопанско устройство на обществото;
  Документи и документооборот.
5. Познава правата и задълже- Трудов договор и
нията си като участник в трудо- трудови правоотно-
вия процес съгласно Кодекса шения;
на труда и вътрешната норма- Работно време,
тивна база, разбира договорни- почивки, отпуски;
те отношения между работода- Права и задължения;
тел и работник. Трудови спорове и
  разрешаването им;
  Социално осигуряване и лично застраховане.
6. Ползва програмни продукти, Създаване на ком-
свързани с професионалната плексен документ с
дейност. текстова, изчисли-
  телна и графична част и отпечатването му върху периферно устройство.
7. Осъществява комуникация на Най-често употребя-
чужд език на работното място. вана лексика - чете-
  не на текстове (стандарти, нормативи, каталози, инструкции, указателни надписи и др.), участие в разговор (елементарни изрази и прости изречения);
  Думи и изрази, свързани с професионалните задачи (каталози, инструкции, упътвания, параметри, схеми) - говоримо и писмено.
Специфична за професията 725010
"Техник по очна оптика" задължителна професионална подготовка
8. Познава материалите за изра- Строеж, свойства и
ботване на зрителни корекцион- приложение на мате-
ни средства, приложението им риалите за зрителни
и начина на маркиране. корекционни сред-
  ства;
  Подготовка на оптичните елементи за сглобяване на зрителни корекционни средства.
9. Познава и изпълнява съответ- Технологични проце-
ните технологии за сглобяване, си за сглобяване и ре-
поддържане и ремонт на зрител- монт на зрителни ко-
ни корекционни средства. рекционни средства.
10. Работи и познава устройство- Инструменти и при-
то и принципа на действие на об- способления за обра-
работващите инструменти, при- ботка и сглобяване;
способления, машини и съоръ- Устройство и дей-
жения. ствие на обработва-
  щите машини и съо-
  ръжения;
  Системи за управление на машините и съоръженията.
11. Умее да измерва и контролира Критерии за оценя-
точността и качеството на произ- ване на точност
вежданите зрителни корекционни и качество.
средства. Измервателна
  техника;
  Методи за измерване и контрол;
  Параметри за
  качество.
12. Правилно организира трудо- Правила за органи-
вата дейност и поддържа ред на зиране на трудовата
работното място. дейност;
  Обзавеждане на работното място на машинния оператор;
  Ергономични изисквания за ефективно използване на работното място.
13. Умее да извършва всички дей- Основни видове оп-
ности, свързани с консултиране, тични елементи;
продажба, техническо обслужва- Основни видове зри-
не, изработване, ремонт и контрол телни корекционни
на зрителни корекционни сред- средства;
ства и оптични уреди. Основни технологич-
  ни операции за изработване на зрителни корекционни средства;
  Контролни измервания и ремонтиране на зрителни корекционни средства;
  Разчитане и пресмятане на лекарски рецепти;
  Избор на подходящи корекционни лещи и рамки;
  Първоначално напасване на рамките за очила и функционална проба на готовите зрителни корекционни средства;
  Избор на необходимите трудови дейности, съобразени с конкретните условия за работа;
  Правилно организиране на работното място според условията на работа;
  Оценка на качеството на извършената работа в съответствие с нормативните изисквания;
  Прилагане на международни стандарти и нови технологии.
   

5. Система за оценяване и удостоверяване
Знанията, уменията и професионално-личностните качества се оценяват според степента на постигане на поставените цели и подцели на обучението.
Оценяването се извършва на три нива - входящо, междинно и изходно.
Оценките от проверките се изчисляват по шестобалната система.
Входящото образователно равнище за обучаван без професионална квалификация се удостоверява чрез диплома за завършено средно образование.
Входящото равнище при повишаване на квалификацията или преквалификация се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация или удостоверение за професионално обучение.
5.1. Оценяване на междинно ниво
5.1.1. По теория:
Слаб 2 - обучаваният не е усвоил основни понятия, закони и зависимости;
Среден 3 - обучаваният е осмислил основни понятия, умее да ги дефинира и с тяхна помощ описва основни факти, процеси, явления, закони и зависимости;
Добър 4 - обучаваният разбира, обяснява и сравнява факти, методи, схеми, зависимости и други;
Много добър 5 - обучаваният умее да прилага усвоените знания в познати ситуации;
Отличен 6 - обучаваният умее да прилага усвоените знания в нови ситуации; прави анализи, оценки и сравнения на процеси, явления, технологии по предварително зададени критерии.
5.1.2. По практика:
Слаб 2 - обучаваният не е усвоил основни практически умения и сръчности;
Среден 3 - обучаваният изпълнява отделни операции в позната ситуация по предварително дадени указания, спазвайки правилата за безопасен труд;
Добър 4 - обучаваният осмисля и изпълнява практическа задача в позната ситуация по предварително дадени указания, спазвайки правилата за безопасен труд;
Много добър 5 - обучаваният осмисля и изпълнява практическа задача в позната ситуация самостоятелно, спазвайки правилата за безопасен труд;
Отличен 6 - обучаваният осмисля и изпълнява практическа задача в нова ситуация самостоятелно, спазвайки правилата за безопасен труд; подбира сам методи, суровини и материали; оценява качеството на работата си.
5.1.3. Инструменти за оценяване - тест, практическо задание, устно изпитване, практически задачи и други, се разработват в съответствие с научните изисквания за всеки от тях. Степента на трудност е съобразена с равнището на професионални компетенции, зададено в "Цели на обучението".
5.2. Оценяване на изхода от обучението
Изпитите за придобиване на трета степен на професионална квалификация са два - по теория на професията и по практика на професията.
Държавните изпити за придобиване на степен на професионална квалификация се провеждат по национални изпитни програми, утвърдени от министъра на образованието и науката, в съответствие с ДОИ за придобиване на квалификация по професия "Техник на очна оптика" - трета степен на професионална квалификация.
5.2.1. Изпит по теория на професията
Критериите за оценяване са формулирани като обобщение на подцелите от "Цели на обучението". Показателите за оценяване отразяват степента на постигане на подцелите. Критериите и показателите за оценяване и тежестта им в общата оценка са представени в табл. 4.

Таблица 4

Критерии Показатели Тежест
    (%)
1. Знания за изра- Разпознава, разчита и из- 70
ботване на зрител- ползва медицинска и тех-  
ни корекционни ническа документация -  
средства; закони, наредби, правил-  
Знания за основни ници, рецепти, предписа-  
понятия, закони, ния, чертежи, схеми и др.;  
явления и зависи- Описва подготвителните  
мости, свързани операции и основните дей-  
със специалността. ности за изработване на  
  различните видове корек-  
  ционни средства;  
  Описва специфични за изу-  
  чаваната специалност  
  дейности, свързани с мон-  
  тажа, ремонта и поддър-  
  жането на зрителни корек-  
  ционни средства.  
2. Икономически Познава общите принципи 5
знания, знания за на трудовото и здравното  
трудови правоот- законодателство;  
ношения. Познава основните принци-  
  пи на формите и системи-  
  те на заплащане на труда.  
3. Знания и умения Познава общите правила 10
за работа с прилож- за работа с компютър;  
ни програмни Използва готови програм-  
продукти. ни продукти.  
4. Спазване на Знания за предпазване на 10
изискванията за живота и здравето - своя и  
здравословни и на околните;  
безопасни условия Знания за безопасна рабо-  
на труд и опазване та на работното място;  
на околната среда Разпознаване на опасни си-  
  туации в процеса на работа и своевременно реагиране;  
  Знания за опазване на околната среда при изпълнение на конкретна работа;  
  Знания за ефективно екологично използване на електротехнически, химически и пожароопасни материали.  
5. Комуникация Четене, разбиране и писа- 5
на чужд език. не на кратки и ясни тек-  
  стове от професионалната  
  област.  
  Общо 100
     

5.2.2. Изпит по практика на професията
Критериите за оценяване са формулирани като обобщение на подцелите от "Цели на обучението". Показателите за оценяване отразяват степента на постигане на подцелите. По време на изпита обучаваните се поставят при еднакви предварително известни условия и им се дават указания за работа.
Критериите и показателите за оценяване и тежестта им в общата оценка са представени в табл. 5.

Таблица 5

Критерии Показатели Тежест
    (%)
1 2 3
1. Спазване на пра- Избира и използва пра- 5
вилата за здраво- вилно лични предпазни  
словни и безопасни средства;  
условия на труд и Употребява правилно пред-  
опазване на окол- метите и средствата на  
ната среда. труда по безопасен начин;  
  Разпознава опасни ситуации, които биха могли да възникнат в процеса на работа, дефинира и спазва предписания за своевременна реакция;  
  Описва дейностите за опазване на околната среда, свързани с изпитната му работа, включително почистване на работното място.  
2. Ефективна орга- Подрежда рационално ин- 10
низация на работ- струменти и материали, за  
ното място. да осигури удобство и точно  
  спазване на технологията;  
  Употребява материалите целесъобразно;  
  Работи с равномерен темп в определеното време.  
3. Спазване на Обяснява работата си при 10
изискванията, от- спазване на йерархията;  
разени в правил- Спазва изискванията на  
ниците, наредбите правилниците, наредбите и  
и предписанията. предписанията, свързани с  
  изпитното задание (мате-  
  риали, инструменти, лични  
  предпазни средства).  
4. Правилен подбор Преценява типа и вида на 10
на материали и ин- необходимите материали,  
струменти съобраз- изделия и инструменти  
но с конкретното според изпитното задание;  
задание. Подбира правилно мате-  
  риали, инструменти и из-  
  делия по количествени и  
  качествени показатели.  
5. Спазване на тех- Определя самостоятелно 10
нологичната по- технологичната последо-  
следователност на вателност на операциите;  
операциите според Спазва технологичната  
изпитното задание последователност в проце-  
  са на работата.  
6. Качество на из- Осигурява съответствие на 50
пълнението на из- всяка завършена операция  
питното задание с изискванията на съответ-  
  ната технология;  
  Осигурява съответствие на крайното изделие със зададените му технически параметри;  
  Изпълнява задачата в поставения срок.  
7. Самоконтрол и Осъществява контрол по 5
самопроверка на операции - при избора на  
изпълнението на материали, изделия и ин-  
изпитното задание струменти и при изпълне-  
  ние на конкретни дейности;  
  Осъществява контрол на техническите показатели - текущ и на готовото изделие;  
  Оценява резултатите, взема решение и отстранява грешки;  
  Прави оптимален разчет на времето за изпълнение на изпитното задание.  
  Общо 100
     

5.3. Удостоверяване на професионалното образование и обучение
Завършено професионално обучение с придобиване на трета степен на професионална квалификация се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация.
Съдържанието на документите се определя съгласно ДОИ за документите за системата на народната просвета (Наредба № 4 на МОН, ДВ, бр. 41 от 2003 г.) и ДОИ за придобиване на квалификация по професията "Техник по очна оптика" - трета степен на професионална квалификация.
6. Изисквания към материалната база
Материалната база е в съответствие с изискванията на действащите нормативни актове на Министерството на образованието и науката, Министерството на труда и социалната политика, Министерството на вътрешните работи, Министерството на здравеопазването, отрасловите министерства и съответните български стандарти.
Обучението по теория се осъществява в учебни кабинети, а по практика - в учебни работилници или базови обекти (предприятия), при предварително сключени договори. Нормативните изисквания към учебната работилница са в съответствие с дейностите, които ще се извършват в нея, с видовете дейности, с ергономичните и естетичните изисквания и с методическите указания.
6.1. Учебен кабинет
6.1.1. Основно оборудване: работно място на всеки обучаван (работна маса и стол), работно място на обучаващия (работна маса и стол), учебна дъска, шкафове, екран за прожектиране, други средства за обучение и дидактическа техника.
6.1.2. Учебни помагала: демонстрационни макети и модели; реални образци; онагледяващи табла; учебни видеофилми; програмни продукти.
6.2. Учебна работилница
Учебните работилници се оборудват с машини и съоръжения, както и със съответни помагала, съобразно усвояваната професия и специалност. Учебните работилници трябва да осигуряват работни места за всички обучаеми и едно работно място за обучаващия.
Обучаващите институции, провеждащи обучение по професията "Техник по очна оптика", задължително имат: лаборатории по очна оптика и учебни работилници по очна оптика.
Необходимо минимално оборудване в учебната работилница: автомат за периферна обработка на лещи за очила; ръчна шлифовъчна машина; стандартна бормашина; машина за изработване на канали по периферната част на лещите; центриращо устройство; ултразвукова вана за почистване на очила; уред за нагряване на рамки; уред за запояване; уред за измерване на напреженията; диоптромер; сферометър; дебеломер; шублер; инструменти: клещи, пили, отвертки, метчици, пупилна линия или пупилометър; паста за полиране, течности за охлаждане, разтвори за почистване на рамки и лещи за очила, корда, припои, масло за смазване.
Необходимото оборудване за всяка специалност (основните материали, инструменти и машини) е съобразено с отразеното в т. 2 "Профил на професията", графа "Предмети и средства на труда".
7. Изисквания към обучаващите
7.1. По теория:
Право да преподават теория по отделните специални предмети имат лица, притежаващи висше образование на образователно-квалификационна степен "магистър" по специалност "Механично уредостроене" или по специалност "Физика".
7.2. По практика:
Право да преподават практика по отделните специални предмети имат лица, притежаващи съответно висше образование на образователно-квалификационна степен "магистър" или "бакалавър" по специалността "Механично уредостроене".
8. Процедури за преглед и актуализиране на ДОИ по професията "Техник по очна оптика" - трета степен на професионална квалификация:
- апробиране на ДОИ в обучаващи институции;
- текущ мониторинг на дейностите, свързани с внедряване на ДОИ;
- ежегоден анализ на резултатите и промени при доказана необходимост.


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти