Logo Неделя, 11 Април


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 23 ОТ 14 ДЕКЕМВРИ 2005 Г. ЗА РЕДА И НАЧИНА ЗА ОБЯВЯВАНЕ И РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗАРАЗНИТЕ БОЛЕСТИ ПО ЖИВОТНИТЕ

В сила от 01.05.2006 г.
Издадена от министъра на земеделието и горите

Обн. ДВ. бр.6 от 20 Януари 2006г.

Раздел I.
Общи разпоредби


Чл. 1. (1) С тази наредба се определят редът и начинът за:
1. обявяване и регистрация на епизоотичните огнища на заразните болести, посочени в приложения № 1 и 2;
2. налагането и отмяната на мерките за ограничаване и ликвидиране на болестите, посочени в приложения № 1 и 2.
(2) Разпоредбите по тази наредба не се прилагат, когато в друг нормативен акт са посочени специфични изисквания за обявяване, профилактика, ограничаване и ликвидиране на заразни болести по животните.

Раздел II.
Обявяване и регистрация на заразните болести по животните

Чл. 2. (1) Националната ветеринарномедицинска служба (НВМС) чрез специализирана информационна система за обявяване на болестите по животните (ADNS) в срок 24 часа от установяването на заразна болест уведомява Европейската комисия и държавите членки за:
1. първичното епизоотично огнище на заразна болест по животните, посочена в приложение № 1;
2. отмяната на ограничителните мерки след ликвидиране на последното епизоотично огнище на болестта по т. 1.
(2) При обявяване на болест по ал. 1 се посочват:
1. датата и часът на изпращане на информацията;
2. страната на произход - Република България;
3. наименованието на болестта и типът на причинителя, когато той е установен;
4. поредният номер на епизоотичните огнища;
5. видът на епизоотичното огнище;
6. номерът на епизоотичното огнище, от което се предполага, че произхожда източникът на заразата;
7. географското и регионалното разположение на животновъдния обект, включително географската ширина и дължина;
8. други региони, в които са предприети ограничителните мерки;
9. датата на потвърждаване на диагнозата;
10. датата на възникване на съмнението за заразната болест;
11. предполагаемата дата за проникване на заразния агент;
12. източникът на заразата;
13. предприетите ограничителни мерки;
14. броят на възприемчивите животни в епизоотичните огнища:
а) говеда;
б) свине;
в) овце;
г) кози;
д) птици;
е) еднокопитни животни;
ж) риби;
з) диви животни;
15. броят на животни с клинични признаци в епизоотичните огнища:
а) говеда;
б) свине;
в) овце;
г) кози;
д) птици;
е) еднокопитни животни;
ж) риби;
з) диви животни;
16. броят на умрелите животни в епизоотичните огнища:
а) говеда;
б) свине;
в) овце;
г) кози;
д) птици;
е) еднокопитни животни;
ж) риби;
з) диви животни;
17. броят на умъртвените животни в епизоотичните огнища:
а) говеда;
б) свине;
в) овце;
г) кози;
д) птици;
е) еднокопитни животни;
ж) риби;
з) диви животни;
18. броят на обезвредените трупове в епизоотичните огнища:
а) говеда;
б) свине;
в) овце;
г) кози;
д) птици;
е) еднокопитни животни;
ж) риби;
з) диви животни;
19. датата на умъртвяване на последните животни;
20. датата на обезвреждане на труповете на последните животни.
(3) Когато е установена класическа чума по свинете, информацията по ал. 2 съдържа и:
1. разстоянието до най-близкия животновъден обект със свине;
2. броя и предназначението на свинете (разплодни свине, свине за угояване, прасета под 3-месечна възраст) в епизоотичното огнище;
3. броя и предназначението на свинете (разплодни свине, свине за угояване, прасета под 3-месечна възраст), показали клинични признаци в епизоотичното огнище;
4. метода за поставяне на диагнозата;
5. данни за установяване на болестта в кланица или транспортно средство;
6. установяване на случаи на класическа чума при диви свине.
(4) Когато се установят инфекциозна хемопоетична некроза, инфекциозна анемия и вирусна хеморагична септицемия по пъстървата в рибовъдни стопанства или зони/територии, обявени за свободни от тези заболявания, епизоотичните огнища се обявяват като първични. В информацията се включват наименованието на рибовъдната ферма и зоната/територията, която до момента е била свободна от тези заболявания.
(5) При отмяна на ограничителните мерки след ликвидиране на последното епизоотично огнище на болестта по чл. 2, ал. 1, т. 1 НВМС изпраща до Европейската комисия и държавите членки следната информация:
1. дата на изпращане;
2. час на изпращане;
3. страна на произход - Република България;
4. наименование на заразната болест;
5. дата на отмяна на ограничителните мерки.
(6) Националната ветеринарномедицинска служба изпраща информация по ал. 2 - 4 до Световната организация по здравеопазване на животните, Световната организация по прехрана и земеделие и съседните на Република България държави по електронен път чрез специализираната система WAHIS.


Чл. 3. (1) Националната ветеринарномедицинска служба информира най-малко всеки първи работен ден от седмицата Европейската комисия и държавите членки за възникналите през седмицата до неделя в полунощ вторични епизоотични огнища на болестите, посочени в приложение № 1.
(2) В случай че не е подадена информация по ал. 1, се счита, че не са възникнали вторични епизоотични огнища.


Чл. 4. (1) Националната ветеринарномедицинска служба изпраща информацията по чл. 2, ал. 2 и 4 по електронен път и в кодирана форма, определена от Европейската комисия.
(2) При поискване от Европейската комисия НВМС може да променя вида на информацията по чл. 2, ал. 2 и 4.


Чл. 5. Информацията за обявяването на първичните и вторичните епизоотични огнища на заразните болести по животните, посочени в приложения № 1 и 2, и за отмяната на ограничителните мерки след ликвидирането им незабавно се изпраща по телекс, факс или електронен път от централното управление (ЦУ) на НВМС до всички регионални ветеринарномедицински служби и ветеринарните служби към Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи и Министерството на транспорта, а в случаи на зоонози - и до Министерството на здравеопазването.


Чл. 6. (1) Обявените заразни болести по приложения № 1, 2 и 3 се регистрират в месечните и годишните отчети на регионалните ветеринарномедицински служби за предходния месец и се изпращат в ЦУ на НВМС.
(2) Централното управление на НВМС обобщава отчетите по ал. 1 и ги изпраща за сведение на териториалните звена и специализираните структури на НВМС.

Раздел III.
Налагане и отмяна на мерките за ограничаване и ликвидиране на заразните болести


Чл. 7. (1) Мерките за ограничаване и ликвидиране на заразните болести, посочени в приложение № 1, се налагат и отменят по предложение на генералния директор на НВМС със заповед на министъра на земеделието и горите, съгласувана с министъра на вътрешните работи.
(2) Заповедите по ал. 1 се издават след представяне на протоколи за констатиране възникването или ликвидирането на заразна болест по образец съответно по приложение № 4 и приложение № 5.
(3) Протоколът за констатиране възникването на заразна болест се съставя от ветеринарен лекар от съответната РВМС в срок 24 часа след получаване на резултатите от лабораторния анализ, който потвърждава такава болест.
(4) Протоколът по ал. 3 се съставя в 4 еднообразни екземпляра, един от които се съхранява от съставителя, а останалите се изпращат на ЦУ на НВМС, съответната регионална ветеринарномедицинска служба и кмета на съответната община.


Чл. 8. След изтичане на сроковете за прилагане на мерките за ликвидиране на болестите по приложение № 1 ветеринарният лекар по чл. 7, ал. 3 съставя протокол за констатиране ликвидирането на заразната болест съгласно приложение № 5 в 4 еднообразни екземпляра, един от които се съхранява от съставителя, а останалите се изпращат в ЦУ на НВМС, съответната РВМС и на кмета на съответната община.


Чл. 9. Налагането и отмяната на мерките за ограничаване и ликвидиране на заразните болести, посочени в приложение № 2, се извършват със заповед на генералния директор на НВМС по реда на чл. 7, ал. 2 - 4.


Чл. 10. Налагането и отмяната на мерките за ограничаване и ликвидиране на заразните болести, посочени в приложение № 3, се извършват със заповед на директора на съответната РВМС по реда на чл. 7, ал. 2 - 4.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. "Животновъден обект" е място, където постоянно или временно се отглеждат или събират животни, с изключение на ветеринарни клиники или амбулатории.
2. "Случай на заразна болест" - лабораторно потвърждаване на заразна болест при животно или труп на животно.
3. "Епизоотично огнище" - животновъден обект, намиращ се на територията на България, в който са установени един или повече случаи на заразна болест по животните.
4. "Първично епизоотично огнище" - възникване на заразна болест, което няма епизоотична връзка с предишно избухване в същия регион на България или с първично възникване в друг регион на България.
5. "Вторично епизоотично огнище" - всички други епизоотични огнища на заразни болести по животните, възникнали от първичното епизоотично огнище.
6. "Заразни болести" са група заболявания, предизвикани от патогенни микроорганизми: вируси, бактерии, рикетсии, паразити и други заразни агенти, като общ техен признак е тяхната способност да предизвикат инфекциозен процес (инвазионен процес), да се предават верижно от заразени на здрави организми и при наличие на съответни условия да приемат епизоотично разпространение.

Заключителни разпоредби


§ 2. Тази наредба се издава на основание чл. 50, ал. 3 от Закона за ветеринарномедицинската дейност и отменя Наредба № 21 от 2002 г. за обявяване и регистриране на заразните и паразитните болести по животните (ДВ, бр. 55 от 2002 г.).


§ 3. Тази наредба влиза в сила от 1.V.2006 г.


Приложение № 1 към чл. 1, ал. 1, т. 1

Особено опасни заразни болести по животните с международно значение, които се обявяват и регистрират в месечните и годишните отчети на РВМС

Шап по двукопитните животни
Спонгиформна енцефалопатия по говедата
Везикулозен стоматит
Везикулозна болест по свинете
Чума по говедата
Чума по дребните преживни животни
Заразна плевропневмония по говедата
Заразен нодуларен дерматит (Лъмпи скин дизийз)
Треска на долината Рифт
Син език по преживните животни
Шарка по овцете и козите
Африканска чума по конете
Африканска чума по свинете
Ентеровирусен енцефаломиелит по свинете (Тешенска болест)
Класическа чума по свинете
Дурин
Сап
Енцефаломиелити по конете (всички видове, включително и Венецуалски енцефаломиелит по конете)
Инфекциозна анемия по конете
Класическа чума (инфлуенца) по птиците
Псевдочума (Нюкясълска болест) по птиците
Вирусна хеморагична септицемия по пъстървата
Инфекциозна анемия по пъстървата
Вирусна хеморагична септицемия по пъстървата
Малък кошерен бръмбар по пчелите (Aelthina tumida)
Кошерен акар по пчелите (Tropilaelaps spp.)


Приложение № 2 към чл. 1, ал. 1, т. 1

Особено опасни заразни болести по животните с национално значение, които се обявяват и регистрират в месечните и годишните отчети на РВМС

Антракс
Бяс
Бруцелоза по овцете и козите
Бруцелоза по говедата
Бруцелоза по свинете
Скрейпи по овцете
Туларемия


Приложение № 3 към чл. 6, ал. 1

Заразни и паразитни болести по животните, подлежащи на задължителна регистрация в месечните и годишните отчети на НВМС

Болестта на Ауески по свинете
Ехинококоза (хидатидоза)
Водно сърце
Лептоспироза
Ку-треска
Паратуберкулоза
Псевдотуберкулоза (казеозен лимфаденит) по овцете и козите
Миази
Анаплазмоза по говедата
Бабезиоза по говедата
Туберкулоза по говедата
Цистецеркоза по говедата
Генитална кампилобактериоза по говедата
Дерматофилоза по говедата
Ензоотична левкоза по говедата
Хеморагична септицемия по говедата
Заразен ринотрахеит - пустулозен вулвовагинит по говедата
Тайлериоза по говедата
Трихомоноза по говедата
Трипанозомоза по говедата
Актиномикоза по говедата
Злокачествена катарална треска по говедата
Заразен епидидимит по кочовете
Артрит (енцефалит) по козите
Заразна агалаксия по овцете и козите
Заразна плевропневмония по козите
Ензоотичен аборт по дзвизките
Аденоматоза на белите дробове по овцете
Болестта Найроби по овцете
Ензоотичен аборт (салмонелоза) по овцете
Меди-висна по овцете
Заразен метрит по кобилите
Коитална екзантема по конете
Улцерозен лимфангит по конете
Епизоотичен лимфангит по конете
Салмонелозен аборт по кобилите
Инфлуенца (грип) по конете
Пироплазмоза (бабезиоза) по конете
Заразен ринопневмонит по конете
Шарка по конете
Заразен артериит по конете
Краста по конете
Сура по конете
Мит по конете
Атрофичен ринит по свинете
Цистецеркоза по свинете
Трансмисивен гастроентерит по свинете
Трихинелоза по свинете
Червенка по свинете
Ентеровирусен енцефаломиелит по свинете
Репродуктивен и респираторен синдром по свинете
Инфекциозен бронхит по птиците
Инфекциозен ларинготрахеит по птиците
Туберкулоза по птиците
Инфекциозен хепатит по патиците
Вирусен ентерит по патиците
Холера по птиците
Шаркодифтерит по птиците
Тиф по птиците
Инфекциозен бурзит (болестта Гумборо) по птиците
Марекова болест по птиците
Микоплазмоза по птиците
Пситакоза и орнитоза по птиците
Пулороза по птиците
Заразен енцефаломиелит по птиците
Спирохетоза по птиците
Салмонелози по птиците, причинени от подвижни салмонели
Лимфоидна левкоза по птиците
Миксоматоза по зайците
Вирусна хеморагична септицемия по зайците
Пролетна виремия по шарана
Епизоотична хематопоетична некроза по рибите
Херпесвироза по пъстървата
Акароза по пчелите
Американски гнилец по пчелите
Европейски гнилец по пчелите
Нозематоза по пчелите
Вароатоза по пчелите
Лайшманиоза
Листериоза по говедата и овцете
Токсоплазмоза
Мелиоидоза по говедата
Синьо ухо по свинете
Ботулизъм
Клостридиални инфекции
Пастьорелози
Салмонелоза по говедата и свинете
Кокцидиоза по птиците и зайците
Фасциолоза по говедата и овцете
Филариоза при говедата
Мукозна болест - вирусна диария по говедата
Вибрионна дизентерия по говедата и свинете
Заразен постуларен дерматит
Заразна ектима при овцете и козите
Копитен гнилец по овцете
Заразен кератоконюнктивит
Ентеротоксемия по овцете
Казеозен лимфаденит по овцете
Краста по овцете
Гана по кучетата


Приложение № 4 към чл. 7, ал. 2


Протокол за обявяване възникването на заразна болест
по приложения № 1 и 2
 
Ветеринарен участък ...........................................................................................,
област .................., регион (РВМС) .........................., община ........................................................................................................................
Ветеринарен лекар ...................................................................................................................................................................................
Възникнала заразна болест ............................................................................................................................................................................
Днес .................... г. в гр. (с.) ........................................... в ............ часа .............................................................................................
обявих посочената заразна болест ...................................................................................................................................................................
Заразният причинител е пренесен с ......................................................................................................................................................................
Диагноза на терена (алергично изследване, серологично изследване, клинични признаци, патологоанатомично изследване) (подчертава се необходимото).
Лабораторна диагноза ......................................................., дата .......................,

лаборатория ..........................................................................................,

отговор писмо № .................................. от ........................................ г.

Брой на засегнатите животновъдни обекти (дворове, ферми, стада) ...........................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
Брой на възприемчивите животни .......................................................................................................................................................................
Брой заразени животни .................................................................................................................................................................................
Брой умрели животни ...................................................................................................................................................................................
Брой унищожени животни ..............................................................................................................................................................................
Брой заклани животни ..................................................................................................................................................................................
Брой ваксинирани или обезпаразитени животни ...........................................................................................................................................................
Извършена дезинфекция под мой контрол ....................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................

дезинфекционно средство .............................................................................................................................................................................

концентрация ........................................................................................................................................................................................

дезинфекцирана повърхност ............................................................................................................................................................................

 

Ветеринарен лекар: ..........................................................................................................................................................................................

(подпис)

 


Приложение № 5 към чл. 7, ал. 2


Протокол за обявяване ликвидирането на заразна болест
по приложения № 1 и 2
 
Ветеринарен участък ...........................................................................................,
област .................., регион (РВМС) .........................., община ........................................................................................................................
Ветеринарен лекар ...................................................................................................................................................................................
Ликвидирана заразна болест ............................................................................................................................................................................
Днес .................... г. в гр. (с.) ........................................... в ............ часа .............................................................................................
обявих посочената заразна болест за ликвидирана .......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
Заразата е пренесена с ..............................................................................................................................................................................
Общ брой на засегнатите животновъдни обекти (дворове, ферми, стада) ......................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
Брой на заразените животни ............................................................................................................................................................................
Брой на заболелите животни ............................................................................................................................................................................
Брой на умрелите животни ............................................................................................................................................................................
Брой на унищожените животни .............................................................................................................................................................................
Брой на закланите животни ...........................................................................................................................................................................
Брой на лекуваните животни ............................................................................................................................................................................
Брой на оздравелите животни ..........................................................................................................................................................................
Обезщетени ......................... бр. животни на стойност ................................ лв.
По време на ликвидиране на болестта са ваксинирани ...................................,
изследвани алергично ....................................................................., изследвани
лабораторно ......................................................... бр. животни.
Извършена дезинфекция под мой контрол ...............................................................................................................................................................

дезинфекционно средство ...............................................................................................................................................................................

концентрация ...........................................................................................................................................................................................

дезинфекцирана повърхност (м2) .......................................................................................................................................................................

 

Ветеринарен лекар: ..........................................................................................................................................................................................

(подпис)

 


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти