Logo Неделя, 11 Април


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 19 ОТ 15 ДЕКЕМВРИ 2005 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯ "ШИВАЧ"

В сила от 17.01.2006 г.
Издадена от министъра на образованието и науката

Обн. ДВ. бр.5 от 17 Януари 2006г.

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. С тази наредба се определя държавното образователно изискване (ДОИ) за придобиване на квалификация по професия 542110 "Шивач" от област на образование "Производство и преработка" и професионално направление 542 "Производство на текстил, облекло, обувки и кожени изделия" съгласно списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение.

Чл. 2. Държавното образователно изискване за придобиване на квалификация по професия 542110 "Шивач" съгласно приложението определя изискванията за придобиване първа степен на професионална квалификация за специалността - 5421101 "Шивачество".


Чл. 3. (1) Въз основа на ДОИ по чл. 1 и рамковите програми по чл. 10, ал. 3 от Закона за професионалното образование и обучение се разработват учебен план и учебни програми за обучението по съответната специалност по чл. 2.
(2) Документацията по ал. 1 за професионално образование се разработва от Министерството на образованието и науката, а за професионално обучение - от обучаващата институция.

Раздел II.
Съдържание на държавното образователно изискване


Чл. 4. (1) С ДОИ по чл. 1 се определя равнището на задължителната професионална подготовка в края на обучението по професията, което гарантира на обучаемия възможност за упражняване на професията "Шивач".
(2) Държавното образователно изискване за придобиване на квалификация по професия "Шивач" определя общата, отрасловата и специфичната задължителна професионална подготовка за професията и избираемата подготовка.
(3) Съдържанието на всеки вид задължителна професионална подготовка по ал. 2 включва:
1. необходимите професионални компетенции (знания, умения и професионално-личностни качества);
2. тематичните области, от които се формира съдържанието на учебните предмети/модули.


Чл. 5. С ДОИ по чл. 1 се определят и входящото образователно равнище, изискванията към здравословното състояние на кандидатите за обучение, профилът на професията, целите на обучението, оценяването по време и при завършване на обучението, удостоверяването на придобитата професионална квалификация, необходимата материална база.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 1. Лицата, които са приети за обучение до учебната 2003/2004 г., включително по професии от направление "Единични професии" от списъка на специалностите и професиите за професионалните училища на Министерството на образованието, науката и културата от 1993 г., се обучават и завършват обучението си по учебните планове и учебните програми, които са действали при постъпването им.


§ 2. Тази наредба се издава на основание чл. 17, т. 3 във връзка с чл. 16, т. 7 от Закона за народната просвета.


§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".


Приложение към чл. 2


Държавно образователно изискване за
придобиване на квалификация по професията
"Шивач"
 
Професионално направление:
 
542 Производство на текстил, облекло, обувки
  и кожени изделия
   
Наименование на професията:
 
542110 Шивач
   

1. Входни характеристики
1.1. Степен на професионална квалификация и входящо образователно равнище
В табл. 1 е представена специалността съгласно списъка на професиите за професионално образование и обучение (2005 г.) и минималното входящо образователно равнище за придобиване на първа степен на професионална квалификация.

Таблица 1

Специалност Степен на Минимално
  професио- входящо
  нална ква- образователно
  лификация равнище
5421101 Шивачество Първа Завършен
      шести клас
      от основно-
      то образо-
      вание
       

1.2. Изисквания към здравословното състояние на кандидатите за обучение
Кандидатът за обучение е физически годен и психически здрав да упражнява професията "Шивач" - първа степен на професионална квалификация, което се удостоверява с медицинско свидетелство.
2. Профил на професията
2.1. Дейности, предмети и средства на труда и професионални компетенции
Основните характеристики на профила на професията са представени в табл. 2.

Таблица 2

Описание на Предмети Професионални компетенции
трудовите дейности и средства знания за умения за професионално-
(задачи) на труда     личностни качества
Специалност 5421101 "Шивачество"
1. Познава и използва текстилни Основни текстилни Текстилни материали - Разпознаване на Спазване на
и помощни материали, материали материали: тъкани, свойства, дефекти и текстилни и йерархията;
за украса, шевни конци, копчета плетени, нетъкани; приложение; помощни Устойчивост на
и други; Помощни материали: Помощни материали - материали; вниманието;
2. Извършва ръчни операции: за украса, шевни видове и приложение; Работа с ръчни Лична отговорност;
пришиване на копчета, конци, ципове, Видове ръчни инструменти и Самоконтрол;
подшиване на подгъви, копчета и др.; инструменти и приспособления; Адаптивност;
обшиване и прорязване на илици Основни инструменти приспособления - Работа с основни Умения за работа в
и други; и приспособления: приложение; видове шевни екип;
3. Работи с основни видове ножица, пинсета, Основни видове шевни машини; Трудова и
шевни машини; сантиметър, ръчни машини - принцип на Извършване на технологична
4. Изработва детайли на облекло игли, креда, шило, действие, приложение; елементарни дисциплина
в съответствие с технологичните карфици, Технологична регулировки на  
изисквания; приспособление за последователност за основни видове  
5. Изработва изделия с битово разшиване, ръчно изработване на детайли шевни машини за  
предназначение: покривки, прорязване и др.; на облекло и изделия с осигуряване на  
пердета, постелъчно бельо и Основни видове битово качествено  
други; шевни машини: за предназначение; изпълнение на  
6. Подлепва детайли в еднолинеен Гладачни и шевовете;  
съответствие с технологичните двуконечен бодов подлепващи Изработване на  
изисквания; ред, за триконечен съоръжения - видове и детайли на  
7. Глади в съответствие с обшиващ бодов ред; принцип на действие; облекло и изделия  
технологичните изисквания; Съоръжения за Правила за с битово  
8. Работи със съоръжения за влаготоплинна здравословни и предназначение;  
влаготоплинна обработка; обработка: ютии, безопасни условия на Работа със  
9. Спазва нормативните преса за подлепване труд. съоръжения за  
изисквания за здравословни и и гладене.   влаготоплинна  
безопасни условия на труд.     обработка;  
      Поддържане ред и  
      чистота на  
      работното място.  
         

2.2. Тенденции в развитието на професионално направление "Производство на текстил, облекло, обувки и кожени изделия"
Производството на текстил, облекло, обувки и кожени изделия ще продължи да се развива преобладаващо в малки и средни предприятия (МСП), които ще внедряват иновационни технологии и съвременно оборудване.
2.3. Възможности за професионална реализация
Придобилите първа степен на професионална квалификация по професията "Шивач" могат да постъпват на работа на длъжности, които съответстват на следните професии от Националната класификация на професиите (1996 г.): 9137 "Перачи и гладачи", 8266 "Оператор на шевни и бродировачни машини", 7449 "Други работници по шивашки услуги" и др., в това число допълнени при актуализиране на Националната класификация на професиите.
2.4. Възможности за повишаване на професионалната квалификация
Придобилият първа степен на професионална квалификация по професията "Шивач" може да продължи обучението си за придобиване и на първа степен на професионална квалификация по професията "Работник в производство на облекло", като обучението му по общата задължителна професионална подготовка - единна за всички професионални направления, и отрасловата задължителна професионална подготовка се зачита.
Придобилият първа степен на професионална квалификация по професията "Шивач" може да продължи обучението си за придобиване на втора степен на професионална квалификация по професията "Оператор в производството на облекло", ако отговаря на изискването за входящо минимално образователно равнище, като обучението му по общата задължителна професионална подготовка - единна за всички професионални направления, и отрасловата задължителна професионална подготовка се зачита.
3. Цели на обучението
Основна цел на обучението по професията "Шивач" - първа степен на професионална квалификация, е придобиване на теоретични знания, практически умения и личностни качества за реализация по професията.
3.1. Подцели за формиране на ключови компетенции при обучението по общата задължителна професионална подготовка - единна за всички професионални направления
След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:
- знае и прилага основните правила за безопасна работа на работното място, не замърсява с работата си околната среда;
- осъществява ефективни комуникации при изпълнение на трудовата си дейност в работен екип, съдейства и търси помощ от членовете на екипа, изпълнява с чувство на отговорност възложената му задача;
- познава правата и задълженията си като участник в трудовия процес съгласно Кодекса на труда; разбира договорните отношения между работодател и работник; познава йерархическите взаимоотношения между длъжностните лица във фирмата ;
- разбира своята роля в производството и съзнава необходимостта от повишаване на квалификацията си.
3.2. Подцели за формиране на базисни компетенции за изпълнение на дейностите от "Профила на професията" при обучението по отрасловата задължителна професионална подготовка, единна за всички професии от направление "Производство на текстил, облекло, обувки и кожени изделия"
След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:
- познава и спазва технологичната дисциплина при изпълнение на технологичните операции;
- познава основните процеси в производството на текстил и облекло, както и машините и съоръженията, чрез които се осъществяват;
- познава организацията на фирмата и правомощията на длъжностните лица;
- умее да разчита технологична документация.
3.3. Подцели за формиране на специфични компетенции за изпълнение на дейностите от "Профила на професията", формирани при обучението по специфичната за професията и специалността задължителна професионална подготовка
След завършване на обучението по специалността обучаваният трябва да умее да:
- разпознава и използва текстилни и помощни материали, материали за украса, конци, копчета и други;
- извършва ръчни операции: пришиване на копчета, подшиване на подгъви, оплитане и прорязване на илици и други;
- шие на основни видове шевни машини;
- изработва детайли на облекло в съответствие с технологичните изисквания;
- изработва изделия с битово предназначение: покривки, пердета, постелъчно бельо и други;
- подлепва детайли в съответствие с технологичните изисквания;
- глади в съответствие с технологичните изисквания;
- работи със съоръжения за влаготоплинна обработка;
- спазва нормативните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд.
4. Съдържание на обучението
Обучението по задължителната професионална подготовка, включващо теория и практика, се регламентира с учебен план и учебни програми, които се разработват на базата на ДОИ по професията "Шивач" - първа степен на професионална квалификация.
Съдържанието на обучението по професията "Шивач" - първа степен на професионална квалификация, е представено в табл. 3.

Таблица 3

Съдържание на обучението
 
Професионални Тематични
компетенции области
1 2
Обща задължителна професионална подготовка - единна за всички професионални направления
1. Знае и прилага основните Правила и инструкции за
правила за безопасна работа безопасна работа;
на работното място, не за- Противопожарна охрана;
мърсява с работата си Долекарска помощ;
околната среда Вредности и професио-
  нални заболявания.
2. Осъществява ефективни Видове общуване;
комуникации при изпълне- Принципи на деловото
ние на трудовата си дейност общуване.
в работен екип - умее да  
формулира проблеми, да  
задава въпроси, да прави  
отчет за извършената работа  
3. Участва при разпределяне Индивидуално трудово
на задачите, съдейства и поведение;
търси помощ от членовете Групово трудово
на екипа, отнася се с чувство поведение;
за отговорност при изпъл- Мотивация.
нение на възложената му  
задача  
4. Разбира собствената си ро- Професионално и кариер-
ля в производството и съзна- но развитие.
ва необходимостта от пови-  
шаване на квалификацията си  
5. Познава правата и задъл- Трудов договор и трудови
женията си като участник правоотношения;
в трудовия процес съгласно Работно време, почивки,
Кодекса на труда; разбира отпуски;
договорните отношения Права и задължения;
между работодател и Трудови спорове и разре-
работник шаването им;
  Социално осигуряване и
  лично застраховане.
Отраслова задължителна професионална подготовка - единна за всички професии от професионално направление "Производство на текстил, облекло, обувки и кожени изделия"
6. Познава организацията Нормативни документи в
на предприятието и право- производството;
мощията на длъжностните Организация на работ-
лица ното място.
7. Познава и спазва техно- Видове технологични
логичната дисциплина при процеси;
изпълнение на технологич- Видове машини, апарати
ните операции и съоръжения;
  Видове техническа и тех-
  нологична документация.
8. Умее да разчита техно- Условни означения в тех-
логична документация нологичните документи;
  Видове техническа и тех-
  нологична документация.
9. Познава основните про- Основни процеси при про-
цеси в производството на изводство на текстил и
облекло и текстил, да поз- облекло;
нава основните машини и Видове и предназначение
съоръжения в производст- на машини и съоръжения
вото на облекло в производството на
  облекло.
Специфична за професия 542100 "Шивач"
задължителна професионална подготовка
Специалност 5421101 "Шивачество "
10. Познава и използва тек- Текстилни и помощни
стилни и помощни мате- материали, материали за
риали, материали за украса, украса, шевни конци,
копчета, конци и други копчета и други, използ-
11. Изпълнява ръчни опера- вани за производство на
ции: пришиване на копчета, облекло;
подшиване на подгъви, об- Правила и изисквания за
шиване и прорязване на безопасна работа;
илици и други Основни видове шевни
12. Работи с основни видове машини - устройство,
шевни машини принцип на действие,
13. Изработва детайли в съот- приложение;
ветствие с технологичните Инструменти и приспо-
изисквания собления за ръчна работа;
14. Изработва изделия с бито- Съоръжения за влаго-
во предназначение: покрив- топлинна обработка;
ки, пердета, постелъчно Технологична последова-
бельо и други телност при изработване
15. Подлепва детайли в съот- на детайли на облекло и
ветствие с технологичните изделия с битово пред-
изисквания назначение.
16. Глади в съответствие с  
технологичните изисквания  
17. Работи със съоръжения  
за влаготоплинна обработка  
18. Спазва нормативните  
изисквания за здравословни  
и безопасни условия на труд.  
   

5. Система за оценяване и сертифициране
Оценяването на знанията, уменията и професионално-личностните качества на обучаваните в институциите на системата за професионално образование и обучение се определя с ДОИ за системата за оценяване - Наредба № 3 на МОН (ДВ, бр. 37 от 2003 г.).
Оценяването е процес за установяване на постигнатите резултати в съответствие с поставените цели и подцели на обучението.
Оценяването се извършва на три нива - входящо, междинно и изходно.
5.1. Оценяване на входа
Входящото образователно равнище на обучавания се удостоверява с документ за завършен шести клас.
Входящото квалификационно равнище на обучавания се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация или удостоверение за професионално обучение.
5.2. Оценяване на междинно ниво
5.2.1. По теория:
Слаб 2 - обучаваният не е овладял терминологията, не умее да представи усвоените знания;
Среден 3 - обучаваният е осмислил основни понятия, умее да ги дефинира и с тяхна помощ описва основни факти, процеси, явления, закони и зависимости;
Добър 4 - обучаваният разбира, обяснява и сравнява факти, методи, схеми, зависимости и други;
Много добър 5 - обучаваният умее да прилага усвоените знания в познати ситуации;
Отличен 6 - обучаваният умее да прилага усвоените знания в нови ситуации.
5.2.2. По практика:
Слаб 2 - обучаваният не умее да прилага усвоените знания при изпълнение на практическото задание и не спазва правилата за безопасен труд;
Среден 3 - обучаваният изпълнява отделни операции в позната ситуация по предварително дадени указания, спазвайки правилата за безопасен труд;
Добър 4 - обучаваният осмисля и изпълнява практическа задача в позната ситуация по предварително дадени указания, спазвайки правилата за безопасен труд;
Много добър 5 - обучаваният осмисля и изпълнява практическа задача в позната ситуация самостоятелно, спазвайки правилата за безопасен труд;
Отличен 6 - обучаваният умее да прилага усвоените знания в нови ситуации, спазва правилата за безопасен труд; оценява качеството на работата си.
5.2.3. При оценяване на обучение, организирано на модулен принцип, се разработва система за оценяване, която включва:
- описание на професионалните компетенции, които ще бъдат проверявани при всяко изпитване;
- определяне на минималния брой точки, при който обучаваният се счита за издържал (овладял е минималните знания и умения, необходими за продължаване на обучението);
- определяне на критерии за оценяване на всяка изпитна задача;
- въвеждане на коефициент на тежест за всяка изпитна процедура при оформяне на окончателната оценка;
- задаване на формула (скала) за изчисляване на оценката по шестобалната система.
5.2.4. Инструменти за оценяване - тест, практическо задание, устно и писмено изпитване, практически задачи и др. Разработват се в съответствие с научните изисквания за всеки от тях. Степента на трудност на конкретните въпроси, задачи, задания и др. е съобразена с равнището на професионални компетенции, зададено в т. 3 "Цели на обучението".
5.3. Оценяване на изхода от обучението
Държавните изпити за придобиване на степен на професионална квалификация са два - по теория и по практика на професията, и се провеждат по национални изпитни програми в съответствие с ДОИ за придобиване на квалификация по професията "Шивач" - първа степен на професионална квалификация.
5.3.1. Изпит по теория на професията
Критериите за оценяване са формулирани като обобщение на подцелите от "Цели на обучението". Показателите за оценяване отразяват степента на постигане на подцелите. Критериите и показателите за оценяване и тежестта им в общата оценка са представени в табл. 4.

Таблица 4

Критерий Показатели Тежест (%)
1. Знания на об- Обяснява правилно тех- 85
щи и специфични нологичната последова-  
трудови дейности телност при изработва-  
при производство не на детайли на облек-  
на облекло ло и изделия с битово  
  предназначение;  
  Описва устройството и  
  принципа на действие  
  на основни видове шев-  
  ни машини и съоръже-  
  ния за влаготоплинна  
  обработка;  
  Описва текстилните и  
  помощните материали.  
2. Икономически Знания за общите прин- 5
знания, знания за ципи на трудовото зако-  
трудови правоот- нодателство;  
ношения Знания за основните  
  принципи при формите  
  и системите на запла-  
  щане на труд.  
3. Знания за пра- Знания за опазване на 10
вилата за безопас- живота и здравето -  
ност на труда и своя и на останалите;  
изискванията за Знания за безопасна  
опазване на окол- работа на работното  
ната среда при място;  
изпълнение на Разпознаване на опасни  
професионалните ситуации в процеса на  
задължения работа и своевременно  
  реагиране;  
  Познаване начините за  
  оказване на долекарска  
  помощ на пострадал  
  при трудова злополука.  
  Общо 100

5.3.2. Изпит по практика на професията
Критериите за оценяване са формулирани като обобщение на подцелите от "Цели на обучението". Показателите за оценяване отразяват степента на постигане на подцелите. По време на изпита обучаваните се поставят при еднакви предварително известни условия и им се дават указания за работа.
Критериите и показателите за оценяване и тежестта им в общата оценка са представени в табл. 5.

Таблица 5

Критерий Показатели Тежест (%)
1 2 3
1. Спазване на изиск- Безопасна работа с 10
ванията за здравослов- инструментите, ма-  
ни и безопасни усло- шините и съоръже-  
вия на труд и за опазва- нията на работното  
не на околната среда място;  
  Разпознаване на опасни ситуации, които биха могли да възникнат в процеса на работа, дефиниране и спазване на предписания за своевременна реакция;  
  Описване на дейности за опазване на околната среда.  
2. Качество на Съответствие на всяка завърше- 60
изпълнение на на операция с технологически-  
изпитното те изисквания за нея;  
задание Съответствие на крайното изде-  
  лие (детайл и/или изделие с битово предназначение) с предварително зададените технически параметри.  
3. Организация Почистване и подреждане на 15
на работното работното място;  
място Подреждане на инструменти, по-  
  собия и материали съобразно последователността на манипулациите при изпълнение на технологичната операция;  
  Целесъобразна употреба на инструменти, пособия и материали.  
4. Самостояте- Оптимален разчет на времето 15
лен контрол за изпълнение на изпитното  
при изпълне- задание;  
ние на задачата Контрол на техническите пока-  
  затели - текущ и на готовия детайл (изделие с битово предназначение);  
  Оценка на резултатите, вземане на решение и отстраняване на грешки.  
  Общо 100

5.4. Удостоверяване на професионалното образование и обучение
Завършено професионално обучение с придобита първа степен на професионална квалификация се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация.
Съдържанието на документа се определя съгласно ДОИ за документите за системата на народната просвета и ДОИ за придобиване на квалификация по професията "Шивач" - първа степен на професионална квалификация.
6. Изисквания за материалната база
Обучението по теория се осъществява в учебни кабинети, а по практика - в учебни работилници или базови обекти (предприятия) при предварително сключени договори.
Материалната база е в съответствие с изискванията на действащите нормативни актове на Министерството на образованието и науката, Министерството на труда и социалната политика, Министерството на вътрешните работи, Министерството на здравеопазването, отрасловите министерства и съответните български стандарти.
Нормативните изисквания към материалната база са в съответствие с дейностите, които ще се извършват, и с методическите указания.
6.1. Учебен кабинет
6.1.1. Основно оборудване - учебни маси, столове, учебна дъска, технически средства и аудиовизуална техника (диапроектор, шрайбпроектор и др.).
6.1.2. Помощно оборудване - тебешир, шивашки метър, линеал, ножица, кош за отпадъци.
6.1.3. Учебни помагала - табла с мостри на основни, помощни и спомагателни материали за съответната специалност, схеми за устройството на различните видове машини, диапозитиви за организация на работните места в професията (специалността), филми за технологичната последователност на изработване на детайли за облекло и изделия с битово предназначение, комплект учебници по всички изучавани предмети.
6.2. Учебна работилница
В учебни работилници се провежда обучението по практика на професията. Те се оборудват с машини и съоръжения и със съответни помагала съобразно усвояваната професия. Учебните работилници осигуряват работни места за всички обучаеми и едно работно място за обучаващия.
Работното място на обучавания е в съответствие с нормативите за извършване на съответната дейност и методическите изисквания. За работно място се счита площта, върху която се намират: машини, съоръжения и инвентар, необходими за работа.
Нормативните изисквания към учебната работилница са в съответствие с дейностите, които ще се извършват в нея, видовете технологични процеси, ергономичните, естетичните изисквания и с методическите указания.
6.2.1. Основно оборудване - работна маса за извършване на ръчни операции, гладачна маса, парна ютия, шкафове или хранилище за основни и помощни материали, основни видове шевни машини, подлепваща преса, специални машини, онагледяващи табла, учебни видеофилми, програмни продукти, съобразени с изискванията и целта на професионалната подготовка.
6.2.2. Помощно оборудване - ножица, шивашки метър, креда, четка за почистване от креда, линеал, молив за надписване, ръчни игли, шило, бодец за почистване от конци, карфици, напръстник, съд за вода, тампон за омокряне, шаблони за пречупване на детайли и кошчета за отпадъци.
6.2.3. Инструменти - пинсета, приспособление за вдяване на конец, приспособления за разшиване и за ръчно прорязване.
7. Изисквания към обучаващите
7.1. По теория:
Право да преподават теория по професията имат лица с висше образование, образователно-квалификационна степен "магистър" или "бакалавър" по съответната специалност.
7.2. По практика:
Право да преподават практика по професията имат лица с висше образование, образователно-квалификационна степен "магистър", "бакалавър" или "специалист" по съответната специалност.
8. Процедури за преглед и актуализиране на ДОИ по професията "Шивач" - първа степен на професионална квалификация:
- апробиране на ДОИ в обучаващи институции;
- текущ мониторинг на дейностите, свързани с внедряване на ДОИ;
- ежегоден анализ на резултатите и промени при доказана необходимост.


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти