Logo Събота, 17 Април


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 22 ОТ 15 ДЕКЕМВРИ 2005 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯ "ТЕХНИК НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ТЕХНИКА"

В сила от 20.01.2006 г.
Издадена от министъра на образованието и науката

Обн. ДВ. бр.6 от 20 Януари 2006г.

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. С тази наредба се определя държавното образователно изискване (ДОИ) за придобиване на квалификация по професия 621070 "Техник на селскостопанска техника" от област на образование "Селско, горско и рибно стопанство" и професионално направление 621 "Селско стопанство" съгласно списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение.

Чл. 2. Държавното образователно изискване за придобиване на квалификация по професия 621070 "Техник на селскостопанска техника" съгласно приложението определя изискванията за придобиване трета степен на професионална квалификация за специалността - 6210701 "Механизация на селското стопанство".


Чл. 3. (1) Въз основа на ДОИ по чл. 1 и рамковите програми по чл. 10, ал. 3 от Закона за професионалното образование и обучение се разработват учебен план и учебни програми за обучението по съответната специалност по чл. 2.
(2) Документацията по ал. 1 за професионално образование се разработва от Министерството на образованието и науката, а за професионално обучение - от обучаващата институция.

Раздел II.
Съдържание на държавното образователно изискване


Чл. 4. (1) С ДОИ по чл. 1 се определя равнището на задължителната професионална подготовка в края на обучението по професията, което гарантира на обучаемия възможност за упражняване на професията "Техник на селскостопанска техника".
(2) Държавното образователно изискване за придобиване на квалификация по професия "Техник на селскостопанска техника " определя общата, отрасловата и специфичната задължителна професионална подготовка за професията, както и задължителната чуждоезикова подготовка по професията и избираемата подготовка.
(3) Съдържанието на всеки вид задължителна професионална подготовка по ал. 2 включва:
1. необходимите професионални компетенции (знания, умения и професионално-личностни качества);
2. тематичните области, от които се формира съдържанието на учебните предмети/модули.


Чл. 5. С ДОИ по чл. 1 се определят и входящото образователно равнище, изискванията към здравословното състояние на кандидатите за обучение, профилът на професията, целите на обучението, оценяването по време и при завършване на обучението, удостоверяването на придобитата професионална квалификация, необходимата материална база.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 1. Лицата, които са приети за обучение до учебната 2003/2004 г., включително по специалности и професии от професионално направление "Селско стопанство" от списъка на специалностите и професиите за професионалните училища на Министерството на образованието, науката и културата от 1993 г., се обучават и завършват обучението си по учебните планове и учебните програми, които са действали при постъпването им.


§ 2. Тази наредба се издава на основание чл. 17, т. 3 във връзка с чл. 16, т. 7 от Закона за народната просвета.


§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".


Приложение към чл. 2

Държавно образователно изискване за придобиване на квалификация по професията "Техник на селскостопанска техника"


Професионално направление:
 
621 Селско стопанство
   
Наименование на професията:
 
621070 Техник на селскостопанска техника
   

1. Входни характеристики
1.1. Степен на професионална квалификация и входящо образователно равнище
В табл. 1 е представена специалността, включена в професията "Техник на селскостопанска техника" - трета степен на професионална квалификация, съгласно списъка на професиите за професионално образование и обучение (2005 г.), както и входящото минимално образователно равнище за придобиване на съответната степен на професионална квалификация.

Таблица 1

  Степен на Входящо
Специалност професио- минимално
  нална ква- образователно
  лификация равнище
6210701 Механиза- Трета Завършено ос-
  ция на сел-   новно образо-
  ското сто-   вание
  панство    
       

1.2. Изисквания към здравословното състояние на кандидатите за обучение
Кандидатът за обучение е физически здрав, психически устойчив, с нормален слух и обоняние, нормално или коригирано зрение и нормално цветоусещане, т.е. годен да упражнява професията, което се удостоверява с медицинско свидетелство, доказващо, че тази професия не му е противопоказна.
2. Профил на професията
2.1. Дейности, предмети и средства на труда и професионални компетенции по специалности
Основните характеристики на профила на професията, диференцирани по специалности, са представени в табл. 2.

Таблица 2

Описание на Предмети Професионални компетенции
трудовите дейности и средства     професионално-
(задачи) на труда знания за умения за личностни
        качества
1 2 3 4 5
1. Специалност 6210701 "Механизация на селското стопанство"
1. Разпознава, разчита Материали - Основни конструкционни Основни шлосерски Отговорност;
и използва техническа конструктивни, материали - приложение, операции; Изпълнителност;
конструктивна и полимерни, текстилни, маркиране и обработване; Демонтажно-монтажни Стриктност;
технологична термо- и маслоустойчиви Основни експлоатационни операции; Издръжливост;
документация - наредби, изолационни; целулозни материали и работни Работа с измервателни Комуникативни умения
правилници, инструкции, и метални филтриращи флуиди - приложение, инструменти и уреди; за работа в екип;
каталози, предписания, елементи и др. свойства, съхранение и Изготвяне на чертежи на Технически усет;
скици, чертежи, схеми и   транспортиране, детайли и несложни Трудова дисциплина;
др.   преработка, рециклиране и сборни чертежи; Сръчност;
    унищожаването им; Разчитане на Прецизност;
    Видове чертежи, проекции, технологични схеми и Комуникативност;
    оразмеряване и условни карти, технически Наблюдателност.
    означения; чертежи, каталози,  
    Методи на изобразяване инструкции и друга  
    на машинни детайли, скици специфична техническа  
    и чертежи на несложни документация;  
    детайли, разчитане на Прилагане на  
    сборни чертежи; теоретичните знания в  
    Основни понятия в практиката  
    техническата механика -    
    статика и основни машинни    
    елементи с общо    
    предназначение;    
    Основи на    
    електротехниката и    
    електрониката, основни    
    принципи на    
    автоматизацията.    
2. Прави Земя, торове, семена, Състав и свойства на Разпознаване на Отговорност;
агропроизводствена препарати, почвата; видовете почви; Изпълнителност;
характеристика на селскостопански култури Сеитбообръщение, Различаване на Стриктност;
почвата и на различните - полски, зеленчукови, обработка на почвата; обработките на почвата, Комуникативни умения
видове земеделски фуражни, трайни Видове и начини на начините за торене, за работа в екип;
култури. насаждения. сеитба; сеитба и напояване; Трудова дисциплина;
    Видове торове, вредители Разпознаване видовете Прецизност;
    и методи на борба с тях; селскостопански култури Комуникативност;
    Видове селскостопански и технологиите на Наблюдателност.
    култури и технологии на отглеждане.  
    отглеждане.    
3. Полага грижи за Селскостопански Зоохигиенни изисквания; Определяне и Отговорност;
селскостопанските животни - овце, говеда, Анатомия и физиология на разграничаване на Изпълнителност;
животни. птици, свине и др. селскостопанските зоохигиенните Стриктност;
    животни; изисквания към Издръжливост;
    Говедовъдство - породи, животновъдните сгради; Комуникативни умения
    технологии на отглеждане; Разграничаване за работа в екип;
    Овцевъдство - породи, характерните Трудова дисциплина;
    технологии на особености на Сръчност;
    отглеждане;Свиневъдство - различните продуктивни Прецизност;
    породи, технологии на направления животни. Комуникативност;
    отглеждане;   Наблюдателност.
    Птицевъдство - породи,    
    технологии на отглеждане.    
4. Демонтира и монтира Трактори, автомобили, Класификация на Технологична Отговорност;
детайли, възли и учебни макети, тракторите и автомобилите; последователност при Изпълнителност;
агрегати на системите и инструменти, Основни видове двигатели демонтаж и монтаж на Стриктност;
механизмите на приспособления, с вътрешно горене (ДВГ), основните механизми на Издръжливост;
тракторите и справочна литература, устройство и действие на ДВГ и системите на Комуникативни; умения
автомобилите. схеми, табла, ДВГ; тракторите и за работа в екип;
  техническа Предназначение, автомобилите; Технически усет;
  документация от устройство и действие на Регулиране на Трудова дисциплина;
  съответните фирми различните видове механизмите и Сръчност;
  производители, горива горивни, охладителни и системите на тракторите Прецизност;
  и смазочни материали мазителни системи; и автомобилите; Комуникативност;
  (ГСМ), работно облекло. Предназначение, Управление и работа с Наблюдателност.
    устройство и действие на трактор.  
    различните видове    
    запалителни и пускови    
    системи;    
    Предназначение,    
    устройство и действие на    
    силовото предаване в ТА;    
    Предназначение,    
    устройство, действие,    
    видове и изисквания към    
    ходова част, кабина,    
    каросерия (купе), преден и    
    заден мост, окачване,    
    рама, колела, гуми.    
5. Оценява различните Техническа литература и Индикаторна диаграма и Изпитване и регулиране Отговорност;
видове двигатели, документация, характеристики на ДВГ; на системите на ДВГ; Изпълнителност;
трактори и автомобили диаграми, табла, Особености при Разчита, сравнява и Стриктност;
по техническите им стендове, апаратура, смесообразуването на анализира диаграми и Издръжливост;
характеристики. действащи ДВГ, ТА, ДВГ; характеристики; Комуникативни умения
  инструменти, Характеристики на ДВГ; Построяване за работа в екип;
  приспособления, Динамика на трактори и характеристики на Технически усет
  прибори. автомобили; трактори и автомобили. Трудова дисциплина;
    Характеристики на   Сръчност;
    тракторите и автомобилите.   Прецизност;
        Комуникативност;
        Наблюдателност.
6. Демонтира и монтира Почвообработващи Класификация на Различаване видовете Отговорност;
основни работни и машини; селскостопанската техника; селскостопански Изпълнителност;
спомагателни органи, Машини за сеитба Устройство и принцип на машини; Стриктност;
възли, механизми и садене и торене; действие на Технологична Издръжливост;
агрегати на Машини за химическа селскостопанската техника. последователност при Комуникативни умения
селскостопанските защита;   демонтаж и монтаж на за работа в екип;
машини. Мелиоративна техника;   работни и спомагателни Технически усет;
  Прибираща техника за:   органи, възли и агрегати Трудова дисциплина;
  Фуражни култури,   на селскостопанската Сръчност;
  Зърненожитни култури,   техника; Прецизност;
  Плодове и зеленчуци;   Регулиране и Комуникативност;
  Семечистачни и   подготовка за работа на Наблюдателност.
  зърночистачни машини;   селскостопанската  
  Фуражомелки;   техника.  
  Поилки и хранилки;      
  Съоръжения за      
  почистване на ферми;      
  Доилни машини и      
  инсталации, стрижбени      
  агрегати и др.;      
  Инструменти, уреди,      
  приспособления, ГСМ.      
7. Избира подходящи Техническа Технологични и Сравняване и подбиране Отговорност;
работни органи на документация, табла, енергетични показатели и на работни органи Изпълнителност;
селскостопанската диаграми, действащи сили на взаимодействия според силите на Стриктност;
техника според макети, инструменти и при почвообработващите взаимодействия, Издръжливост;
техническите и приспособления. машини; технологичните и Комуникативни умения
технологичните им   Технологични изчисления техническите им за работа в екип;
показатели.   при машините за сеитба, показатели; Технически усет;
    садене и торене; Определяне на Трудова дисциплина;
    Технологични показатели и технологичния процес Сръчност;
    параметри при машините съгласно технологичните Прецизност;
    за прибиране на изчисления. Комуникативност;
    зърненожитни култури и   Наблюдателност.
    машините за почистване и    
    сортиране на семената.    
8. Извършва техническо Трактори, автомобили, Особеностите при Класифициране на Отговорност;
обслужване на селскостопанска използване на техниката в машините според Изпълнителност;
земеделската техника - техника, машини и селското стопанство; техните особености; Стриктност;
трактори, автомобили и съоръжения в Експлоатационните Работа със стендове, Издръжливост;
селскостопанска животновъдството, качества на трактори, уреди, апарати и Комуникативни умения
техника. инструменти, уреди и автомобили и инструменти; за работа в екип;
  апарати, ГСМ-канали, селскостопански машини; Прилагане на ефективни Технически усет;
  техническа Експлоатационни свойства методи за техническо Трудова дисциплина;
  документация на на ГСМ; обслужване (ТО); Сръчност;
  фирмите - Видове техническо Определяне вида на ТО; Прецизност;
  производители на обслужване; Ефективно съхраняване Комуникативност;
  съответната техника, Организация и технология и използване на ГСМ; Наблюдателност.
  работно облекло. на техническото Работа с техническа  
    обслужване. документация;  
      Поддържане и  
      съхраняване на  
      трактори, автомобили и  
      селскостопанска  
      техника.  
9. Планира и подбира ТА, ССТ, ГСМ Въвеждане и разработване Внедряване и Отговорност;
машинно-тракторен парк ръководство по в експлоатация на нови експлоатация на машини Изпълнителност;
(МТП). експлоатация на машини; съгласно указанията на Стриктност;
  техниката на фирмите Рационално съставяне на завода производител; Издръжливост;
  производители. машинно-тракторен парк; Съставяне оптимален Умения за работа в екип;
    Технико-икономически МТП; Технически усет;
    показатели на МТП; Извършване на Трудова дисциплина;
    Транспортни процеси и ефективен и качествен Сръчност;
    транспортни средства в транспорт в селското Прецизност;
    селското стопанство; стопанство; Комуникативност;
    Пресмятане и организация Правилно и безопасно Наблюдателност.
    на работата на МТП; експлоатиране на ГС.  
    Организация на горивното    
    стопанство.    
10. Извършва Трактори и автомобили, Основни понятия, задачи и Определяне Отговорност;
диагностика, техническо ДВГ; методи на диагностиката; техническото състояние Изпълнителност;
обслужване и ремонт на Селскостопанска Системи за техническо на машините, начините Стриктност;
земеделската техника - техника в обслужване, видове и на диагностиране и Издръжливост;
трактори, автомобили и растениевъдството; начини на ремонт; системите за техническо Умения за работа в екип;
селскостопанска Машини и съоръжения в Технология за ремонт на обслужване и ремонт; Технически усет;
техника. животновъдството, машините; Извършване Трудова дисциплина;
  стендове, мотор-тестери, Методи за възстановяване; диагностика на Сръчност;
  приспособления, Диагностика, техническо механизмите на ДВГ и Прецизност;
  инструменти, уреди, обслужване и ремонт на системите на тракторите, Комуникативност;
  приспособления, детайли, възли и автомобилите и Наблюдателност.
  диагностична механизми на тракторите и селскостопанските  
  компютърна апаратура, автомобилите; машини;  
  ГСМ, работно облекло, Диагностика, техническо Спазване на  
  лични предпазни обслужване и ремонт на технологичната  
  средства и др. селскостопанската техника последователност и  
    в растениевъдството; технологията за  
    Диагностика, техническо извършване на  
    обслужване и ремонт на видовете ремонти.  
    машините и съоръженията    
    в животновъдството.    
11. Планира и Ръководства за Компютърна диагностика, Изпитва, ремонтира, Отговорност;
организира експлоатация и ремонт тестове, стендови, пътни и подготвя и нагласява за Изпълнителност;
диагностиката и ремонта от фирмите - полеви изпитания на работа възли, апарати и Стриктност;
на техниката. производители на земеделската техника; елементи на Издръжливост;
  земеделска техника. Европейски стандарти и земеделската техника; Умения за работа в екип;
    изисквания за Спазва и прилага Технически усет;
    техническото състояние на европейските стандарти; Трудова дисциплина;
    земеделската техника; Води правилно Сръчност;
    Иновационни методи за техническата Прецизност;
    ремонт; документация съгласно Комуникативност;
    Взаимозаменяемост, изискванията. Наблюдателност.
    допуски и сглобки;    
    Технически измервания.    
12. При изпълнение на Лични предпазни Спазване и контролиране Правилно използване и Отговорност;
дейностите спазва и средства, на технологичната контролиране на Изпълнителност;
контролира пожарогасители; последователност при използването на Стриктност;
изискванията за техника Нормативни актове, изпълнение на дейностите; личните предпазни Издръжливост;
на безопасност, хигиена наредби и закони; Познаване и ползване на средства; Умения за работа в екип;
и охрана на труда, Предупредителни, личните предпазни Осигуряване на Технически усет;
противопожарна и забранителни и средства и контрол за здравословни и Трудова дисциплина;
аварийна безопасност и указателни знаци, тяхното спазване; безопасни условия на Сръчност;
безопасност при надписи и табели. Здравословни и безопасни труд; Прецизност;
управление на моторно   условия на труд при Спазване изискванията Комуникативност;
превозно средство   различните дейности; за организация на труд Наблюдателност.
(МПС).   Безопасност на и на работно място;  
    движението по пътищата и Спазване и изготвяне на  
    поведение при предписания, графици,  
    пътнотранспортно наредби, правилници и  
    произшествие; закони;  
    Наредби, правилници и Правилно и безопасно  
    закони за безопасна управление на МПС и  
    работа и движение по поведение при  
    пътищата. пътнотранспортно  
      произшествие.  

2.2. Тенденции в развитието на професионално направление "Селско стопанство"
Селското стопанство е един от приоритетите на националната икономика. Основните задачи, които предстои да бъдат решени чрез различни инвестиционни програми, са:
- подобряване на условията за производство, преработка и маркетинг на земеделски и горски продукти, както и на условията за преработка и маркетинг на рибните продукти, в съответствие с изискванията на ЕС, насърчаване на екологосъобразно земеделие и дейности по опазване на околната среда;
- интегрирано развитие на селските райони, насочено към икономическо укрепване и съхраняване на общността;
- инвестиции в човешките ресурси - професионално обучение на земеделски производители и други лица, работещи в селското стопанство и участващи в земеделското производство.
Придобилите професионална квалификация по професията "Техник на селскостопанска техника" - трета степен на професионална квалификация, могат да участват в ефикасното реализиране на тези приоритети.
Необходимостта от обучени специалистите от тази професия се очаква да нараства поради повишаването на изискванията към качеството и количеството на продукцията. Използването, обновяването, развитието и поддържането на земеделската техниката са важна част от селскостопанското производство и се очаква те да се увеличат заедно с повишаване на изискванията към техническото състояние и безопасната експлоатация, при синхронизиране на нормативната база с тази в Европейския съюз.
2.3. Възможности за професионална реализация
Обучаваният по професията "Техник на селскостопанска техника" - трета степен на професионална квалификация, може да се яви на изпити за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория "Ткт" или "В" при спазване на изискванията на Наредба № 37 за условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и условията и реда за издаване на разрешение за тяхното обучение (ДВ, бр. 82 от 2002 г.).
Обучаваният по професията "Техник на селскостопанска техника" - трета степен на професионална квалификация, може да се яви на изпити за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория "Твк" при спазване на изискванията на Наредба № 8 за условията и реда за придобиване и отнемане на правоспособност за работа със земеделска и горска техника (ДВ, бр. 20 от 2003 г.).
Придобилите трета степен на професионална квалификация по професията "Техник на селскостопанска техника" могат да постъпват на работа на длъжности в селското стопанство, които съответстват на следните професии от Националната класификация на професиите (1996 г.): 1311 "Ръководители на малки предприятия в селското, горското, рибното стопанство и лова"; 7231 "Монтьор на моторни превозни средства"; 7232 "Монтьор на трактори, пътностроителни и селскостопански машини"; 6211 "Селскостопански производители, осигуряващи самостоятелно препитание"; 8322 "Водачи на леки и лекотоварни автомобили"; 8331 "Водачи на селскостопански машини"; 8332 "Тракторист"; 9163 "Нискоквалифицирани работници, извършващи временни услуги" и др., в т.ч. допълнени при актуализиране на Националната класификация на професиите.
2.4. Възможности за повишаване на професионалната квалификация
Придобилият трета степен на професионална квалификация по професията "Техник на селскостопанска техника" може да се обучава по друга професия от направление "Селско стопанство", като обучението по общата задължителна професионална подготовка - единна за всички професионални направления, и отрасловата задължителна професионална подготовка се зачита в съответствие с ДОИ за придобиване на квалификация по професиите от направление "Селско стопанство".
След придобиване на трета степен на професионална квалификация по професията "Техник на селскостопанска техника" обучаваният има право да продължи образованието си в професионални колежи и висши училища.
3. Цели на обучението
Основна цел на обучението по професията "Техник на селскостопанска техника" - трета степен на професионална квалификация, е придобиване на професионални компетенции за планиране, организиране и контролиране на безопасно техническо обслужване, диагностика, ремонт, експлоатация и изпитване на земеделската техника, необходими за реализацията на обучаваните в обслужване на механизираните дейности в областта на селското стопанство.
3.1. Цели за формиране на ключови компетенции при обучението по общата задължителна професионална подготовка - единна за всички професионални направления
След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:
- организира и контролира спазването на основните правила за безопасна работа на работното място, използването на личните предпазни средства, не допуска с работата си замърсяване на околната среда;
- инструктира и обучава персонала в правилното прилагане на правилата по безопасна работа;
- осъществява ефективни комуникации при изпълнение на трудовата си дейност в работен екип, като познава принципите на деловото общуване и методите на вербални и невербални комуникации, умее да води преговори;
- познава пазарните отношения, мястото и ролята на отделните лица, фирмите, институциите и държавата в тях;
- познава системите на организация на труда, неговото стимулиране, планиране, отчитане и контрол; познава всички нормативни документи и методически материали по икономика и организация на труда в дейността;
- познава правата и задълженията си като участник в трудовия процес съгласно Кодекса на труда, разбира договорните отношения между работодател и работник;
- участва при разпределяне на задачите, съдейства и търси помощ от членовете на екипа, отнася се с чувство за отговорност при изпълнение на задачата, която му е възложена;
- разбира своята ръководна роля при извършване на обслужващите дейности на земеделската техника и съзнава необходимостта от повишаване на квалификацията си;
- знае общите правила за работа с компютър и умее да ползва програмни продукти при изпълнение на професионални задачи;
- умее да осъществява професионален контакт на чужд език, както и да се информира за новостите в техниката от специализирана литература и списания на чужд език.
3.2. Цели за формиране на базисни компетенции за изпълнение на дейностите от "Профила на професията" при обучението по отрасловата задължителна професионална подготовка, единна за всички професии от професионално направление "Селско стопанство"
След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:
- познава основните земеделски култури, животни и видовете земеделска техника;
- познава и спазва технологичната последователност при изпълнение на селскостопанските работи;
- познава и въвежда организацията на селскостопанските дейности и разпределя правомощията на длъжностните лица.
3.3. Цели за формиране на специфични компетенции за изпълнение на дейностите от "Профила на професията" при обучението по специфичната за професията "Техник на селскостопанска техника" задължителна професионална подготовка:
3.3.1. Специалност 6210701 "Механизация на селското стопанство"
След завършване на обучението по специалността обучаваният трябва да умее да извършва, планира, ръководи, организира и контролира технологичната последователност на специфичните дейности при техническото обслужване, диагностика, ремонт и експлоатация на земеделската техника, като:
- знае предназначението и устройството на основните видове земеделска техника, в това число техните детайли, възли, агрегати; подбира и ги комплектова съобразно експлоатационните условия;
- определя материалите и контролира основните технологични операции за изработване на детайлите на земеделската техника;
- извършва, ръководи и контролира в правилна технологична последователност основните диагностични операции и установява причините за повреди;
- извършва, ръководи и контролира монтажно-демонтажни операции при техническото обслужване и ремонт;
- прилага и контролира внедряването на нови технологии при диагностиката и ремонта на земеделската техника;
- организира и контролира безопасната работа с експлоатационни материали, апаратура, стендове, инструменти, контролноизмервателни уреди, инвентар и машини по специалността и спазва правилата за работа с тях;
- познава, прилага и контролира спазването на основните правила за безопасна експлоатация и технологичните операции при монтаж и демонтаж на отделните възли и агрегати на земеделска техника;
- прилага усвоените знания и умения за правилното и безопасно управление на моторно превозно средство и поведение при пътнотранспортни произшествия;
- разчита техническа и технологична документация, каталози и друга специфична техническа документация;
- спазва и контролира правилното организиране на работните места;
- оценява конкретните ситуации на работното място и съобразно тях ръководи необходимите трудови дейности;
- изпълнява и следи за изпълнението на трудовите задължения съгласно нормативните изисквания;
- познава структурата и правомощията на длъжностните лица във фирмата и участва във взаимоотношенията с други фирми и институции.
4. Съдържание на обучението
Обучението по задължителната професионална подготовка, включващо теория и практика, се регламентира с учебен план и учебни програми, които се разработват на базата на ДОИ за придобиване на квалификация по професията "Техник на селскостопанска техника" - трета степен на професионална квалификация.
Съдържанието на обучението по професията "Техник на селскостопанска техника" - трета степен на професионална квалификация, е представено в табл. 3.

Таблица 3

Съдържание на обучението
Професионални Тематични
компетенции области
1 2
1. Познава и контролира Здравословни и безопасни
използването на личните условия на труд;
предпазни средства; Пожарна и аварийна
Прилага основните правила безопасност;
за безопасна работа при екс- Безопасност на движе-
плоатацията, техническото нието по пътищата;
обслужване, диагностиката Поведение при пътно-
и ремонта на земеделска транспортно произ-
техника; шествие;
Не допуска с работата си Първа долекарска помощ;
замърсяване на околната Опазване на околната
среда. среда.
2. Разбира своята ръковод- Индивидуално трудово
на роля при извършване на поведение;
обслужващите дейности на Групово трудово поведе-
земеделската техника и съз- ние;
нава необходимостта от Мотивация;
повишаване на квалифика- Управление на персонала:
цията си. - Определяне на потреб-
3. Умее да работи в екип; ностите от персонал;
Прилага социалнопсихоло- - Подбор, назначаване,
гическите изисквания и освобождаване;
норми за ръководство. - Организиране на трудо-
  вия процес;
  - Оценяване и заплащане
  на труда.
4. Познава принципите на Бизнес комуникации;
деловото общуване; Бизнес правила и прин-
Прилага методи за ефектив- ципи;
на комуникация на работ- Правила за водене на
ното място. делова кореспонденция:
  молба, автобиография, писма, отчет, заявки, работна документация.
5. Прилага системата за Отчетност на фирмата;
организация, стимулиране, Мениджмънт;
планиране и контрол на Икономика.
трудовата дейност.  
6. Умее да работи с компю- Информатика;
тър и да ползва програмни Работа с програмни про-
продукти; дукти за създаване на
Ползва съвременни техно- елементарна докумен-
логии за изпълнение на тация;
технически задачи от про- Работа със специфични
фесионалната му област. програмни продукти.
7. Осъществява професио- Най-често употребявана
нален контакт на чужд език. лексика - четене на тек-
  стове (стандарти, нормативи, каталози, инструкции, указателни надписи и др.), участие в разговор, попълване на несложни информационни справки;
  Думи и изрази, свързани с професионалните задачи (инструкции, упътвания, параметри, схеми, описание на работното място и дейност) - говоримо и писмено;
  Думи и изрази (говоримо и писмено), свързани с условията за безопасност на труда и препоръки за използването на съответните машини, инструменти и съоръжения;
  Отраслова задължителна професионална подготовка - единна за всички професии от професионалното направ-
  ление "Селско стопанство"
8. Познава основните земе- Растениевъдство;
делски култури, животни и Животновъдство;
машини; Трактори и автомобили;
Познава и спазва техноло- Селскостопанска техника.
гичната последователност  
при изпълнение на селско-  
стопанските работи.  
9. Умее да разчита доку- Конструктивна и техноло-
ментация - чертежи, скици, гична документация -
схеми. схеми, чертежи, скици,
  основни принципи за съставянето им, означения и разчитане на готови схеми и чертежи;
  Нормативни документи, регламентиращи дейности при упражняване на професията.
10. Познава организацията Участници в инвести-
на селскостопанските дей- ционния процес;
ности и правомощията на Нормативни документи;
длъжностните лица. Организация на работ-
  ното място.
Специфична за професията "Техник на селскостопанска техника" задължителна професионална подготовка
11. Извършва в технологич- Предназначение, устрой-
на последователност дейнос- ство и принцип на дейст-
тите по техническото об- вие на основните видове
служване, диагностиката, земеделска техника, в т.ч.
ремонта и експлоатацията техните детайли, възли и
на тракторите и автомоби- агрегати;
лите и селскостопанската Материали и основни
техника. методи за възстановяване
  и за изработване на детайли за земеделската техника;
  Монтажно-демонтажни операции при техническото обслужване и ремонт;
  Експлоатационни качества на тракторите и автомобилите и на селскостопанската техника;
  Експлоатационни свойства на ГСМ;
  Видове техническо обслужване и организация на техническото обслужване;
  Системи за техническо обслужване, видове и начини на ремонт;
  Технология за ремонт на машините;
  Диагностика, техническо обслужване и ремонт на детайли, възли и механизми на тракторите и автомобилите;
  Диагностика, техническо обслужване и ремонт на селскостопанската техника в растениевъдството;
  Диагностика, техническо обслужване и ремонт на машините и съоръженията в животновъдството;
  Правилно и безопасно управление на моторни превозни средства и поведение при пътнотранспортни произшествия;
  Работа с технологични схеми и карти, технически чертежи, каталози и друга специфична техническа документация от фирмите - производители на земеделска техника.
12. Организира, планира, Ефективни индикаторни
подбира и ръководи екс- показатели и относител-
плоатацията, диагностиката ни мощности на ДВГ;
и ремонта на МТП. Влияние на различни
  фактори върху смесообразуването;
  Характеристики на ДВГ;
  Изпитване и регулиране на горивната апаратура на ДВГ;
  Технологични и енергетични показатели и сили на взаимодействие при почвообработващите машини;
  Технологични изчисления при машините за сеитба, садене и торене;
  Технологични показатели при машините за прибиране и почистване на зърнено-житни култури;
  Въвеждане в експлоатация на нови машини;
  Рационално съставяне на машинно-тракторен парк;
  Транспортни процеси и транспортни средства в селското стопанство;
  Взаимозаменяемост, допуски и сглобки. Технически измервания;
  Компютърна диагностика. Изпитвания;
  Изисквания за техническото състояние на машинно-тракторния парк;
  Иновационни методи за ремонт.
   

5. Система за оценяване и сертифициране
Оценяването на знанията, уменията и професионално-личностните качества на обучаваните в институциите на системата за професионално образование и обучение е в съответствие с изискванията на Наредба № 3 за системата за оценяване (ДВ, бр. 37 от 2003 г.). При оценяването се определя степента на постигане на поставените цели и подцели на обучението.
Оценяването се извършва на три нива - входящо, междинно и изходно.
Оценките от проверките се изчисляват по шестобалната система.
Удостоверяването на входящото образователно равнище на обучаван без професионална квалификация се осъществява чрез свидетелство за завършено основно образование или чрез диплома за средно образование при прием след средно образование.
Входящото равнище при повишаване на квалификацията или преквалификация се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация или удостоверение за професионално обучение.
5.1. Оценяване на междинно ниво
5.1.1. За оценяване по теория
Слаб 2 - обучаваният не е осмислил основните понятия, не умее да ги дефинира и неправилно описва основните факти, процеси, явления, закони и зависимости;
Среден 3 - обучаваният е осмислил основните понятия, умее да ги дефинира и с тяхна помощ описва основни факти, процеси, явления, закони и зависимости;
Добър 4 - обучаваният разбира, обяснява и сравнява факти, методи, схеми, зависимости и други;
Много добър 5 - обучаваният умее да прилага усвоените знания в познати ситуации;
Отличен 6 - обучаваният умее да прилага усвоените знания в нови ситуации; прави анализи, оценка и сравнения на процеси, явления, технологии по предварително зададени критерии.
5.1.2. За оценяване по практика
Слаб 2 - обучаваният не изпълнява правилно отделните операции по предварително дадените указания;
Среден 3 - обучаваният изпълнява отделни операции в позната ситуация по предварително дадени указания, спазвайки правилата за безопасен труд;
Добър 4 - обучаваният осмисля и изпълнява практическа задача в позната ситуация по предварително дадени указания, спазвайки правилата за безопасен труд;
Много добър 5 - обучаваният осмисля и изпълнява практическа задача в позната ситуация самостоятелно, спазвайки правилата за безопасен труд;
Отличен 6 - обучаваният осмисля и изпълнява практическа задача в нова ситуация самостоятелно, спазвайки правилата за безопасен труд; подбира методи, суровини, материали, инструменти и апарати; оценява качеството на работата си.
5.1.3. При оценяване на обучение, организирано на модулен принцип, се разработва система за оценяване, която включва:
- описание на професионалните компетенции, които ще бъдат проверявани при всяко изпитване;
- определяне на минималния брой точки, при който обучаваният се счита за издържал (обучаваният е овладял минималните знания и умения, необходими да продължи обучението);
- определяне на критерии за оценяване на всяка задача от изпитването;
- въвеждане на коефициент на тежест за всяка изпитна процедура при оформяне на окончателната оценка;
- задаване на формула (скала) за изчисляване на оценката по шестобалната система.
5.1.4. Инструменти за оценяване - тест, практическо задание, устно изпитване, практически задачи и други, които се разработват в съответствие с научните изисквания за всеки от тях. Степента на трудност на конкретните задачи, въпроси, задания и др. е съобразена с равнището на професионалните компетенции, зададено в "Цели на обучението".
5.2. Оценяване на изхода
Държавните изпити за придобиване на степен на професионална квалификация са два - по теория на професията и по практика на професията, и се провеждат по национални изпитни програми, утвърдени от министъра на образованието и науката в съответствие с ДОИ за придобиване на квалификация по професията "Техник на селскостопанска техника" - трета степен на професионална квалификация.
5.2.1. Изпит по теория
Критериите за оценяване са формулирани като обобщение на подцелите от "Цели на обучението". Показателите за оценяване отразяват степента на постигане на подцелите. Критериите и показателите за оценяване и тежестта им в общата оценка са представени в табл. 4.

Таблица 4

Критерий Показатели Тежест (%)
1 2 3
1. Организация, Знае предназначението 75
планиране и ръ- и устройството на основ-  
ководене на екс- ните видове земеделска  
плоатацията, техника, в това число  
диагностиката и техните детайли, възли,  
ремонта на МТП. агрегати; подбира и ги  
  комплектова съобразно  
  експлоатационните  
  условия;  
  Определя материалите и контролира основните технологични операции за изработване на детайлите на земеделската техника;  
  Извършва, ръководи и контролира в правилна технологична последователност основните диагностични операции и установява причините за повреди;  
  Извършва, ръководи и контролира монтажно-демонтажните операции при техническото обслужване и ремонт;  
  Прилага и контролира внедряването на нови технологии при диагностиката и ремонта на земеделската техника;  
  Разчита и изготвя техническа и технологична документация, каталози и друга специфична техническа документация;  
  Спазва и контролира правилното организиране на работните места;  
  Оценява конкретните ситуации на работното място и съобразно тях ръководи необходимите трудови дейности;  
  Изпълнява и следи за изпълнението на трудовите задължения съгласно нормативните изисквания.  
2. Здравословно Прилага знания и умения 5
и безопасно за организиране на пре-  
упражняване на вантивни мерки за опаз-  
изучаваната ване живота и здравето  
професия и опаз- на хората и околната  
ване на околната среда;  
среда. Прилага знания и умения  
  за безопасна работа на  
  работното място;  
  Прилага умения за разпознаване на основните източници на риск и предприема съответните действия за отстраняването им;  
  Прилага умения за адекватно реагиране в критични ситуации в рамките на компетенциите си;  
  Прилага умения за оказване на долекарска помощ;  
  Прилага знания и умения за опазване на околната среда при изпълнение на конкретна дейност.  
3. Икономически Знания за трудовите 5
знания и трудови правоотношения;  
правоотношения. Права и задължения на  
  участника в трудовия  
  процес;  
  Оценяване и заплащане на труда;  
  Оперативна, статистическа и счетоводна дейност;  
  Нормативни документи.  
4. Знания и уме- Умение за работа с ком- 5
ния за информа- пютър;  
ционна техника Умение за работа с прог-  
и технологии. рамни продукти;  
  Събира, обработва и пол-  
  зва информация.  
5. Чуждоезикови Владеене на един чужд 5
знания и умения. език;  
  Осъществява комуникации на един чужд език;  
  професионален чужд език.  
6. Професионал- Комуникативност; чув- 5
но-личностни ство за отговорност; тру-  
качества. дова и технологична дис-  
  циплина;  
  Прецизност при изпълнение на трудовите дейности;  
  Културни, етични обноски;  
  Мобилност.  
  Общо: 100
     

5.2.2. Изпит по практика
Критериите за оценяване са формулирани като обобщение на подцелите от "Цели на обучението". Показателите за оценяване отразяват степента на постигане на подцелите. По време на изпита обучаваните се поставят при еднакви предварително известни условия и им се дават указания за работа.
Критериите и показателите за оценяване и тежестта им в общата оценка са представени в табл. 5.

Таблица 5

Критерий Показатели Тежест (%)
1 2 3
1. Изпълнение Прилага знания относно 80
на различни дей- предназначението и уст-  
ности, свързани ройството на основните  
с техническото видове земеделска тех-  
обслужване, ди- ника, в това число тех-  
агностиката, ре- ните детайли, възли,  
монта и експло- агрегати; подбира и ги  
атацията на комплектова съобразно  
трактори и авто- експлоатационните  
мобили и на сел- условия;  
скостопанска Определя материалите и  
техника, в съот- контролира основните  
ветствие с нор- технологични операции  
мативните за изработване на детай-  
изисквания. лите на земеделската  
  техника;  
  Извършва, ръководи и контролира в правилна технологична последователност основните диагностични операции и установява причините за повреди;  
  Извършва, ръководи и контролира монтажно-демонтажни операции при техническото обслужване и ремонта;  
  Прилага и контролира внедряването на нови технологии при диагностиката и ремонта на земеделската техника;  
  Разчита техническа и технологична документация, каталози и друга специфична техническа документация;  
  Спазва и контролира правилното организиране на работните места;  
  Оценява конкретните ситуации на работното място и съобразно тях ръководи необходимите трудови дейности;  
  Прави оценка на извършената работа.  
2. Спазване на Прилага знания и умения 5
правилата за за организиране на преван-  
здравословни и тивни мерки за опазване  
безопасни усло- живота и здравето на хора-  
вия на труд и та и околната среда;  
опазване на Прилага знания и умения  
околната среда. за безопасна работа на  
  работното място;  
  Прилага умения за разпознаване на основните източници на риск и предприема съответните действия за отстраняването им;  
  Прилага умения за адекватно реагиране в критични ситуации в рамките на компетенциите си;  
  Прилага умения за оказване на долекарска помощ;  
  Прилага знания и умения за опазване на околната среда при изпълнение на конкретна дейност.  
3. Организация Предварителна подготовка; 10
на работата. Изпълнява заданието за  
  определено време;  
  Почиства и подрежда работното място;  
  Поддържа технологична и производствена хигиена.  
4. Професионал- Комуникативност; 5
но-личностни Чувство за отговорност;  
качества. Трудова и технологична  
  дисциплина;  
  Прецизност при изпълнение на трудовите дейности;  
  Културни, етични обноски;  
  Мобилност.  
  Общо: 100

5.3. Удостоверяване на професионалното образование и обучение
Завършено професионално обучение с придобита трета степен на професионална квалификация се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация.
Съдържанието на документа се определя съгласно ДОИ за документите за системата на народната просвета и ДОИ за придобиване на квалификация по професията "Техник на селскостопанска техника" - трета степен на професионална квалификация.
6. Изисквания към материалната база
Обучението по теория се осъществява в учебни кабинети, а по практика - в учебни работилници и лаборатории или базови обекти (предприятия), при предварително сключени договори.
6.1. Учебни кабинети
За обучение по професията "Техник на селскостопанска техника" - трета степен на професионална квалификация, са необходими учебни кабинети по: техническо чертане, технология на материалите, техническа механика, здравословни и безопасни условия на труд, автоматизация, електротехника, икономика, растениевъдство, животновъдство, трактори и автомобили, селскостопански машини, безопасност на движението по пътищата.
6.1.1. Основно оборудване и обзавеждане
Осигурява се работно място на всеки обучаван (работна маса и стол), работно място на обучаващия (работна маса и стол), учебна дъска, шкафове, гладка свободна стена за окачване на табла, платно за прожектиране, дъска за писане, други средства за обучение и дидактическа
техника.
6.1.2. Учебни помагала
Осигуряват се демонстрационни макети и модели, реални образци, онагледяващи табла, учебни филми, програмни продукти, диапозитиви, слайдове, каталози, инструкции, справочници, технически паспорти и други, съобразени с преподаваното учебно съдържание, и материали на фирми - производители на трактори, автомобили и селскостопански машини.
6.2. Учебна работилница и лаборатория
Учебните работилници се оборудват с машини и съоръжения и със съответни помагала, съобразно усвояваната професия. Учебните работилници осигуряват работни места за всички обучаеми и едно работно място за обучаващия.
Необходимо е да има учебни работилници по: общометална практика, трактори и автомобили, селскостопански машини и по диагностика и
ремонт.
Учебни помагала, необходими за учебните работилници: учебници, ръководства, справочна литература, каталози, документация на фирми - производители.
6.2.1. Основно оборудване и обзавеждане на учебна работилница по "Трактори и автомобили": схеми на трактори и автомобили; комплект двигатели за общо запознаване, за центровки и регулировки и за пускане в ход; двигатели за демонтаж и монтаж на механизмите и системите; макети, разрези и части от натура; трансмисия; уреди и приспособления; стендове; ГСМ.
6.2.2. Основно оборудване и обзавеждане на учебна работилница по "Селскостопански машини": схеми на селскостопански машини; почвообработващи машини; машини за торене; машини за сеитба, садене и разсаждане; машини за химическа защита; мелиоративни машини и съоръжения; прибираща техника; машини и съоръжения от животновъдството; макети, разрези и части от натура; уреди и приспособления; инструменти.
6.2.3. Основно оборудване и обзавеждане на учебна работилница по "Диагностика": диагностични стендове и апарати; приспособления и измервателни уреди; мотор-тестери и електронна диагностична апаратура.
6.2.4. Основно оборудване и обзавеждане на учебна работилница по "Ремонт": преси; монтажни и демонтажни приспособления; инструменти; заваръчна апаратура; инструменти и приспособления за нанасяне на покрития.
Учебна лаборатория: аналитични стендове, измервателни инструменти и уреди, каталози, схеми, справочна литература.
Учебници, ръководства, справочна литература, каталози, документация на фирми - производители.
7. Изисквания към обучаващите
7.1. По теория:
Право да преподават теория имат лица с висше образование, образователно-квалификационна степен "магистър" или "бакалавър" от областите "Технически науки" и "Аграрни науки и ветеринарна медицина" по специалности, съответстващи на учебните предмети (модули) от отрасловата и специфичната задължителна професионална подготовка.
7.2. По практика:
Право да преподават практика имат лица с висше образование образователно-квалификационна степен "магистър", "бакалавър" или "специалист" от област "Технически науки" и "Аграрни науки и ветеринарна медицина" по специалности, съответстващи на учебните предмети (модули) от отрасловата и специфичната задължителна професионална подготовка.
8. Процедури за преглед и актуализиране на ДОИ по професията "Техник на селскостопанска техника" - трета степен на професионална квалификация:
- апробиране на ДОИ в обучаващи институции;
- текущ мониторинг на дейностите, свързани с внедряване на ДОИ;
- ежегоден анализ на резултатите и промени при доказана необходимост.


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти