Logo Четвъртък, 6 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ НА ВОЕННИ КАРТИ ЗА САМОЛИЧНОСТ И ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ТЯХНАТА НЕВАЛИДНОСТ

Приета с ПМС № 285 от 27.12.2005 г.

Обн. ДВ. бр.1 от 3 Януари 2006г.

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. С наредбата се определят условията и редът за издаване на военните карти за самоличност, както и за обявяване на тяхната невалидност.

Чл. 2. (1) Военните карти за самоличност служат за удостоверяване самоличността на кадровите военнослужещи от Министерството на отбраната, Българската армия и структурите на подчинение на министъра на отбраната при преминаване на държавната граница на Република България във връзка с изпълнение на кадровата военна служба на територията на страни - членки на НАТО и/или участнички в "Партньорство за мир".
(2) Всеки кадрови военнослужещ по ал. 1 има право само на една военна карта за самоличност.


Чл. 3. Военните карти за самоличност се използват при спазване изискванията на Закона за българските документи за самоличност в съответствие със Споразумението между страните по Северноатлантическия договор относно статута на техните въоръжени сили.


Чл. 4. Данните във военните карти за самоличност се изписват съгласно изискванията на Закона за българските документи за самоличност и Правилника за издаване на българските документи за самоличност, приет с Постановление № 61 на Министерския съвет от 1999 г. (обн., ДВ, бр. 33 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 14 и 76 от 2000 г., бр. 15 и 49 от 2004 г. и бр. 59 и 96 от 2005 г.).

Раздел II.
Съдържание, условия и ред за издаване на военна карта за самоличност


Чл. 5. (1) Военната карта за самоличност се издава по образец съгласно приложение № 1.
(2) Военната карта за самоличност съдържа:
1. имена;
2. дата на раждане;
3. единен граждански номер;
4. пол;
5. кръвна група;
6. гражданство;
7. снимка на притежателя;
8. звание;
9. вид въоръжени сили;
10. подпис на притежателя;
11. номер на картата;
12. дата на издаване;
13. дата на изтичане на валидността;
14. органа, издал картата.


Чл. 6. (1) Военната карта за самоличност е машинночитаема.
(2) Машинночитаемата зона на военната карта за самоличност съдържа следните данни:
1. вид на документа;
2. органа, издал документа;
3. фамилия и други имена на притежателя й;
4. номер на военната карта;
5. гражданство на притежателя й;
6. дата на раждане на притежателя й;
7. пол на притежателя й;
8. дата на изтичане на валидността й;
9. единен граждански номер;
10. контролни цифри на данните по т. 1 - 9.
(3) Данните в машинночитаемата зона трябва да съответстват на данните във визуалната зона на военната карта за самоличност.


Чл. 7. Военните карти за самоличност се издават и подменят от административното звено по кадровата политика на министъра на отбраната.


Чл. 8. (1) Военната карта за самоличност се издава и подменя въз основа на заявление-образец съгласно приложение № 2, подадено от кадровия военнослужещ до командира (началника) на поделението по местослужене. Заявлението се изпраща директно до административното звено по чл. 7.
(2) Кадровите военнослужещи получават военните карти за самоличност от кадровия орган по местослужене.


Чл. 9. Военната карта за самоличност се издава на кадровите военнослужещи от Министерството на отбраната, Българската армия и структурите на подчинение на министъра на отбраната за преминаване на държавната граница на Република България във връзка с изпълнение на кадровата военна служба на територията на страни - членки на НАТО и/или участнички в "Партньорство за мир".


Чл. 10. Военната карта за самоличност се издава и подменя в срок 30 дни от получаване на заявлението от административното звено по кадровата политика на министъра на отбраната.


Чл. 11. Военната карта за самоличност е със срок на валидност 5 години.


Чл. 12. (1) Военната карта за самоличност се подменя с нова при:
1. изтичане срока на валидност;
2. изгубване, кражба, унищожаване или повреждане;
3. в случаите на промяна на името, единния граждански номер, пола и званието.
(2) В случаите по ал. 1 кадровите военнослужещи в 7-дневен срок подават рапорт до командира (началника) на поделението по местослужене, придружен със заявление по образец съгласно приложение № 2.

Раздел III.
Обявяване невалидност на военната карта за самоличност


Чл. 13. Военната карта за самоличност се обявява за невалидна при:
1. изтичане срока на валидност;
2. освобождаване от кадрова военна служба;
3. промяна в личните данни на кадровия военнослужещ;
4. кражба, изгубване или унищожаване;
5. повреждане;
6. смърт на кадровия военнослужещ.


Чл. 14. (1) Военната карта за самоличност подлежи на връщане в административното звено по кадровата политика на министъра на отбраната в срок 14 дни считано от датата на настъпване на обстоятелствата по чл. 13 с изключение на тези по т. 4.
(2) След изтичането на срока по ал. 1 административното звено по кадровата политика на министъра на отбраната обявява военната карта за самоличност за невалидна.

Заключителни разпоредби


§ 1. Наредбата се издава на основание чл. 47б от Закона за българските документи за самоличност.


§ 2. Изпълнението на наредбата се възлага на министъра на отбраната.


Приложение № 1 към чл. 5, ал. 1

Образец на военната карта за самоличност

лице на военната карта за самоличност


Забележка.
На лицевата страна на военната карта за самоличност се отпечатват (изписват):
1. гербът на Република България и текстът "Въоръжени сили на Република България";
2. личните данни на кадровия военнослужещ - имена; единен граждански номер; снимка на притежателя;
3. звание;
4. вид въоръжени сили - МО; ГЩ; ВВС; ВМС; СВ;
5. подпис на притежателя;
6. номер на картата;
7. дата на изтичане на валидността;
8. знак на вида въоръжени сили;
9. защитен знак.

гръб на военната карта за самоличност


Забележка.
На гърба на военната карта за самоличност се отпечатват:
1. дата на раждане;
2. пол;
3. кръвна група;
4. гражданство;
5. дата на издаване;
6. органът, издал картата;
7. машинночитаема зона.


Приложение № 2 към чл. 8, ал. 1 и чл. 12, ал. 2


Рег. № ......./........... 20 ... г.
 
ДО КОМАНДИРА (НАЧАЛНИКА) НА ПОДЕЛЕНИЕ
...................................................................................................................................................................................................................
 
ЗАЯВЛЕНИЕ
за издаване на военна карта за самоличност
от
   
звание: ......................................................................................................................................
     
Снимка  
фамилия: ...................................................................................................................................
     
3,5 x 4,5 cm  
surname: .....................................................................................................................................
     
   
име: ........................................................................................................................................
     
   
name: .......................................................................................................................................
     
   
ЕГН: ........................................................................................................................................
     
   
длъжност: ..................................................................................................................................
    (попълва се от кадровия орган)
подпис на лицето    
     
Дата и място на раждане: ...............................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
(държава, област, община, населено място, ден, месец, година)
Постоянен адрес: област: ...................................... община: .............................................................................................................................
гр./село: .............................................. ж.к.: ......................................................................................................................................
бул./ул.: ............................................. № ......., бл.: ......., вх.: ....., ет.: ....., ап.: .......................................................................................
Телефон/GSM: домашен: .................................... служебен: ...................................................................................................................................
Кръвна група: ............... Rh ............................................................................................................................................................................
Прилагам следните документи:
1. ...............................................................................................................................................................................................
2. ...............................................................................................................................................................................................
3. ...............................................................................................................................................................................................
4. ...............................................................................................................................................................................................
5. ...............................................................................................................................................................................................
(копия от лична карта, документ за промяна на имена и др.)
 
........................................................
....................................................................................................................................................

дата:

(подпис на заявителя)

 
Приел и регистрирал заявлението: ....................................................................................................................................................................

(звание, подпис, фамилия)

Долуподписаният: .....................................................................................................................................................................................

(звание, име, презиме, фамилия)

получих военна карта № .........................................................................................................................................................................................
 
........................................................
....................................................................................................................................................

дата:

(подпис на получателя)

   

УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕТО

1. Заявлението се попълва на пишеща машина или четливо на ръка с печатни букви.
2. Заявлението се подава до командира (началника) на поделението по местослужене.
3. Снимката на кадровия военнослужещ във военна униформа се залепва върху заявлението в негово присъствие от длъжностното лице по отчета на личния състав в поделението.
4. Подписът на кадровия военнослужещ под снимката в заявлението се полага от него пред длъжностното лице по отчета на личния състав в поделението.
5. Имената се изписват без съкращения - по начина, по който са изписани в представените официални документи при подаване на заявлението. Съставните фамилни имена се изписват с тире помежду им, като се препоръчва за първото от тях да се посочи по-често използваното име.
6. Всички дати се посочват с арабски цифри в реда "ден, месец, година" (ДД.ММ.ГГГГ).
7. При подаване на заявлението кадровият военнослужещ представя официални документи, потвърждаващи данните в него.
8. При полагане на подписа от кадровия военнослужещ в заявлението се представя личната карта за самоличност.


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти