Logo Неделя, 11 Април


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 17 ОТ 17 НОЕМВРИ 2005 Г. ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАРАНТИННИТЕ ДЕПА ЗА СЪБИРАНЕ ЗА ИЗНОС НА ЕДРИ И ДРЕБНИ ПРЕЖИВНИ ЖИВОТНИ

В сила от 29.11.2005 г.
Издадена от министъра на земеделието и горите

Обн. ДВ. бр.95 от 29 Ноември 2005г.

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. (1) С тази наредба се уреждат ветеринарномедицинските изисквания към карантинните депа за събиране за износ на едри и дребни преживни животни (ЕПЖ и ДПЖ), реда за регистрирането им и необходимата ветеринарномедицинска документация за осъществяване на износа.
(2) В депата по ал. 1 се извършват клинични прегледи и диагностични изследвания на животните, предназначени за износ, съгласно изискванията на страната, за която се изнасят.

Раздел II.
Регистрация и контрол на карантинните депа

Чл. 2. (1) Партидите ЕПЖ и ДПЖ, предназначени за износ, се събират в карантинни депа, регистрирани по реда на тази наредба.
(2) Регистрация на карантинно депо се извършва при спазване на следните условия:
1. разстоянието от други животновъдни обекти и от млеко- и месопреработвателни предприятия е най-малко 50 m и е с капацитет, който разрешава да се събират не по-малко от 40 едри преживни животни и 100 дребни;
2. оградено е с ограда, която не позволява преминаването на домашни и/или диви животни;
3. водоснабдено е с питейна вода и е електрифицирано;
4. осигурено е помещение за съхранение на фураж и съоръжения за хранене на животните, позволяващи едновременно хранене на всички животни;
5. има само един вход за вкарване и изкарване на животни, оборудван с дезинфекционна площадка за автомобили и хора;
6. осигурено е помещение за съхранение на дезинфекционни материали
7. изградена е рампа за товарене и разтоварване на животни;
8. сключен е договор с ветеринарен лекар за ветеринарномедицинско обслужване на животните в депото;
9. осигурена е стая за ветеринарния лекар по т. 8 за водене и съхранение на изискваната документация, както и хладилник за съхраняване на проби;
10. отговаря на хигиенните изисквания за отстояние от населените места съгласно Наредба № 7 от 1992 г. за хигиенните изисквания за здравна защита на селищната среда (ДВ, бр. 46 от 1992 г.).


Чл. 3. (1) За регистрация на карантинното депо собственикът подава до генералния директор на Националната ветеринарномедицинска служба (НВМС) заявление, в което посочва вида животни, които ще събира, и към което прилага:
1. съдебно решение за регистрация и удостоверение за актуално състояние на търговеца или документ за самоличност, ако е физическо лице;
2. документ за собственост (или договор за наем) на депото;
3. договор с ветеринарен лекар за ветеринарно обслужване на животните в депото;
4. документи за платени такси по чл. 7 от Тарифата за таксите, които се събират от НВМС по Закона за ветеринарномедицинската дейност.
(2) В срок до 3 дни от подаване на заявлението по ал. 1 генералният директор на НВМС със заповед определя комисия, в която включва:
1. началник-отдел "Здравеопазване на животните" от съответната регионална ветеринарномедицинска служба (РВМС);
2. началник-сектор "Здравеопазване на животните" от съответната РВМС;
3. главен експерт в сектор "Здравеопазване на животните" от съответната РВМС.
(3) В случай че някое от лицата по ал. 2 отсъства, в комисията се определя лице, което го замества.
(4) При установяване на несъответствия с изискванията по чл. 2 към депото и/или към документацията комисията писмено уведомява заявителя и дава срок за отстраняването им. В този случай сроковете по ал. 5 и 6 спират да текат.
(5) В срок 5 дни от определянето й комисията по ал. 2 представя становище до генералния директор на НВМС с предложение за регистрация или отказ.
(6) В срок до 14 дни от подаване на заявлението генералният директор на НВМС въз основа на становището по ал. 5 вписва карантинното депо в регистър и издава удостоверение за регистрация по образец или мотивирано отказва вписването.
(7) Отказът по ал. 6 може да се обжалва по реда на Закона за административното производство.
(8) Всяко регистрирано депо получава индивидуален регистрационен номер.


Чл. 4. (1) В НВМС се води регистър на карантинните депа, който съдържа:
1. името на собственика (търговеца) или наемателя;
2. вида животни;
3. местонахождението на карантинното депо;
4. индивидуалния регистрационен номер на депото.
(2) Във всяка РВМС се води регистър на получилите удостоверение по чл. 3, ал. 6 карантинни депа на нейна територия, съдържащ данните по ал. 1.
(3) Собственикът е длъжен в 7-дневен срок от настъпване на промени във вписаните обстоятелства да уведоми директора на РВМС за вписването им в регистъра.


Чл. 5. (1) Всяко регистрирано карантинно депо се контролира от ветеринарен лекар, определен със заповед на директора на РВМС, на чиято територия се намира.
(2) Лекарят по ал. 1 издава ветеринарномедицински здравни сертификати, с които се експортират заготвените партиди животни.


Чл. 6. (1) След изнасяне на всяка партида животни помещението се почиства и дезинфекцира.
(2) Вкарването на друга партида животни се допуска най-малко 3 дни след извършената дезинфекция по ал. 1.
(3) Не се допуска заготвяне и събиране на партиди животни за износ преди изнасянето на заготвени и събрани партиди животни на друг собственик.


Чл. 7. (1) Регионалната ветеринарномедицинска служба извършва контрол на дейността на карантинните депа, намиращи се на нейната територия.
(2) При извършване на контрола по ал. 1 инспекторите от РВМС имат право на достъп до депото и до водената в него документация по всяко време.
(3) При констатиране на нарушения и пропуски в дейността на карантинните депа в зависимост от вида и тежестта им инспекторите:
1. дават предписания и определят срок за отстраняване на нарушенията;
2. правят предложение за временно спиране на дейността до отстраняване на нарушенията;
3. правят предложение за отнемане на удостоверението за регистрация и заличаване от регистъра.
(4) При извършване на контрола ветеринарните инспектори се легитимират със служебни карти.


Чл. 8. (1) Генералният директор на НВМС със заповед:
1. спира дейността на карантинното депо до отстраняване на нарушенията, в случай че не са изпълнени в срок предписанията по чл. 7, ал. 3, т. 1;
2. заличава регистрацията на карантинното депо и обезсилва издаденото удостоверение при доказани системни или груби нарушения в дейността на депото или по заявление на собственика.
(2) Мерките по ал. 1 се отразяват в регистрите по чл. 4, ал. 1 и 2.
(3) Заповедта по ал. 1 подлежи на обжалване по реда на Закона за административното производство.

Раздел III.
Изисквания и диагностични изследвания на животните и документация, водена в карантинните депа


Чл. 9. В карантинните депа се допускат само животни, които са:
1. идентифицирани с индивидуални ушни марки;
2. придружени от ветеринарномедицинско свидетелство за придвижване, в което са описани индивидуалните номера на животните, издадено от ветеринарномедицински специалист в мястото на закупуване;
3. придружени със здравна книжка (паспорт) - за едрите преживни животни.


Чл. 10. Собственикът на карантинно депо:
1. води дневник, в който вписва:
а) името на собственика на животните, населеното място (индивидуалния регистрационен номер на животновъдните обекти - за ЕПЖ), от което произхождат животните;
б) датата на влизане и излизане на животните от карантинното депо;
в) идентификационните номера на животните;
г) регистрационния номер на превозното средство, с което са транспортирани животните при влизането и излизането им от карантинното депо;
д) страната и обекта, за който се изнасят животните;
2. съхранява дневник, в който ветеринарният лекар, обслужващ депото, вписва информацията по чл. 11, т. 3;
3. води списък на работещите в карантинното депо;
4. уведомява определения по чл. 5 ветеринарен лекар най-малко 48 h преди да извърши износа на животни.


Чл. 11. Обслужващият ветеринарен лекар по чл. 3, ал. 1, т. 3 :
1. извършва проверка за идентичност и клиничен преглед на постъпващите животни в депото;
2. взима и изпраща проби за лабораторен анализ и извършва диагностични изследвания съгласно даваните гаранции в придружаващия стоката ветеринарномедицински сертификат;
3. при третиране на животните с ветеринарномедицински продукти с карентен срок вписва в дневника по чл. 10, т. 2 диагнозата, датата на лечение, наименование на ветеринарномедицинския препарат и карентния срок за мляко и месо.

Раздел IV.
Издаване на здравен ветеринарномедицински сертификат


Чл. 12. (1) Ветеринарният лекар по чл. 5, ал. 1 при получаване на информация от собственика на депото за предстоящ износ на животни:
1. посещава депото и извършва:
а) клиничен преглед на заготвената партида животни не по-късно от 24 h преди експорта;
б) проверка за идентичност на животните;
в) проверка на водената ветеринарна документация в депото, включваща:
аа) проверка на водения дневник в депото;
бб) проверка на извършените диагностични изследвания и клинични прегледи на животните, предназначени за износ, и резултатите от тях;
2. издава здравен ветеринарен сертификат по образец, с който се експортират животните;
3. присъства на товаренето на животните и контролира спазването на изискванията на Наредба № 4 от 2000 г. за ветеринарномедицинските изисквания за хуманно отношение към животните по време на транспорт (ДВ, бр. 16 от 2000 г.).
(2) Сертификатът по ал. 1, т. 2 се издава непосредствено преди товаренето на животните.


Чл. 13. Разходите, свързани с ветеринарното обслужване на депата, лабораторнодиагностичните изследвания и по уведомяването на съответните ветеринарни служби, са за сметка на собственика на депото.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. "Заготвена партида животни" са животните, на които са извършени всички необходими за износа им диагностични изследвания и прегледи.
2. "Ветеринарномедицински специалист" е лице, притежаващо диплома за ветеринарен лекар или ветеринарен техник.
3. "Карентен срок" е времевият интервал между последното приложение на ВМП върху животни при нормални условия на употреба и клането им или получаването на хранителни продукти от тях, който гарантира, че в животинските продукти не се съдържат остатъчни субстанции от ВМП в количества, превишаващи максимално допустимите стойности.

Заключителни разпоредби


§ 2. Тази наредба се издава на основание § 5 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.


§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти