Logo Събота, 28 Ноември


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 35 ОТ 29 НОЕМВРИ 2005 Г. ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА МЕДИЦИНСКА ПРОФЕСИЯ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОТ ЧУЖДЕНЦИ, ПОКАНЕНИ ЗА НАУЧЕН ОБМЕН МЕЖДУ ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ

В сила от 09.12.2005 г.
Издадена от министъра на здравеопазването

Обн. ДВ. бр.99 от 9 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.79 от 29 Септември 2006г.

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията и редът за упражняване на медицинска професия в Република България от чужденци, поканени за научен обмен между лечебни заведения.

Чл. 2. (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Наредбата не се прилага за граждани на държави - членки на Европейския съюз, и другите държави от Европейското икономическо пространство.

Раздел II.
Упражняване на медицинска професия от чужденци, поканени за научен обмен между лечебни заведения


Чл. 3. Лечебните заведения в Република България могат да се договорят с чуждестранни лечебни заведения за приемане (за предоставяне) на медицински специалисти за научен обмен.


Чл. 4. Чужденците, поканени за научен обмен от българско лечебно заведение, могат да осъществяват медицинска професия в Република България при условията и по реда на тази наредба за срок не по-дълъг от 90 дни от датата на влизане в страната.


Чл. 5. (1) Чужденците, поканени на научен обмен от българско лечебно заведение, могат да упражняват медицинска професия в Република България, ако отговарят на следните изисквания:
1. имат завършено висше медицинско образование и признато право да упражняват медицинска професия в съответната държава;
2. имат петгодишен професионален стаж;
3. работят в изпращащото чуждестранно лечебно заведение.
(2) За осъществяване на определени медицински дейности, за които в Република България се изисква наличие на призната медицинска специалност, е необходимо лицата по ал. 1 да притежават и съответната медицинска специалност.


Чл. 6. Чужденците, поканени за научен обмен от лечебни заведения, имат право да упражняват медицинска професия в Република България само в приемащото лечебно заведение.


Чл. 7. Изпращащото и приемащото лечебно заведение договарят:
1. конкретните видове медицински и/или научни дейности, които изпратените лица могат да осъществяват в рамките на научния обмен;
2. срока на научния обмен;
3. други условия, свързани с научния обмен.


Чл. 8. (1) Изпращащото лечебно заведение представя на приемащото лечебно заведение в срок до един месец преди началото на научния обмен следните документи на поканеното лице:
1. копие на документ за самоличност;
2. документ за завършено висше образование и право да упражнява медицинска професия;
3. документ, удостоверяващ трудовия стаж.
(2) В случаите по чл. 5, ал. 2 се представя и документ за придобита медицинска специалност на поканеното лице.
(3) Документите по ал. 1 и 2 се легализират, превеждат и заверяват в съответствие с разпоредбите на международните договори на Република България с държавата, в която са издадени, а при липса на такива разпоредби - по общия ред за легализациите, преводите и заверките на документи и други книжа.


Чл. 9. Приемащото лечебно заведение е длъжно да осигури преводач на поканеното лице за времето на научния обмен.


Чл. 10. Лечебните заведения уведомяват Министерството на здравеопазването за всички постигнати договорености за научен обмен с чуждестранни лечебни заведения.

Раздел III.
Оказване на медицинска помощ от граждани на държава - членка на Европейския съюз, другите държави от Европейското икономическо пространство и Швейцария (Отм. - ДВ, бр. 79 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)


Чл. 11. (Отм. - ДВ, бр. 79 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)


Чл. 12. (Отм. - ДВ, бр. 79 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)


Чл. 13. (Отм. - ДВ, бр. 79 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)


Чл. 14. (Отм. - ДВ, бр. 79 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)


Чл. 15. (Отм. - ДВ, бр. 79 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)


Чл. 16. (Отм. - ДВ, бр. 79 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. "Научен обмен между лечебни заведения" е процес, при който медицински специалисти, работещи в едно лечебно заведение, осъществяват в рамките на определен период от време лечебна и/или научна дейност в друго лечебно заведение по силата на постигната договореност между изпращащото и приемащото лечебно заведение.
2. (отм. - ДВ, бр. 79 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)

Заключителни разпоредби


§ 2. (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Наредбата се издава на основание чл. 186, ал. 4 от Закона за здравето.


§ 3. (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА № 26 ОТ 12 СЕПТЕМВРИ 2006 Г. ЗА ВРЕМЕННО УПРАЖНЯВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОТ ГРАЖДАНИ НА ДЪРЖАВА - ЧЛЕНКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, И ДРУГИТЕ ДЪРЖАВИ ОТ ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО


(ОБН. - ДВ, БР. 79 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2007 Г.)

§ 3. Наредбата влиза в сила от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз.


Приложение към чл. 13, ал. 3

(Отм. - ДВ, бр. 79 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти