Logo Неделя, 6 Декември


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 20 ОТ 15 ДЕКЕМВРИ 2005 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯ "ТЕХНИК В ЛОЗАРО-ВИНАРСТВОТО"

В сила от 17.01.2006 г.
Издадена от министъра на образованието и науката

Обн. ДВ. бр.5 от 17 Януари 2006г.

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. С тази наредба се определя държавното образователно изискване (ДОИ) за придобиване на квалификация по професия 621020 "Техник в лозаро-винарството" от област на образование "Селско, горско и рибно стопанство" и професионално направление 621 "Селско стопанство" съгласно списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение.

Чл. 2. Държавното образователно изискване за придобиване на квалификация по професия 621020 "Техник в лозаро-винарството" съгласно приложението определя изискванията за придобиване трета степен на професионална квалификация за специалността - 6210201 "Лозаро-винарство".


Чл. 3. (1) Въз основа на ДОИ по чл. 1 и рамковите програми по чл. 10, ал. 3 от Закона за професионалното образование и обучение се разработват учебен план и учебни програми за обучението по съответната специалност по чл. 2.
(2) Документацията по ал. 1 за професионално образование се разработва от Министерството на образованието и науката, а за професионално обучение - от обучаващата институция.

Раздел II.
Съдържание на държавното образователно изискване


Чл. 4. (1) С ДОИ по чл. 1 се определя равнището на задължителната професионална подготовка в края на обучението по професията, което гарантира на обучаемия възможност за упражняване на професията "Техник в лозаро-винарството".
(2) Държавното образователно изискване за придобиване на квалификация по професия "Техник в лозаро-винарството" определя общата, отрасловата и специфичната задължителна професионална подготовка за професията, както и задължителната чуждоезикова подготовка по професията и избираемата подготовка.
(3) Съдържанието на всеки вид задължителна професионална подготовка по ал. 2 включва:
1. необходимите професионални компетенции (знания, умения и професионално-личностни качества);
2. тематичните области, от които се формира съдържанието на учебните предмети/модули.


Чл. 5. С ДОИ по чл. 1 се определят и входящото образователно равнище, изискванията към здравословното състояние на кандидатите за обучение, профилът на професията, целите на обучението, оценяването по време и при завършване на обучението, удостоверяването на придобитата професионална квалификация, необходимата материална база.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 1. Лицата, които са приети за обучение до учебната 2003/2004 г., включително по специалности и професии от професионално направление "Селско стопанство" от списъка на специалностите и професиите за професионалните училища на Министерството на образованието, науката и културата от 1993 г., се обучават и завършват обучението си по учебните планове и учебните програми, които са действали при постъпването им.


§ 2. Тази наредба се издава на основание чл. 17, т. 3 във връзка с чл. 16, т. 7 от Закона за народната просвета.


§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".


Приложение към чл. 2


Държавно образователно изискване за придобиване
на квалификация по професията
"Техник в лозаро-винарството"
 
Професионално направление:
 
621 Селско стопанство
   
Наименование на професията:
 
621020 Техник в лозаро-винарството
   

1. Входни характеристики
1.1. Степен на професионална квалификация и входящо образователно равнище
В табл. 1 е представена специалността, включена в професията "Техник в лозаро-винарството" съгласно списъка на професиите за професионално образование и обучение (2005 г.), както и минималното входящо образователно равнище за придобиване на трета степен на професионална квалификация.

Таблица 1

Специалност Степен на Минимално
  професио- входящо
  нална ква- образователно
  лификация равнище
6210201 Лозаро- Трета Завършено
  винарство   основно
      образование
       

1.2. Изисквания към здравословното състояние на кандидатите за обучение
Кандидатът за обучение е физически годен и психически здрав да упражнява професията "Техник в лозаро-винарството" - трета степен на професионална квалификация, което се удостоверява с медицинско свидетелство. Затруднения при упражняване на професията може да имат хора с алергия към полени, цъфтежи, масла, препарати, торове и други.
2. Профил на професията
2.1. Дейности, предмети и средства на труда и професионални компетенции
Основните характеристики на профила на професията "Техник в лозаро-винарството" - трета степен на професионална квалификация, са представени в табл. 2.

Таблица 2

Описание на Предмети Професионални компетенции
трудовите дейнос- и средства знания за умения за професионално-
ти (задачи) на труда     личностни качества
1 2 3 4 5
Специалност 6210201 "Лозаро-винарство"
1. Произвежда Лозов маточник; Анатомично устройство Разпознаване на: Комуникативност;
сертифициран Лозово вкоренилище; на лозата; типовете почви, Работа в екип;
лозов посадъчен Плододаващи Биологични особености видовете подложки, Трудова дисциплина;
материал. насаждения за събиране и изисквания на лозата; видовете подпорни Отговорност;
  на калеми; Почви; конструкции в лозовия Логическо мислене;
  Помещение за Видове подложки; маточник; Физическа сила;
  съхраняване и Видове подпорни Определяне Издръжливост;
  подготовка на конструкции в пригодността на типа Сръчност;
  резниците; маточниците; почва към вида Наблюдателност;
  Машини за Производство на подложка; Инициативност;
  облагородяване; подложкови резници; Извършване на основни Предприемчивост.
  Помещение за Събиране на резници за технологични операции  
  стратифициране; калеми, съхраняване и за: подготовка на  
  Инвентар за подготовка на резниците за  
  стратификация; резниците; облагородяване;  
  Уреди за контрол на Видове присаждане; Облагородяване,  
  температурата и Видове стратификация; стратификация,  
  влажността; Видове вкоренилища; вкореняване и  
  Ръчни инструменти. Показатели за отглеждане на  
    класификация на лозичките във  
    младите лозички; вкоренилището;  
    Параметри за Изваждане и класиране  
    производство на на младите лозички.  
    сертифициран лозов    
    посадъчен материал.    
2. Създава нови лозови Земя; Почви; Разпознаване на Комуникативност;
насаждения. Торове; Лозов посадъчен типовете почви; Работа в екип;
  Машини за: материал; Извършване на основни Трудова дисциплина;
  почвообработка, торене, Класификация на технологични операции Отговорност;
  подравняване на сортовете грозде; за създаване на младо Логическо мислене;
  площта, маркиране, Климатична и почвена лозе: подравняване на Физическа сила и
  засаждане; характеристика на площта, основно торене, издръжливост;
  Ръчни инструменти; лозаро-винарските маркиране, засаждане; Сръчност;
  Млади лозички. райони; Подготовка на младите Наблюдателност;
    Райониране на лозички за засаждане; Инициативност;
    сортовете грозде; Избор на подходящи Предприемчивост.
    Схеми на засаждане; сортове за определен  
    Формировки. регион.  
3. Отглежда млади и Лозови насаждения; Почви; Разпознаване на: Комуникативност;
плододаващи лозови Торове; Видове сортовете грозде, Работа в екип;
насаждения. Растителнозащитни растителнозащитни нападенията от болести Трудова дисциплина;
  препарати; препарати; и неприятели, видовете Отговорност;
  Машини за Видове торове; плевели; Логическо мислене;
  почвообработка, торене; Биологичен износ; Определяне на Физическа сила и
  Ръчни инструменти. Сортове грозде; планирания добив; издръжливост;
    Формировки; Определяне на Сръчност;
    Резитби на зряло; оптималната торова Наблюдателност;
    Зелени резитби; норма; Инициативност;
    Болести по лозата; Подготовка и прилагане Предприемчивост.
    Неприятели по лозата; на растителнозащитни  
    Плевели; разтвори;  
    Степени на зрялост на Работа с  
    гроздето. почвообработващи и  
      растителнозащитни  
      машини и съоръжения;  
      Определяне момента на  
      беритба при десертни и  
      винени сортове.  
4. Работи с машини в Трактори; Класификация на Сформиране на работни Комуникативност;
лозарството. Селскостопански селскостопанската екипи; Работа в екип;
  машини за: техника в лозарството; Изготвяне на чертежи; Трудова дисциплина;
  почвообработване, Устройство и принцип на Управление и работа с Отговорност;
  торене, растителна действие на трактор; Логическо мислене;
  защита, прибиране на селскостопанската Настройване и Физическа сила и
  гроздовата продукция. техника; регулиране на издръжливост;
    Текущ ремонт и селскостопански машини Сръчност;
    поддържане на в лозарството; Наблюдателност;
    техниката. Поддържане и Инициативност;
      съхраняване на Предприемчивост.
      техниката.  
5. Подготвя винарски Винарски съдове; Материала на съдовете; Обработване на Комуникативност;
изби и съдове. Препарати за Видове дезинфектанти; съдовете; Работа в екип;
  дезинфекция; Видове системи за Дрениране. Трудова дисциплина;
  Апарати и системи за измиване и   Отговорност;
  миене и дезинфекция. дезинфекция.   Логическо мислене;
        Физическа сила и
        издръжливост;
        Сръчност;
        Наблюдателност;
        Инициативност;
        Предприемчивост.
6. Приема и окачествява Грозде; Ампелографска Разпознаване на Комуникативност;
грозде. Везна, ареометър, характеристика на сортовете грозде; Работа в екип;
  метален цилиндър, сортовете; Отчитане на плътност и Трудова дисциплина;
  кофи, вила, Устройство на температура; Отговорност;
  гроздомелачка; ареометъра; Отчитане на кантар; Логическо мислене;
  Таблици, инструкции. Устройство на Използване на Физическа сила и
    гроздомелачката. гроздомелачка; издръжливост;
      Отчитане на захарно Сръчност;
      съдържание с Наблюдателност;
      ареометър. Инициативност;
        Предприемчивост.
7. Работи с машини и Гроздомелачки, Устройство на машините; Поддръжка на Комуникативност;
съоръжения във оцедвачи, преси, Принцип на действие на машините; Работа в екип;
винопроизводството. ферментатори, помпи, машините и Настройване на Трудова дисциплина;
  топлообменници, съоръженията. машините; Отговорност;
  центрофуги,   Използване на Логическо мислене;
  транспортьори, филтри,   машините; Физическа сила и
  миячна машина,   Отчитане на параметри. издръжливост;
  пълначна машина,     Сръчност;
  стерилизатор,     Наблюдателност;
  затваряща и     Инициативност;
  етикетираща машина,     Предприемчивост.
  крейтер, декрейтер,      
  палетизатори.      
8. Извършва първична Гроздомелачки, преси, Устройство на машините Използване на машини Комуникативност;
обработка на грозде, ферментатори, помпи, и съоръженията; и съоръжения; Работа в екип;
получава различни топлообменници, Устройство на Отчитане на захарно Трудова дисциплина;
типове вина и ги транспортьори, ареометъра; съдържание с Отговорност;
обработва и тръбопроводи, Устройство на ареометър; Логическо мислене;
стабилизира. ареометър, сулфитометъра; Сулфитиране със Физическа сила и
  сулфитометър, Видове ферментация; сулфитометър; издръжливост;
  екстрактор за билки, Отклонения от Подготвяне и влагане на Сръчност;
  бистрители, бутилки; технологията; чиста култура дрожди и Наблюдателност;
  Грозде, билки, спирт, Свойствата на спирта, бактерии; Инициативност;
  SO2. винените дрожди, Коригиране на Предприемчивост.
    бактериите, SO2; захарното съдържание и  
    Показатели за киселинността;  
    провеждане на Влагане на спирт;  
    нормална ферментация; Влагане на билкови  
    Видове билки; екстракти;  
    Видове плодове; Бистрене;  
    Видове бистрители; Изчисляване на  
    Дъбова дървесина; необходимите дози  
    Химичните процеси при бистрител и SO2.  
    съзряване и стареене на    
    вината.    
9. Оползотворява Транспортьори, помпи, Устройство и принцип на Използване на Комуникативност;
вторичните суровини от екстрактори, работа на машините за машините; Работа в екип;
винопроизводството. дестилационни апарати, преработка на вторични Отчитане на Трудова дисциплина;
  инсталация за суровини; параметрите; Отговорност;
  производство на Параметри и състав на Коригиране на Логическо мислене;
  тартарат; вторичните суровини. параметрите. Физическа сила и
  Виноматериали за     из-дръжливост;
  изваряване, винена кал,     Сръчност;
  джибри.     Наблюдателност;
        Инициативност;
        Предприемчивост.
10. Произвежда Виноматериали, Устройство на машините Използване на машини, Комуникативност;
естествено пенливи и акратофори, помпи, и съоръженията; съоръжения и Работа в екип;
газирани вина. съоръжения за Уреди за отчитане; измервателни уреди; Трудова дисциплина;
  подготовка на тиражна Специфични изисквания Приготвяне на тиражен и Отговорност;
  смес и експедиционния към виноматериалите, експедиционен ликьор; Логическо мислене;
  ликьор, специфични за дрождите и Ремюаж; Физическа сила и
  производството бистрителите; Дегоржаж. издръжливост;
  съоръжения, афрометър, Хранителни добавки за   Сръчност;
  бутилки. дрождите и   Наблюдателност;
    енологичните практики.   Инициативност;
        Предприемчивост.
11. Създава условия за Склад за Екологично чиста Определяне и Комуникативност;
екологично отглеждане растителнозащитни продукция; преценяване на Работа в екип;
на лозя, производство препарати и торове; Екологично екологичните фактори Трудова дисциплина;
на екологично чиста Лаборатория за анализ законодателство; за производство на Отговорност;
продукция. на почвата и Екологична оценка на екологично чиста Логическо мислене;
  продукцията; почвата и продукцията. продукция; Физическа сила и
  Лаборатория за анализ   Прилагане изискванията издръжливост;
  на вина и други   на стандартите за Сръчност;
  продукти от грозде.   производство на Наблюдателност;
      екологично чиста Инициативност;
      продукция и опазване Предприемчивост.
      на околната среда.  
12. Произвежда оцет. Ацетификатори, помпи, Устройство и принцип на Експлоатация на Комуникативност;
  оцетно-кисели бактерии, действие на съоръженията; Работа в екип;
  вино, филтри, съдове за съоръженията; Отчитане на параметри и Трудова дисциплина;
  обработка и съхранение, Оцетно-кисели бактерии; тяхната корекция; Отговорност;
  бистрители, Състав на виното; Подготовка и влагане на Логическо мислене;
  ебулиометър, бутилки. Бистрители; бистрители. Физическа сила и
    Нормално протичане на   издръжливост;
    процеса.   Сръчност;
        Наблюдателност;
        Инициативност;
        Предприемчивост.
13. Произвежда спиртни Дестилати, спирт, Дестилати и спирт; Използване на Комуникативност;
напитки. плодови и билкови Състав и параметри на дестилационни апарати; Работа в екип;
  настойки, захар; напитките; Приготвяне на билкови и Трудова дисциплина;
  Дестилационни апарати, Ред на влагане на плодови настойки; Отговорност;
  съдове за купажиране, суровините; Приготвяне на дъбов Логическо мислене;
  бистрители, помпи, Омекотяване на вода; екстракт; Физическа сила и
  филтри, бутилки, Дъбова дървесина; Приготвяне на захарен издръжливост;
  омекотителна Приготвяне на билкови и сироп; Сръчност;
  инсталация за вода. плодови настойки; Приготвяне на купажи; Наблюдателност;
    Бистрители; Подготовка и влагане на Инициативност;
    Съзряване и стареене на бистрители; Предприемчивост.
    напитките; Подготовка на водата;  
    Отклонение от Работа със специфични  
    параметрите. за производството  
      съоръжения.  
14. Организира и Първични счетоводни Пазар и пазарна среда; Прилагане на основните Комуникативност;
управлява документи; Производствени форми за организиране Работа в екип;
лозаро-винарско Регистрационни книги; фактори в селското структурата на Трудова дисциплина;
стопанство. Кодекс на труда; стопанство; управленската система Отговорност;
  Кодекс за социално Цени и ценообразуване; на фирмата; Логическо мислене;
  осигуряване (загл. изм. Инвестиции и Познаване на Сръчност;
  ДВ, бр. 67 от 2003 г.); кредитиране; особеностите за Наблюдателност;
  Закон за Кредити и кредитна търсене, предлагане, Инициативност;
  застраховането (ДВ, бр. дейност; пазарно равновесие; Предприемчивост.
  86 от 1996 г.); Банки; Различаване на  
  Търговски закон (ДВ, бр. Организация на факторите земя, труд,  
  481 от1991 г.); маркетинга в капитал и  
  Закон за виното и лозаро-винарско предприемачество;  
  спиртните напитки (ДВ, стопанство; Различаване на цените  
  бр. 86 от 1999 г.) и Проучване на пазара и и начините на  
  наредбите към него. определяне нормите на ценообразуване;  
    реализация на Различаване на  
    продукцията; видовете инвестиции и  
    Реклама; техните източници;  
    Застрахователно дело; Избиране на банки и  
    Трудово форми на  
    законодателство; преференциални  
    Форми на управление кредити;  
    на труд; Извършване на  
    Вътрешносметна маркетинг и реклама;  
    организация; Определяне на формата  
    Стратегическо за реализация на  
    управление на продукцията;  
    лозаро-винарско Изчисляване на  
    стопанство; рентабилност и  
    Особености при ефективност;  
    производство на грозде Работа с нормативни  
    и вино; документи;  
    Производителност на Прилагане на формите  
    труда; за организация на труда  
    Себестойност на и производствените  
    продукцията; дейности;  
    Показатели за анализ Прилагане на основните  
    на грозде и вино; форми за организиране  
    Показатели за анализ структурата за  
    на финансовото управленската система  
    състояние на на фирмата;  
    лозаро-винарско Прогнозиране на добива  
    стопанство; от единица площ;  
    Отчитане на Съставяне на  
    резултатите. материален баланс;  
      Установяване на  
      разходите за  
      консумативи,  
      осветление, отопление,  
      селскостопански и  
      винарски машини и  
      трудовите разходи;  
      Работа с първични  
      счетоводни документи.  
15. Спазва изискванията Лични предпазни Технологична Правилно използване на Комуникативност;
за здравословни и средства; последователност при личните предпазни Работа в екип;
безопасни условия на пожарогасител; изпълнение на средства; Трудова дисциплина;
труд. предпазни и дейностите при Безопасна работа с Отговорност;
  предупредителни производство на грозде торове, препарати, Логическо мислене;
  знаци; забранителни и вино; машини, съоръжения и Физическа сила и
  надписи и табели; Здравословни и инструменти. издръжливост;
  Нормативни актове. безопасни условия на   Сръчност;
    труд при извършване на   Наблюдателност;
    различните дейности в   Инициативност;
    лозарството и   Предприемчивост.
    винарството.    
         

2.2. Тенденции в развитието на професионалното направление
Успешната реализация на придобилите трета степен на професионална квалификация по професията "Техник в лозаро-винарството" е свързана с решаването на основни задачи в селското стопанство чрез различни инвестиционни програми:
- подобряване на условията за производство, преработка и реализация на грозде и продуктите от грозде, насърчаване на развитието на екологосъобразно селско стопанство и дейностите по опазване на околната среда;
- интегрирано развитие на лозаро-винарските райони, насочено към укрепването и съхраняването на тяхната икономика и общност;
- инвестиции в човешкия капитал - професионално обучение на земеделски производители и други лица, работещи в селското стопанство и участващи в организацията и управлението на лозаро-винарското стопанство.
2.3. Възможности за професионална реализация
Придобилите трета степен на професионална квалификация по професията "Техник в лозаро-винарството" могат да организират собствено производство, както и да постъпват на работа в лозаро-винарски стопанства на длъжности, които съответстват на професиите от Националната класификация на професиите (1996 г.): 6113 "Зеленчукопроизводители, овощари, лозари, цветопроизводители", 6211 "Селскостопански производители, осигуряващи си самостоятелно препитание", 7416 "Квалифицирани работници в производството на напитки, дегустатори" и др., в това число допълнени при актуализиране на НКП.
2.4. Възможност за повишаване на професионалната квалификация
Придобилите трета степен на професионална квалификация по професията "Техник в лозаро-винарството" могат да продължат обучението си по друга професия от професионално направление "Селско стопанство", като обучението по общата задължителна професионална подготовка - единна за всички професионални направления, отрасловата задължителна професионална подготовка и част от специфичната по професията подготовка се зачита (в съответствие с ДОИ за професиите от професионално направление "Селско стопанство").
3. Цели на обучението
Основната цел на обучението по професията "Техник в лозаро-винарството" - трета степен на професионална квалификация, е подготовка на обучаваните за пълноценната им реализация в тази сфера на селското стопанство.
3.1. Цели за формиране на ключови компетенции при обучението по общата задължителна професионална подготовка - единна за всички професионални направления
След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:
- знае и прилага основните правила за безопасна работа на работното място, познава и използва личните предпазни средства, опазва околната среда в процеса на работата;
- осъществява ефективни комуникации при изпълнение на трудовата дейност в работен екип - умее да формулира и разрешава проблеми, да поставя задачи, да организира и контролира изпълнението им, да поема отговорност;
- познава пазарните отношения, мястото и ролята на отделните лица, фирмите, институциите и държавата в тях;
- познава правата и задълженията си като участник и ръководител в трудовия процес съгласно Кодекса на труда; прилага договорните отношения между работодател и работник;
- разбира своята роля в организацията и управлението на производството и съзнава необходимостта от повишаване на квалификацията си;
- притежава предприемачески и мениджърски способности при организация на производството и реализацията на грозде и вино;
- знае общите правила за работа с компютър и умее да въвежда текст, да съставя таблици и графики;
- осъществява комуникация на чужд език при изпълнение на служебните си задължения, умее да осъществява контакти, да се информира за развитието и новостите в лозаро-винарската индустрия от специализирани чуждестранни издания, като разбира лексиката, свързана с професията му.
3.2. Цели за формиране на базисни компетенции за изпълнение на дейностите от "Профила на професията" при обучението по отрасловата задължителна професионална подготовка - единна за всички професии от професионално направление "Селско стопанство"
След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:
- умее да разчита документация - чертежи, скици, схеми;
- организира и управлява лозаро-винарско стопанство;
- познава и спазва изискванията на стандартите за производство на екологично чиста продукция, съобразена с изискванията на Европейския съюз.
3.3. Цели за формиране на специфични компетенции за изпълнение на дейностите от "Профила на професията" при обучението по специфичната за професията и специалността "Лозаро-винарство" задължителна професионална подготовка
След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да умее да прави агропроизводствена характеристика на почвата, да изготвя проект за създаване на ново лозово насаждение и винарска изба; да прави планово-икономическа обосновка и кандидатства за финансиране от европейски фондове и програми; да извършва основните технологични операции при производство на лозов посадъчен материал и създаване на млади лозови насаждения, да полага основни грижи при отглеждане на млади и плододаващи лозя, да описва и разпознава видовете и сортовете лози, да добива, окачествява, съхранява, транспортира и преработва продукцията, да подготвя правилно за работа селскостопанските и винарските машини, съоръжения и инструментариум в лозарството и винарството, да произвежда и реализира продукцията на лозаро-винарското стопанство, като:
- знае особеностите и начините на безопасна работа с растителнозащитни препарати, бистрещи и дезинфекциращи препарати, торове;
- разбира технологичната последователност при производство на грозде и вино и други продукти от грозде;
- прилага усвоените теоретични знания при въвеждането на нова техника и технологии за производство на различни сортове грозде и видове вина;
- анализира специфичните условия за работа и съобразно с тях извършва необходимите трудови дейности;
- синтезира и прилага усвоените знания и умения за правилно организиране на работата си;
- оценява качеството на извършената работа в съответствие с нормативните изисквания;
- проучва пазара и реализира продукцията.
4. Съдържание на обучението
Обучението по задължителната професионална подготовка, включващо теория и практика, се регламентира с учебен план и учебни програми, които се разработват на базата на ДОИ за придобиване на квалификация по професията "Техник в лозаро-винарството" - трета степен на професионална квалификация.
Съдържанието на обучението по професията "Техник в лозаро-винарството" - трета степен на професионална квалификация, е представено в табл. 3.

Таблица 3

Съдържание на обучението
 
Професионални Тематични
компетенции области
1 2
Обща задължителна професионална подготовка - единна за всички професионални направления
1. Познава и използва личните Здравословни и без-
предпазни средства, знае и прила- опасни условия на
га основните правила за безопас- труд;
на работа при извършване на сел- Пожарна и аварийна
скостопанските дейности, не за- безопасност;
мърсява с работата си околната Долекарска помощ;
среда. Опазване на околна-
  та среда.
2. Разбира своята роля в органи- Индивидуално тру-
зацията и управлението на произ- дово поведение;
водството и съзнава необходи- Групово трудово
мостта от повишаване на квали- поведение;
фикацията си. Мотивация и мотива-
  ционни процеси.
3. Осъществява ефективни ко- Видове общуване;
муникации при изпълнение на Принципи на дело-
трудовата си дейност в работен вото общуване;
екип - умее да формулира проб- Правила за водене
леми, да задава въпроси, да пра- на делова кореспон-
ви отчет за извършената работа. денция;
  Представяне в пис-
  мен вид на: молба,
  отчет, заявка.
4. Познава общите правила за ра- Конфигурация на
бота с компютър и ползва прог- компютъра;
рамни продукти; ползва съвре- Устройства за въвеж-
менните технологии за изпълне- дане и съхраняване
ние на технически задачи от на данни;
професионалната му област. Съхраняване и нами-
  ране на информация;
  Работа с програмни
  продукти за създава-
  не на текст и таблици.
5. Справя се със задачи на работ- Най-често употребя-
ното място, като осъществява вана лексика - чете-
комуникация на чужд език. не и разбиране на
(Ниво А1 - А2 според общата текстове (стандарти,
европейска рамка за владеене нормативи, инструк-
на чужди езици) ции, указателни над-
  писи и др.), участие в разговор (елементарни изрази и прости изречения), попълване на несложни информационни справки;
  Думи и изрази, свързани с професионалните задачи (описание на работното място и дейност) - говоримо и писмено.
6. Познава правата и задълже- Кодекс на труда;
нията си като участник в трудо- Закон за виното и
вия процес съгласно Кодекса на спиртните напитки;
труда; разбира договорните от- Кодекс за социално
ношения между работодател и осигуряване;
работник. Данъчни закони;
  Длъжностна харак-
  теристика.
7. Познава пазарните отношения, Заплащане на труда,
мястото и ролята на отделните трудови норми;
лица, фирмите, институциите и Цени и ценообра-
държавата в тях; зуване;
Познава организацията на фир- Нормативна уредба
мата и правомощията на длъж- за отрасъла;
ностните лица. Участници в инвес-
  тиционния процес;
  Нормативни доку-
  менти;
  Организация на ра-
  ботното място;
  Управление на
  персонала.
Отраслова задължителна професионална подготовка - единна за всички професии от професионалното направление
8. Разчита документация - черте- Мащаби и размери;
жи, скици, схеми. Видове чертежи.
9. Организира и управлява Аграрен мени-
лозаро-винарското стопанство. джмънт;
  Аграрен маркетинг;
  Аграрно право;
  Счетоводство на
  аграрната фирма;
  Закон за ползване на
  земеделските земи.
10. Познава и спазва изисквания- Аграрна политика
та на стандартите за производ- на Европейския
ство на екологично чиста про- съюз
дукция съобразена с изисквания-  
та на Европейския съюз.  
Специфична за професията "Техник в лозаро-винарство-
то" задължителна професионална подготовка
Специалност: 6210201 "Лозаро-винарство"
11. Прави агропроизводствена Почва и почвено
характеристика на почвата. плодородие
12. Извършва основни техноло- Пепиниерство;
гични операции при производст- Технологии в лозар-
во на лозов посадъчен материал ството;
и създаване на млади лозови Растителна защита;
насаждения; полага основни гри- Агрохимия.
жи при отглеждане на млади и  
плододаващи лозя.  
13. Описва и разпознава видове Ампелография
лози и сортове грозде.  
14. Подготвя за работа и съхра- Машини в лозар-
нява селскостопанските машини, ството
съоръжения и инструменти.  
15. Добива, окачествява, съхраня- Добиване и прера-
ва, транспортира и преработва ботка на продукция-
гроздова продукция, като създава та в лозарството
условия за екологично отглежда-  
не и за опазване на околната  
среда.  
16. Подготвя за работа машини, Машини във винар-
съоръжения и инструменти във ството
винарството.  
17. Познава различните техно- Технология на вино-
логии за преработка на грозде производството и
и производство на вино и про- микробиология
дукти от грозде.  
18. Съхранява и обработва (ста- Технология на вино-
билизира) вина и продукти от производството и
грозде. технохимичен
  контрол.
   

5. Система за оценяване и сертифициране
Оценяването на знанията, уменията и професионално-личностните качества на обучаваните в институциите на системата за професионално образование и обучение е в съответствие с изискванията на Наредба № 3 на МОН за системата за оценяване (ДВ, бр. 37 от 2003 г.). При оценяването се определя степента на постигане на поставените цели и подцели на обучението.
Оценяването се извършва на три нива - входящо, междинно и изходно.
Оценките от проверките се изчисляват по шестобалната система.
Входящото образователно равнище за обучаван без професионална квалификация се удостоверява чрез свидетелство за завършено основно образование.
Входящото квалификационно равнище при повишаване на квалификацията или преквалификацията се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация или удостоверение за професионално обучение.
5.1. Оценяване на междинно ниво
5.1.1. За оценяване по теория
Слаб 2 - обучаваният не е овладял терминологията, не умее да представи усвоените знания;
Среден 3 - обучаваният знае основни понятия и умее да ги дефинира;
Добър 4 - обучаваният разбира и описва основни факти, процеси, явления, закони и зависимости, обяснява и сравнява факти, методи, схеми и други;
Много добър 5 - обучаваният умее да прилага усвоените знания в позната среда;
Отличен 6 - обучаваният умее да прилага усвоените знания в нови ситуации; прави анализи, оценки и сравнения на процеси, явления, технологии по предварително зададени критерии.
5.1.2. За оценяване по практика
Слаб 2 - обучаваният не умее да прилага усвоените знания при изпълнение на практическо задание по предварително дадени указания, не спазва правилата за безопасен труд;
Среден 3 - обучаваният изпълнява отделни операции в позната ситуация по предварително дадени указания, спазвайки правилата за безопасен труд;
Добър 4 - обучаваният осмисля и изпълнява практическа задача в позната ситуация по предварително дадени указания, спазвайки правилата за безопасен труд;
Много добър 5 - обучаваният осмисля и изпълнява практическа задача в позната ситуация самостоятелно, спазвайки правилата за безопасен труд;
Отличен 6 - обучаваният осмисля и изпълнява практическа задача в нова ситуация самостоятелно, спазвайки правилата за безопасен труд, подбира сам методи, суровини и материали; прави оценка на работата си.
5.1.3. При оценяване на обучение, организирано на модулен принцип, се разработва система за оценяване, която включва:
- описание на професионалните компетенции, които ще бъдат проверявани при всяко изпитване;
- определяне на минималния брой точки, при който обучаваният се счита за издържал (обучаваният е овладял минималните знания и умения, необходими да продължи обучението му);
- определяне на критерии за оценяване на всяка задача в/от изпитването;
- въвеждане на коефициент на тежест за всяка изпитна процедура при оформяне на окончателната оценка;
- задаване на формула (скала) за изчисляване на оценката по шестобалната система.
5.1.4. Инструменти за оценяване - тест, практическо задание, устно изпитване, практически задачи и други, разработени в съответствие с методичните изисквания за всеки от тях. Степента на трудност е съобразена с равнището на професионални компетенции, зададено в "Цели на обучението".
5.2. Оценяване на изхода
Изпитите за придобиване на степен на професионална квалификация са два - по теория на професията и по практика на професията.
Право да положат тези изпити имат всички лица, преминали и успешно завършили пълния курс на професионално обучение по специалността "Лозаро-винарство".
Държавните изпити за придобиване на степен на професионална квалификация се провеждат по национални изпитни програми, утвърдени от министъра на образованието и науката в съответствие с ДОИ за придобиване на квалификация по професии.
5.2.1. Изпит по теория
Критериите за оценяване са формулирани като обобщение на подцелите от "Цели на обучението". Показателите за оценяване отразяват степента на постигане на подцелите. Критериите и показателите за оценяване и тежестта им в общата оценка са представени в табл. 4.

Таблица 4

Критерии Показатели Тежест
    (%)
1 2 3
1. Знания за дейно- Познава предназначение- 75
стите в лозарство- то, класификацията и  
то и винарството. функциите на лозовата  
  култура, виното и други продукти от грозде; машини и съоръжения в лозарството и винарството;  
  Познава технологичните операции при създаване на лозов посадъчен материал, отглеждане на лозя, производство на вино и други продукти от грозде;  
  Знае правилата за работа с машини, съоръжения и инструменти в лозарството и винарството;  
  Познава начините, машините и съоръженията за първична преработка, технологичен контрол и съхранение на продукцията от грозде;  
  Предлага оптимални технологии и машини за отглеждането на лозя при определени условия и за преработката на грозде.  
2. Правила за оси- Познава правилата за без- 5
гуряване на здраво- опасна работа при изпъл-  
словни и безопасни нение на трудовата дей-  
условия на труд и ност;  
опазване на окол- Разпознава опасни ситуа-  
ната среда. ции в процеса на работа  
  и реагира своевременно;  
  Описва начините за оказване на първа помощ на пострадал (при пожар, наранявания, ухапвания и др.);  
  Знае правилата за съхранение на машини, съоръжения и инструменти;  
  Знания за опазване на околната среда при изпълнение на конкретни дейности;  
  Познава начините за ефективно екологично производство, окачествяване и съхранение на гроздова продукция.  
3. Икономически Познава законодателство- 15
знания и умения; то в лозаро-винарския  
Знания за трудо- сектор;  
вите правоотно- Познава правата и задъл-  
шения. женията си като ръководи-  
  тел в трудовия процес;  
  Познава системите за заплащане на труда, счетоводни документи в селското стопанство и отчетност;  
  Познава особеностите на търсене и предлагане на пазара;  
  Различава видовете инвестиции и източниците им;  
  Познава начините за ценообразуване;  
  Познава формите за организация на труда и изискванията за организация на производствените дейности;  
  Прави анализ на финансовото състояние на лозаро-винарското стопанство.  
4. Чуждоезикови Разбира изрази и често 5
знания и умения. употребявана лексика,  
  свързана с рутинни задачи  
  на работното място;  
  Схваща основната идея в кратки и ясни послания и съобщения, свързани с изпълнението на задачи на работното място.  
  Общо 100
     

5.2.2. Изпит по практика
Критериите за оценяване са формулирани като обобщение на подцелите от "Цели на обучението". Показателите за оценяване отразяват степента на постигане на подцелите. По време на изпита обучаваните се поставят при еднакви предварително известни условия и им се дават указания за работа.
Критериите и показателите за оценяване тежестта им в общата оценка са представени в табл. 5.

Таблица 5

Критерии Показатели Тежест
    (%)
1. Изпълнение на Умее да произвежда лозов 85
дейностите в ло- посадъчен материал;  
зарството и винар- Умее да обработва лозя и  
ството. да преработва грозде;  
  Умее да работи с машини, съоръжения и инструменти в лозарството и винарството;  
  Умее да организира и планира извършената работа.  
2. Спазване на пра- Не застрашава живота и 5
вилата за здраво- здравето на себе си и окол-  
словни и безопасни ните при изпълнение на  
условия на труд и изпитното задание;  
опазване на окол- Спазва изискванията да не  
ната среда замърсява околната среда  
  при изпълнение на изпитното задание;  
  Умее да съхранява гроздовата продукция и да организира ефективно екологично производство.  
3. Организация Подготвя, почиства и под- 5
на работата режда работното си място;  
  Умее да почиства и съхра-  
  нява машини, съоръжения  
  и инструменти.  
4. Професионално- Комуникативни и органи- 5
личностни каче- заторски умения  
ства Чувство на отговорност  
  към извършената работа  
  Трудова и технологична  
  дисциплина  
  Общо 100

5.3. Удостоверяване на професионалното образование и обучение
Завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация.
Съдържанието на документите се определя съгласно ДОИ за документите за системата на народната просвета и ДОИ за придобиване на квалификация по професията "Техник в лозаро-винарството" - трета степен на професионална квалификация.

6. Изисквания към материалната база
Материалната база е в съответствие с изискванията на действащите нормативни актове на Министерството на образованието и науката, Министерството на труда и социалната политика, Министерството на вътрешните работи, Министерството на здравеопазването, отрасловите министерства и на съответните стандарти.
Нормативните изисквания към учебната работилница са в съответствие с дейностите, които ще се извършват в нея, с ергономичните и естетическите изисквания и с методическите указания.
Обучението по теория се осъществява в учебни кабинети, а по практика - в учебни лаборатории и учебни изби или базови обекти (предприятия) при предварително сключени договори.
6.1. Учебен кабинет
Обзавеждането на учебния кабинет включва: работно място на преподавателя (работна маса и стол), работно място на всеки ученик (работна маса и стол), учебна дъска, мебели (предимно шкафове за различни цели, гладка свободна стена за окачване на табла, платно за прожектиране, дъска за писане и други средства за обучение, дидактическа техника.
6.2. Учебна лаборатория
В учебната лаборатория се провежда обучението по технохимичен контрол. Тя се оборудва със: мивки, апарати, инструментариум, реактиви и със съответните помагала, съобразно усвояваната професия и специалност. Учебната лаборатория осигурява работни места за всички обучавани и едно работно място за обучаващия.
6.3. Учебна изба
Трябва да отговаря на всички нормативни изисквания за устройство и експлоатация на винарска изба.
Оборудване на учебната изба: гроздомелачка, оцедвач, преса, съдове за ферментация, помпи, филтри, сурфитометър, ареометър, тръбопроводи, дестилационен апарат.
6.4. Учебно-опитно поле и машинно-тракторен парк
Учебно-опитното поле трябва да отговаря на основните нормативни изисквания за: изложение на площта, подходящ тип почва, възможност за напояване, възможност за работа с техника.
Машинно-тракторният парк включва машини за подравняване на почвата; маркери, хидробури, машини за почвообработка - трактори, плугове, култиватори, брани; торачки; пръскачки.
Машинно-тракторният парк трябва да отговаря на основните изисквания за: определена открита и закрита площ за съхранение на техниката; ремонтна работилница, оборудвана със стендове и инструменти; селскостопански машини и съоръжения в техническа изправност; изправен ръчен и помощен инвентар; площадка за горивно-смазочни материали - почистена от суха растителност и отделена с изорана ивица, широка най-малко 3 м.
Складовете за химически препарати и минерални торове трябва да бъдат специално оградени и отдалечени от жилищни помещения, водоеми и ферми най-малко на 200 м.

7. Изисквания към обучаващите
Обучението по задължителната професионална подготовка по професията се осъществява от лица, на които завършеното образование, придобитата специалност, присъдената квалификация и правоспособност отговарят на действащата нормативна уредба.
8. Процедури за преглед и актуализиране на ДОИ по професията "Техник в лозаро-винарството" - трета степен на професионална квалификация:
- апробиране на ДОИ в обучаващи институции;
- текущ мониторинг на дейностите, свързани с внедряване на ДОИ;
- ежегоден анализ на резултатите и промени при доказана необходимост.


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти