Logo Събота, 28 Ноември


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА ЗА КОНТРОЛА И КООРДИНАЦИЯТА НА КОНТРОЛА ВЪРХУ ВИНАТА, СПИРТА, ДЕСТИЛАТИТЕ И СПИРТНИТЕ НАПИТКИ

Приета с ПМС № 232 от 02.11.2005 г.

Обн. ДВ. бр.99 от 9 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.62 от 31 Юли 2007г., изм. ДВ. бр.110 от 21 Декември 2007г., изм. ДВ. бр.71 от 12 Август 2008г., изм. ДВ. бр.55 от 7 Юли 2017г.

Глава първа.
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ


Чл. 1. С тази наредба се уреждат:
1. (изм. - ДВ, бр. 110 от 2007 г.) контролът и координацията на контрола върху производството, получаването, преработката и търговията на гроздето, предназначено за производство на вино, на вина и винен оцет, на продуктите, получени от грозде и вино, на спирт, дестилати и спиртни напитки, както и контролът на лозаро-винарския потенциал;
2. (изм. - ДВ, бр. 110 от 2007 г.) редът и начинът за вземане на проби и методите за физико-химичен и микробиологичен анализ на гроздето, предназначено за производство на вино, на вина и винен оцет, на продуктите, получени от грозде и вино, на спирт, дестилати и спиртни напитки.

Чл. 2. (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.) Държавната политика в лозаро-винарския сектор се осъществява от министъра на земеделието, храните и горите чрез Изпълнителната агенция по лозата и виното (ИАЛВ), а по отношение на производството на спирт, дестилати и спиртни напитки - от министъра на икономиката и енергетиката.


Чл. 3. (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.) Министърът на земеделието, храните и горите ежегодно до 31 март внася за одобряване в Министерския съвет доклад за състоянието и извършения контрол в лозаро-винарския сектор.

Глава втора.
КОНТРОЛ И КООРДИНАЦИЯ НА КОНТРОЛА ВЪРХУ ПРОИЗВОДСТВОТО, ПОЛУЧАВАНЕТО, ПРЕРАБОТКАТА И ТЪРГОВИЯТА НА ГРОЗДЕТО, ПРЕДНАЗНАЧЕНО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ВИНО, НА ВИНАТА И НА ПРОДУКТИТЕ, ПОЛУЧЕНИ ОТ ГРОЗДЕ И ВИНО

Раздел I.
Общи условия


Чл. 4. (Изм. - ДВ, бр. 110 от 2007 г.) Контролът върху спазването на изискванията на Закона за виното и спиртните напитки (ЗВСН) и нормативните актове по прилагането му по отношение на лозовите насаждения, гроздето, предназначено за производство на вино, гроздовата мъст, продуктите от грозде и вино, вина и винен оцет се осъществява от ИАЛВ.


Чл. 5. (1) (Изм. - ДВ, бр. 110 от 2007 г.) За осъществяване на контрола по чл. 4 длъжностните лица от ИАЛВ извършват документални проверки и проверки на място на гроздопроизводителите, винопроизводителите и производителите на винен оцет, складовете за съхранение на грозде, вино и продукти от грозде и вино и винен оцет и на търговските обекти съгласно чл. 66а, ал. 1 и 2 ЗВСН.
(2) При извършване на проверките длъжностните лица от ИАЛВ имат правомощията, предоставени им от ЗВСН и актовете по прилагането му.

Раздел II.
Координация на контрола върху производството, получаването, преработката и търговията на гроздето, предназначено за производство на вино, на вината и на продуктите, получени от грозде и вино


Чл. 6. (1) При осъществяване на контролните си функции ИАЛВ си взаимодейства със:
1. Министерството на вътрешните работи;
2. Министерството на икономиката и енергетиката (МИЕ);
3. Министерството на транспорта;
4. регионалните и териториалните данъчни дирекции;
5. общинските служби "Земеделие и гори";
6. Агенция "Митници";
7. Министерството на здравеопазването;
8. (изм. - ДВ, бр. 110 от 2007 г.) Комисията за защита на потребителите (КЗП).
(2) Взаимодействието с органите по ал. 1 се осъществява в рамките на тяхната компетентност.
(3) Взаимодействието се осъществява както с националните, така и с регионалните структури на органите по ал. 1
(4) Освен от органите по ал. 1 ИАЛВ може да поиска съдействие от всички други централни и териториални органи и институции на изпълнителната власт и органите на местното самоуправление.


Чл. 7. (1) Преди започване на проверка изпълнителният директор на ИАЛВ писмено уведомява държавните органи по чл. 6 за вида на изискваното съдействие. В уведомлението се посочват обектът на проверката, нейният вид и продължителност и ангажираните с проверката държавни органи.
(2) Изпълнителният директор на ИАЛВ може да изиска от съответния държавен орган информация във връзка с проверката.
(3) Съответният орган предоставя на ИАЛВ исканата информация, както и заповед, с която се определят длъжностните лица, участващи в проверката. В случаите, когато обстоятелствата налагат извършването на спешни проверки, ръководителите на съответните органи осигуряват по възможност в най-кратък срок исканото от ИАЛВ съдействие.
(4) След всяка съвместна проверка участвалите в нея служители изготвят общ писмен доклад до изпълнителния директор на ИАЛВ.


Чл. 8. (1) (Изм. - ДВ, бр. 110 от 2007 г.) В случаите, когато контролен орган, различен от ИАЛВ, планира извършването на проверка на производители и/или търговци на грозде, вино, продукти от грозде и вино и винен оцет, той уведомява предварително изпълнителния директор на ИАЛВ и при необходимост изисква от него съдействие.
(2) Съдействието по ал. 1 може да бъде под формата на предоставяне на информация и/или участие на длъжностни лица от ИАЛВ при извършване на проверката.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 110 от 2007 г.) Взаимодействието между Агенция "Митници" и ИАЛВ по отношение на прилагането на ЗВСН и подзаконовите нормативни актове се урежда със съвместна заповед за взаимодействие, подписана от ръководителите на тези ведомства.


Чл. 9. Органите по чл. 6 уведомяват ИАЛВ за наложените санкции в 7-дневен срок от налагането на санкцията.

Глава трета.
КОНТРОЛ И КООРДИНАЦИЯ НА КОНТРОЛА ВЪРХУ ПРОИЗВОДСТВОТО НА СПИРТ, ДЕСТИЛАТИ И СПИРТНИ НАПИТКИ

Раздел I.
Контрол върху производството на спирт, дестилати и спиртни напитки


Чл. 10. Контролът върху производството на спирт, дестилати и спиртни напитки се осъществява от МИЕ.


Чл. 11. (1) За осъществяване на контрола по чл. 10 длъжностните лица от МИЕ извършват документални проверки и проверки на място на производителите на спирт, дестилати и спиртни напитки съгласно чл. 46, ал. 1 и 2 от Наредбата за условията и реда за регистриране и заличаване от регистъра, данните, подлежащи на вписване, начина на водене на дневниците, съдържанието и формата на декларациите на реколтата и стоковата наличност и контрола върху регистрираните лица и дейността им, приета с Постановление № 239 на Министерския съвет от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 81 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 1 и 78 от 2005 г.).
(2) При извършване на проверките длъжностните лица имат правомощията, предоставени им от ЗВСН и актовете по прилагането му.

Раздел II.
Координация на контрола върху производството на спирт, дестилати и спиртни напитки


Чл. 12. (1) При осъществяване на контролните си функции МИЕ си взаимодейства със:
1. Министерството на вътрешните работи;
2. (изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.) Министерството на земеделието, храните и горите;
3. Министерството на транспорта;
4. регионалните и териториалните данъчни дирекции;
5. Агенция "Митници";
6. Министерството на здравеопазването;
7. (изм. - ДВ, бр. 110 от 2007 г.) Комисията за защита на потребителите.
(2) Взаимодействието с органите по ал. 1 се осъществява в рамките на тяхната компетентност.
(3) Взаимодействието се осъществява както с националните, така и с регионалните структури на органите по ал. 1.
(4) Освен от органите по ал. 1 МИЕ може да поиска съдействие от всички други централни и териториални органи на изпълнителната власт и органите на местното самоуправление.


Чл. 13. (1) Преди започване на проверка МИЕ писмено уведомява държавните органи по чл. 12 за вида на изискваното съдействие. В случаите, когато обстоятелствата налагат извършването на спешни проверки, ръководителите на съответните органи осигуряват по възможност в най-кратък срок исканото от МИЕ съдействие.
(2) Министерството на икономиката и енергетиката може да изиска от съответния държавен орган информация във връзка с проверката.
(3) Съответният орган предоставя на МИЕ исканата информация, както и заповед, с която се определят длъжностните лица, участващи в проверката.


Чл. 14. (1) В случаите, когато контролен орган, различен от МИЕ, планира извършването на проверка на производители и/или търговци на спирт, дестилати и спиртни напитки, той уведомява предварително МИЕ и при необходимост изисква от него съдействие.
(2) Съдействието по ал. 1 може да бъде под формата на предоставяне на информация и/или участие на длъжностни лица от МИЕ при извършване на проверката.
(3) Взаимодействието между Агенция "Митници" и МИЕ по отношение на прилагането на разпоредбите на чл. 51 ЗВСН се урежда със съвместна заповед за взаимодействие, подписана от ръководителите на тези ведомства.


Чл. 15. Органите по чл. 12 уведомяват МИЕ за наложените санкции в 7-дневен срок от налагането на санкцията.

Глава четвърта.
КОНТРОЛ И КООРДИНАЦИЯ НА КОНТРОЛА ВЪРХУ ТЪРГОВИЯТА НА ДРЕБНО С ВИНО И БУТИЛИРАНИ СПИРТНИ НАПИТКИ

Раздел I.
Контрол върху търговията на дребно с вино, винен оцет и бутилирани спиртни напитки (Загл. доп. - ДВ, бр. 110 от 2007 г.)


Чл. 16. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 110 от 2007 г.) Контролът по спазване изискванията на чл. 44, ал. 2, чл. 44а и чл. 48, ал. 1 ЗВСН по отношение на търговията на дребно с вино, винен оцет и бутилирани спиртни напитки се извършва от КЗП към министъра на икономиката и енергетиката.


Чл. 17. (1) (Изм. - ДВ, бр. 110 от 2007 г.) За осъществяване на контрола по чл. 1 длъжностните лица от КЗП извършват документални проверки и проверки на място на търговците на вино и бутилирани спиртни напитки съгласно чл. 80 от Закона за защита на потребителите и за правилата за търговия.
(2) При извършване на проверките длъжностните лица имат правомощията, предоставени им от ЗВСН и актовете по прилагането му.

Раздел II.
Координация на контрола върху търговията на дребно с вино и бутилирани спиртни напитки


Чл. 18. (1) (Изм. - ДВ, бр. 110 от 2007 г.) При осъществяване на контролните си функции КЗП си взаимодейства със:
1. Министерството на икономиката и енергетиката;
2. Министерството на вътрешните работи;
3. (изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.) Министерството на земеделието, храните и горите;
4. Министерството на транспорта;
5. регионалните и териториалните данъчни дирекции;
6. Агенция "Митници";
7. Министерството на здравеопазването.
(2) Взаимодействието с органите по ал. 1 се осъществява в рамките на тяхната компетентност.
(3) Взаимодействието се осъществява както с националните, така и с регионалните структури на органите по ал. 1.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 110 от 2007 г.) Освен от органите по ал. 1 КЗП може да поиска съдействие от всички други централни и териториални органи на изпълнителната власт и органите на местното самоуправление.


Чл. 19. (1) (Изм. - ДВ, бр. 110 от 2007 г.) Преди започване на проверка КЗП писмено уведомява органите по чл. 18 за вида на изискваното съдействие. В случаите, когато обстоятелствата налагат извършването на спешни проверки, ръководителите на съответните органи осигуряват по възможност в най-кратък срок исканото от КЗП съдействие.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 110 от 2007 г.) Комисията за защита на потребителите може да изиска от съответния държавен орган информация във връзка с проверката.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 110 от 2007 г.) Съответният орган предоставя на КЗП исканата информация, както и заповед, с която се определят длъжностните лица, участващи в проверката.


Чл. 20. (1) (Изм. - ДВ, бр. 110 от 2007 г.) В случаите, когато контролен орган, различен от КЗП, планира извършването на проверка на търговци на вино и бутилирани спиртни напитки, той уведомява предварително КЗП и при необходимост изисква от нея съдействие.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 110 от 2007 г.) Съдействието по ал. 1 може да бъде под формата на предоставяне на информация и/или участие на длъжностни лица от КЗП при извършване на проверката.


Чл. 21. (Изм. - ДВ, бр. 110 от 2007 г.) Органите по чл. 18 уведомяват КЗП за наложените санкции в 7-дневен срок от налагането на санкцията.

Глава пета.
ВЗЕМАНЕ НА ПРОБИ И МЕТОДИ ЗА АНАЛИЗ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА СЪСТАВА НА ПРОДУКТИТЕ ПО ЗАКОНА ЗА ВИНОТО И СПИРТНИТЕ НАПИТКИ

Раздел I.
Общи условия и ред за вземане на проби


Чл. 22. Физико-химичен и микробиологичен анализ на продуктите, предмет на ЗВСН, се извършва върху проба от продукта, взета съгласно изискванията на наредбата.


Чл. 23. Приборите, инструментите и съдовете, които се използват за вземане на проби от напитките и продуктите по чл. 22, трябва:
1. да са изработени или вътрешно да са покрити с материали, разрешени за контакт с хранителни продукти, с антикорозионни свойства, устойчиви на въздействието на киселини, основи, дезинфекционни средства и други химически вещества;
2. да не отделят вещества, влияещи върху химическия състав, които действат антисептично, или да променят органолептиката на продукта;
3. да не създават условия за допълнително размножаване на микроорганизми и за отделяне на вещества, които да доведат до промяна на състава на пробата;
4. да се затварят така, че да изолират продукта в достатъчна степен от възможности за вторично биологично или химично замърсяване;
5. да са чисти, сухи, без механични замърсявания, здрави и да осигуряват запазване целостта на пробата.


Чл. 24. (1) Проба от продукти или напитки, налети в съдове с вместимост до 5 l, се оформя, като се вземат съдове от различни места на партидата. Броят на взетите съдове се определя от големината на производствената партида съгласно приложение № 1.
(2) Проба от продукти или напитки, налети в съдове с вместимост над 5 l, се оформя, като се вземат равни количества от горния, средния и долния слой на съдовете. Количествата се вземат с помощта на стъклена сонда с диаметър 15 - 25 mm или с бутилка, прикрепена на летва, чиято дължина е равна на дълбочината на съда. Сондата или бутилката се изплакват със същия продукт или напитка непосредствено преди вземането на пробата.
(3) Проба от продукти и напитки, разлети в бъчви до 1000 l, се оформя при условията на ал. 2 от всяка бъчва или през една до две бъчви при големи еднородни партиди.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 110 от 2007 г.) Проба от джибри се взема, като:
1. горният пласт се отстрани и се вземат проби от различни места и различни дълбочини на съда, като всяка проба тежи 0,5 - 1 кг; отделните проби се размесват добре в широк съд;
2. средна проба се оформя от общата проба по метода на диагоналното разделяне; размесените джибри се разстилат на равен слой под форма на нисък пресечен конус, който се разделя на 4 равни части с помощта на две перпендикулярни линии, прекарани през средата на пробата; джибрите от два срещуположни сектора се изхвърлят, а останалите две части се размесват и се разстилат;
3. средната проба за анализ представлява 600 - 900 грама джибри, получени при последователно прилагане на метода по т. 2;
4. пробата по т. 3 се поставя в 6 пластмасови или в 6 стъклени съда, които се затварят и етикетират.
(5) (Нова - ДВ, бр. 110 от 2007 г.) Проба от винени утайки се взема от всеки съд с помощта на сонда или чаша в количество 0,5 - 1 литър винена утайка. Утайката се събира в общ съд, където се размесва и се оформя средна проба в количество 3 - 4 литра. От така оформената средна проба от винена утайка се напълват 6 бутилки с обем 0,75 литра при рядка консистенция или 6 стъклени буркана с обем 0,5 литра при гъста консистенция.
(6) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 110 от 2007 г.) Количеството на пробата по ал. 2 и 3 не може да бъде по-малко от 8 l.
(7) (Нова - ДВ, бр. 110 от 2007 г.) Количеството на пробата по ал. 1 и 2 се взема от завършена производствена партида, която е вписана в Дневник № 6 за заприходена и реализирана продукция - приложение № 3 към чл. 31, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за регистриране и заличаване от регистъра, данните, подлежащи на вписване, начина на водене на дневниците, съдържанието и формата на декларациите за реколтата и стоковата наличност и контрола върху регистрираните лица и дейността им, приета с Постановление № 239 на Министерския съвет от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 81 от 2004 г.; изм., бр. 1, 78 и 90 от 2005 г.).


Чл. 25. (1) Количеството от продукта или напитката, взето по реда на чл. 24, се смесва в чист и сух съд с изключение на шумящите вина.
(2) Получената проба по ал. 1:
1. от вина и продукти от грозде и вино се налива в не по-малко от 10 бутилки с вместимост 0,70/0,75 l, изплакнати с продукта или напитката, от които е взета пробата;
2. от спирт, дестилати и спиртни напитки се налива в не по-малко от 9 бутилки с вместимост 0,70/0,75 l, изплакнати с продукта или напитката, от които е взета пробата.
(3) Бутилките се затварят с тапа или друго повторно неизползваемо затварящо устройство съгласно приложение № 2 към чл. 9, ал. 2, т. 2 от Наредбата за придружителните документи при превоз на грозде, местни и вносни вина, продукти от грозде и вино, спирт, дестилати и спиртни напитки, приета с Постановление № 208 на Министерския съвет от 2001 г. (обн., ДВ, бр. 82 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 64 от 2003 г., бр. 81 от 2004 г. и бр. 78 от 2005 г.).
(4) Бутилките по ал. 2 се разпределят в полиетиленови пликове съобразно предназначението им. Горният край на плика се прегъва и сгъва под формата на хармоника, като сгънатата част се перфорира. През перфорирания отвор или върху прегънатия край на плика се поставя пломба с етикет, която се стяга и захваща едновременно плика с етикета.
(5) Върху бутилките по ал. 2 се поставят етикети с номер, който съответства на пломбата по ал. 4.
(6) Проба от шумящи вина се взема по реда на ал. 1, като бутилките се разпределят по реда на ал. 3.
(7) Пробата се маркира с етикет, на който се вписват следните означения:
1. наименованието на напитката или продукта;
2. наименованието, седалището и адресът на управление на производителя;
3. количеството и номерът на партидата и реколтата;
4. датата и мястото на вземане на пробата;
5. подписите на лицата, взели пробата;
6. номерът и датата на протокола за вземане на пробата.


Чл. 26. (1) Проба за извършване на физико-химичен и микробиологичен анализ могат да вземат:
1. производителят;
2. упълномощени длъжностни лица от
МИЕ вземат проби от спиртни напитки, подпомагани от длъжностни лица от Националния институт за изследване на вина и спиртни напитки;
3. упълномощени длъжностни лица от ИАЛВ;
4. (изм. - ДВ, бр. 110 от 2007 г.) упълномощени длъжностни лица от КЗП;
5. упълномощени длъжностни лица от Министерството на здравеопазването;
6. упълномощени длъжностни лица от Агенция "Митници".
(2) Производителят взема проба от продуктите или напитките по чл. 22, предназначени за вътрешния пазар или за износ, за оформяне на партида с протокол от изпитване.
(3) Проба от продуктите или напитките по чл. 22 се взема в присъствието на лицето, което извършва производство и/или търговия, на негов технолог или на упълномощено от него лице.


Чл. 27. (1) За всяка взета проба се съставя протокол. В протокола за вземане на пробата се вписват:
1. наименованието на фирмата, седалището и адресът на управление;
2. наименованието на контролния орган, седалището и адресът;
3. собственото, фамилното име, ЕГН и длъжността на лицата, взели пробата;
4. адресът на обекта, от който е взета пробата;
5. наименованието на напитката/продукта;
6. партидният номер и количеството на напитката/продукта и номерът на реколтата;
7. протоколът от изпитване на напитката/продукта, номер и датата, ако такъв вече е издаден;
8. документ за заприходяването в склада на напитката/продукта, номерът и датата;
9. начинът на вземане на пробата;
10. предназначението и маркировката на пробата;
11. вместимостта и броят на съдовете от пробата по предназначение;
12. името, фамилията, ЕГН и длъжността на лицето, присъствало на вземането на пробата;
13. мястото и датата на вземане на пробата;
14. подписите на лицата, взели пробата.
(2) В случаите по чл. 26, ал. 2 протоколът по ал. 1 се придружава от декларация по образец съгласно приложение № 2.
(3) Протоколът се съставя в три екземпляра по образец съгласно приложение № 3. Първият екземпляр от протокола остава у лицата по чл. 18, ал. 1, вторият екземпляр от протокола се изпраща в акредитирана лаборатория, в която ще се извършат изпитванията. Третият екземпляр от протокола се съхранява от производителя или търговеца.
(4) В случай че лицето, присъствало при вземането на пробата, откаже да подпише протокола по ал. 1, това обстоятелство се отбелязва в него и се удостоверява с подпис на свидетел съгласно изискванията на Закона за административните нарушения и наказания.
(5) Протоколът е официален документ. Вписаните в него обстоятелства се считат за верни до доказване на противното.


Чл. 28. (Изм. - ДВ, бр. 110 от 2007 г.) (1) Един от полиетиленовите пликове се изпраща за анализ в акредитираната лаборатория, като към него се прилага екземпляр от протокола по чл. 27.
(2) Останалите два плика се разпределят между производителя и контролния орган, когато пробата е взета в присъствието на контролен орган, или остават само за производителя - в останалите случаи.
(3) Двата плика се запазват за контролни цели и се съхраняват добре затворени в хоризонтално положение в помещение при температура от 12°С до 20°С до изчерпването на партидата за вината, продуктите от грозде и вино до 6 месеца от вземането на пробата за спирт, дестилати и спиртни напитки и до един месец - за джибрите и винените утайки.

Раздел II.
Методи за анализ


Чл. 29. (1) За извършване на физико-химичен и микробиологичен анализ се използват методи за текущо определяне и сравнителни методи за анализ съгласно приложение № 4 и/или № 5.
(2) В случай че в приложения № 4 и 5 няма методи за анализ за откриване или определяне съдържанието на вещество в даден продукт или напитка, се прилагат методи за анализ, признати с резолюция на Генералната асамблея на Международната организация по лозата и виното.
(3) В случай че няма методи за анализ по ал. 2, се прилагат методи в съответствие с препоръките на Международната организация по стандартизация (ISO), а в случай на необходимост - и други методи.
(4) Автоматизирани методи за физико-химичен и микробиологичен анализ се признават за еквивалентни на методите за анализ по приложения № 4 и 5, при условие че точността, повторяемостта и възпроизводимостта на резултатите са най-малко равни на резултатите, получени с методите за анализ по приложенията.
(5) Автоматизираните методи не се прилагат при оспорване на резултати от извършен физико-химичен и микробиологичен анализ.
(6) Автоматизираните методи за измерване на плътност, които се основават на принципа на честотния осцилатор, се признават за еквивалентни на методите за анализ за измерване на плътност по приложение № 4.


Чл. 30. За показатели, при които е допустимо използване на сравнителни методи за анализ (арбитражни методи за анализ) и методи за текущо определяне (обикновени методи за анализ), определящи са резултатите, получени при използване на сравнителните методи за анализ.

Раздел III.
Условия за извършване на физико-химичен и микробиологичен анализ


Чл. 31. Подготвената за анализ проба се съхранява при условия, които осигуряват предпазване от всякакво увреждане или разваляне.


Чл. 32. Преди извършване на физико-химичния и микробиологичния анализ пробата се хомогенизира.


Чл. 33. При физико-химичния и микробиологичния анализ за разреждане, за миене или за разтвори се използва дестилирана или деминерализирана вода със същата чистота.


Чл. 34. При физико-химичен и микробиологичен анализ се използва воден разтвор, когато се извършва разтваряне или разреждане, без допълнително указание за употреба на реактив.


Чл. 35. За физико-химичен и микробиологичен анализ се използват реактиви (вещества, препарати) с квалификация "чист за анализ" (ч.з.а.), освен ако е предвидено друго.


Чл. 36. Техническите устройства, чрез които се извършва физико-химичен и микробиологичен анализ, се състоят от апарати, предназначени за специфична употреба, и апарати, които отговарят на конкретни технически изисквания.


Чл. 37. При физико-химичния анализ се използва аналитична везна с минимална чувствителност 0,1 mg.


Чл. 38.(1) Резултатите от физико-химичния и микробиологичния анализ се изчисляват в грамове на хектолитър (g/hl), освен ако е предвидено друго.
(2) Всеки резултат се изразява с цифри толкова на брой след десетичната запетая, колкото изисква точността на използвания метод за анализ.
(3) Крайният резултат от физико-химичния и микробиологичния анализ представлява средна стойност от най-малко две определяния, които са били осъществени при посочената в приложение № 4 и/или приложение № 5 повторяемост на съответния метод.

Раздел IV.
Протокол от изпитване


Чл. 39. Резултатите от физико-химичния и микробиологичния анализ се отразяват в протокол от изпитване, издаден от акредитираната лаборатория, извършила анализа.


Чл. 40. (1) Протоколът от изпитване съдържа:
1. наименование на акредитираната лаборатория; седалище, адрес на управление;
2. номер и дата на издаване на протокола от изпитване;
3. наименование на напитката/продукта за изпитване;
4. наименование на производителя/вносителя, седалище и адрес на управление;
5. адрес на обекта, от който е взета пробата;
6. наименование на нормативния акт и/или номер на техническата спецификация или стандарта, съгласно които се извършва производството;
7. номер и количество на партидата и на реколтата;
8. брой на изпитаните бутилки от изследваната проба;
9. вид и вместимост на съда, от който е взета пробата;
10. лице, заявило изпитването, номер и дата на протокола за вземане на проба;
11. дата на получаване на пробите за изпитване;
12. наименование на показателите, физико-химични и/или микробиологични;
13. мерна единица на величината;
14. норма на показателя по действащ нормативен/стандартизационен документ;
15. резултати от изпитванията;
16. използван или използвани методи за анализ;
17. име и подпис на лицата, извършили анализа;
18. име и подпис на ръководителя на акредитираната лаборатория;
19. печат на акредитираната лаборатория, извършила анализа.
(2) Анализът по физико-химичните и микробиологичните показатели се извършва в зависимост от вида на продукта или напитката.


Чл. 41. (1) Изпитвателният протокол се издава за оформена партида.
(2) Срокът на действие на изпитвателния протокол е до изчерпването на партидата, за която е издаден.
(3) При извършване на енологични практики и обработки срокът на действие на изпитвателния протокол се прекратява преди изчерпването на партидата.


Чл. 42. (1) Контролните проби, за които е издаден изпитвателен протокол, се съхраняват при температура от 12 до 20°С.
(2) Срокът на съхранение на пробите е:
1. до изчерпване на партидата, но не по-малко от 1 година за проби, за които е издаден изпитвателен протокол по чл. 41, ал. 2;
2. до момента на извършване на енологични практики и обработки, но не по-малко от 6 месеца за проби, за които е издаден изпитвателен протокол по чл. 41, ал. 3.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на наредбата:
1. "Проба" е количеството вино, продукт от грозде и вино, спирт, дестилати и спиртна напитка, взето от оформена партида при условията на наредбата, притежаващо всички характеристики на партидата.
2. "Повторяемост" е стойността, под която с определена вероятност може да се очаква, че попада абсолютната разлика между два единични резултата от изпитването на проби с един и същ метод, получени от идентични изследвани вещества, при еднакви условия (в същата лаборатория, от същото лице, при използване на същата апаратура, в рамките на кратки периоди от време).
3. "Възпроизводимост" е стойността, под която с определена вероятност може да се очаква, че попада абсолютната разлика между два единични резултата от изпитването на проби с един и същ метод, при различни условия (в различни лаборатории, от различни лица, при използване на различна апаратура, в различно време).
4. "Граница на повторяемост" е стойността, под която се намира с вероятност 95 на сто абсолютната стойност на разликата между два резултата от изпитване, получени при условията на повторяемост (в същата лаборатория, от същото лице, при използване на същата апаратура, в рамките на кратък интервал от време съгласно ISO 3534-1).
5. "Граница на възпроизводимост" е стойността, под която се намира с вероятност 95 на сто абсолютната стойност на разликата между два резултата от изпитване, получени при условията на възпроизводимост (в различни лаборатории, от различни лица, при използване на различна апаратура, в различно време съгласно ISO 3534-1).
6. "Единичен резултат от изследване на проби" е стойността, получена при пълното и еднократно прилагане на използвания метод за изследване върху единична проба.
7. "Определена вероятност" е вероятността, равна на 95 на сто, освен когато е предвидено друго.
8. "Оформена партида" е количеството вино или продукти от грозде и вино, или спиртна напитка с общо търговско наименование, произведено при едни и същи условия, до 60 000 литра за вина с гарантирано и контролирано наименование за произход, до 150 000 литра за вина с гарантирано наименование за произход и трапезни вина с географско указание, до 300 000 литра за спирт и дестилати и до 150 000 литра за спиртни напитки, оформени в опаковки с максимален обем до 60 литра, затворени с неизползваеми повторно затварящи устройства или в съдове, предназначени за съхраняване и транспортиране в наливно състояние.

Заключителни разпоредби


§ 2. Наредбата се приема на основание чл. 66в, ал. 3 ЗВСН.


§ 3. (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.) Изпълнението на наредбата се възлага на министъра на земеделието, храните и горите и на министъра на икономиката и енергетиката.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 168 ОТ 23 ЮЛИ 2007 Г. ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА НАЦИОНАЛНОТО УПРАВЛЕНИЕ ПО ГОРИТЕ В ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 62 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 19.07.2007 Г.)

§ 6. В нормативните актове на Министерския съвет:
1. Думите "министърът на земеделието и горите" и "министъра на земеделието и горите" се заменят съответно с "министърът на земеделието и продоволствието" и "министъра на земеделието и продоволствието".
2. Думите "Министерството на земеделието и горите" и "Министерство на земеделието и горите" се заменят съответно с "Министерството на земеделието и продоволствието" и "Министерство на земеделието и продоволствието".
3. Думите "Националното управление по горите" и "Национално управление по горите" се заменят съответно с "Държавната агенция по горите" и "Държавна агенция по горите".
4. Думите "ръководителят на Националното управление по горите" и "началникът на Националното управление по горите" и думите "ръководителя на Националното управление по горите" и "началника на Националното управление по горите" се заменят съответно с "председателят на Държавната агенция по горите" и "председателя на Държавната агенция по горите".
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 9. Постановлението влиза в сила от 19 юли 2007 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 304 ОТ 14 ДЕКЕМВРИ 2007 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА КОНТРОЛА И КООРДИНАЦИЯТА НА КОНТРОЛА ВЪРХУ ВИНАТА, СПИРТА, ДЕСТИЛАТИТЕ И СПИРТНИТЕ НАПИТКИ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 232 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2005 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 110 ОТ 2007 Г.)

§ 11. Навсякъде в наредбата думите "Комисията по търговия и защита на потребителите" се заменят с "Комисията за защита на потребителите".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 194 ОТ 5 АВГУСТ 2008 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ТАРИФАТА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ ОТ НАЦИОНАЛНАТА СЛУЖБА ПО ЗЪРНОТО И ФУРАЖИТЕ КЪМ МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 71 ОТ 2008 Г.)

§ 5. В нормативните актове на Министерския съвет:
1. Думите "министърът на земеделието и продоволствието" и "министъра на земеделието и продоволствието" се заменят съответно с "министърът на земеделието и храните" и "министъра на земеделието и храните".
2. Думите "Министерството на земеделието и продоволствието" и "Министерство на земеделието и продоволствието" се заменят съответно с "Министерството на земеделието и храните" и "Министерство на земеделието и храните".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 130 ОТ 29 ЮНИ 2017 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 55 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 07.07.2017 Г.)

§ 70. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Приложение № 1 към чл. 24, ал. 1


Таблица за количествата на взетите проби от тихи вина, продукти от грозде и вино и спиртни напитки
 
Големина Количество на взетите проби
на партидата, l (брой проби)
  за съдове за съдове за съдове
  с вместимост с вместимост с вместимост
  от 0,7 до 1,5 l от 0,5 до 0,7 l от 0,2 до 0,5 l
до 500 до 5%, но не по- до 5%, но не по- до 10%, но не по-
  малко от 10 малко от 10 малко от 30
до 1000 до 2%, но не по- до 2%, но не по- до 5%, но не по-
  малко от 15 малко от 15 малко от 20
до 10 000 до 1%, но не до 1%, но не до 1%, но не
  повече от 20 повече от 20 повече от 30
над 10 000 до 30 до 30 до 40
       
 
Таблица за количествата на взетите проби от шумящи вина
 
Големина на    
партидата Количество на взетите проби Брой на анализираните
(брой бутилки) (брой бутилки) бутилки
до 500 6 3
до 1000 7 3
до 10 000 9 5
над 10 000 11 7
     


Приложение № 2 към чл. 27, ал. 2


ДЕКЛАРАЦИЯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Долуподписаният ....................................., ЕГН

                         (изписват се трите имена)

от гр./с. ......................, обл. .............................. бул. ..................., ул. ....................... № ......., кв. ..........,

(излишното се зачертава)

изпълнителен директор на .......................................................................................................................,

(изписват се името на дружеството, седалището и адресът на управление)

адрес ...........................................................................................................................................................,

 

Декларирам, че ..........................................................................................................................................,

(изписва се търговското наименование на виното, продукта от грозде и

вино, спирт, дестилат и спиртната напитка)

регион ......................................, реколта ............, партида № .................., количество ........................,

предоставено за извършване на физико-химичен и микробиологичен анализ, е произведено в съответствие с изискванията на Закона за виното и спиртните напитки и нормативната уредба по прилагането му.

 

При производството му са приложени само разрешени енологични практики и обработки.

Известна ми е отговорността за деклариране на неверни данни по чл. 313, ал. 1 от Наказателния кодекс.

 

Дата .......................................

Декларатор : ......................................................

 

(подпис)

 

 

Приложение № 3 към чл. 27, ал. 3

(Изм. - ДВ, бр. 110 от 2007 г.)

 

ПРОТОКОЛ ЗА ВЗЕМАНЕ НА ПРОБА

№ ......../.............. г.

 

 0 Производител/търговец

Фирма:

 

Седалище и адрес на управление: ....................................................... .......................................................

Лица, взели пробата:

 

(име, фамилия, ЕГН и длъжност)

 0 Контролен орган

Наименование на контролния орган ............................................

Седалище и адрес на контролния орган .......................................................

 

....................................................

 

1. Наименование и адрес на обекта: .......................................................................................................

 

2. Наименование на напитката/продукта: ..............................................................................................

......................................................................................................................................................................

Партида № ..............; бр. бутилки: ....................; бр. съдове .............................., обем ............ литра

Изпитвателен протокол № ..................................., дата: ........................................................................

Документ за заприходяване в склада № .........................., дата ............................................................

 

 

2. НАЧИН ЗА ВЗЕМАНЕ НА ПРОБАТА

а. използван уред: 0 сонда; 0 бутилка; 0 чист, сух съд;

б. пробата взета от: 0 цистерна; 0 контейнер; 0 потребителска опаковка;

в. пробата е предназначена за ФХМА* , ОА*  № пломба ......................................................................

 

 

3. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И МАРКИРОВКА НА ЛАБОРАТОРНАТА ПРОБА

0 ...... бр. бутилки от 0,70/0,75 l за анализ в акредитирана лаборатория

0 ...... бр. бутилки от 0,70/0,75 l за производителя/търговеца

0 ...... бр. бутилки от 0,70/0,75 l за контролния орган

0 ...... пробата е маркирана с етикет съгласно чл. 25, ал. 7 от Наредбата за контрол и координация на контрола по Закона за виното и спиртните напитки

 

4. ПРОБАТА Е ВЗЕТА В ПРИСЪСТВИЕТО НА:

0 производител/търговец   0 упълномощено лице   0 технолог

........................................................................................................................................................................

(име, фамилия, ЕГН и длъжност)

 

 

5. МЯСТО И ДАТА НА ВЗЕМАНЕ НА ПРОБАТА

Подписи на лицата, взели пробата:

1. .......................................................................

2. .......................................................................

 

 

 

Място и дата .......................................

Име и подпис на декларатора: .............................................................................................

 

 

Протоколът се издава в три екземпляра

Вярното се зачертава с кръстче

 

 

       
* ФХМА - физико-химичен и микробиологичен анализ. OA - органолептичен анализ.


Приложение № 4 към чл. 29, ал. 1, 4 и 6

(Изм. - ДВ, бр. 110 от 2007 г.)

Методи за анализ на вина, продукти от грозде и вино и винен оцет

1. Определяне на плътността и относителната плътност при 20°С

1. Определение
Плътността е масата на единица обем вино или мъст при 20°C. Тя се изразява в грамове на милилитър и се обозначава със символа r20°C.
Относителната плътност при 20°C (или относителната плътност 20°C/20°C) е отношението на масата на определен обем вино или мъст при 20°C към масата на същия обем вода при същата температура, изразено чрез десетично число. Обозначава се със символа d20°C20°C.

2. Принцип на метода
Плътността и относителната плътност при 20°C се измерват на проба за анализ чрез:
• пикнометър - сравнителен метод;
• ареометрия с използване на хидростатични везни - обикновени методи.
Забележка. За много точно измерване плътността трябва да бъде коригирана с отчитане на ефекта на серния диоксид, като се използва формулата:
r20°C = r"20°C - 0,0006 x S,

където:
r20°C - коригираната плътност;
r"20°C - наблюдаваната плътност;
S - общото количество серен диоксид в грамове на литър.

3. Предварителна обработка на пробата
Ако виното или продуктът от грозде и вино съдържа значителни количества въглероден диоксид, по-голямата част от него се отстранява чрез разбъркване на 250 ml от пробата в 1000 ml колба или чрез филтриране под вакуум с 2 g памучна вата, поставена в тръба-удължител.

4. Сравнителен метод
4.1. Апаратура
Обикновено лабораторно оборудване, в частност:
4.1.1. Пикнометър Pyrex (Могат да бъдат използвани други еквивалентни пикнометри) с вместимост приблизително 100 ml, с подвижен термометър, прикрепен чрез съединителен елемент от шлифовано стъкло, калибриран в десети от градуса в интервала от 10 до 30°C. Термометърът трябва да бъде стандартизиран (фигурата).
Фиг. Пикнометърът и неговият тариран флакон

Пикнометърът има странична тръба с дължина 25 mm и максимален вътрешен диаметър 1 mm, завършваща с коничен шлифован съединителен елемент. На тази странична тръба може да бъде поставена резервоарна пробка, състояща се от конична тръба със съединителна част от шлифовано стъкло и завършваща с изтеглена навън част. Тази пробка служи за разширителна камера.
Двете съединения от шлифовано стъкло към апарата следва да бъдат изработени много прецизно.
4.1.2. Тарираният флакон се състои от съд със същия външен обем (с точност 1 ml) както пикнометъра и с маса, равна на масата на пикнометъра, напълнен с течност с относително тегло 1,01 [разтвор на натриев хлорид 2,0% (m/v)].
Термоизолиран съд, който съответства точно на корпуса на пикнометъра.
4.1.3. Двублюдна везна с обхват поне 300 g и с чувствителност 0,1 mg или везни с едно блюдо с обхват поне 200 g и с чувствителност 0,1 mg.
4.2. Калибриране на пикнометъра
Калибрирането на пикнометъра включва определяне на:
- тарата на празния пикнометър;
- обема на пикнометъра при 20°C;
- масата на запълнения с вода пикнометър при 20°C.
4.2.1. Метод с използване на баланс на двублюдна везна
Тарираният флакон се поставя върху лявото блюдо на везните, а чистият и сух пикнометър с поставена резервоарна пробка - върху дясното блюдо. Към блюдото, в което се намира пикнометърът, се добавят тежести и се записва теглото p грама.
Пикнометърът с дестилирана вода с температура на околната среда се напълва и се поставя термометърът; пикнометърът се избърсва до сухо и се поставя в термично изолирания съд. Съдържанието му се разбърква чрез обръщане на съда, докато температурните показания на термометъра не станат постоянни. Наглася се точно нивото на горния ръб на страничната тръба. Страничната тръба се подсушава и се поставя резервоарната пробка; отчита се температурата t°C и ако е необходимо, се коригира неточността на температурната скала. Запълненият с вода пикнометър се претегля по отношение на тарата и се записва теглото p' (в грамове).
Изчисление (Пример за изчисления е даден в т. 6 на този раздел.):
Тариране на празния пикнометър:
Тарата за празния пикнометър е: p + m, където
m е масата на съдържащия се в пикнометъра въздух; m = 0,0012 (p - p').
Обемът при 20°C: V20°C = (p + m - p') Ft, където:
Ft е коефициент, който се взема от таблица I за температура t°C.
V20°C трябва да се знае с точност до ± 0,001 ml.
Масата на водата при 20°C:
M20°C = 0,998203 V20°C, където:
0,998203 е плътността на водата при 20°C.
4.2.2. Метод с използване на везни с едно блюдо
Определяне на:
• масата на чистия и сух пикнометър - P;
• масата на запълнения с вода пикнометър при t°C, следвайки процедурата, описана в т. 4.2.1 - P1;
• масата на тарирания флакон - T0.
Изчисления (Пример за изчисления е даден в т. 6 на този раздел.):
Отчитане на противотежестта за празния пикнометър:
Тарата на празния пикнометър е = P - m, където:
m е масата на съдържащия се в пикнометъра въздух;
m = 0,0012 (P1 - P).
Обемът при 20°C:
V20°C = [P1 - (P - m)] Ft, където:
F е коефициент, който се взема от таблица I за температура t°C.
Обемът при 20°C трябва да се знае с точност до ± 0,001 ml.
Масата на водата при 20°C:
M20°C = 0,998203 V20°C, където:
0,998203 е плътността на водата при 20°C.
4.3. Метод чрез измерване
4.3.1. Метод с използване на баланс на двублюдна везна
Пикнометърът с пробата, подготвена за анализ съгласно т.3, се претегля и се следва процедурата, описана в т. 4.2.1.
Ако p" е теглото в грамове, необходимо, за да се установи равновесие при t°C, масата на течността, която се съдържа в пикнометъра, e p + m - p".
Измерена плътност при t°C:

rt°C = (p + m - p") / V20°C.

Плътността при 20°C се изчислява, като се използва една от дадените коригиращи таблици в съответствие с вида на измерваната течност: сухо вино (таблица II), естествена или концентрирана мъст (таблица III), сладко вино (таблица IV).
Относителната плътност на виното 20°C/20°C се изразява, като плътността на виното при 20°C се раздели на 0,998203.
4.3.2. Метод с използване на везни с едно блюдо
Тарираният флакон се претегля и се приема, че масата му е равна на Т1.
dT се изчислява по формулата dT=Т1 - Т0.
Масата на празния пикнометър по време на измерването e P - m' + dT.
Пикнометърът с пробата, подготвена за анализ съгласно т. 3, се претегля и се следва процедурата, описана в т. 4.2.1. Ако масата му при t°C е P2 - масата на течността, която се съдържа в пикнометъра при t°C, e = P2 - (P - m + dT).
Плътността при t°C е:
rt°C = (P2 - (P - m + dT)) / V20°C.

Плътността на анализираната течност се изчислява при 20°C: сухо вино, мъст - естествена или концентрирана, сладко вино, както е описано в т. 4.3.1.
Относителната плътност 20°C/20°C се изчислява, като плътността при 20°C се раздели на 0,998203.
4.3.3. Повторяемостта на измерването на плътността:
при сухи и полусладки вина r = 0,00010,
а за сладки вина r = 0,00018.
4.3.4. Възпроизводимостта на измерването на плътността:
при сухи и полусладки вина R = 0,00037,
а за сладки вина R = 0,00045.

5. Обикновени методи
5.1. Ареометрия
5.1.1. Апаратура
5.1.1.1. Ареометър
По отношение на техните размери и градуиране ареометрите трябва да отговарят на стандартите на ISO.
Те трябва да имат цилиндричен резервоар и продълговата част с кръгло напречно сечение и с минимален диаметър 3 mm. За сухите вина те трябва да бъдат градуирани от 0,983 до 1,003, с маркировка на всеки 0,0010 и 0,0002. Всяка маркировка на 0,0010 трябва да бъде отдалечена от следващата съответна маркировка на минимум 5 mm. За измерване на плътността на обезалкохолени вина, сладки вина или мъст трябва да се използва набор от 5 ареометъра, градуирани от 1,000 до 1,030; 1,030 до 1,060; 1,060 до 1,090; 1,090 до 1,120 и 1,120 до 1,150. Тези ареометри трябва да бъдат градуирани по отношение на плътността при 20°C с маркировка поне на всеки 0,0010 и 1,0005, като всяка маркировка на 0,0010 трябва да бъде отдалечена от следващата съответна маркировка на минимум 3 mm.
Тези ареометри трябва да са градуирани по такъв начин, че показанията да се отчитат на върха на менискуса. Върху градуираната скала или на хартиения цилиндър вътре в резервоара трябва да има указания за градуирането на плътността или на относителното тегло при 20°C и за отчитането по горния край на менискуса. Ареометрите трябва да бъдат калибрирани от компетентен държавен орган, извършващ акредитация на лабораториите.
5.1.1.2. Калибриран термометър, градуиран на минимални интервали 0,5°C.
5.1.1.3. Измервателен цилиндър с вътрешен диаметър 36 mm и височина 320 mm, поддържан вертикално от опорни нивелиращи винтове.
5.1.2. Начин на работа
Техника на измерване
В мерителния цилиндър се наливат 250 ml от пробата за анализ, приготвена съгласно т. 5.1.1.3, и в него се вкарват термометърът и ареометърът. Отчита се температурата една минута след старателно разбъркване на пробата, за да се получи изравняване на температурата. Термометърът се изважда и се отчита измерената от ареометъра плътност при t°С след интервал от още една минута.
След това измерената плътност при t°C се коригира за 20°C с помощта на таблиците, приложими в случаите на сухи вина (таблица V), мъст (таблица VI) или вина, съдържащи захар (таблица VII).
Относителната плътност 20°C/20°C се получава, като плътността при 20°C се раздели на 0,998203.
5.2. Измерване на плътността с помощта на хидростатични везни
5.2.1. Апаратура
Хидростатични везни
Хидростатични везни с максимален товар най-малко 100 g и с чувствителност 0,1 mg.
Под всяко плато се закрепва поплавък от стъкло Pyrex (огнеупорно стъкло), с обем най-малко 20 ml, чрез окачване с нишка с диаметър не по-голям от 0,1 mm. Окаченият под дясното блюдо поплавък трябва да може да влезе в мерителния цилиндър, който има маркировка, посочваща нивото. Вътрешният диаметър на мерителния цилиндър трябва да е с поне 6 mm по-голям от този на поплавъка. Поплавъкът трябва да може да попада изцяло в обема на мерителния цилиндър, намиращ се под маркировката. Повърхността на измерваната течност да се пресича само от поддържащата нишка. Температурата на течността в мерителния цилиндър се измерва с помощта на термометър, градуиран със стъпка 0,2°C.
Могат да се използват и хидростатични везни с едно блюдо.
5.2.2. Начин на работа
5.2.2.1. Калибриране на хидростатичните везни
Двата поплавъка са във въздуха, везните се уравновесяват чрез поставяне на тежести в дясното блюдо. Записва се масата p.
Мерителният цилиндър се напълва с чиста вода до нивото на маркировката и се отчита температурата t°C след разклащане и престояване в продължение на две или три минути.
Равновесието на везните се възстановява чрез поставяне на тежести в дясното блюдо. Ако масата на тези тежести е p', обемът на поплавъка при 20°C се изчислява по формулата: V20°C = (p' - p)(F + 0,0012), където:
F е коефициентът, посочен в таблица I за температура t°C;
p и V20°C са характеристиките на поплавъка.
5.2.2.2. Метод на измерване
Десният поплавък се потапя в мерителния цилиндър, който е напълнен с вино (или мъст) до нивото на маркировката. Отчита се температурата t°C на виното (или мъстта) и се записва.
p" e масата, необходима за установяване на равновесие на везните.
Измерената плътност rt°C се изчислява по формулата:

rt°C = (p" - p/V + 0.0012.

Тази плътност се коригира за 20°C с помощта на таблици II, III или IV, ако поплавъкът е от стъкло Pyrex.

6. Пример за изчисляване на плътността при 20°C и относителната плътност (20°C/20°C) (сравнителен метод)
6.1. Пикнометрия с използване на равновесие с двублюдна везна
6.1.1. Калибриране на пикнометъра:
1. Претегляне на чистия и сух пикнометър:
Тарата = пикнометър + p
p = 104,9454 g.
2. Претегляне на пикнометъра, напълнен с вода при t°C:
Тарата = пикнометър + вода + p'
p' = 1,2396 g при t20,5°C
3. Изчисляване масата на съдържащия се в пикнометъра въздух:
m = 0,0012 (p - p')
m = 0,0012 (104,9454 - 1,2396) = 0,1244 g.
4. Специфични стойности, които следва да бъдат записани:
Тарата на празния пикнометър, p + m:
p + m = 104,9454 + 0,1244 = 105,0698 g.
Обемът при 20°C е = (p + m - p') Ft°C
F20,5°C = 1,001900
V20°C = (105,0698 - 1,2396) 1,001900 = 104,0275 ml
Масата на водата при 20°C е = 0,998203 V20°C
M20°C = 103,8405 g.
6.1.2. Определяне на плътността и на относителната плътност при 20°C/20°C на сухо вино.
p" = 1,2622 при 17,80°C

r17,80°C = (105,0698 - 1,2622) / 104,0275 = 0,99788 g/ml

Таблица II позволява да се изчисли r20°C, започвайки от rt°C, като се използва зависимостта:

r20°C = rt°C ± c / 1000 .

За t = 17,80°C и за алкохолна концентрация 11 об. % от таблицата се отчита c = 0,54

r20°C = 0,99788 - 0,54/1000 = 0,99734 g/ml

d20°C20°C = 0,99734 / 0,998203 = 0,99913.

6.2. Пикнометрия с използване на везни с едно блюдо
6.2.1. Калибриране на пикнометъра:
1. Теглото на чистия и сух пикнометър:
P = 67,7913 g.
2. Теглото на пикнометъра, напълнен с вода при t°C:
P1 = 169,2715 при 21,65°C
3. Масата на съдържащия се в пикнометъра въздух:
m = 0,0012 (P1 - P)
m = 0,0012 • 101,4802 = 0,1218 g.
4. Специфични стойности, които следва да бъдат запомнени:
Тарата на празния пикнометър е P - m:
P - m = 67,7913 - 0,1218 = 67,6695 g.
Обемът при 20°C = [P1 - (P - m)]Ft°C
F21,65°C = 1,002140
V20°C = (169,2715 - 67,6695) 1,002140
V20°C = 101,8194 ml
Масата на водата при 20°C е M20°C = 0,998203 V20°C
M20°C = 101,6364 g
Масата на тарирания флакон - T0:
T0 = 171,9160 g.
6.2.2. Определяне на плътността и на относителното тегло при 20°C/20°C на сухо вино
T1 = 171,9178 g
dT = 171,9178 - 171,9160 = 0,0018 g
P - m + dT = 67,6695 + 0,0018 = 67,6713 g
P2 = 169,2799 при 18°C

r18°C = 169,2799 - 67,6713 / 101,8194 = 0,99793 g/ml.
Таблица II позволява да се изчисли r20°C от rt°C, като се използва зависимостта:

r20°C = rt°C ± c/1000.

За t = 18°C и за алкохолна концентрация 11 об. % от таблицата се отчита c = 0,49

r20°C = 0,99793 - 0,49/1000 = 0,99744 g/ml

d20°C20°C = 0,99744/0,998203 = 0,99923.


Таблица I
 
Фактор F, с който се умножава масата на водата в пикнометъра, измерена при t°С, за да се преизчисли обемът на пикнометъра при 20°C
 
    F t°C F t°C F t°C F t°C F t°C F t°C F
  10,0 1,000398 13,0 1,000691 16,0 1,001097 19,0 1,001608 22,0 1,002215 25,0 1,002916 28,0 1,003704
  ,1 1,000406 ,1 1,000703 ,1 1,001113 ,1 1,001627 ,1 1,002238 ,1 1,002941 ,1 1,003731
  ,2 1,000414 ,2 1,000714 ,2 1,001128 ,2 1,001646 ,2 1,002260 ,2 1,002966 ,2 1,003759
  ,3 1,000422 ,3 1,000726 ,3 1,001144 ,3 1,001665 ,3 1,002282 ,3 1,002990 ,3 1,003787
  ,4 1,000430 ,4 1,000738 ,4 1,001159 ,4 1,001684 ,4 1,002304 ,4 1,003015 ,4 1,003815
  10,5 1,000439 13,5 1,000752 16,5 1,001175 19,5 1,001703 22,5 1,002326 25,5 1,003041 28,5 1,003843
  ,6 1,000447 ,6 1,000764 ,6 1,001191 ,6 1.001722 ,6 1,002349 ,6 1,003066 ,6 1,003871
Т ,7 1,000456 ,7 1,000777 ,7 1,001207 ,7 1,001741 ,7 1,002372 ,7 1,003092 ,7 1,003899
е ,8 1,000465 ,8 1,000789 ,8 1,001223 ,8 1,001761 ,8 1,002394 ,8 1,003117 ,8 1,003928
м ,9 1,000474 ,9 1,000803 ,9 1,001239 ,9 1,001780 ,9 1,002417 ,9 1,003143 ,9 1,003956
п 11,0 1,000483 14,0 1,000816 17,0 1,001257 20,0 1,001800 23,0 1,002439 26,0 1,003168 29,0 1,003984
е ,1 1,000492 ,1 1,000829 ,1 1,001273 ,1 1,001819 ,1 1,002462 ,1 1,003194 ,1 1,004013
р ,2 1,000501 ,2 1,000842 ,2 1,001290 ,2 1,001839 ,2 1,002485 ,2 1,003222 ,2 1,004042
а ,3 1,000511 ,3 1,000855 ,3 1,001306 ,3 1,001859 ,3 1,002508 ,3 1,003247 ,3 1,004071
т ,4 1,000520 ,4 1,000868 ,4 1,001323 ,4 1,001880 ,4 1,002531 ,4 1,003273 ,4 1,004099
у 11,5 1,000530 14,5 1,000882 17,5 1,001340 20,5 1,001900 23,5 1,002555 26,5 1,003299 29,5 1,004128
р ,6 1,000540 ,6 1,000895 ,6 1,001357 ,6 1,001920 ,6 1,002578 ,6 1,003326 ,6 1,004158
а ,7 1,000550 ,7 1,000909 ,7 1,001374 ,7 1,001941 ,7 1,002602 ,7 1,003352 ,7 1,004187
  ,8 1,000560 ,8 1,000923 ,8 1,001391 ,8 1,001961 ,8 1,002625 ,8 1,003379 ,8 1,004216
в ,9 1,000570 ,9 1,000937 ,9 1,001409 ,9 1,001982 ,9 1,002649 ,9 1,003405 ,9 1,004245
  12,0 1,000580 15,0 1,000951 18,0 1,001427 21,0 1,002002 24,0 1,002672 27,0 1,003432 30,0 1,004275
°C ,1 1,000591 ,1 1,000965 ,1 1,001445 ,1 1,002023 ,1 1,002696 ,1 1,003458    
  ,2 1,000601 ,2 1,000979 ,2 1,001462 ,2 1,002044 ,2 1,002720 ,2 1,003485    
  ,3 1,000612 ,3 1,000993 ,3 1,001480 ,3 1,002065 ,3 1,002745 ,3 1,003513    
  ,4 1,000623 ,4 1,001008 ,4 1,001498 ,4 1,002086 ,4 1,002769 ,4 1,003540    
  12,5 1,000634 15,5 1,001022 18,5 1,001516 21,5 1,002107 24,5 1,002793 27,5 1,003567    
  ,6 1,000645 ,6 1,001037 ,6 1,001534 ,6 1,002129 ,6 1,002817 ,6 1,003594    
  ,7 1,000656 ,7 1,001052 ,7 1,001552 ,7 1,002151 ,7 1,002842 ,7 1,003621    
  ,8 1,000668 ,8 1,001067 ,8 1,001570 ,8 1,002172 ,8 1,002866 ,8 1,003649    
  ,9 1,000679 ,9 1,001082 ,9 1,001589 ,9 1,002194 ,9 1,002891 ,9 1,003676    
                             
Таблица II
 
Температурна корекция (с) на плътността на сухо вино и обезалкохолено вино, измерена с пикнометър от Pyrex при t°С,
за да се отнесе резултатът към 20°C

r20 = rt ± c/1000

- изважда се, ако t°C е по-ниска от 20°С
- добавя се, ако t°С е по-висока от 20°С

  Алкохол в об. %
    0 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
  10 1,59 1,64 1,67 1,71 1,77 1,84 1,91 2,01 2,11 2,22 2,34 2,46 2,60 2,73 2,88 3,03 3,19 3,35 3,52 3,70 3,87 4,06 4,25 4,44
  11 1,48 1,53 1,56 1,60 1,64 1,70 1,77 1,86 1,95 2,05 2,16 2,27 2,38 2,51 2,63 2,77 2,91 3,06 3,21 3,36 3,53 3,69 3,86 4,03
  12 1,36 1,40 1,43 1,46 1,50 1,56 1,62 1,69 1,78 1,86 1,96 2,05 2,16 2,27 2,38 2,50 2,62 2,75 2,88 3,02 3,16 3,31 3,46 3,61
Т 13 1,22 1,26 1,28 1,32 1,35 1,40 1,45 1,52 1,59 1,67 1,75 1,83 1,92 2,01 2,11 2,22 2,32 2,44 2,55 2,67 2,79 2,92 3,05 3,18
е 14 1,08 1,11 1,13 1,16 1,19 1,23 1,27 1,33 1,39 1,46 1,52 1,60 1,67 1,75 1,84 1,93 2,03 2,11 2,21 2,31 2,42 2,52 2,63 2,74
м 15 0,92 0,96 0,97 0,99 1,02 1,05 1,09 1,13 1,19 1,24 1,30 1,36 1,42 1,48 1,55 1,63 1,70 1,78 1,86 1,95 2,03 2,12 2,21 2,30
п 16 0,76 0,79 0,80 0,81 0,84 0,86 0,89 0,93 0,97 1,01 1,06 1,10 1,16 1,21 1,26 1,32 1,38 1,44 1,51 1,57 1,64 1,71 1,78 1,85
е 17 0,59 0,61 0,62 0,63 0,65 0,67 0,69 0,72 0,75 0,78 0,81 0,85 0,88 0,95 0,96 1,01 1,05 1,11 1,15 1,20 1,25 1,30 1,35 1,40
р 18 0,40 0,42 0,42 0,43 0,44 0,46 0,47 0,49 0,51 0,53 0,55 0,57 0,60 0,63 0,65 0,68 0,71 0,74 0,77 0,81 0,84 0,87 0,91 0,94
а 19 0,21 0,21 0,22 0,22 0,23 0,23 0,24 0,25 0,26 0,27 0,28 0,29 0,30 0,32 0,33 0,34 0,36 0,37 0,39 0,41 0,42 0,44 0,46 0,47
т 20                                                
у 21 0,21 0,22 0,22 0,23 0,23 0,24 0,25 0,26 0,27 0,28 0,29 0,30 0,31 0,32 0,34 0,36 0,37 0,38 0,40 0,41 0,43 0,44 0,46 0,48
р 22 0,44 0,45 0,46 0,47 0,48 0,49 0,51 0,52 0,54 0,56 0,59 0,61 0,63 0,66 0,69 0,71 0,74 0,77 0,80 0,83 0,87 0,90 0,93 0,97
а 23 0,68 0,70 0,71 0,72 0,74 0,76 0,78 0,80 0,83 0,86 0,90 0,93 0,96 1,00 1,03 1,08 1,13 1,17 1,22 1,26 1,31 1,37 1,41 1,46
  24 0,93 0,96 0,97 0,99 1,01 1,03 1,06 1,10 1,13 1,18 1,22 1,26 1,31 1,36 1,41 1,47 1,52 1,58 1,64 1,71 1,77 1,84 1,90 1,97
в 25 1,19 1,23 1,25 1,27 1,29 1,32 1,36 1,40 1,45 1,50 1,55 1,61 1,67 1,73 1,80 1,86 1,93 2,00 2,08 2,16 2,24 2,32 2,40 2,48
  26 1,47 1,51 1,53 1,56 1,59 1,62 1,67 1,72 1,77 1,83 1,90 1,96 2,03 2,11 2,19 2,27 2,35 2,44 2,53 2,62 2,72 2,81 2,91 3,01
°C 27 1,75 1,80 1,82 1,85 1,89 1,93 1,98 2,04 2,11 2,18 2,25 2,33 2,41 2,50 2,59 2,68 2,78 2,88 2,98 3,09 3,20 3,31 3,42 3,53
  28 2,04 2,10 2,13 2,16 2,20 2,25 2,31 2,38 2,45 2,53 2,62 2,70 2,80 2,89 3,00 3,10 3,21 3,32 3,45 3,57 3,69 3,82 3,94 4,07
  29 2,34 2,41 2,44 2,48 2,53 2,58 2,65 2,72 2,81 2,89 2,99 3,09 3,19 3,30 3,42 3,53 3,65 3,78 3,92 4,05 4,19 4,33 4,47 4,61
  30 2,66 2,73 2,77 2,81 2,86 2,92 3,00 3,08 3,17 3,27 3,37 3,48 3,59 3,72 3,84 3,97 4,11 4,25 4,40 4,55 4,70 4,85 4,92 5,17
                                                   
Забележка. Тази таблица може да се използва за преизчисляване на относителната плътност d'20 в d2020.

Таблица III
 
Температурна корекция (с) на плътността на мъст и концентрирана мъст, измерена с пикнометър от Pyrex при t°С,
за да се отнесе резултатът към 20°C

r20 = rt ± c/1000

- изважда се, ако t°C е по-ниска от 20°С
- добавя се, ако t°С е по-висока от 20°С

  Плътност
    1,05 1,06 1,07 1,08 1,09 1,10 1,11 1,12 1,13 1,14 1,15 1,16 1,18 1,20 1,22 1,24 1,26 1,28 1,30 1,32 1,34 1,36
  10° 2,31 2,48 2,66 2,82 2,99 3,13 3,30 3,44 3,59 3,73 3,88 4,01 4,28 4,52 4,76 4,98 5,18 5,42 5,56 5,73 5,90 6,05
Т 11° 2,12 2,28 2,42 2,57 2,72 2,86 2,99 3,12 3,25 3,37 3,50 3,62 3,85 4,08 4,29 4,48 4,67 4,84 5,00 5,16 5,31 5,45
е 12° 1,92 2,06 2,19 2,32 2,45 2,58 2,70 2,82 2,94 3,04 3,15 3,26 3,47 3,67 3,85 4,03 4,20 4,36 4,51 4,65 4,78 4,91
м 13° 1,72 1,84 1,95 2,06 2,17 2,27 2,38 2,48 2,58 2,69 2,78 2,88 3,05 3,22 3,39 3,55 3,65 3,84 3,98 4,11 4,24 4,36
п 14° 1,52 1,62 1,72 1,81 1,90 2,00 2,09 2,17 2,26 2,34 2,43 2,51 2,66 2,82 2,96 3,09 3,22 3,34 3,45 3,56 3,67 3,76
е 15° 1,28 1,36 1,44 1,52 1,60 1,67 1,75 1,82 1,89 1,96 2,04 2,11 2,24 2,36 2,48 2,59 2,69 2,79 2,88 2,97 3,03 3,10
р 16° 1,05 1,12 1.18 1,25 1,31 1,37 1,43 1,49 1,55 1,60 1,66 1,71 1,81 1,90 2,00 2,08 2,16 2,24 2,30 2,37 2,43 2,49
а 17° 0,80 0,86 0,90 0,95 1,00 1,04 1,09 1,13 1,18 1,22 1,26 1,30 1,37 1,44 1,51 1,57 1,62 1,68 1,72 1,76 1,80 1,84
т 18° 0,56 0,59 0,62 0,66 0,68 0,72 0,75 0,77 0,80 0,83 0,85 0,88 0,93 0,98 1,02 1,05 1,09 1,12 1,16 1,19 1,21 1,24
у 19° 0,29 0,31 0,32 0,34 0,36 0,37 0.39 0,40 0,42 0,43 0,44 0,45 0,48 0,50 0,52 0,54 0,56 0,57 0,59 0,60 0,61 0,62
р 20°                                            
а 21° 0,29 0,30 0,32 0,34 0,35 0,37 0,38 0,40 0,41 0,42 0,44 0,46 0,48 0,50 0,53 0,56 0,58 0,59 0,60 0,61 0,62 0,62
  22° 0,58 0,61 0,64 0,67 0,70 0,73 0,76 0,79 0,81 0,84 0,87 0,90 0,96 1,00 1,05 1,09 1,12 1,15 1,18 1,20 1,22 1,23
в 23° 0,89 0,94 0,99 1,03 1,08 1,12 1,16 1,20 1,25 1,29 1,33 1,37 1,44 1,51 1,57 1,63 1,67 1,73 1,77 1,80 1,82 1,84
  24° 1,20 1,25 1,31 1,37 1,43 1,49 1,54 1,60 1,66 1,71 1,77 1,82 1,92 2,01 2,10 2,17 2,24 2,30 2,36 2,40 2,42 2,44
°C 25° 1,51 1,59 1,66 1,74 1,81 1,88 1,95 2,02 2,09 2,16 2,23 2,30 2,42 2,53 2,63 2,72 2,82 2,89 2,95 2,99 3,01 3,05
  26° 1,84 1,92 2,01 2,10 2,18 2,26 2,34 2,42 2,50 2,58 2,65 2,73 2,87 3,00 3,13 3,25 3,36 3,47 3,57 3,65 3,72 3,79
  27° 2,17 2,26 2,36 2,46 2,56 2,66 2,75 2,84 2,93 3,01 3,10 3,18 3,35 3,50 3,66 3,80 3,93 4,06 4,16 4,26 4,35 4,42
  28° 2,50 2,62 2,74 2,85 2,96 3,07 3,18 3,28 3,40 3,50 3,60 3,69 3,87 4,04 4,21 4,36 4,50 4,64 4,75 4,86 4,94 5,00
  29° 2,86 2,98 3,10 3,22 3,35 3,47 3,59 3,70 3,82 3,93 4,03 4,14 4,34 4,53 4,72 4,89 5,05 5,20 5,34 5,46 5,56 5,64
  30° 3,20 3,35 3,49 3,64 3,77 3,91 4,05 4,17 4,30 4,43 4,55 4,67 4,90 5,12 5,39 5,51 5,68 5,84 5,96 6,08 6,16 6,22
                                               
Забележка. Тази таблица може да се използва за преизчисляване на относителната плътност d'20 в d2020.
Таблица IV
 
Температурна корекция (с) на плътността на вина с остатъчна захар, с алкохолно съдържание над 13 об. %, измерена с пикнометър от Pyrex при t°С,
за да се отнесе резултатът към 20°C

r20 = rt ± c/1000

- изважда се, ако t°C е по-ниска от 20°С
- добавя се, ако t°С е по-висока от 20°С

    Алкохол 13 об. % Алкохол 15 об. % Алкохол 17 об. %
    плътност плътност плътност
    1,000 1,020 1,040 1,060 1,080 1,100 1,120 1,000 1,020 1,040 1,060 1,080 1,100 1,120 1,000 1,020 1,040 1,060 1,080 1,100 1,120
  10 2,36 2,71 3,06 3,42 3,72 3,96 4,32 2,64 2,99 3,36 3,68 3,99 4,30 4,59 2,94 3,29 3,64 3,98 4,29 4,60 4,89
  11 2,17 2,49 2,80 2,99 3,39 3,65 3,90 2,42 2,73 3,05 3,34 3,63 3,89 4,15 2,69 3,00 3,32 3,61 3,90 4,16 4,41
Т 12 1,97 2,25 2,53 2,79 3,05 3,29 3,52 2,19 2,47 2,75 3,01 3,27 3,51 3,73 2,42 2,70 2,98 3,24 3,50 3,74 3,96
е 13 1,78 2,02 2,25 2,47 2,69 2,89 3,09 1,97 2,21 2,44 2,66 2,87 3,08 3,29 2,18 2,42 2,64 2,87 3,08 3,29 3,49
м 14 1,57 1,78 1,98 2,16 2,35 2,53 2,70 1,74 1,94 2,14 2,32 2,52 2,69 2,86 1,91 2,11 2,31 2,50 2,69 2,86 3,03
п 15 1,32 1,49 1,66 1,82 1,97 2,12 2,26 1,46 1,63 1,79 1,95 2,10 2,25 2,39 1,60 1,77 1,93 2,09 2,24 2,39 2,53
е 16 1,08 1,22 1,36 1,48 1,61 1,73 1,84 1,18 1,32 1,46 1,59 1,71 1,83 1,94 1,30 1,44 1,58 1,71 1,83 1,95 2,06
р 17 0,83 0,94 1,04 1,13 1,22 1,31 1,40 0,91 1,02 1,12 1,21 1,30 1,39 1,48 1,00 1,10 1,20 1,30 1,39 1,48 1,56
а 18 0,58 0,64 0,71 0,78 0,84 0,89 0,95 0,63 0,69 0,76 0,83 0,89 0,94 1,00 0,69 0,75 0,82 0,89 0,95 1,00 1,06
т 19 0,30 0,34 0,37 0,40 0,43 0,46 0,49 0,33 0,37 0,40 0,43 0,46 0,49 0,52 0,36 0,39 0,42 0,46 0,49 0,52 0,54
у 20                                          
р 21 0,30 0,33 0,36 0,40 0,43 0,46 0,49 0,33 0,36 0,39 0,43 0,46 0,49 0,51 0,35 0,39 0,42 0,45 0,48 0,51 0,54
а 22 0,60 0,67 0,73 0,80 0,85 0,91 0,98 0,65 0,72 0,78 0,84 0,90 0,96 1,01 0,71 0,78 0,84 0,90 0,96 1,01 1,07
  23 0,93 1,02 1,12 1,22 1,30 1,39 1,49 1,01 1,10 1,20 1,29 1,38 1,46 1,55 1,10 1,19 1,29 1,38 1,46 1,55 1,63
в 24 1,27 1,39 1,50 1,61 1,74 1,84 1,95 1,37 1,49 1,59 1,72 1,84 1,95 2,06 1,48 1,60 1,71 1,83 1,95 2,06 2,17
  25 1,61 1,75 1,90 2,05 2,19 2,33 2,47 1,73 1,87 2,02 2,17 2,31 2,45 2,59 1,87 2,01 2,16 2,31 2,45 2,59 2,73
°C 26 1,94 2,12 2,29 2,47 2,63 2,79 2,95 2,09 2,27 2,44 2,62 2,78 2,94 3,10 2,26 2,44 2,61 2,79 2,95 3,11 3,26
  27 2,30 2,51 2,70 2,90 3,09 3,27 3,44 2,48 2,68 2,87 3,07 3,27 3,45 3,62 2,67 2,88 3,07 3,27 3,46 3,64 3,81
  28 2,66 2,90 3,13 3,35 3,57 3,86 4,00 2,86 3,10 3,23 3,55 3,77 3,99 4,20 3,08 3,31 3,55 3,76 3,99 4,21 4,41
  29 3,05 3,31 3,56 3,79 4,04 4,27 4,49 3,28 3,53 3,77 4,02 4,26 4,49 4,71 3,52 3,77 4,01 4,26 4,50 4,73 4,95
  30 3,44 3,70 3,99 4,28 4,54 4,80 5,06 3,68 3,94 4,23 4,52 4,79 5,05 5,30 3,95 4,22 4,51 4,79 5,07 5,32 5,57
                                             
    Алкохол 19 об. % Алкохол 21 об. %
    плътност плътност
    1,000 1,020 1,040 1,060 1,080 1,100 1,120 1,000 1,020 1,040 1,060 1,080 1,100 1,120  
  10 3,27 3,62 3,97 4,30 4,62 4,92 5,21 3,62 3,97 4,32 4,66 4,97 5,27 5,56  
  11 2,99 3,30 3,61 3,90 4,19 4,45 4,70 3,28 3,61 3,92 4,22 4,50 4,76 5,01  
Т 12 2,68 2,96 3,24 3,50 3,76 4,00 4,21 2,96 3,24 3,52 3,78 4,03 4,27 4,49  
е 13 2,40 2,64 2,87 3,09 3,30 3,51 3,71 2,64 2,88 3,11 3,33 3,54 3,74 3,95  
м 14 2,11 2,31 2,51 2,69 2,88 3,05 3,22 2,31 2,51 2,71 2,89 3,08 3,25 3,43  
п 15 1,76 1,93 2,09 2,25 2,40 2,55 2,69 1,93 2,10 2,26 2,42 2,57 2,72 2,86  
е 16 1,43 1,57 1,70 1,83 1,95 2,08 2,18 1,56 1,70 1,84 1,97 2,09 2,21 2,32  
р 17 1,09 1,20 1,30 1,39 1,48 1,57 1,65 1,20 1,31 1,41 1,50 1,59 1,68 1,77  
а 18 0,76 0,82 0,88 0,95 1,01 1,06 1,12 0,82 0,88 0,95 1,01 1,08 1,13 1,18  
т 19 0,39 0,42 0,45 0,49 0,52 0,55 0,57 0,42 0,46 0,49 0,52 0,55 0,58 0,61  
у 20                              
р 21 0,38 0,42 0,45 0,48 0,51 0,54 0,57 0,41 0,45 0,48 0,51 0,54 0,57 0,60  
а 22 0,78 0,84 0,90 0,96 1,02 1,07 1,13 0,84 0,90 0,96 1,02 1,08 1,14 1,19  
  23 1,19 1,28 1,38 1,47 1,55 1,64 1,72 1,29 1,39 1,48 1,57 1,65 1,74 1,82  
в 24 1,60 1,72 1,83 1,95 2,06 2,18 2,29 1,73 1,85 1,96 2,08 2,19 2,31 2,42  
  25 2,02 2,16 2,31 2,46 2,60 2,74 2,88 2,18 2,32 2,47 2,62 2,76 2,90 3,04  
°C 26 2,44 2,62 2,79 2,96 3,12 3,28 3,43 2,53 2,81 2,97 3,15 3,31 3,47 3,62  
  27 2,88 3,08 3,27 3,42 3,66 3,84 4,01 3,10 3,30 3,47 3,69 3,88 4,06 4,23  
  28 3,31 3,54 3,78 4,00 4,22 4,44 4,64 3,56 3,79 4,03 4,25 4,47 4,69 4,89  
  29 3,78 4,03 4,27 4,52 4,76 4,99 5,21 4,06 4,31 4,55 4,80 5,04 5,27 5,48  
  30 4,24 4,51 4,80 5,08 5,36 5,61 5,86 4,54 4,82 5,11 5,39 5,66 5,91 6,16  
                                 
Таблица V
 
Температурна корекция (с) на плътността на сухо вино и обезалкохолено вино, измерена с пикнометър или ареометър
от обикновено стъкло при t°С, за да се отнесе резултатът към 20°C

r20 = rt ± c/1000,

- изважда се, ако t°C e по-ниска от 20°С
- добавя се, ако t°C е по-висока от 20°С.

  Алкохол в об. %
    0 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
  10 1,45 1,51 1,55 1,58 1,64 1,70 1,78 1,88 1,98 2,09 2,21 2,34 2,47 2,60 2,75 2,90 3,06 3,22 3,39 3,57 3,75 3,93 4,12 4,31
  11 1,35 1,40 1,43 1,47 1,52 1,58 1,65 1,73 1,83 1,93 2,03 2,15 2,26 2,38 2,51 2,65 2,78 2,93 3,08 3,24 3,40 3,57 3,73 3,90
Т 12 1,24 1,28 1,31 1,34 1,39 1,44 1,50 1,58 1,66 1,75 1,84 1,94 2,04 2,15 2,26 2,38 2,51 2,63 2,77 2,91 3,05 3,19 3,34 3,49
е 13 1,12 1,16 1,18 1,21 1,25 1,30 1,35 1,42 1,49 1,56 1,64 1,73 1,82 1,91 2,01 2,11 2,22 2,33 2,45 2,57 2,69 2,81 2,95 3,07
м 14 0,99 1,03 1,05 1,07 1,11 1,14 1,19 1,24 1,31 1,37 1,44 1,52 1,59 1,67 1,75 1,84 1,93 2,03 2,13 2,23 2,33 2,44 2,55 2,66
п 15 0,86 0,89 0,90 0,92 0,95 0,98 1,02 1,07 1,12 1,17 1,23 1,29 1,35 1,42 1,49 1,56 1,63 1,71 1,80 1,88 1,96 2,05 2,14 2,23
е 16 0,71 0,73 0,74 0,76 0,78 0,81 0,84 0,87 0,91 0,96 0,99 1,05 1,10 1,15 1,21 1,27 1,33 1,39 1,45 1,52 1,59 1,66 1,73 1,80
р 17 0,55 0,57 0,57 0,59 0,60 0,62 0,65 0,67 0,70 0,74 0,77 0,81 0,84 0,88 0,92 0,96 1,01 1,05 1,11 1,15 1,20 1,26 1,31 1,36
а 18 0,38 0,39 0,39 0,40 0,41 0,43 0,44 0,46 0,48 0,50 0,52 0,55 0,57 0,60 0,62 0,65 0,68 0,71 0,74 0,78 0,81 0,85 0,88 0,91
т 19 0,19 0,20 0,20 0,21 0,21 0,22 0,23 0,24 0,25 0,26 0,27 0,28 0,29 0,30 0,32 0,33 0,35 0,36 0,38 0,39 0,41 0,43 0,44 0,46
у 20                                                
р 21 0,21 0,22 0,22 0,23 0,23 0,24 0,25 0,25 0,26 0,27 0,29 0,29 0,31 0,32 0,34 0,35 0,36 0,38 0,39 0,41 0,43 0,44 0,46 0,48
а 22 0,43 0,45 0,45 0,46 0,47 0,49 0,50 0,52 0,54 0,56 0,58 0,60 0,63 0,65 0,68 0,71 0,73 0,77 0,80 0,83 0,86 0,89 0,93 0,96
  23 0,67 0,69 0,70 0,71 0,72 0,74 0,77 0,79 0,82 0,85 0,88 0,91 0,95 0,99 1,03 1,07 1,12 1,16 1,21 1,25 1,30 1,35 1,40 1,45
в 24 0,91 0,93 0,95 0,97 0,99 1,01 1,04 1,07 1,11 1,15 1,20 1,24 1,29 1,34 1,39 1,45 1,50 1,56 1,62 1,69 1,76 1,82 1,88 1,95
  25 1,16 1,19 1,21 1,23 1,26 1,29 1,33 1,37 1,42 1,47 1,52 1,57 1,63 1,70 1,76 1,83 1,90 1,97 2,05 2,13 2,21 2,29 2,37 2,45
°C 26 1,42 1,46 1,49 1,51 1,54 1,58 1,62 1,67 1,73 1,79 1,85 1,92 1,99 2,07 2,14 2,22 2,31 2,40 2,49 2,58 2,67 2,77 2,86 2,96
  27 1,69 1,74 1,77 1,80 1,83 1,88 193 1,98 2,05 2,12 2,20 2,27 2,35 2,44 2,53 2,63 2,72 2,82 2,93 3,04 3,14 3,25 3,37 3,48
  28 1,97 2,03 2,06 2,09 2,14 2,19 2,24 2,31 2,38 2,46 2,55 2,63 2,73 2,83 2,93 3,03 3,14 3,26 3,38 3,50 3,62 3,75 3,85 4,00
  29 2,26 2,33 2,37 2,40 2,45 2,50 2,57 2,64 2,73 2,82 2,91 2,99 3,11 3,22 3,34 3,45 3,58 3,70 3,84 3,97 4,11 4,25 4,39 4,54
  30 2,56 2,64 2,67 2,72 2,77 2,83 2,90 2,98 3,08 3,18 3,28 3,38 3,50 3,62 3,75 3,88 4,02 4,16 4,30 4,46 4,61 4,76 4,92 5,07
                                                   
Забележка. Тази таблица може да се използва за преизчисляване на относителната плътност d'20 в d2020.

Таблица VI
 
Температурна корекция (с) на плътността на мъст и концентрирана мъст, измерена с пикнометър или ареометър
от обикновено стъкло при t°C, за да се отнесе резултатът към 20°C

r20 = rt ± c/1000,

- изважда се, ако t°C е по-ниска от 20°С
- добавя се, ако t°C е по-висока от 20°С.

  Плътност
    1,05 1,06 1,07 1,08 1,09 1,10 1,11 1,12 1,13 1,14 1,15 1,16 1,18 1,20 1,22 1,24 1,26 1,28 1,30 1,32 1,34 1,36
  10 2,17 2,34 2,52 2,68 2,85 2,99 3,16 3,29 3,44 3,58 3,73 3,86 4,13 4,36 4,60 4,82 5,02 5,25 5,39 5,56 5,73 5,87
  11 2,00 2,16 2,29 2,44 2,59 2,73 2,86 2,99 3,12 3,24 3,37 3,48 3,71 3,94 4,15 4,33 4,52 4,69 4,85 5,01 5,15 5,29
  12 1,81 1,95 2,08 2,21 2,34 2,47 2,58 2,70 2,82 2,92 3,03 3,14 3,35 3,55 3,72 3,90 4,07 4,23 4,37 4,52 4,64 4,77
Т 13 1,62 1,74 1,85 1,96 2,07 2,17 2,28 2,38 2,48 2,59 2,68 2,77 2,94 3,11 3,28 3,44 3,54 3,72 3,86 3,99 4,12 4,24
е 14 1,44 1,54 1,64 1,73 1,82 1,92 2,00 2,08 2,17 2,25 2,34 2,42 2,57 2,73 2,86 2,99 3,12 3,24 3,35 3,46 3,57 3,65
м 15 1,21 1,29 1,37 1,45 1,53 1,60 1,68 1,75 1,82 1,89 1,97 2,03 2,16 2,28 2,40 2,51 2,61 2,71 2,80 2,89 2,94 3,01
п 16 1,00 1,06 1,12 1,19 1,25 1,31 1,37 1,43 1,49 1,54 1,60 1,65 1,75 1,84 1,94 2,02 2,09 2,17 2,23 2,30 2,36 2,42
е 17 0,76 0,82 0,86 0,91 0,96 1,00 1,05 1,09 1,14 1,18 1,22 1,25 1,32 1,39 1,46 1,52 1,57 1,63 1,67 1,71 1,75 1,79
р 18 0,53 0,56 0,59 0,63 0,65 0,69 0,72 0,74 0,77 0,80 0,82 0,85 0,90 0,95 0,99 1,02 1,06 1,09 1,13 1,16 1,18 1,20
а 19 0,28 0,30 0,31 0,33 0,35 0,36 0,38 0,39 0,41 0,42 0,43 0,43 0,46 0,48 0,50 0,52 0,54 0,55 0,57 0,58 0,59 0,60
т 20                                            
у 21 0,28 0,29 0,31 0,33 0,34 0,36 0,37 0,39 0,40 0,41 0,43 0,44 0,46 0,48 0,51 0,54 0,56 0,57 0,58 0,59 0,60 0,60
р 22 0,55 0,58 0,61 0,64 0,67 0,70 0,73 0,76 0,78 0,81 0,84 0,87 0,93 0,97 1,02 1,06 1,09 1,12 1,15 1,17 1,19 1,19
а 23 0,85 0,90 0,95 0,99 1,04 1,08 1,12 1,16 1,21 1,25 1,29 1,32 1,39 1,46 1,52 1,58 1,62 1,68 1,72 1,75 1,77 1,79
  24 1,15 1,19 1,25 1,31 1,37 1,43 1,48 1,54 1,60 1,65 1,71 1,76 1,86 1,95 2,04 2,11 2,17 2,23 2,29 2,33 2,35 2,37
в 25 1,44 1,52 1,59 1,67 1,74 1,81 1,88 1,95 2,02 2,09 2,16 2,22 2,34 2,45 2,55 2,64 2,74 2,81 2,87 2,90 2,92 2,96
  26 1,76 1,84 1,93 2,02 2,10 2,18 2,25 2,33 2,41 2,49 2,56 2,64 2,78 2,91 3,03 3,15 3,26 3,37 3,47 3,55 3,62 3,60
°C 27 2,07 2,16 2,26 2,36 2,46 2,56 2,65 2,74 2,83 2,91 3,00 3,07 3,24 3,39 3,55 3,69 3,82 3,94 4,04 4,14 4,23 4,30
  28 2,39 2,51 2,63 2,74 2,85 2,96 3,06 3,16 3,28 3,38 3,48 3,57 3,75 3,92 4,08 4,23 4,37 4,51 4,62 4,73 4,80 4,86
  29 2,74 2,86 2,97 3,09 3,22 3,34 3,46 3,57 3,69 3,80 3,90 4,00 4,20 4,39 4,58 4,74 4,90 5,05 5,19 5,31 5,40 5,48
  30 3,06 3,21 3,35 3,50 3,63 3,77 3,91 4,02 4,15 4,28 4,40 4,52 4,75 4,96 5,16 5,35 5,52 5,67 5,79 5,91 5,99 6,04
                                               
Забележка. Тази таблица може да се използва за преизчисляване на относителната плътност d'20 в d2020.

Таблица VII
Температурна корекция (с) на плътността на вина с остатъчна захар, с алкохолно съдържание 13 или повече об. %,
измерена с пикнометър или ареометър от обикновено стъкло при t°С, за да се отнесе резултатът към 20°C

r20 = rt ± c/1000,

- изважда се, ако t°C e по-ниска от 20°С
- добавя се, ако t°C е по-висока от 20°С.

    Алкохол 13 об. % Алкохол 15 об. % Алкохол 17 об. %
    плътност плътност плътност
    1,000 1,020 1,040 1,060 1,080 1,100 1,120 1,000 1,020 1,040 1,060 1,080 1,100 1,120 1,000 1,020 1,040 1,060 1,080 1,100 1,120
  10 2,24 2,58 2,93 3,27 3,59 3,89 4,18 2,51 2,85 3,20 3,54 3,85 4,02 4,46 2,81 3,15 3,50 3,84 4,15 4,45 4,74
  11 2,06 2,37 2,69 2,97 3,26 3,53 3,78 2,31 2,61 2,93 3,21 3,51 3,64 4,02 2,57 2,89 3,20 3,49 3,77 4,03 4,28
  12 1,87 2,14 2,42 2,67 2,94 3,17 3,40 2,09 2,36 2,64 2,90 3,16 3,27 3,61 2,32 2,60 2,87 3,13 3,39 3,63 3,84
Т 13 1,69 1,93 2,14 2,37 2,59 2,80 3,00 1,88 2,12 2,34 2,56 2,78 2,88 3,19 2,09 2,33 2,55 2,77 2,98 3,19 3,39
е 14 1,49 1,70 1,90 2,09 2,27 2,44 2,61 1,67 1,86 2,06 2,25 2,45 2,51 2,77 1,83 2,03 2,23 2,42 2,61 2,77 2,94
м 15 1,25 1,42 1,59 1,75 1,90 2,05 2,19 1,39 1,56 1,72 1,88 2,03 2,11 2,32 1,54 1,71 1,87 2,03 2,18 2,32 2,47
п 16 1,03 1,17 1,30 1,43 1,55 1,67 1,78 1,06 1,27 1,40 1,53 1,65 1,77 1,88 1,25 1,39 1,52 1,65 1,77 1,89 2,00
е 17 0,80 0,90 1,00 1,09 1,17 1,27 1,36 0,87 0,98 1,08 1,17 1,26 1,35 1,44 0,96 1,06 1,16 1,26 1,35 1,44 1,52
р 18 0,54 0,61 0,68 0,75 0,81 0,86 0,92 0,60 0,66 0,73 0,80 0,85 0,91 0,97 0,66 0,72 0,79 0,86 0,92 0,97 1,03
а 19 0,29 0,33 0,36 0,39 0,42 0,45 0,48 0,32 0,36 0,39 0,42 0,45 0,48 0,51 0,35 0,38 0,41 0,45 0,48 0,51 0,53
т 20                                          
у 21 0,29 0,32 0,35 0,39 0,42 0,45 0,47 0,32 0,35 0,38 0,42 0,45 0,48 0,50 0,34 0,38 0,41 0,44 0,47 0,50 0,53
р 22 0,57 0,64 0,70 0,76 0,82 0,88 0,93 0,63 0,69 0,75 0,81 0,87 0,93 0,98 0,68 0,75 0,81 0,87 0,93 0,99 1,04
а 23 0,89 0,98 1,08 1,17 1,26 1,34 1,43 0,97 1,06 1,16 1,25 1,34 1,42 1,51 1,06 1,15 1,25 1,34 1,42 1,51 1,59
  24 1,22 1,34 1,44 1,56 1,68 1,79 1,90 1,32 1,44 1,54 1,66 1,78 1,89 2,00 1,43 1,56 1,65 1,77 1,89 2,00 2,11
в 25 1,61 1,68 1,83 1,98 2,12 2,26 2,40 1,66 1,81 1,96 2,11 2,25 2,39 2,52 1,80 1,94 2,09 2,24 2,39 2,52 2,66
  26 1,87 2,05 2,22 2,40 2,56 2,71 2,87 2,02 2,20 2,37 2,54 2,70 2,85 3,01 2,18 2,36 2,53 2,71 2,86 3,02 3,17
°C 27 2,21 2,42 2,60 2,80 3,00 3,18 3,35 2,39 2,59 2,78 2,98 3,17 3,35 3,52 2,58 2,78 2,97 3,17 3,36 3,54 3,71
  28 2,56 2,80 3,02 3,25 3,47 3,67 3,89 2,75 2,89 3,22 3,44 3,66 3,86 4,07 2,97 3,21 3,44 3,66 3,88 4,09 4,30
  29 2,93 3,19 3,43 3,66 3,91 4,14 4,37 3,16 3,41 3,65 3,89 4,13 4,36 4,59 3,40 3,66 3,89 4,13 4,38 4,61 4,82
  30 3,31 3,57 3,86 4,15 4,41 4,66 4,92 3,55 3,81 4,10 4,38 4,66 4,90 5,16 3,82 4,08 4,37 4,65 4,93 5,17 5,42
                                             
    Алкохол 19 об. % Алкохол 21 об. %
    плътност плътност
    1,000 1,020 1,040 1,060 1,080 1,100 1,120 1,000 1,020 1,040 1,060 1,080 1,100 1,120  
  10 3,14 3,48 3,83 4,17 4,48 4,78 5,07 3,50 3,84 4,19 4,52 4,83 5,12 5,41  
Т 11 2,87 3,18 3,49 3,78 4,06 4,32 4,57 3,18 3,49 3,80 4,09 4,34 4,63 4,88  
е 12 2,58 2,86 3,13 3,39 3,65 3,88 4,10 2,86 3,13 3,41 3,67 3,92 4,15 4,37  
м 13 2,31 2,55 2,77 2,99 3,20 3,41 3,61 2,56 2,79 3,01 3,23 3,44 3,65 3,85  
п 14 2,03 2,23 2,43 2,61 2,80 2,96 3,13 2,23 2,43 2,63 2,81 3,00 3,16 3,33  
е 15 1,69 1,86 2,02 2,18 2,33 2,48 2,62 1,86 2,03 2,19 2,35 2,50 2,65 2,80  
р 16 1,38 1,52 1,65 1,78 1,90 2,02 2,13 1,51 1,65 1,78 1,91 2,03 2,15 2,26  
а 17 1,06 1,16 1,26 1,35 1,44 1,53 1,62 1,15 1,25 1,35 1,45 1,54 1,63 1,71  
т 18 0,73 0,79 0,85 0,92 0,98 1,03 1,09 0,79 0,85 0,92 0,98 1,05 1,10 1,15  
у 19 0,38 0,41 0,44 0,48 0,51 0,52 0,56 0,41 0,44 0,47 0,51 0,54 0,57 0,59  
р 20                              
а 21 0,37 0,41 0,44 0,47 0,50 0,53 0,56 0,41 0,44 0,47 0,51 0,54 0,57 0,59  
  22 0,75 0,81 0,87 0,93 0,99 1,04 1,10 0,81 0,88 0,94 1,00 1,06 1,10 1,17  
в 23 1,15 1,30 1,34 1,43 1,51 1,60 1,68 1,25 1,34 1,44 1,63 1,61 1,70 1,78  
  24 1,55 1,67 1,77 1,89 2,00 2,11 2,23 1,68 1,80 1,90 2,02 2,13 2,25 2,36  
°С 25 1,95 2,09 2,24 2,39 2,53 2,67 2,71 2,11 2,25 2,40 2,55 2,69 2,83 2,97  
  26 2,36 2,54 2,71 2,89 3,04 3,20 3,35 2,55 2,73 2,90 3,07 3,22 3,38 3,54  
  27 2,79 2,99 3,18 3,38 3,57 3,75 3,92 3,01 3,20 3,40 3,59 3,78 3,96 4,13  
  28 3,20 3,44 3,66 3,89 4,11 4,32 4,53 3,46 3,69 3,93 4,15 4,36 4,58 4,77  
  29 3,66 3,92 4,15 4,40 4,64 4,87 5,08 3,95 4,20 4,43 4,68 4,92 5,15 5,36  
  30 4,11 4,37 4,66 4,94 5,22 5,46 5,71 4,42 4,68 4,97 5,25 5,53 5,77 6,02  
                                 

2. Определяне захарното съдържание на мъст, концентрирана мъст и концентрирана и ректифицирана гроздова мъст с рефрактометър

1. Принцип на метода
Коефициентът на пречупване при 20°C, изразен като абсолютна стойност или като процент по отношение на масата на захарозата, е даден в съответната таблица с цел да може да бъде определена концентрацията на захарта в грамове на литър и в грамове на килограм за мъст, концентрирана и концентрирана и ректифицирана гроздова мъст.
2. Апаратура
2.1. Рефрактометър на ABBE
Използваният рефрактометър трябва да има скала, по която да се отчитат:
• процентът по отношение на масата на захарозата за 0,1%, или
• коефициентите на пречупване с точност до четвъртия десетичен знак.
Рефрактометърът трябва да е снабден с термометър, чиято скала трябва да обхваща поне интервала от +15°C до +25°C, както и с приспособление за циркулираща вода, което да дава възможност да се правят измервания при температура 20 ± 5°C.
Трябва строго да се спазва инструкцията за работа с този апарат, особено по отношение на калибровката и на светлинния източник.
3. Подготовка на пробата за анализ
3.1. Мъст и концентрирана мъст
Mъстта се прекарва през суха марля, прегъната на четири, и след като се изхвърлят първите капки на филтрата, определението се извършва върху филтрувания продукт.
3.2. Концентрирана ректифицирана мъст
В зависимост от концентрацията се използва или самата концентрирана ректифицирана мъст, или разтвор, получен чрез разреждане с вода на 200 g концентрирана ректифицирана мъст до 500 g, като всички измервания на теглото трябва да са точни.
4. Начин на работа
Температурата на пробата се довежда до около 20°C. Поставя се малка проба за анализ върху долната призма на рефрактометъра (тъй като призмите са притиснати плътно една към друга), така че да покрие равномерно повърхността на стъклото. Прави се измерването съгласно работните указания за използвания уред.
Отчита се процентът по отношение на масата на захарозата с точност до 0,1% или коефициентът на рефракция с точност до четвъртия десетичен знак.
Правят се поне две измервания на всяка подготвена проба. Отбелязва се температурата, t°C.
5. Изчисления
5.1. Температурна корекция
5.1.1. Уреди, градуирани в проценти по отношение на масата на захарозата - за температурна корекция се използва таблица I.
5.1.2. Уреди, градуирани в коефициент на пречупване - от таблица II се намира коефициентът, измерен при t°C, за да се получи (колона 1) съответната стойност на масовия процент на захарозата при t°C. Тази стойност се коригира в зависимост от температурата и се изразява като концентрация при 20°C с помощта на таблица I.
5.2. Концентрация на захари в мъст и в концентрирана мъст
От таблица II се определя процентът по отношение на масата на захарозата при 20°C и от същия ред се определя концентрацията на захарите в грамове на литър и в грамове на килограм. Концентрацията на захарите се изразява в инвертна захар с точност до първия десетичен знак.
5.3. Концентрация на захари в концентрирана ректифицирана мъст
От таблица III се определя процентът по отношение на масата на захарозата при 20°C и от същия ред се определя концентрацията на захарите в грамове на литър и в грамове на килограм. Концентрацията на захарите се изразява в инвертна захар с точност до първия десетичен знак.
Ако измерването е направено върху разредена концентрирана ректифицирана мъст, резултатът се умножава с коефициента на разреждане.
5.4. Коефициент на пречупване на мъст, концентрирана мъст и концентрирана ректифицирана мъст
От таблица II се определя масата на захарозата при 20°C и от същия ред се определя коефициентът на пречупване при 20°C. Този коефициент се изразява с точност до четвъртия десетичен знак.

Таблица I
 
Корекция, която следва да се направи в случаите, когато съдържанието на захарозата е определено при температура, различна от 20°C
 
Температура в°С Захароза в g в 100 g от продукта
  5 10 15 20 30 40 50 60 70 75
Изважда се
15 0,25 0,27 0,31 0,31 0,34 0,35 0,36 0,37 0,36 0,36
16 0,21 0,23 0,27 0,27 0,29 0,31 0,31 0,32 0,31 0,23
17 0,16 0,18 0,20 0,20 0,22 0,23 0,23 0,23 0,20 0,17
18 0,11 0,12 0,14 0,15 0,16 0,16 0,15 0,12 0,12 0,09
19 0,06 0,07 0,08 0,08 0,08 0,09 0,09 0,08 0,07 0,05
Добавя се
21 0,06 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07
22 0,12 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14
23 0,18 0,20 0,20 0,21 0,21 0,21 0,21 0,22 0,22 0,22
24 0,24 0,26 0,26 0,27 0,28 0,28 0,28 0,28 0,29 0,29
25 0,30 0,32 0,32 0,34 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,37
                     
Варирането на температура спрямо 20°C не трябва да превишава ± 5°C.

Таблица II
 
Съдържание на захари (1) в мъст и концентрирана мъст в грамове на литър и грамове за килограм, определени с рефрактометър, разграфен в масови % захароза, при 20°C или в индекс на рефракция, при 20°C. Плътността е определена при 20°C
 
Захароза, Индекс Плътност, Захари, Захари, Алкохол,
в % на рефрак- при 20° C в g/l в g/kg в об. %
(m/m) ция, при       при
  20°C       20°C
1 2 3 4 5 6
10.0 1.34781 1.0390 82.3 79.2 4,89
10.1 1.34798 1.0394 83.4 80.2 4,95
10.2 1.34814 1.0398 84.5 81.3 5,02
10.3 1.34830 1.0402 85.6 82.2 5,09
10.4 1.34845 1.0406 86.6 83.2 5,14
10.5 1.34860 1.0410 87.6 84.1 5,20
10.6 1.34875 1.0414 88.6 85.1 5,26
10.7 1.34890 1.0419 89.7 86.1 5,33
10.8 1.34906 1.0423 90.8 87.1 5,39
10.9 1.34921 1.0427 91.8 88.1 5,45
11.0 1.34936 1.0431 92.9 89.1 5,52
11.1 1.34952 1.0435 94.0 90.0 5,58
11.2 1.34968 1.0439 95.0 91.0 5,64
11.3 1.34984 1.0443 96.1 92.0 5,71
11.4 1.34999 1.0447 97.1 92.9 5,77
11.5 1.35015 1.0452 98.2 94.0 5,83
11.6 1.35031 1.0456 99.3 95.0 5,90
11.7 1.35046 1.0460 100.3 95.9 5,96
11.8 1.35062 1.0464 101.4 96.9 6,02
11.9 1.35077 1.0468 102.5 97.9 6,09
12.0 1.35092 1.0473 103.6 98.9 6,15
12.1 1.35108 1.0477 104.7 99.9 6,22
12.2 1.35124 1.0481 105.7 100.8 6,28
12.3 1.35140 1.0485 106.8 101.9 6,35
12.4 1.35156 1.0489 107.9 102.9 6,41
12.5 1.35172 1.0494 109.0 103.8 6,47
12.6 1.35187 1.0498 110.0 104.8 6,53
12.7 1.35203 1.0502 111.1 105.8 6,60
12.8 1.35219 1.0506 112.2 106.8 6,66
12.9 1.35234 1.0510 113.2 107.8 6,73
13.0 1.35249 1.0514 114.3 108.7 6,79
13.1 1.35266 1.0519 115.4 109.7 6,86
13.2 1.35282 1.0523 116.5 110.7 6,92
13.3 1.35298 1.0527 117.6 111.7 6,99
13.4 1.35313 1.0531 118.6 112.6 7,05
13.5 1.35329 1.0536 119.7 113.6 7,11
13.6 1.35345 1.0540 120.8 114.6 7,18
13.7 1.35360 1.0544 121.8 115.6 7,24
13.8 1.35376 1.0548 122.9 116.5 7,30
13.9 1.35391 1.0552 124.0 117.5 7,37
14.0 1.35407 1.0557 125.1 118.5 7,43
14.1 1.35424 1.0561 126.2 119.5 7,50
14.2 1.35440 1.0565 127.3 120.5 7,56
14.3 1.35456 1.0569 128.4 121.5 7,63
14.4 1.35472 1.0574 129.5 122.5 7,69
14.5 1.35488 1.0578 130.6 123.4 7,76
14.6 1.35503 1.0582 131.6 124.4 7,82
14.7 1.35519 1.0586 132.7 125.4 7,88
14.8 1.35535 1.0591 133.8 126.3 7,95
14.9 1.35551 1.0595 134.9 127.3 8,01
15.0 1.35567 1.0599 136.0 128.3 8,08
15.1 1.35583 1.0603 137.1 129.3 8,15
15.2 1.35599 1.0608 138.2 130.3 8,21
15.3 1.35615 1.0612 139.3 131.3 8,27
15.4 1.35631 1.0616 140.4 132.3 8,34
15.5 1.35648 1.0621 141.5 133.2 8,41
15.6 1.35664 1.0625 142.6 134.2 8,47
15.7 1.35680 1.0629 143.7 135.2 8,54
15.8 1.35696 1.0633 144.8 136.2 8,60
15.9 1.35712 1.0638 145.9 137.2 8,67
16.0 1.35728 1.0642 147.0 138.1 8,73
16.1 1.35744 1.0646 148.1 139.1 8,80
16.2 1.35760 1.0651 149.2 140.1 8,86
16.3 1.35776 1.0655 150.3 141.1 8,93
16.4 1.35793 1.0660 151.5 142.1 9,00
16.5 1.35809 1.0664 152.6 143.1 9,06
16.6 1.35825 1.0668 153.7 144.1 9,13
16.7 1.35842 1.0672 154.8 145.0 9,20
16.8 1.35858 1.0677 155.9 146.0 9,26
16.9 1.35874 1.0681 157.0 147.0 9,33
17.0 1.35890 1.0685 158.1 148.0 9.39
17.1 1.35907 1.0690 159.3 149.0 9,46
17.2 1.35923 1.0694 160.4 150.0 9,53
17.3 1.35939 1.0699 161.5 151.0 9,59
17.4 1.35955 1.0703 162.6 151.9 9,66
17.5 1.35972 1.0707 163.7 152.9 9,73
17.6 1.35988 1.0711 164.8 153.9 9,79
17.7 1.36004 1.0716 165.9 154.8 9,86
17.8 1.36020 1.0720 167.0 155.8 9,92
17.9 1.36036 1.0724 168.1 156.8 9,99
18.0 1.36053 1.0729 169.3 157.8 10,06
18.1 1.36070 1.0733 170.4 158.8 10,12
18.2 1.36086 1.0738 171.5 159.7 10,19
18.3 1.36102 1.0742 172.6 160.7 10,25
18.4 1.36119 1.0746 173.7 161.6 10,32
18.5 1.36136 1.0751 174.9 162.6 10,39
18.6 1.36152 1.0755 176.0 163.6 10,46
18.7 1.36169 1.0760 177.2 164.6 10,53
18.8 1.36185 1.0764 178.3 165.6 10,59
18.9 1.36201 1.0768 179.4 166.6 10,66
19.0 1.36217 1.0773 180.5 167.6 10,72
19.1 1.36234 1.0777 181.7 168.6 10,80
19.2 1.36251 1.0782 182.8 169.5 10,86
19.3 1.36267 1.0786 183.9 170.5 10,93
19.4 1.36284 1.0791 185.1 171.5 11,00
19.5 1.36301 1.0795 186.3 172.5 11,07
19.6 1.36318 1.0800 187.4 173.5 11,13
19.7 1.36335 1.0804 188.6 174.5 11,21
19.8 1.36351 1.0809 189.7 175.5 11,27
19.9 1.36367 1.0813 190.8 176.5 11,34
20.0 1.36383 1.0817 191.9 177.4 11,40
20.1 1.36400 1.0822 193.1 178.4 11,47
20.2 1.36417 1.0826 194.2 179.4 11,54
20.3 1.36434 1.0831 195.3 180.4 11,60
20.4 1.36451 1.0835 196.5 181.4 11,67
20.5 1.36468 1.0840 197.7 182.3 11,75
20.6 1.36484 1.0844 198.8 183.3 11,81
20.7 1.36501 1.0849 200.0 184.3 11,88
20.8 1.36518 1.0853 201.1 185.3 11,96
20.9 1.36534 1.0857 202.2 186.2 12,01
21.0 1.36550 1.0862 203.3 187.2 12,08
21.1 1.36568 1.0866 204.5 188.2 12,15
21.2 1.36585 1.0871 205.7 189.2 12,22
21.3 1.36601 1.0875 206.8 190.2 12,29
21.4 1.36618 1.0880 207.9 191.1 12,35
21.5 1.36635 1.0884 209.1 192.1 12,42
21.6 1.36652 1.0889 210.3 193.1 12,49
21.7 1.36669 1.0893 211.4 194.1 12,56
21.8 1.36685 1.0897 212.5 195.0 12,63
21.9 1.36702 1.0902 213.6 196.0 12,69
22.0 1.36719 1.0906 214.8 196.9 12,76
22.1 1.36736 1.0911 216.0 198.0 12,83
22.2 1.36753 1.0916 217.2 199.0 12,90
22.3 1.36770 1.0920 218.3 199.9 12,97
22.4 1.36787 1.0925 219.5 200.9 13,04
22.5 1.36804 1.0929 220.6 201.8 13,11
22.6 1.36820 1.0933 221.7 202.8 13,17
22.7 1.36837 1.0938 222.9 203.8 13,24
22.8 1.36854 1.0943 224.1 204.8 13,31
22.9 1.36871 1.0947 225.2 205.8 13,38
23.0 1.36888 1.0952 226.4 206.7 13,45
23.1 1.36905 1.0956 227.6 207.7 13,52
23.2 1.36922 1.0961 228.7 208.7 13,59
23.3 1.36939 1.0965 229.9 209.7 13,66
23.4 1.36956 1.0970 231.1 210.7 13,73
23.5 1.36973 1.0975 232.3 211.6 13,80
23.6 1.36991 1.0975 233.4 212.6 13,87
23.7 1.37008 1.0984 234.6 213.6 13,94
23.8 1.37025 1.0988 235.8 214.6 14,01
23.9 1.37042 1.0993 237.0 215.6 14,08
24.0 1.37059 1.0998 238.2 216.6 14,15
24.1 1.37076 1.1007 239.3 217.4 14,22
24.2 1.37093 1.1011 240.3 218.2 14,28
24.3 1.37110 1.1016 241.5 219.4 14,35
24.4 1.37128 1.1022 243.0 219.5 14,44
24.5 1.37145 1.1026 244.0 221.3 14,50
24.6 1.37162 1.1030 245.0 222.1 14,56
24.7 1.37180 1.1035 246.4 223.2 14,64
24.8 1.37197 1.1041 247.7 224.4 14,72
24.9 1.37214 1.1045 248.7 225.2 14,78
25.0 1.37232 1.1049 249.7 226.0 14,84
25.1 1.37249 1.1053 250.7 226.8 14,90
25.2 1.37266 1.1057 251.7 227.6 14,96
25.3 1.37283 1.1062 253.0 228.7 15,03
25.4 1.37300 1.1068 254.4 229.9 15,11
25.5 1.37317 1.1072 255.4 230.7 15,17
25.6 1.37335 1.1076 256.4 231.5 15,23
25.7 1.37353 1.1081 257.8 232.6 15,32
25.8 1.37370 1.1087 259.1 233.7 15,39
25.9 1.37387 1.1091 260.1 234.5 15,45
26.0 1.37405 1.1095 261.1 235.3 15,51
26.1 1.37423 1.1100 262.5 236.4 15,60
26.2 1.37440 1.1106 263.8 237.5 15,67
26.3 1.37457 1.1110 264.8 238.3 15,73
26.4 1.37475 1.1114 265.8 239.2 15,79
26.5 1.37493 1.1119 267.2 240.3 15,88
26.6 1.37510 1.1125 268.5 241.4 15,95
26.7 1.37528 1.1129 269.5 242.2 16,01
26.8 1.37545 1.1133 270.5 243.0 16,07
26.9 1.37562 1.1138 271.8 244.1 16,15
27.0 1.37580 1.1144 273.2 245.2 16,23
27.1 1.37598 1.1148 274.2 246.0 16,29
27.2 1.37615 1.1152 275.2 246.8 16,35
27.3 1.37632 1.1157 276.5 247.9 16,43
27.4 1.37650 1.1163 277.9 249.0 16,51
27.5 1.37667 1.1167 278.9 249.8 16,57
27.6 1.37685 1.1171 279.9 250.6 16,63
27.7 1.37703 1.1176 281.3 251.6 16,71
27.8 1.37721 1.1182 282.6 252.7 16,79
27.9 1.37739 1.1186 283.6 253.5 16,85
28.0 1.37757 1.1190 284.6 254.3 16,91
28.1 1.37775 1.1195 286.0 255.4 16,99
28.2 1.37793 1.1201 287.3 256.5 17,07
28.3 1.37810 1.1205 288.3 257.3 17,13
28.4 1.37828 1.1209 289.3 258.1 17,19
28.5 1.37846 1.1214 290.7 259.2 17,27
28.6 1.37863 1.1220 292.0 260.3 17,35
28.7 1.37881 1.1224 293.0 261.0 17,41
28.8 1.37899 1.1228 294.0 261.8 17,47
28.9 1.37917 1.1233 295.3 262.9 17,55
29.0 1.37935 1.1239 296.7 264.0 17,63
29.1 1.37953 1.1244 298.1 265.1 17,71
29.2 1.37971 1.1250 299.4 266.1 17,79
29.3 1.37988 1.1254 300.4 266.9 17,85
29.4 1.38006 1.1258 301.4 267.7 17,91
29.5 1.38024 1.1263 302.8 268.8 17,99
29.6 1.38042 1.1269 304.1 269.9 18,07
29.7 1.38060 1.1273 305.1 270.6 18,13
29.8 1.38078 1.1277 306.1 271.4 18,19
29.9 1.38096 1.1282 307.4 272.5 18,26
30.0 1.38114 1.1288 308.8 273.6 18,35
30.1 1.38132 1.1293 310.0 274.5 18,42
30.2 1.38150 1.1298 311.2 275.5 18,49
30.3 1.38168 1.1302 312.4 276.4 18,56
30.4 1.38186 1.1307 313.6 277.3 18,63
30.5 1.38204 1.1312 314.8 278.3 18,70
30.6 1.38222 1.1317 316.0 279.2 18,77
30.7 1.38240 1.1322 317.2 280.2 18,85
30.8 1.38258 1.1327 318.4 281.1 18,92
30.9 1.38276 1.1332 319.6 282.0 18,99
31.0 1.38294 1.1336 320.8 283.0 19,06
31.1 1.38312 1.1341 322.0 283.9 19,13
31.2 1.38330 1.1346 323.2 284.9 19,20
31.3 1.38349 1.1351 324.4 285.8 19,27
31.4 1.38367 1.1356 325.6 286.8 19,35
31.5 1.38385 1.1361 326.8 287.7 19,42
31.6 1.38403 1.1366 328.1 288.6 19,49
31.7 1.38421 1.1371 329.3 289.6 19,56
31.8 1.38440 1.1376 330.5 290.5 19,64
31.9 1.38458 1.1380 331.7 291.5 19,71
32.0 1.38476 1.1385 332.9 292.4 19,78
32.1 1.38494 1.1391 334.2 293.4 19,86
32.2 1.38513 1.1396 335.5 294.4 19,93
32.3 1.38531 1.1401 336.7 295.4 20,00
32.4 1.38550 1.1406 338.0 296.4 20,08
32.5 1.38568 1.1411 339.3 297.3 20,16
32.6 1.38586 1.1416 340.6 298.3 20,24
32.7 1.38605 1.1422 341.9 299.3 20,31
32.8 1.38623 1.1427 343.1 300.3 20,38
32.9 1.38642 1.1432 344.4 301.3 20,46
33.0 1.38660 1.1437 345.7 302.3 20,54
33.1 1.38678 1.1442 346.9 303.2 20,61
33.2 1.38697 1.1447 348.1 304.1 20,68
33.3 1.38715 1.1452 349.3 305.0 20,75
33.4 1.38734 1.1457 350.5 305.9 20,82
33.5 1.38753 1.1461 351.7 306.9 20,90
33.6 1.38771 1.1466 352.9 307.8 20,97
33.7 1.38790 1.1471 354.1 308.7 21,04
33.8 1.38808 1.1476 355.3 309.6 21,11
33.9 1.38827 1.1481 356.5 310.5 21,18
34.0 1.38845 1.1486 357.7 311.4 21,25
34.1 1.38864 1.1491 359.0 312.4 21,33
34.2 1.38882 1.1496 360.3 313.4 21,41
34.3 1.38901 1.1501 361.5 314.3 21,48
34.4 1.38919 1.1506 362.8 315.3 21,55
34.5 1.38938 1.1512 364.1 316.3 21,63
34.6 1.38957 1.1517 365.4 317.3 21,71
34.7 1.38975 1.1522 366.7 318.2 21,79
34.8 1.38994 1.1527 367.9 319.2 21,86
34.9 1.39012 1.1532 369.2 320.2 21,94
35.0 1.39031 1.1537 370.5 321.1 22,01
35.1 1.39050 1.1543 371.8 322.1 22,09
35.2 1.39069 1.1548 373.0 323.0 22,16
35.3 1.39087 1.1553 374.3 324.0 22,24
35.4 1.39106 1.1558 375.6 325.0 22,32
35.5 1.39125 1.1563 376.9 325.9 22,39
35.6 1.39144 1.1568 378.1 326.9 22,45
35.7 1.39163 1.1573 379.4 327.8 22,54
35.8 1.39181 1.1579 380.7 328.8 22,62
35.9 1.39200 1.1584 381.9 329.7 22,69
36.0 1.39219 1.1589 383.2 330.7 22,77
36.1 1.39238 1.1594 384.5 331.6 22,85
36.2 1.39257 1.1599 385.8 332.6 22,92
36.3 1.39276 1.1604 387.0 333.5 22,99
36.4 1.39295 1.1610 388.3 334.5 23,07
36.5 1.39314 1.1615 389.6 335.4 23,15
36.6 1.39332 1.1620 390.9 336.4 23,22
36.7 1.39351 1.1625 392.2 337.3 23,30
36.8 1.39370 1.1630 393.4 338.3 23,37
36.9 1.39389 1.1635 394.7 339.2 23,45
37.0 1.39408 1.1641 396.0 340.2 23,53
37.1 1.39427 1.1646 397.3 341.1 23,60
37.2 1.39446 1.1651 398.6 342.1 23,68
37.3 1.39465 1.1656 399.8 343.0 23,75
37.4 1.39484 1.1661 401.1 344.0 23,83
37.5 1.39504 1.1666 402.4 344.9 23,91
37.6 1.39523 1.1672 403.7 345.9 23,99
37.7 1.39542 1.1677 405.0 346.8 24,06
37.8 1.39561 1.1682 406.2 347.7 24,13
37.9 1.39580 1.1687 407.5 348.7 24,21
38.0 1.39599 1.1692 408.8 349.6 24,29
38.1 1.39618 1.1698 410.1 350.6 24,37
38.2 1.39637 1.1703 411.3 351.5 24,44
38.3 1.39657 1.1708 412.6 352.4 24,51
38.4 1.39676 1.1713 413.9 353.4 24,59
38.5 1.39695 1.1718 415.2 354.3 24,67
38.6 1.39714 1.1723 416.4 355.2 24,74
38.7 1.39733 1.1728 417.7 356.1 24,82
38.8 1.39753 1.1733 419.0 357.1 24,90
38.9 1.39772 1.1739 420.2 358.0 24,97
39.0 1.39791 1.1744 421.5 358.9 25,04
39.1 1.39810 1.1749 422.8 359.8 25,12
39.2 1.39830 1.1754 424.1 360.8 25,20
39.3 1.39849 1.1759 425.3 361.7 25,27
39.4 1.39869 1.1764 426.6 362.6 25,35
39.5 1.39888 1.1770 427.9 363.6 25,42
39.6 1.39907 1.1775 429.2 364.5 25,50
39.7 1.39927 1.1780 430.5 365.4 25,58
39.8 1.39946 1.1785 431.7 366.3 25,65
39.9 1.39966 1.1790 433.0 367.3 25,73
40.0 1.39985 1.1796 434.3 368.2 25,80
40.1 1.40004 1.1801 435.6 369.2 25,88
40.2 1.40024 1.1806 437.0 370.1 25,96
40.3 1.40043 1.1812 438.3 371.1 26,04
40.4 1.40063 1.1817 439.7 372.1 26,12
40.5 1.40083 1.1823 441.0 373.0 26,20
40.6 1.40102 1.1828 442.3 374.0 26,28
40.7 1.40122 1.1833 443.7 374.9 26,36
40.8 1.40141 1.1839 445.0 375.9 26,44
40.9 1.40161 1.1844 446.4 376.9 26,52
41.0 1.40180 1.1850 447.7 377.8 26,60
41.1 1.40200 1.1855 449.0 378.7 26,68
41.2 1.40219 1.1860 450.2 379.6 26,75
41.3 1.40239 1.1865 451.5 380.5 26,83
41.4 1.40259 1.1870 452.8 381.4 26,90
41.5 1.40279 1.1875 454.1 382.3 26,98
41.6 1.40298 1.1881 455.3 383.2 27,05
41.7 1.40318 1.1886 456.6 384.2 27,13
41.8 1.40338 1.1891 457.9 385.1 27,21
41.9 1.40357 1.1896 459.1 386.0 27,28
42.0 1.40377 1.1901 460.4 386.9 27,35
42.1 1.40397 1.1907 461.7 387.8 27,43
42.2 1.40417 1.1912 463.1 388.8 27,52
42.3 1.40436 1.1917 464.4 389.7 27,59
42.4 1.40456 1.1923 465.8 390.7 27,68
42.5 1.40476 1.1928 467.2 391.6 27,76
42.6 1.40496 1.1934 468.5 392.6 27,84
42.7 1.40516 1.1939 469.9 393.5 27,92
42.8 1.40535 1.1945 471.2 394.5 28,00
42.9 1.40555 1.1950 472.6 395.4 28,08
43.0 1.40575 1.1956 473.9 396.4 28,16
43.1 1.40595 1.1961 475.2 397.3 28,23
43.2 1.40615 1.1967 476.6 398.3 28,32
43.3 1.40635 1.1972 477.9 399.2 28,40
43.4 1.40655 1.1977 479.3 400.1 28,48
43.5 1.40675 1.1983 480.6 401.1 28,56
43.6 1.40695 1.1988 481.9 402.0 28,63
43.7 1.40715 1.1994 483.3 402.9 28,72
43.8 1.40735 1.1999 484.6 403.9 28,79
43.9 1.40755 1.2005 486.0 404.8 28,88
44.0 1.40775 1.2010 487.3 405.7 28,95
44.1 1.40795 1.2015 488.6 406.7 29,03
44.2 1.40815 1.2021 490.0 407.6 29,11
44.3 1.40836 1.2026 491.3 408.5 29,19
44.4 1.40856 1.2032 492.7 409.5 29,27
44.5 1.40876 1.2037 494.0 410.4 29,35
44.6 1.40896 1.2042 495.3 411.3 29,43
44.7 1.40916 1.2048 496.7 412.3 29,51
44.8 1.40937 1.2053 498.0 413.2 29,59
44.9 1.40957 1.2059 499.4 414.1 29,67
45.0 1.40977 1.2064 500.7 415.0 29,75
45.1 1.40997 1.2070 502.1 416.0 29,83
45.2 1.41018 1.2076 503.5 417.0 29,92
45.3 1.41038 1.2081 504.9 417.9 30,00
45.4 1.41058 1.2087 506.3 418.9 30,08
45.5 1.41079 1.2093 507.8 419.9 30,17
45.6 1.41099 1.2098 509.2 420.9 30,25
45.7 1.41119 1.2104 510.6 421.8 30,34
45.8 1.41139 1.2110 512.0 422.8 30,42
45.9 1.41160 1.2115 513.4 423.7 30,50
46.0 1.41180 1.2121 514.8 424.7 30,59
46.1 1.41200 1.2127 516.1 425.6 30,66
46.2 1.41221 1.2132 517.5 426.5 30,75
46.3 1.41241 1.2137 518.8 427.5 30,82
46.4 1.41262 1.2143 520.2 428.4 30,91
46.5 1.41282 1.2148 521.5 429.3 30,99
46.6 1.41302 1.2154 522.8 430.2 31,06
46.7 1.41323 1.2159 524.2 431.1 31,15
46.8 1.41343 1.2165 525.5 432.0 31,22
46.9 1.41364 1.2170 526.9 432.9 31,31
47.0 1.41384 1.2175 528.2 433.8 31,38
47.1 1.41405 1.2181 529.6 434.8 31,47
47.2 1.41425 1.2187 531.0 435.7 31,55
47.3 1.41446 1.2192 532.4 436.7 31,63
47.4 1.41466 1.2198 533.8 437.6 31,72
47.5 1.41487 1.2204 535.3 438.6 31,81
47.6 1.41508 1.2210 536.7 439.5 31.89
47.7 1.41528 1.2215 538.1 440.5 31,97
47.8 1.41549 1.2221 539.5 441.4 32,05
47.9 1.41569 1.2227 540.9 442.4 32,14
48.0 1.41590 1.2232 542.3 443.3 32,22
48.1 1.41611 1.2238 543.6 444.2 32,30
48.2 1.41632 1.2243 545.0 445.1 32,38
48.3 1.41652 1.2249 546.3 446.0 32,46
48.4 1.41673 1.2254 547.7 446.9 32,59
48.5 1.41694 1.2260 549.1 447.8 32,63
48.6 1.41715 1.2265 550.4 448.7 32,70
48.7 1.41736 1.2271 551.8 449.7 32,79
48.8 1.41756 1.2276 553.1 450.6 32,86
48.9 1.41777 1.2282 554.5 451.4 32,95
49.0 1.41798 1.2287 555.8 452.3 33,02
49.1 1.41819 1.2293 557.2 453.3 33,11
49.2 1.41840 1.2298 558.6 454.2 33,19
49.3 1.41861 1.2304 560.0 455.1 33,27
49.4 1.41882 1.2310 561.4 456.1 33,36
49.5 1.41903 1.2315 562.8 457.0 33,44
49.6 1.41924 1.2321 564.2 457.9 33,52
49.7 1.41945 1.2327 565.6 458.8 33,61
49.8 1.41966 1.2332 567.0 459.8 33,69
49.9 1.41987 1.2338 568.4 460.7 33,77
50.0 1.42008 1.2344 569.8 461.6 33,86
50.1 1.42029 1.2349 571.2 462.5 11,94
50.2 1.42050 1.2355 572.6 463.5 34,02
50.3 1.42071 1.2361 574.0 464.4 34,10
50.4 1.42092 1.2366 575.4 465.1 14,19
50.5 1.42114 1.2372 576.9 466.2 34,28
50.6 1.42135 1.2378 578.3 467.2 34,36
50.7 1.42156 1.2384 579.7 468.1 34,44
50.8 1.42177 1.2389 581.1 469.0 34,53
50.9 1.42198 1.2395 582.5 469.9 34,61
51.0 1.42219 1.2401 583.9 470.9 34,69
51.1 1.42240 1.2407 585.4 471.8 34,78
51.2 1.42261 1.2413 586.9 472.8 34,87
51.3 1.42283 1.2419 588.3 473.8 34,95
51.4 1.42304 1.2425 589.8 474.7 35,04
51.5 1.42325 1.2431 591.3 475.7 35,13
51.6 1.42346 1.2437 592.8 476.6 35,22
51.7 1.42367 1.2443 594.3 4776 35,31
51.8 1.42389 1.2449 595.7 478.6 15,39
51.9 1.42410 1.2455 597.2 479.5 35,48
52.0 1.42431 1.2461 598.7 480.5 35,57
52.1 1.42452 1.2466 600.1 481.4 35,65
52.2 1.42474 1.2472 601.5 482.3 35,74
52.3 1.42495 1.2478 602.9 483.2 35,82
52.4 1.42517 1.2483 604.3 484.1 35,91
52.5 1.42538 1.2489 605.8 485.0 35,99
52.6 1.42559 1.2495 607.2 485.9 16,08
52.7 1.42581 1.2500 608.6 486.8 36,16
52.8 1.42602 1.2506 610.0 487.7 36,24
52.9 1.42624 1.2512 611.4 488.6 36,33
53.0 1.42645 1.2518 612.8 489.6 36,41
53.1 1.42666 1.2524 614.3 490.5 36,50
51 2 1.42686 1.2530 615.8 491.4 36,59
53.3 1.42707 1.2536 617.2 492.4 36,67
53.4 1.42727 1.2542 618.7 493.3 36,76
53.5 1.42748 1.2548 620.2 494.3 36,85
53.6 1.42769 1.2554 621.7 495.2 36,94
53.7 1.42789 1.2560 623.2 496.2 37,03
53.8 1.42810 1.2566 624.6 497.1 37,11
53.9 1.42830 1.2571 626.1 498.0 37,20
54.0 1.42851 1.2577 627.6 499.0 37,29
54.1 1.42874 1.2583 629.0 499.9 37,37
54 2 1.42897 1.2589 630.4 500.8 37,45
54.3 1.42919 1.2595 631.8 501.7 37,54
54.4 1.42942 1.2600 633.2 502.6 37,62
54.5 1.42965 1.2606 634.7 503.5 37,71
54.6 1.42988 1.2612 636.1 504.3 37,79
54.7 1.43011 1.2617 637.5 505.2 37,88
54.8 1.43033 1.2623 638.9 506.1 37,96
54.9 1.43056 1.2629 640.3 507.0 38,04
55.0 1.43079 1.2635 641.7 507.9 38,11
55.1 1.43101 1.2640 643.2 508.8 38,22
55.2 1.43123 1.2646 644.6 509.7 38,30
55.3 1.43145 1.2652 646.1 510.7 38,39
55.4 1.43167 1.2658 647.6 511.6 38,48
55.5 1.43189 1.2664 649.1 512.5 38,57
55.6 1.43210 1.2670 650.5 513.4 38,65
55.7 1.43232 1.2676 652.0 514.3 38,74
55.8 1.43254 1.2682 653.5 515.3 38,83
55.9 1.43276 1.2688 654.9 516.2 38,91
56.0 1.43298 1.2694 656.4 517.1 39,00
56.1 1.43320 1.2700 657.9 518.0 39,09
56.2 1.43342 1.2706 659.4 518.9 39,18
56.3 1.43364 1.2712 660.8 519.9 39,26
56.4 1.43386 1.2718 662.3 520.8 39,35
56.5 1.43409 1.2724 663.8 521.7 39,44
56.6 1.43431 1.2730 665.3 522.6 39,53
56.7 1.43453 1.2736 666.8 523.5 39,62
56.8 1.43475 1.2742 668.2 524.4 39,70
56.9 1.43497 1.2748 669.7 525.4 39,79
57.0 1.43519 1.2754 671.2 526.3 39,88
57.1 1.43541 1.2760 672.7 527.2 39,97
57.2 1.43563 1.2766 674.3 528.2 40,06
57.3 1.43586 1.2773 675.8 529.1 40,15
57.4 1.43608 1.2779 677.4 530.1 40,25
57.5 1.43630 1.2785 678.9 531.0 40,34
57.6 1.43652 1.2791 680.4 532.0 40,43
57.7 1.43674 1.2797 682.0 532.9 40,52
57.8 1.43697 1.2804 683.5 533.8 40,61
57.9 1.43719 1.2810 685.1 534.8 40,70
58.0 1.43741 1.2816 686.6 535.7 40,80
58.1 1.43763 1.2822 688.1 536.6 40,88
58.2 1.43786 1.2828 689.6 537.5 40,97
58.3 1.43808 1.2834 691.0 538.4 41,06
58.4 1.43831 1.2840 692.5 539.3 41,14
58.5 1.43854 1.2846 694.0 540.2 41,23
58.6 1.43876 1.2852 695.5 541.1 41,32
58.7 1.43899 1.2858 697.0 542.0 41,41
58.8 1.43921 1.2864 698.4 542.9 41,50
58.9 1.43944 1.2870 699.9 543.8 41,58
59.0 1.43966 1.2876 701.4 544.7 41,67
59.1 1.43989 1.2882 702.9 545.7 41,76
59.2 1.44011 1.2888 704.5 546.6 41,86
59.3 1.44034 1.2895 706.0 547.5 41,95
59.4 1.44056 1.2901 707.6 548.5 42,04
59.5 1.44079 1.2907 709.1 549.4 42,13
59.6 1.44102 1.2913 710.6 550.3 42,22
59.7 1.44124 1.2920 712.2 551.2 42,32
59.8 1.44147 1.2926 713.7 552.2 42,41
59 9 1.44169 1.2932 715.3 553.1 42,50
60.0 1.44192 1.2938 716.8 554.0 42,59
60.1 1.44215 1.2944 718.3 554.9 42,68
60.2 1.44237 1.2950 719.8 555.8 42,77
60.3 1.44260 1.2956 721.2 556.7 42,85
60.4 1.44283 1.2962 722.7 557.6 42,94
60.5 1.44306 1.2968 724.2 558.4 43,03
60.6 1.44328 1.2974 725.7 559.3 43,12
60.7 1.44351 1.2980 727.2 560.2 43,21
60.8 1.44374 1.2986 728.6 561.1 43,29
60.9 1.44396 1.2992 730.1 562.0 43,38
61.0 1.44419 1.2998 731.6 562.8 43,47
61.1 1.44442 1.3004 733.1 563.8 43,56
61.2 1.44465 1.3011 734.7 564.7 43,65
61.3 1.44488 1.3017 736.2 565.6 43,74
61.4 1.44511 1.3023 737.8 566.5 43,84
61.5 1.44533 1.3030 739.4 567.4 43,93
61.6 1.44556 1.3036 740.9 568.4 44,02
61.7 1.44579 1.3042 742.5 569.3 44,12
61.8 1.44602 1.3048 744.0 570.2 44,21
61.9 1.44625 1.3055 745.6 571.1 44,30
62.0 1.44648 1.3061 747.1 572.0 44,39
62.1 1.44671 1.3067 748.6 572.9 44,48
62.2 1.44694 1.3073 750.2 573.8 44,57
62.3 1.44717 1.3080 751.7 574.7 44,66
62.4 1.44740 1.3086 753.3 575.6 44,76
62.5 1.44764 1.3092 754.8 576.5 44,85
62.6 1.44787 1.3098 756.3 577.4 44,94
62.7 1.44810 1.3104 757.9 578.3 45,03
62.8 1.44833 1.3111 759.4 579.2 45,12
62.9 1.44856 1.3117 761.0 580.1 45,21
63.0 1.44879 1.3123 762.5 581.0 45,31
63.1 1.44902 1.3130 764.1 582.0 45,40
63.2 1.44926 1.3136 765.7 582.9 45,49
63.3 1.44949 1.3143 767.3 583.8 45,59
63.4 1.44972 1.3149 768.9 584.8 45,69
63.5 1.44996 1.3156 770.6 585.7 45,79
63.6 1.45019 1.3162 772.2 586.6 45,88
63.7 1.45042 1.3169 773.8 587.6 45,98
63.8 1.45065 1.3175 775.4 588.5 46,07
63.9 1.45089 1.3182 777.0 589.4 46,17
64.0 1.45112 1.3188 778.6 590.4 46,26
64.1 1.45135 1.3195 780.1 591.3 46,35
64.2 1.45159 1.3201 781.7 592.1 46,45
64.3 1.45183 1.3207 783.2 593.0 46,53
64.4 1.45206 1.3213 784.8 593.9 46,63
64.5 1.45230 1.3219 786.3 594.8 46,72
64.6 1.45253 1.3226 787.8 595.7 46,81
64.7 1.45276 1.3232 789.4 596.6 46,90
64.8 1.45300 1.3238 790.9 597.5 46,99
64.9 1.45324 1.3244 792.5 598.3 47,09
65.0 1.45347 1.3251 794.0 599.2 47,18
65.1 1.45371 1.3257 795.6 600.1 47,27
65.2 1.45394 1.3264 797.2 601.1 47,37
65.3 1.45418 1.3270 798.8 602.0 47,46
65.4 1.45441 1.3277 800.4 602.9 47,56
65.5 1.45465 1.3283 802.1 603.8 47,66
65.6 1.45489 1.3290 803.7 604.7 47,75
65.7 1.45512 1.3296 805.3 605.6 47,85
65.8 1.45536 1.3303 806.9 606.6 47,94
65.9 1.45559 1.3309 808.5 607.5 48,04
66.0 1.45583 1.3316 810.1 608.4 48,13
66.1 1.45607 1.3322 811.6 609.3 48,22
66.2 1.45630 1.3328 813.2 610.1 48,32
66.3 1.45654 1.3335 814.8 611.0 48,41
66.4 1.45678 1.3341 816.3 611.9 48,50
66.5 1.45702 1.3347 817.9 612.8 48,60
66.6 1.45725 1.3353 819.4 613.6 48,69
66.7 1.45749 1.3360 820.9 614.5 48,77
66.8 1.45773 1.3366 822.5 615.4 48,87
66.9 1.45796 1.3372 824.1 616.2 48,97
67.0 1.45820 1.3378 825.6 617.1 49,05
67.1 1.45844 1.3385 827.2 618.0 49,15
67.2 1.45868 1.3391 828.8 618.9 49,24
67.3 1.45892 1.3398 830.4 619.8 49,34
67.4 1.45916 1.3404 832.0 620.7 49,43
67.5 1.45940 1.3411 833.7 621.6 49,53
67.6 1.45964 1.3418 835.3 622.5 49,63
67.7 1.45988 1.3424 836.9 623.4 49,73
67.8 1.46012 1.3431 838.5 624.3 49,82
67.9 1.46036 1.3437 840.1 625.2 49,92
68.0 1.46060 1.3444 841.7 626.1 50,01
68.1 1.46084 1.3450 843.4 627.0 50,11
68.2 1.46108 1.3457 845.1 628.0 50,21
68.3 1.46132 1.3464 846.7 628.9 50,31
68.4 1.46156 1.3471 848.4 629.8 50,41
68.5 1.46181 1.3478 850.1 630.8 50,51
68.6 1.46205 1.3484 851.8 631.7 50,61
68.7 1.46229 1.3491 853.5 632.6 50,71
68.8 1.46253 1.3498 855.1 633.5 50,81
68.9 1.46277 1.3505 856.8 634.5 50,91
69.0 1.46301 1.3512 858.5 635.4 51,01
69.1 1.46325 1.3518 860.1 636.3 51,10
69.2 1.46350 1.3525 861.7 637.2 51,20
69.3 1.46374 1.3531 863.3 638.0 51,29
69.4 1.46398 1.3538 864.9 638.9 51,39
69.5 1.46423 1.3544 866.6 639.8 51,49
69.6 1.46447 1.3551 868.2 640.7 51,58
69.7 1.46471 1.3557 869.8 641.6 51,68
69.8 1.46495 1.3564 871.4 642.4 51,78
69.9 1.46520 1.3570 873.0 643.3 51,87
70.0 1.46544 1.3577 874.6 644.2 51,97
70.1 1.46568 1.3583 876.2 645.1 52,06
70.2 1.46593 1.3590 877.8 645.9 52,15
70.3 1.46618 1.3596 879.4 646.8 52,25
70.4 1.46642 1.3603 881.0 647.7 52,35
70.5 1.46667 1.3609 882.7 648.6 52,45
70.6 1.46691 1.3616 884.3 649.4 52,54
70.7 1.46715 1.2622 885.9 650.3 52,64
70.8 1.46740 1.3629 887.5 651.2 52,73
70.9 1.46765 1.3635 889.1 652.1 52,83
71.0 1.46789 1.3642 890.7 652.9 52,92
71.1 1.46814 1.3649 892.4 653.8 53,02
71.2 1.46838 1.3655 894.1 654.7 53,12
71.3 1.46863 1.3662 895.7 655.6 53,22
71.4 1.46888 1.3669 897.4 656.5 53,32
71.5 1.46913 1.3676 899.1 657.4 53,42
71.6 1.46937 1.3683 900.8 658.3 53,52
71.7 1.46962 1.3689 902.5 659.2 53,62
71.8 1.46987 1.3696 904.1 660.1 53,72
71.9 1.47011 1.3703 905.8 661.0 53,82
72.0 1.47036 1.3710 907.5 661.9 53,92
72.1 1.47061 1.3717 909.2 662.8 54,02
72.2 1.47086 1.3723 910.8 663.7 54,12
72.3 1.47110 1.3730 912.5 664.6 54,22
72.4 1.47135 1.3737 914.2 665.5 54,32
72.5 1.47160 1.3744 915.9 666.4 54,42
72.6 1.47185 1.3750 917.5 667.3 54,51
72.7 1.47210 1.3757 919.2 668.2 54,62
72.8 1.47234 1.3764 920.9 669.0 54,72
72.9 1.47259 1.3771 922.5 669.9 54,81
73.0 1.47284 1.3777 924.2 670.8 54,91
73.1 1.47309 1.3784 925.9 671.7 55,01
73.2 1.47334 1.3791 927.6 672.6 55,11
73.3 1.47359 1.3798 929.2 673.5 55,21
73.4 1.47384 1.3804 930.9 674.4 55,31
73.5 1.47409 1.3811 932.6 675.2 55,41
73.6 1.47434 1.3818 934.3 676.1 55,51
73.7 1.47459 1.3825 936.0 677.0 55,61
73.8 1.47484 1.3832 937.6 677.9 55,71
73.9 1.47509 1.3838 939.3 678.8 55,81
74.0 1.47534 1.3845 941.0 679.7 55,91
74.1 1.47559 1.3852 942.7 680.5 56,01
74.2 1.47584 1.3859 944.4 681.4 56,11
74.3 1.47609 1.3866 946.0 682.3 56,21
74.4 1.47634 1.3872 947.7 683.2 56,31
74.5 1.47660 1.3879 949.4 684.0 56,41
74.6 1.47685 1.3886 951.1 684.9 56,51
74.7 1.47710 1.3893 952.8 685.8 56,61
74.8 1.47735 1.3900 954.4 686.7 56,71
74.9 1.47760 1.3906 956.1 687.5 56,81
           
(1) Съдържанието на захари е изразено като инвертна захар

Таблица III
 
Съдържание на захари (1) в концентрирана и ректифицирана мъст в грамове на литър и грамове за килограм, определени с рефрактометър, разграфен в масови % захароза, при 20°C или в индекс на рефракция, при 20°C. Плътността е определена при 20°C
 
Захароза, Индекс Плътност, Захари, Захари, Алкохол,
в% на рефрак- при 20° C в g/l в g/kg в об. %
(m/m) ция, при       при
  20°C       20°C
1 2 3 4 5 6
50.0 1.42008 1.2342 627.6 508.5 37,28
50.1 1.42029 1.2348 629.3 509.6 37,38
50.2 1.42050 1.2355 630.9 510.6 37,48
50.3 1.42071 1.2362 632.4 511.6 37,56
50.4 1.42092 1.2367 634.1 512.7 37,66
50.5 1.42113 1.2374 635.7 513.7 37,76
50.6 1.42135 1.2381 637.3 514.7 37,85
50.7 1.42156 1.2386 638.7 515.7 37,94
50.8 1.42177 1.2391 640.4 516.8 38,04
50.9 1.42198 1.2396 641.9 517.8 38,13
51.0 1.42219 1.2401 643.4 518.8 38,22
51.1 1.42240 1.2406 645.0 519.9 38,31
51.2 1.42261 1.2411 646.5 520.9 38,40
51.3 1.42282 1.2416 648.1 522.0 38,50
51.4 1.42304 1.2421 649.6 523.0 38,59
51.5 1.42325 1.2427 651.2 524.0 38,68
51.6 1.42347 1.2434 652.9 525.1 38,78
51.7 1.42368 1.2441 654.5 526.1 38,88
51.8 1.42389 1.2447 656.1 527.1 38,97
51.9 1.42410 1.2454 657.8 528.2 39,07
52.0 1.42432 1.2461 659.4 529.2 39,17
52.1 1.42453 1.2466 661.0 530.2 39,26
52.2 1.42475 1.2470 662.5 531.3 39,35
52.3 1.42496 1.2475 664.1 532.3 39,45
52.4 1.42517 1.2480 665.6 533.3 39,54
52.5 1.42538 1.2486 667.2 534.4 39,63
52.6 1.42560 1.2493 668.9 535.4 39,73
52.7 1.42581 1.2500 670.5 536.4 39,83
52.8 1.42603 1.2506 672.2 537.5 39,93
52.9 1.42624 1.2513 673.8 538.5 40,02
53.0 1.42645 1.2520 675.5 539.5 40,12
53.1 1.42667 1.2525 677.1 540.6 40,22
53.2 1.42689 1.2530 678.5 541.5 40,30
53.3 1.42711 1.2535 680.2 542.6 40,40
53.4 1.42733 1.2540 681.8 543.7 40,50
53.5 1.42754 1.2546 683.4 544.7 40,59
53.6 1.42776 1.2553 685.1 545.8 40,69
53.7 1.42797 1.2560 686.7 546.7 40,79
53.8 1.42819 1.2566 688.4 547.8 40,89
53.9 1.42840 1.2573 690.1 548.9 40,99
54.0 1.42861 1.2580 691.7 549.8 41,09
54.1 1.42884 1.2585 693.3 550.9 41,18
54.2 1.42906 1.2590 694.9 551.9 41,28
54.3 1.42927 1.2595 696.5 553.0 41,37
54.4 1.42949 1.2600 698.1 554.0 41,47
54.5 1.42971 1.2606 699.7 555.1 41,56
54.6 1.42993 1.2613 701.4 556.1 41,66
54.7 1.43014 1.2620 703.1 557.1 41,76
54.8 1.43036 1.2625 704.7 558.2 41,86
54.9 1.43058 1.2630 706.2 559.1 41,95
55.0 1.43079 1.2635 707.8 560.2 42,04
55.1 1.43102 1.2639 709.4 561.3 42,14
55.2 1.43124 1.2645 711.0 562.3 42,23
55.3 1.43146 1.2652 712.7 563.3 42,33
55.4 1.43168 1.2659 714.4 564.3 42,44
55.5 1.43189 1.2665 716.1 565.4 42,54
55.6 1.43211 1.2672 717.8 566.4 42,64
55.7 1.43233 1.2679 719.5 567.5 42,74
55.8 1.43255 1.2685 721.1 568.5 42,83
55.9 1.43277 1.2692 722.8 569.5 42,93
56.0 1.43298 1.2699 724.5 570.5 43,04
56.1 1.43321 1.2703 726.1 571.6 43,13
56.2 1.43343 1.2708 727.7 572.6 43,23
56.3 1.43365 1.2713 729.3 573.7 43,32
56.4 1.43387 1.2718 730.9 574.7 43,42
56.5 1.43409 1.2724 732.6 575.8 43,52
56.6 1.43431 1.2731 734.3 576.8 43,62
56.7 1.43454 1.2738 736.0 577.8 43,72
56.8 1.43476 1.2744 737.6 578.8 43,81
56.9 1.43498 1.2751 739.4 579.9 43,92
57.0 1.43519 1.2758 741.1 580.9 44,02
57.1 1.43542 1.2763 742.8 582.0 44,12
57.2 1.43564 1.2768 744.4 583.0 44,22
57.3 1.43586 1.2773 745.9 584.0 44,31
57.4 1.43609 1.2778 747.6 585.1 44,41
57.5 1.43631 1.2784 749.3 586.1 44,51
57.6 1.43653 1.2791 751.0 587.1 44,61
57.7 1.43675 1.2798 752.7 588.1 44,71
57.8 1.43698 1.2804 754.4 589.2 44,81
57.9 1.43720 1.2810 756.1 590.2 44,91
58.0 1.43741 1.2818 757.8 591.2 45,01
58.1 1.43764 1.2822 759.5 592.3 45,11
58.2 1.43784 1.2827 761.1 593.4 45,21
58.3 1.43809 1.2832 762.6 594.3 45,30
58.4 1.43832 1.2837 764.3 595.4 45,40
58.5 1.43854 1.2843 766.0 596.4 45,50
58.6 1.43877 1.2850 767.8 597.5 45,61
58.7 1.43899 1.2857 769.5 598.5 45,71
58.8 1.43922 1.2863 771.1 599.5 45,80
58.9 1.43944 1.2869 772.9 600.6 45,91
59.0 1.43966 1.2876 774.6 601.6 46,01
59.1 1.43988 1.2882 776.3 602.6 46,11
59.2 1.44011 1.2889 778.1 603.7 46,22
59.3 1.44034 1.2896 779.8 604.7 46,32
59.4 1.44057 1.2902 781.6 605.8 46,43
59.5 1.44079 1.2909 783.3 606.8 46,53
59.6 1.44102 1.2916 785.2 607.9 46,64
59.7 1.44124 1.2921 786.8 608.9 46,74
59.8 1.44147 1.2926 788.4 609.9 46,83
59.9 1.44169 1.2931 790.0 610.9 46,93
60.0 1.44192 1.2936 791.7 612.0 47,03
60.1 1.44215 1.2942 793.3 613.0 47,12
60.2 1.44238 1.2949 795.2 614.1 47,23
60.3 1.44260 1.2956 796.9 615.1 47,34
60.4 1.44283 1.2962 798.6 616.1 47,44
60.5 1.44305 1.2969 800.5 617.2 47,55
60.6 1.44328 1.2976 802.2 618.2 47,65
60.7 1.44351 1.2981 803.9 619.3 47,75
60.8 1.44374 1.2986 805.5 620.3 47,85
60.9 1.44397 1.2991 807.1 621.3 47,94
61.0 1.44419 1.2996 808.7 622.3 48,04
61.1 1.44442 1.3002 810.5 623.4 48,14
61.2 1.44465 1.3009 812.3 624.4 48,25
61.3 1.44488 1.3016 814.2 625.5 48,36
61.4 1.44511 1.3022 815.8 626.5 48,46
61.5 1.44534 1.3029 817.7 627.6 48,57
61.6 1.44557 1.3036 819.4 628.6 48,67
61.7 1.44580 1.3042 821.3 629.7 48,79
61.8 1.44603 1.3049 823.0 630.7 48,89
61.9 1.44626 1.3056 824.8 631.7 48,99
62.0 1.44648 1.3062 826.6 632.8 49,10
62.1 1.44672 1.3068 828.3 633.8 49,20
62.2 1.44695 1.3075 830.0 634.8 49,30
62.3 1.44718 1.3080 831.8 635.9 49,40
62.4 1.44741 1.3085 833.4 636.9 49,50
62.5 1.44764 1.3090 835.1 638.0 49,60
62.6 1.44787 1.3095 836.8 639.0 49,71
62.7 1.44810 1.3101 838.5 640.0 49,81
62.8 1.44833 1.3108 840.2 641.0 49,91
62.9 1.44856 1.3115 842.1 642.1 50,02
63.0 1.44879 1.3121 843.8 643.1 50,12
63.1 1.44902 1.3128 845.7 644.2 50,23
63.2 1.44926 1.3135 847.5 645.2 50,34
63.3 1.44949 1.3141 849.3 646.3 50,45
63.4 1.44972 1.3148 851.1 647.3 50,56
63.5 1.44995 1.3155 853.0 648.4 50,67
63.6 1.45019 1.3161 854.7 649.4 50,77
63.7 1.45042 1.3168 856.5 650.4 50,88
63.8 1.45065 1.3175 858.4 651.5 50,99
63.9 1.45088 1.3180 860.0 652.5 51,08
64.0 1.45112 1.3185 861.6 653.5 51,18
64.1 1.45135 1.3190 863.4 654.6 51,29
64.2 1.45158 1.3195 865.1 655.6 51,39
64.3 1.45181 1.3201 866.9 656.7 51,49
64.4 1.45205 1.3208 868.7 657.7 51,60
64.5 1.45228 1.3215 870.6 658.8 51,71
64.6 1.45252 1.3221 872.3 659.8 51,81
64.7 1.45275 1.3228 874.1 660.8 51,92
64.8 1.45299 1.3235 876.0 661.9 52,03
64.9 1.45322 1.3241 877.8 662.9 52,14
65.0 1.45347 1.3248 879.7 664.0 52,25
65.1 1.45369 1.3255 881.5 665.0 52,36
65.2 1.45393 1.3261 883.2 666.0 52,46
65.3 1.45416 1.3268 885.0 667.0 52,57
65.4 1.45440 1.3275 886.9 668.1 52,68
65.5 1.45463 1.3281 888.8 669.2 52,79
65.6 1.45487 1.3288 890.6 670.2 52,90
65.7 1.45510 1.3295 892.4 671.2 53,01
65.8 1.45534 1.3301 894.2 672.3 53,12
65.9 1.45557 1.3308 896.0 673.3 53,22
66.0 1.45583 1.3315 898.0 674.4 53,34
66.1 1.45605 1.3320 899.6 675.4 53,44
66.2 1.45629 1.3325 901.3 676.4 53,54
66.3 1.45652 1.3330 903.1 677.5 53,64
66.4 1.45676 1.3335 904.8 678.5 53,75
66.5 1.45700 1.3341 906.7 679.6 53,86
66.6 1.45724 1.3348 908.5 680.6 53,96
66.7 1.45747 1.3355 910.4 681.7 54,08
66.8 1.45771 1.3361 912.2 682.7 54,18
66.9 1.45795 1.3367 913.9 683.7 54,29
67.0 1.45820 1.3374 915.9 684.8 54,40
67.1 1.45843 1.3380 917.6 685.8 54,51
67.2 1.45867 1.3387 919.6 686.9 54,62
67.3 1.45890 1.3395 921.4 687.9 54,73
67.4 1.45914 1.3400 923.1 688.9 54,83
67.5 1.45938 1.3407 925.1 690.0 54,95
67.6 1.45962 1.3415 927.0 691.0 55,06
67.7 1.45986 1.3420 928.8 692.1 55,17
67.8 1.46010 1.3427 930.6 693.1 55,28
67.9 1.46034 1.3434 932.6 694.2 55,40
68.0 1.46060 1.3440 934.4 695.2 55,50
68.1 1.46082 1.3447 936.2 696.2 55,61
68.2 1.46106 1.3454 938.0 697.2 55,72
68.3 1.46130 1.3460 939.9 698.3 55,83
68.4 1.46154 1.3466 941.8 699.4 55,94
68.5 1.46178 1.3473 943.7 700.4 56,06
68.6 1.46202 1.3479 945.4 701.4 56,16
68.7 1.46226 1.3486 947.4 702.5 56,28
68.8 1.46251 1.3493 949.2 703.5 56,38
68.9 1.46275 1.3499 951.1 704.6 56,50
69.0 1.46301 1.3506 953.0 705.6 56,61
69.1 1.46323 1.3513 954.8 706.6 56,72
69.2 1.46347 1.3519 956.7 707.7 56,81
69.1 1.46371 1.3526 958.6 708.7 56,94
69.4 1.46396 1.3533 960.6 709.8 57,06
69.5 1.46420 1.3539 962.4 710.8 57,17
69.6 1.46444 1.3546 964.3 711.9 57,28
69.7 1.46468 1.3553 966.2 712.9 57,39
69.8 1.46493 1.3560 968.2 714.0 57,51
69.9 1.46517 1.3566 970.0 715.0 57,62
70.0 1.46544 1.3573 971.8 716.0 57,72
70.1 1.46565 1.3579 973.8 717.1 57,84
70.2 1.46590 1.3586 975.6 718.1 57,95
70.3 1.466614 1.3593 977.6 719.2 58,07
70.4 1.46639 1.3599 979.4 720.2 58,18
70.5 1.46663 1.3606 981.3 721.2 58,29
70.6 1.46688 1.3613 983.3 722.3 58,41
70.7 1.46712 1.3619 985.2 723.4 58,52
70.8 1.46737 1.3626 987.1 724.4 58,63
70.9 1.46761 1.3633 988.9 725.4 58,74
71.0 1.46789 1.3639 990.9 726.5 58,86
71.1 1.46810 1.3646 992.8 727.5 58,97
71.2 1.46835 1.3653 994.8 728.6 59,09
71.3 1.46859 1.3659 996.6 729.6 59,20
71.4 1.46884 1.3665 998.5 730.7 59,31
71.5 1.46908 1.3672 1000.4 731.7 59,42
71.6 1.46933 1.3678 1002.2 732.7 59,53
71.7 1.46957 1.3685 1004.2 733.8 59,65
71.8 1.46982 1.3692 1006.1 734.8 59,76
71.9 1.47007 1.3698 1008.0 735.9 59,88
72.0 1.47036 1.3705 1009.9 736.9 59,99
72.1 1.47056 1.3712 1012.0 738.0 60,11
72.2 1.47081 1.3718 1013.8 739.0 60,22
72.3 1.47106 1.3725 1015.7 740.0 60,33
72.4 1.47131 1.3732 1017.7 741.1 60,45
72.5 1.47155 1.3738 1019.5 742.1 60,56
72.6 1.47180 1.3745 1021.5 743.2 60,68
72.7 1.47205 1.3752 1023.4 744.2 60,79
72.8 1.47230 1.3758 1025.4 745.3 60,91
72.9 1.47254 1.3765 1027.3 746.3 61,02
73.0 1.47284 1.3772 1029.3 747.4 61,14
73.1 1.47304 1.3778 1031.2 748.4 61,25
73.2 1.47329 1.3785 1033.2 749.5 61,37
73.3 1.47354 1.3792 1035.1 750.5 61,48
73.4 1.47379 1.3798 1037.1 751.6 61,60
73.5 1.47404 1.3805 1039.0 752.6 61,72
73.6 1.47429 1.3812 1040.0 753.6 61,83
73.7 1.47454 1.3818 1042.8 754.7 61,94
73.8 1.47479 1.3825 1044.8 755.7 62,06
73.9 1.47504 1.3832 1046.8 756.8 62,18
74.0 1.47534 1.3838 1048.6 757.8 62,28
74.1 1.47554 1.3845 1050.7 758.9 62,41
74.2 1.47579 1.3852 1052.6 759.9 62,52
74.1 1.47606 1.3858 1054.6 761.0 62,64
74.4 1.47629 1.3865 1056.5 762.0 62,76
74.5 1.47654 1.3871 1058.5 763.1 62,87
74.6 1.47679 1.3878 1060.4 764.1 62,99
74.7 1.47704 1.3885 1062.3 765.1 63,10
74.8 1.47730 1.3892 1064.4 766.2 63,23
74.9 1.47755 1.3898 1066.3 767.2 63,33
75.0 1.47785 1.3905 1068.3 768.3 63,46
           
(1) Съдържанието на захари е изразено като инвертна захар

3. Определяне алкохолното съдържание

1. Определение
Алкохолното съдържание е равно на литрите етилов алкохол, съдържащи се в 100 литра продукт, измерени при 20°C. Обозначава се със символа "об. %".
Забележка. Хомолозите на етиловия алкохол заедно с производните му като етилови естери, включени в алкохолното съдържание, остават, тъй като преминават в дестилата.
2. Принцип на метода
2.1. Методът се основава на дестилация на вино, алкализирано с калциев хидроксид, и измерване на алкохолното съдържание на дестилата.
2.2. Сравнителен метод - измерване плътността на дестилата с помощта на пикнометър.
2.3. Обикновени методи:
2.3.1. Измерване на алкохолното съдържание на дестилата с помощта на ареометър.
2.3.2. Измерване на алкохолното съдържание на дестилата чрез денситометрия с използване на хидростатични везни.
2.3.3. Измерване на алкохолното съдържание на дестилата чрез рефрактометрия.
Забележка. За да се изчисли алкохолното съдържание от плътността на дестилата, се използват таблици I, II и III, приети от OIV (Обща асамблея, 1974 г.).
Таблица I дава общата формула, изразяваща връзката между алкохолното съдържание спрямо обема и плътността на смеси на алкохол и вода като функция от температурата.
3. Получаване на дестилат
3.1. Апаратура
3.1.1. Дестилираща апаратура, състояща се от:
- колба от един литър с кръгло дъно, със съединителни елементи от шлифовано стъкло;
- ректификационна колона с височина около 20 cm или друго устройство, предотвратяващо загубите;
- източник на топлина; чрез подходяща конструкция трябва да се предотврати възникването на пиролиза на извлеченото вещество;
- хладник с изтеглен край, който отвежда дестилата до дъното на мерителна колба, съдържаща няколко милилитра вода.
3.1.2. Устройство за парна дестилация, състоящо се от:
• парогенератор;
• парна тръба;
• капкоуловител;
• хладник.
Може да бъде използвано устройство за дестилация или за парна дестилация от всякакъв тип, при условие че то изпълнява следните изисквания: дестилират се пет пъти последователно смес от етилов алкохол и вода с алкохолно съдържание 10 об. %; след петата дестилация дестилатът да има алкохолно съдържание поне 9,9 об. %, т.е. загубата на алкохол при всяка отделна дестилация да не надхвърля 0,02 об. %.
3.2. Реактиви
3.2.1. Суспензия на 2M калциев хидроксид.
Получава се чрез внимателно заливане на 120 g негасена вар (CaO) с един литър вода с температура 60°C - 70°C.
3.3. Подготовка на пробата
Основната част от въглеродния диоксид от младите и газирани вина се отстранява чрез разбъркване на 250 - 300 ml вино в колба от 500 ml.
3.4. Процедура
В мерителна колба от 200 ml се отмерват 200 ml вино. Записва се температурата на виното.
Прелива се виното в дестилационната колба и се поставя парната тръба на устройството за дестилация с водна пара. Изплаква се градуираната колба четири пъти с последователни 5-милилитрови промивки с вода, които се добавят към колбата или към барбутьора. Добавят се 10 ml калциев хидроксид (3.2.1) и няколко стъклени перли.
Дестилатът се събира в колба от 200 ml, която се използва за измерване на виното.
Ако се използва дестилация, се събира количество, съответстващо на около три четвърти от първоначалния обем, или обем между 198 и 199 ml - ако се използва парна дестилация. Разрежда се до 200 ml с дестилирана вода, като трябва да се поддържа температура на дестилата в границите на ± 2°C от първоначалните температури.
Разбърква се много внимателно с кръгови движения.
Забележка. В случаите, когато вината съдържат изключително големи концентрации на амониеви йони, дестилатът може да бъде повторно дестилиран при посочените условия, като суспензията на калциев хидроксид се заменя с един милилитър сярна киселина, разредена в съотношение 10 части в 100 части (v:v).
4. Сравнителен метод
Измерване на алкохолното съдържание на дестилата с използване на пикнометър
4.1. Апаратура
4.1.1. Използва се еталониран пикнометър, както е описано в метод "1. Определяне на плътността и относителната плътност при 20°С".
4.2. Процедура
Измерва се наблюдаваната плътност rt на дестилата (3.4) при t°C,. както е описано в метод "1. Определяне на плътността и относителната плътност при 20°С", т. 4.3.1 и 4.3.2.
4.3. Изразяване на резултатите
4.3.1. Начин на изчисляване
С помощта на таблица I се определя алкохолното съдържание при 20°C. В хоризонталния ред на тази таблица, съответстващ на температурата T (изразена като цяло число), непосредствено под t°C се намира най-малката плътност, която е по-голяма от rt. Отчита се табличната разлика непосредствено под тази плътност за изчисляване на плътността r при тази температура T.
В реда за температурата T се намира плътността r', непосредствено по-висока от r', и се изчислява разликата между плътностите r и r'. Тази разлика се разделя на табличната разлика, вдясно от плътността r'. Частното дава десетичната част на алкохолното съдържание, а цялата част на алкохолното съдържание е посочено отгоре на колоната, в която се намира плътността r'.
Примерът за изчисление на алкохолното съдържание e даден в края на метода.
Забележка. Температурната корекция се влага в компютърна програма и може да се извършва автоматично.
4.3.2. Повторяемост, r:
r = 0,10 об. %.
4.3.3. Възпроизводимост, R
R = 0,19 об. %.
5. Обикновени методи
5.1. Ареометрия
5.1.1. Апаратура
5.1.1.1. Спиртомер
Спиртомерът трябва да отговаря на изискванията за оборудване клас I или клас II и да е еталониран от акредитиращата организация (в съответствие с изискванията за "Спиртомери и алкохолни ареометри" на OIML - Международната организация по законодателна метрология).
5.1.1.2. Термометър, разграфен в десети от градуса между 0 - 40°C, калибриран до 1/20 от градуса.
5.1.1.3. Измервателен цилиндър с диаметър 36 mm и височина 320 mm, поддържан вертикално от опорни нивелиращи винтове.
5.1.2. Начин на работа
Дестилатът (3.4) се налива в мерителния цилиндър, който трябва да бъде във вертикално положение. Вкарват се термометърът и спиртомерът. Отчита се температурата по термометъра една минута след разбъркване на пробата, за да се получи равновесие на температурите на мерителния цилиндър, термометъра, спиртомера и дестилата. Изважда се термометърът и се отчита след интервал една минута измереното алкохолно съдържание. Правят се поне три отчитания, използвайки лупа. С помощта на таблица II се коригира измерената при t°C концентрация, като се отчита ефектът на температурата.
Температурата на течността трябва да се различава от температурата на околната среда (с не повече от 5°C).
5.2. Определяне на плътността с използване на хидростатични везни
5.2.1. Апаратура
5.2.1.1. Хидростатичните везни се използват по начина, описан в метод "1. Определяне на плътността и относителната плътност при 20°С".
5.2.2. Начин на работа
Наблюдаваната плътност на дестилата при t°C се измерва по начина, описан в метод "1. Определяне на плътността и относителната плътност при 20°С", т. 5.2.2.
5.2.3. Изразяване на резултатите
Алкохолното съдържание при 20°C се определя, следвайки метода, описан в 4.3.1, като се използва таблица I, ако поплавъкът е изработен от стъкло Pyrex, или таблица III, ако е изработен от обикновено стъкло.
5.3. Рефрактометрия
5.3.1. Апаратура
5.3.1.1. Рефрактометър, който позволява да се измерва коефициентът на пречупване в диапазона от 1,330 до 1,346.
В зависимост от вида на оборудването измерванията се извършват:
- при 20°C с подходящ уред;
- при температура t°C на околната среда с уред, който е снабден с термометър, позволяващ определяне на температурата с точност поне до 0,05°C; заедно с уреда се предоставя и таблица за температурна корекция.
5.3.2. Начин на работа
Коефициентът на пречупване на винения дестилат, получен съгласно т. 3.4, се измерва, като се следва процедурата, предписана за използвания тип устройство.
5.3.3. Изразяване на резултатите
Таблица IV се използва за определяне на алкохолното съдържание, съответстващо на индекса на рефракция при 20°C.
Забележка. Таблица IV съдържа алкохолното съдържание, съответстващо на коефициентите на пречупване както за чисти смеси на алкохол и вода, така и за винени дестилати. В случая на винени дестилати в таблицата е отчетено наличието на примеси в дестилата (предимно висши алкохоли). Присъствието на метилов алкохол намалява коефициента на пречупване, следователно се намалява и алкохолното съдържание.
6. Пример за изчисляване на алкохолното съдържание на вино
6.1. Измерване чрез пикнометър на везни с две еднакви блюда
6.1.1. Константите на пикнометъра са определени и изчислени по начина, описан в метод "1. Определяне на плътността и относителната плътност при 20°С", т. 6.1.1.
6.1.2. Претегляне на пикнометър, който е пълен с дестилат
Числен пример:
Тара = пикнометър + дестилат при t°C + p"


p + m - p' = масата на дестилата при t°C
105,0698 - 2,8074 = 102,2624 g.
Измерена плътност при t°C


6.1.3. Изчисляване на алкохолното съдържание
Използва се таблицата / На ред 18°С на таблица I за
за плътностите на во- измерените плътности най-
доалкохолните смеси, малката плътност, която е по-
измерени при различни голяма от наблюдаваната плът-
температури, както е ност от 0,983076, е 0,98398 в
посочено в т. 6.1.1. колона 11 об. %.
< Плътността при 18°С е:
  (98307,6 + 0,7 x 22) 10(-5) = 0,98323
  0,98398 - 0,98323 = 0,00075.
  Десетичната част на алкохолното
  съдържание в об. % е 75 / 114 = 0,65.
  \ Алкохолното съдържание е 11,65 об. %.

6.2. Измерване чрез пикнометър на везни с едно блюдо
6.2.1. Константите на пикнометъра са определени и изчислени по начина, описан в метод "1. Определяне на плътността и относителната плътност при 20°С" в т. 6.2.1.
6.2.2. Претегляне на пикнометър, който е пълен с дестилат
Тегло на тарата по време на измерването (в грамове):
T1 = 171,9178.
Пикнометърът, напълнен с дестилат при 20,50°C (в грамове):
P2 = 167,8438.
Корекция от теглото на въздушния стълб:
dT = 171,9178 - 171,9160 = + 0,0018.
Маса на дестилата при 20,50°C:
Lt = 167,8438 - (67,6695 + 0,0018) = 100,1725.
Наблюдавана плътност на дестилата:

r20,50°C = 100,1725/101,8194 = 0,983825.

6.2.3. Изчисляване на алкохолното съдържание
Използва се таблицата / На ред 20°С на таблица I за
за плътностите на водо- измерените плътности най-
алкохолните смеси, из- малката плътност, която е по-
мерени при различни голяма от наблюдаваната плът-
температури, както е ност от 0,983825, е 0,98471 в ко-
посочено в т.6.2.1. лона 10 об. %.
< Плътността при 20°С е:
  (98382,5 + 0,50 x 24) 10(-5) = 0,983945
  0,98471 - 0,983945 = 0,000765.
  Десетичната част на алкохолното съдържание
  в об. % е 76,5 / 119 = 0,64.
  \ Алкохолното съдържание е 10,64 об. %.

Формула за изчисляване на алкохолното съдържание от таблиците на смесите на етилов алкохол и вода
Плътността "r", изразена в килограми на кубически метър (kg/m3), за смес от етилов алкохол и вода при температура t, в градуси по Целзий (°C), се изразява със следната формула като функция на:
- тегловното съдържание (p), изразено като десетично число (1);
- температурата t, в градуси Целзий;
- посочените числени коефициенти.
Формулата е валидна за температури между -20 и +40°C.

n = 5, m3 = 9, m1 = 11, m4 = 4, m2 = 10, m5 = 2.
________________________
(1) Пример: за 12 тегловни части алкохол в 100 тегловни части смес алкохол - вода: р = 0,12.

Числени коефициенти на формулата


Таблица I
 
Международна таблица за отчитане на алкохолното съдържание при 20°С. Таблица на плътността на водоалкохолни смеси, измерени с пикнометър от стъкло Pyrex. Плътностите при t°C, коригирани с отчитане на теглото на въздушния стълб
 
t°C Алкохол в об. %
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0 999,64 1,50 998,14 1,44 996,70 1,40 995,30 1,35 993,95 1,30 992,65 1,24 991,41 1,19 990,22 1,14 989,08 1,10 987,98 1,05 986,93 1,00 985,93 0,95
  -0,07   -0,06   -0,06   -0,06   -0,06   -0,06   -0,06   -0,05   -0,04   -0,03   -0,02   -0,01  
1 999,71 1,51 998,20 1,44 996,76 1,40 995,36 1,35 994,01 1,30 992,71 1,24 991,47 1,20 990,27 1,15 989,12 1,11 988,01 1,06 986,95 1,01 985,94 0,97
  -0,05   -0,05   -0,04   -0,04   -0,04   -0,04   -0,03   -0,03   -0,02   -0,02   -0,01   0,00  
2 999,76 1,51 998,25 1,45 996,80 140 995,40 1,35 994,05 1,30 992,75 1,25 991,50 1,20 990,30 1,16 989,14 1,11 988,03 1,07 986,96 1,02 985,94 0,98
  -0,03   -003   -0,03   -0,02   -0,02   -0,02   -0,02   -0,01   -0,01   0,00   0,01   0,02  
3 999,79 1,51 998,28 1,45 996,83 1,41 995,42 1,35 994,07 1,30 992,77 1,25 991,52 1,21 990,31 1,16 989,15 1,12 988,03 1,08 986,95 1,03 985,92 1,00
  -0,02   -0,02   -0,01   -0,02   -0,01   -0,01   0,00   0,00   0,01   0,02   0,03   0,04  
4 999,81 1,51 948,30 1,46 996,84 1,40 995,44 1,36 994,08 1,30 992,78 1,26 991,52 1,21 990,31 1,17 989,14 1,13 988,01 1,09 986,92 1,04 985,88 1,00
  0,00   0,00   0,00   0,00   0,01   0,02   0,02   0,02   0,02   0,03   0,04   0,05  
5 999,81 1,51 998,30 1,46 996,84 1,40 995,44 1,37 994,07 1,31 992,76 1,26 991,50 1,21 990,29 1,17 989,12 1,14 987,98 1,10 986,88 1,05 985,83 1,01
  0,01   0,01   0,01   0,02   0,01   0,02   0,03   0,04   0,05   0,05   0,05   0,06  
6 999,80 1,51 998,29 1,46 996,83 1,41 995,42 1,36 994,06 1,32 992,74 1,27 991,47 1,22 990,25 1,18 989,07 1,14 987,93 1,10 986,83 1,06 985,77 1,03
  0,03   0,03   0,03   0,03   0,04   0,04   0,04   0,05   0,06   0,07   0,08   0,09  
7 999,77 1,51 998,26 1,46 996,80 1,41 995,39 1,37 994,02 1,32 992,70 1,27 991,43 1,23 990,20 1,19 989,01 1,15 987,86 1,11 986,75 1,07 985,68 1,03
  0,05   0,04   0,04   0,05   0,05   0,05   0,05   0,06   0,06   0,07   0,08   0,09  
8 999,72 1,50 998,22 1,46 996,76 1,42 995,34 1,37 993,97 1,32 992,65 1,27 991,38 1,24 990,14 1,19 988,95 1,16 987,79 1,12 986,67 1,08 985,59 1,05
  0,05   0,06   0,06   0,06   0,06   0,06   0,07   0,07   0,08   0,09   0,10   0,11  
9 999,67 1,51 998,16 1,46 996,70 1,42 995,28 1,37 993,91 1,32 992,59 1,28 991,31 1,24 990,07 1,20 988,87 1,17 987,70 1,13 986,57 1,09 985,48 1,06
  0,07   0,07   0,07   0,07   0,07   0,08   0,08   0,09   0,09   0,10   0,11   0,12  
10 999,60 1,51 948,04 1,46 996,63 1,42 995,21 1,37 993,84 1,33 992,51 1,28 991,23 1,25 989,98 1,20 988,78 1,17 987,60 1,14 986,46 1,10 485,36 1,06
  0,09   0,09   0,09   0,08   0,09   0,09   0,10   0,10   0,11   0,11   0,12   0,13  
11 999,51 1,51 998,09 1,46 996,54 1,41 995,13 1,38 993,75 1,33 992,42 1,29 991,13 1,25 989,88 1,21 988,67 1,18 987,49 1,15 986,34 1,11 985,23 1,07
  0,10   0,09   009   0,10   0,10   0,11   0,11   0,11   0,12   0,13   0,13   0,14  
12 999,41 1,50 997,91 1,46 996,45 1,42 995,03 1,38 993,65 1,34 992,31 1,29 991,02 1,25 989,77 1,22 988,55 1,19 987,36 1,15 986,21 1,12 985,09 1,09
  0,11   0,11   0,11   0,11   0,11   0,11   0,12   0,12   0,13   0,14   0,15   0,16  
13 999,30 1,50 997,80 1,46 996,34 1,42 994,92 1,38 993,54 1,34 992,20 1,30 990,90 1,25 989,65 1,23 988,42 1,20 987,22 1,16 986,06 1,13 984,93 1,09
  0,12   0,12   0,12   0,13   0,13   0,13   0,13   0,14   0,14   0,15   0,16   0,16  
14 999,18 1,50 997,68 1,46 996,22 1,43 994,79 1,38 993,41 1,34 942,07 1,30 990,77 1,26 989,51 1,23 988,28 1,21 987,07 1,17 985,90 1,13 984,77 1,10
  0,13   0,14   0,14   0,13   0,13   0,14   0,14   0,15   0,16   0,16   0,17   0,18  
15 999,05 1,51 997,54 1,46 996,08 1,42 994,66 1,38 993,28 1,35 991,93 1,30 990,63 1,27 989,36 1,24 988,12 1,21 986,91 1,18 985,73 1,14 984,59 1,12
  0,15   0,14   0,14   0,15   0,15   0,15   0,16   0,16   0,17   0,17   0,18   0,19  
16 998,90 1,50 997,40 1,46 995,94 1,43 994,51 1,38 993,13 1,35 991,78 1,31 990,47 1,27 989,20 1,25 987,95 1,21 986,74 1,19 985,55 1,15 984,40 1,13
  0,16   0,16   0,10   0,16   0,16   0,17   0,17   0,18   0,18   0,19   0,19   0,20  
17 998,74 1,50 997,24 1,46 995,78 1,43 994,35 1,38 942,47 1,36 991,61 1,31 990,30 1,28 989,02 1,25 987,77 1,22 986,55 1,19 985,36 1,16 985,20 1,14
  0,17   0,17   0,17   0,16   0,17   0,17   0,18   0,18   0,19   0,20   0,21   0,22  
18 998,57 1,50 947,07 1,46 995,61 1,42 994,19 1,39 992,80 1,36 991,44 1,32 990,12 1,28 988,84 1,26 987,58 1,23 986,35 1,20 985,15 1,17 983,98 1,14
  0,18   0,18   0,18   0,19   0,19   0,19   0,19   0,20   0,20   0,20   0,21   0,22  
19 998,39 1,50 996,89 1,46 995,43 1,43 994,00 1,39 992,61 1,36 991,25 1,32 989,93 1,29 988,64 1,26 987,38 1,23 986,15 1,21 984,94 1,10 983,76 1,16
  0,19   0,19   0,19   0,19   0,19   0,19   0,20   0,20   0,21   0,22   0,23   0,24  
20 998,20 1,50 996,70 1,46 995,24 1,43 993,81 1,39 992,42 1,36 991,06 1,33 989,73 1,29 988,44 1,27 987,17 1,24 985,93 1,22 984,71 1,19 983,52 1,16
  0,20   0,20   0,20   0,20   0,21   0,21   0,21   0,22   0,22   0,23   0,24   0,24  
21 998,00 1,50 996,50 1,46 995,04 1,43 993,61 1,40 992,21 1,36 990,85 1,33 989,52 1,30 988,22 1,27 986,95 1,25 985,70 1,23 984,47 1,19 983,28 1,18
  0,21   0,21   0,21   0,21   0,21   0,22   0,22   0,23   0,24   0,24   0,24   0,26  
22 997,79 1,50 996,29 1,46 994,83 1,4,3 993,40 1,40 992,00 1,37 990,63 1,33 989,30 1,31 987,99 1,28 986,71 1,25 985,46 1,23 984,23 1,21 983,02 1,22
  0,22   0,22   0,23   0,23   0,23   0,23   0,24   0,24   0,24   0,25   0,26   0,25  
23 997,57 1,50 946,07 1,47 994,60 1,43 993,17 1,40 991,77 1,37 990,40 1,34 989,06 1,31 987,75 1,28 986,47 1,26 985,21 1,24 983,97 1,20 982,77 1,20
  0,24   0,23   0,23   0,23   0,24   0,24   0,24   0,25   0,26   0,26   0,27   0,29  
24 997,33 1,49 995,84 1,47 994,37 1,43 992,94 1,41 991,53 1,37 990,16 1,34 988,82 1,32 987,50 1,29 986,21 1,26 984,95 1,25 983,70 1,22 982,48 1,20
  0,24   0,25   0,24   0,25   0,24   0,25   0,26   0,26   0,26   0,27   0,28   0,28  
25 997,09 1,50 995,59 1,46 994,13 1,44 992,69 1,40 991,29 1,38 989,91 1,35 988,56 1,32 987,24 1,29 985,95 1,27 984,68 1,26 983,42 1,22 982,20 1,21
  0,25   0,25   0,26   0,25   0,26   0,26   0,26   0,26   0,28   0,28   0,28   0,30  
26 996,84 1,50 995,34 1,47 993,87 1,43 992,44 1,41 991,03 1,38 989,65 1,35 988,30 1,32 986,98 1,31 985,67 1,27 484,40 1,26 983,14 1,24 981,90 1,22
  0,26   0,26   0,26   0,27   0,27   0,27   0,27   0,28   0,28   0,29   0,30   0,30  
27 996,58 1,50 995,08 1,47 993,61 1,44 992,17 1,41 990,76 1,38 989,38 1,35 988,03 1,33 986,70 1,31 985,39 1,28 984,11 1,27 982,84 1,24 981,60 1,23
  0,27   0,27   0,27   0,27   0,28   0,28   0,29   0,29   0,29   0,30   0,31   0,32  
28 996,31 1,50 994,81 1,47 993,34 1,44 991,90 1,42 990,48 1,38 989,10 1,36 987,74 1,33 986,41 1,31 985,10 1,29 983,81 1,28 982,53 1,25 981,28 1,23
  0,28   0,28   0,28   0,29   0,28   0,29   0,29   0,30   0,31   0,31   0,31   0,32  
29 996,03 1,50 994,53 1,47 993,06 1,45 991,61 1,41 990,20 1,39 988,81 1,36 987,45 1,34 986,11 1,32 984,79 1,29 983,50 1,28 982,22 1,26 980,96 1,24
  0,28   0,29   0,29   0,29   0,30   0,30   0,31   0,31   0,31   0,32   0,32   0,33  
30 995,75 1,51 994,24 1,47 992,77 1,45 991,32 1,42 989,90 1,39 988,51 1,37 987,14 1,34 985,80 1,32 984,48 1,30 983,18 1,28 981,90 1,27 980,63 1,25
  0,30   0,30   0,30   0,30   0,31   0,31   0,31   0,31   0,32   0,33   0,34   0,34  
31 995,45 1,51 993,94 1,47 992,47 1,45 991,02 1,43 989,59 1,39 988,20 1,37 986,83 1,34 985,49 1,33 984,16 1,31 982,85 1,29 981,56 1,27 980,29 1,26
  0,31   0,31   0,31   0,32   0,31   0,32   0,32   0,33   0,33   0,34   0,35   0,36  
32 995,14 1,51 993,63 1,47 992,16 1,46 990,70 1,42 989,28 1,40 987,88 1,37 986,51 1,35 985,16 1,33 983,83 1,32 982,51 1,30 981,21 1,28 979,93 1,26
  0,31   0,31   0,32   0,32   0,32   0,33   0,33   0,34   0,35   0,35   0,35   0,35  
33 994,83 1,51 993,32 1,48 991,84 1,46 990,38 1,42 988,96 1,41 987,55 1,37 986,18 1,36 984,82 1,34 983,48 1,32 982,16 1,30 980,86 1,28 979,58 1,28
  0,32   0,33   0,33   0,33   0,35   0,34   0,35   0,35   0,34   0,35   0,36   0,37  
34 994,51 1,52 992,99 1,48 991,51 1,46 990,05 1,44 988,61 1,40 487,21 1,38 985,83 1,36 984,47 1,33 983,14 1,33 981,81 1,31 980,50 1,29 979,21 1,28
  0,33   0,33   0,34   0,35   0,34   0,35   0,35   0,35   0,36   0,36   0,36   0,37  
35 994,18 1,52 992,66 1,49 991,17 1,47 989,70 1,43 988,27 1,41 986,86 1,38 985,48 1,36 984,12 1,34 982,78 1,33 981,45 1,31 980,14 1,30 978,84 1,29
  0,34   0,35   0,35   0,35   0,36   0,36   0,37   0,37   0,38   0,37   0,37   0,38  
36 993,84 1,53 992,31 1,49 990,82 1,47 989,35 1,43 987,92 1,41 986,51 1,38 985,13 1,37 983,76 1,34 982,42 1,34 981,08 1,31 979,77 1,31 978,46 1,29
  0,35   0,35   0,36   0,35   0,36   0,36   0,37   0,37   0,38   0,37   0,39   0,39  
37 993,49 1,53 991,96 1,50 990,46 1,46 989,00 1,44 987,56 1,41 986,15 1,39 984,76 1,37 983,39 1,35 982,04 1,33 980,71 1,33 979,38 1,31 978,07 1,30
  0,36   0,36   0,36   0,37   0,37   0,37   0,37   0,37   0,38   0,39   0,38   0,39  
38 993,13 1,53 991,60 1,50 990,10 1,47 988,63 1,44 987,19 1,41 985,78 1,39 984,39 1,37 983,02 1,36 981,66 1,34 980,32 1,32 979,00 1,32 977,68 1,31
  0,36   0,37   0,37   0,37   0,38   0,38   0,38   0,39   0,38   0,39   0,40   0,40  
39 992,77 1,54 991,23 1,50 989,73 1,47 988,26 1,45 986,81 1,41 985,40 1,39 984,01 1,38 982,63 1,35 981,28 1,35 979,93 1,33 978,60 1,32 977,28 1,32
  0,37   0,37   0,38   0,39   0,38   0,39   0,39   0,39   0,40   0,39   0,40   0,41  
40 992,40 1,54 990,86 1,51 989,35 1,48 987,87 1,44 986,43 1,42 985,01 1,39 983,62 1,38 983,24 1,36 980,88 1,34 979,54 1,34 978,20 1,33 976,87 1,32
                                                 
t°C Алкохол в об. %
  10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
0 986,93 1,00 985,93 0,95 984,98 0,92 984,06 0,88 983,18 0,84 982,34 0,80 981,54 0,78 980,76 0,75 980,01 0,73 979,28 0,72 978,56 0,70 977,86 0,70
  -0,02   -0,01   0,01   0,01   0,03   0,04   0,07   0,08   0,10   0,12   0,14   0,17  
1 986,95 1,01 985,94 0,97 984,97 0,92 984,05 0,90 983,15 0,85 982,30 0,83 981,47 0,79 980,68 0,77 979,91 0,75 979,16 0,74 978,42 0,73 977,69 0,72
  -0,01   0,00   0,01   0,03   0,04   0,07   0,08   0,10   0,12   0,14   0,16   0,18  
2 986,96 1,02 985,94 0,98 984,96 0,94 984,02 0,91 983,11 0,88 982,23 0,84 981,39 0,81 980,58 0,79 979,79 0,77 979,02 0,76 978,2 0,75 977,51 0,74
  0,01   0,02   0,04   0,05   0,06   0,07   0,09   0,11   0,13   0,15   0,17   0,19  
3 986,95 1,03 985,92 1,00 984,92 0,95 983,97 0,92 983,05 0,89 982,16 0,86 981,30 0,83 980,47 0,81 979,66 0,79 978,87 0,78 978,09 0,77 977,32 0,77
  0,03   0,04   0,04   0,06   0,07   0,09   0,10   0,12   0,14   0,16   0,18   0,20  
4 986,92 1,04 985,88 1,00 984,88 0,97 983,91 0,93 982,98 0,91 982,07 0,87 981,20 0,85 980,35 0,83 979,52 0,81 978,71 0,80 977,91 0,79 977,12 0,79
  0,04   0,05   0,06   0,07   0,09   0,10   0,12   0,14   0,15   0,17   0,19   0,22  
5 986,88 1,05 985,83 1,01 984,82 0,98 983,84 0,95 982,89 0,92 981,97 0,89 981,08 0,87 980,21 0,84 979,37 0,83 978,54 0,82 977,72 0,82 976,90 0,80
  0,05   0,06   0,08   0,09   0,10   0,12   0,13   0,14   0,17   0,19   0,21   0,22  
6 986,83 1,06 985,77 1,03 984,74 0,99 983,75 0,96 982,79 0,94 981,85 0,90 980,95 0,88 980,07 0,87 979,20 0,85 978,35 0,84 977,51 0,83 976,68 0,83
  0,08   0,09   0,09   0,10   0,12   0,13   0,15   0,16   0,18   0,19   0,21   0,23  
7 986,75 1,07 985,68 1,03 984,65 1,00 983,65 0,98 982,67 0,95 981,72 0,92 980,80 0,89 979,91 0,89 979,02 0,86 978,16 0,86 977,30 0,85 976,45 0,85
  0,08   0,09   0,11   0,13   0,13   0,14   0,15   0,18   0,19   0,21   0,23   0,25  
8 986,67 1,08 985,59 1,05 984,54 1,02 983,52 0,98 982,54 0,96 981,58 0,93 980,65 0,92 979,73 0,90 978,83 0,88 977,95 0,88 977,07 0,87 976,20 0,87
  0,10   0,11   0,12   0,12   0,14   0,16   0,18   0,19   0,21   0,22   0,24   0,26  
9 986,57 1,09 985,48 1,06 984,42 1,02 983,40 1,00 982,40 0,98 981,42 0,95 980,47 0,93 979,54 0,92 978,62 0,89 977,73 0,90 976,83 0,89 975,94 0,89
  0,11   0,12   0,12   0,14   0,16   0,17   0,18   0,20   0,20   0,23   0,24   0,26  
10 986,46 1,10 985,36 1,06 984,30 1,04 983,26 1,02 982,24 0,99 981,25 0,96 980,29 0,95 979,34 092 978,42 0,92 977,50 0,91 976,59 0,91 975,63 0,91
  0,12   0,13   0,14   0,16   0,16   0,17   0,19   0,20   0,23   0,25   0,27   0,29  
11 986,34 1,11 985,23 1,08 984,16 1,06 983,10 1,02 982,08 1,00 981,08 0,98 980,10 0,96 979,14 0,95 978,19 0,94 977,25 0,93 976,32 0,93 975,39 0,92
  0,13   0,14   0,16   0,16   0,18   0,19   0,21   0,22   0,24   0,25   0,27   0,28  
12 986,21 1,12 985,09 1,09 984,00 1,06 982,94 1,04 981,90 1,01 980,89 1,00 979,89 0,97 978,92 0,97 977,95 0,95 977,00 0,95 976,05 0,94 975,11 0,95
  0,15   0,16   0,16   0,18   0,19   0,20   0,21   0,23   0,24   0,26   0,28   0,30  
13 986,06 1,13 984,93 1,09 983,84 1,08 982,76 1,05 981,71 1,02 980,69 1,01 979,68 0,99 978,69 0,98 977,71 0,97 976,74 0,97 975,77 0,96 974,81 0,96
  0,16   0,16   0,18   0,18   0,20   0,22   0,23   0,24   0,26   0,27   0,28   0,30  
14 985,90 1,13 984,77 1,11 983,66 1,08 982,58 1,07 981,51 1,04 980,47 1,02 979,45 1,00 978,45 1,00 977,45 0,98 976,47 0,98 975,49 0,98 975,51 0,98
  0,17   0,18   0,19   0,20   0,21   0,22   0,24   0,25   0,26   0,28   0,30   0,32  
15 985,73 1,14 984,59 1,12 983,47 1,09 982,38 1,08 981,30 1,05 960,25 1,04 979,21 1,01 978,20 1,01 977,19 1,00 976,19 1,00 975,19 1,00 974,19 1,00
  0,18   0,19   0,20   0,22   0,22   0,24   0,24   0,27   0,28   0,30   0,31   0,32  
16 985,55 1,15 984,40 1,13 983,27 1,11 982,16 1,08 981,08 1,07 980,01 1,04 978,97 1,04 977,93 1,02 976,91 1,02 975,89 1,01 974,88 1,01 973,87 1,02
  0,19   0,20   0,21   0,22   0,23   0,24   0,26   0,27   0,29   0,30   0,32   0,33  
17 985,36 1,16 984,20 1,14 983,06 1,12 981,94 1,09 980,85 1,08 979,77 1,06 978,71 1,05 977,66 1,04 976,62 1,03 975,59 1,03 974,56 1,02 973,54 1,04
  0,21   0,22   0,22   0,23   0,25   0,26   0:27   0,28   0,29   0,31   0,32   0,35  
18 985,15 1,17 983,98 1,14 982,84 1,13 981,71 1,11 980,60 1,09 979,51 1,07 978,44 1,06 977,38 1,05 976,33 1,05 975,28 1,04 974,21 1,05 973,19 1,05
  0,21   0,22   0,24   0,24   0,25   0,26   0,28   0,29   0,31   0,32   0,34   0,35  
19 984,94 1,18 983,76 1,16 982,60 1,13 981,47 1,12 980,35 1,10 979,25 1,09 978,16 1,07 977,09 1,07 976,02 1,06 974,96 1,06 973,90 1,06 972,84 1,06
  0,23   0,24   0,24   0,26   0,27   0,28   0,29   0,30   0,31   0,33   0,34   0,36  
20 984,71 1,19 983,52 1,16 982,36 1,15 981,21 1,13 980,08 1,11 978,97 1,10 977,87 1,08 976,79 1,08 975,71 1,08 974,63 1,07 973,56 1,08 972,48 1,08
  0,24   0,24   0,26   0,26   0,27   0,28   0,29   0,31   0,33   0,34   0,36   0,37  
21 984,47 1,19 983,28 1,18 982,10 1,15 980,95 1,14 978,81 1,12 978,69 1,11 977,58 1,10 976,48 1,10 975,38 1,09 974,29 1,09 973,20 1,09 972,11 1,09
  0,24   0,26   0,28   0,29   0,30   0,31   0,33   0,33   0,35   0,35   0,36   0,37  
22 984,23 1,21 983,02 1,18 981,84 1,17 980,67 1,15 979,52 1,13 978,39 1,12 977,27 1,12 976,15 1,10 975,05 1,11 973,94 1,10 972,84 1,10 971,74 1,12
  0,26   0,26   0,27   0,28   0,29   0,31   0,32   0,33   0,35   0,35   0,37   0,39  
23 983,97 1,20 982,77 1,20 981,57 1,18 980,39 1,16 979,23 1,15 978,08 1,13 976,95 1,13 975,82 1,12 974,70 1,11 973,59 1,12 972,47 1,12 972,47 1,12
  0,27   0,29   0,29   0,29   0,30   0,31   0,33   0,33   0,35   0,37   0,38   0,40  
24 983,70 1,22 982,48 1,20 981,28 1,18 980,10 1,17 978,93 1,16 977,77 1,15 976,62 1,13 975,49 1,14 974,35 1,13 973,22 1,13 972,09 1,14 970,95 1,14
  0,28   0,28   0,29   0,31   0,32   0,33   0,33   0,35   0,36   0,37   0,39   0,40  
25 983,42 1,22 982,20 1,21 980,99 1,20 979,79 1,18 978,61 1,17 977,44 1,15 976,29 1,15 975,14 1,15 973,99 1,14 972,85 1,15 971,70 1,15 970,55 1,16
  0,28   0,30   0,31   0,31   0,32   0,33   0,35   0,36   0,37   0,39   0,40   0,41  
26 983,14 1,24 981,90 1,22 980,68 1,20 979,48 1,19 978,29 1,18 977,11 1,17 975,94 1,16 974,78 1,16 973,62 1,16 972,46 1,16 971,30 1,16 970,14 1,17
  0,30   0,30   0,31   0,32   0,33   0,34   0,35   0,36   0,38   0,39   0,40   0,42  
27 982,84 1,24 981,60 1,23 980,37 1,21 979,16 1,20 977,96 1,19 976,77 1,18 975,59 1,17 974,42 1,18 973,24 1,17 972,07 1,17 970,90 1,18 969,72 1,18
  0,31   0,32   0,32   0,33   0,34   0,35   0,36   0,38   0,38   0,40   0,41   0,43  
28 982,53 1,25 981,28 1,23 980,05 1,22 978,83 1,21 977,62 1,20 976,42 1,19 975,23 1,19 974,04 1,18 972,86 1,19 971,67 1,18 970,49 1,20 969,29 1,20
  0,31   0,32   0,33   0,34   0,35   0,36   0,37   0,38   0,40   0,40   0,42   0,43  
29 982,22 1,26 980,96 1,24 979,72 1,23 978,49 1,22 977,27 1,21 976,06 1,20 974,86 1,20 973,66 1,20 972,46 1,19 971,27 1,20 970,07 1,21 968,86 1,22
  0,32   0,33   0,34   0,35   0,36   0,37   0,38   0,40   0,41   0,43   0,44   0,48  
30 981,90 1,27 980,63 1,25 979,38 1,24 978,14 1,23 976,91 1,22 975,69 1,21 974,48 1,22 973,36 1,21 972,05 1,21 970,84 1,21 969,63 1,22 968,41 1,23
  0,34   0,34   0,35   0,36   0,37   0,38   0,40   0,40   0,41   0,42   0,44   0,45  
31 981,56 1,27 980,29 1,26 979,03 1,25 977,78 1,24 976,54 1,23 975,31 1,23 974,08 1,22 972,86 1,22 971,64 1,22 970,42 1,23 969,19 1,23 968,11 1,24
  0,35   0,36   0,36   0,37   0,38   0,39   0,39   0,40   0,42   0,43   0,44   0,46  
32 981,21 1,38 979,93 1,26 978,67 1,26 977,41 1,25 976,16 1,24 974,92 1,23 973,69 1,33 972,46 1,24 971,22 1,23 969,99 1,24 968,75 1,25 967,50 1,25
  0,35   0,35   0,37   0,37   0,38   0,39   0,40   0,42   0,42   0,44   0,45   0,46  
33 980,86 1,28 979,58 1,28 978,30 1,26 977,04 1,26 975,78 1,25 974,53 1,24 973,29 1,25 972,04 1,24 970,80 1,25 969,55 1,25 968,30 1,26 967,04 1,27
  0,36   0,37   0,37   0,38   0,39   0,40   0,41   0,42   0,43   0,44   0,46   0,47  
34 980,50 1,29 979,21 1,28 977,93 1,27 976,66 1,27 975,39 1,26 974,13 1,25 972,88 1,26 971,62 1,25 970,37 1,26 969,11 1,27 967,78 1,27 966,57 1,29
  0,36   0,37   0,38   0,39   0,39   0,40   0,42   0,42   0,44   0,46   0,46   0,48  
35 980,14 1,30 978,84 1,29 977,55 1,28 976,27 1,27 975,00 1,27 973,73 1,27 972,46 1,26 971,20 1,27 969,93 1,28 968,65 1,27 967,38 1,29 966,09 1,30
  0,37   0,38   0,38   0,39   0,40   0,41   0,42   0,44   0,45   0,45   0,47   0,48  
36 979,77 1,31 978,46 1,29 977,17 1,29 975,88 1,28 974,60 1,28 973,32 1,28 972,04 1,28 970,76 1,28 969,48 1,28 968,20 1,29 966,91 1,30 965,61 1,32
  0,39   0,39   0,40   0,40   0,41   0,42   0,43   0,44   0,45   0,47   0,48   0,49  
37 978,38 1,31 978,07 1,30 976,77 1,29 975,48 1,29 974,19 1,29 972,90 1,29 971,61 1,29 970,32 1,29 969,03 1,30 967,73 1,30 966,43 1,31 965,12 1,33
  0,38   0,39   0,40   0,41   0,42   0,43   0,44   0,45   0,46   0,47   0,49   0,50  
38 979,00 1,32 977,68 1,31 976,37 1,30 975,07 1,30 973,77 1,30 972,47 1,30 971,17 1,30 969,87 1,30 968,57 1,31 967,26 1,32 965,94 1,32 964,62 1,34
  0,40   0,40   0,41   0,42   0,42   0,43   0,44   0,45   0,47   0,48   0,49   0,50  
39 978,60 1,32 977,28 1,32 975,96 1,31 974,65 1,30 973,35 1,31 972,04 1,31 970,73 1,31 969,42 1,32 968,10 1,32 966,78 1,33 965,45 1,33 964,12 1,36
  0,40   0,41   0,41   0,42   0,43   0,44   0,45   0,46   0,47   0,48   0,50   0,51  
40 978,20 1,33 976,87 1,32 975,55 1,32 974,23 1,31 972,92 1,32 971,60 1,32 970,28 1,32 968,96 1,33 967,63 1,33 966,30 1,34 964,96 1,35 963,61 1,37
                                                 
t°C Алкохол в об. %
  20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
0 978,56 0,70 977,86 0,70 977,16 0,69 976,47 0,71 975,76 0,71 975,05 0,72 974,33 0,75 973,58 0,77 972,81 0,80 972,01 0,83 971,18 0,87 970,31 0,90
  0,14   0,17   0,19   0,22   0,24   0,26   0,29   0,31   0,34   0,36   0,39   0,41  
1 978,42 0,73 977,69 0,72 976,97 0,72 976,25 0,73 975,52 0,73 974,79 0,75 974,04 0,77 973,27 0,80 972,47 0,82 971,65 0,86 970,79 0,89 969,90 0,92
  0,16   0,18   0,20   0,23   0,25   0,28   0,30   0,32   0,34   0,37   0,39   0,41  
2 978,26 0,75 977,51 0,74 976,77 0,75 976,02 0,75 975,27 0,76 974,51 0,77 973,74 0,79 972,95 0,82 972,13 0,85 971,28 0,88 970,40 0,91 969,49 0,95
  0,17   0,19   0,22   0,23   0,26   0,28   0,3О   0,33   0,36   0,38   0,40   0,42  
3 978,09 0,77 977,32 0,77 976,55 0,76 975,79 0,78 975,01 0,78 974,23 0,80 973,43 0,81 972,62 0,85 971,77 0,87 970,90 0,90 970,00 0,93 969,07 0,98
  0,18   0,20   0,22   0,25   0,27   0,29   0,31   0,34   0,36   0,38   0,40   0,43  
4 977,91 0,79 977,12 0,79 976,33 0,79 975,54 0,80 974,94 0,80 973,94 0,82 973,12 0,84 972,28 0,87 971,41 0,89 970,52 0,92 969,60 0,96 968,64 1,00
  0,19   0,22   0,23   0,26   0,27   0,30   0,33   0,35   0,37   0,39   0,42   0,44  
5 977,72 0,82 976,90 0,80 976,10 0,82 975,28 0,81 974,47 0,83 973,64 0,85 972,79 0,86 971,93 0,89 971,04 0,91 970,13 0,95 969,18 0,98 968,20 1,01
  0,21   0,22   0,25   0,26   0,29   0,31   0,33   0,35   0,37   0,40   0,42   0,44  
6 977,51 0,83 976,68 0,83 975,85 0,83 975,02 0,84 974,18 0,85 973,33 0,87 972,46 0,86 971,58 0,91 970,67 0,94 969,73 0,97 968,76 1,00 967,76 1,03
  0,21   0,23   0,25   0,28   0,30   0,32   0,34   0,36   0,38   0,40   0,42   0,44  
7 977,30 0,85 976,45 0,85 975,60 0,86 974,74 0,86 973,88 0,87 973,01 0,89 972,12 0,90 971,22 0,93 970,29 0,96 969,33 0,99 968,34 1,02 967,32 1,06
  0,23   0,25   0,27   0,28   0,31   0,33   0,35   0,37   0,40   0,42   0,43   0,46  
8 977,07 0,87 976,20 0,87 975,33 0,87 974,46 0,89 973,57 0,89 972,68 0,91 971,77 0,92 970,85 0,96 969,89 0,98 968,91 1,00 967,91 1,05 966,86 1,07
  0,24   0,26   0,28   0,30   0,31   0,34   0,35   0,38   0,39   0,41   0,44   0,46  
9 976,83 0,89 975,94 0,89 975,05 0,89 974,16 0,90 973,26 0,92 972,34 0,92 971,42 0,95 970,47 0,97 969,50 1,00 968,50 1,03 967,47 1,07 966,40 1,09
  0,24   0,26   0,28   0,30   0,33   0,34   0,37   0,39   0,41   0,43   0,45   0,46  
10 976,59 0,91 975,68 0,91 974,77 0,91 973,86 0,93 972,93 0,93 972,00 0,95 971,05 0,97 970,08 0,99 969,09 1,02 968,07 1,05 967,02 1,08 965,94 1,12
  0,27   0,29   0,30   0,33   0,34   0,36   0,38   0,40   0,42   0,44   0,46   0,47  
11 976,32 0,93 975,39 0,92 974,47 0,94 971,53 0,94 972,59 0,95 971,64 0,97 970,67 0,99 969,68 1,01 968,67 1,04 967,63 1,07 966,56 1,09 965,47 1,13
  0,27   0,28   0,31   0,32   0,34   0,36   0,38   0,40   0,42   0,44   0,45   0,48  
12 976,05 0,91 975,11 0,95 974,16 0,95 973,21 0,96 972,25 0,97 971,28 0,99 970,29 1,01 969,28 1,03 968,25 1,06 967,19 1,08 966,11 1,12 964,99 1,15
  0,28   0,30   0,31   0,33   0,35   0,37   0,39   0,41   0,43   0,45   0,47   0,49  
13 975,77 0,96 974,81 0,96 971,85 0,97 972,88 0,98 971,90 0,99 970,91 1,01 969,90 1,03 968,87 1,05 967,82 1,08 966,74 1,10 965,64 1,14 964,50 1,17
  0,28   0,30   0,32   0,34   0,36   0,38   0,40   0,41   0,43   0,45   0,47   0,49  
14 975,49 0,98 974,51 0,98 973,53 0,99 972,54 1,00 971,54 1,01 970,53 1,03 969,50 1,04 968,46 1,07 967,39 1,10 966,29 1,12 965,17 1,16 964,01 1,19
  0,30   0,32   0,34   0,35   0,37   0,39   0,40   0,42   0,44   0,46   0,48   0,49  
15 975,19 1,00 974,19 1,00 971,19 1,00 972,19 1,02 971,17 1,03 970,14 1,04 969,10 1,06 968,04 1,09 966,95 1,12 965,83 1,14 964,69 1,17 963,52 1,21
  0,31   0,32   0,34   0,36   0,37   0,39   0,41   0,43   0,45   0,46   0,48   0,51  
16 974,88 1,01 973,87 1,02 972,85 1,02 971,83 1,03 970,80 1,05 969,75 1,06 968,69 1,08 967,61 1,11 966,50 1,13 965,37 1,16 964,21 1,20 963,01 1,22
  0,32   0,33   0,35   0,37   0,39   0,40   0,42   0,44   0,45   0,48   0,50   0,50  
17 974,56 1,02 973,54 1,04 972,50 1,04 971,46 1,05 970,41 1,06 969,35 1,08 968,27 1,10 967,17 1,12 966,05 1,16 964,89 1,18 963,71 1,20 962,51 1,24
  0,32   0,35   0,36   0,37   0,39   0,41   0,43   0,45   0,47   0,48   0,49   0,52  
18 974,24 1,05 971,19 1,05 972,14 1,05 971,09 1,07 970,02 1,08 968,94 1,10 967,84 1,12 966,72 1,14 965,58 1,17 964,41 1,19 963,22 1,23 961,99 1,25
  0,34   0,35   0,36   0,39   0,40   0,42   0,43   0,45   0,47   0,48   0,50   0,52  
19 973,90 1,06 972,84 1,06 971,78 1,08 970,70 1,08 969,62 1,10 968,52 1,11 967,41 1,14 966,27 1,16 965,11 1,18 963,93 1,21 962,72 1,25 961,47 1,27
  0,34   0,36   0,38   0,39   0,41   0,42   0,45   0,46   0,47   0,49   0,51   0,52  
20 973,56 1,08 972,48 1,08 971,40 1,09 970,31 1,10 969,21 1,11 968,10 1,14 966,96 1,15 965,81 1,17 964,64 1,20 963,44 1,23 962,21 1,26 960,95 1,29
  0,36   0,37   0,38   0,40   0,42   0,44   0,45   0,46   0,49   0,50   0,52   0,53  
21 973,20 1,09 972,11 1,09 971,02 1,11 969,91 1,12 968,79 1,13 967,66 1,15 966,51 1,16 965,15 1,20 964,15 1,21 962,94 1,25 961,69 1,27 960,42 1,31
  0,36   0,37   0,40   0,41   0,42   0,44   0,45   0,48   0,49   0,51   0,52   0,54  
22 972,84 1,10 971,74 1,12 970,62 1,12 969,50 1,13 968,37 1,15 967,22 1,16 966,06 1,19 964,87 1,21 963,66 1,23 962,43 1,26 961,17 1,29 959,88 1,32
  0,37   0,39   0,40   0,42   0,41   0,45   0,47   0,48   0,49   0,51   0,51   0,55  
23 972,47 1,12 971,38 1,13 970,22 1,14 969,08 1,14 967,94 1,17 966,77 1,18 965,59 1,20 964,39 1,22 963,17 1,25 964,92 1,28 960,64 1,31 959,13 1,33
  0,38   0,40   0,41   0,42   0,44   0,45   0,47   0,49   0,51   0,52   0,54   0,55  
24 972,09 1,14 970,95 1,14 969,81 1,15 968,66 1,16 967,50 1,18 966,32 1,20 965,12 1,22 961,90 1,24 962,66 1,26 961,40 1,30 960,10 1,32 958,78 1,35
  0,39   0,40   0,42   0,43   0,45   0,47   0,48   0,49   0,51   0,53   0,54   0,55  
25 971,70 1,15 970,5 1,16 969,39 1,16 968,23 1,18 967,05 1,20 965,85 1,21 964,64 1,23 963,41 1,26 962,15 1,28 960,87 1,31 959,56 1,33 958,23 1,37
  0,40   0,41   0,42   0,44   0,46   0,47   0,49   0,50   0,51   0,53   0,54   0,57  
26 971,30 1,16 970,14 1,17 968,97 1,18 967,79 1,20 966,59 1,21 965,38 1,23 964,15 1,24 962,91 1,27 961,64 1,30 960,34 1,32 959,02 1,36 957,66 1,38
  0,40   0,42   0,43   0,45   0,46   0,48   0,49   0,51   0,53   0,54   0,56   0,56  
27 970,90 1,18 969,72 1,18 968,54 1,20 967,34 1,21 966,13 1,23 964,90 1,24 963,66 1,26 962,40 1,29 961,11 1,31 959,80 1,34 958,46 1,36 957,10 1,40
  0,41   0,43   0,45   0,46   0,47   0,48   0,50   0,52   0,54   0,56   0,57   0,59  
28 970,49 1,20 969,29 1,20 968,09 1,21 966,88 1,22 965,66 1,24 964,42 1,26 963,16 1,28 961,88 1,31 960,57 1,33 959,24 1,35 957,89 1,38 956,51 1,41
  0,42   0,43   0,45   0,47   0,49   0,50   0,52   0,53   0,53   0,55   0,56   0,58  
29 970,07 1,21 968,86 1,22 967,64 1,23 966,41 1,24 965,17 1,25 963,92 1,28 962,64 1,29 961,35 1,31 960,04 1,35 958,69 1,36 957,33 1,40 955,93 1,42
  0,44   0,45   0,46   0,47   0,49   0,50   0,51   0,53   0,55   0,55   0,58   0,58  
30 969,63 1,22 968,41 1,23 967,18 1,24 965,94 1,26 964,68 1,26 963,42 1,29 962,13 1,31 960,82 1,33 959,49 1,35 958,14 1,39 956,75 1,40 955,35 1,44
  0,44   0,45   0,46   0,48   0,49   0,51   0,52   0,53   0,55   0,57   0,58   0,60  
31 969,19 1,23 967,96 1,24 966,72 1,26 965,46 1,27 964,19 1,28 962,91 1,30 961,61 1,32 960,29 1,35 958,94 1,37 957,57 1,40 956,17 1,42 954,75 1,44
  0,44   0,46   0,47   0,48   0,50   0,51   0,53   0,54   0,55   0,57   0,58   0,59  
32 968,75 1,25 967,50 1,25 966,25 1,27 964,98 1,29 963,69 1,29 962,40 1,32 961,08 1,33 959,75 1,36 958,39 1,39 957,00 1,41 955,59 1,43 954,16 1,46
  0,45   0,46   0,48   0,49   0,50   0,52   0,53   0,55   0,57   0,57   0,59   0,61  
33 968,30 1,26 967,04 1,27 965,77 1,28 964,49 1,30 963,19 1,31 961,88 1,33 960,55 1,35 959,20 1,38 957,82 1,39 956,43 1,43 955,00 1,45 953,55 1,47
  0,46   0,47   0,49   0,50   0,51   0,53   0,54   0,56   0,56   0,59   0,59   0,60  
34 967,84 1,27 966,57 1,29 965,28 1,29 963,99 1,31 962,68 1,33 961,35 1,34 960,01 1,37 958,64 1,38 957,26 1,42 955,84 1,43 954,41 1,46 952,95 1,49
  0,46   0,48   0,49   0,51   0,52   0,53   0,55   0,56   0,58   0,58   0,60   0,62  
35 967,38 1,29 966,09 1,30 964,79 1,31 963,48 1,32 962,16 1,34 960,82 1,36 959,46 1,38 958,08 1,40 956,68 1,42 955,26 1,45 953,81 1,48 952,33 1,50
  0,47   0,48   0,50   0,51   0,53   0,54   0,55   0,57   0,58   0,60   0,61   0,62  
36 966,91 1,30 965,61 1,32 964,29 1,32 962,97 1,34 961,63 1,35 960,28 1,37 958,91 1,40 957,51 1,41 956,10 1,44 954,66 1,46 953,20 1,49 951,71 1,51
  0,48   0,49   0,50   0,52   0,53   0,55   0,56   0,57   0,59   0,60   0,61   0,62  
37 966,43 1,31 965,12 1,33 963,79 1,34 962,45 1,35 961,10 1,37 959,73 1,38 958,35 1,41 956,94 1,43 955,51 1,45 954,06 1,47 952,59 1,50 951,09 1,53
  0,49   0,50   0,51   0,52   0,54   0,55   0,57   0,58   0,59   0,60   0,62   0,63  
38 965,94 1,32 964,62 1,34 963,28 1,35 961,93 1,37 960,56 1,38 959,18 1,40 957,78 1,42 956,36 1,44 954,92 1,46 953,46 1,49 951,97 1,51 950,46 1,54
  0,49   0,50   0,52   0,53   0,54   0,56   0,57   0,58   0,60   0,61   0,62   0,64  
39 965,45 1,33 964,12 1,36 962,76 1,36 961,40 1,38 960,02 1,40 958,62 1,41 957,21 1,43 955,78 1,46 954,32 1,47 952,85 1,50 951,35 1,53 949,82 1,55
  0,49   0,51   0,52   0,54   0,55   0,56   0,58   0,59   0,60   0,62   0,63   0,64  
40 964,96 1,35 963,61 1,37 962,24 1,38 960,86 1,39 959,47 1,41 958,06 1,43 956,63 1,44 955,19 1,47 953,72 1,49 952,23 1,51 950,72 1,54 949,18 1,57
                                                 
 Таблица II
Международна таблица за отчитане на алкохолното съдържание при 20°С
Корекция на алкохолното съдържание в зависимост от температурата
Добавя се или се изважда от алкохолното съдържание корекцията, посочена по-долу (спиртомер от обикновено стъкло)
 
      Алкохол, отчетен при t°C
      0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
    0,76 0,77 0,82 0,87 0,95 1,04 1,16 1,31 1,49 1,70 1,95 2,26 2,62 3,03 3,49 4,02 4,56
    0,81 0,83 0,87 0,92 1,00 1,09 1,20 1,35 1,52 1,73 1,97 2,26 2,59 2,97 3,40 3,87 4,36
    0,85 0,87 0,92 0,97 1,04 1,13 1,24 1,38 1,54 1,74 1,97 2,24 2,54 2,89 3,29 3,72 4,17
Т Д 0,88 0,91 0,95 1,00 1,07 1,15 1,26 1,39 1,55 1,73 1,95 2,20 2,48 2,80 3,16 3,55 3,95
е о 0,90 0,92 0,97 1,02 1,09 1,17 1,27 1,40 1,55 1,72 1,92 2,15 2,41 2,71 3,03 3,38 3,75
м б 0,91 0,93 0,98 1,03 1,10 1,17 1,27 1,39 1,53 1,69 1,87 2,08 2,33 2,60 2,89 3,21 3,54
п а 0,92 0,94 0,98 1,02 1,09 1,16 1,25 1,37 1,50 1,65 1,82 2,01 2,23 2,47 2,74 3,02 3,32
е в 0,91 0,93 0,97 1,01 1,07 1,14 1,23 1,33 1,45 1,59 1,75 1,92 2,12 2,34 2,58 2,83 3,10
р я 0,89 0,91 0,94 0,98 1,04 1,11 1,19 1,28 1,39 1,52 1,66 1,82 2,00 2,20 2,42 2,65 2,88
а   0,86 0,88 0,91 0,95 1,01 1,07 1,14 1,23 1,33 1,44 1,57 1,71 1,87 2,05 2,24 2,44 2,65
т 10° с 0,82 0,84 0,87 0,91 0,96 1,01 1,08 1,16 1,25 1,35 1,47 1,60 1,74 1,89 2,06 2,24 2,43
у 11° е 0,78 0,79 0,82 0,86 0,90 0,95 1,01 1,08 1,16 1,25 1,36 1,47 1,60 1,73 1,88 2,03 2,20
р 12°   0,72 0,74 0,76 0,79 0,83 0,88 0,93 0,99 1,07 1,15 1,24 1,34 1,44 1,56 1,69 1,82 1,96
а 13°   0,66 0,67 0,69 0,72 0,76 0,80 0,84 0,90 0,96 1,03 1,11 1,19 1,28 1,38 1,49 1,61 1,73
  14°   0,59 0,60 0,62 0,64 0,67 0,71 0,74 0,79 0,85 0,91 0,97 1,04 1,12 1,20 1,29 1,39 1,49
  15°   0,51 0,52 0,53 0,55 0,58 0,61 0,64 0,68 0,73 0,77 0,83 0,89 0,95 1,02 1,09 1,16 1,24
  16°   0,42 0,43 0,44 0,46 0,48 0,50 0,53 0,56 0,60 0,63 0,67 0,72 0,77 0,82 0,88 0,94 1,00
  17°   0,33 0,33 0,34 0,35 0,37 0,39 0,41 0,43 0,46 0,48 0,51 0,55 0,59 0,62 0,67 0,71 0,75
  18°   0,23 0,23 0,23 0,24 0,25 0,26 0,27 0,29 0,31 0,33 0,35 0,37 0,40 0,42 0,45 0,48 0,51
  19°   0,12 0,12 0,12 0,12 0,13 0,13 0,14 0,15 0,16 0,17 0,18 0,19 0,20 0,21 0,23 0,24 0,25
                                       
      Алкохол, отчетен при t°C
      0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
  21°     0,13 0,13 0,13 0,14 0,14 0,15 0,16 0,17 0,18 0,19 0,19 0,20 0,22 0,23 0,25 0,26
  22°     0,26 0,27 0,28 0,29 0,30 0,31 0,32 0,34 0,36 0,37 0,39 0,41 0,44 0,47 0,49 0,52
  23°     0,40 0,41 0,42 0,44 0,45 0,47 0,49 0,51 0,54 0,57 0,60 0,63 0,66 0,70 0,74 0,78
  24°     0,55 0,56 0,58 0,60 0,62 0,64 0,67 0,70 0,73 0,77 0,81 0,85 0,89 0,94 0,99 1,04
T 25° И   0,69 0,71 0,73 0,76 0,79 0,82 0,85 0,89 0,93 0,97 1,02 1,07 1,13 1,19 1,25 1,31
е 26° з   0,85 0,87 0,90 0,93 0,96 1,00 1,04 1,08 1,13 1,18 1,24 1,30 1,36 1,43 1,50 1,57
м 27° в     1,03 1,07 1,11 1,15 1,19 1,23 1,28 1,34 1,40 1,46 1,53 1,60 1,68 1,76 1,84
п 28° а     1,21 1,25 1,29 1,33 1,38 1,43 1,49 1,55 1,62 1,69 1,77 1,85 1,93 2,02 2,11
е 29° ж     1,39 1,43 1,47 1,52 1,58 1,63 1,70 1,76 1,84 1,92 2,01 2,10 2,19 2,29 2,39
р 30° д     1,57 1,61 1,66 1,72 1,78 1,84 1,91 1,98 2,07 2,15 2,25 2,35 2,45 2,56 2,67
а 31° а     1,75 1,80 1,86 1,92 1,98 2,05 2,13 2,21 2,30 2,39 2,49 2,60 2,71 2,83 2,94
т 32°       1,94 2,00 2,06 2,13 2,20 2,27 2,35 2,44 2,53 2,63 2,74 2,86 2,97 3,09 3,22
у 33° с       2,20 2,27 2,34 2,42 2,50 2,58 2,67 2,77 2,88 2,99 3,12 3,24 3,37 3,51
р 34° е       2,41 2,48 2,56 2,64 2,72 2,81 2,91 3,02 3,13 3,25 3,38 3,51 3,65 3,79
а 35°         2,62 2,70 2,78 2,86 2,95 3,05 3,16 3,27 3,39 3,51 3,64 3,78 3,93 4,08
  36°         2,83 2,91 3,00 3,09 3,19 3,29 3,41 3,53 3,65 3,78 3,91 4,05 4,21 4,37
  37°           3,13 3,23 3,33 3,43 3,54 3,65 3,78 3,91 4,04 4,18 4,33 4,49 4,65
  38°           3,36 3,47 3,57 3,68 3,79 3,91 4,03 4,17 4,31 4,46 4,61 4,77 4,94
  39°           3,59 3,70 3,81 3,93 4,05 4,17 4,30 4,44 4,58 4,74 4,90 5,06 5,23
  40°           3,82 3,94 4,06 4,18 4,31 4,44 4,57 4,71 4,86 5,02 5,19 5,36 5,53
                                       
      Алкохол, отчетен при t°C
      14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
    3,49 4,02 4,56 5,11 5,65 6,16 6,63 7,05 7,39 7,67 7,91 8,07 8,20 8,30 8,36 8,39 8,40
    3,40 3,87 4,36 4,86 5,35 5,82 6,26 6,64 6,96 7,23 7,45 7,62 7,75 7,85 7,91 7,95 7,96
    3,29 3,72 4,17 4,61 5,05 5,49 5,89 6,25 6,55 6,81 7,02 7,18 7,31 7,40 7,47 7,51 7,53
    3,16 3,55 3,95 4,36 4,77 5,17 5,53 5,85 6,14 6,39 6,59 6,74 6,86 6,97 7,03 7,07 7,09
    3,03 3,38 3,75 4,11 4,48 4,84 5,17 5,48 5,74 5,97 6,16 6,31 6,43 6,53 6,59 6,63 6,66
Т Д 2,89 3,21 3,54 3,86 4,20 4,52 4,83 5,11 5,35 5,56 5,74 5,89 6,00 6,10 6,16 6,20 6,23
е о 2,74 3,02 3,32 3,61 3,91 4,21 4,49 4,74 4,96 5,16 5,33 5,47 5,58 5,67 5,73 5,77 5,80
м б 2,58 2,83 3,10 3,36 3,63 3,90 4,15 4,38 4,58 4,77 4,92 5,05 5,15 5,24 5,30 5,34 5,37
п а 2,42 2,65 2,88 3,11 3,35 3,59 3,81 4,02 4,21 4,38 4,52 4,64 4,74 4,81 4,87 4,92 4,95
е в 2,24 2,44 2,65 2,86 3,07 3,28 3,48 3,67 3,84 3,99 4,12 4,23 4,32 4,39 4,45 4,50 4,53
р 10° я 2,06 2,24 2,43 2,61 2,80 2,98 3,16 3,33 3,48 3,61 3,73 3,83 3,91 3,98 4,03 4,08 4,11
а 11°   1,88 2,03 2,20 2,36 2,52 2,68 2,83 2,98 3,12 3,24 3,34 3,43 3,50 3,57 3,62 3,66 3,69
т 12° с 1,69 1,82 1,96 2,10 2,24 2,38 2,51 2,64 2,76 2,87 2,96 3,04 3,10 3,16 3,21 3,25 3,27
у 13° е 1,49 1,61 1,73 1,84 1,96 2,08 2,20 2,31 2,41 2,50 2,58 2,65 2,71 2,76 2,80 2,83 2,85
р 14°   1,29 1,39 1,49 1,58 1,68 1,78 1,88 1,97 2,06 2,13 2,20 2,26 2,31 2,36 2,39 2,42 2,44
а 15°   1,09 1,16 1,24 1,32 1,40 1,48 1,56 1,64 1,71 1,77 1,83 1,88 1,92 1,96 1,98 2,01 2,03
  16°   0,88 0,94 1,00 1,06 1,12 1,19 1,25 1,31 1,36 1,41 1,46 1,50 1,53 1,56 1,58 1,60 1,62
  17°   0,67 0,71 0,75 0,80 0,84 0,89 0,94 0,98 1,02 1,05 1,09 1,12 1,14 1,17 1,18 1,20 1,21
  18°   0,45 0,48 0,51 0,53 0,56 0,59 0,62 0,65 0,68 0,70 0,72 0,74 0,76 0,78 0,79 0,80 0,81
  19°   0,23 0,24 0,25 0,27 0,28 0,30 0,31 0,33 0,34 0,35 0,36 0,37 0,38 0,39 0,40 0,40 0,41
                                       
      Алкохол, отчетен при t°C
      14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
  21°   0,23 0,25 0,26 0,28 0,29 0,30 6,31 0,33 0,34 0,35 0,35 0,37 0,38 0,38 0,39 0,39 0,40
  22°   0,47 0,49 0,52 0,55 0,57 0,60 0,62 0,65 0,67 0,70 0,72 0,74 0,75 0,76 0,78 0,79 0,80
  23°   0,70 0,74 0,78 0,82 0,86 0,90 0,93 0,97 1,01 1,04 1,07 1,10 1,12 1,15 1,17 1,18 1,19
Т 24° И 0,94 0,99 1,04 1,10 1,15 1,20 1,25 1,29 1,34 1,39 1,43 1,46 1,50 1,53 1,55 1,57 1,59
е 25° з 1,19 1,25 1,31 1,37 1,43 1,49 1,56 1,62 1,68 1,73 1,78 1,83 1,87 1,90 1,94 1,97 1,99
м 26° в 1,43 1,50 1,57 1,65 1,73 1,80 1,87 1,94 2,01 2,07 2,13 2,19 2,24 2,28 2,32 2,35 2,38
п 27° а 1,68 1,76 1,84 1,93 2,01 2,10 2,18 2,26 2,34 2,41 2,48 2,55 2,61 2,66 2,70 2,74 2,77
е 28° ж 1,93 2,02 2,11 2,21 2,31 2,40 2,49 2,58 2,67 2,76 2,83 2,90 2,98 3,03 3,08 3,13 3,17
р 29° д 2,19 2,29 2,39 2,50 2,60 2,70 2,81 2,91 3,00 3,09 3,18 3,26 3,34 3,40 3,46 3,51 3,55
а 30° а 2,45 2,56 2,67 2,78 2,90 3,01 3,12 3,23 3,34 3,44 3,53 3,62 3,70 3,77 3,84 3,90 3,95
т 31°   2,71 2,83 2,94 3,07 3,19 3,31 3,43 3,55 3,67 3,78 3,88 3,98 4,07 4,15 4,22 4,28 4,33
у 32° с 2,97 3,09 3,22 3,36 3,49 3,62 3,74 3,87 4,00 4,11 4,22 4,33 4,43 4,51 4,59 4,66 4,72
р 33° е 3,24 3,37 3,51 3,65 3,79 3,92 4,06 4,20 4,33 4,45 4,57 4,68 4,79 4,88 4,97 5,04 5,10
а 34°   3,51 3,65 3,79 3,94 4,09 4,23 4,37 4,52 4,66 4,79 4,91 5,03 5,15 5,25 5,34 5,42 5,49
  35°   3,78 3,93 4,08 4,23 4,38 4,53 4,69 4,84 4,98 5,12 5,26 5,38 5,50 5,61 5,71 5,80 5,87
  36°   4,05 4,21 4,37 4,52 4,68 4,84 5,00 5,16 5,31 5,46 5,60 5,73 5,86 5,97 6,08 6,17 6,25
  37°   4,33 4,49 4,65 4,82 4,98 5,15 5,31 5,48 5,64 5,80 5,95 6,09 6,22 6,33 6,44 6,54 6,63
  38°   4,61 4,77 4,94 5,12 5,29 5,46 5,63 5,80 5,97 6,13 6,29 6,43 6,57 6,69 6,81 6,92 7,01
  39°   4,90 5,06 5,23 5,41 5,59 5,77 5,94 6,12 6,30 6,47 6,63 6,78 6,93 7,06 7,18 7,29 7,39
  40°   5,19 5,36 5,53 5,71 5,90 6,08 6,26 6,44 6,62 6,80 6,97 7,13 7,28 7,41 7,54 7,66 7,76
                                       
Таблица III
 
Международна таблица за отчитане на алкохолното съдържание при 20°С
Таблица за плътността на водоалкохолни смеси, измерена с апарати от обикновено стъкло
Плътностите при t°C са коригирани с отчитане на подемната сила на въздуха
 
t°C Алкохол в об. %
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0 999,34 1,52 997,82 1,45 996,37 1,39 994,98 1,35 993,63 1,29 992,34 1,24 991,10 1,18 989,92 1,15 988,77 1,09 987,68 1,05 986,63 1,00 985,63 0,96
  -0,09   -0,09   -0,09   -0,08   -0,08   -0,08   -0,07   -0,05   -0,05   -0,04   -0,03   -0,02  
1 999,43 1,52 997,91 1,45 996,46 1,40 995,06 1,35 993,71 1,29 992,42 1,25 991,17 1,20 989,97 1,15 988,82 1,10 987,72 1,06 986,66 1,01 985,65 0,97
  -0,06   -0,06   -0,06   -0,06   -0,06   -0,05   -0,05   -0,04   -0,03   -0,02   -0,02   -0,01  
2 999,49 1,52 997,97 1,40 996,52 1,40 995,12 1,35 993,77 1,30 992,47 1,25 991,22 1,21 99001 1,16 988,85 1,11 987,74 1,06 986,68 1,02 985,66 0,98
  -0,05   -0,05   -0,04   -0,04   -0,04   -0,04   -0,03   -0,03   -0,03   -0,02   0,00   0,01  
3 999,54 1,52 998,02 1,46 99656 1,40 995,16 1,35 993,81 1,30 992,51 1,26 991,25 1,21 990,04 1,16 988,88 1,12 987,76 1,08 986,68 1,03 985,65 0,99
  -0,03   -0,03   -0,03   -0,03   -0,02   -0,02   -0,02   -0,01   0,00   0,01   0,01   0,02  
4 999,57 1,52 998,05 1,46 996,59 1,40 995,19 1,36 993,83 1,30 992,53 1,26 991,27 1,22 990,05 1,17 988,88 1,13 987,75 1,08 986,67 1,04 985,63 1,00
  -0,02   -0,02   -0,02   -0,02   -0,02   -0,01   0,00   0,00   0,00   0,01   0,02   0,03  
5 999,59 1,52 998,07 1,46 996,61 1,40 995,21 1,36 993,85 1,31 992,54 1,27 991,27 1,22 990,05 1,17 988,88 1,14 987,74 1,09 986,65 1,05 985,60 1,02
  0,00   0,00   0,00   0,01   0,01   0,01   0,01   0,02   0,03   0,03   0,04   0,06  
6 999,59 1,5 998,07 1,46 996,61 1,41 995,20 1,36 993,84 1,31 992,53 1,27 991,26 1,23 990,03 1,18 988,85 1,14 987,71 1,10 986,61 1,07 985,54 1,02
  0,01   0,01   0,01   0,01   0,01   0,02   0,02   0,02   0,03   0,04   0,05   0,06  
7 999,58 1,52 998,06 1,46 996,60 1,41 995,19 1,36 993,83 1,32 992,51 1,27 991,24 1,23 990,01 1,19 988,82 1,15 987,67 1,11 986,56 1,08 985,48 1,04
  0,03   0,03   0,03   0,03   0,04   0,04   0,05   0,05   0,06   0,07   0,07   0,08  
8 999,55 1,52 998,03 1,46 996,57 1,41 995,16 1,37 993,79 1,32 992,47 1,28 991,19 1,23 989,96 1,20 988,76 1,16 987,60 1,11 986,49 1,09 985,40 1,05
  0,04   0,04   0,04   0,04   0,04   0,04   0,05   0,06   0,06   0,06   0,08   0,08  
9 999,51 1,52 997,99 1,46 996,53 1,41 995,12 1,37 993,75 1,32 992,43 1,29 991,14 1,24 989,90 1,20 988,70 1,16 087,54 1,13 986,41 1,09 985,32 1,06
  0,06   0,06   0,06   0,06   0,06   0,07   0,07   0,07   0,08   0,09   0,10   0,11  
10 999,45 1,52 997,93 1,46 996,47 1,41 995,06 1,37 993,69 1,33 992,36 1,29 991,07 1,24 989,83 1,21 988,62 1,17 987,45 1,14 986,31 1,10 985,21 1,07
  0,07   0,06   0,06   0,07   0,07   0,07   0,07   0,08   0,09   0,10   0,10   0,11  
11 999,38 1,51 997,87 1,46 996,41 I,47 994,99 1,37 993,62 1,33 992,29 1,29 991,00 1,25 989,75 1,22 988,53 1,18 987,35 1,14 986,21 1,11 985,10 1,08
  0,09   0,09   0,09   0,09   0,09   0,09   0,10   0,11   0,11   0,11   0,12   0,13  
12 999,29 1,51 997,78 1,46 996,32 1,42 994,90 1,37 993,53 1,33 992,20 1,30 990,90 1,26 989,64 1,22 988,42 1,18 987,24 1,15 986,09 1,12 984,97 1,09
  0,09   0,09   0,09   0,09   0,10   0,10   0,10   0,10   0,11   0,12   0,13   0,14  
13 999,20 1,51 997,69 1,46 996,23 1,42 994,81 1,38 993,43 1,33 992,10 1,30 990,80 1,26 989,54 1,23 988,31 1,19 987,12 1,16 985,96 1,13 984,83 1,10
  0,11   0,11   0,11   0,11   0,11   0,12   0,12   0,13   0,13   0,14   0,15   0,16  
14 999,09 1,51 997,58 1,46 996,12 1,42 994,70 1,38 993,32 1,34 991,98 1,30 990,68 1,27 989,41 1,23 988,18 1,20 986,98 1,17 985,81 1,14 984,67 1,11
  0,12   0,12   0,12   0,12   0,12   0,12   0,13   0,13   0,14   0,14   0,15   0,16  
15 998,97 1,51 997,46 1,46 996,00 1,42 994,58 1,38 993,20 1,34 991,86 1,31 990,55 1,27 989,28 1,24 988,04 1,20 986,84 1,18 985,66 1,15 984,51 1,12
  0,13   0,13   0,13   0,13   0,14   0,14   0,14   0,15   0,15   0,17   0,17   0,18  
16 998,84 1,51 997,33 1,46 995,87 1,42 994,45 1,39 993,06 1,34 991,72 1,31 990,41 1,28 989,13 1,24 987,89 1,22 986,67 1,18 985,49 1,16 984,33 1,13
  0,14   0,14   0,14   0,14   0,14   0,15   0,15   0,15   0,16   0,17   0,17   0,18  
17 998,70 1,51 997,19 1,46 995,73 1,42 994,31 1,39 992,92 1,35 991,57 1,31 990,26 1,28 988,98 1,25 987,73 1,22 986,50 1,18 985,32 1,17 984,15 1,14
  0,15   0,15   0,16   0,16   0,16   0,16   0,17   0,17   0,18   0,18   0,19   0,19  
18 998,55 1,51 997,04 1,47 995,57 1,42 994,15 1,39 992,76 1,35 991,41 1,32 990,09 1,28 988,81 1,26 987,55 1,23 986,32 1,19 985,13 1,17 983,96 1,15
  0,17   0,16   0,16   0,16   0,16   0,16   0,17   0,18   0,18   0,19   0,20   0,21  
19 998,38 1,50 996,88 1,47 995,41 1,42 993,99 1,39 992,60 1,35 991,25 1,33 989,92 1,29 988,63 1,26 987,37 1,24 986,13 1,20 984,93 1,18 983,75 1,16
  0,18   0,18   0,18   0,18   0,19   0,19   0,19   0,20   0,21   0,22   0,22   0,23  
20 998,20 1,50 996,70 1,47 995,23 1,42 993,81 1,40 992,41 1,35 991,06 1,33 989,73 1,30 988,43 1,27 987,16 1,24 985,92 1,21 984,71 1,19 983,52 1,17
  0,19   0,19   0,19   0,19   0,19   0,20   0,20   0,21   0,21   0,22   0,23   0,23  
21 998,01 1,50 996,51 1,47 995,04 1,43 993,62 1,40 992,22 1,36 990,86 1,33 989,53 1,31 988,22 1,27 986,95 1,25 985,70 1,22 984,48 1,19 983,29 1,17
  0,20   0,20   0,19   0,20   0,20   0,20   0,21   0,21   0,22   0,22   0,23   0,24  
22 987,81 1,50 996,31 1,46 994,85 1,43 993,42 1,40 992,02 1,36 990,66 1,34 989,32 1,31 988,01 1,28 986,73 1,25 985,48 1,23 984,25 1,20 983,15 1,18
  0,21   0,21   0,21   0,21   0,21   0,22   0,22   0,22   0,23   0,24   0,24   0,25  
23 997,60 1,50 996,10 1,46 994,64 1,43 993,21 1,40 991,81 1,37 990,44 1,34 989,10 1,31 987,79 1,29 986,50 1,26 985,24 1,23 984,01 1,21 982,80 1,19
  0,21   0,21   0,22   0,22   0,22   0,22   0,23   0,23   0,23   0,24   0,25   0,26  
24 997,39 1,50 995,89 1,47 994,42 1,43 992,99 1,40 991,59 1,37 990,22 1,35 988,87 1,31 987,56 1,29 986,27 1,27 985,00 1,24 983,76 1,22 982,54 1,20
  0,23   0,23   0,23   0,23   0,24   0,24   0,24   0,25   0,25   0,25   0,26   0,27  
25 997,16 1,50 995,66 1,47 994,19 1,43 992,76 1,41 991,35 1,37 989,98 1,35 988,63 1,32 987,31 1,29 986,02 1,27 984,75 1,25 983,50 1,23 982,27 1,21
  0,23   0,23   0,23   0,24   0,24   0,24   0,24   0,25   0,26   0,27   0,27   0,28  
26 996,93 1,50 995,43 1,47 993,96 1,44 992,52 1,41 991,11 1,37 989,74 1,35 988,39 1,33 987,06 1,30 985,76 1,28 984,48 1,25 983,23 1,24 981,99 1,22
  0,25   0,25   0,25   0,25   0,25   0,26   0,26   0,26   0,27   0,28   0,29   0,29  
27 996,68 1,50 995,18 1,47 993,71 1,44 992,27 1,41 990,86 1,38 989,48 1,35 988,13 1,33 986,80 1,31 985,49 1,29 984,20 1,26 982,94 1,24 981,70 1,23
  0,25   0,25   0,26   0,26   0,26   0,26   0,27   0,28   0,28   0,28   0,29   0,30  
28 996,43 1,50 994,93 1,48 993,45 1,44 992,01 1,41 990,60 1,38 989,22 1,36 987,86 1,34 986,52 1,31 985,21 1,29 983,92 1,27 982,65 1,25 981,40 1,23
  0,26   0,27   0,27   0,27   0,27   0,28   0,28   0,28   0,29   0,29   0,30   0,31  
29 996,17 1,51 994,66 1,48 993,18 1,44 991,74 1,41 990,33 1,39 988,94 1,36 987,58 1,34 986,24 1,32 984,92 1,29 983,63 1,28 982,35 1,26 981,09 1,24
  0,27   0,27   0,27   0,28   0,28   0,28   0,28   0,29   0,29   0,30   0,31   0,32  
30 995,90 1,51 994,39 1,48 992,91 1,45 991,46 1,41 990,05 1,39 988,66 1,37 987,29 1,34 985,95 1,32 984,63 1,30 983,33 1,29 982,04 1,27 980,77 1,25
  0,29   0,29   0,29   0,29   0,30   0,30   0,30   0,31   0,31   0,32   0,32   0,32  
31 995,61 1,51 994,10 1,48 992,62 1,45 991,17 1,42 989,75 1,39 988,36 1,37 986,99 1,35 985,64 1,33 984,31 1,30 983,01 1,29 981,72 1,27 980,45 1,26
  0,29   0,29   0,29   0,29   0,30   0,31   0,31   0,31   0,31   0,32   0,33   0,34  
32 995,32 1,51 993,81 1,48 992,33 1,45 990,88 1,42 989,45 1,40 988,05 1,37 986,68 1,35 985,33 1,33 984,00 1,31 982,69 1,30 981,39 1,28 980,11 1,26
  0,30   0,31   0,31   0,31   0,31   0,31   0,31   0,32   0,33   0,33   0,34   0,34  
33 995,02 1,52 993,50 1,48 992,02 1,45 990,57 1,43 989,14 1,40 987,74 1,37 986,37 1,36 985,01 1,34 983,67 1,31 982,36 1,31 981,05 1,28 979,77 1,27
  0,30   0,31   0,31   0,31   0,31   0,32   0,33   0,33   0,33   0,34   0,34   0,35  
34 994,72 1,53 993,19 1,48 991,71 1,45 990,26 1,43 988,83 1,41 987,42 1,38 986,04 1,36 984,68 1,34 983,34 1,32 982,02 1,31 980,71 1,29 979,42 1,28
  0,32   0,32   0,32   0,33   0,33   0,33   0,33   0,33   0,33   0,34   0,34   0,35  
35 994,40 1,53 992,87 1,48 991,39 1,46 989,93 1,43 988,50 1,41 987,09 1,38 985,71 1,36 984,35 1,34 983,01 1,33 981,68 1,31 980,37 1,30 979,07 1,29
  0,32   0,32   0,33   0,33   0,33   0,33   0,34   0,34   0,35   0,35   0,36   0,37  
36 994,08 1,53 992,55 1,49 991,06 1,46 989,60 1,43 988,17 1,41 986,76 1,39 985,37 1,36 984,01 1,35 982,66 1,33 981,33 1,32 980,01 1,31 978,70 1,29
  0,33   0,34   0,34   0,34   0,35   0,35   0,35   0,35   0,36   0,36   0,36   0,37  
37 993,75 1,54 992,21 1,49 990,72 1,46 989,26 1,44 987,82 1,41 986,41 1,39 985,02 1,37 983,65 1,35 982,30 1,33 980,97 1,32 979,65 1,32 978,33 1,30
  0,34   0,34   0,35   0,36   0,36   0,36   0,36   0,36   0,37   0,38   0,38   0,38  
38 993,41 1,54 991,87 1,50 990,37 1,47 988,90 1,44 987,46 1,41 986,05 1,39 984,66 1,37 983,29 1,36 981,93 1,34 980,59 1,32 979,27 1,32 977,95 1,31
  0,35   0,35   0,36   0,36   0,36   0,37   0,37   0,37   0,37   0,38   0,38   0,39  
39 993,06 1,54 991,52 1,51 990,01 1,47 988,54 1,44 987,10 1,41 985,68 1,39 984,29 1,37 982,92 1,36 981,56 1,34 980,22 1,33 978,89 1,33 977,56 1,31
  0,35   0,36   0,36   0,37   0,38   0,38   0,38   0,38   0,38   0,39   0,39   0,39 -1,25
40 992,71 1,55 991,16 1,51 989,65 1,48 988,17 1,45 986,72 1,42 985,30 1,39 983,91 1,37 982,54 1,36 981,18 1,35 979,83 1,33 978,50 1,33 977,17 1,32
t°C Алкохол в об. %
  10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
0 986,63 1,00 985,63 0,96 984,67 0,92 983,75 0,87 982,88 0,84 982,04 0,81 981,23 0,77 980,46 0,75 979,71 0,73 978,98 0,72 978,26 0,70 977,56 0,70
  -0,03   -0,02   -0,01   0,00   0,02   0,04   0,05   0,07   0,09   0,11   0,13   0,15  
1 986,66 1,01 985,65 0,97 984,68 0,93 983,75 0,89 982,86 0,86 982,00 0,82 981,18 0,79 980,39 0,77 979,62 0,75 978,87 0,74 978,13 0,72 977,41 0,72
  -0,02   -0,01   0,00   0,01   0,03   0,04   0,06   0,08   0,10   0,12   0,14   0,17  
2 986,68 1,02 985,66 0,98 984,68 0,94 983,74 0,91 982,83 0,87 981,96 0,84 981,12 0,81 980,31 0,79 979,52 0,77 978,75 0,76 977,99 0,75 977,24 0,74
  0,00   0,01   0,02   0,04   0,05   0,06   0,08   0,10   0,12   0,14   0,16   0,18  
3 986,68 1,03 985,65 0,99 984,66 0,96 983,70 0,92 982,78 0,88 981,90 0,86 981,04 0,83 980,21 0,81 979,40 0,79 978,61 0,78 977,83 0,77 977,06 0,76
  0,01   0,02   0,03   0,04   0,05   0,07   0,08   0,10   0,12   0,14   0,16   0,18  
4 986,67 1,04 985,63 1,00 984,63 0,97 983,66 0,93 982,73 0,90 981,83 0,87 980,96 0,85 980,11 0,83 979,28 0,81 978,47 0,80 977,67 0,79 976,88 0,79
  0,02   0,03   0,05   0,06   0,08   0,09   0,11   0,13   0,14   0,16   0,18   0,20  
5 986,65 1,05 985,60 1,02 984,58 0,98 983,60 0,95 982,65 0,91 981,74 0,89 980,85 0,87 979,98 0,84 979,14 0,83 978,31 0,82 977,49 0,81 976,68 0,81
  0,04   0,06   0,06   0,07   0,08   0,10   0,11   0,13   0,15   0,17   0,19   0,21  
6 986,61 1,07 985,54 1,02 984,52 0,99 983,53 0,96 982,57 0,93 981,64 0,90 980,74 0,89 979,85 0,86 978,99 0,85 978,14 0,84 977,30 0,83 976,47 0,83
  0,05   0,06   0,08   0,09   0,10   0,12   0,14   0,15   0,17   0,19   0,20   0,22  
7 986,56 1,08 985,48 1,04 984,44 1,00 983,44 0,97 982,47 0,95 981,52 0,92 980,60 0,90 979,70 0,88 978,82 0,87 977,95 0,85 977,10 0,85 976,25 0,85
  0,07   0,08   0,09   0,10   0,11   0,12   0,14   0,16   0,18   0,19   0,21   0,23  
8 986,49 1,09 985,40 1,05 984,35 1,01 983,34 0,98 982,36 0,96 981,40 0,94 980,46 0,92 979,54 0,90 978,64 0,88 977,76 0,87 976,89 0,87 976,02 0,87
  0,08   0,08   0,09   0,11   0,13   0,14   0,15   0,16   0,18   0,20   0,22   0,24  
9 986,41 1,09 985,32 1,06 984,26 1,03 983,23 1,00 982,23 0,97 981,26 0,95 980,31 0,93 979,38 0,92 978,48 0,90 977,56 0,89 976,67 0,89 975,78 0,89
  0,10   0,11   0,12   0,13   0,14   0,16   0,17   0,18   0,19   0,21   0,23   0,25  
10 986,31 1,10 985,21 1,07 984,14 1,04 983,10 1,01 982,09 0,99 981,10 0,96 980,14 0,94 979,20 0,93 978,27 0,92 977,35 0,91 976,44 0,91 975,53 0,91
  0,10   0,11   0,12   0,13   0,15   0,16   0,17   0,19   0,21   0,23   0,25   0,27  
11 986,21 1,11 985,10 1,08 984,02 1,05 982,97 1,03 981,94 1,00 980,94 0,97 979,97 0,96 979,01 0,95 978,06 0,94 977,12 0,93 976,19 0,93 975,26 0,92
  0,12   0,13   0,14   0,15   0,16   0,17   0,19   0,21   0,22   0,24   0,26   0,27  
12 986,09 1,12 984,97 1,09 983,88 1,06 982,82 1,04 981,78 1,01 980,77 0,99 979,78 0,98 978,80 0,96 977,84 0,96 976,88 0,95 975,93 0,94 974,99 0,94
  0,13   0,14   0,15   0,16   0,17   0,19   0,20   0,21   0,23   0,24   0,26   0,28  
13 985,96 1,13 984,83 1,10 983,73 1,07 982,66 1,05 981,61 1,03 980,58 1,00 979,58 0,99 978,59 0,98 977,61 0,97 976,64 0,97 975,67 0,96 974,71 0,96
  0,15   0,16   0,17   0,18   0,19   0,20   0,22   0,23   0,24   0,26   0,27   0,29  
14 085,81 1,14 984,67 1,11 983,56 1,08 982,48 1,06 981,42 1,04 980,38 1,02 979,36 1,00 978,36 0,99 977,37 0,99 976,38 0,98 975,40 0,98 974,42 0,98
  0,15   0,16   0,17   0,18   0,19   0,20   1,22   0,24   0,26   0,27   0,28   0,30  
15 985,66 1,15 984,51 1,12 983,39 1,09 982,30 1,07 981,23 1,05 980,18 1,04 979,14 1,02 978,12 1,01 977,11 1,00 976,11 0,99 975,12 1,00 974,12 1,00
  0,17   0,18   0,19   0,20   0,21   0,22   0,23   0,25   0,26   0,28   0,30   0,31  
16 985,49 1,16 984,33 1,13 983,20 1,10 982,10 1,08 981,02 1,06 979,96 1,05 978,91 1,04 977,87 1,02 976,85 1,02 975,83 1,01 974,82 1,01 973,81 1,02
  0,17   0,18   0,19   0,20   0,21   0,23   0,24   0,25   0,27   0,29   0,30   0,31  
17 985,32 117 984,15 1,14 983,01 1,11 981,90 1,09 980,81 1,08 979,73 1,06 978,67 1,05 977,62 1,04 976,58 1,04 975,54 1,02 974,52 1,02 973,50 1,04
  0,19   0,19   0,20   0,22   0,24   0,25   0,26   0,27   0,28   0,29   0,31   0,33  
18 985,13 1,17 983,96 1,15 982,81 1,13 981,68 1,11 980,57 1,09 979,48 1,07 978,41 1,06 977,35 1,05 976,30 1,05 975,25 1,04 974,21 1,04 973,17 1,05
  0,20   0,21   0,22   0,23   0,24   0,25   0,26   0,27   0,29   0,30   0,32   0,34  
19 984,93 1,18 983,75 1,16 982,59 1,14 981,45 1,12 980,33 1,10 979,23 1,08 978,15 1,07 977,08 1,07 976,01 1,06 974,94 1,05 973,89 1,06 972,83 1,06
  0,22   0,23   0,24   0,24   0,25   0,26   0,28   0,29   0,30   0,31   0,33   0,35  
20 984,71 1,19 983,52 1,17 982,35 1,14 981,21 1,13 980,08 1,11 978,97 1,10 977,87 1,08 976,79 1,08 975,71 1,08 974,63 1,07 973,56 1,08 972,48 1,08
  0,23   0,23   0,23   0,25   0,26   0,28   0,29   0,31   0,32   0,33   0,35   0,36  
21 984,48 1,19 983,29 1,17 982,12 1,16 980,96 1,14 979,82 1,13 978,69 1,11 977,58 1,10 976,48 1,09 975,39 1,09 974,30 1,09 973,21 1,09 972,12 1,09
  0,23   0,24   0,25   0,26   0,27   0,28   0,29   0,31   0,32   0,33   0,35   0,36  
22 984,25 1,20 983,05 1,18 981,97 1,17 980,70 1,15 979,55 1,14 978,41 1,12 977,29 1,12 976,17 1,10 975,07 1,10 973,97 1,10 972,86 1,10 971,76 1,11
  0,24   0,25   0,26   0,27   0,28   0,29   0,30   0,31   0,33   0,34   0,35   0,37  
23 984,01 1,21 982,80 1,19 981,61 1,18 980,43 1,16 979,27 1,15 978,12 1,13 976,99 1,13 975,86 1,12 974,74 1,11 973,63 1,12 972,51 1,12 971,39 1,13
  0,25   0,26   0,27   0,28   0,29   0,30   0,31   0,32   0,33   0,35   0,36   0,38  
24 983,76 1,22 982,54 1,20 981,34 1,19 980,15 1,17 978,98 1,16 977,82 1,14 976,68 1,14 975,54 1,13 974,41 1,13 973,28 1,13 972,15 1,14 971,01 1,14
  0,26   0,27   0,28   0,29   0,30   0,31   0,32   0,33   0,35   0,36   0,38   0,39  
25 983,50 1,23 982,27 1,21 981,06 1,20 979,86 1,18 978,68 1,17 977,51 1,16 976,36 1,15 975,21 1,15 974,06 1,14 972,92 1,15 971,77 1,15 970,62 1,15
  0,27   0,28   0,29   0,29   0,30   0,31   0,33   0,34   0,35   0,37   0,38   0,39  
26 983,23 1,24 981,99 1,22 980,77 1,20 979,57 1,19 978,38 1,18 977,20 1,17 976,03 1,16 974,87 1,16 973,71 1,16 972,55 1,16 971,39 1,16 970,23 1,17
  0,29   0,29   0,30   0,31   0,32   0,33   0,34   0,36   0,37   0,38   0,39   0,41  
27 982,94 1,24 981,70 1,23 980,47 1,21 979,26 1,20 978,06 1,19 976,87 1,18 975,69 1,17 974,51 1,17 973,34 1,17 972,17 1,17 921,00 1,18 969,82 1,18
  0,29   0,30   0,30   0,31   0,32   0,33   0,35   0,36   0,38   0,39   0,40   0,41  
28 982,65 1,25 981,40 1,23 980,17 1,22 978,95 1,21 977,74 1,20 976,54 1,20 975,34 1,19 974,15 1,19 972,96 1,18 971,78 1,18 970,60 1,19 969,41 1,20
  0,30   0,31   0,32   0,33   0,34   0,35   0,36   0,37   0,38   0,39   0,40   0,42  
29 982,35 1,26 981,09 1,24 979,85 1,23 978,62 1,22 977,40 1,21 976,19 1,21 974,98 1,20 973,78 1,20 972,58 1,19 971,39 1,19 970,20 1,21 968,99 1,21
  0,31   0,32   0,33   0,34   0,35   0,36   0,37   0,38   0,38   0,40   0,42   0,43  
30 982,04 1,27 980,77 1,25 979,52 1,24 978,28 1,23 977,05 1,22 975,83 1,21 974,62 1,21 973,41 1,21 972,20 1,21 970,99 1,21 969,78 1,22 968,56 1,23
  0,32   0,32   0,33   0,34   0,35   0,36   0,37   0,38   0,39   0,40   0,42   0,43  
31 981,72 1,27 980,45 1,26 979,19 1,25 977,94 1,24 976,70 1,23 975,47 1,22 974,25 1,22 973,03 1,22 971,81 1,22 970,59 1,23 969,36 1,23 968,13 1,24
  0,33   0,34   0,34   0,35   0,36   0,37   0,38   0,39   0,40   0,42   0,43   0,45  
32 981,39 1,28 980,11 1,26 978,85 1,26 977,59 1,25 976,34 1,24 975,10 1,23 973,87 1,23 972,64 1,23 971,41 1,24 970,17 1,24 968,93 1,25 967,68 1,26
  0,34   0,34   0,35   0,35   0,36   0,37   0,39   0,40   0,41   0,42   0,43   0,45  
33 981,05 1,28 979,77 1,27 978,50 1,26 977,24 1,26 975,78 1,25 974,73 1,25 973,48 1,24 972,24 1,24 971,00 1,25 969,75 1,25 968,50 1,27 967,23 1,27
  0,34   0,35   0,36   0,37   0,38   0,39   0,40   0,41   0,42   0,43   0,45   0,45  
34 980,71 1,29 979,42 1,28 978,14 1,27 976,87 1,27 975,60 1,26 974,34 1,26 973,08 1,25 971,83 1,25 970,58 1,26 969,32 1,27 968,05 1,27 966,78 1,29
  0,34   0,35   0,36   0,37   0,38   0,39   0,40   0,41   0,43   0,44   0,45   0,47  
35 980,37 1,30 979,07 1,29 977,78 1,28 976,50 1,28 975,22 1,27 973,95 1,27 972,68 1,26 971,42 1,27 970,15 1,27 968,88 1,28 967,60 1,29 966,31 1,30
  0,36   0,37   0,37   0,38   0,38   0,39   0,40   0,42   0,43   0,44   0,45   0,47  
36 980,01 1,31 978,70 1,29 977,41 1,29 976,12 1,28 974,84 1,28 973,56 1,28 972,28 1,28 971,00 1,28 969,72 1,28 968,44 1,29 967,15 1,31 965,84 1,31
  0,36   0,37   0,38   0,39   0,40   0,41   0,42   0,43   0,44   0,45   0,46   0,47  
37 979,65 1,32 978,33 1,30 977,03 1,30 975,73 1,29 974,44 1,29 973,15 1,29 971,86 1,29 970,57 1,29 969,28 1,29 967,99 1,30 966,69 1,32 965,37 1,32
  0,38   0,38   0,39   0,39   0,40   0,41   0,42   0,43   0,44   0,46   0,47   0,48  
38 979,27 1,32 977,95 1,31 976,64 1,30 975,34 1,30 974,04 1,30 972,74 1,30 971,44 1,30 970,14 1,30 968,84 1,31 967,53 1,31 966,22 1,33 964,89 1,34
  0,38   0,39   0,39   0,40   0,41   0,42   0,43   0,44   0,45   0,46   0,48   0,49  
39 978,89 1,33 977,56 1,31 976,25 1,31 974,94 1,31 973,63 1,31 972,32 1,31 971,01 1,31 969,70 1,31 968,39 1,32 967,07 1,33 965,74 1,34 964,40 1,36
  0,39   0,39   0,40   0,41   0,42   0,42   0,43   0,45   0,47   0,48   0,49   0,50  
40 978,50 1,33 977,17 1,32 975,85 1,32 974,53 1,32 973,21 1,31 971,90 1,32 970,58 1,33 969,25 1,33 967,92 1,33 966,59 1,34 965,25 1,35 963,90 1,37
t°C Алкохол в об. %
  20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
0 978,26 0,70 977,56 0,70 976,86 0,69 976,17 0,70 975,47 0,72 974,75 0,72 974,03 0,74 973,29 0,77 972,52 0,80 971,72 0,83 970,89 0,87 970,02 0,90
  0,13   0,15   0,17   0,20   0,22   0,24   0,27   0,30   0,32   0,35   0,37   0,39  
1 978,13 0,72 977,41 0,72 976,69 0,72 975,97 0,72 975,25 0,74 974,51 0,75 973,76 0,77 972,99 0,79 972,20 0,83 971,37 0,85 970,52 0,89 969,63 0,93
  0,14   0,17   0,19   0,21   0,24   0,26   0,29   0,31   0,34   0,36   0,38   0,41  
2 977,99 0,75 977,24 0,74 976,50 0,74 975,76 0,75 975,01 0,76 974,25 0,78 973,47 0,79 972,68 0,82 971,86 0,85 971,01 0,87 970,14 0,92 960,22 0,96
  0,16   0,18   0,20   0,23   0,25   0,27   0,29   0,32   0,34   0,36   0,38   0,40  
3 977,83 0,77 977,06 0,76 976,30 0,77 975,53 0,77 974,76 0,78 973,98 0,80 973,18 0,82 972,36 0,84 971,52 0,87 970,65 0,89 969,76 094 968,82 098
  0,16   0,18   0,21   0,23   0,25   0,28   0,30   0,32   0,34   0,36   0,39   0,42  
4 977,67 0,79 976,88 0,79 976,09 0,79 975,30 0,79 974,51 0,81 973,70 0,82 972,88 0,84 972,04 0,86 971,18 0,89 970,29 0,92 969,37 0,96 968,40 1,00
  0,18   0,20   0,22   0,24   0,26   0,28   0,30   0,33   0,35   0,38   0,40   0,41  
5 977,49 0,81 976,68 0,81 975,87 0,81 975,06 0,81 974,25 0,83 973,42 0,84 972,58 0,86 971,71 0,88 970,83 0,92 969,91 0,94 968,97 0,98 967,99 1,02
  0,19   0,21   0,23   0,25   0,27   0,30   0,33   0,34   0,37   0,39   0,41   0,43  
6 977,30 0,83 976,47 0,83 975,64 0,83 974,81 0,84 973,97 0,85 973,12 0,87 972,25 0,88 971,37 0,91 970,46 0,94 969,52 0,96 968,56 1,00 967,56 1,04
  0,20   0,22   0,24   0,26   0,28   0,30   0,32   0,35   0,37   0,39   0,41   0,43  
7 976,10 0,85 976,25 0,85 975,40 0,85 974,55 0,86 973,69 0,87 972,82 0,89 971,93 0,91 971,02 0,93 970,09 0,96 969,13 0,98 968,15 1,02 967,13 1,06
  0,21   0,23   0,25   0,27   0,29   0,31   0,33   0,35   0,37   0,39   0,42   0,44  
8 976,89 0,87 976,02 0,87 975,15 0,87 974,28 0,88 973,40 0,89 972,51 0,91 971,60 0,93 970,67 0,95 969,72 0,98 968,74 1,01 967,73 1,04 966,69 1,08
  0,22   0,24   0,26   0,28   0,30   0,32   0,34   0,36   0,39   0,41   0,43   0,45  
9 976,67 0,89 975,78 0,89 974,89 0,89 974,00 0,90 973,10 0,91 972,19 0,93 971,26 0,95 970,31 0,98 969,33 1,00 968,33 1,03 967,30 1,06 966,24 1,09
  0,23   0,25   0,27   0,29   0,31   0,33   0,35   0,37   0,39   0,41   0,43   0,45  
10 976,44 0,91 975,53 0,91 974,62 0,91 973,71 0,92 972,79 0,93 971,86 0,95 970,91 0,97 969,94 1,00 968,94 1,02 967,92 1,05 966,87 1,08 965,79 1,11
  0,25   0,27   0,28   0,30   0,32   0,34   0,36   0,38   0,40   0,42   0,44   0,45  
11 976,11 0,93 975,26 0,92 974,34 0,93 973,41 0,94 972,47 0,95 971,52 1,97 970,55 0,99 969,56 1,02 968,54 1,04 967,50 1,07 966,43 1,09 965,34 1,13
  0,26   0,27   0,29   0,31   0,33   0,35   0,37   0,39   0,40   0,42   0,44   0,46  
12 975,91 0,94 974,99 0,94 974,05 0,95 973,10 0,96 972,14 0,97 971,17 1,99 970,18 1,01 969,17 1,03 968,14 1,06 967,08 1,09 965,99 1,11 964,88 1,15
  0,26   0,28   0,30   0,32   0,34   0,36   0,38   0,19   0,41   0,41   0,45   0,47  
13 975,67 0,96 974,71 0,96 973,75 0,97 972,78 0,98 971,80 0,99 970,81 1,01 969,80 1,02 968,78 1,05 967,73 1,08 966,65 1,11 965,54 1,13 964,41 1,17
  0,27   0,29   0,31   0,33   0,35   0,37   0,38   0,40   0,42   0,44   0,45   0,47  
14 975,40 0,98 974,42 0,98 973,44 0,99 972,45 1,00 971,45 1,01 970,44 1,02 969,42 1,04 968,38 1,07 967,31 1,10 966,21 1,12 965,09 1,15 963,94 1,19
  0,28   0,30   0,32   0,33   0,35   0,37   0,39   0,41   0,43   0,48   0,47   0,49  
15 975,12 1,00 974,12 1,00 973,12 1,00 972,12 1,02 971,10 1,03 970,07 1,04 969,03 1,06 967,97 1,09 966,88 1,12 965,76 1,14 964,62 1,17 963,45 1,20
  0,30   0,31   0,33   0,35   0,36   0,38   0,40   0,42   0,44   0,45   0,47   0,49  
16 974,82 1,01 973,81 1,02 972,79 1,02 971,77 1,03 970,74 1,05 969,69 1,06 968,63 1,08 967,55 1,11 966,44 1,13 965,31 1,10 964,15 1,19 962,96 1,22
  0,30   0,31   0,33   0,35   0,37   0,38   0,40   0,42   0,43   0,45   0,47   0,49  
17 974,52 1,02 973,50 1,04 972,46 1,04 971,42 1,05 970,37 1,06 969,31 1,08 968,23 1,10 967,13 1,12 966,01 1,15 964,86 1,18 963,68 1,21 962,47 1,24
  0,31   0,33   0,34   0,36   0,38   0,40   0,42   0,43   0,45   0,47   0,48   0,50  
18 974,21 1,04 973,17 1,05 972,12 1,06 971,06 1,07 969,99 1,08 968,91 1,10 967,81 1,11 966,70 1,14 965,56 1,17 964,39 1,19 963,20 1,23 961,97 1,26
  0,32   0,34   0,35   0,36   0,38   0,40   0,42   0,44   0,46   0,47   0,49   0,50  
19 973,89 1,06 972,83 1,06 971,77 1,07 970,70 1,09 969,61 1,10 968,51 1,11 967,39 1,13 966,26 1,16 965,10 1,18 963,92 1,21 962,71 1,24 961,47 1,28
  0,33   0,35   0,37   0,39   0,40   0,41   0,42   0,45   0,46   0,48   0,50   0,52  
20 973,56 1,08 972,48 1,08 971,40 1,09 970,31 1,10 969,21 1,11 968,10 1,13 966,97 1,14 965,81 1,17 964,64 1,20 963,44 1,23 962,21 1,26 960,95 1,29
  0,35   0,36   0,37   0,39   0,40   0,42   0,44   0,45   0,47   0,49   0,50   0,52  
21 973,21 1,09 972,12 1,09 971,03 1,11 969,92 1,11 968,81 1,13 967,68 1,15 966,53 1,17 965,36 1,19 964,17 1,22 962,95 1,24 961,71 1,28 960,43 1,31
  0,35   0,36   0,38   0,39   0,41   0,43   0,44   0,46   0,48   0,49   0,51   0,52  
22 972,86 1,10 971,76 1,11 970,65 1,12 969,53 1,13 968,40 1,15 967,25 1,16 966,09 1,19 964,90 1,21 963,69 1,23 962,46 1,26 961,20 1,29 959,91 1,32
  0,35   0,37   0,39   0,40   0,42   0,43   0,45   0,46   0,48   0,50   0,52   0,53  
23 972,51 1,12 971,39 1,13 970,26 1,13 969,13 1,15 967,98 1,16 966,82 1,18 965,64 1,20 964,44 1,23 963,21 1,25 961,90 1,28 960,68 1,30 959,38 1,33
  0,36   0,38   0,39   0,41   0,42   0,44   0,46   0,48   049   0,51   0,53   0,54  
24 972,15 1,14 971,01 1,14 969,87 1,15 968,72 1,16 967,56 1,18 966,38 1,20 965,18 1,22 963,96 1,24 962,72 1,27 961,45 1,29 960,16 1,32 958,84 1,34
  0,38   0,39   0,40   0,42   0,44   0,45   0,46   0,48   0,50   0,51   0,53   0,54  
25 971,77 1,15 970,62 1,15 969,47 1,17 968,30 1,18 967,12 1,19 965,93 1,21 964,72 1,24 963,48 1,26 962,22 1,28 960,94 1,31 959,63 1,33 958,30 1,36
  0,38   0,39   0,41   0,42   0,44   0,46   0,48   0,49   0,50   0,52   0,53   0,55  
26 971,39 1,16 970,23 1,17 969,06 1,18 967,88 1,20 966,68 1,21 965,47 1,23 964,24 1,25 962,99 1,27 961,72 1,30 960,42 1,32 959,10 1,35 957,75 1,38
  0,39   0,41   0,42   0,44   0,45   0,46   0,48   0,50   051   0,52   0,53   0,55  
27 971,00 1,18 969,82 1,18 968,64 1,20 967,44 1,21 966,23 1,22 965,01 1,25 963,76 1,27 962,49 1,28 961,21 1,31 959,90 1,33 958,57 1,37 957,20 1,40
  0,40   0,41   0,43   0,44   0,46   0,48   0,49   0,50   052   0,53   0,55   0,56  
28 970,60 1,19 969,41 1,20 968,21 1,21 967,00 1,23 965,77 1,24 964,53 1,26 963,27 1,28 961,99 1,30 960,69 1,32 959,37 1,35 958,02 1,38 956,64 1,41
  0,40   0,42   0,43   0,45   0,46   0,48   0,49   0,50   0,52   0,54   0,55   0,56  
29 970,20 1,21 968,99 1,21 967,78 1,23 966,55 1,24 965,31 1,26 964,05 1,27 962,78 1,29 961,49 1,32 960,17 1,34 958,83 1,36 957,47 1,39 956,08 1,43
  0,42   0,43   0,45   0,46   0,47   0,48   0,50   0,52   0,53   0,54   0,56   0,58  
30 969,78 1,22 968,56 1,23 967,33 1,24 966,09 1,25 964,84 1,27 963,57 1,29 962,28 1,31 960,97 1,33 959,64 1,35 958,29 1,38 956,91 1,41 955,50 1,44
  0,42   0,43   0,44   0,45   0,47   0,49   0,51   0,52   0,53   0,55   0,56   0,58  
31 969,36 1,23 968,13 1,24 966,89 1,25 965,64 1,27 964,37 1,29 963,08 1,31 961,77 1,32 960,45 1,34 959,11 1,37 957,74 1,39 956,35 1,43 954,92 1,45
  0,43   0,45   0,46   0,48   0,49   0,50   0,51   0,52   0,54   0,56   0,57   0,58  
32 968,93 1,25 967,68 1,25 966,43 1,27 965,16 1,28 963,88 1,30 962,58 1,32 961,26 1,33 959,93 136 958,57 1,39 957,18 1,40 955,78 1,44 954,34 1,47
  0,43   0,45   0,47   0,48   0,50   0,51   0,52   0,54   0,55   0,56   0,58   0,59  
33 968,50 1,27 967,25 1,27 965,96 1,28 964,68 1,30 963,38 1,31 962,07 1,33 960,74 1,35 959,39 1,37 958,02 1,40 956,62 1,42 955,20 1,45 953,75 1,48
  0,45   0,46   0,47   049   0,50   0,51   0,52   0,54   0,55   0,56   0,58   0,60  
34 968,05 1,27 966,78 1,29 965,49 1,30 964,19 1,31 962,88 1,32 961,56 1,34 960,22 1,37 958,85 1,38 957,47 1,41 956,06 1,44 954,62 1,47 953,15 1,49
  0,45   0,47   0,48   0,49   0,50   0,52   0,54   0,55   1,57   0,58   0,59   0,60  
35 967,60 1,29 996,31 1,30 965,01 1,31 963,70 1,32 962,38 1,34 961,04 1,36 959,68 1,38 958,30 1,40 956,90 1,42 955,48 1,45 954,03 1,48 952,55 1,50
  0,45   0,47   0,48   0,49   0,51   0,53   0,54   0,55   0,57   0,59   0,60   0,61  
36 967,15 1,31 965,84 1,31 964,53 1,32 963,21 1,34 961,87 1,36 960,51 1,37 959,14 1,39 957,75 1,42 956,33 1,44 954,89 1,46 953,43 1,49 951,94 1,51
  0,46   0,47   0,48   0,50   0,52   0,53   0,55   0,56   0,57   0,58   0,60   0,61  
37 966,69 1,32 965,37 1,32 964,05 1,34 962,71 1,36 961,35 1,37 959,98 1,39 958,59 1,40 957,19 1,43 955,76 1,45 954,31 1,48 952,83 1,50 951,33 1,52
  0,47   0,48   0,50   0,51   0,52   0,54   0,55   0,57   0,58   0,59   0,60   0,61  
38 966,22 1,33 964,89 1,34 963,55 1,35 962,20 1,37 960,83 1,39 959,44 1,40 958,04 1,42 956,62 1,44 955,18 1,46 953,72 1,49 952,23 1,51 950,72 1,54
  0,48   0,49   0,51   0,52   0,53   0,54   0,56   0,57   0,58   0,60   0,61   0,62  
39 965,74 1,34 964,40 1,36 963,04 1,36 961,68 1,38 960,30 1,40 958,90 1,42 957,48 1,43 956,05 1,45 954,60 1,48 953,12 1,50 951,62 1,52 950,10 1,55
  0,49   0,50   0,51   0,53   0,54   0,55   0,56   0,58   0,60   0,61   0,62   0,64  
40 965,25 1,35 963,90 1,37 962,53 1,38 961,15 1,39 959,76 1,41 958,35 1,43 956,92 1,45 955,47 1,47 954,00 1,49 952,51 1,51 951,00 1,54 949,49 1,56
                                                 

Таблица IV
Таблица за връзката между индекса на рефракция при 20°C и алкохолното съдържание при 20°C на чисти водоалкохолни смеси и дестилати