Logo Петък, 7 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКА ПРОФЕСИЯ И НА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ В ОБЛАСТТА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 82 ОТ 2006 Г.)

В сила от 01.01.2007 г.
Приета с ПМС № 254 от 30.11.2005 г.

Обн. ДВ. бр.100 от 13 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.82 от 10 Октомври 2006г., изм. ДВ. бр.92 от 13 Ноември 2007г.

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. (1) (Предишен текст на чл. 1 - ДВ, бр. 82 от 2006 г.) С наредбата се определят условията и редът за признаване на дипломи, удостоверения и други доказателства за:
1. професионална квалификация по медицинска професия, издадени в друга държава - членка на Европейския съюз, наричана по-нататък "държава членка";
2. специализация в областта на здравеопазването, придобита в държава членка.
(2) (Нова - ДВ, бр. 82 от 2006 г.) Наредбата не се прилага за признаване на придобито висше образование в чуждестранни висши училища с цел обучение за придобиване на по-висока образователна степен или обучение за специализация в областта на здравеопазването.

Чл. 2. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 82 от 2006 г.) Министърът на здравеопазването организира признаването на дипломите, удостоверенията или другите доказателства за професионална квалификация по медицинска професия, издадени в държава членка, както и признаването на специализация в областта на здравеопазването, придобита в държава членка.


Чл. 3. (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2006 г.) (1) Министърът на здравеопазването организира признаването на професионална квалификация по медицинска професия и/или специализация в областта на здравеопазването:
1. придобити от граждани на държава членка извън държава членка;
2. признати в държава членка, но придобити извън тези държави.
(2) В случаите по ал. 1 се сравняват специализираните знания и умения, удостоверени от всички дипломи, удостоверения и други доказателства за професионална квалификация по медицинска професия и за специализация в областта на здравеопазването на заявителя, както и неговият стаж със знанията, уменията и съответния стаж, изисквани от българското законодателство.


Чл. 4. (1) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2006 г.) Дипломите, удостоверенията или другите доказателства за професионална квалификация по медицинска професия и за придобита специализация в областта на здравеопазването, признати по реда на наредбата, дават същите права за упражняване на медицинска професия, както издадените в Република България.
(2) Дипломите, удостоверенията или другите доказателства за професионална квалификация по медицинска професия и за придобита специализация в областта на здравеопазването се признават само ако са посочени съответно в приложения № 1, 2, 3, 4 и 5 или в приложения № 6 и 7 и при спазване изискванията на наредбата.

Раздел II.
Признаване на професионална квалификация по медицинска професия и специализация в областта на здравеопазването


Чл. 5. (1) За признаване на професионална квалификация по медицинска професия и на специализация в областта на здравеопазването лицето подава заявление до министъра на здравеопазването.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2006 г.) Към заявлението по ал. 1 се прилагат копия на:
1. документ за самоличност, съдържащ данни за гражданството на заявителя и постоянния адрес;
2. диплома, удостоверение или друго доказателство за професионална квалификация по медицинска професия и съответните приложения към тях;
3. документ за придобита специалност, когато се иска признаване на специализация;
4. документ за наличие или липса на наложени административни или дисциплинарни наказания или влязла в сила присъда, свързани с упражняването на медицинската професия;
5. медицинско свидетелство или еквивалентен документ, в който се посочва, че заявителят е в добро физическо и психическо здраве и му позволява да упражнява професията си на територията на държавата членка по произход или по местопребиваване.
(3) Документите по ал. 2, т. 4 и 5 се представят не по-късно от 3 месеца от издаването им.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2006 г.) При наличие на призната професионална квалификация по медицинска професия заявителят за признаване на специализация в областта на здравеопазването прилага към документите по ал. 2 и копие на удостоверението за признаване.


Чл. 6. (1) Когато се установят непълноти в документите по чл. 5, министърът на здравеопазването уведомява писмено заявителя да представи в срок един месец липсващите документи. В този случай срокът по чл. 19, ал. 1 спира да тече.
(2) Ако заявителят не представи необходимите документи в срока по ал. 1, процедурата по признаване на съответната професионална квалификация по медицинска професия или на специализация в областта на здравеопазването се прекратява.
(3) Комисиите по чл. 8 могат да изискват писмено от заявителя или от компетентните органи на държавата, от която са издадени документите, допълнителна информация по представената документация.
(4) При съмнения за автентичността на документите комисиите по чл. 8 могат да изискат от компетентните органи на държавата членка по произход потвърждение на съответните документи.
(5) В случаите по ал. 3 и 4 срокът по чл. 19, ал. 1 спира да тече, но за не повече от 3 месеца.


Чл. 7. (Отм. - ДВ, бр. 82 от 2006 г.)


Чл. 8. (1) Министърът на здравеопазването утвърждава със заповед състава на комисиите за признаване на професионална квалификация по съответните медицински професии и състава на комисиите за признаване на придобита специализация в областта на здравеопазването по съответните специалности.
(2) В състава на комисиите по ал. 1 се включват експерти от Министерството на здравеопазването, както и хабилитирани лица в съответната научна област по предложение на висшите училища, на университетските болници и/или на научните организации. При необходимост комисиите могат да привличат консултанти.
(3) Членовете на комисиите и консултантите подписват декларация за неразгласяване на информацията, станала им известна във връзка с признаването.
(4) (Нова - ДВ, бр. 92 от 2007 г.) Министърът на здравеопазването утвърждава правила за дейността на комисиите по ал. 1.
(5) (Нова - ДВ, бр. 92 от 2007 г.) За участието си във всяко заседание членовете на комисиите и подпомагащите ги технически лица получават възнаграждение, определено със заповед на министъра на здравеопазването, но не повече от 75 на сто от минималната работна заплата за страната.


Чл. 9. Комисиите по чл. 8:
1. (изм. - ДВ, бр. 82 от 2006 г.) разглеждат документите за признаване на професионална квалификация по медицинска професия или за специализация в областта на здравеопазването и проверяват съответствието им с изискванията на тази наредба и/или на наредбите по чл. 177, съответно на наредбата по чл. 181 от Закона за здравето;
2. представят на министъра на здравеопазването мотивирано предложение за признаване или за отказ за признаване на професионална квалификация по медицинска професия или на специализация в областта на здравеопазването.


Чл. 10. (1) Когато комисиите по чл. 8 узнаят факти или обстоятелства, настъпили преди установяването на заявителя на територията на Република България, от които могат да произтекат последици за упражняване на медицинската професия, те предлагат на министъра на здравеопазването да отправи запитване до компетентните органи на държавата членка по произход или по местопребиваване.
(2) Комисиите вземат предвид получените от държавата по произход или по местопребиваване данни, ако са от значение за упражняването на медицинската професия на нейна територия, както и данните за всички последващи действия, които са предприети във връзка с издадените от нея удостоверения или документи.
(3) В случаите по ал. 1 срокът по чл. 19, ал. 1 спира да тече, но за не повече от 3 месеца. Процедурата се възобновява след получаване на отговора или изтичане на срока.


Чл. 11. (1) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2006 г.) Комисиите по чл. 8 предлагат на министъра на здравеопазването да признае професионална квалификация за упражняване на професията "лекар", когато:
1. дипломата, удостоверението или другото доказателство за професионална квалификация е посочено в приложение № 1, или
2. обучението съответства на държавните изисквания по чл. 177 от Закона за здравето.
(2) Пълният курс на обучението по ал. 1, т. 2 трябва да включва не по-малко от 6 години, или 5500 часа теоретична подготовка и практика във или под ръководството на висшето училище.


Чл. 12. (1) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2006 г.) Комисиите по чл. 8 предлагат на министъра на здравеопазването да признае професионална квалификация за упражняване на професията "лекар по дентална медицина", когато:
1. дипломата, удостоверението или другото доказателство за професионална квалификация е посочено в приложение № 2, или
2. (изм. - ДВ, бр. 82 от 2006 г.) обучението съответства на държавните изисквания по чл. 177 от Закона за здравето.
(2) Пълният курс на обучението по ал. 1, т. 2 трябва да включва 5 години теоретична подготовка и 6 месеца преддипломен практически стаж.


Чл. 13. (1) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2006 г.) Комисиите по чл. 8 предлагат на министъра на здравеопазването да признае професионална квалификация за упражняване на професията "магистър-фармацевт", когато:
1. дипломата, удостоверението или другото доказателство за професионална квалификация е посочено в приложение № 3, или
2. обучението съответства на държавните изисквания по чл. 177 от Закона за здравето.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 82 от 2006 г.)
(3) За получаване на разрешение за откриване на аптека стажът по чл. 68, ал. 6, т. 4 от Закона за лекарствата и аптеките в хуманната медицина се признава въз основа на представено удостоверение, издадено от държавата членка по произход или по местопребиваване.


Чл. 14. (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2006 г.) (1) Комисиите по чл. 8 предлагат на министъра на здравеопазването да признае професионална квалификация за упражняване на професията "медицинска сестра", когато:
1. дипломата, удостоверението или другото доказателство за професионална квалификация е посочено в приложение № 4, или
2. обучението съответства на държавните изисквания по чл. 177 от Закона за здравето.
(2) Пълният курс на обучението по ал. 1, т. 2 трябва да включва не по-малко от 3 години или 4600 часа теоретична подготовка и практика.


Чл. 15. (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2006 г.) Комисиите по чл. 8 предлагат на министъра на здравеопазването да признае професионална квалификация за упражняване на професията "акушерка", когато:
1. дипломата, удостоверението или другото доказателство за професионална квалификация е посочено в приложение № 5, или
2. обучението съответства на държавните изисквания по чл. 177 от Закона за здравето или отговаря на едно от следните условия:
а) образованието е завършено при редовна форма на обучение за придобиване на професионална квалификация "акушерка" с период на обучение не по-малък от 3 години и дава право да се продължи образованието във висше училище или е последвано от професионален стаж, за който е издаден атестат, потвърждаващ задоволителното изпълнение на дейности на акушерка в продължение на две години;
б) образованието е завършено при редовна форма на обучение за придобиване на професионална квалификация "акушерка" с период на обучение не по-малък от две години, или 3600 учебни часа или за придобиване на професионална квалификация "медицинска сестра";
в) образованието е завършено при редовна форма на обучение за придобиване на професионална квалификация "акушерка" с период на обучение не по-малък от 18 месеца, или 3000 учебни часа за придобиване на професионална квалификация "медицинска сестра" и последвано от професионален стаж, за който е издаден атестат, потвърждаващ задоволителното изпълнение на дейности на акушерка в продължение на една година.


Чл. 15а. (Нов - ДВ, бр. 82 от 2006 г.) Комисиите по чл. 8 предлагат на министъра на здравеопазването да признае професионална квалификация по медицинска професия извън случаите по чл. 11 - 15, когато обучението съответства на държавните изисквания по чл. 177 от Закона за здравето.


Чл. 16. (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2006 г.) Комисиите по чл. 8 предлагат на министъра на здравеопазването да признае специализация в областта на здравеопазването, когато е издадено удостоверение за призната професионална квалификация по медицинска професия, документът за придобита специалност е посочен в приложение № 6 или 7 или обучението по специалността съответства на изискванията на наредбата по чл. 181 от Закона за здравето.


Чл. 17. Комисиите по чл. 8 предлагат на министъра на здравеопазването да откаже признаване на професионална квалификация по медицинска професия или на специализация в областта на здравеопазването, когато:
1. (отм. - ДВ, бр. 82 от 2006 г.)
2. (доп. - ДВ, бр. 82 от 2006 г.) се установят съществени различия между представените документи и изискванията на наредбите по чл. 177 или 181 от Закона за здравето в случаите по чл. 3, ал. 1, т. 1;
3. (изм. - ДВ, бр. 82 от 2006 г.) компетентните органи на другата държава са отговорили в срок 3 месеца от подаване на запитването в случаите по чл. 6, ал. 4 и чл. 10, ал. 1 и отговорът съдържа данни относно автентичността на дипломата или други факти и обстоятелства, възпрепятстващи упражняването на медицинска професия.


Чл. 18. (1) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2006 г.) Когато дипломата, удостоверението или другото доказателство за професионална квалификация или за придобита специализация не са посочени в приложения № 1 - 7 или имат съществени несъответствия с изискванията на наредбите по чл. 177 или 181 от Закона за здравето, комисиите по чл. 8 предлагат на министъра на здравеопазването да предостави на заявителя една от следните възможности:
1. да премине през изпитателен период за приспособяване;
2. да положи изпит по учебните дисциплини, които липсват в дипломата, удостоверението или в друг документ за професионална квалификация по медицинска професия или за специализация и които са от съществено значение за упражняването на професията.
(2) В случай че заявителят декларира съгласието си с предложените възможности по ал. 1, срокът по чл. 19, ал. 1 спира да тече до представянето на доказателства за изпълнението им.
(3) (Нова - ДВ, бр. 82 от 2006 г.) В случаите по ал. 1, т. 1 министърът на здравеопазването уведомява писмено заявителя за:
1. изискванията към изпитателния период за приспособяване (вид на лечебното или здравното заведение, продължителност и програма);
2. критериите за признаване успешното приключване на изпитателния период за приспособяване.
(4) (Нова - ДВ, бр. 82 от 2006 г.) В случаите по ал. 1, т. 2 министърът на здравеопазването писмено уведомява заявителя за условията и реда за провеждане на изпита.


Чл. 19. (1) Министърът на здравеопазването в срок 3 месеца от подаване на документите по чл. 5 взема решение за признаване или за отказ за признаване на съответната професионална квалификация по медицинска професия или на специализация в областта на здравеопазването въз основа на предложение на комисиите по чл. 8.
(2) При вземане на решение за признаване на професионална квалификация по медицинска професия или на специализация в областта на здравеопазването министърът на здравеопазването или упълномощено от него длъжностно лице издава съответно удостоверение по образец съгласно приложение № 8 или 9.
(3) Министърът на здравеопазването отказва признаване на съответна професионална квалификация по медицинска професия или на специализация в областта на здравеопазването с мотивирана писмена заповед, за която кандидатът се уведомява писмено.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2006 г.) Отказът на министъра на здравеопазването по ал. 3 може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.


Чл. 20. (1) Гражданите на държава - членка на Европейския съюз, получили удостоверение по чл. 19, ал. 2, могат да използват придобитата от тях образователно-квалификационна степен или нейната съкратена форма, възприета в държавата по произход или в държавата по местопребиваване на езика на тази държава. Образователно-квалификационната степен трябва да бъде последвана от името и мястото на институцията, издала документа за нея.
(2) Когато образователно-квалификационната степен от държавата по произход или от държавата по местопребиваване съвпада със степен в Република България, за която се изисква допълнително образование, което той не е преминал, Министерството на здравеопазването му указва да използва образователно-квалификационната степен в подходяща форма.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2006 г.) Гражданите по ал. 1 използват професионалното звание и съкратената му форма, използвани при упражняването на съответната професия в Република България.


Чл. 21. (Отм. - ДВ, бр. 82 от 2006 г.)


Чл. 22. (Отм. - ДВ, бр. 82 от 2006 г.)


Чл. 23. (1) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2006 г.) По време на периода на приспособяване заявителят изпълнява професионалните дейности на избрано от него работно място от одобрен от министъра на здравеопазването списък под ръководството на медицински специалист, който има не по-малко от 5 години професионален стаж по съответната професия или специализация.
(2) Заявителят по ал. 1 трябва да информира министъра на здравеопазването за мястото и ръководителя, под чието наблюдение ще работи по време на периода на приспособяване.
(3) Министърът на здравеопазването дава съгласието си в срок две седмици след получаване на съобщението за избор на ръководителя по ал. 1.
(4) Министърът на здравеопазването признава професионалната квалификация по медицинска професия или специализацията в областта на здравеопазването след представяне на удостоверение за успешно приключване на изпитателния период за приспособяване, издадено от ръководителя на лечебното или здравното заведение, което е определено за работно място по реда на ал. 1.


Чл. 24. (1) (Отм. - ДВ, бр. 82 от 2006 г.)
(2) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2006 г.) Министърът на здравеопазването признава професионалната квалификация по медицинска професия или специализацията в областта на здравеопазването след успешно полагане на изпита по чл. 18, ал. 1, т. 2.


Чл. 25. (1) Лицата с призната професионална квалификация по медицинска професия или специализация в областта на здравеопазването по реда на наредбата се включват съответно в списъка по чл. 185 или в регистъра на наредбата по чл. 181 от Закона за здравето.
(2) Временното или окончателното отнемане на правото за упражняване на медицински дейности от компетентния орган на държавата, в която то е придобито, води до отнемане на правото за упражняване на медицинска професия и в Република България и до заличаване от списъка по ал. 1.


Чл. 26. При поискване комисиите по чл. 8 предоставят информация на заявителя за законодателството в Република България в областта на медицинското образование, включително нормите за професионална етика.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на наредбата:
1. "Държава членка по произход" е държава членка, в която заявителят е придобил професионална квалификация за упражняване на медицинска професия.
2. "Държава членка по местопребиваване" е държава членка, в която заявителят упражнява или е упражнявал медицинска професия.
3. "Професионална квалификация по медицинска професия" включва висше образование по специалностите по регулираните професии от професионални направления "Медицина", "Дентална медицина", "Фармация" и "Здравни грижи", придобита медицинска правоспособност, както и проведено продължаващо медицинско обучение на завършилите висше медицинско образование.
4. "Специализация" е призната специалност в областта на здравеопазването, придобита по реда и включена в номенклатурата на основните и профилните специалности в системата на здравеопазването на наредбата по чл. 181 от Закона за здравето.
5. (нова - ДВ, бр. 82 от 2006 г.) "Съществени несъответствия" са различия в обучението, преминато от заявителя, относно продължителността или съдържанието му, наличието на които е необходимо за упражняването на съответната медицинска професия, в сравнение с обучението, провеждано в Република България.


§ 2. Министерството на здравеопазването отговаря на запитвания на компетентни органи на други държави - членки на Европейския съюз, свързани с признаването на дипломи, удостоверения и други доказателства за професионална квалификация по медицинска професия и специализация в областта на здравеопазването, в срок 3 месеца от постъпване на запитването.


§ 3. Разпоредбите на наредбата се прилагат и за признаване на дипломи, удостоверения и други доказателства за професионална квалификация по медицинска професия или специализация в областта на здравеопазването, издадени от друга държава от Европейското икономическо пространство (Исландия, Норвегия и Лихтенщайн) и от Швейцария.


§ 4. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 82 от 2006 г.) Документите по чл. 5, ал. 2, т. 2, 3, 4 и 5, чл. 6, ал. 3 и 4 и чл. 10 се превеждат и заверяват в съответствие с изискванията на българското законодателство.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 5. Граждани на държави - членки на Европейския съюз, с призната професионална квалификация по медицинска професия преди влизането в сила на наредбата ползват правата на лицата, получили признаване по реда на наредбата.


§ 6. Наредбата се приема на основание чл. 194, ал. 2 и чл. 195, ал. 2 от Закона за здравето.


§ 7. Наредбата влиза в сила от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз.


Приложение № 1 към чл. 4, ал. 2

(Изм. - ДВ, бр. 82 от 2006 г.)

I. Списък на официални професионални квалификации за "магистър-лекар"


Държава Наименование на Институция или Удостоверение, което Дата на
  документа за комисия, която придружава въвеждане
  професионална присъжда документа за на
  квалификацията дипломите квалификация директивите
1 2 3 4 5
Белгия/ Belgique/ - Diploma van arts 1. De   20 декември
Belgie/Belgien   universiteiten/les   1976 г.
  - Diplome de universites    
  docteur 2. De bevoegde    
  en medecine Examencommissie    
  - Диплома за van de Vlaamse    
  доктор по Gemeenschap/le    
  медицина Jury competent    
    d'enseignement de    
    la Communaute    
    francaise    
    1. От университет/    
    от университети    
    2. Документ от    
    Компетентната    
    изпитна комисия на    
    Френската    
    Фламандска    
    общност    
Чешка република/ Diplom o ukonenceni Lekarska fakulta Vysvedceni o statni rigorozni 1 май 2004 г.
Ceska republika studia ve studijnim univerzity v Ceske zkousce  
  programu vseobecne republice Диплома за положен  
  lekarstvi (doktor Медицински държавен изпит за  
  mediciny, MUDr.) факултет при получаване на  
  Диплома за университет в докторско звание  
  завършено Чешката република    
  обучение по      
  учебната      
  програма "Обща      
  медицина" (Доктор      
  по медицина MUDr)      
Дания/Danmark Bevis for bestaet Medicinsk 1. Autorisation som lege, 20 декември
  legevidenskabelig universitetsfakultet udstedt af 1976 г.
  Embedseksamen Медицински Sundhedsstyrelsen og  
  Удостоверение за университет 2. Tilladelse til  
  издържан   selvstendigt virke som  
  държавен изпит по   lege (dokumentation  
  медицина   for gennemfort  
      praktisk uddannelse),  
      udstedt af  
      Sundhedsstyrelsen  
      1. Правоспособност  
      като лекар, издадено  
      от управлението по  
      здравеопазване, и  
      2. Разрешение за  
      самостоятелна  
      дейност като лекар  
      (документация за  
      проведено  
      практическо  
      обучение), издадено  
      от управлението по  
      здравеопазване  
Германия/ 1. Zeugnis uber die Zustandige Behorden   20 декември
Deutschland Arztliche Компетентните   1976 г.
  Prufung органи    
  2. Zeugnis uber die      
  Arztliche Staatsprufung      
  und Zeugnis uber die      
  Vorbereitungszeit      
  als      
  Medizinalassistent,      
  soweit diese nach      
  den deutschen      
  Rechtsvorschriften      
  noch fur den      
  Abschluss der      
  arztlichen Ausbildung      
  vorgesehen war      
  1. Свидетелство за      
  положен изпит по      
  медицина      
  2. Свидетелство за      
  положен държавен      
  изпит по медицина      
  и свидетелство за      
  продължителността      
  на подготовка като      
  медицински      
  асистент, ако се      
  изисква от      
  разпоредбите в      
  Германия или при      
  завършване на      
  медицинското      
  образование.      
Естония/ Diplom arstiteaduse Tartu Ulikool   1 май 2004 г.
Eesti oppekava labimise Университетът в    
  kohta Тарту    
  Диплома за доктор      
  по медицина      


Испания/Espania Titulo de Licenciado Ministerio de   1 януари 1986 г.
  en Medicina y Educacion y Cultura/    
  Cirugia El rector de una    
  Диплома за доктор Universidad    
  по медицина и Министерството на    
  хирургия образованието и    
    културата/    
    Ректор на    
    университет    
Франция/France Diplome d'Etat de Universites   20 декември
  docteur en medecine Университет   1976 г.
  Диплома за доктор      
  по медицина      
Ирландия/Ireland Primary qualification Competent Certificate of 20 декември
  Първоначална examining body experience 1976 г.
  квалификация Компетентният Свидетелство за  
    изпитващ орган квалификация  
Италия/Italia Diploma di laurea in Universita Diploma di abilitazione 20 декември
  medicina e chirurgia Университет all'esercizio della 1976 г.
  Диплома за доктор   medicina e chirurgia  
  по медицина и   Диплома за  
  хирургия   правоспособност в  
      областта на  
      медицината и  
      хирургията  


Латвия/Latvija arsta diploms Universitates tipa   1 май 2004 г.
  Лекарска диплома augstskola    
    Висше учебно    
    заведение от    
    университетски тип    
Литва/Lietuva Aukstojo mokslo Universitetas Internaturos pazymjimas, 1 май 2004 г.
  diplomas, Университети nurodantis suteikta  
  nurodantis suteikta   medicinos gydytojo  
  gydytojo kvalifikacija   profesine kvalifikacija  
  Диплома за висше   Свидетелство за  
  образование,   практика,  
  удостоверяваща   удостоверяващо  
  придобитата   професионална  
  лекарска   клалификация доктор  
  квалификация   по медицина  
Люксембург/ Diplome d'Etat de Jury d'examen d'Etat Certificat de stage 20 декември
Luxembourg docteur en medecine, Положен държавен Сертификат за стаж 1976 г.
  chirurgie et изпит    
  accouchements      
  Диплома за доктор      
  по медицина,      
  хирургия и      
  анестезиология      
Унгария/ Altalanos orvos oklevel Egyetem   1 май 2004 г.
Magyarorszag (doctor medicinae Университет    
  universae, abbrev.:      
  dr. med. univ.)      
  Диплома за      
  общопрактикуващ      
  лекар (doctor      
  medicinae      
  universae, abbrev.:      
  dr. med. univ.)      
Малта/Malta Lawrja ta' Tabib Universita` ta' Malta Certifikat ta' reistrazzjoni 1 май 2004 г.
  tal-Medicina u Университетът в mahrug mill-Kunsill  
  l-Kirurija Малта Mediku  
  Диплома за   Удостоверение от  
  общопрактикуващ   компетентните органи  
  лекар      
Нидерландия/ Getuigschrift van Faculteit   20 декември
Nederland met goed gevolg Geneeskunde   1976 г.
  afgelegd Факултет по    
  artsexamen медицина    
  Удостоверение за      
  успешно положен      
  държавен изпит по      
  медицина за      
  придобиване на      
  квалификация:      
  Лекар      
Австрия/Osterreich 1. Urkunde uber die 1.Medizinische   1 януари 1994 г.
  Verleihung des Fakultat einer    
  akademischen Universitat    
  Grades Doktor der 2. Osterreichische    
  gesamten Heilkunde Arztekammer    
  (bzw. Doctor 1. Медицински    
  medicinae факултет към    
  universae, университет    
  Dr.med.univ.)      
  2. Diplom uber die 2. Австрийската    
  spezifische лекарска камара    
  Ausbildung      
  zum Arzt fur      
  Allgemeinmedizin      
  bzw. Facharztdiplom      
  1. Диплома за      
  придобита      
  академична степен      
  "доктор по обща      
  медицина" (съотв.      
  "доктор с      
  университетско      
  медицинско      
  образование",      
  дипл. д-р. мед.)      
  2. Диплом за      
  специализирано      
  образование към      
  лекарското      
  образование по      
  обща медицина,      
  съотв. диплом за      
  лекарска      
  специализация.      
Полша/Polska Dyplom ukonczenia 1. Akademia Lekarski Egzamin 1 май 2004 г.
  studiow wyzszych na Medyczna Pasntwowy  
  kierunku lekarskim z 2. Uniwersytet    
  tytuem "lekarza" Medyczny    
  Диплома за 3. Collegium    
  завършено висше Medicum    
  образование по Uniwersytetu    
  специалността Jagiellnoskiego    
  "Медицина" с 1. Медицинска    
  придобито звание академия    
  "лекар" 2. Медицински    
    университет    
    3.Колегиум    
    Медикум при    
    Ягелонския    
    университет    
Португалия/ Carta de Curso de Universidades Diploma comprovativo 1 януари 1986 г.
Portugal licenciatura em Университети da conclusao do  
  medicina   internato geral emitido  
  Диплома за доктор   pelo Ministerio da  
  по медицина и   Saude  
  хирургия   Диплома, издадена от  
      Министерството на  
      здравеопазването, за  
      практикуване на обща  
      медицина  
Румъния/ Diploma de licenta de Universitati   1 януари 2007 г.
Romania doctor medic Университети    
  Диплома за доктор      
  по медицина      
Словения/Slovenija Diploma, s katero se Univerza   1 май 2004 г.
  podeljuje strokovni Университет    
  naslov "doktor      
  medicine/doktorica      
  medicine"      
  Диплома, с която      
  се придобива      
  звание "доктор по      
  медицина"      
Словакия/ Vysokoskolsky diplom Vysoka skola   1 май 2004 г.
Slovensko o udeleni Университет    
  akademickeho titulu      
  "doktor medicny"      
  (MUDr.)      
  Диплома за      
  завършено висше      
  образование с      
  присъждане на      
  академичното      
  звание "доктор по      
  медицина" (MUDr)      
Финландия /Suomi/ Laaketieteen 1. Helsingin Todistus lakarin 1 януари 1994 г.
Finland lisensiaatin tutkinto yliopisto / perusterveydenhuollon  
  / medicine Helsingfors lisakoulutuksesta /  
  Licentiatexamen universitet examensbevis om  
  Лицензиант по 2. Kuopion yliopisto tillaggsutbildning for lakare  
  медицина 3. Oulun yliopisto inom primarvarden  
    4. Tampereen Удостоверение за  
    yliopisto допълнително  
    5. Turun yliopisto обучение за оказване  
    1. Университетът в на основни лекарски  
    Хелзинки грижи  
    2. Университетът в    
    Куопио    
    3. Университетът в    
    Оулу    
    4. Университетът в    
    Тампере    
    5. Университетът в    
    Турку    
Швеция/Sverige Lakarexamen Universitet Bevis om praktisk 1 януари 1994 г.
  Лекарски изпит Университет utbildning som utfardas  
      av Socialstyrelsen  
      Удостоверение за  
      практическо обучение,  
      издадено от  
      социалната група  
Швейцария/ titulaire du diplome Departement federal de   1 юни 2002 г.
Switzerland federal de medecin/ l'interieur    
  Eidgenossisch Федералният отдел    
  diplomierter Arzt на вътрешните    
  /titolare di diploma работи    
  federale di medico      
  Да притежава      
  федерална      
  диплома по      
  медицина      
Обединено Primary qualification Competent Certificate of 20 декември
Кралство/United Първоначална examining body experience 1976 г.
Kingdom квалификация Компетентният Свидетелство за  
    изпитващ орган квалификация  
Исландия/ Lekningaleyfi Heilbrigdis- og   1 януари 1994 г.
Island Разрешително за tryggingamalaraduneyti    
  лекар Министерството на    
    здравеопазването    
    и застраховането    
Лихтенщайн/       1 май 1995 г.
Liechtenstein        
         

II. Изключения от Списъка на официалните професионални квалификации за "магистър-лекар":
1. Когато доказателствата за професионална квалификация на лекари не отговарят на минимума изисквания за обучение, посочени в Директива 93/16/ЕИО, те се признават за достатъчни, ако доказват обучение, което е започнало преди:
a) 1 януари 1986 г. - за Испания и Португалия;
б) 1 януари 1981 г. - за Гърция;
в) 1 януари 1994 г. - за Австрия, Финландия, Швеция, Исландия и Норвегия;
г) 1 май 2004 г. - за Чешката република, Словакия, Литва, Латвия, Естония, Малта, Кипър, Полша и Унгария;
д) 20 декември 1976 г. - за други държави членки, когато те се придружават от сертификати, потвърждаващи, че кандидатът - гражданин на държава членка, е упражнявал медицинска дейност ефективно и законосъобразно в продължение най-малко на 3 последователни години през последните 5 години преди датата на издаване на сертификата.
2. Когато доказателствата за професионална квалификация на лекари не съответстват на посочените в списъка по раздел I, те се признават за достатъчни, ако се придружават от сертификат, издаден от компетентните органи в държава членка, удостоверяващ, че:
а) са присъдени в съответствие с минимално изискващото се обучение, посочено в Директива 93/16/ЕИО, и
б) държавата членка, която ги издава, ги счита за еквивалентни на доказателствата за професионална квалификация или титли, посочени в списъка по раздел I.
3. В Германия
Когато доказателствата за професионална квалификация на лекари са придобити на територията на бившата Германска демократична република и не отговарят на минимума изисквания за обучение, посочени в Директива 93/16/ЕИО, те се признават, ако:
а) удостоверяват, че обучението е започнало преди обединението на Германия;
б) дават право на притежателя си да упражнява професията на лекар на цялата територия на Германия при същите условия, както и притежателите на доказателства за професионална квалификация, издадени от компетентни германски органи, и когато
в) се придружават от сертификат, издаден от компетентните германски органи, доказващ, че кандидатът - гражданин на държава членка, е упражнявал лекарската професия ефективно и законосъобразно в продължение най-малко на 3 последователни години през последните 5 години преди датата на издаване на сертификата.
4. В Чешката република
Когато доказателствата за професионална квалификация на лекари са придобити на територията на бившата Чехословакия преди 1 януари 1993 г. или след тази дата при обучение, което е започнало преди тази дата, те се признават, ако компетентните чешки органи докажат, че:
а) имат същата законова валидност на територията на Чешката република като чешката професионална квалификация относно достъпа и упражняването на лекарската професия, и
б) кандидатът - гражданин на държава членка, ефективно и законосъобразно е упражнявал лекарска професия на територията на Чешката република в продължение най-малко на 3 последователни години през последните 5 години преди датата на издаване на сертификата.
5. В Естония
Когато доказателствата за професионална квалификация на лекари са придобити на територията на бившия Съветски съюз преди 20 август 1991 г. или след тази дата при обучение, което е започнало преди тази дата, те се признават, ако компетентните естонски органи докажат, че:
а) имат същата законова валидност на територията на Естония като естонската професионална квалификация относно достъпа и упражняването на лекарската професия, и
б) кандидатът - гражданин на държава членка, ефективно и законосъобразно е упражнявал лекарска професия на територията на Естония в продължение най-малко на 3 последователни години през последните 5 години преди датата на издаване на сертификата.
6. В Латвия
Когато доказателствата за професионална квалификация на лекари са придобити на територията на бившия Съветски съюз преди 21 август 1991 г. или след тази дата при обучение, което е започнало преди тази дата, те се признават, ако компетентните латвийски органи докажат, че:
а) имат същата законова валидност на територията на Латвия като латвийската професионална квалификация относно достъпа и упражняването на лекарската професия, и
б) кандидатът - гражданин на държава членка, ефективно и законосъобразно е упражнявал лекарска професия на територията на Латвия в продължение най-малко на 3 последователни години през последните 5 години преди датата на издаване на сертификата.
7. В Литва
Когато доказателствата за професионална квалификация на лекари са придобити на територията на бившия Съветски съюз преди 11 март 1990 г. или след тази дата при обучение, което е започнало преди тази дата, те се признават, ако компетентните литовски органи докажат, че:
а) имат същата законова валидност на територията на Литва като литовската професионална квалификация относно достъпа и упражняването на лекарската професия, и
б) кандидатът - гражданин на държава членка, ефективно и законосъобразно е упражнявал лекарска професия на територията на Литва в продължение най-малко на 3 последователни години през последните 5 години преди датата на издаване на сертификата.
8. В Словакия
Когато доказателствата за професионална квалификация на лекари са придобити на територията на бившата Чехословакия преди 1 януари 1993 г. или след тази дата при обучение, което е започнало преди тази дата, те се признават, ако компетентните словашки органи докажат, че:
а) имат същата законова валидност на територията на Словакия като словашката професионална квалификация относно достъпа и упражняването на лекарската професия, и
б) кандидатът - гражданин на държава членка, ефективно и законосъобразно е упражнявал лекарска професия на територията на Словакия в продължение най-малко на 3 последователни години през последните 5 години преди датата на издаване на сертификата.
9. В Словения
Когато доказателствата за професионална квалификация на лекари са придобити на територията на бившата Югославия преди 25 юни 1991 г. или след тази дата при обучение, което е започнало преди тази дата, те се признават, ако компетентните словенски органи докажат, че:
а) имат същата законова валидност на територията на Словения като словенската професионална квалификация относно достъпа и упражняването на лекарската професия, и
б) кандидатът - гражданин на държава членка, ефективно и законосъобразно е упражнявал лекарска професия на територията на Словения в продължение най-малко на 3 последователни години през последните 5 години преди датата на издаване на сертификата.


Приложение № 2 към чл. 4, ал. 2

(Изм. - ДВ, бр. 82 от 2006 г., доп. - ДВ, бр. 92 от 2007 г.)

I. Списък на официални професионални квалификации за "магистър-лекар по дентална медицина"


Държава Име на документа за Професиионално Институция или комисия, Удостоверение, което Дата на
  професионална квалификация звание която присъжда документа придружава въвеждане
      дипломите за квалификация на директивите
1 2 3 4 5 6
Белгия/ - Diploma van tandarts Licenciе en science 1. De universiteiten/les   28 януари
Belgique/   dentaire/licentiaat in universites   1980 г.
Belgie/Belgien - Diplome de licencie en science de tandheelkunde, 2. De bevoegde    
  dentaire Лицензиант по examencommissie van    
  Диплома за висше медицинско дентални науки de Vlaamse    
  образование, квалификация:   Gemeenschap/le Jury    
  Дентални науки   competent    
      d'enseignement de la    
      Communaute francaise    
      1. От университет/от    
      университети    
      2. Документ от    
      Компетентната изпитна    
      комисия на Френската    
      Фламандска общност    
Чешка Diplom o ukonceni studia ve studijnim Zubni lekar, Lekarska fakulta univerzity v Vysvedceni o statni 1 май
република/Ceska programu zubni lekarstvi (doktor zubni зъболекар Ceske republice rigorozni zkousce 2004 г.
republika lekarstvi)     Диплома за положен  
  Диплома за завършено обучение   Медицински факултет държавен изпит за  
  по учебната програма   при университет в получаване на  
  "Зъболекарство" (доктор)   Чешката република докторско звание  
Дания/ Bevis for tandlegeeksamen Tandlege Tandlegehojskolerne, Autorisation som 28 януари
Danmark (odontologisk kandidateksamen) одонтология Sundhedsvidenskabeligt tandlege, udstedtaf 1980 г.
  Удостоверение за изпит по   Universitetsfakultet Sundhedsstyrelsen  
  одонтология (изпит за завършено   Висши училища по Правоспособност  
  висше образование по   дентална медицина, като одонтолог,  
  одонтология)   университетски издадено от  
      факултет по Управлението по  
      здравеопазване здравеопазване  
Германия/ Zeugnis uber die Zahnarztliche Prufung Zahnarzt Zustandige Behorden   28 януари
Deutschland Свидетелство за положен изпит зъболекар компетентните власти   1980 г.
  по дентална медицина        
Естония/Eesti Diplom hambaarstiteaduse Hambaarst Tartu Ulikool   1 май
  oppekava labimise kohta зъболекар Университетът на Тарту   2004 г.
  Диплома за зъболекар        


Испания/ Titulo de Licenciado en Odontologia Licenciado en El rector de una   1 януари
Espania Диплома за завършена Odontologia Universidad   1986 г.
  одонтология Магистър-одонтолог Ректор на университет    
Франция/ Diplome d'Etat de docteur en chirurgien-dentiste Universites   28 януари
France chirurgie dentaire доктор по дентална Университети   1980 г.
  Държавна диплома за доктор по хирургия      
  дентална хирургия        
Ирландия/ Bachelor in Dental Science Dentist, dental Universities / Royal   28 януари
Ireland (B.Dent.Sc.) / practitioner or dental College of Surgeons in   1980 г.
  Bachelor of Dental Surgery (BDS) / surgeon Ireland    
  Licentiate in Dental Surgery (LDS) дентист, дентален Университети /    
  Бакалавър по дентална медицина практик, дентален Ирландският кралски    
  (БС) / Бакалавър по дентална хирург колеж за хирурзи    
  хирургия (БДХ) /        
  Лицензиант по дентална хирургия        
  (ЛДХ)        
Италия/Italia Diploma di laurea in Odontoiatria e Odontoiatra Universita Diploma di abilitazione 28 януари
  Protesi Dentaria зъболекар Университет all'esercizio della 1980 г.
  Диплома за зъболекарство и     professione di  
  зъбни протези     odontoiatra Диплома  
        за правоспособност  
        в областта на  
        одонтология  


Латвия/Latvija Zobarsta diploms Zobarsts Universitates tipa Rezidenta diploms par 1 май
  Диплома за зъболекар зъболекар augstskola zobrasta pecdiploma 2004 г.
      Университет izglitibas programmas  
        pabeigsanu, ko  
        izsniedz universitates  
        tipa augstskola un  
        "Sertifikats" -  
        kompetentas iestades  
        izsniegts dokuments,  
        kas apliecina, ka  
        persona ir nokartojusi  
        sertifikacijas eksamenu  
        zobarstnieciba  
        Диплома за  
        завършена  
        следдипломна  
        програма по  
        дентална медицина,  
        която се издава от  
        висше учебно  
        заведение  
        университетски тип, и  
        "Сертификат" -  
        документ, издаден от  
        компетентно  
        учреждение, който  
        потвърждава, че  
        лицето е положило  
        сертификационен  
        изпит по дентална  
        медицина  
Литва/Lietuva Aukstojo mokslo diplomas, Gydytojas Universitetas Internaturos pazymjimas, 1 май
  nurodantis suteikta gydytojo odontologas Университети nurodantis suteikta 2004 г.
  odontologo kvalifikacija лекар-одонтолог   gydytojo odontologo  
  Диплома за висше образование, (зъболекар)   profesine kvalifikacija  
  удостоверяваща квалификация     Свидетелство за  
  лекар-одонтолог (зъболекар)     практика,  
        удостоверяващо  
        професионална  
        клалификация  
        лекар-одонтолог  
        (зъболекар)  
Люксембург/ Diplome d'Etat de docteur en medecin-dentiste Jury d'examen d'Etat   28 януари
Luxembourg medecine dentaire лекар-дентист Положен държавен   1980 г.
  Държавна диплома за   изпит    
  лекар-дентист        
Унгария/ Fogorvos oklevel (doctor medicinae Fogorvos Egyetem   1 май
Magyarorszag dentariae, abbrev.: dr. med. dent.) Дентален лекар Университет   2004 г.
  Диплома за зъболекар (doctor        
  medicinae dentariae, abbrev.: dr.        
  med. dent.)        
Малта/Malta Lawrja fil- Kirurgija Dentali Kirurgu Dentali Universita` ta Malta /   1 май
  Държавна диплома за дентална дентален хирург Малта   2004 г.
  хирургия   Университетът в Малта    
Нидерландия/ Universitair getuigschrift van een Tandarts Faculteit Tandheelkunde   28 януари
Nederland met goed gevolg afgelegd Зъболекар Факултет по дентална   1980 г.
  tandartsexamen   медицина    
  Университетско удостоверение за        
  успешно положен държавен        
  изпит по медицина* - за        
  придобиване на квлификация:        
  Зъболекар        
Австрия/ Bescheid uber die Verleihung des Zahnartz Medizinische Fakultat der   1 януари
Osterreich akademischen Grades "Doktor der   Universitat   1994 г.
  Zahnheilkunde"   Медицински факултет    
  Решение за придобита   на университета    
  академична степен "Доктор по        
  зъболекарство"        
Полша/Polska Dyplom ukonczenia studiow wyzszych Lekarz dentysta 1. Akademia Medyczna, Lekarsko - 1 май
  z tytuem "lekarz dentysta" Лекар-дентист 2. Uniwersytet Medyczny Dentystyczny Egzamin 2004 г.
  Диплома за "Лекар-дентист"   3. Collegium Medicum Panstwowy  
      Uniwersytetu Положен държавен  
      Jagiellonskiego изпит  
      1. Академия по    
      медицина,    
      2. Медицински    
      университет    
      3. Медицинският колеж    
      към Ягелонския    
      университет    
Португалия/ Carta de curso de licenciatura em medico dentista Faculdades/ Institutos   1 януари
Portugal medicina dentaria лекар-дентист Superiores   1986 г.
  Диплома за дентална медицина   Факултет/    
      Висш институт    
Румъния/ Diploma de licenta de medic dentist medic dentist Universitati   1 януари
Romania Диплома за лекар-дентист лекар-дентист Университети   2007 г.
Словения/ Diploma, s katero se podeljuje Doktor dentalne Univerza Potrdilo o opravljenem 1 май
Slovenija strokovni naslov "doktor dentalne medicine/Doktorica Университет strokovnem izpitu za 2004 г.
  medicine/doktorica dentalne dentalne medicine   poklic zobozdravnik /  
  medicine" Доктор/докторка по   zobozdravnica  
  Диплома за дентална медицина   Удостоверение за  
  образователно-квалификационна     положен практически  
  степен "доктор по дентална     изпит след дентален  
  медицина"     практически стаж  
Словакия/ Vysokoskolsky diplom o udeleni Zubny lekar Vysoka skola   1 май
Slovensko akademickeho titulu "doktor zubneho доктор по дентална Университет   2004 г.
  lekarstva" (MDDr.) медицина      
  Диплома за висше образование        
  или академично звание "доктор        
  по дентална медицина" (MDDr.)        
Финландия/ Hammaslaaketieteen lisensiaatin hammaslaakari - 1. Helsingin yliopisto / Terveydenhuollon 1 януари
Suomi/ Finland tutkinto / tandlakare Helsingfors universitet oikeusturvakeskuksen 1994 г.
  odontologie licentiatexamen зъболекар 2. Oulun yliopisto paatos kaytannon palvelun  
      3. Turun yliopisto hyvaksymisesta/Beslut  
  Лицензиант по   1. Университетът в av  
  одонтология/зъболечение   Хелзинки Rattsskyddscentralen for  
      2. Университетът в halsovarden om  
      Оулу godkannande av  
      3. Университетът в praktisk tjanstgoring  
      Турку Решение на Центъра  
        по правна защита  
        на  
        здравеопазването  
        за получаване право  
        на практикуване на  
        здравно обслужване  
Швеция/ Tandlakarexamen Tandlakare Universitetet i Umea Endast for 1 януари
Sverige Свидетелство за положен изпит зъболекар Universitetet i Goteborg examensbevis som 1994 г.
  по зъболекарство   Karolinska Institutet erhallits fore den 1 juli  
      Malmo Hogskola 1995, ett  
      Университетът в Юмео, utbildningsbevis som  
      Университетът в utfardats av  
      Гьотеборг, Socialstyrelsen  
      Каролинският институт Свиделство за  
      Висше учебно положени изпити  
      заведение в Малмьо преди 1 юли 1995 г.,  
        Удостоверение за  
        образование,  
        издадено от  
        Социалните служби  
Обединено Bachelor of Dental Surgery (BDS or dentist, dental Universities / Royal   28 януари
Кралство/ B.Ch.D.) / Licentiate in Dental practitioner or dental Colleges   1980 г.
United Surgery surgeon Университети / Кралски    
Kingdom Бакалавър по дентална дентист, дентален колежи    
  хирургия(БДХ)/ практик и дентален      
  Лицензиант по дентална хирургия хирург      
  (ЛДХ)        
Швейцария/ titulaire du diplome federal de   Departement federal de   1 юни
Switzerland medecin-dentiste, eidgenossisch   l'interieur   2002 г.
  diplomierter Zahnarzt, titolare di   Федералният отдел на    
  diploma federale di   вътрешните работи    
  medico-dentista,        
  Да притежава федерална        
  диплома по медицина        
Исландия/ Prof fra tannleknadeild Haskola Islands   Tannleknadeild Haskola   1 януари
Island Диплома от Медицинския   Islands   1994 г.
  факултет на Университета на   Зъболекарски факултет    
  Исландия   на Университет на    
      Исландия    
Лихтенщайн/          
Liechtenstein          
           

II. Изключения от Списъка на официални професионални квалификации за "магистър-лекар по дентална медицина":
1. Когато доказателствата за професионална квалификация на лекар по дентална медицина не отговарят на минимума изисквания за обучение, посочени в Директива 78/687/ЕИО, те се признават за достатъчни, ако държавите членки са ги издали преди датата в списъка по раздел I, колона 6 (въвеждането на Директива 78/687/ЕИО) и ако се придружават от сертификат, удостоверяващ, че притежателят му законосъобразно и ефективно е упражнявал професията на лекар по дентална медицина в продължение най-малко на 3 последователни години през последните 5 години.
2. Когато доказателствата за професионална квалификация или названията не са в съответствие с посочените в списъка по раздел I, те се признават като достатъчно доказателство, ако са придружени от сертификат, издаден от компетентните власти, доказващ, че:
а) доказателствата за професионална квалификация на лекар по дентална медицина са издадени на базата на минималните изисквания за обучение, посочени в Директива 78/687/ЕИО, и
б) професионалната квалификация се счита за еквивалентна на посочената в списъка по раздел I.
3. В Германия:
Когато доказателствата за професионална квалификация на лекари по дентална медицина, придобити на територията на бившата Германска демократична република, не отговарят на минимума изисквания за обучение, посочени в Директива 78/687/ЕИО, те се признават за достатъчни, ако:
а) удостоверяват, че обучението е започнало преди обединението на Германия;
б) дават право на притежателя си да упражнява професията "лекар по дентална медицина" на цялата територия на Германия;
в) се придружават от сертификат, издаден от компетентните германски органи, доказващ, че кандидатът - гражданин на държава членка, е упражнявал професията "лекар по дентална медицина" ефективно и законосъобразно в продължение най-малко на 3 последователни години през последните 5 години преди датата на издаване на сертификата.
4. В Италия:
Доказателствата за професионална квалификация на лекари, придобити в Италия, които са започнали университетското си обучение по медицина преди 28 януари 1980 г. (след нотификация на Директива 78/686/ЕИО), се признават за достатъчни, ако са придружени от удостоверение, издадено от компетентните италиански власти, с което:
а) се удостоверява, че обучението за придобиването на университетско медицинско образование е започнало преди 28 януари 1980 г. (след нотификация на Директива 78/686/ЕИО), и
б) се придружават от сертификат, издаден от компетентните италиански органи, удостоверяващ, че притежателят му е упражнявал в Италия ефективно и законосъобразно дейностите съгласно чл. 5 от Директива 78/686/EEC в продължение най-малко на 3 последователни години през последните 5 години преди датата на издаване на сертификата и че е правоспособен да упражнява тези дейности при същите условия както притежателите на доказателства за професионална квалификация за лекари по дентална медицина в Италия.
Изискването за тригодишен професионален опит не се прилага за лица, които успешно са завършили най-малко тригодишно обучение, удостоверено от компетентните италиански органи като еквивалентно на обучението, посочено в Директива 78/686/ЕИО.
в) Когато доказателствата за професионална квалификация "лекар", придобити в Италия, доказват, че обучението е започнало между 28 януари 1980 г. и 31 декември 1984 г., те се признават за достатъчни, ако са придружени от сертификат, издаден от компетентните италиански органи, удостоверяващ, че притежателите му са:
аа) издържали тест за професионална пригодност, организиран от компетентните италиански органи, с цел да бъде установено дали нивото на познания и умения е сравнимо с това на притежателите на италианска професионална квалификация "лекар по дентална медицина", посочени в приложение № 2, раздел I;
бб) упражнявали в Италия ефективно и законосъобразно дейностите, посочени в чл. 5 от Директива 78/687/ЕИО, най-малко в продължение на 3 последователни години през последните 5 години преди датата на издаването на сертификата;
вв) получили разрешение да упражняват или са упражнявали в Италия ефективно и законосъобразно дейностите, посочени в чл. 5 от Директива 78/687/ЕИО, при същите условия както притежателите на италианска професионална квалификация "лекар по дентална медицина" съгласно приложение № 2, раздел I.
Изискването да се държи тест за професионална пригодност не се прилага за лица, които успешно са завършили най-малко тригодишно обучение, което е било удостоверено от компетентните италиански органи като еквивалентно на обучението по Директива 78/686/EEC.
5. В Испания:
Когато доказателствата за професионална квалификация "лекар" показват, че медицинското обучение в Испания е започнало преди 1 януари 1986 г. (преди присъединяването към ЕС), те се признават като достатъчни, ако се придружават от сертификат, издаден от компетентните испански органи, удостоверяващ, че притежателят му е упражнявал в Испания ефективно и законосъобразно професията "лекар по дентална медицина" (дейностите, посочени в чл. 5 от Директива 78/687/ЕИО), в продължение най-малко на 3 последователни години през последните 5 години преди датата на издаване на сертификата и че е правоспособен да упражнява тези дейности при същите условия както притежателите на доказателства за професионална квалификация, посочени в списъка по раздел I за Испания.
Изискването за тригодишен професионален опит не се прилага за лица, които успешно са завършили най-малко тригодишно обучение, удостоверено от компетентните испански власти като еквивалентно на обучението, посочено в Директива 78/687/ЕИО.
6. В Австрия:
Когато доказателствата за професионална квалификация "лекар" показват, че медицинското обучение в Австрия е започнало преди 1 януари 1994 г., те се признават за достатъчни, ако се придружават от сертификат, издаден от компетентните австрийски органи, удостоверяващ, че притежателят му е упражнявал в Австрия ефективно и законосъобразно дейностите, посочени в чл. 5 от Директива 78/687/ЕИО, в продължение най-малко на 3 последователни години през последните 5 години преди датата на издаване на сертификата и че е правоспособен да упражнява тези дейности при същите условия както притежателите на доказателства за професионална квалификация, посочени в списъка по раздел I за Австрия.
Изискването за тригодишен професионален опит не се прилага за лица, които успешно са завършили най-малко тригодишно обучение, удостоверено от компетентните австрийски органи като еквивалентно на обучението, посочено в Директива 78/687/ЕИО.
7. В Естония:
Когато доказателствата за професионална квалификация на лекари по дентална медицина са придобити на територията на бившия Съветски съюз преди 20 август 1991 г. или след тази дата при обучение, което е започнало преди тази дата, те се признават, ако компетентните естонски органи докажат, че:
а) имат същата законова валидност на територията на Естония като естонските професионални квалификации относно достъпа и упражняването на професията "лекар по дентална медицина", и
б) кандидатът - гражданин на държава членка, ефективно и законосъобразно е упражнявал тази професия на територията на Естония в продължение най-малко на 3 последователни години през последните 5 години преди датата на издаване на сертификата.
8. В Латвия:
Когато доказателствата за професионална квалификация "лекар по дентална медицина" са придобити на територията на бившия Съветски съюз преди 21 август 1991 г. или след тази дата при обучение, което е започнало преди тази дата, те се признават, ако компетентните латвийски органи докажат, че:
а) имат същата законова валидност на територията на Латвия като латвийските професионални квалификации относно достъпа и упражняването на професията "лекар по дентална медицина", и
б) кандидатът - гражданин на държава членка, ефективно и законосъобразно е упражнявал тази професия на територията на Латвия в продължение най-малко на 3 последователни години през последните 5 години преди датата на издаване на сертификата.
9. В Литва:
Когато доказателствата за професионална квалификация "лекар по дентална медицина" са придобити на територията на бившия Съветски съюз преди 11 март 1990 г. или след тази дата при обучение, което е започнало преди тази дата, те се признават, ако компетентните литовски органи докажат, че:
а) имат същата законова валидност на територията на Литва като литовските професионални квалификации относно достъпа и упражняването на професията "лекар по дентална медицина", и
б) кандидатът - гражданин на държава членка, ефективно и законосъобразно е упражнявал тази професия на територията на Литва най-малко в продължение на 3 последователни години през последните 5 години преди датата на издаване на сертификата.
10. В Чешката република:
Когато доказателствата за професионална квалификация "лекар", придобити в Чешката република или на територията на бившата Чехословакия преди 1 май 2004 г. или след тази дата при обучение, което е започнало преди тази дата, те се признават, когато компетентните чешки органи докажат, че:
а) кандидатът - гражданин на държава членка, ефективно и законосъобразно е упражнявал професията "лекар по дентална медицина" (дейностите, посочени в чл. 5 от Директива 78/687/ЕИО), на територията на Чешката република в продължение най-малко на 3 последователни години през последните 5 години преди датата на издаването на сертификата;
б) е правоспособен да упражнява тези дейности при същите условия, както притежателите на доказателства за професионална квалификация, посочени в списъка по т. I за Чешката република.
Изискването за тригодишен професионален опит не се прилага за лица, които успешно са завършили най-малко тригодишно обучение, което е било удостоверено от компетентните чешки органи като еквивалентно на обучението, посочено в Директива 78/687/ЕИО.
11. В Словакия:
Когато доказателствата за професионална квалификация "лекар", придобити в Словакия или на територията на бившата Чехословакия преди
1 май 2004 г. или след тази дата при обучение, което е започнало преди тази дата, те се признават, ако компетентните словашки органи докажат (удостоверят), че:
а) кандидатът - гражданин на държава членка, ефективно и законосъобразно е упражнявал дейностите, посочени в чл. 5 от Директива 78/687/ЕИО, на територията на Словакия в продължение най-малко на 3 последователни години през последните 5 години преди датата на издаване на сертификата;
б) е правоспособен да упражнява тези дейности при същите условия, както притежателите на доказателства за професионална квалификация, посочени в списъка по раздел I за Словакия.
Изискването за тригодишен професионален опит не се прилага за лица, които успешно са завършили най-малко тригодишно обучение, удостоверено от компетентните словашки органи като еквивалентно на обучението, посочено в Директива 78/687/ЕИО.
12. В Словения:
Когато доказателствата за професионална квалификация "лекар по дентална медицина" са придобити на територията на бивша Югославия преди 25 юни 1991 г. или след тази дата при обучение, което е започнало преди тази дата, те се признават, ако компетентните словенски органи докажат, че:
а) имат същата законова валидност на територията на Словения като словенските професионални квалификации относно достъпа и упражняването на професията "лекар по дентална медицина", и
б) кандидатът - гражданин на държава членка, ефективно и законосъобразно е упражнявал тази професия на територията на Словения в продължение най-малко на 3 последователни години през последните 5 години преди датата на издаване на сертификата.
13. (нова - ДВ, бр. 92 от 2007 г.) Когато доказателствата за професионална квалификация "лекар" показват, че медицинското обучение в Румъния е започнало преди 1 октомври 2003 г., те се признават за достатъчни, ако се придружават от документ, издаден от компетентните румънски органи, удостоверяващ:
а) действително и законосъобразно упражняване в Румъния на дейностите, посочени в член 5 от Директива 78/687/ЕИО, най-малко три последователни години през последните пет години преди датата на издаване на удостоверението, и
б) притежателят му е правоспособен да упражнява тези дейности при същите условия както притежателите на доказателства за професионална квалификация, посочени в списъка по раздел I за Румъния.
Изискването за тригодишен професионален опит не се прилага за лица, които успешно са завършили най-малко тригодишно обучение, удостоверено от компетентните румънски органи като еквивалентно на обучението, посочено в Директива 78/687/ЕИО.


Приложение № 3 към чл. 4, ал. 2

(Изм. - ДВ, бр. 82 от 2006 г.)

I. Списък на официални професионални квалификации за "магистър-фармацевт"


  Име на документа за Институция или Придружаващ Дата на
Държава професионална квалификация комисия, която професионалната въвеждане
    присъжда дипломите квалификация сертификат на директивите
1 2 3 4 5
Австрия /Osterreich Staatliches Apothekerdiplom Bundesministerium fur   1 октомври
  Държавна диплома за фармацевт Arbeit, Gesundheit und   1994 г.
    Soziales    
    Федералното    
    министерство на труда,    
    здравеопазването и    
    социалното дело    
Белгия/ Belgique / - Diploma van apotheker 1. De universiteiten / les   1 октомври
Belgie/Belgien   universites   1987 г.
  - Diplome de pharmacien 2. De bevoegde    
  Диплома за висше медицинско Examencommissie van    
  образование, квалификация: de Vlaamse    
  Фармацевт Gemeenschap / le Jury    
    competent    
    d'enseignement de la    
    Communaute fracnaise    
    1. От университет/ от    
    университети    
    2. Документ от    
    Компетентната изпитна    
    комисия на Френската    
    Фламандската    
    общност    


Чешка република/Ceska Diplom o ukonceni studia ve studijnim Farmaceuticka fakulta Vysvedceni o statni zaverecne 1 май
republika programu farmacie (magistr, Mgr.) univerzity v Ceske zkousce 2004 г.
  Диплома за положен държавен republice Диплома за положен  
  изпит по фармация за Фармацевтичен заключителен  
  получаване на докторско звание факултет при държавен изпит  
    университет в Чешката    
    република    
Дания/Danmark Bevis for bestaet farmaceutisk Danmarks   1 октомври
  kandidateksamen Farmaceutiske Hojskole   1987 г.
  Удостоверение за издържан Датско висше училище    
  държавен изпит по фармация по фармация    
Естония/Eesti Diplom proviisori oppekava Tartu Ulikool   1 май
  labimisest     2004 г.
  Диплома за висше медицинско      
  образование, квалификация:      
  Фармацевт      
Франция/France Diplome d'Etat de Universites   1 октомври
  pharmacien/Diplome d'Etat de Университети   1987 г.
  docteur en pharmacie      
  Държавна диплома за      
  фармацевт/ Държавна диплома      
  за доктор по фармация      
Финландия/Suomi/ Proviisorin tutkinto/ 1. Helsingin yliopisto/   1 октомври
Finland provisorexamen Helsingfors universitet   1994 г.
  Диплома за фармацевт 2. Kuopion yliopisto    
    1. Университетът в    
    Хелзинки    
    2. Университетът в    
    Куопио    


Ирландия/Ireland Certificate of Registered     1 октомври
  Pharmaceutical Chemist     1987 г.
  Удостоверение за регистриран      
  магистър-фармацевт      
Исландия/ Prof lyfjafredi Haskoli Islands   1 януари
Island Диплома по фармацевтика Исландски университет   1994 г.
Италия/Italia Diploma o certificato di abilitazione Universita   1 ноември
  all'esercizio della professione di Университети   1993 г.
  farmacista ottenuto in seguito ad un      
  esame di Stato      
  Диплома или удостоверение за      
  правоспособност в областта на      
  фармацевтиката, получена след      
  положен държавен изпит      
Латвия/Latvija Farmaceita diploms Universitates tipa   1 май
  Диплома за фармацевт augstskola   2004 г.
    Висше учебно    
    заведение от    
    университетски тип    
Лихтенщайн/Liechtenstein Диплома, сертификати и други     1 май
  титли в други държави, за които     1995 г.
  тази директива е в сила и която е      
  включена в списъка на настоящия      
  анекс, придружени със      
  сертификат за завършено      
  практическо обучение, издаден      
  от съответните власти      
Литва/Lietuva Aukstojo mokslo diplomas, Universitetas   1 май
  nurodantis suteikta vaistininko Университети   2004 г.
  profesine kvalifikacija      
  Държавна диплома за      
  фармацевт/ Държавна диплома      
  за доктор по фармация      
Люксембург/Luxembourg Diplome d'Etat de pharmacien Jury d'examen d'Etat +   1 октомври
  Държавна диплома за фармацевт visa du ministre de   1987 г.
    l'education nationale    
    Положен държавен    
    изпит и заверка от    
    министъра на    
    националното    
    образование    
Унгария/Magyarorszag Okleveles gyogyszeresz oklevel EG Egyetem   1 май
  (magister pharmaciae, abbrev.: Университет   2004 г.
  mag. pharm)      
  Диплома за фармацевт (magister      
  pharmaciae, abbrev.: mag. pharm)      
Малта/Malta Lawrja fil-farmacija Universita` ta'   1 май
  Диплома за фармацевт Малта/Malta   2004 г.
    Университетът в Малта    
Германия /Deutschland Zeugnis uber die Staatliche Zustandige Behorden   1 октомври
  Pharmazeutische Prufung Отговорните власти   1987 г.
  Удостоверение за положен      
  държавен изпит по фармация      
Нидерландия/Nederland Getuigschrift van met goed gevolg Faculteit Farmacie   1 октомври
  afgelegd apothekersexamen Факултет по фармация   1987 г.
  Удостоверение за успешно      
  положен държавен изпит за      
  придобиване на квалификация:      
  Фармацевт      
Норвегия/ Vitnemal for fullfort grad Universitetsfakultet   1 януари
Norway candidata/candidatus Университет/Факултет   1994 г.
  pharmaciae, short form:      
  cand.pharm.      
  Свидетелство за завършена      
  степен      
  candidata/candidatus      
  pharmaciae, short form:      
  cand.pharm.      
Полша/Polska Dyplom ukonczenia studi0w wyzszych 1. Akademia Medyczna   1 май
  na kierunku farmacja z tytuem 2. Uniwersytet   2004 г.
  magistra Medyczny    
  Диплома за завършено висше 3. Collegium Medicum    
  образование по специалността Uniwersytetu    
  "Фармация" със звание Jagiellonskiego    
  "магистър" 1. Медицинска    
    академия    
    2.Медицински    
    университет    
    3. Колегиум Медикум    
    при Ягелонския    
    университет    
Португалия/Portugal Carta de curso de licenciatura em Universidades   1 октомври
  Ciencias Farmaceuticas Университети   1987 г.
  Диплома за доктор на      
  фармацевтичните науки      
Румъния/ Diploma de licenta de farmacist farmacist Universitati 1 януари
Romania Диплома за лиценз по фармация фармацевт Университети 2007 г.
Словения/ Diploma, s katero se podeljuje Univerza Potrdilo o opravljenem 1 май
Slovenija strokovni naziv "magister farmacije/ Университет strokovnem izpitu za 2004 г.
  magistra farmacije"   poklic magister  
  Диплома за   farmacije / magistra  
  образователно-квалификационна   farmacij  
  степен "магистър-фармацевт"   Удостоверение за  
      положен практически  
      изпит след  
      практически стаж за  
      магистър-фармацевт  
Словакия/Slovensko Vysokoskolsky diplom o udeleni Vysoka skola   1 май
  akademickeho titulu "magister Университет   2004 г.
  farmacie" (Mgr.)      
  Свидетелство от висше учебно      
  заведение за присъждане на      
  академичното звание      
  магистър-фармацевт (Mgr.)      
Швеция/Sverige Apotekarexamen Uppsala universitet   1 октомври
  Изпит по аптекарство Университет в Упсала   1994 г.
Испания/Espania Titulo de licenciado en farmacia Ministerio de Educacion y   1 октомври
  Диплома за фармацевт Cultura / El rector de   1987 г.
    una Universidad    
    Министерството на    
    образованието и    
    културата / Ректор на    
    университет    
Швейцария/ titulaire du diplome federal de Departement federal de   1 юни
Switzerland pharmacien, l'interieur   2002 г.
  eidgenossisch diplomierter Федералният отдел на    
  Apotheker, вътрешните работи    
  titolare di diploma federale di      
  farmacista      
  Федерална диплома за      
  фармацевт      
Обединено Кралство/ Certificate of Registered     1 октомври
United Kingdom Pharmaceutical Chemist     1987 г.
  Удостоверение за регистриран      
  магистър-фармацевт      
         

II. Изключения от Списъка на официални професионални квалификации за "магистър-фармацевт":
1. Когато доказателствата за професионална квалификация на магистър-фармацевт не отговарят на минимума изисквания за обучение, посочени в Директива 85/432/ЕИО, те се признават като достатъчни, ако държавите членки са ги издали преди датата в списъка по раздел I, колона 5 (въвеждането на Директива 85/432/ЕИО) или по-късно, с изключение на обучение, започнало преди тази дата, за което има придружаващ сертификат, доказващ, че притежателят му ефективно и законосъобразно е упражнявал професията "магистър-фармацевт" на територията на държава членка в продължение най-малко на 3 последователни години през последните 5 години преди датата на издаването на сертификата.
2. Когато доказателствата за професионална квалификация на магистър-фармацевт, получени в една държава членка, не са в съответствие с професионалните квалификации или титли, посочени в списъка по раздел I, те трябва да се придружават от сертификат от компетентните органи на тази държава членка, доказващ, че:
а) са придобити въз основа на обучение в съответствие с Директива 85/432/ЕИО, и
б) държавата членка, която ги е издала, преценява тези доказателства за професионална квалификация като еквивалентни на професионалните квалификации или титли, посочени в списъка по раздел I.
3. В Германия:
Когато доказателствата за професионална квалификация за магистър-фармацевт, придобити на територията на бившата Германска демократична република, не отговарят на минимума изисквания за обучение, посочени в Директива 85/432/ЕИО, те се признават за достатъчни, ако:
а) удостоверяват, че обучението е започнало преди обединението на Германия;
б) дават право на притежателя си да упражнява професията "магистър-фармацевт" на цялата територия на Германия при същите условия, както притежателите на доказателства за професионална квалификация, издадени от компетентни германски органи и включени в списъка на доказателства за официална професионална квалификация на магистър-фармацевт, и
в) се придружават от сертификат, издаден от компетентните германски органи, доказващи, че кандидатът - гражданин на държава членка, е упражнявал тази професията ефективно и законосъобразно в продължение на най-малко 3 последователни години през последните 5 години преди датата на издаване на сертификата.
4. В Чешката република:
Когато доказателствата за професионална квалификация на магистър-фармацевт са придобити на територията на бившата Чехословакия преди 1 януари 1993 г. или след тази дата при обучение, което е започнало преди тази дата, те се признават като достатъчни, ако компетентните органи на Чешката република удостоверят, че:
а) имат на нейната територия същата законова валидност като чешките професионални квалификации за магистър-фармацевт относно достъпа до и упражняването на професията "магистър-фармацевт", и
б) притежателят на тези сертификати е упражнявал на територията на Чешката република тази професия ефективно и законосъобразно в продължение на най-малко 3 последователни години през последните 5 години преди датата на издаване на сертификата.
5. В Естония:
Когато доказателствата за официална професионална квалификация на магистър-фармацевт са придобити на територията на бившия Съветски съюз преди 20 август 1991 г. или след тази дата при обучение, което е започнало преди тази дата, те се признават, ако компетентните естонски органи докажат, че:
а) имат на нейна територия същата законова валидност като естонските професионални квалификации на магистър-фармацевти относно достъпа и упражняването на професията "магистър-фармацевт", и
б) притежателят на тези сертификати е упражнявал на територията на Естония тази професия ефективно и законосъобразно в продължение най-малко на 3 последователни години през последните 5 години преди датата на издаване на сертификата.
6. В Латвия:
Когато доказателствата за официална професионална квалификация на магистър-фармацевт са придобити на територията на бившия Съветски съюз преди 21 август 1991 г. или след тази дата при обучение, което е започнало преди тази дата, те се признават, ако компетентните латвийски органи докажат, че:
а) имат на нейна територия същата законова валидност като латвийските професионални квалификации на магистър-фармацевти относно достъпа и упражняването на професията "магистър-фармацевт", и
б) притежателят на тези сертификати е упражнявал на територията на Латвия тази професия ефективно и законосъобразно в продължение най-малко на 3 последователни години през последните 5 години преди датата на издаване на сертификата.
7. В Литва:
Когато доказателствата за официална професионална квалификация на магистър-фармацевт са придобити на територията на бившия Съветски съюз преди 11 март 1990 г. или след тази дата при обучение, което е започнало преди тази дата, те се признават, ако компетентните литовски органи докажат, че:
а) имат на нейна територия същата законова валидност като литовските професионални квалификации на магистър-фармацевти относно достъпа и упражняването на професията "магистър-фармацевт", и
б) притежателят на тези сертификати е упражнявал на територията на Литва тази професия ефективно и законосъобразно в продължение най-малко на 3 последователни години през последните 5 години преди датата на издаване на сертификата.
8. В Словакия:
Когато доказателствата за официална професионална квалификация на магистър-фармацевт са придобити на територията на бившата Чехословакия преди 1 януари 1993 г. или след тази дата при обучения, които са започнали преди тази дата, те се признават за достатъчни, ако компетентните органи на Словакия удостоверят, че:
а) имат на нейната територия същата законова валидност като словашките професионални квалификации за магистър-фармацевт относно достъпа и упражняването на професията "магистър-фармацевт", и
б) притежателят на този сертификат е упражнявал на територията на Словакия тази професия ефективно и законосъобразно в продължение най-малко на 3 последователни години през последните 5 години преди датата на издаване на сертификата.
9. В Словения:
Когато доказателствата за официална професионална квалификация на магистър-фармацевт са придобити на територията на бившата Югославия преди 25 юни 1991 г. или след тази дата при обучения, които са започнали преди тази дата, те се признават за достатъчни, ако компетентните органи на Словения удостоверят, че:
а) имат на нейната територия същата законова валидност като словенските професионални квалификации за магистър-фармацевт относно достъпа и упражняването на професията "магистър-фармацевт", и
б) притежателят на този сертификат е упражнявал на територията на Словения тази професия ефективно и законосъобразно в продължение най-малко на 3 последователни години през последните 5 години преди датата на издаване на сертификата.
10. В Италия:
Когато доказателствата за официална професионална квалификация на магистър-фармацевт, придобити в Италия, не отговарят на минималните изисквания за обучение, посочени в Директива 85/432/ЕИО, те се признават за достатъчни, ако:
а) доказват, че обучението е започнало преди 1 ноември 1993 г. и е приключило преди 1 ноември 2003 г., и
б) се придружават от сертификат, издаден от компетентните италиански органи, удостоверяващ, че притежателят им е упражнявал професията "магистър-фармацевт" ефективно и законосъобразно в продължение най-малко на 3 последователни години през последните 5 години преди датата на издаване на сертификата.


Приложение № 4 към чл. 4, ал. 2

(Изм. - ДВ, бр. 82 от 2006 г., доп. - ДВ, бр. 92 от 2007 г.)

I. Списък на официални професионални квалификации за "медицинска сестра"


Държава Професионално звание Наименование на Институция или комисия, Удостоверение, Дата на
    професионалната квалификация която присъжда което въвеждане
      дипломите придружава на
        документа за директивите
        квалификация  
Австрия/Osterreich 1. Diplom als, Diplomierte Diplomierte 1. Schule fur allgemeine   1 януари 1994 г.
  Gesundheits- und Krankenschwester/Diplomierter Gesundheits- und    
  Krankenschwester Krankenpfle-ger Krankenpflege    
  / Diplomierter Gesundheits- und дипломирана медицинска сестра/      
  Krankenpfleger дипломиран професионалист за 2. Allgemeine    
  2. Diplom als ,Diplomierte оказване грижи на болни хора Krankenpflegeschule    
  Krankenschwester/   1. Училище за общо    
  Diplomierter   здравеопазване и    
  Krankenpfleger   болнично обслужване    
  1. Диплома за /дипломирана        
  медицинска сестра за здрави и   2. Училище за общо    
  болни хора / дипломиран   болнично обслужване    
  професионалист за оказване        
  грижи на здрави и болни хора        
  2. Диплом за /дипломирана        
  медицинска сестра/ диплом за        
  професионалист за оказване        
  грижи на болни хора        
Белгия/ Belgique/ Belgie/ 1. Diploma gegradueerde hospitalier(ere)/verpleegassistent(e)', 1. De erkende   29 юни 1979 г.
Belgien verpleger/verpleegster 'infirmier(ere) hospitalier(ere)/ opleidingsinstituten/    
    Ziekenhuisverpleger (- verpleegster) les etablissements    
  - Diplome d'infirmier(ere) Специалист по болнични грижи d'enseignement    
  gradue(e) сестра общ профил reconnus/die anerkannten    
  - Diplom eines (einer)   Ausbildungsanstal-ten    
  graduierten   2. De bevoegde    
  Krankenpflegers   Examencommissie van    
  (-pflegerin)   de Vlaamse    
  2. Diploma in de   Gemeenschap/le Jury    
  ziekenhuisverpleegkunde   competent d'enseignement    
  - Brevet d'infirmier(ere)   de la Communaute    
  hospitalier(ere)   francaise/die zustandigen,    
  - Brevet eines (einer)   Prufungsausschusse der    
  Krankenpflegers   Deutschsprachigen    
  (- pflegerin)   Gemeinschaft'    
  3. Brevet van verpleegassistent(e)   1. Признатите    
  - Brevet d'hospitalier(re)   образователни    
  - Brevet einer   институции    
  Pflegeassistentin   2. Компетентната    
  1. Диплома за завършено   изпитна комисия на    
  медицинско образование,   Фламандската,    
  квалификация: Медицински   Френската и    
  работник (болногледач)   Германската общност    
  2. Диплома за придобиване на        
  квалификация: Специалист по        
  болнични грижи        
  3. Документ за придобиване на        
  квалификация санитар (болничен        
  асистент)        


Чешка република/Ceska 1. Diplom o ukonceni studia ve 'vseobecna sestra/vseobecny 1. Vysoka skola zrizena nebo 1. Vysvedceni o statni 1 май
republika studijnim programu osetrovatelstvi ve osetrovatel' uznana statem zaverecne zkousce 2004 г.
  studijnim oboru vseobecna sestra Общомедицинска сестра   2. Vysvedceni o  
  (bakalar, Bc.)   2. Vyssi odborna skola zrizena absolutoriu  
  придружен от следния   nebo uznana statem    
  сертификат: Vysvedceni o statni zaverecne   1. Висше учебно    
  zkousce   заведение или учебно    
  2. Diplom o ukonceni studia ve   заведение, признато от    
  studijnim oboru diplomovana   държавата    
  vseobecna sestra (diplomovany        
  specialista, DiS.)   2. Висше    
      специализирано учебно    
  1. Диплома за завършено   заведение или учебно    
  обучение по учебната програма   заведение, признато от    
  "Грижи за болния", специалност   държавата    
  "Общомедицинска сестра"        
  (бакалавър, Bc.),        
  придружена от следния        
  сертификат: Vysvden o sttn zvren        
  zkouce        
  2. Диплома за завършено        
  обучение по учебната програма        
  дипломирана общомедицинска        
  сестра (дипломиран специалист,        
  DiS.),        
  придружена от следния        
  сертификат: Vysvden o absolutoriu        
Дания/Danmark Eksamensbevis efter gennemfort 'sygeplejerske' Sygeplejeskole godkendt   29 юни 1979 г.
  sygeplejerskeuddannelse медицинска сестра af    
  Свидетелство за завършен   Undervisningsministeriet    
  курс на обучение като   Училище за медицински    
  медицинска сестра   сестри, признато от    
      Министерството на    
      образованието    
Естония/ Diplom oe erialal 'ode' 1. Tallinna Meditsiinikool   1 май
Eesti Държавна диплома за медицинска сестра 2. Tartu Meditsiinikool   2004 г.
  медицинска сестра   3. Kohtla-Jarve    
      Meditsiinikool    
      1. Университет - Талин    
      2. Университет - Тарту    
      3. Университет -    
      Котла-Ярв    
Франция/France 1. Diplome d'Etat d'infirmier(ere) 'infirmier(ere)' Le ministere de la sante   29 юни 1979 г.
  2. Diplome d'Etat d'infirmier(ere) delivre медицинска сестра      
  en vertu du decret no 99-1147        
  du 29   Министерството на    
  decembre 1999   здравеопазването    
  1. Държавна диплома за        
  медицинска сестра        
  2. Държавна диплома за        
  медицинска сестра, обявена в        
  Постановление N 99-1147 от 29        
  декември 1999 г.        
Финландия/Suomi/ 1. Sairaanhoitajan tutkinto / 'sairaanhoitaja - sjukskotare' 1. Terveydenhuolto   1 януари 1994 г.
Finland sjukskotarexamen медицинска сестра - oppilaitokset/    
  2. Sosiaali- ja terveysalan   hlsovrdslroanstalter    
  ammattikorkeakoulututkinto,   2. Ammattikorkeakoulut/    
  sairaanhoitaja (AMK) /   yrkeshgskolor    
  yrkeshogskoleexamen inom halsovard        
  och det sociala omradet, sjukskotare   1. Здравеопазване -    
  (YH)   учебни заведения    
  1. Диплома за медицинска сестра        
  2. Диплома от професионалното   2. Професионални    
  висше училише в социалната и   висши учебни    
  здравна област(AMK), медицинска   заведения    
  сестра (YH)        


Ирландия/Ireland Certificate of Registered General Registered General Nurse An Bord Altranais (The   29 юни 1979 г.
  Nurse регистрирана медицинска сестра - Nursing Board)    
  Удостоверение за регистрирана общ профил (Комисия за    
  медицинска сестра - общ профил   регистриране на    
      медицински сестри)    
Исландия/ 1. B.Sc. i hjukrunarfredi Hjukrunarfredi     1 януари 1994 г.
Island 2. B.Sc. i hjukrunarfredi 1. Hskli slands      
  3. Hjukrunarprof медицинска сестра      
  1. Бакалавърски изпит за 2. Hsklinn Akureyri      
  медицински сестри 3. Hjkrunarskli slands      
  2. Бакалавърски изпит за 1. Исландски Университет      
  медицински сестри 2. Университет на Акурейри      
  3. Диплома за медицинска сестра 3. Институт за медицински сестри      
Италия/Italia Diploma di infermiere professionale 'infermiere professionale' Scuole riconosciute dallo   29 юни 1979 г.
  Диплома за професионална професионална медицинска сестра Stato    
  медицинска сестра   Училище, признато от    
      Държавата    
Латвия/Latvija 1. diploms par masas kvalifikcijas 'masa' 1. Masu skolas   1 май 2004 г.
  iegusanu медицинска сестра 2.Universitates tipa    
      augstskola pamatojoties    
  2. masas diploms   uz Valsts eksamenu    
  1. диплома за придобиване на   komisijas lemumu    
  квалификация медицинска сестра   1. Училища за    
  2. диплома за медицинска сестра   медицински сестри    
      2. Висше учебно    
      заведение от    
      университетски тип въз    
      основа на решение на    
      Държавната изпитна    
      комисия    
Лихтенщайн/Liechtenstein         1 май 1995 г.
Литва/ Lietuva 1. Aukstojo mokslo diplomas, 'Bendrosios praktikos slaugytojas' 1. Universitetas   1 май 2004 г.
  nurodantis suteikta bendrosios общопрактикуващ болногледач      
  praktikos slaugytojo profesine   2. Kolegija    
  kvalifikacija   1. Университет    
  2. Aukstojo mokslo diplomas        
  (neuniversitetins studijos),   2. Колегия    
  nurodantis suteikta bendrosios        
  praktikos slaugytojo profesine        
  kvalifikacija        
  1. Диплома за висше        
  образование, удостоверяваща        
  професионална квалификация        
  за общопрактикуващ        
  болногледач        
  2. Диплома за висше        
  образование (неуниверситетско        
  следване), удостоверяваща        
  професионална квалификация        
  за общопрактикуващ        
  болногледач        
Люксембург/Luxembourg 1. Diplome d'Etat d'infirmier 'infirmier' Ministere de l'Education   29 юни 1979 г.
  2. Diplome d'Etat d'infirmier медицинска сестра nationale, de la Formation    
  hospitalier   professionnelle et des    
  gradue   Sports    
  1. Държавна диплома за   Национално    
  медицинска сестра   министерство на    
  2. Държавна диплома за   образованието,    
  медицинска сестра - санитар   професионалното    
      формиране и спорта    
Унгария/Magyarorszag 1. Apolo bizonyitvany 'apolo' 1. Iskola   1 май 2004 г.
  2. Diplomas apolo oklevel медицинска сестра 2. Egyetem/foiskola    
  3. Egyetemi okleveles apolo oklevel   3. Egyetem    
  Дипломи за:   1. Училище    
  1. медицинска сестра   2. Университет/институт    
  2.институтска медицинска сестра   3. Университет    
  3. университетска медицинска        
  сестра        
Малта/Malta Lawrja jew diploma fl-istudji 'Infermier Reistrat tal-Ewwel Livell' Universita `ta'   1 май
  tal-infermerija регистрирана медицинска сестра Малта/Malta   2004 г.
  Държавна диплома за   Университетът в Малта    
  медицинска сестра        
Германия/Deutschland Zeugnis uber die staatliche Prufung in Gesundheits- und Staatlicher   29 юни 1979 г.
  der Krankenpflege Krankenpflegerin/Gesundheits- und Prfungsausschuss    
  Удостоверение за положен Krankenpfleger професионалист по Държавната изпитна    
  държавен изпит за грижи за здрави и болни хора комисия    
  професионалист по грижи за        
  болния        
Нидерландия/Nederland 1. diploma's verpleger A, 'verpleegkundige' 1. Door een van   29 юни 1979 г.
  verpleegster A, медицинска сестра overheidswege    
  verpleegkundige A   benoemde    
  2. diploma verpleegkundige MBOV   examencommissie    
  (Middelbare Beroepsopleiding   2. Door een van    
  Verpleegkundige)   overheidswege    
  3. diploma verpleegkundige HBOV   benoemde    
  (Hogere Beroepsopleiding   examencommis-sie    
  Verpleegkundige)   3. Door een van    
  4. diploma beroepsonderwijs   overheidswege    
  verpleegkundige -   benoemde    
  Kwalificatieniveau 4   examencommis-sie    
  5. diploma hogere   4. Door een van    
  beroepsopleiding   overheidswege    
  verpleegkundige -   aangewezen    
  Kwalificatieniveau 5   opleidingsinstelling    
  1. Дипломи за болногледач А,   5. Door een van    
  медицинска сестра А, медицински   overheidswege    
  работник А   aangewezen    
  2. Диплома за медицински   opleidingsinstel-ling    
  работник (средно специално        
  образование)   1. От някоя от    
  3. Диплома за медицински   назначените от властите    
  работник (висше професионално   изпитни комисии    
  образование)   2. От някоя от    
  4. Диплома за средно специално   назначените от властите    
  образование за медицински   изпитни комисии    
  работник - квалификационно ниво   3. От някоя от    
  4   назначените от властите    
  5. Диплома за висше   изпитни комисии    
  професионално образование за   4. От някоя от    
  медицински работник -   посочените от властите    
  квалификационно ниво 5   образователни    
      институции    
      5. От някоя от    
      посочените от властите    
      образователни    
      институции    
Норвегия/ Vitnemal for bestatt Sykepleierutdanning Hogskole   1 януари 1994 г.
Norway sykepleierutdanning медицинска сестра Висше учебно    
  Свидетелство за завършено   заведение    
  образование за медицински        
  сестри        
Полша/Polska Dyplom ukonczenia studiow wyzszych 'pielegniarka' Instytucja prowadzaca   1 май
  na kierunku pielegniarstwo z медицинска сестра ksztalcenie na poziomie   2004 г.
  tytuem "magister pielgniarstwa"   wyzszym uznana przez    
  Диплома за завършено висше   wlasciwe wladze    
  образование по специалността   Висше учебно    
  болногледачество със званието   заведение,    
  магистър по болногледачество"   акредитирано от    
      компетентните власти    
Португалия/Portugal 1. Diploma do curso de 'Enfermeiro' 1. Escolas de   1 януари 1986 г.
  enfermagem general медицинска сестра Enfermagem    
  2. Diploma/carta de curso de   2. Escolas Superiores de    
  bacharelato   Enfermagem    
  em enfermagem   3. Escolas Superiores de    
  3. Carta de curso de licenciatura em   Enfermagem;    
  enfermagem   Escolas    
  1. Диплома за медицинска сестра   Superiores de Sade    
  по обща медицина   1. Училище за    
  2. Бакалавърска диплома за   медицински сестри    
  медицинска сестра   2. Висше училище за    
  3. Удостоверение за медицинска   медицински сестри    
  сестра   3. Висше училище за    
      медицински сестри;    
      Висше здравно    
      училище    
Румъния/ 1. Diploma de absolvire de asistent asistent medical generalist 1. Universitati   1 май
Romania medical generalist cu studii медицински помощник - общ профил Университети   2004 г.
  superioare de scurta durata        
  Диплома за завършено        
  образование за медицински        
  помощник - общ профил с кратък        
  курс във висше училище asistent medical generalist      
  2. Diploma de licenta de asistent медицински помощник - общ профил      
  medical generalist cu studii        
  superioare de lunga durata   2. Universitati    
  Диплома за завършено образование   Университети    
  за медицински помощник - общ        
  профил с дълъг курс във висше        
  училище        
Словения/ Diploma, s katero se podeljuje 'diplomirana medicinska sestra / 1. Univerza   1 май 2004 г.
Slovenija strokovni naslov "diplomirana diplomirani zdravstvenik'      
  medicinska sestra/diplomirani дипломирана медицинска сестра 2. Visoka strokovna skola    
  zdravstvenik"   1. Университет    
  Диплома за   2. Висше медицинско    
  образователно-квалификационна   училище    
  степен дипломирана медицинска        
  сестра / дипломиран здравен        
  работник        
Словакия/Slovensko 1. Vysokoskolsky diplom o udeleni 'sestra' 1. Vysoka skola   1 май 2004 г.
  akademickeho titulu "magister медицинска сестра      
  z osetrovatelstva" (Mgr.)   2. Vysoka skola    
  2. Vysokoskolsky diplom o udeleni        
  akademickeho titulu "bakalar   3. Stredna zdravotnicka    
  z osetrovatelstva" (Bc.)   skola    
  3. Absolventsky diplom v studijnom   1. Висше учебно    
  odbore diplomovana vseobecna sestra   заведение    
  1. Свидетелство от висше учебно        
  заведение за присъждане на   2. Висше учебно    
  академичното звание магистър по   заведение    
  болногледачество (Mgr.)        
  2. Свидетелство от висше учебно   3. Средно медицинско    
  заведение за присъждане на   училище    
  академичното звание бакалавър        
  по специалността        
  болногледачество (Bc.)        
  3. Абсолвентска диплома по        
  учебната специалност        
  "Дипломирана общомедицинска        
  сестра"        
Швеция/Sverige Sjukskoterskeexamen 'sjukskoterska' Universitet eller hogskola   1 януари 1994 г.
  Изпит за медицински сестри медицинска сестра Университет или Висше    
      учебно заведение    
Испания/Espania Titulo de Diplomado universitario Enfermero/a diplomado/a Ministerio de Educacion y   1 януари 1986 г.
  en Enfermeria медицинска сестра/ дипломирана/ Cultura/El rector de una    
  Университетска диплома за   Universidad    
  медицинска сестра   Министерството на    
      образованието и    
      културата/ Ректор на    
      университет    
Швейцария/ infirmicre diplomee en soins generaux, infirmier en soins generaux Conference des directeurs . 29 юни 1979 г.
Switzerland infirmier diplome en soins generaux, медицинска сестра за общи грижи cantonaux des affaires    
  diplomierte Krankenschwester in   sanitaires    
  allgemeiner Krankenpflege,   Конференция на    
  diplomierter Krankenpfleger in   местните директори на    
  allgemeine Krankenpflege,   здравните отношения    
  infermiera diplomata in cure        
  generali, infermiere diplomato in        
  cure generali,        
  Диплома за сестра по общи грижи        
Обединено Кралство/ Statement of Registration as a - State Registered Nurse Various   29 юни 1979 г.
United Kingdom Registered General Nurse in part 1 - Registered General Nurse Различни    
  or part 12 of the register kept by the Регистрирана      
  United Kingdom Central Council for - държавно регистрирана сестра      
  Nursing, Midwifery and Health - регистрирана обща сестра      
  Visiting        
  Извлечение от регистрацията на        
  медицинска сестра в раздел 1        
  или раздел 12 на регистъра към        
  Централния съвет на        
  Обединеното кралство за        
  медицинските сестри, акушерките        
  и здравното обслужване        
           

II. Изключения от Списъка на официални професионални квалификации за "медицинска сестра":
1. Когато доказателствата за официална професионална квалификация на медицинска сестра не отговарят на минимума изисквания за обучение, посочени в Директива 77/453/ЕИО, те се признават, ако държавите членки са ги издали преди датата в списъка по т. I, колона 6 (въвеждането на Директива 77/453/ЕИО) или след тази дата при обучение, което е започнало преди тази дата, при условие че кандидатът представи доказателства от компетентните органи на една държава членка, които показват, че притежателят им е упражнявал в една държава членка професията "медицинска сестра", включваща носенето на пълна отговорност при планирането, организацията и полагането на здравни грижи за пациентите, в продължение най-малко на 3 последователни години през последните 5 години преди датата на издаване на сертификата.
2. Когато доказателствата за професионална квалификация на медицинска сестра, получени в една държава членка, не са в съответствие с квалификациите и титлите, включени в списъка по раздел I, те се признават за достатъчни, ако са придружени от сертификат, издаден от компетентните органи на съответната държава членка, който да доказва, че:
а) са придобити въз основа на обучение в съответствие с Директива 77/453/ЕИО, и
б) държавата членка, която ги е издала, преценява тези доказателства за професионална квалификация като еквивалентни на професионалните квалификации или титли, включени в списъка по раздел I.
3. В Германия:
Когато доказателствата за професионална квалификация за медицински сестри, придобити на територията на бившата Германска демократична република, не отговарят на минимума изисквания за обучение, посочени в Директива 77/453/ЕИО, те се признават за достатъчни, ако:
а) удостоверяват, че обучението е започнало преди обединението на Германия;
б) дават право на притежателя да упражнява професията "медицинска сестра" на цялата територия на Германия при същите условия, както притежателите на доказателства за професионална квалификация, издадени от компетентни германски органи и включени в списъка по раздел I, и
в) се придружават от сертификат, издаден от компетентните германски органи, доказващ, че притежателят им е упражнявал професията "медицинска сестра" ефективно и законосъобразно в продължение най-малко на 3 последователни години през последните 5 години преди датата на издаване на сертификата.
4. В Полша:
Когато доказателствата за официална професионална квалификация на медицинска сестра, придобити в Полша преди 1 май 2004 г. или след тази дата при обучение, което е започнало преди тази дата, не отговарят на минимума изисквания за обучение, посочени в Директива 77/453/ЕИО, те се признават за достатъчни, ако се придружават от сертификат, издаден от полските компетентни органи, удостоверяващ, че притежателите им са упражнявали ефективно и законосъобразно през период от време, както следва:
а) сестринска диплома за степен "бакалавър" (dyplom licencjata pielкgniarstwa) - най-малко за 3 последователни години през последните 5 години преди датата на издаване на сертификата;
б) диплома за медицинска сестра (dyplom pielкgniarki albo pielкgniarki dyplomowanej) с образование, което е получено след завършване на средно образование, в професионално медицинско училище - най-малко за 5 последователни години през последните 7 години преди датата на издаване на сертификата.
5. В Чешката република:
Когато доказателствата за официална професионална квалификация на медицинска сестра са придобити на територията на бившата Чехословакия преди 1 януари 1993 г. или след тази дата при обучение, което е започнало преди тази дата, те се признават като достатъчни, ако компетентните органи на Чешката република удостоверят, че:
а) имат на нейната територия същата законова валидност като чешките професионални квалификации за медицински сестри относно достъпа до и упражняването на професията "медицинска сестра", и
б) притежателят на тези сертификати е упражнявал на територията на Чешката република тази професия ефективно и законосъобразно в продължение най-малко на 3 последователни години през последните 5 години преди датата на издаване на сертификата.
6. В Естония:
Когато доказателствата за професионална квалификация на медицинска сестра са придобити на територията на бившия Съветски съюз преди 20 август 1991 г. или след тази дата при обучение, което е започнало преди тази дата, те се признават за достатъчни, ако компетентните органи на Естония удостоверят, че:
а) имат на нейната територия същата законова валидност като естонските професионални квалификации за медицински сестри относно достъпа до упражняването на професията "медицинска сестра", и
б) притежателят на тези сертификати е упражнявал на територията на Естония тази професия ефективно и законосъобразно в продължение най-малко на 3 последователни години през последните 5 години преди датата на издаване на сертификата.
7. В Латвия:
Когато доказателствата за професионална квалификация на медицинска сестра са придобити на територията на бившия Съветски съюз преди 21 август 1991 г. или след тази дата при обучение, което е започнало преди тази дата, те се признават за достатъчни, ако компетентните органи на Латвия удостоверят, че:
а) имат на нейната територия същата законова валидност като латвийските професионални квалификации за медицински сестри относно достъпа до упражняването на професията "медицинска сестра", и
б) притежателят на тези сертификати е упражнявал на територията на Латвия тази професия ефективно и законосъобразно в продължение най-малко на 3 последователни години през последните 5 години преди датата на издаване на сертификата.
8. В Литва:
Когато доказателствата за професионална квалификация на медицинска сестра са придобити на територията на бившия Съветски съюз преди 11 март 1990 г. или след тази дата при обучение, което е започнало преди тази дата, те се признават за достатъчни, ако компетентните органи на Литва удостоверят, че:
а) имат на нейната територия същата законова валидност като литовските професионални квалификации за медицински сестри относно достъпа до упражняването на професията "медицинска сестра", и
б) притежателят на тези сертификати е упражнявал на територията на Литва тази професия ефективно и законосъобразно в продължение най-малко на 3 последователни години през последните 5 години преди датата на издаване на сертификата.
9. В Словакия:
Когато доказателствата за официална професионална квалификация на медицинска сестра са придобити на територията на бившата Чехословакия преди 1 януари 1993 г. или след тази дата при обучение, което е започнало преди тази дата, те се признават за достатъчни, ако компетентните органи на Словакия удостоверят, че:
а) имат на нейната територия същата законова валидност като словашките професионални квалификации за медицински сестри относно достъпа до и упражняването на професията "медицинска сестра", и
б) притежателят на тези сертификати е упражнявал на територията на Словакия тази професия ефективно и законосъобразно в продължение най-малко на 3 последователни години през последните 5 години преди датата на издаване на сертификата.
10. В Словения:
Когато доказателствата за официална професионална квалификация на медицинска сестра са придобити на територията на бившата Югославия преди 25 юни 1991 г. или след тази дата при обучение, което е започнало преди тази дата, те се признават за достатъчни, ако компетентните органи на Словения удостоверят, че:
а) имат на нейната територия същата законова валидност като словенските професионални квалификации за медицински сестри относно достъпа до и упражняването на професията "медицинска сестра", и
б) притежателят на тези сертификати е упражнявал на територията на Словения тази професия ефективно и законосъобразно в продължение най-малко на 3 последователни години през последните 5 години преди датата на издаване на сертификата.
11. (нова - ДВ, бр. 92 от 2007 г.) В Румъния:
Когато доказателствата за професионална квалификация "медицинска сестра", придобити или обучението за придобиването им е започнало в Румъния преди 1 януари 2007 г., не отговарят на минимума изисквания за обучение, посочени в Директива 77/453/ЕИО, те се признават за достатъчни, ако диплома за медицинска сестра (Certificat de competente profesionale de asistent medical generalist) с полувисше образование (получено от scoala postliceala) е придружена от документ, издаден от компетентните румънски органи, удостоверяващ действително и законосъобразно упражняване на професията "медицинска сестра" в Румъния най-малко пет последователни години през седемте години преди датата на издаване на удостоверението.


Приложение № 5 към чл. 4, ал. 2

(Изм. - ДВ, бр. 82 от 2006 г., доп. - ДВ, бр. 92 от 2007 г.)

I. Списък на официални професионални квалификации за "акушерка":


Държава Наименование на Професионално звание Институция или комисия, която Дата на въвеждане
  професионалната квалификация   присъжда дипломите на директивите
1 2 3 4 5
Австрия/ Hebammen-Diplom 'Hebamme' Hebammenakademie/ 1 януари 1994 г.
Osterreich Диплом за акушерка акушерка Bundeshebammenlehranstalt  
      Академия по акушерство/  
      Държавен акушерски институт  
Белгия/ - Diploma van vroedvrouw/ 'accoucheuse/vroedvrouw' 1. De erkende 23 януари
Belgique/   Акушерка opleidingsinstituten/ 1983 г.
Belgie/Belgien - Diplome d'accoucheuse   les etablissements  
  Диплома за завършено   d'enseignement  
  медицинско образование,   2. De bevoegde  
  квалификация: Акушерка   Examencommissie van de  
      Vlaamse Gemeenschap/le Jury  
      competent d'enseignement de  
      la Communaute francaise  
      1. Признати образователни  
      институции  
      2. Компетентната изпитна  
      комисия на Фламандската  
      общност / Компетентната  
      изпитна комисия на Френската  
      Фламандска общност  


Чешка 1. Diplom o ukonceni studia ve 'Porodni asistentka/porodni 1. Vysoka skola zrizena nebo uznana 1 май
република/Ceska studijnm programu osetrovatelstvi ve asistent' statem 2004 г.
republika studijnim oboru porodni asistentka акушерка (дипломиран    
  (bakalar, Bc.) специалист) 2. Vyssi odborna skola zrizena nebo  
  - Vysvedceni o statni zaverecne zkousce   uznana statem  
  2. Diplom o ukonceni studia ve   1. Висше учебно заведение  
  studijnim oboru diplomovana   или учебно заведение,  
  porodni asistentka (diplomovany   признато от държавата  
  specialista, DiS.)      
  - Vysvedceni o absolutoriu   2. Висше специализирано  
  1. Диплома за завършено   учебно заведение или учебно  
  обучение по учебната програма   заведение, признато от  
  "Болногледачество", специалност   държавата  
  "Акушерство" (бакалавър, Bc.)      
  2. Диплома за завършено      
  обучение по учебната      
  специалност "Дипломирана      
  акушерка" (дипломиран      
  специалист, DiS.)      
Дания/ Bevis for bestaet 'jordemoder' Danmarks jordemoderskole 23 януари
Danmark jordemodereksamen акушерка Датско училище за акушерки 1983 г.
  Удостоверение за издържан      
  изпит по акушерство      
Естония/Eesti Diplom ammaemanda erialal 'Ammaemand' 1. Tallinna Meditsiinikool 1 май
  Диплома за акушерка акушерка 2. Tartu Meditsiinikool 2004 г.
      1. Университет - Талин  
      2. Университет - Тарту  
Франция/ Diplome de sage-femme 'Sage-femme' L'Etat 23 януари
France Диплома за акушерка акушерка Положен държавен изпит 1983 г.
Финландия/ 1. Katilon tutkinto / 'katilo - barnmorska' 1. Terveydenhuolto-oppilaitokset 1 януари 1994 г.
Suomi/ Finland barnmorskeexamen акушерка / halsovardslaroanstal-ter  
  2. Sosiaali- ja terveysalan      
  ammattikorkeakoulututkinto, katilo   2. Ammattikorkeakoulut /  
  (AMK) / yrkeshogskoleexamen inom   yrkeshogskolor  
  halsovard och det sociala omradet,   1. Здравеопазване - учебни  
  barnmorska (YH)   заведения  
  1. Диплома за акушерка   2. Професионални висши  
  2. Диплома от професионалното   учебни заведения  
  висше училише в социалната и      
  здравна област, акушерка      


Ирландия/ Certificate in Midwifery Midwife An Board Altranais 23 януари
Ireland Свидетелство за правоспособна акушерка Комисията за регистриране на 1983 г.
  акушерка   акушерки  
Исландия/ 1. Embettisprof i ljosmodurfredi   1. Haskoli Islands 1 януари 1994 г.
Island 2. Prof i ljosmedrafredum   2. Ljosmedraskoli Islands  
  1. Длъжностен изпит по   1. Исландски университет  
  акушерство   2. Институт по акушерство  
  2. Диплома по акушерство      
Италия/Italia Diploma d'ostetrica 'ostetrica' Scuole riconosciute dallo Stato 23 януари
  Диплома за акушерка акушерка Признато държавно училище 1983 г.
Латвия/Latvija Diploms par vecmates kvalifikacijas 'Vecmate' Masu skolas 1 май
  iegusanu акушерка Училища за медицински сестри 2004 г.
  Диплома за придобита      
  квалификация акушерка      
Лихтенщайн/       1 май
Liechtenstein       1995 г.
Литва/Lietuva 1. Aukstojo mokslo diplomas, 'Akuseris' 1. Universitetas 1 май
  nurodantis suteikta bendrosios акушерка   2004 г.
  praktikos slaugytojo profesine   2. Kolegija  
  kvalifikacija, ir profesins      
  kvalifikacijos pazymjimas,   3. Kolegija  
  nurodantis suteikta akuserio profesine      
  kvalifikacija. Pazymjimas, liudijantis      
  profesine praktika akuserijoje   1. Университет  
  2. Aukstojo mokslo diplomas      
  (neuniversitetins studijos),   2. Колегия  
  nurodantis suteikta bendrosios      
  praktikos slaugytojo profesine   3. Колегия  
  kvalifikacija, ir profesines      
  kvalifikacijos pazymjimas,      
  nurodantis suteikta akuserio profesine      
  kvalifikacija. Pazymjimas, liudijantis      
  profesine praktika akuserijoje      
  3. Aukstojo mokslo diplomas      
  (neuniversitetins studijos),      
  nurodantis suteikta akuserio profesine      
  kvalifikacija      
  1. Диплома за висше      
  образование, удостоверяваща      
  професионална квалификация      
  за общопрактикуващ      
  болногледач и свидетелство за      
  професионална квалификация,      
  удостоверяващо професионална      
  квалификация на акушер      
  2. Диплома за висше      
  образование (неуниверситетско      
  следване), удостоверяваща      
  професионална квалификация за      
  общопрактикуващ болногледач и      
  свидетелство за професионална      
  квалификация, удостоверяващо      
  професионална квалификация на      
  акушер      
  3. Диплома за висше      
  образование (неуниверситетско      
  следване), удостоверяваща      
  професионална квалификация на      
  акушер      
Люксембург/ Diplome de sage-femme 'sage-femme' Ministere de l'Education 23 януари
Luxembourg Диплома за акушерка акушерка nationale, de la Formation 1983 г.
      professionnelle et des Sports  
      Националното министерство на  
      образованието,  
      професионалното формиране и  
      спорта  
Унгария/ Szuleszno bizonyitvany 'Szuluszno' Iskola/foiskola 1 май
Magyarorszag Удостоверение за акушер акушерка Институт 2004 г.
Малта/Malta Lawrja jew diploma fl- Istudji 'Qabla' Universita` ta' Малта/Malta 1 май
  tal-Qwiebel акушерка Университетът в Малта 2004 г.
  Диплома за акушерка      
Германия Zeugnis uber die staatliche Prufung fur 'Hebamme' or Staatlicher Prufungsausschuss 23 януари
/Deutschland Hebammen und Entbindungspfleger 'Entbindungspfleger' Държавната изпитна комисия 1983 г.
  Удостоверение за положен акушерка    
  държавен изпит за акушерка и за      
  грижи за родилката      
Нидерландия/ Diploma van verloskundige 'verloskundige' Door het Ministerie van 23 януари
Nederland Диплома за акушерка акушерка Volksgezondheid, Welzijn en 1983 г.
      Sport erkende  
      opleidingsinstellingen  
      Признатите от Министерството  
      на здравеопазването и спорта  
      образователни институции  
Норвегия/ Свидетелство за завършено   Hogskole 1 януари 1994 г.
Norway/ образование за акушерки   Висше учебно заведение  
Norge        
Полша/Polska Dyplom ukonczenia studiow wyzszych 'Polozna' Instytucja prowadzaca ksztalcenie 1 май
  na kierunku poloznictwo z tytulem акушерка na poziomie wyzszym uznana 2004 г.
  "magister poloznictwa"   przez wlasciwe wladze  
  Диплома за завършено висше   Висше учебно заведение,  
  образование по специалността   акредитирано от  
  "Акушерство" със звание   компетентните власти  
  магистър-акушер"      
Португалия/ 1. Diploma de enfermeiro 'enfermeiro especialista 1. Ecolas de Enfermagem 1 януари 1986 г.
Portugal especialista em enfermagem de em enfermagem de saude 2. Escolas Superiores de  
  saude materna e obstetrica materna e obstetrica' Enfermagem  
  2. Diploma/carta de curso de медицинска сестра -    
  estudos superiores especializados специалист по 3. Escolas Superiores de  
  em enfermagem de saude materna e акушерство Enfermagem; Escolas  
  obstetrica   Superiores de Saude  
  3. Diploma (do curso de   1. Училище за медицински  
  psolicenciatura) de especializacao em   сестри  
  enfermagem de saude materna e   2. Висше училище за  
  obstetrica   медицински сестри  
  1. Диплома за специалист по      
  майчино здраве и акушерство   3. Висше училище за  
  2. Диплома или удостоверение за   медицински сестри; Висше  
  завършен специализиран курс за   здравно училище  
  майчино здраве, здравно      
  отделение и акушерство      
  3. Диплома (от следдипломна      
  квалификация) за специалист в      
  майчино здраве и акушерство      
Румъния/ Diploma de licenta de moasa moasa Universitati 1 януари 2007 г.
Romania Диплома за акушерка акушерка Университети  
Словения/ Diploma, s katero se podeljuje 'Diplomirana babica / 1. Univerza 1 май
Slovenija strokovni naslov "diplomirana Diplomirani babicar' 2. Visoka strokovna sola 2004 г.
  babica/diplomiran babicar" дипломирана акушерка / 1. Университет  
  Диплома за дипломиран акушер 2. Висше медицинско училище  
  образователно-квалификационна      
  степен дипломирана акушерка/      
  дипломиран акушер      
Словакия/ 1. Vysokoskolsky diplom o udeleni 'Porodna asistentka' 1. Vysoka skola 1 май
Slovensko akademickeho titulu "bakalar z акушерка 2. Stredna zdravotnicka skola 2004 г.
  porodnej asistencie" ("Bc.")   1. Висше учебно заведение  
  2. Absolventsky diplom v studijnom   2. Средно медицинско  
  odbore diplomovana porodna   училище  
  asistentka      
  1. Свидетелство от висше учебно      
  заведение за присъждане на      
  академичното званиебакалавър      
  по акушерство (Bc.)      
  2. Абсолвентска диплома по      
  учебната специалност      
  "дипломирана акушерка"      
Швеция/ Barnmorskeexamen 'barnmorska' Universitet eller hogskola 1 януари 1994 г.
Sverige Изпит за акушерки акушерка Университет или Висше учебно  
      заведение  
Испания/ Titulo de matrona / asistente 'matrona' or 'asistente Ministerio de Educacon y Cultura 1 януари 1986 г.
Espania obstetrico (matrona) / enfermeria obstetrico' Министерството на  
  obstetrica-ginecologica акушерка образованието и културата  
  Звание на акушерка / акушерски      
  помощник (акушерка) /      
  акушеро-гинекологично      
  отделение      
Швейцария/ sage-femme diplomee,   Conference des directeurs 1 юни
Switzerland diplomierte Hebamm,   cantonaux des affaires 2002 г.
  levatrice diplomata   sanitaires  
  Диплома за акушерка   Конференция на местните  
      директори на здравните  
      отношения  
Обединено Statement of registration as a Midwife Various 23 януари
Кралство / Midwife on part 10 of the register акушерка Различни 1983 г.
United kept by the United Kingdom Central      
Kingdom Council for Nursing, Midwifery and      
  Health visiting      
  Извлечение от регистрацията на      
  акушерка в раздел 10 на      
  регистъра към Централния съвет      
  на Обединеното кралство за      
  медицинските сестри, акушерките      
  и здравното обслужване      
         

II. Изключения от Списъка на официални професионални квалификации за "акушерка":
1. Когато доказателствата за официална професионална квалификация на акушерка не отговарят на минимума от изисквания за обучение, посочени в Директива 80/155/ЕИО, те се признават, ако държавите членки са ги издали преди датата в списъка по т. I, колона 6 (въвеждането на Директива 80/155/ЕИО) или след тази дата, но не по-късно от 6 години от тази дата, при условие че кандидатът представи доказателства от компетентните органи на една държава членка, които показват, че притежателят им е упражнявал в някоя държава членка професията "акушерка" в продължение най-малко на 3 последователни години през последните 5 години от датата на издаване на сертификата.
2. Когато доказателствата за професионална квалификация на акушерка, получени в една държава членка, не са в съответствие с квалификациите и титлите, посочени в списъка по раздел I, те се признават за достатъчни, ако са придружени от сертификат, издаден от компетентните органи на съответната държава членка, който доказва, че:
а) са придобити въз основа на обучение в съответствие с Директива 80/155/ЕИО, и
б) държавата членка, която ги е издала, преценява тези доказателства за професионална квалификация като еквивалентни на професионалните квалификации или титли, включени в списъка по раздел I.
3. Когато доказателствата за професионална квалификация на акушерка съответстват на минималните изисквания за обучение, посочени в Директива 80/155/ЕИО, и са в съответствие с включените в списъка по раздел I, те се признават за достатъчни, ако отговарят на едно от следните условия:
а) доказват наличие на пълен срок на обучение по акушерство най-малко през последните 3 години:
- диплома, сертификат или друго доказателство за професионална квалификация, даващо право за прием в университет или висши училища, или други документи, доказващи еквивалентно ниво на познания;
- придружаващ сертификат, издаден от компетентните органи на държава членка, който показва, че след получаването на подходяща професионална квалификация за упражняване на професията "акушерка" притежателят е упражнявал тази професия в продължение най-малко на две години в болница или в друго лечебно заведение;
б) доказват наличие на двегодишно обучение в редовна форма по акушерство или 3600 часа хорариум по учебни дисциплини за получаване на диплома, сертификат или друго доказателство за професионална квалификация "медицинска сестра";
в) доказват наличие на пълен срок на обучение по акушерство, продължаващо най-малко 18 месеца или 3000 часа хорариум по учебни дисциплини за получаване на диплома, сертификат или друго доказателство за официална квалификация "медицинска сестра" и придружен от сертификат, издаден от компетентните органи на държава членка, който показва, че след даването на подходяща професионална квалификация за упражняване на професията "акушерка" притежателят е упражнявал тази професия в продължение най-малко на една година в болница или в друго лечебно заведение.
4. Когато доказателствата за професионална квалификация на акушерка са присъдени преди 11 февруари 1980 г. в някоя държава членка и отговарят на минимума изисквания за обучение, посочени в Директива 80/155/ЕИО, те се признават единствено ако са придружени от сертификат за професионална пригодност и от сертификат, издаден от компетентните органи на държава членка, удостоверяващ, че притежателят му е упражнявал ефективно и законосъобразно професията "акушерка" в продължение най-малко на две години през последните 5 години преди датата на издаване на сертификата.
5. В Германия:
Когато доказателствата за официална професионална квалификация за акушерка, удостоверяващи обучение на територията на бившата Германска демократична република, не отговарят на минимума изисквания за обучение, посочени в Директива 80/155/ЕИО, те се признават за достатъчни, ако:
а) удостоверяват, че обучението е започнало преди обединението на Германия;
б) дават право на притежателя си да упражнява професията "акушерка" на цялата територия на Германия при същите условия, както притежателите на доказателства за професионална квалификация, издадени от компетентни германски органи и включени в списъка по раздел I, и
в) се придружават от сертификати, издадени от компетентните германски органи, доказващи, че притежателят им е упражнявал тази професия ефективно и законосъобразно в продължение най-малко на 3 последователни години през последните 5 години преди датата на издаване на сертификата.
Когато доказателствата за професионална квалификация за акушерка, придобити на територията на бившата Германска демократична република, отговарят на минимума изисквания за обучение, посочени в Директива 80/155/ЕИО, те се признават при представяне на придружаващ сертификат за професионална пригодност, ако:
а) удостоверява обучение, което е започнало преди обединението на Германия, и
б) се придружават и от сертификати, издадени от компетентните германски органи, доказващи, че притежателят им е упражнявал тази професия ефективно и законосъобразно в продължение най-малко на две последователни години през последните 5 години преди датата на издаване на сертификата.
6. В Полша:
Когато доказателствата за професионална квалификация за акушерки, придобити в Полша преди 1 май 2004 г. или след тази дата, при обучение, започнало преди тази дата, не отговарят на минимума изисквания за обучение, посочени в Директива 80/155/ЕИО, те се признават за достатъчни, когато се придружават от сертификати, издадени от компетентните полски органи, доказващи, че притежателят им е упражнявал професията "акушерка" ефективно и законосъобразно в продължение на периоди, както следва:
а) диплома за степен "бакалавър" по акушерство (dyplom licencjata poloznictwa) - най-малко за 3 последователни години през последните
5 години преди датата на издаване на сертификата;
б) диплома за акушерка (dyplom poloznej) с образование, което е получено след завършване на средно образование, в професионално медицинско училище - най-малко за 5 последователни години през последните 7 години преди датата на издаване на сертификата.
7. В Чешката република:
Когато доказателствата за професионална квалификация на акушерка са придобити на територията на бившата Чехословакия преди
1 януари 1993 г. или след тази дата при обучение, което е започнало преди тази дата, те се признават за достатъчни, ако компетентните органи на Чешката република удостоверят, че:
а) имат на нейната територия същата законова валидност като чешките професионални квалификации за акушерки относно достъпа до и упражняването на професията "акушерка", и
б) притежателят на тези сертификати е упражнявал на територията на Чешката република тази професия ефективно и законосъобразно в продължение най-малко на 3 последователни години през последните 5 години преди датата на издаване на сертификата.
8. В Естония:
Когато доказателствата за професионална квалификация на акушерка са придобити на територията на бившия Съветски съюз преди 20 август 1991 г. или след тази дата при обучение, което е започнало преди тази дата, те се признават за достатъчни, ако компетентните органи на Естония удостоверят, че:
а) имат на нейната територия същата законова валидност като естонските професионални квалификации за акушерки относно достъпа до и упражняването на професията "акушерка", и
б) притежателят на тези сертификати е упражнявал на територията на Естония тази професия ефективно и законосъобразно в продължение най-малко на 3 последователни години през последните 5 години преди датата на издаване на сертификата.
9. В Латвия:
Когато доказателствата за професионална квалификация на акушерка са придобити на територията на бившия Съветски съюз преди
21 август 1991 г. или след тази дата при обучение, което е започнало преди тази дата, те се признават за достатъчни, ако компетентните органи на Латвия удостоверят, че:
а) имат на нейната територия същата законова валидност като латвийските професионални квалификации за акушерки относно достъпа до упражняването на професията "акушерка", и
б) притежателят на тези сертификати е упражнявал на територията на Латвия тази професия ефективно и законосъобразно в продължение най-малко на 3 последователни години през последните 5 години преди датата на издаване на сертификата.
10. В Литва:
Когато доказателствата за професионална квалификация на акушерка са придобити на територията на бившия Съветски съюз преди
11 март 1990 г. или след тази дата при обучение, което е започнало преди тази дата, те се признават за достатъчни, ако компетентните органи на Литва удостоверят, че:
а) имат на нейната територия същата законова валидност като литовските професионални квалификации за акушерки относно достъпа до упражняването на професията "акушерка", и
б) притежателят на тези сертификати е упражнявал на територията на Литва тази професия ефективно и законосъобразно в продължение най-малко на 3 последователни години през последните 5 години преди датата на издаване на сертификата.
11. В Словакия:
Когато доказателствата за професионална квалификация на акушерка са придобити на територията на бивша Чехословакия преди 1 януари 1993 г. или след тази дата при обучение, което е започнало преди тази дата, те се признават за достатъчни, ако компетентните органи на Словакия удостоверят, че:
а) имат на нейната територия същата законова валидност като словашките професионални квалификации за акушерки относно достъпа до упражняването на професията "акушерка", и
б) притежателят на тези сертификати е упражнявал на територията на Словакия тази професия ефективно и законосъобразно в продължение най-малко на 3 последователни години през последните 5 години преди датата на издаване на сертификата.
12. В Словения:
Когато доказателствата за професионална квалификация на акушерка са придобити на територията на бивша Югославия преди 25 юни 1991 г. или след тази дата при обучение, което е започнало преди тази дата, те се признават за достатъчни, ако компетентните органи на Словения удостоверят, че:
а) имат на нейната територия същата законова валидност като словенските професионални квалификации за акушерки относно достъпа до упражняването на професията "акушерка", и
б) притежателят на тези сертификати е упражнявал на територията на Словения тази професия ефективно и законосъобразно в продължение най-малко на 3 последователни години през последните 5 години преди датата на издаване на сертификата.
13. В Испания:
Когато доказателствата за професионална квалификация за акушерки, придобити в Испания, не отговарят на минимума изисквания за обучение, посочени в Директива 80/154/ЕИО, те се признават за достатъчни, ако:
а) удостоверяват, че обучението е започнало преди 1 януари 1986 г., и
б) се придружават от сертификати, издадени от компетентните испански органи, доказващи, че притежателят им е упражнявал професията "акушерка" ефективно и законосъобразно в продължение най-малко на 3 последователни години през последните 5 години преди датата на издаване на сертификата, освен когато доказателствата за професионална квалификация се придружават от сертификати, издадени от компетентните испански органи, удостоверяващи обучение, съответстващо на минималните изисквания на Директива 80/154/ЕИО и на списъка по раздел I.
14. (нова - ДВ, бр. 92 от 2007 г.) Когато доказателствата за професионална квалификация "акушерка", придобити в Румъния преди 1 януари 2007 г., не отговарят на минимума изисквания за обучение, посочени в Директива 80/155/ЕИО, те се признават за достатъчни, ако са придружени от документ, издаден от компетентните румънски органи, удостоверяващ действително и законосъобразно упражняване на професията "акушерка" в Румъния най-малко пет последователни години през седемте години преди датата на издаване на удостоверението.


Приложение № 6 към чл. 4, ал. 2

(Изм. - ДВ, бр. 82 от 2006 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 92 от 2007 г.)

I. Списък на доказателствата за официална професионална квалификация на лекари с придобита специалност


Държава Професионално звание Институция, която издава Дата на
    документа за прилагане на
    квалификация директивите
1 2 3 4
Белгия/ Bijzondere beroepstitel van Minister bevoegd voor 20 декември
Belgique geneesheer-specialist/Titre Volksgezondheid/Ministre 1976 г.
/Belgie/ Belgien professionnel particulier de de la Sante publique  
  medecin specialiste Министерството на  
  Специализиран документ общественото  
  за професинална здравеопазване  
  квалификация:    
  лекар-специалист    
Чешка Diplom o specializaci Ministerstvo zdravotnictvi 1 май 2004 г.
република/Ceska Диплома за Министерството на  
republika лекар-специалист здравеопазването  
Дания/ Bevis for tilladelse til at Sundhedsstyrelsen 20 декември
Danmark betegne sig som speciallege Управлението по 1976 г.
  Удостоверение за здравеопазване  
  разрешение да носи    
  означението    
  специализиран лекар    
Германия/ Facharztliche Anerkennung Landesarztekammer 20 декември
Deutschland Свидетелство за Държавната лекарска 1976 г.
  медицинска специалност камара  
Естония/Eesti Residentuuri loputunnistus Tartu Ulikool 1 май 2004 г.
  eriarstiabi erialal Университетът Тарту  
  Диплома за    
  лекар-специалист    


Испания/ Titulo de Especialista Ministerio de Educacion y 1 януари
Espania Звание специалист Cultura 1986 г.
    Министерството на  
    образованието и  
    културата  
Франция/ 1. Certificat d'etudes 1. Universites 20 декември
France speciales de medecine 2. Conseil de l'Ordre des 1976 г.
  2. Attestation de medecine medecins  
  specialiste qualifie 3. Universites  
  3. Certificat d'etudes    
  speciales de medecine 4. Universites  
  4. Diplome d'etudes    
  specialisees ou    
  specialisation    
  complementaire 1. Университети  
  qualifiante de medecine    
  1. Сертификат за    
  специализирано 2. Управителният съвет  
  обучение по медицина на медиците  
  2. Препоръка за    
  специализирана    
  квалификация по 3. Университети  
  медицина    
  3. Сертификат за    
  специализирано 4. Университети  
  обучение по медицина    
  4. Диплома за    
  специализирано    
  обучение или    
  допълнителна    
  квалификация по    
  медицина    
Ирландия/ Certificate of Specialist Competent authority 20 декември
Ireland doctor Компетентният орган 1976 г.
  Удостоверение за    
  лекар-специалист    
Италия/Italia Diploma di medico Universita 20 декември
  specialista Университет 1976 г.
  Диплома за    
  лекар-специалист    


Латвия/Latvija Sertifikaats - kompetentu iestazu Latvijas Arstu biedriba 1 май 2004 г.
  izsniegts dokuments, kas Latvijas Arstniecibas  
  apliecina, ka persona ir personu profesionalo  
  nokartojusi sertifikacijas organizaciju savieniba  
  eksmenu specialitate Латвийският лекарски  
  "Сертификат" - документ, съюз  
  издаден от компетентни    
  учреждения, който Латвийският съюз на  
  потвърждава, че лицето е професионалните  
  положило медицински организации  
  сертификационен изпит по    
  специалност    
Литва/Lietuva Rezidenturos pazymejimas, Universitetas 1 май 2004 г.
  nurodantis suteikta gydytojo Университети  
  specialisto profesine    
  kvalifikacija    
  Местно свидетелство,    
  удостоверяващо    
  професионална    
  квалификация лекар-    
  специалист    
Люксембург/ Certificat de medecin Ministre de la Sante 20 декември
Luxembourg specialiste publique 1976 г.
  Сертификат за Министърът на  
  лекар-специалист общественото здраве  
Унгария/ Szakorvosi bizonyitvany Az Egeszsegugyi, Szocialis es 1 май 2004 г.
Magyarorszag Удостоверение за Csaladugyi Miniszterium  
  специалист illetekes testulete  
    Компетентен орган на  
    Министерството на  
    здравеопазването  
Малта/Malta Certifikat ta' Spejalista Kumitat ta' Approvazzjoni 1 май 2004 г.
  Mediku dwar Specjalisti  
  Сертификат за Комисията за  
  лекар-специалист регистриране на  
    медицински специалисти  
    на Малта  
Нидерландия/ Bewijs van inschrijving in 1. Medisch Specialisten 20 декември
Nederland een Specialistenregister Registratie Commissie 1976 г.
  Удостоверение за (MSRC) van de Koninklijke  
  вписване в Nederlandsche  
  Специализирания Maatschappij tot  
  регистър Bevordering der  
    Geneeskunst  
    2. Sociaal-Geneeskundigen  
    Registratie Commissie  
    van de Koninklijke  
    Nederlandsche  
    Maatschappij tot  
    Bevordering der  
    Geneeskunst  
    1. Комисията за  
    регистриране на  
    медицински специалисти  
    на Кралското  
    нидерландско дружество  
    за насърчаване на  
    медицинската практика  
    2. Комисията за  
    медико-социална  
    регистрация на Кралското  
    нидерландско дружество  
    за насърчаване на  
    медицинската практика  
Австрия/ Facharztdiplom Osterreichische Arztekammer 1 януари
Osterreich Диплома за медицинска Австрийската лекарска 1994 г.
  специалност камара  
Полша/Polska Dyplom uzyskania tytulu Centrum Egzaminow 1 май 2004 г.
  specjalisty Medycznych  
  Диплома за придобиване Центърът за медицински  
  на званието "специалист" изследвания  
Португалия/ 1. Grau de assistente e/ou 1. Ministerio da Saude 1 януари
Portugal 2. Titulo de especialista 2. Ordem dos Medicos 1986 г.
  1. Звание за асистент, 1. Министерството на  
  и/или здравеопазването  
  2. Звание на специалист 2. Съветът на медиците  
Румъния/ Certificat de medic Ministerul Sanatatii 1 януари
Romania specialist Министерството на 2007 г.
  Сертификат за лекар- здравеопазването  
  специалист    
Словения/ Potrdilo o opravljenem 1. Ministrstvo za zdravje 1 май 2004 г.
Slovenija specialisticnem izpitu 2. Zdravniska zbornica  
  Удостоверение за Slovenije  
  положен практически 1. Министерството на  
  изпит след практически здравеопазването  
  стаж 2. Лекарската камара на  
    Словения  
Словакия/ Diplom o specializacii Slovenska zdravotncka 1 май 2004 г.
Slovensko Диплома за специалист univerzita  
    Словашкият медицински  
    университет  
Финландия/ Erikoislakarin tutkinto / 1. Helsingin yliopisto / 1 януари
Suomi/Finland speciallakarexamen Helsingfors universitet 1994 г.
  Сертификат за 2. Kuopion yliopisto  
  лекар-специалист 3. Oulun yliopisto  
    4. Tampereen yliopisto  
    5. Turun yliopisto  
    1. Университетътът в  
    Хелзинки  
    2. Университетът в  
    Куопио  
    3. Университетът в Оулу  
    4. Университетът в  
    Тампере  
    5. Университетът в Турку  
Швеция/ Bevis om Socialstyrelsen 1 януари
Sverige specialkompetens som Социална служба 1994 г.
  lakare, utfardat av    
  Socialstyrelsen    
  Сертификат за    
  лекар-специалист    
Швейцария/ specialiste/Facharzt/ Departement federal de 1 юни 2002 г.
Switzerland specialista l'interieur  
  Специалист Федералният отдел на  
    вътрешните работи  
Обединено Certificate of Completion of Competent authority 20 декември
Кралство/ specialist training Компетентният орган 1976 г.
United Удостоверение за    
Kingdom завършена специализация    
Исландия/ Sefredileyfi Heilbrigdis- og 1 януари
Island Разрешително за Tryggingamalaraduneyti 1994 г.
  специалист (специалност) Министерството на  
    здравеопазването и  
    застраховането  
Лихтенщайн/     1 май 1995 г.
Liechtenstein      
Норвегия/ Spesialistgodkjenning Den norske legeforening 1 януари
Norway Защитена специализация ihht. delegert myndighet 1994 г.
    Оторизирана  
    организация -  
    Норвежкият лекарски  
    съюз  
       

II. Изключения от Списъка на професионални квалификации за лекари със специалност:
1. Когато доказателствата за професионална квалификация на лекари със специалност не отговарят на минимума изисквания за обучение, посочени в Директива 93/16/ЕИО, те се признават за достатъчни, ако доказват обучение, което е започнало преди:
a) 1 януари 1986 г. - за Испания и Португалия;
б) 1 януари 1981 г. - за Гърция;
в) 1 януари 1994 г. - за Австрия, Финландия, Швеция, Исландия и Норвегия;
г) 1 май 2004 г. - за Чешката република, Словакия, Литва, Латвия, Естония, Малта, Кипър, Полша и Унгария;
д) 20 декември 1976 г. - за други държави членки, когато те се придружават от сертификати, потвърждаващи, че кандидатът - гражданин на държава членка, е упражнявал медицинска дейност лекар с призната специалност ефективно и законосъобразно за време, най-малко еквивалентно на два пъти разликата между продължителността на специализацията в държавата членка, от която той произхожда, и минимално изискващото се обучение в съответствие с периода за обучение съгласно Директива 93/16/ЕИО.
2. Когато доказателствата за професионална квалификация на лекари със специалност не съответстват на посочените в раздел I, те се признават за достатъчни, ако се придружават от сертификат, издаден от компетентните органи в държава членка, удостоверяващ, че:
а) са присъдени в съответствие с минимално изискващото се обучение, посочено в Директива 93/16/ЕИО, и
б) държавата членка, която ги издава, ги счита за еквивалентни с доказателствата за професионална квалификация или титли, посочени в раздел I.
3. В Германия:
Когато доказателствата за професионална квалификация на лекари с придобита медицинска специалност са придобити на територията на бившата Германска демократична република и не отговарят на минимума изисквания за обучение, посочени в Директива 93/16/ЕИО, те се признават, ако:
а) удостоверяват, че обучението е започнало преди 3 април 1992 г., и
б) дават право на притежателя си да упражнява професията на лекар с придобита специалност на цялата територия на Германия при същите условия, както притежателите на доказателства за професионална квалификация, издадени от компетентни германски органи, и когато
в) се придружават от сертификат, издаден от компетентните германски органи, доказващ, че кандидатът - гражданин на държава членка, е упражнявал професия "лекар с придобита специалност" ефективно и законосъобразно за време, най-малко еквивалентно на два пъти разликата между продължителността на обучението за придобиване на специалност, прекарано на германска територия, и минималната продължителност за обучение, включена в списъка за наименованията на учебните програми за придобиване на медицинска специалност.
4. В Испания:
Когато доказателствата за професионална квалификация на лекари с придобита медицинска специалност са били присъдени в Испания преди 1 януари 1995 г. и не отговарят на минимума изисквания за обучение, посочени в Директива 93/16/ЕИО, те се признават като достатъчни, ако се придружават от сертификат, издаден от компетентните испански органи, удостоверяващ, че притежателят му е завършил специфичното си професионално обучение, организирано в рамките на разпоредбите, включени в Кралски декрет 1497/99.
5. В Люксембург:
Когато е представена люксембургска диплома, гарантирана от закона от 1939 г., отнасящ се до присвояването на академичните и университетските степени (титли) - "доктор", "доктор по медицина, по хирургия и акушерство", осъществявано от Държавната изпитна комисия на Люксембург.
6. В Дания:
Когато е представена датска диплома, гарантирана от закона и присъждана от Факултета по медицина към Датския университет от 20 декември 1976 г. в съответствие с Декрета на Министерството на вътрешните работи от 14 май 1970 г.
7. В Чешката република:
Когато доказателствата за професионална квалификация на лекари с придобита медицинска специалност са придобити на територията на бившата Чехословакия преди 1 януари 1993 г. или след тази дата при обучение, което е започнало преди тази дата, те се признават, ако компетентните чешки органи докажат, че:
а) имат същата законова валидност на територията на Чешката република като чешката професионална квалификация относно достъпа и упражняването на професията "лекар с придобита специалност", и
б) кандидатът - гражданин на държава членка, ефективно и законосъобразно е упражнявал лекарска професия на територията на Чешката република в продължение най-малко на 3 последователни години през последните 5 години преди датата на издаване на сертификата.
8. В Естония:
Когато доказателствата за професионална квалификация на лекари с придобита медицинска специалност са придобити на територията на бившия Съветски съюз преди 20 август 1991 г. или след тази дата при обучение, което е започнало преди тази дата, те се признават, ако компетентните естонски органи докажат, че:
а) имат същата законова валидност на територията на Естония като естонската професионална квалификация относно достъпа и упражняването на професията лекар с придобита медицинска специалност, и
б) кандидатът - гражданин на държава членка, ефективно и законосъобразно е упражнявал професията лекар с придобита медицинска специалност на територията на Естония в продължение най-малко на 3 последователни години през последните 5 години преди датата на издаване на сертификата.
9. В Латвия:
Когато доказателствата за професионална квалификация на лекари с придобита медицинска специалност са придобити на територията на бившия Съветски съюз преди 21 август 1991 г. или след тази дата при обучение, което е започнало преди тази дата, те се признават, ако компетентните латвийски органи докажат, че:
а) имат същата законова валидност на територията на Латвия като латвийската професионална квалификация относно достъпа и упражняването на професията лекар с придобита медицинска специалност, и
б) кандидатът - гражданин на държава членка, ефективно и законосъобразно е упражнявал професията лекар с придобита медицинска специалност на територията на Латвия в продължение най-малко на 3 последователни години през последните 5 години преди датата на издаване на сертификата.
10. В Литва:
Когато доказателствата за професионална квалификация на лекари с придобита медицинска специалност са придобити на територията на бившия Съветски съюз преди 11 март 1990 г. или след тази дата при обучение, което е започнало преди тази дата, те се признават, ако компетентните литовски органи докажат, че:
а) имат същата законова валидност на територията на Литва като литовската професионална квалификация относно достъпа и упражняването на професията лекар с придобита медицинска специалност, и
б) кандидатът - гражданин на държава членка, ефективно и законосъобразно е упражнявал професията лекар с придобита медицинска специалност на територията на Литва в продължение най-малко на 3 последователни години през последните 5 години преди датата на издаване на сертификата.
11. В Словакия:
Когато доказателствата за професионална квалификация на лекари с придобита медицинска специалност са придобити на територията на бившата Чехословакия преди 1 януари 1993 г. или след тази дата при обучение, което е започнало преди тази дата, те се признават, ако компетентните словашки органи докажат, че:
а) имат същата законова валидност на територията на Словакия като словашката професионална квалификация относно достъпа и упражняването на професията лекар с придобита специалност, и
б) кандидатът - гражданин на държава членка, ефективно и законосъобразно е упражнявал професията лекар с придобита специалност на територията на Словакия в продължение най-малко на 3 последователни години през последните 5 години преди датата на издаване на сертификата.
12. В Словения:
Когато доказателствата за професионална квалификация на лекари с придобита медицинска специалност са придобити на територията на бивша Югославия преди 25 юни 1991 г. или след тази дата при обучение, което е започнало преди тази дата, те се признават, ако компетентните словенски органи докажат, че:
а) имат същата законова валидност на територията на Словения като словенската професионална квалификация относно достъпа и упражняването на професията лекар с придобита специалност, и
б) кандидатът - гражданин на държава членка, ефективно и законосъобразно е упражнявал професията лекар с придобита специалност на територията на Словения в продължение най-малко на 3 последователни години през последните 5 години преди датата на издаване на сертификата.
III. Списък на доказателствата за официална професионална квалификация на общопрактикуващи лекари:
1. Когато гражданин на държава членка упражнява дейностите на общопрактикуващ лекар в друга държава членка, покрит от своята национална система за социално осигуряване, без да притежава доказателство за професионална квалификация съгласно разпоредбите на Директива 93/16/ЕИО, права да упражнява професията на общопрактикуващ лекар се признават, ако:
а) той или тя са имали правата да упражняват професията си към 31 декември 1994 г. в друга държава членка, и
б) той или тя могат да упражняват дейностите на общопрактикуващ лекар в рамките на националната система за социално осигуряване.
2. Когато доказателствата за професионална квалификация на общопрактикуващ лекар не отговарят на минималните изисквания за обучение в съответствие с разпоредбите на Директива 80/155/ЕИО, тези доказателства се признават като достатъчно доказателство, когато:
а) доказват обучение, което е започнало преди 31 декември 1994 г., и
б) дават право на притежателя си да упражнява професията на общопрактикуващ лекар, покрит от националната система за социално осигуряване.
IV. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 92 от 2007 г.) Наименование на курсове за обучение по специализирана медицина (специализация)

Държава Анестезиология Обща хирургия
  Минимален срок на Минимален срок на
  обучение: 3 години обучение: 5 години
  Наименование Наименование
1 2 3
Belgique/Belgie/Belgien Anesthesie-reanimation/Anesthesie Chirurgie/Heelkunde
  reanimatie  
Ceska republika Anesteziologie a resuscitace Chirurgie
Danmark Anestesiologi Kirurgi elsler
    kirurgiske sygdomme
Deutschland Anasthesiologie (Allgemeine)
    Chirurgie
Eesti Anestesioloogia Uldkirurgia
     
Espana Anestesiologia y Reanimacion Cirugia general y del
    aparato digestivo
France Anesthesiologie-Reanimation Chirurgie generale
  chirurgicale  
Ireland Anaesthesia General surgery
Italia Anestesia e rianimazione Chirurgia generale
     
Latvija Anesteziologija un reanimatologija Kirurgija
Lietuva Anesteziologija reanimatologija Chirurgija
Luxembourg Anesthesie-reanimation Chirurgie generale
Magyarorszag Aneszteziologia es intenziv terapia Sebeszet
Malta Anestezija u Kura Intensiva Kirurgija Generali
Nederland Anesthesiologie Heelkunde
Osterreich Anasthesiologie und Chirurgie
  Intensivmedizin  
Polska Anestezjologia i intensywna Chirurgia oglona
  terapia  
Portugal Anestesiologia Cirurgia geral
Romania Anestezie si Chirurgie
  terapie intensivа generalа;
Slovenija Anesteziologija, reanimatologija Splosna kirurgija
  in perioperativna intenzivna  
  medicina  
Slovensko Anesteziologia a intenzivna Chirurgia
  medicina  
Suomi/Finland Anestesiologia ja Yleiskirurgia/Allman
  tehohoito/Anestesiologi och kirurgi
  intensivvrd  
Sverige Anestesi och intensivvard Kirurgi
United Kingdom Anaesthetics General surgery
     
Държава Неврохирургия Акушерство и гинекология
  Минимален срок на Минимален срок на
  обучение: 5 години обучение: 4 години
  Наименование Наименование
Belgique/Belgie/ Neurochirurgie Gynecologie -
Belgien   obstetrique/Gynaecologie en
    verloskunde
Ceska republika Neurochirurgie Gynekologie a porodnictvi
Danmark Neurokirurgi eller Gynekologi og obstetrik eller
  kirurgiske nervesygdomme kvindesygdomme og
    fodselshjelp
Deutschland Neurochirurgie Frauenheilkunde und
    Geburtshilfe
Eesti Neurokirurgia Sunnitusabi ja gunekoloogia
     
Espana Neurociruga Obstetricia y ginecologia
France Neurochirurgie Gynecologie - obstetrique
Ireland Neurosurgery Obstetrics and gynaecology
Italia Neurochirurgia Ginecologia e ostetricia
     
Latvija Neiroirurgija Ginekologija un dzemdnieciba
Lietuva Neurochirurgija Akuerija ginekologija
Luxembourg Neurochirurgie Gyncologie - obsttrique
Magyarorszg Idegsebszet Szlszet-ngygyszat
Malta Newrokirurija Ostetrija u inekoloija
Nederland Neurochirurgie Verloskunde en gynaecologie
Osterreich Neurochirurgie Frauenheilkunde und
    Geburtshilfe
Polska Neurochirurgia Poonictwo i ginekologia
Portugal Neurocirurgia Ginecologia e obstetricia
Romania Neurochirurgie Obstetricа-
    ginecologie
Slovenija Nevrokirurgija Ginekologija in porodnitvo
Slovensko Neurochirurgia Gynekolgia a prodnctvo
Suomi/Finland Neurokirurgia/Neurokirurgi Naistentaudit ja
    synnytykset/Kvinnosjukdomar
    och frlossningar
Sverige Neurokirurgi Obstetrik och gynekologi
United Kingdom Neurosurgery Obstetrics and gynaecology
     
Държава Обща медицина Офталмология
  (вътрешни Минимален срок на
  болести) обучение: 3 години
  Минимален срок  
  на обучение: 5  
  години  
  Наименование Наименование
Belgique/Belgie/Belgien Medecine Ophtalmologie/Oftalmologie
  interne/Inwendige  
  geneeskunde  
Ceska republika Vnitrni lekarstvi Oftalmologie
Danmark Intern medicin Oftalmologi eller
    ojensygdomme
Deutschland Innere Medizin Augenheilkunde
Eesti Sisehaigused Oftalmoloogia
     
Espana Medicina interna Oftalmologia
France Medecine interne Ophtalmologie
Ireland General medicine Ophthalmic surgery
Italia Medicina interna Oftalmologia
     
Latvija Interna medicina Oftalmologija
Lietuva Vidaus ligos Oftalmologija
Luxembourg Medecine interne Ophtalmologie
Magyarorszag Belgyogyaszat Szemeszet
Malta Mediina Interna Oftalmologija
Nederland Interne geneeskunde Oogheelkunde
Osterreich Innere Medizin Augenheilkunde und Optometrie
Polska Choroby wewnetrzne Okulistyka
Portugal Medicina interna Oftalmologia
Romania Medicina Oftalmologie
  interna  
Slovenija Interna medicina Oftalmologija
Slovensko Vnutorne lekarstvo Oftalmologia
Suomi/Finland Sisataudit/Inre medicin Silmataudit/Ogonsjukdomar
Sverige Internmedicin Ogonsjukdomar (oftalmologi)
United Kingdom General (internal) Ophthalmology
  medicine  
     
Държава Оториноларингология Педиатрия
  Минимален срок на Минимален срок на
  обучение: 3 години обучение: 4 години
  Наименование Наименование
Belgique/Belgie/Belgien Oto-rhino-laryngologie/Otorhinolaryngologie Pediatrie/Pediatrie
Ceska republika Otorinolaryngologie Detske lekarstvi
Danmark Oto-rhino-laryngologi eller Pediatri eller sygdomme hos
  ore-nese-halssygdomme born
Deutschland Hals-Nasen-Ohrenheilkunde Kinder- und Jugendmedizin
Eesti Otorinolarungoloogia Pediaatria
     
Espana Otorrinolaringologia Pediatria y sus areas
    especificas
France Oto-rhino-laryngologie Pediatrie
Ireland Otolaryngology Paediatrics
Italia Otorinolaringoiatria Pediatria
     
Latvija Otolaringologija Pediatrija
Lietuva Otorinolaringologija Vaiku ligos
Luxembourg Oto-rhino-laryngologie Pediatrie
Magyarorszag Ful-orr-gegegyogyaszat Csecsemo- es
    gyermekgyogyaszat
Malta Otorinolaringologija Pedjatrija
Nederland Keel-, neus- en oorheelkunde Kindergeneeskunde
Osterreich Hals-, Nasen- und Ohrenkrankheiten Kinder- und Jugendheilkunde
Polska Otorynolaryngologia Pediatria
Portugal Otorrinolaringologia Pediatria
Romania Otorino- Pediatrie
  laringologie  
Slovenija Otorinolaringologija Pediatrija
Slovensko Otorinolaryngologia Pediatria
Suomi/Finland Korva-, nena- ja kurkkutaudit/Oron-, nas- och Lastentaudit/Barnsjukdomar
  halssjukdomar  
Sverige Oron-, nas- och halssjukdomar Barn- och ungdomsmedicin
  (oto-rhino-laryngologi)  
United Kingdom Otolaryngology Paediatrics
     
Държава Респираторни заболявания Урология
  Минимален срок на Минимален срок
  обучение: 4 години на обучение: 5
    години
  Наименование Наименование
Belgique/Belgie/ Pneumologie Urologie
Belgien    
Ceska republika Tuberkulza a respiran nemoci Urologie
     
Danmark Medicinske ungesygdomme Urologi eller urinvejenes
    kirurgiske sygdomme
Deutschland Pneumologie Urologie
Eesti Pulmonoloogia Uroloogia
     
Espana Neumologia Urologia
France Pneumologie Urologie
Ireland Respiratory medicine Urology
Italia Malattie dell'apparato respiratorio Urologia
     
Latvija Ftiziopneimonologija Urologija
Lietuva Pulmonologija Urologija
Luxembourg Pneumologie Urologie
Magyarorszag Tudogyogyaszat Urologia
Malta Medicina Respiratorja Uroloija
Nederland Longziekten en tuberculose Urologie
Osterreich Lungenkrankheiten Urologie
Polska Choroby pluc Urologia
Portugal Pneumologia Urologia
Romania Pneumologie Urologie
Slovenija Pnevmologija Urologija
Slovensko Pneumologia a ftizeologia Urologia
Suomi/Finland Keuhkosairaudet ja allergologia/ Urologia/Urologi
  Lungsjukdomar och allergologi  
Sverige Lungsjukdomar (pneumologi) Urologi
United Kingdom Respiratory medicine Urology
     
  Ортопедия Патоанатомия
Държава Минимален срок на Минимален срок на
  обучение: 5 години обучение: 4 години
  Наименование Наименование
Belgique/Belgie/Belgien Chirurgie orthopedique/ Anatomie pathologique/
  Orthopedische heelkunde Pathologische anatomie
Ceska republika Ortopedie Patologicka anatomie
Danmark Ortopedisk kirurgi Patologisk anatomi eller
    vevs- og celleundersogelser
Deutschland Orthopadie (und Unfallchirurgie) Pathologie
Eesti Ortopeedia Patoloogia
     
Espana Cirugia ortopedica y traumatologia Anatomia patologica
France Chirurgie orthopedique et Anatomie et cytologie
  traumatologie pathologiques
Ireland Trauma and orthopaedic Morbid anatomy and
  surgery histopathology
Italia Ortopedia e traumatologia Anatomia patologica
     
Latvija Traumatologija un ortopedija Patologija
Lietuva Ortopedija traumatologija Patologija
Luxembourg Orthopedie Anatomie pathologique
Magyarorszag Ortopedia Patologia
Malta Kirurgija Ortopedika Istopatologija
Nederland Orthopedie Pathologie
Osterreich Orthopadie und Pathologie
  Orthopadische Chirurgie  
Polska Ortopedia i traumatologia Patomorfologia
  narzadu ruchu  
Portugal Ortopedia Anatomia patologica
Romania Ortopedie si Anatomie
  traumatologie patologica
Slovenija Ortopedska kirurgija Anatomska patologija in
    citopatologija
Slovensko Ortopedia Patologicka anatomia
Suomi/Finland Ortopedia ja traumatologia/ Patologia/Patologi
  Ortopedi och traumatologi  
Sverige Ortopedi Klinisk patologi
United Kingdom Trauma and orthopaedic surgery Histopathology
     
Държава Неврология Психиатрия
  Минимален срок на Минимален срок на
  обучение: 4 години обучение: 4 години
  Наименование Наименование
Belgique/Belgie/Belgien Neurologie Psychiatrie de l'adulte/
    Volwassen psychiatrie
Ceska republika Neurologie Psychiatrie
Danmark Neurologi eller medicinske Psykiatri
  nervesygdomme  
Deutschland Neurologie Psychiatrie und Psychotherapie
Eesti Neuroloogia Psuhhiaatria
     
Espana Neurologia Psiquiatria
France Neurologie Psychiatrie
Ireland Neurology Psychiatry
Italia Neurologia Psichiatria
     
Latvija Neirologija Psihiatrija
Lietuva Neurologija Psichiatrija
Luxembourg Neurologie Psychiatrie
Magyarorszag Neurologia Pszichiatria
Malta Newrologija Psikjatrija
Nederland Neurologie Psychiatrie
Osterreich Neurologie Psychiatrie
Polska Neurologia Psychiatria
Portugal Neurologia Psiquiatria
Romania Neurologie Psihiatrie
Slovenija Nevrologija Psihiatrija
Slovensko Neurologia Psychiatria
Suomi/Finland Neurologia/Neurologi Psykiatria/Psykiatri
Sverige Neurologi Psykiatri
United Kingdom Neurology General psychiatry
     
Държава Диагностична радиология Радиотерапия
  Минимален срок на обучение: 4 години Минимален срок на обучение: 4 години
  Наименование Наименование
Belgique/Belgie/Belgien Radiodiagnostic/Rontgendiagnose Radiotherapie-oncologie/Radiotherapie-oncologie
Ceska republika Radiologie a zobrazovaci metody Radiacni onkologie
Danmark Diagnostik radiologi eller rontgenundersogelse Onkologi
Deutschland (Diagnostische) Radiologie Strahlentherapie
Eesti Radioloogia Onkoloogia
     
Espana Radiodiagnostico Oncologia radioterapica
France Radiodiagnostic et imagerie medicale Oncologie radiotherapique
Ireland Diagnostic radiology Radiation oncology
Italia Radiodiagnostica Radioterapia
     
Latvija Diagnostiska radiologija Terapeitiska radiologija
Lietuva Radiologija Onkologija radioterapija
Luxembourg Radiodiagnostic Radiotherapie
Magyarorszag Radiologia Sugarterapia
Malta Radjologija Onkologija u Radjoterapija
Nederland Radiologie Radiotherapie
Osterreich Medizinische Radiologie-Diagnostik Strahlentherapie - Radioonkologie
Polska Radiologia i diagnostyka Radioterapia onkologiczna
  obrazowa  
Portugal Radiodiagnostico Radioterapia
Romania Radiologie- Radioterapie
  imagistica  
  medicala  
Slovenija Radiologija Radioterapija in onkologija
Slovensko Radiologia Radiacna onkologia
Suomi/Finland Radiologia/Radiologi Syopataudit/Cancersjukdomar
Sverige Medicinsk radiologi Tumorsjukdomar (allman onkologi)
United Kingdom Clinical radiology Clinical oncology
     
Държава Пластична хирургия Клинична
  Минимален срок на обучение: 5 биология
  години Минимален срок
    на обучение: 4
    години
  Наименование Наименование
Belgique/Belgi/Belgien Chirurgie plastique, Biologie
  reconstructrice et clinique/Klinische
  esthtique/Plastische, biologie
  reconstructieve en esthetische  
  heelkunde  
Ceska republika Plastick chirurgie  
Danmark Plastikkirurgi  
Deutschland Plastische (und sthetische)  
  Chirurgie  
Eesti Plastika- ja Laborimeditsiin
  rekonstruktiivkirurgia  
Espaa Ciruga plstica, esttica y Anlisis clnicos
  reparadora  
France Chirurgie plastique, Biologie mdicale
  reconstructrice et esthtique  
Ireland Plastic surgery  
Italia Chirurgia plastica e ricostruttiva Patologia clinica
Latvija Plastisk irurija  
Lietuva Plastin ir rekonstrukcin Laboratorin
  chirurgija medicina
Luxembourg Chirurgie plastique Biologie clinique
Magyarorszg Plasztikai (gsi) sebszet Orvosi
    laboratriumi
    diagnosztika
Malta Kirurija Plastika  
Nederland Plastische Chirurgie  
Osterreich Plastische Chirurgie Medizinische
    Biologie
Polska Chirurgia plastyczna Diagnostyka
    laboratoryjna
Portugal Cirurgia plstica e reconstrutiva Patologia clnica
Romania Chirurgie plastica microchirurgie reconstructiva Medicina de laborator
Slovenija Plastina, rekonstrukcijska in  
  estetska kirurgija  
Slovensko Plastick chirurgia Laboratrna
    medicna
Suomi/Finland Plastiikkakirurgia/Plastikkirurgi  
Sverige Plastikkirurgi  
United Kingdom Plastic surgery  
     
Държава Микробиология-бактериология Биохимия
  Минимален срок на обучение: Минимален срок на
  4 години обучение: 4 години
  Наименование Наименование
Belgique/Belgi/    
Belgien    
Ceska republika Lkask mikrobiologie Klinick biochemie
Danmark Klinisk mikrobiologi Klinisk biokemi
Deutschland Mikrobiologie (Virologie) und Laboratoriumsmedizin
  Infektionsepidemiologie  
Eesti    
  1. I ooo  
  2. ooo  
Espaa Microbiologa y parasitologa Bioqumica clnica
France    
Ireland Microbiology Chemical pathology
Italia Microbiologia e virologia Biochimica clinica
Latvija Mikrobioloija  
Lietuva    
Luxembourg Microbiologie Chimie biologique
Magyarorszg Orvosi mikrobiolgia  
Malta Mikrobijoloija Patoloija Kimika
Nederland Medische microbiologie Klinische chemie
Osterreich Hygiene und Mikrobiologie Medizinische und
    Chemische
    Labordiagnostik
Polska Mikrobiologia lekarska  
Portugal    
Romania ------ ------
Slovenija Klinina mikrobiologija Medicinska biokemija
Slovensko Klinick mikrobiolgia Klinick biochmia
Suomi/Finland Kliininen mikrobiologia/Klinisk Kliininen kemia/Klinisk
  mikrobiologi kemi
Sverige Klinisk bakteriologi Klinisk kemi
United Kingdom Medical microbiology and Chemical pathology
  virology  
     
Държава Имунология Гръдна хирургия
  Минимален Минимален срок на
  срок на обучение: 5 години
  обучение: 4  
  години  
  Наименование Наименование
Belgique/Belgi/   Chirurgie
Belgien   thoracique/Heelkunde
    op de thorax (*)
Ceska republika Alergologie a Kardiochirurgie
  klinick  
  imunologie  
Danmark Klinisk Thoraxkirurgi eller
  immunologi brysthulens kirurgiske
    sygdomme
Deutschland   Thoraxchirurgie
Eesti   Torakaalkirurgia
     
Espaa Immunologa Ciruga torcica
France   Chirurgie thoracique
    et cardiovasculaire
Ireland Immunology Thoracic surgery
  (clinical and  
  laboratory)  
Italia   Chirurgia toracica;
    Cardiochirurgia
Latvija Imunoloija Torakl irurija
Lietuva   Krtins chirurgija
Luxembourg Immunologie Chirurgie thoracique
Magyarorszg Allergolgia s Mellkassebszet
  klinikai  
  immunolgia  
Malta Immunoloija Kirurija
    Kardjo-Toraika
Nederland   Cardio-thoracale
    chirurgie
Osterreich Immunologie  
Polska Immunologia Chirurgia klatki
  kliniczna piersiowej
Portugal   Cirurgia cardiotorcica
Romania ------ Chirurgie
    toracica
Slovenija   Torakalna kirurgija
Slovensko Klinick Hrudnkov chirurgia
  imunolgia a  
  alergolgia  
Suomi/Finland   Sydn-ja
    rintaelinkirurgia/Hjrt-
    och thoraxkirurgi
Sverige Klinisk Thoraxkirurgi
  immunologi  
United Kingdom Immunology Cardo-thoracic
    surgery
     

Дати на отмяна по смисъла на чл. 27, параграф 3 на Директива 2005/36/ЕО:
(*) 1 януари 1983 г.

Държава Детска хирургия Съдова хирургия
  Минимален срок на Минимален срок на
  обучение: 5 години обучение: 5 години
  Наименование Наименование
Belgique/Belgi/   Chirurgie des vaisseaux/
Belgien   Bloedvatenheelkunde (*)
Ceska republika Dtsk chirurgie Cvn chirurgie
Danmark   Karkirurgi eller kirurgiske
    blodkarsygdomme
Deutschland Kinderchirurgie Gefchirurgie
Eesti Lastekirurgia Kardiovaskulaarkirurgia
Espaa Ciruga peditrica Angiologa y ciruga
    vascular
France Chirurgie infantile Chirurgie vasculaire
Ireland Paediatric surgery  
Italia Chirurgia pediatrica Chirurgia vascolare
Latvija Brnu irurija Asinsvadu irurija
Lietuva Vaik chirurgija Kraujagysli chirurgija
Luxembourg Chirurgie pdiatrique Chirurgie vasculaire
Magyarorszg Gyermeksebszet rsebszet
Malta Kirurgija Pedjatrika Kirurija Vaskolari
Nederland    
Osterreich Kinderchirurgie  
Polska Chirurgia dziecica Chirurgia naczyniowa
Portugal Cirurgia peditrica Cirurgia vascular
Romania Chirurgie Chirurgie
  pediatrica vasculara
Slovenija   Kardiovaskularna kirurgija
Slovensko Detsk chirurgia Cievna chirurgia
Suomi/Finland Lastenkirurgia/Barnkirurgi Verisuonikirurgia/Krlkirurgi
Sverige Barn- och ungdomskirurgi  
United Kingdom Paediatric surgery  
     

Дати на отмяна по смисъла на чл. 27, параграф 3 на Директива 2005/36/ЕО:
(*) 1 януари 1983 г.

Държава Кардиология Гастроентерология
  Минимален срок на Минимален срок на обучение: 4
  обучение: 4 години години
  Наименование Наименование
Belgique/Belgi/ Cardiologie Gastro-entrologie/Gastroenterologie
Belgien    
Ceska republika Kardiologie Gastroenterologie
Danmark Kardiologi Medicinsk gastroenterologi eller
    medicinske mavetarmsygdomme
Deutschland Innere Medizin und Innere Medizin und Schwerpunkt
  Schwerpunkt Gastroenterologie
  Kardiologie  
Eesti Kardioloogia Gastroenteroloogia
Espaa Cardiologa Aparato digestivo
France Pathologie Gastro-entrologie et hpatologie
  cardio-vasculaire  
Ireland Cardiology Gastro-enterology
Italia Cardiologia Gastroenterologia
Latvija Kardioloija Gastroenteroloija
Lietuva Kardiologija Gastroenterologija
Luxembourg Cardiologie et Gastro-enterologie
  angiologie  
Magyarorszg Kardiolgia Gasztroenterolgia
Malta Kardjoloija Gastroenteroloija
Nederland Cardiologie Leer van maag-darm-leverziekten
Osterreich    
Polska Kardiologia Gastrenterologia
Portugal Cardiologia Gastrenterologia
Romania Cardiologie Gastroen-
    terologie
Slovenija   Gastroenterologija
Slovensko Kardiolgia Gastroenterolgia
Suomi/Finland Kardiologia/Kardiologi Gastroenterologia/
    Gastroenterologi
Sverige Kardiologi Medicinsk gastroenterologi och
    hepatologi
United Kingdom Cardiology Gastro-enterology
     
Държава Ревматология Обща хематология
  Минимален срок на Минимален срок на
  обучение: 4 години обучение: 3 години
  Наименование Наименование
Belgique/Belgi/Belgien Rhumathologie/  
  reumatologie  
Ceska republika Revmatologie Hematologie a
    transfzn lkastv
Danmark Reumatologi Hmatologi eller
    blodsygdomme
Deutschland Innere Medizin und Innere Medizin und
  Schwerpunkt Rheumatologie Schwerpunkt
    Hmatologie und
    Onkologie
Eesti Reumatoloogia Hematoloogia
Espaa Reumatologa Hematologa y
    hemoterapia
France Rhumatologie  
Ireland Rheumatology Haematology
    (clinical and
    laboratory)
Italia Reumatologia Ematologia
Latvija Reimatoloija Hematoloija
Lietuva Reumatologija Hematologija
Luxembourg Rhumatologie Hmatologie
Magyarorszg Reumatolgia Haematolgia
Malta Rewmatoloija Ematoloija
Nederland Reumatologie  
Osterreich    
Polska Reumatologia Hematologia
Portugal Reumatologia Imuno-hemoterapia
Romania Reumatologie Hematologie
Slovenija    
Slovensko Reumatolgia Hematolgia a
    transfziolgia
Suomi/Finland Reumatologia/Reumatologi Kliininen
    hematologia/Klinisk
    hematologi
Sverige Reumatologi Hematologi
United Kingdom Rheumatology Haematology
     
Държава Ендокринология Физиотерапия
  Минимален срок на обучение: Минимален срок на
  3 години обучение: 3 години
  Наименование Наименование
Belgique/Belgi/   Mdecine physique et
Belgien   radaptation/Fysische
    geneeskunde en
    revalidatie
Ceska republika Endokrinologie Rehabilitan a fyzikln
    medicna
Danmark Medicinsk endokrinologi eller  
  medicinske hormonsygdomme  
Deutschland Innere Medizin und Physikalische und
  Schwerpunkt Endokrinologie Rehabilitative Medizin
  und Diabetologie  
Eesti Endokrinoloogia Taastusravi ja fsiaatria
Espaa Endocrinologa y nutricin Medicina fsica y
    rehabilitacin
France Endocrinologie, maladies Rducation et radaptation
  mtaboliques fonctionnelles
Ireland Endocrinology and diabetes  
  mellitus  
Italia Endocrinologia e malattie del Medicina fisica e
  ricambio riabilitazione
Latvija Endokrinoloija Rehabilitoloija Fizisk
    rehabilitcija Fizikl medicna
Lietuva Endokrinologija Fizin medicina ir
    reabilitacija
Luxembourg Endocrinologie, maladies du Rducation et radaptation
  mtabolisme et de la nutrition fonctionnelles
Magyarorszg Endokrinolgia Fizioterpia
Malta Endokrinoloija u Dijabete  
Nederland   Revalidatiegeneeskunde
Osterreich   Physikalische Medizin
Polska Endokrynologia Rehabilitacja medyczna
Portugal Endocrinologia Fisiatria ou Medicina
    fsica e de reabilitao
Romania Endocrinologie Recuperare, medicina fizica si balneologie
Slovenija   Fizikalna in
    rehabilitacijska medicina
Slovensko Endokrinolgia Fyziatria, balneolgia a
    lieebn rehabilitcia
Suomi/Finland Endokrinologia/Endokrinologi Fysiatria/Fysiatri
Sverige Endokrina sjukdomar Rehabiliteringsmedicin
United Kingdom Endocrinology and diabetes  
  mellitus  
     
Държава Невропсихиатрия Дермато-венерология
  Минимален срок Минимален срок на обучение:
  на обучение: 5 3 години
  години  
  Наименование Наименование
Belgique/Belgi/ Neuropsychiatrie Dermato-vnrologie/Dermato-venerologie
Belgien (*)  
Ceska republika   Dermatovenerologie
Danmark   Dermato-venerologi eller hud- og
    knssygdomme
Deutschland Nervenheilkunde Haut- und Geschlechtskrankheiten
  (Neurologie und  
  Psychiatrie)  
Eesti   Dermatoveneroloogia
Espaa   Dermatologa mdico-quirrgica y
    venereologa
France Neuropsychiatrie Dermatologie et vnrologie
  (**)  
Ireland    
Italia Neuropsichiatria Dermatologia e venerologia
  (***)  
Latvija   Dermatoloija un veneroloija
Lietuva   Dermatovenerologija
Luxembourg Neuropsychiatrie Dermato-vnrologie
  (****)  
Magyarorszg   Brgygyszat
Malta   Dermato-venerejoloija
Nederland Zenuw- en Dermatologie en venerologie
  zielsziekten (*****)  
Osterreich Neurologie und Haut- und Geschlechtskrankheiten
  Psychiatrie  
Polska   Dermatologia i wenerologia
Portugal   Dermatovenereologia
Romania ------ Dermato-
    venerologie
Slovenija   Dermatovenerologija
Slovensko Neuropsychiatria Dermatovenerolgia
Suomi/Finland   Ihotaudit ja allergologia/Hudsjukdomar
    och allergologi
Sverige   Hud- och knssjukdomar
United Kingdom    
     

Дати на отмяна по смисъла на чл. 27, параграф 3 от Директива 2005/36/ЕО:

(*) 1 август 1987 г. с изключение на лицата, които са започнали своето обучение преди тази дата
(**) 31 декември 1971 г.
(***) 31 октомври 1999 г.
(****) Повече не се издават удостоверения за професионална квалификация за обучения, започнали след 5 март 1982 г.
(*****) 9 юли 1984 г.
   
Държава Радиология Детска психиатрия
  Минимален срок Минимален срок на обучение:
  на обучение: 4 4 години
  години  
  Наименование Наименование
Belgique/Belgi/Belgien   Psychiatrie
    infanto-juvnile/Kinder- en
    jeugdpsychiatrie
Ceska republika   Dtsk a dorostov psychiatrie
Danmark   Brne- og ungdomspsykiatri
Deutschland Radiologie Kinder- und Jugendpsychiatrie
    und -psychotherapie
Eesti    
Espaa Electrorradiologa  
France Electro-radiologie Pdo-psychiatrie
  (*)  
Ireland Radiology (**) Child and adolescent
    psychiatry
Italia Radiologia Neuropsichiatria infantile
Latvija   Brnu psihiatrija
Lietuva   Vaik ir paaugli psichiatrija
Luxembourg lectroradiologie Psychiatrie infantile
  (***)  
Magyarorszg Radiolgia Gyermek-s ifjsgpszichitria
Malta    
Nederland Radiologie (****)  
sterreich Radiologie  
Polska   Psychiatria dzieci i modziey
Portugal Radiologia Pedopsiquiatria
Romania ------ Psihiatrie
    pediatrica
Slovenija   Otroka in mladostnika
    psihiatrija
Slovensko   Detsk psychiatria
Suomi/Finland   Lastenpsykiatria/Barnpsykiatri
Sverige   Barn- och ungdomspsykiatri
United Kingdom   Child and adolescent
    psychiatry
     

Дати на отмяна по смисъла на чл. 27, параграф 3 от Директива 2005/36/ЕО:

(*) 3 декември 1971 г.
(**) 31 октомври 1993 г.
(***) Повече не се издават удостоверения за професионална квалификация за обучения, започнали след 5 март 1982 г.
(****) 8 юли 1984 г.
   
Държава Гериатрия Бъбречни
  Минимален срок заболявания
  на обучение: 4 Минимален срок на
  години обучение: 4 години
  Наименование Наименование
Belgique/Belgi/    
Belgien    
Ceska republika Geriatrie Nefrologie
Danmark Geriatri eller Nefrologi eller
  alderdommens medicinske
  sygdomme nyresygdomme
Deutschland   Innere Medizin und
    Schwerpunkt
    Nephrologie
Eesti   Nefroloogia
Espaa Geriatra Nefrologa
France   Nphrologie
Ireland Geriatric Nephrology
  medicine  
Italia Geriatria Nefrologia
Latvija   Nefroloija
Lietuva Geriatrija Nefrologija
Luxembourg Griatrie Nphrologie
Magyarorszg Geritria Nefrolgia
Malta erjatrija Nefroloija
Nederland Klinische  
  geriatrie  
Osterreich    
Polska Geriatria Nefrologia
Portugal   Nefrologia
Romania Geriatrie si Nefrologie
  gerontologie  
Slovenija   Nefrologija
Slovensko Geriatria Nefrolgia
Suomi/Finland Geriatria/Geriatri Nefrologia/Nefrologi
Sverige Geriatrik Medicinska
    njursjukdomar
    (nefrologi)
United Kingdom Geriatrics Renal medicine
     
Държава Заразни болести Социална медицина
  Минимален срок на Минимален срок на
  обучение: 4 години обучение: 4 години
  Наименование Наименование
Belgique/Belgi/Belgien    
Ceska republika Infekn lkastv Hygiena a epidemiologie
Danmark Infektionsmedicin Samfundsmedicin
Deutschland   ffentliches
    Gesundheitswesen
Eesti Infektsioonhaigused  
Espaa   Medicina preventiva y
    salud pblica
France   Sant publique et mdecine
    sociale
Ireland Infectious diseases Public health medicine
Italia Malattie infettive Igiene e medicina
    preventiva
Latvija Infektoloija  
Lietuva Infektologija  
Luxembourg Maladies Sant publique
  contagieuses  
Magyarorszg Infektolgia Megelz orvostan s
    npegszsgtan
Malta Mard Infettiv Saa Pubblika
Nederland   Maatschappij en
    gezondheid
Osterreich   Sozialmedizin
Polska Choroby zakane Zdrowie publiczne,
    epidemiologia
Portugal Infecciologia Sade pblica
Romania Boli infecpioase Sanatate publica si management
Slovenija Infektologija Javno zdravje
Slovensko Infektolgia Verejn zdravotnctvo
Suomi/Finland Infektiosairaudet/ Terveydenhuolto/Hlsovrd
  Infektionssjukdomar  
Sverige Infektionssjukdomar Socialmedicin
United Kingdom Infectious diseases Public health medicine
     
Държава Фармакология Трудова медицина
  Минимален срок на Минимален срок на обучение: 4
  обучение: 4 години години
  Наименование Наименование
Belgique/Belgi/Belgien   Mdecine du
    travail/Arbeidsgeneeskunde
Ceska republika Klinick farmakologie Pracovn lkastv
Danmark Klinisk farmakologi Arbejdsmedicin
Deutschland Pharmakologie und Arbeitsmedizin
  Toxikologie  
Eesti    
Espaa Farmacologa clnica Medicina del trabajo
France   Mdecine du travail
Ireland Clinical Occupational medicine
  pharmacology and  
  therapeutics  
Italia Farmacologia Medicina del lavoro
Latvija   Arodslimbas
Lietuva   Darbo medicina
Luxembourg   Mdecine du travail
Magyarorszg Klinikai farmakolgia Foglalkozs-orvostan
    (zemorvostan)
Malta Farmakoloija Klinika Mediina Okkupazzjonali
  u t-Terapewtika  
Nederland   Arbeid en gezondheid,
    bedrijfsgeneeskundeArbeid en
    gezondheid,
    verzekeringsgeneeskunde
Osterreich Pharmakologie und Arbeits- und Betriebsmedizin
  Toxikologie  
Polska Farmakologia Medycyna pracy
  kliniczna  
Portugal   Medicina do trabalho
Romania Farmacologie Medicina
  clinica muncii
Slovenija   Medicina dela, prometa in porta
Slovensko Klinick farmakolgia Pracovn lekrstvo
Suomi/Finland Kliininen Tyterveyshuolto/Fretagshlsovrd
  farmakologia ja  
  lkehoito/Klinisk  
  farmakologi och  
  lkemedelsbehandling  
Sverige Klinisk farmakologi Yrkes- och miljmedicin
United Kingdom Clinical Occupational medicine
  pharmacology and  
  therapeutics  
     
Държава Алергология Ядрена медицина
  Минимален срок на Минимален срок на
  обучение: 3 години обучение: 4 години
  Наименование Наименование
Belgique/Belgi/Belgien   Mdecine
    nuclaire/Nucleaire
    geneeskunde
Ceska republika Alergologie a klinick Nuklern medicna
  imunologie  
Danmark Medicinsk allergologi Klinisk fysiologi og
  eller medicinske nuklearmedicin
  overflsomhedssygdomme  
Deutschland   Nuklearmedizin
Eesti    
Espaa Alergologa Medicina nuclear
France   Mdecine nuclaire
Ireland    
Italia Allergologia ed Medicina nucleare
  immunologia clinica  
Latvija Alergoloija  
Lietuva Alergologija ir klinikin  
  imunologija  
Luxembourg   Mdecine nuclaire
Magyarorszg Allergolgia s klinikai Nukleris medicina (izotp
  immunolgia diagnosztika)
Malta   Mediina Nukleari
Nederland Allergologie en Nucleaire geneeskunde
  inwendige geneeskunde  
Osterreich   Nuklearmedizin
Polska Alergologia Medycyna nuklearna
Portugal Imuno-alergologia Medicina nuclear
Romania Alergologie si imunologie clinica Medicina nucleara
Slovenija   Nuklearna medicina
Slovensko Klinick imunolgia a Nuklerna medicna
  alergolgia  
Suomi/Finland   Kliininen fysiologia ja
    isotooppilketiede/Klinisk
    fysiologi och
    nuklermedicin
Sverige Allergisjukdomar Nuklermedicin
United Kingdom   Nuclear medicine
     
Държава Лицево-челюстна
  хирургия (basic
  medical training)
  Минимален срок на
  обучение: 5 години
  Наименование
Belgique/Belgi/  
Belgien  
Ceska republika Maxilofaciln
  chirurgie
Danmark  
Deutschland  
Eesti  
Espaa Ciruga oral y
  maxilofacial
France Chirurgie
  maxillo-faciale et
  stomatologie
Ireland  
Italia Chirurgia
  maxillo-facciale
Latvija Mutes, sejas un oku
  irurija
Lietuva Veido ir andikauli
  chirurgija
Luxembourg Chirurgie
  maxillo-faciale
Magyarorszg Szjsebszet
Malta  
Nederland  
Osterreich Mund- Kiefer- und
  Gesichtschirurgie
Polska Chirurgia
  szczekowo-twarzowa
Portugal Cirurgia
  maxilo-facial
Romania -----------
Slovenija Maxilofacilna
  kirurgija
Slovensko Maxilofacilna
  chirurgia
Suomi/Finland  
Sverige  
United Kingdom  
   
Държава Биохематология
  Минимален срок
  на обучение: 4
  години
  Наименование
Belgique/Belgi/Belgien  
Ceska republika  
Danmark Klinisk
  blodtypeserologi
  (*)
Deutschland  
Eesti  
Espaa  
France Hmatologie
Ireland  
Italia  
Latvija  
Lietuva  
Luxembourg Hmatologie
  biologique
Magyarorszg  
Malta  
Nederland  
Osterreich  
Polska  
Portugal Hematologia
  clinica
Romania -----------
Slovenija  
Slovensko  
Suomi/Finland  
Sverige  
United Kingdom  
   

Дати на отмяна по смисъла на чл. 27, параграф 3 на Директива 2005/36/ЕО:
(*) 1 януари 1983 г. с изключение на лицата, които за започнали своето обучение преди тази дата и са го завършили преди края на 1988 г.

Държава Дентална медицина Дерматология
  Минимален срок на Минимален
  обучение: 3 години срок на
    обучение: 4
    години
  Наименование Наименование
Belgique/Belgi/Belgien    
Ceska republika    
Danmark    
Deutschland    
Eesti    
Espaa Estomatologa  
France Stomatologie  
Ireland   Dermatology
Italia Odontostomatologia  
  (*)  
Latvija    
Lietuva    
Luxembourg Stomatologie  
Magyarorszg    
Malta   Dermatoloija
Nederland    
Osterreich    
Polska    
Portugal Estomatologia  
Romania ------ ------
Slovenija    
Slovensko    
Suomi/Finland    
Sverige    
United Kingdom   Dermatology
     

Дати на отмяна по смисъла на чл. 27, параграф 3 на Директива 2005/36/ЕО:
(*) 31 декември 1994 г.

Държава Венерология Тропическа
  Минимален срок на медицина
  обучение: 4 години Минимален
    срок на
    обучение: 4
    години
  Наименование Наименование
Belgique/Belgi/Belgien    
Ceska republika    
Danmark    
Deutschland    
Eesti    
Espaa    
France    
Ireland Genito-urinary medicine Tropical
    medicine
Italia   Medicina
    tropicale
Latvija    
Lietuva    
Luxembourg    
Magyarorszg   Trpusi
    betegsgek
Malta Mediina Uro-enetali  
Nederland    
Osterreich   Spezifische
    Prophylaxe und
    Tropenhygiene
Polska   Medycyna
    transportu
Portugal   Medicina
    tropical
Romania ------- ------
Slovenija    
Slovensko   Tropick
    medicna
Suomi/Finland    
Sverige    
United Kingdom Genito-urinary medicine Tropical
    medicine
     
Държава Коремна хирургия Спешна
  Минимален срок на медицина
  обучение: 5 години Минимален
    срок на
    обучение: 5
    години
  Наименование Наименование
Belgique/Belgi/Belgien Chirurgie  
  abdominale/Heelkunde op  
  het abdomen (*)  
Ceska republika   Traumatologie
    Urgentn
    medicna
Danmark Kirurgisk gastroenterologi  
  eller kirurgiske  
  mave-tarmsygdomme  
Deutschland Visceralchirurgie  
Eesti    
Espaa Ciruga del aparato  
  digestivo  
France Chirurgie viscrale et  
  digestive  
Ireland   Emergency
    medicine
Italia Chirurgia dell'apparato  
  digerente  
Latvija    
Lietuva Abdominalin chirurgija  
Luxembourg Chirurgie  
  gastro-entrologique  
Magyarorszg   Traumatolgia
Malta   Mediina
    tal-Aidenti u
    l-Emerenza
Nederland    
Osterreich    
Polska   Medycyna
    ratunkowa
Portugal    
Romania ------- Medicina
    de urgenta
Slovenija Abdominalna kirurgija  
Slovensko Gastroenterologick razov chirurgia
  chirurgia Urgentn
    medicna
Suomi/Finland Gastroenterologinen  
  kirurgia/Gastroenterologisk  
  kirurgi  
Sverige    
United Kingdom   Accident and
    emergency
    medicine
     

Дати на отмяна по смисъла на чл. 27, параграф 3 на Директива 2005/36/ЕО:
(*) 1 януари 1983 г.

Държава Клинична Дентална, орална и
  неврофизиология лицево-челюстна хирургия
  Минимален срок на (базово обучение по
  обучение: 4 години медицина и дентална
    медицина) (1)
    Минимален срок на
    обучение: 4 години
  Наименование Наименование
Belgique/Belgi/Belgien   Stomatologie et chirurgie
    orale et
    maxillo-faciale/Stomatologie
    en mond-, kaak- en
    aangezichtschirurgie
Ceska republika    
Danmark Klinisk neurofysiologi  
Deutschland   Mund-, Kiefer- und
    Gesichtschirurgie
Eesti    
Espaa Neurofisiologa clnica  
France    
Ireland Clinical Oral and maxillo-facial
  neurophysiology surgery
Italia    
Latvija    
Lietuva    
Luxembourg   Chirurgie dentaire, orale et
    maxillo-faciale
Magyarorszg   Arc-llcsont-szjsebszet
Malta Newrofijoloija Klinika Kirurija tal-gadam tal-wi
Nederland    
Osterreich    
Polska    
Portugal    
Romania ------- ------
Slovenija    
Slovensko    
Suomi/Finland Kliininen Suu- ja leukakirurgia/Oral
  neurofysiologia/Klinisk och maxillofacial kirurgi
  neurofysiologi  
Sverige Klinisk neurofysiologi  
United Kingdom Clinical Oral and maxillo-facial
  neurophysiology surgery
     

(1) Обучението, което завършва с удостоверения за професионална квалификация "специалист по дентална, орална и лицево-челюстна хирургия (базово обучение по медицина и дентална медицина), предполага завършване и валидиране на базовото обучение по медицина и, в допълнение, завършване и валидиране на базовото обучение по дентална медицина.

V. (Нов - ДВ, бр. 92 от 2007 г.) Доказателства за професионална квалификация на общопрактикуващи лекари:

Наименование на дипломата за общо-практикуващ лекар
БЕЛГИЯ/BELGIUM - Arrete ministeriel d'agrement de medecin generaliste/ministerieel erkenningsbesluit van huisarts
ЧЕШКА РЕПУБЛИКА/CZECH REPUBLIC - Diplom o specializaci vseobecne lekarstvi
ДАНИЯ/DENMARK - Tilladelse til at anvende betegnelsen alment praktiserende laege/Speciallage - I almen medicin
ГЕРМАНИЯ/GERMANY - Zeugnis uber die spezifische Ausbildung in der Allgemeinmedizin
ЕСТОНИЯ/ESTONIA - Diplom peremeditsiini erialal
ГЪРЦИЯ/GREECE - Ttitloz iatrkhz eidikotptaz genikhz iatrkhz iatrkhz
ИСПАНИЯ/SPAIN - Titulo de especialista en medicina familiar y comunitaria
ФРАНЦИЯ/FRANCE - Diplome d'Etat de docteur en medecine (avec document annexe attestant la formation specifique en medecine generale)
ИРЛАНДИЯ/IRELAND - Certificate of specific qualifications in general medical practice
ИТАЛИЯ/ITALY - Attestato di formazione specifica in medicina generale
КИПЪР/CYPRUS - Pistopoihtiko Anagnwrishz Genikou Iatrou
ЛАТВИЯ/LATVIA - Gimenes arsta sertifikats
ЛИТВА/LITHUANIA - Seimos gydytojo rezidenturos pazymejimas
ЛЮКСЕМБУРГ/LUXEMBOURG - Не съществува такова наименование поради факта, че Люксембург не осигурява това обучение
УНГАРИЯ/HUNGARY - Haziorvostan szakorvosa bizonyitvany
МАЛТА/MALTA - Tabib tal-familja
ХОЛАНДИЯ/NETHERLANDS - Certificaat van inschrijving in het register van erkende huisartsen van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der geneeskunst
АВСТРИЯ/AUSTRIA - Arzt fur Allgemeinmedizin
ПОЛША/POLAND - Diploma: Dyplom uzyskania tytuuu specjalisty w dziedzinie medycyny rodzinnej
ПОРТУГАЛИЯ/PORTUGAL - Diploma do internato complementar de clinica geral
РУМЪНИЯ/ROMANIA - Certificat de medic specialist medicina de familie
СЛОВЕНИЯ/SLOVENIA - Potrdilo o opravljeni specializaciji iz druzinske medicine
СЛОВАКИЯ/SLOVAKIA - Diplom o specializacii v odbore "vseobecne lekarstvo"
ФИНЛАНДИЯ/FINLAND - Todistus laakarin perusterveydenhuollon lisakoulutuksesta/Bevis om tillaggsutbildning av lakare i primarvard
ШВЕЦИЯ/SWEDEN - Bevis om kompetens som allmanpraktiserande lakare (Europalakare) utfardat av Socialstyrelsen
ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО/UNITED KINGDOM - Certificate of prescribed/equivalent experience
Наименование на професионалното звание за общопрактикуващ лекар
БЕЛГИЯ/BELGIUM - Medecin generaliste Huisarts
ЧЕШКА РЕПУБЛИКА/CZECH REPUBLIC - Vseobecny lekar
ДАНИЯ/DENMARK - Alment praktiserende laege/Speciallage I almen medicin
ГЕРМАНИЯ/GERMANY - Facharzt/Facharztin fur Allgemeinmedizin
ЕСТОНИЯ/ESTONIA - Perearst
ГЪРЦИЯ/GREECE - Iatroz me eidikothta geuikhz iatrikhz
ИСПАНИЯ/SPAIN - Especialista en medicina familiar y comunitaria
ФРАНЦИЯ/FRANCE - Medecin qualifie en medecine generale
ИРЛАНДИЯ/IRELAND - General medical practitioner
ИТАЛИЯ/ITALY - Medico di medicina generale
КИПЪР/CYPRUS - Iatroz Genikhz Iatrikhz
ЛАТВИЯ/LATVIA - gimenes (visparejas prakses) arsts
ЛИТВА/LITHUANIA - Seimos medicinos gydytojas
ЛЮКСЕМБУРГ/LUXEMBOURG - Medecin generaliste
УНГАРИЯ/HUNGARY - Haziorvostan szakorvosa
МАЛТА/MALTA - Mediсina tal-familja
ХОЛАНДИЯ/NETHERLANDS - Huisarts
АВСТРИЯ/AUSTRIA - Arzt fur Allgemeinmedizin
ПОЛША/POLAND - Specjalista w dziedzinie medycyny rodzinnej"
ПОРТУГАЛИЯ/PORTUGAL - Assistente de clinica geral
РУМЪНИЯ/ROMANIA - Medic specialist medicina de familie
СЛОВЕНИЯ/SLOVENIA - Specialist druzinske medicine/Specialistka druzinske medicine
СЛОВАКИЯ/SLOVAKIA - Vseobecny lekar
ФИНЛАНДИЯ/FINLAND - Yleislaakari/allmanlakare
ШВЕЦИЯ/SWEDEN - Allmanpraktiserande lakare (Europalakare)
ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО/UNITED KINGDOM - General medical practitioner


Приложение № 7 към чл. 4, ал. 2

(Изм. - ДВ, бр. 82 от 2006 г.)

І. Списък на доказателства за професионалната квалификация на лекари по дентална медицина с придобита специалност
1. Лекари по дентална медицина - специалисти по "Ортодонтия"


Държава Наименование на Институция, която Дата на
  специализацията издава документа за прилагане на
    квалификация директивите
1 2 3 4
Белгия/Belgique/Belgie/ Titre professionnel Ministre de la Sante 27 януари
Belgien particulier de dentiste publique/Minister 2005 г.
  specialiste en bevoegd voor  
  orthodontie/Bijzondere Volksgezondheid  
  beroepstitel van    
  tandarts specialist in de    
  orthodontie    
Чешка република/      
Ceska republika      
Дания/Danmark Bevis for tilladelse til at Sundhedsstyrelsen 28 януари
  betegne sig som Управление по 1980 г.
  specialtandlege i здравеопазване  
  ortodonti    
  Удостоверение за    
  разрешение да носи    
  означението    
  специализиран    
  зъболекар по    
  ортодонтия    
Германия/Deutschland Fachzahnarztliche   28 януари
  Anerkennung fur   1980 г.
  Kieferorthopadie    
  Сертификат за    
  квалификация по    
  ортодонтия    
       
Естония/Eesti Residentuuri Tartu Ulikool 1 май 2004 г.
  loputunnistus ortodontia Университетът в Тарту  
  erialal    
  Сертификат за    
  квалификация на    
  ортодонтия    


Испания/Espania Titre de spcialiste en Conseil National de 28 януари
  orthodontie l'Ordre des chirurgiens 1980 г.
  Звание за dentistes  
  специалист-ортодонт Национален  
    управителен съвет на  
    зъболекарите-хирурзи  
Ирландия/Ireland Certificate of specialist Competent authority 28 януари
  dentist in orthodontics recognised for this 1980 г.
  Свидетелство за purpose by the  
  специалист дентист по competent minister  
  ортодонтия Компетентният,  
    признат за целта орган  
    от съответния министър  
Италия/Italia Diploma di specialista Universita 21 май 2005 г.
  in Ortognatodonzia    


Латвия/Latvija "Sertifikats" - kompetentas Latvijas Arstu biedriba 1 май 2004 г.
  iestades izsniegts Латвийски лекарски  
  dokuments, kas съюз  
  apliecina, ka persona ir    
  nokartojusi sertifikacijas    
  eksamenu ortodontija    
  "Сертификат" -    
  документ, издаден от    
  компетентни    
  учреждения, който    
  подтвърждава, че    
  лицето е положило    
  сертификационен    
  изпит по специалност    
  ортодонт    
Литва/Lietuva Rezidenturos pazymjimas, Universitetas 1 май 2004 г.
  nurodantis suteikta Университети  
  gydytojo ortodonto    
  profesine kvalifikacija    
  Местно свидетелство,    
  удостоверяващо    
  професионална    
  квалификация    
  лекар-ортодонт    
Люксембург/Luxembourg      
Унгария/ Magyarorszag Fogszabalyozas Az Egeszsegugyi, Szocialis 1 май 2004 г.
  szakorvosa bizonyitvany es Csaladugyi Miniszterium  
  Удостоверение за illetekes testulete  
  лекар-специалист Компетентен орган на  
    Министерството на  
    здравеопазването  
Малта/Malta Certifikat ta' specjalista Kumitat ta' 1 май 2004 г.
  dentali fl-Ortodonzja Approvazzjoni dwar  
  Сертификат за Specjalisti  
  квалификация по Комисия за  
  ортодонтия регистриране на  
    медицински  
    специалисти на Малта  
Нидерландия/Nederland Bewijs van inschrijving Specialisten Registratie 28 януари
  als orthodontist in het Commissie (SRC) van 1980 г.
  Specialistenregister de Nederlandse  
  Удостоверение за Maatschappij tot  
  вписване на ортодонт bevordering der  
  в Специализирания Tandheelkunde  
  регистър Комисия за  
    регистриране на  
    специалисти на  
    Кралското  
    нидерландско  
    дружество за  
    насърчаване на  
    денталната медицина  
Австрия/Osterreich      
Полша/Polska Dyplom uzyskania tytulu Centrum Egzaminow 1 май 2004 г.
  specjalisty w dziedzinie Medycznych  
  ortodoncji Център за медицински  
  Диплома за изпити  
  придобиване на    
  званието "специалист    
  по ортодонтия"    
Португалия/Portugal      
Румъния/Romania      
Словения/Slovenija Potrdilo o opravljenem 1. Ministrstvo za 1 май 2004 г.
  specialisticnem izpitu iz zdravje  
  celjustne in zobne 2. Zdravniska zbornica  
  ortopedije Slovenije  
  Удостоверение за 1. Министерството на  
  положен практически здравеопазването  
  изпит след 2. Лекарската камара  
  практически стаж по на Словения  
  челюстна и дентална    
  ортопедия    
Словакия/Slovensko      
Финландия/Suomi/ Erikoishammaslaakarin 1. Helsingin yliopisto / 1 януари
Finland tutkinto, hampaiston Helsingfors universitet 1994 г.
  oikomishoito/ 2. Oulun yliopisto  
  specialtandlakarexamen, 3. Turun yliopisto  
  tandreglering 1. Университетът в  
  Диплома за Хелзинки  
  специалист зъболекар, 2. Университетът в  
  зъбна Оулу  
  ортопедия/ортодонтика 3. Университетът в  
    Турку  
Швеция/Sverige Bevis om Socialstyrelsen 1 януари
  specialistkompetens i Социална служба 1994 г.
  tandreglering    
  Удостоверение за    
  специалист зъболекар,    
  зъбна ортопедия и    
  ортодонтика    
Обединено Кралство/ Certificate of Completion Competent authority 28 януари
United Kingdom of specialist training in recognised for this 1980 г.
  orthodontics purpose  
  Свидетелство за Компетентният,  
  завършена определен за целта  
  специализация по орган  
  дентална ортопедия    
Швейцария/Switzerland diplome federal Departement federal de 1 юни 2002 г.
  d'orthodontiste, Diplom l'interieur.  
  als Kieferorthopade, Федералният отдел на  
  diploma di ortodontista вътрешните работи0}  
  Федерална диплома 0}  
  за ортодонт    
Исландия/Island      
Лихтенщайн/Liechtenstein      
Норвегия/Norway Bevis for gjennomgatt Odontologisk 1 януари
  spesialistutdanning i universitetsfakultet 1994 г.
  kjeveortopedi Одонтологичен  
  Свидетелство за взета университет/факултет  
  специалност по    
  лицево-челюстна    
  ортопедия    
       

2. Лекари по дентална медицина - специалисти по "Орална хирургия"

Държава Професионално звание Институция, която Дата на
    издава документа за прилагане на
    квалификация директивите
1 2 3 4
Белгия/Belgique/      
Belgie/Belgien      
Чешка      
република/Ceska      
republika      
Дания/Danmark Bevis for tilladelse til at Sundhedsstyrelsen 28 януари
  betegne sig som Управление по 1980 г.
  specialtandlege i здравеопазване  
  hospitalsodontologi    
  Удостоверение за    
  разрешение да носи    
  означението специализиран    
  зъболекар по болнична    
  одонтология    
Германия/ Fachzahnarztliche Landeszahnarztekammer 28 януари
Deutschland Anerkennung fur Oralchirurgie/ Провинциална 1980 г.
  Mundchirurgie зъболекарска камара  
  Удостоверение за    
  квалификация по орална    
  хирургия/ хирургия на    
  устната кухина    
Естония/Eesti      


Испания/Espania      
Франция/France      
Ирландия/Ireland Certificate of specialist Competent authority 28 януари
  dentist in oral surgery recognised for this 1980 г.
  Свидетелство за специалист purpose by the  
  по орална хирургия competent minister  
    Компетентният орган,  
    определен за целта от  
    министъра  
Италия/Italia Diploma di specialista in Universita 21 май 2005 г.
  Chirurgia Orale Университет  


Латвия/Latvija      
Литва/Lietuva Rezidenturos pazymjimas, Universitetas 1 май 2004 г.
  nurodantis suteikta burnos Университети  
  chirurgo profesine kvalifikacija    
  Диплома за придобиване на    
  специалност по орална    
  хирургия    
Люксембург/      
Luxembourg      
Унгария/ Dento alveolaris sebeszet Az Egeszsegugyi, Szocialis es 1 май 2004 г.
Magyarorszag szakorvosa bizonyitvany Csaladugyi Miniszterium  
  Удостоверение за вписване illetekes testulete  
  на челюстен хирург в Министерството на  
  Специализирания регистър здравеопазването и  
    социалните грижи  
Малта/Malta Certifikat ta' specjalista dentali Kumitat ta' Approvazzjoni 1 май 2004 г.
  fil-Kirurigja tal-alq dwar Specjalisti  
  Диплома за придобиване на Комисия за  
  званието "специалист по регистриране на  
  дентална хирургия" медицински  
    специалисти на Малта  
Нидерландия/ Bewijs van inschrijving als Specialisten Registratie 28 януари
Nederland kaakchirurg in het Commissie (SRC) van de 1980 г.
  Specialistenregister Nederlandse  
  Удостоверение за вписване Maatschappij tot  
  на челюстен хирург в bevordering der  
  Специализирания регистър Tandheelkunde  
    Комисия за  
    регистриране на  
    специалисти на  
    Кралското  
    нидерландско  
    дружество за  
    насърчаване на  
    зъболекарството  
Австрия/Osterreich      
Полша/Polska Dyplom uzyskania tytuu Centrum Egzaminow 1 май 2004 г.
  specjalisty w dziedzinie Medycznych  
  chirurgii stomatologicznej Център за медицински  
  Диплома за придобиване на изследвания  
  званието "специалист    
  стоматологичен хирург"    
       
Португалия/      
Portugal      
Румъния/Romania      
Словения/ Potrdilo o opravljenem 1. Ministrstvo za zdravje 1 май 2004 г.
Slovenija specialisticnem izpitu iz 2. Zdravniska zbornica  
  oralne kirurgije Slovenije  
  Удостоверение за положен 1. Министерството на  
  практически изпит след здравеопазването  
  практически стаж по орална 2. Лекарската камара на  
  хирургия Словения  
       
Словакия/      
Slovensko      
Финландия/ Erikoishammaslaakarin tutkinto, 1. Helsingin yliopisto / 1 януари
Suomi/Finland suuja leukakirurgia / Helsingfors 1994 г.
  specialtandlakarexamen, oral universitet  
  och maxillofacial kirurgi 2. Oulun yliopisto  
  Диплома за специалист 3. Turun yliopisto  
  зъболекар, челюстна и 1. Университетът в  
  орална хирургия Хелзинки  
    2. Университетът в Оулу  
    3. Университетът в  
    Турку  
Швеция/Sverige Bevis om Socialstyrelsen 1 януари
  specialistkompetens i Социалната служба 1994 г.
  tandsystemets kirurgiska    
  sjukdomar    
  Удостоверение за    
  специалист зъболекар    
Обединено Certificate of completion of Competent authority 28 януари
Кралство/ specialist training in oral recognised for this 1980 г.
United Kingdom surgery purpose  
  Свидетелство за завършена Компетентният орган,  
  специализация по орална определен за целта  
  хирургия    
Швейцария/      
Switzerland      
Исландия/      
Island      
Лихтенщайн/      
Liechtenstein      
Норвегия/      
Norway      
       

II. Изключения от Списъка на официални професионални квалификации на лекари по дентална медицина с придобита специалност:
1. Когато доказателствата за професионална квалификация "лекар по дентална медицина" не отговарят на минимума от изисквания за обучение, посочени в Директива 78/687/ЕИО, те се признават за достатъчни, ако държавите членки са ги издали преди датата по раздел I, колона 4 (въвеждането на Директива 78/687/ЕИО) и ако се придружават от сертификат, удостоверяващ, че притежателят му законосъобразно и ефективно е упражнявал професията "лекар по дентална медицина" с призната специалност за период от време, еквивалентен на два пъти разликата от продължителността на обучението по специалността, получено в държавата членка, от която произхожда притежателят, и минимално изисквания срок за обучение, включен в Директива 78/687/ЕИО.
2. Когато доказателствата за професионална квалификация или названията не са в съответствие с посочените в раздел I, те се признават като достатъчно доказателство, ако са придружени от сертификат, издаден от компетентните власти, доказващ, че:
а) доказателствата за професионална квалификация "лекар по дентална медицина" с призната специалност са издадени на базата на минималните изисквания за обучение, посочени в Директива 78/687/ЕИО, и
б) професионалната квалификация се счита за еквивалентна на посочената в раздел I.
3. В Германия:
Когато доказателствата за професионална квалификация на лекари по дентална медицина с придобита специалност, получена на територията на бившата Германска демократична република, не отговарят на минимума изисквания за обучение, посочени в Директива 78/687/ЕИО, те се признават за достатъчни, ако:
а) удостоверяват, че обучението е започнало преди 3 октомври 1990 г., и когато
б) дават право на притежателя си да упражнява професията "лекар по дентална медицина" с призната специалност на цялата територия на Германия както притежателите на доказателства за професионална квалификация, издадени от компетентни германски власти, и когато
в) се придружават от сертификат, издаден от компетентните германски органи, доказващ, че кандидатът - гражданин на държава членка, е упражнявал професията "лекар по дентална медицина с призната специалност" ефективно и законосъобразно за време, най-малко еквивалентно на два пъти разликата между продължителността на обучението за придобиване на специалност, прекарано в държавата членка, от която произхожда, или в друга държава членка, от която той идва, и минималната продължителност за обучение, включена в Директива 78/687/ЕИО.
4. В Естония:
Когато доказателствата за професионална квалификация на лекари по дентална медицина с придобита специалност, получена на територията на бившия Съветски съюз преди 20 август 1991 г. или след тази дата при обучение, което е започнало преди тази дата, те се признават, ако компетентните естонски органи докажат, че:
а) имат същата законова валидност на територията на Естония като естонските професионални квалификации относно достъпа и упражняването на професията "лекар по дентална медицина с призната специалност", и
б) кандидатът - гражданин на държава членка, ефективно и законосъобразно е упражнявал тази професия на територията на Естония в продължение най-малко на 3 последователни години през последните 5 години преди датата на издаване на сертификата.
5. В Латвия:
Когато доказателствата за професионална квалификация на лекари по дентална медицина с придобита специалност са придобити на територията на бившия Съветски съюз преди 21 август 1991 г. или след тази дата при обучение, което е започнало преди тази дата, те се признават, ако компетентните латвийски органи докажат, че:
а) имат същата законова валидност на територията на Латвия като латвийските професионални квалификации относно достъпа и упражняването на професията "лекар по дентална медицина с призната специалност", и
б) кандидатът - гражданин на държава членка, ефективно и законосъобразно е упражнявал тази професия на територията на Латвия в продължение най-малко на 3 последователни години през последните 5 години преди датата на издаване на сертификата.
6. В Литва:
Когато доказателствата за професионална квалификация на лекари по дентална медицина с придобита специалност са придобити на територията на бившия Съветски съюз преди 11 март 1990 г. или след тази дата при обучение, което е започнало преди тази дата, те се признават, ако компетентните литовски органи докажат, че:
а) имат същата законова валидност на територията на Литва като литовските професионални квалификации относно достъпа и упражняването на професията "лекар по дентална медицина с придобита специалност", и
б) кандидатът - гражданин на държава членка, ефективно и законосъобразно е упражнявал тази професия на територията на Литва в продължение най-малко на 3 последователни години през последните 5 години преди датата на издаване на сертификата.
7. В Словения:
Когато доказателствата за професионална квалификация на лекари по дентална медицина с придобита специалност са придобити на територията на бившата Югославия преди 25 юни 1991 г. или след тази дата при обучение, което е започнало преди тази дата, те се признават, ако компетентните словенски органи докажат, че:
а) имат същата законова валидност на територията на Словения като словенските професионални квалификации относно достъпа и упражняването на професията "лекар по дентална медицина с придобита специалност", и
б) кандидатът - гражданин на държава членка, ефективно и законосъобразно е упражнявал тази професия на територията на Словения в продължение най-малко на 3 последователни години през последните 5 години преди датата на издаване на сертификата.


Приложение № 8 към чл. 19, ал. 2

(Изм. - ДВ, бр. 82 от 2006 г.)


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
 
УДОСТОВЕРЕНИЕ
№ ....................
 
На основание чл. 19, ал. 2 от Наредбата за признаване на професионална квалификация по медицинска професия и на специализация в областта на здравеопазването,
 
ПРИЗНАВАМ:
 
професионална квалификация по професията ......................................................................................................................................................................................................
на ...........................................................................................................................................................................................................................................
(име, презиме, фамилия, ЕГН или ЛНЧ или № на документа за самоличност,
дата и място на раждане, гражданство)
 
Г-н/г-жа .......................................................................................................................................................................................................................................
е завършил/а ................................................................................................................................................................................................................................

(специалност)

и професионална квалификация ....................................................................................................................................................................................................................

(степен на висшето образование)

в ...........................................................................................................................................................................................................................................
(наименование на чуждестранното висше училище, издало документа; държавата)
в ...........................................................................................................................................................................................................................................
(наименование на институцията, издала документа; държавата)
и е включен/а в списъка по чл. 185 от Закона за здравето под № ................ от ...................... г.
 
Удостоверението служи за упражняване на медицинска професия на територията на Република България.
 
София, ............................... Министър:
(дата на издаване)  
   


Приложение № 9 към чл. 19, ал. 2

(Изм. - ДВ, бр. 82 от 2006 г.)


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
 
УДОСТОВЕРЕНИЕ
№ ....................
 
На основание чл. 19, ал. 2 от Наредбата за признаване на професионална квалификация по медицинска професия и на специализация в областта на здравеопазването
 
ПРИЗНАВАМ:
 
1. Придобита специализация по ...................................................................................................................................................................................................................
(медицинска специалност от номенклатурата на специалностите на наредбата по чл. 181 от Закона за здравето)
..........................................................................................................................................................................................................................................
(наименование на институцията, издала документа; държавата)
2. Проведено продължаващо обучение по ............................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................
(наименование на институцията, издала документа; държавата)
на ..........................................................................................................................................................................................................................................
(име, презиме, фамилия, ЕГН или ЛНЧ или № на документа за самоличност,
дата и място на раждане, гражданство)
 
Г-н/г-жа ..................................................................................................................................................................................................................................
е завършил/а .................................................................................................................................................................................................................................

(специалност)

и професионална квалификация ..................................................................................................................................................................................................................

(степен на висшето образование)

в ............................................................................................................................................................................................................................................
(наименование на висшето училище, издало документа; държавата)
в ............................................................................................................................................................................................................................................
(наименование на институцията, издала документа; държавата)
 
Удостоверението служи за упражняване на специализация или признаване на проведено продължаващо обучение на територията на Република България.
 
София, ............................... Министър:
(дата на издаване)  
   


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти