Logo Сряда, 14 Април


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 21 ОТ 15 ДЕКЕМВРИ 2005 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯ "МОНТЬОР НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ТЕХНИКА"

В сила от 20.01.2006 г.
Издадена от министъра на образованието и науката

Обн. ДВ. бр.6 от 20 Януари 2006г.

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. С тази наредба се определя държавното образователно изискване (ДОИ) за придобиване на квалификация по професия 621080 "Монтьор на селскостопанска техника" от област на образование "Селско, горско и рибно стопанство" и професионално направление 621 "Селско стопанство" съгласно списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение.

Чл. 2. Държавното образователно изискване за придобиване на квалификация по професия 621080 "Монтьор на селскостопанска техника" съгласно приложението определя изискванията за придобиване втора степен на професионална квалификация за специалността - 6210801 "Механизация на селското стопанство".


Чл. 3. (1) Въз основа на ДОИ по чл. 1 и рамковите програми по чл. 10, ал. 3 от Закона за професионалното образование и обучение се разработва учебен план и учебни програми за обучението по съответната специалност по чл. 2.
(2) Документацията по ал. 1 за професионално образование се разработва от Министерството на образованието и науката, а за професионално обучение - от обучаващата институция.

Раздел II.
Съдържание на държавното образователно изискване


Чл. 4. (1) С ДОИ по чл. 1 се определя равнището на задължителната професионална подготовка в края на обучението по професията, което гарантира на обучаемия възможност за упражняване на професията "Монтьор на селскостопанска техника".
(2) Държавното образователно изискване за придобиване на квалификация по професия "Монтьор на селскостопанска техника " определя общата, отрасловата и специфичната задължителна професионална подготовка за професията, както и задължителната чуждоезикова подготовка по професията и избираемата подготовка.
(3) Съдържанието на всеки вид задължителна професионална подготовка по ал. 2 включва:
1. необходимите професионални компетенции (знания, умения и професионално-личностни качества);
2. тематичните области, от които се формира съдържанието на учебните предмети/модули.


Чл. 5. С ДОИ по чл. 1 се определят и входящото образователно равнище, изискванията към здравословното състояние на кандидатите за обучение, профилът на професията, целите на обучението, оценяването по време и при завършване на обучението, удостоверяването на придобитата професионална квалификация, необходимата материална база.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 1. Лицата, които са приети за обучение до учебната 2003/2004 г., включително по специалности и професии от професионално направление "Монтьори" от списъка на специалностите и професиите за професионалните училища на Министерството на образованието, науката и културата от 1993 г., се обучават и завършват обучението си по учебните планове и учебните програми, които са действали при постъпването им.


§ 2. Тази наредба се издава на основание чл. 17, т. 3 във връзка с чл. 16, т. 7 от Закона за народната просвета.


§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".


Приложение към чл. 2

Държавно образователно изискване за придобиване на квалификация по професията "Монтьор на селскостопанска техника"


Професионално направление:
 
621 Селско стопанство
   
Наименование на професията:
 
621080 Монтьор на селскостопанска техника
   

1. Входни характеристики
1.1. Степен на професионална квалификация и входящо образователно равнище
В табл. 1 е представена специалността, включена в професията "Монтьор на селскостопанска техника" - втора степен на професионална квалификация, съгласно списъка на професиите за професионално образование и обучение (2005 г.), както и входящото минимално образователно равнище за придобиване на съответната степен на професионална квалификация.

Таблица 1

  Степен на Входящо
Специалности професио- минимално
  нална ква- образователно
  лификация равнище
6210801 Механизация Втора Завършено
  на селското   основно
  стопанство   образование
       

1.2. Изисквания към здравословното състояние на кандидатите за обучение
Кандидатът за обучение е физически здрав, психически устойчив, с нормален слух и обоняние, нормално или коригирано зрение и нормално цветоусещане, т.е. годен да упражнява професията, което се удостоверява с медицинско свидетелство, доказващо, че тази професия не му е противопоказна (чл. 14 ЗПОО).
Тъй като професионалното обучение по професията включва усвояване на професионални компетенции, необходими за управление на МПС, кандидатите за обучение трябва да отговарят на изискванията на съответните нормативни документи.
2. Профил на професията
2.1. Дейности, предмети и средства на труда и професионални компетенции
Основните характеристики на профила на професията са представени в табл. 2.

Таблица 2

Описание на Предмети Професионални компетенции
трудовите дейности и средства     професионално-
(задачи) на труда знания за умения за личностни
        качества
1 2 3 4 5
Специалност 6210801 "Механизация на селското стопанство"
1. Разчита и използва Наредби, правилници, Основни конструкционни Основни шлосерски Отговорност;
техническа, инструкции; материали - приложение, операции; Изпълнителност;
конструктивна и Каталози, предписания, маркиране и Демонтажно-монтажни Стриктност;
технологична скици, чертежи, схеми и обработване; операции; Технически усет;
документация. др. Видове чертежи, Работа с измервателни Дисциплинираност;
    проекции, оразмеряване инструменти и уреди; Сръчност;
    и условни означения; Разчитане на сборни Прецизност;
    Методи на чертежи; Наблюдателност.
    изобразяване на Разчитане на  
    машинни детайли, скици технологични схеми и  
    и чертежи на несложни карти, технически  
    детайли; чертежи, каталози,  
    Изготвяне на чертежи на инструкции и друга  
    детайли и несложни специфична техническа  
    сборни чертежи. документация.  
2. Извършва Земя, торове, семена, Състав и свойства на Разпознаване на Отговорност;
агропроизводствена препарати, почвата; видовете почви; Изпълнителност;
характеристика на селскостопански култури Сеитбообращение; Избор на вид обработка Стриктност;
почвата и на различните - полски, зеленчукови, Обработка на почвата; на почвата, на начини за Технически усет;
видове земеделски фуражни, трайни Видове и начини сеитба; торене, сеитба и Дисциплинираност;
култури. насаждения. Видове торове; напояване; Сръчност;
    Вредители и методи на Разпознаване на Прецизност;
    борба с тях; видовете Наблюдателност.
    Видове селскостопански селскостопански култури  
    култури и технологии на и спазване  
    отглеждане. технологичните  
      операции при  
      отглеждането им.  
3. Полага грижи за Селскостопански Зоохигиенни Определяне и Отговорност;
селскостопанските животни - овце, говеда, изисквания; разграничаване на Изпълнителност;
животни. птици, свине и др.; Анатомия и физиология зоохигиенните Стриктност;
  Фуражи, машини и на селскостопанските изисквания към Технически усет;
  съоръжения за животни; животновъдните сгради; Дисциплинираност;
  обслужване на Говедовъдство - Изпълнение на Сръчност;
  животновъдните ферми. породи, технологии на изискванията към Прецизност;
    отглеждане; технологията на Наблюдателност.
    Овцевъдство - породи, отглеждане.  
    технологии на    
    отглеждане;    
    Свиневъдство - породи,    
    технологии на    
    отглеждане;    
    Птицевъдство - породи,    
    технологии на    
    отглеждане.    
4. Демонтира и монтира Трактори, автомобили, Класификация на Спазване на Отговорност;
детайли, възли и инструменти, тракторите и технологичната Изпълнителност;
агрегати на системите и приспособления, автомобилите; последователност при Стриктност;
механизмите на справочна литература, Основни видове демонтаж и монтаж на Технически усет;
тракторите и схеми, табла, двигатели с вътрешно основните механизми на Дисциплинираност;
автомобилите. техническа горене (ДВГ), устройство ДВГ и системите на Сръчност;
  документация от и действие на ДВГ; тракторите и Прецизност;
  съответните фирми - Предназначение, автомобилите; Наблюдателност.
  производители, горива устройство и действие Регулиране на  
  и смазочни материали на различните видове механизмите и  
  (ГСМ), работно облекло. горивни, охладителни и системите на тракторите  
    мазителни системи; и автомобилите.  
    Предназначение,    
    устройство и действие    
    на различните видове    
    запалителни и пускови    
    системи;    
    Предназначение,    
    устройство и действие    
    на силовото предаване    
    в ТА;    
    Предназначение,    
    устройство, действие,    
    видове и изисквания    
    към ходова част,    
    кабина, каросерия    
    (купе), преден и заден    
    мост, окачване, рама,    
    колела, гуми.    
5. Демонтира и монтира Почвообработващи Класификация на Спазване на Отговорност;
основни работни и машини; селскостопанската технологичната Изпълнителност;
спомагателни органи, Машини за сеитба, техника; последователност при Стриктност;
възли, механизми и садене и торене; Устройство и принцип на демонтаж и монтаж на Технически усет;
агрегати на Машини за химическа действие на работни и спомагателни Дисциплинираност;
селскостопанските защита; селскостопанската органи, възли и агрегати Сръчност;
машини. Мелиоративна техника; техника. на селскостопанската Прецизност;
  Прибираща техника за:   техника; Наблюдателност.
  фуражни култури,   Регулиране за работа на  
  зърнено-житни култури,   селскостопанската  
  плодове и зеленчуци;   техника.  
  Семечистачни и      
  зърночистачни машини;      
  Фуражомелки;      
  Поилки и хранилки;      
  Съоръжения за      
  почистване на ферми;      
  Доилни машини и      
  инсталации, стрижбени      
  агрегати и др.;      
  Инструменти, уреди,      
  приспособления, ГСМ,      
  работно облекло и др.      
6. Извършва техническо Трактори, автомобили, Особености при Класифициране на Отговорност;
обслужване на селскостопанска използване на машините според Изпълнителност;
земеделската техника - техника, машини и техниката в селското техните особености; Стриктност;
трактори, автомобили и съоръжения в стопанство; Работа със стендове, Технически усет;
селскостопанска животновъдството, Експлоатационни уреди, апарати и Дисциплинираност;
техника. инструменти, уреди и качества на трактори, инструменти; Сръчност;
  апарати, ГСМ, канали, автомобили и Прилагане на ефективни Прецизност;
  техническа селскостопански методи за техническо Наблюдателност.
  документация от машини; обслужване (ТО);  
  фирмите-производители Експлоатационни Определяне вида на ТО;  
  на съответната техника, свойства на ГСМ; Ефективно съхраняване  
  работно облекло. Видове техническо и използване на ГСМ;  
    обслужване; Работа с техническа  
    Организация и документация;  
    технология на Поддържане и  
    техническото съхраняване на  
    обслужване. трактори, автомобили и  
      селскостопанска  
      техника.  
7. Извършва Трактори и автомобили, Основни понятия, Определяне Отговорност;
диагностика и ремонт на ДВГ; задачи и методи на техническото състояние Изпълнителност;
земеделската техника - Селскостопанска диагностиката; на машините, начините Стриктност;
трактори, автомобили и техника в Системи за техническо на диагностициране и Технически усет;
селскостопанска растениевъдството; обслужване, видове и системите за техническо Дисциплинираност;
техника. Машини и съоръжения в начини на ремонт; обслужване и ремонт; Сръчност;
  животновъдството, Технология за ремонт на Извършване Прецизност;
  стендове, мотортесери, машините; диагностика на Наблюдателност.
  приспособления, Методи за механизмите на ДВГ и  
  инструменти, уреди, възстановяване; системите на тракторите,  
  приспособления, Диагностика, техническо автомобилите и  
  диагностична обслужване и ремонт на селскостопанските  
  компютърна апаратура, детайли, възли и машини;  
  ГСМ, работно облекло, механизми на Спазване на  
  лични предпазни тракторите и технологичната  
  средства и др. автомобилите; последователност и  
    Диагностика, техническо технологията за  
    обслужване и ремонт на извършване на  
    селскостопанската видовете ремонти.  
    техника в    
    растениевъдството;    
    Диагностика, техническо    
    обслужване и ремонт на    
    машините и    
    съоръженията в    
    животновъдството.    
8. Спазва изискванията Лични предпазни Технологична Правилно използване на Отговорност;
за техника на средства, последователност при личните предпазни Изпълнителност;
безопасност, хигиена и пожарогасители, изпълнение на средства; Стриктност;
охрана на труда, нормативни актове, дейностите; Осигуряване на Технически усет;
противопожарна и наредби и закони, Познаване и ползване здравословни и Дисциплинираност;
аварийна безопасност и предупредителни, на личните предпазни безопасни условия на Сръчност;
безопасност при забранителни и средства; труд; Прецизност;
управление на моторно указателни знаци, Здравословни и Спазване на Наблюдателност.
превозно средство надписи и табели. безопасни условия на изискванията за  
(МПС).   труд при извършване на организация на труда и  
    различните дейности; на работното място;  
    Безопасност на Спазване на  
    движението по пътищата предписания, графици,  
    и поведение при наредби, правилници и  
    пътнотранспортно закони;  
    произшествие; Правилно и безопасно  
    Наредби, правилници и управление на МПС и  
    закони за безопасна поведение при  
    работа и движение по пътнотранспортно  
    пътищата. произшествие.  
         

2.2. Тенденции в развитието на професионално направление "Селско стопанство"
Селското стопанство е един от приоритетите на националната икономика. Основните задачи, които предстои да бъдат решени чрез различни инвестиционни програми, са:
- подобряване на условията за производство, преработка и маркетинг на земеделски и горски продукти, както и на условията за преработка и маркетинг на рибните продукти, в съответствие с изискванията на ЕС, насърчаване на екологосъобразно земеделие и дейности по опазване на околната среда;
- интегрирано развитие на селските райони, насочено към икономическото укрепване и съхраняване на общността;
- инвестиции в човешките ресурси - професионално обучение на земеделски производители и други лица, работещи в селското стопанство и участващи в земеделското производство.
Използването, обновяването, разрастването и поддържането на земеделската техника са важна част от селскостопанското производство и се очаква те да се увеличават, заедно с по-високите изисквания към техническото състояние и безопасната експлоатация, при синхронизиране на нормативната база с тази в Европейския съюз.
2.3. Възможности за професионална реализация
Обучаваният по професията "Монтьор на селскостопанска техника" - втора степен на професионална квалификация, може да се яви на изпити за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория "Ткт" и "В", при спазване на изискванията на Наредба № 37 за условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и условията и реда за издаване на разрешение за тяхното обучение (ДВ, бр. 82 от 2002 г.).
Обучаваният по професията "Монтьор на селскостопанска техника" - втора степен на професионална квалификация, може да се яви на изпити за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория "Твк" при спазване на изискванията на Наредба № 8 за условията и реда за придобиване и отнемане на правоспособност за работа със земеделска и горска техника (ДВ, бр. 20 от 2004 г.).
Придобилите втора степен на професионална квалификация по професията "Монтьор на селскостопанска техника" - втора степен на професионална квалификация, могат да постъпват на работа на длъжности от областта на селското стопанство, които съответстват на следните професии от Националната класификация на професиите (1996 г.): 7231 "Монтьор на моторни превозни средства"; 7232 "Монтьор на трактори, пътностроителни и селскостопански машини"; 6211 "Селскостопански производители, осигуряващи самостоятелно препитание"; 8322 "Водачи на леки и лекотоварни автомобили"; 8331 "Водачи на селскостопански машини"; 8332 "Тракторист"; 9163 "Нискоквалифицирани работници, извършващи временни услуги" и др., в т.ч. допълнени при актуализиране на Националната класификация на професиите.
2.4. Възможности за повишаване на професионалната квалификация
Придобилият втора степен на професионална квалификация по професията "Монтьор на селскостопанска техника" може да се обучава по други професии от професионално направление "Селско стопанство", като обучението по общата задължителна професионална подготовка - единна за всички професионални направления, и отрасловата задължителна професионална подготовка се зачита (в съответствие с ДОИ за придобиване на квалификация по професиите от направление "Селско стопанство").
Придобилият втора степен на професионална квалификация по професията "Монтьор на селскостопанска техника" може да се обучава за придобиване на трета степен на професионална квалификация по професията "Техник на селскостопанска техника", като обучението по общата задължителна професионална подготовка - единна за всички професионални направления, отрасловата и специфичната за професията задължителна професионална подготовка се зачита.
3. Цели на обучението
Основна цел на обучението по професията "Монтьор на селскостопанска техника" е придобиване на професионални компетенции за безопасно техническо обслужване, диагностика, ремонт и експлоатация на земеделската техника, необходими за реализацията на обучаваните в обслужването на механизираните дейности в областта на селското стопанство.
3.1. Цели за формиране на ключови компетенции при обучението по общата задължителна професионална подготовка, единна за всички професионални направления
След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:
- знае и прилага основните правила за безопасна работа на работното място, познава и използва личните предпазни средства, не замърсява с работата си околната среда;
- осъществява ефективни комуникации при изпълнение на трудовата си дейност в работен екип - умее да формулира проблеми, да задава въпроси, да прави отчет за извършената работа;
- познава пазарните отношения, мястото и ролята на отделните лица, фирмите, институциите и държавата в тях;
- познава правата и задълженията си като участник в трудовия процес съгласно Кодекса на труда разбира договорните отношения между работодател и работник;
- участва при разпределяне на задачите, съдейства и търси помощ от членовете на екипа, отнася се с чувство за отговорност при изпълнение на задачата, която му е възложена;
- разбира своята роля в производството и съзнава необходимостта от повишаване на квалификацията си;
- знае общите правила за работа с компютър и умее да ползва програмни продукти, ползва съвременни технологии за изпълнение на технически задачи от професионалната му област;
- се справя с предвидими и рутинни задачи на работното място, като осъществява кратка комуникация на чужд език.
3.2. Цели за формиране на базисни компетенции за изпълнение на дейностите от "Профила на професията" при обучението по отрасловата задължителна професионална подготовка, единна за всички професии от професионално направление "Селско стопанство"
След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:
- познава основните земеделски култури, животни и видовете земеделска техника;
- познава и спазва технологичната последователност при изпълнение на селскостопанските работи;
- познава организацията на селскостопанските дейности и правомощията на длъжностните лица.
3.3. Цели за формиране на специфични компетенции за изпълнение на дейностите от "Профила на професията" при обучението по специфичната за професията "Монтьор на селскостопанска техника" задължителна професионална подготовка:
3.3.1. Специалност 6210801 "Механизация на селското стопанство"
След завършване на обучението по специалността обучаваният трябва да умее да извършва в технологична последователност специфичните дейности при техническото обслужване, диагностиката, ремонта и експлоатацията на земеделската техника, като:
- знае предназначението и устройството на основните видове земеделска техника, в това число техните детайли, възли, агрегати;
- описва материалите и основните технологични операции за изработване на детайлите на земеделската техника;
- извършва в правилна технологична последователност основните диагностични операции и установява причините за повреди;
- извършва монтажно-демонтажни операции при техническото обслужване и ремонт;
- прилага усвоените теоретични знания при внедряването на нови технологии при диагностиката и ремонта на земеделската техника;
- обяснява предназначението, функциите и начините за безопасна работа с експлоатационни материали, апаратура, стендове, инструменти, контролно-измервателни уреди, инвентар и машини по специалността и спазва правилата за работа с тях;
- познава основните правила за безопасна експлоатация и технологичните операции при монтаж и демонтаж на отделните възли и агрегати на земеделска техника;
- прилага усвоените знания и умения за правилно и безопасно управление на моторно превозно средство и поведение при пътнотранспортни произшествия;
- разчита техническа и технологична документация, каталози и друга специфична техническа документация;
- прилага усвоените знания и умения за правилно организиране на работното си място;
- оценява конкретните ситуации на работното място и съобразно тях извършва необходимите трудови дейности;
- изпълнява трудовите си задължения съгласно нормативните изисквания;
- познава структурата и правомощията на длъжностните лица във фирмата и взаимоотношенията с други фирми и институции при изпълнение на трудовите задължения.
4. Съдържание на обучението
Обучението по задължителната професионална подготовка, включващо теория и практика, се регламентира с учебен план и учебни програми, които се разработват на базата на ДОИ за придобиване на квалификация по професията "Монтьор на селскостопанска техника" - втора степен на професионална квалификация.
Съдържанието на обучението по професията "Монтьор на селскостопанска техника" - втора степен на професионална квалификация, е представено в табл. 3.

Таблица 3

Съдържание на обучението
Професионални Тематични
компетенции области
1 2
Обща задължителна професионална подготовка - единна за всички професионални направления
1. Познава и използва лич- Здравословни и безопасни
ните предпазни средства, условия на труд;
знае и прилага основните Пожарна и аварийна
правила за безопасна рабо- безопасност;
та при експлоатацията, Безопасност на движе-
техническото обслужване, нието по пътищата;
диагностиката и ремонта Поведение при пътно-
на земеделска техника; транспортно произ-
Не замърсява с работата си шествие;
околната среда. Първа долекарска помощ;
  Опазване на околната
  среда.
2. Разбира своята роля при Индивидуално трудово
извършване на обслужва- поведение;
щите дейности на земедел- Групово трудово пове-
ската техника и съзнава дение;
необходимостта от повиша- Мотивация и мотивацион-
ване на квалификацията си. ни процеси.
3. Осъществява ефективни Видове общуване;
комуникации при изпълне- Принципи на деловото
ние на трудовата си дей- общуване;
ност в работен екип - умее Правила за водене на
да формулира проблеми, делова кореспонденция:
задава въпроси, прави отчет молба, автобиография,
за извършената работа. писма, отчет, заявки,
  работна документация.
4. Познава правилата и за- Трудов договор и трудови
дълженията си като участ- правоотношения;
ник в трудовия процес съг- Работно време, почивки,
ласно Кодекса на труда; отпуски;
разбира договорните отно- Права и задължения;
шения между работодател Трудови спорове и разре-
и работник. шаването им;
  Социално осигуряване и
  лично застраховане;
  Трудови норми;
  Етика на работното място;
  Длъжностна характе-
  ристика;
  Структура на фирмата.
5. Познава пазарните отно- Обекти и субекти на
шения, мястото и ролята пазара;
на отделните лица, фирмите, Икономически процеси,
институциите и държавата явления и отношения;
в тях. Стопанско устройство на
  обществото;
  Документи и документо-
  оборот
  Цени и ценообразуване;
  Нормативна уредба за
  отрасъла.
6. Знае общите правила за Конфигурация на компю-
работа с компютър и умее търа;
да ползва програмни про- Устройства за въвеждане
дукти; ползва съвременни и съхраняване на данни;
технологии за изпълнение Съхраняване и намиране
на технически задачи от на информация;
професионалната му област. Работа с програмни про-
  дукти за създаване на
  елементарна докумен-
  тация;
  Работа със специфични
  програмни продукти.
7. Справя се с несложни Думи и изрази, свързани с
задачи на работното място, професионалните задачи
като осъществява кратка (инструкции, упътвания,
комуникация на чужд език параметри, схеми, описа-
(ниво А1 - А2 според общата ние на работното място и
европейска рамка за вла- дейност) - говоримо и
деене на чужди езици). писмено;
  Думи и изрази (говоримо и писмено), свързани с условията за безопасност и препоръки за използването на съответните машини, инструменти и съоръжения.
  Отраслова задължителна професионална подготовка - единна за всички професии от професионалното на-
  правление
8. Познава основните земе- Растениевъдство;
делски култури, животни и Животновъдство;
машини; Трактори и автомобили;
Познава и спазва техноло- Селскостопанска техника.
гичната последователност  
при изпълнение на селско-  
стопанските работи.  
9. Умее да разчита докумен- Конструктивна и техно-
тация - чертежи, скици, логична документация -
схеми. схеми, чертежи, скици,
  основни принципи за
  съставянето им, означе-
  ния и разчитане на готови схеми и чертежи;
  Нормативни документи, регламентиращи дейности при упражняване на професията.
10. Познава организацията Участници в инвести-
на селскостопанските дей- ционния процес;
ности и правомощията на Нормативни документи;
длъжностните лица. Организация на работ-
  ното място.
Специфична за професията "Монтьор на селскостопанска техника" задължителна професионална подготовка
Извършва в технологична Предназначение, устрой-
последователност дейности- ство и принцип на дейст-
те по техническото обслуж- вие на основните видове
ване, диагностиката, ремон- земеделска техника, в т. ч.
та и експлоатацията на трак- техните детайли, възли и
торите и автомобилите и сел- агрегати;
скостопанската техника. Материали и основни
  методи за въстановяване и за изработване на детайли за земеделската техника;
  Монтажно-демонтажни операции при техническото обслужване и ремонт;
  Експлоатационни качества на тракторите и автомобилите и селскостопанската техника;
  Експлоатационни свойства на ГСМ;
  Видове техническо обслужване и организация на техническото обслужване;
  Системи за техническо обслужване, видове и начини на ремонт. Технология за ремонт на машините;
  Диагностика, техническо обслужване и ремонт на детайли, възли и механизми на тракторите и автомобилите;
  Диагностика, техническо обслужване и ремонт на селскостопанската техника в растениевъдството;
  Диагностика, техническо обслужване и ремонт на машините и съоръженията в животновъдството;
  Правилно и безопасно управление на моторни превозни средства и поведение при пътнотранспортни произшествия;
  Работа с технологични схеми и карти, технически чертежи, каталози и друга специфична техническа документация от фирмите - производители на земеделска техника.

5. Система за оценяване и сертифициране
Оценяването на знанията, уменията и професионално-личностните качества на обучаваните в институциите на системата за професионално образование и обучение е в съответствие с изискванията на Наредба № 3 за системата за оценяване (ДВ, бр. 37 от 2003 г.). При оценяването се определя степента на постигане на поставените цели и подцели на обучението.
Оценяването се извършва на три нива - входящо, междинно и изходно.
Оценките от проверките се изчисляват по шестобалната система.
Входящото образователно равнище за обучаван без професионална квалификация се удостоверява чрез свидетелство за завършено основно образование.
Входящото равнище при повишаване на квалификацията или преквалификация се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация или удостоверение за професионално обучение.
5.1. Оценяване на междинно ниво
5.1.1. За оценяване по теория
Слаб 2 - обучаваният не е осмислил понятията, не умее да ги дефинира и неправилно описва основни факти, процеси, явления, закони и зависимости;
Среден 3 - обучаваният е осмислил основните понятия, умее да ги дефинира и с тяхна помощ описва основни факти, процеси, явления, закони и зависимости;
Добър 4 - обучаваният разбира, обяснява и сравнява факти, методи, схеми, зависимости и други;
Много добър 5 - обучаваният умее да прилага усвоените знания в познати ситуации;
Отличен 6 - обучаваният умее да прилага усвоените знания в нови ситуации; прави анализи, оценка и сравнения на процеси, явления, технологии по предварително зададени критерии.
5.1.2. За оценяване по практика
Слаб 2 - обучаваният не изпълнява правилно отделните операции по предварително дадени указания;
Среден 3 - обучаваният изпълнява отделни операции в позната ситуация по предварително дадени указания, спазвайки правилата за безопасен труд;
Добър 4 - обучаваният осмисля и изпълнява практическата задача в позната ситуация по предварително дадени указания, спазвайки правилата за безопасен труд;
Много добър 5 - обучаваният осмисля и изпълнява практическа задача в позната ситуация самостоятелно, спазвайки правилата за безопасен труд;
Отличен 6 - обучаваният осмисля и изпълнява практическа задача в нова ситуация самостоятелно, спазвайки правилата за безопасен труд; подбира сам методи, суровини, материали, инструменти и апарати; оценява качеството на работата си.
5.1.3. При оценяване на обучение, организирано на модулен принцип, се разработва система за оценяване, която включва:
- описание на професионалните компетенции, които ще бъдат проверявани при всяко изпитване;
- определяне на минималния брой точки, при който обучаваният се счита за издържал (обучаваният е овладял минималните знания и умения, необходими да продължи обучението);
- определяне на критерии за оценяване на всяка задача от изпитването;
- въвеждане на коефициент на тежест за всяка изпитна процедура при оформяне на окончателната оценка;
- задаване на формула (скала) за изчисляване на оценката по шестобалната система.
5.1.4. Инструменти за оценяване - тест, практическо задание, устно изпитване, практически задачи и други, които се разработват в съответствие с методическите изисквания за всеки от тях. Степента на трудност на конкретните задачи, въпроси, задания и др. трябва да е съобразена с равнището на професионалните компетенции, зададено в "Цели на обучението".
5.2. Оценяване на изхода
Държавните изпити за придобиване на втора степен на професионална квалификация са два - по теория на професията и по практика на професията, и се провеждат по национални изпитни програми, утвърдени от министъра на образованието и науката в съответствие с ДОИ за придобиване на квалификация по професията "Монтьор на селскостопанска техника" - втора степен на професионална квалификация.
5.2.1. Изпит по теория
Критериите за оценяване са формулирани като обобщение на подцелите от "Цели на обучението". Показателите за оценяване отразяват степента на постигане на подцелите. Критериите и показателите за оценяване и тежестта им в общата оценка са представени в табл. 4.

Таблица 4

Критерий Показатели Тежест (%)
1 2 3
1. Знания за раз- Знае предназначението, 75
лични дейности, устройството и принципа  
свързани с тех- на действие на основ-  
ническото об- ните видове земеделска  
служване, диа- техника, в това число  
гностиката, ре- техните детайли, възли,  
монта и експло- агрегати;  
атацията на Познава основните мате-  
трактори и авто- риали и технологичните  
мобили и сел- операции за изработване  
скостопанска на детайлите на земе-  
техника делската техника;  
  Разпознава, разчита и използва техническа и технологична документация, каталози и друга специфична техническа документация;  
  Знае предназначението, устройството и принципа на действие на апаратура, стендове, контролноизмервателни уреди, инструменти и пособия;  
  Знае методите и средствата за диагностика и последователността на извършваните операции;  
  Знае методите и средствата за техническо обслужване и последователността на извършваните операции;  
  Знае методите и средствата за ремонт и последователността на извършваните операции;  
  Познава основните правила за безопасна експлоатация и технологичните операции при монтаж и демонтаж на отделните възли и агрегати на земеделска техника.  
2. Здравословно Знания за предпазване на 10
и безопасно уп- живота и здравето - своя  
ражняване на и на околните;  
изучаваната Знания за безопасна ра-  
професия и опаз- бота при изпълнение на  
ване на околната трудова дейност;  
среда Познава причините за  
  възникване на опасни ситуации и описва възможните начини за справяне с тях;  
  Описва начините за оказване на първа помощ на пострадал (при пожар, наранявания и др.);  
  Знае правилата за съхранение на апаратура, стендове, машини, съоръжения, приспособления и инструменти;  
  Знания за опазване на околната среда при изпълнение на конкретна дейност.  
3. Икономичес- Знания на общите прин- 5
ки и трудово- ципи на трудовото зако-  
правни знания нодателство;  
  Знания за системите за заплащане на труда и спецификациите на материалите и вложения труд.  
4. Знания и уме- Познава общите правила 7
ния за информа- за работа с компютър;  
ционна техника Използва готови про-  
и технологии грамни продукти;  
  Описва възможностите за използване на компютър при изпълнение на трудовите дейности.  
5. Чуждоезикови Разбира основната идея в 3
знания и умения кратък текст, свързан с  
  изпълнението на конкрет-  
  на задача.  
  Общо: 100

5.2.2. Изпит по практика
Критериите за оценяване са формулирани като обобщение на подцелите от "Цели на обучението". Показателите за оценяване отразяват степента на постигане на подцелите. По време на изпита обучаваните се поставят при еднакви предварително известни условия и им се дават указания за работа.
Критериите и показателите за оценяване и тежестта им в общата оценка са представени в табл. 5.

Таблица 5

Критерий Показатели Тежест (%)
1 2 3
1. Изпълнение Разчита и използва тех- 80
на дейностите, ническа документация -  
свързани с тех- чертежи, каталози, схеми  
ническото об- и др.;  
служване, диаг- Избира и използва под-  
ностиката, ходящи материали, ин-  
ремонта и екс- струменти, контролно-  
плоатацията на измервателни уреди, апа-  
трактори и авто- ратура, стендове и др.;  
мобили и сел- Извършва контрол на  
скостопанска техническите показатели;  
техника Прави монтаж и демон-  
  таж на детайли, възли и  
  агрегати;  
  Спазва технологичната последователност при изпълнение на операции от диагностиката, ремонта и експлоатацията на трактори и автомобили и селскостопанска техника;  
  Изпълнява трудовите си задължения съгласно нормативните изисквания;  
  Умее да прави самооценка на извършената работа.  
2. Спазване на Избира и използва пра- 5
правилата за вилно личните предпазни  
здравословни и средства;  
безопасни усло- Употребява по безопасен  
вия на труд и начин предметите и сред-  
опазване на ствата на труда;  
околната среда Разпознава възможните  
  опасни ситуации, които могат да възникнат в процеса на изпълнение на трудовите задачи, и своевременно реагира;  
  Опазва околната среда в процеса на изпълнение на изпитното задание, включително почистване на работното място;  
  Умее да оказва първа помощ на пострадал (при пожар, нараняване и др.).  
3. Организация Предварителна подго- 10
на работата товка;  
  Изпълнение на заданието за определеното време;  
  Почистване и подреждане на работното място  
4. Професионал- Отговорност; изпълнител- 5
но-личностни ност; стриктност; издръж-  
качества ливост; умения за работа  
  в екип; технически усет; трудова дисциплина; сръчност; прецизност; комуникативност; наблюдателност.  
  Общо: 100
     

5.3. Удостоверяване на професионалното образование и обучение
Завършено професионално обучение с придобита втора степен на професионална квалификация се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация.
Съдържанието на документа се определя съгласно ДОИ за документите за системата на народната просвета и ДОИ за придобиване на квалификация по професията "Монтьор на селскостопанска техника" - втора степен на професионална квалификация.
6. Изисквания към материалната база
Материалната база е в съответствие с изискванията на действащите нормативни актове на Министерството на образованието и науката, Министерството на труда и социалната политика, Министерството на вътрешните работи, Министерството на здравеопазването, отрасловите министерства и на съответните стандарти.
Нормативните изисквания към учебната работилница са в съответствие с дейностите, които ще се извършват в нея, с ергономичните и естетическите изисквания и с методическите указания.
Обучението по теория се осъществява в учебни кабинети, а по практика - в учебни работилници и/или базови обекти (предприятия) при предварително сключени договори.
6.1. Учебни кабинети
За обучение по професията "Монтьор на селскостопанска техника" - втора степен на професионална квалификация, са необходими учебни кабинети по: техническо чертане, технология на материалите, техническа механика, здравословни и безопасни условия на труд, автоматизация, електротехника, икономика, растениевъдство, животновъдство, трактори и автомобили, селскостопански машини, безопасност на движението по пътищата.
6.1.1. Основно оборудване и обзавеждане:
Работно място на всеки обучаван (работна маса и стол), работно място на обучаващия (работна маса и стол), учебна дъска, шкафове, гладка свободна стена за окачване на табла, платно за прожектиране, дъска за писане, други средства за обучение и дидактическа техника.
6.1.2. Учебни помагала:
Демонстрационни макети и модели, реални образци, онагледяващи табла, учебни филми, програмни продукти, диапозитиви, слайдове, каталози, инструкции, справочници, технически паспорти и други, съобразени с преподаваното учебно съдържание, материали на фирми - производители на трактори, автомобили и селскостопански машини.
6.2. Учебна работилница
Учебните работилници се оборудват с машини и съоръжения и със съответни помагала съобразно усвояваната професия. Учебните работилници трябва да осигуряват работни места за всички обучаеми и едно работно място за обучаващия.
Учебни помагала: учебници, ръководства, справочна литература, каталози, документация от фирми производители.
6.2.1. Основно оборудване и обзавеждане на учебна работилница по "Трактори и автомобили" - схеми на трактори и автомобили; комплект двигатели за общо запознаване, центровки и регулировки и за пускане в ход; двигатели за демонтаж и монтаж на механизмите и системите; макети, разрези и части от натура; трансмисия; уреди и приспособления; стендове; ГСМ.
6.2.2. Основно оборудване и обзавеждане на учебна работилница по "Селскостопански машини" - схеми на селскостопански машини; почвообработващи машини; машини за торене; машини за сеитба, садене и разсаждане; машини за химическа защита; мелиоративни машини и съоръжения; прибираща техника; машини и съоръжения от животновъдството; макети, разрези и части от натура; уреди и приспособления; инструменти.
6.2.3. Основно оборудване и обзавеждане на учебна работилница по "Диагностика" - диагностични стендове и апарати; приспособления и измервателни уреди; мотор-тестери и електронна диагностична апаратура.
6.2.4. Основно оборудване и обзавеждане на учебна работилница по "Ремонт" - преси, монтажни и демонтажни приспособления, инструменти, заваръчна апаратура, инструменти и приспособления за нанасяне на покрития.
6.2.5. Основно оборудване и обзавеждане на учебна работилница по металообработване - шлосерски маси, стругове, бормашина, шлосерски инструменти, абразивен апарат, дрелка, шлайф апарат, заваръчни апарати, приспособления.
7. Изисквания към обучаващите
7.1. По теория
Право да преподават теория имат лица с висше образование, образователно-квалификационна степен "магистър" или "бакалавър" от областите "Технически науки" и "Аграрни науки и ветеринарна медицина" по специалности, съответстващи на учебните предмети (модули) от отрасловата и специфичната задължителна професионална подготовка.
7.2. По практика
Право да преподават практика имат лица с висше образование, образователно-квалификационна степен "магистър", "бакалавър" или "специалист" от областите "Технически науки" и "Аграрни науки и ветеринарна медицина" по специалности, съответстващи на учебните предмети (модули) от отрасловата и специфичната задължителна професионална подготовка.
Препоръчително е на всеки три години обучаващите да преминават курс за актуализиране на професионалните и педагогическите знания и умения.
8. Процедури за преглед и актуализиране на ДОИ по професията "Монтьор на селскостопанска техника" - втора степен на професионална квалификация:
- апробиране на ДОИ в обучаващи институции;
- текущ мониторинг на дейностите, свързани с внедряване на ДОИ;
- ежегоден анализ на резултатите и промени при доказана необходимост.


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти