Logo Събота, 17 Април


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 18 ОТ 20 ОКТОМВРИ 2005 Г. ЗА КОНТРОЛ ВЪРХУ КАЧЕСТВОТО НА БАНКНОТИТЕ И МОНЕТИТЕ В НАЛИЧНО-ПАРИЧНОТО ОБРАЩЕНИЕ

В сила от 31.03.2006 г.
Издадена от Управителния съвет на Българската народна банка

Обн. ДВ. бр.88 от 4 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.15 от 16 Февруари 2007г., изм. ДВ. бр.68 от 21 Август 2007г., изм. ДВ. бр.93 от 25 Ноември 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.24 от 12 Март 2013г., отм. ДВ. бр.80 от 11 Октомври 2019г.


Отменена с § 3 от преходните и заключителните разпоредби на Наредба № 18 от 3 октомври 2019 г. за контрол върху качеството на банкнотите и монетите в налично-паричното обращение - ДВ, бр. 80 от 11 октомври 2019 г., в сила от 15.10.2019 г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С тази наредба се регламентира контролът върху качеството на банкнотите и монетите в налично-паричното обращение и се определят условията и редът за:
1. възпроизвеждане на български банкноти и монети;
2. замяна на повредени български банкноти и монети;
3. задържане, проверка и експертна оценка на банкноти и монети, които пораждат съмнения, че са неистински или преправени;
4. (изм. и доп. - ДВ, бр. 24 от 2013 г.) използване на машини за сортиране на банкноти или монети за последваща употреба, наричани по-нататък "машини за сортиране", машини за самообслужване с банкноти и монети, наричани по-нататък "машини за самообслужване" и машини за обмяна или размяна на банкноти и монети, наричани по-нататък "машини за обмяна или размяна".

Чл. 2. (1) Българската народна банка (БНБ) има изключителното право да емитира и пуска в обращение български банкноти и монети, както и да изтегля от обращение и унищожава негодни български банкноти и монети.
(2) За да осигури изпълнението на правото по ал. 1, БНБ осъществява контрол върху качеството на българските банкноти и монети в налично-паричното обращение, който да гарантира приемането им като платежно средство при спазване на действащото законодателство и изискванията на тази наредба.


Чл. 3. Възпроизвеждане на българска банкнота или монета се извършва след писмено съгласие от БНБ.


Чл. 4. (1) Българската народна банка заменя повредени български банкноти и монети, които са законно платежно средство или са извадени от обращение с неизтекъл срок на обмяна.
(2) Банките заменят повредени български банкноти и монети, които са законно платежно средство.
(3) Заменените по ал. 2 повредени български банкноти и монети се предявяват пред БНБ.


Чл. 5. (1) Българската народна банка, банките и доставчиците на услуги отделят и не предоставят на клиенти негодни за налично-паричното обращение български банкноти и монети.
(2) Отделените по ал. 1 негодни за налично-паричното обращение банкноти и монети се предявяват пред БНБ.
(3) Негодните за налично-паричното обращение български банкноти и монети се отделят посредством машини за сортиране или от обучени за целта служители.
(4) Българската народна банка оказва съдействие на банките и доставчиците на услуги при обучение на служителите, отговорни за извършване на отделяне на негодните български банкноти и монети.


Чл. 6. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 24 от 2013 г.) Българската народна банка, банките и доставчиците на услуги изплащат на клиенти посредством терминални устройства АТМ, други типове машини за самообслужване и машини за обмяна или размяна, български банкноти и/или монети, категоризирани като истински и годни посредством машини за сортиране.


Чл. 7. (1) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) Българската народна банка, банките, финансовите институции, обменните бюра и доставчиците на услуги извършват преценка за истинност на всички постъпващи български и чуждестранни банкноти и монети, както и на всички български и чуждестранни банкноти и монети, които възнамеряват да върнат за последваща употреба в налично-паричното обращение, и задържат тези, които пораждат съмнения, че са неистински или преправени.
(2) Задържаните по ал. 1 банкноти и монети, които пораждат съмнения, че са неистински или преправени, се предават на БНБ.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 24 от 2013 г.) Преценката за истинност по ал. 1 се извършва от обучени служители на лицата по ал. 1 или посредством машини за сортиране, машини за самообслужване и машини за обмяна или размяна.
(4) (Нова - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 24 от 2013 г.) Машина за сортиране, машина за самообслужване или машина за обмяна или размяна, посредством която се извършва преценка за истинност на евробанкноти или евромонети, трябва да фигурира в списъка, публикуван от Европейската централна банка, за банкнотите, или от Европейската комисия за монетите.
(5) (Предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) Българската народна банка оказва съдействие на банките, финансовите институции, обменните бюра и доставчиците на услуги при обучение на служителите, отговорни за извършване на преценка за истинност на българските и чуждестранните банкноти и монети.


Чл. 8. Българската народна банка предприема проверка и извършва експертна оценка на задържаните и предадени й банкноти и монети, които пораждат съмнения, че са неистински или преправени.


Чл. 9. (1) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) Извършваните от БНБ преценка за истинност на българските и чуждестранните банкноти и монети, проверка и експертна оценка на банкноти и монети, които пораждат съмнения, че са неистински или преправени и отделянето на негодни за налично-паричното обращение български банкноти и монети се основават на информацията от съответния емитент.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) Извършваната от банките и доставчиците на услуги преценка за истинност на българските и чуждестранните банкноти и монети и отделянето на негодни за налично-паричното обращение български банкноти и монети се основават на информацията, която съответният емитент е направил публична.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) Извършваната от финансовите институции и обменните бюра преценка за истинност на българските и чуждестранните банкноти и монети се основава на информацията, която съответният емитент е направил публична.


Чл. 10. Банките информират БНБ в срок до 5 работни дни след сключване, изменение или прекратяване на споразумения с доставчици на услуги, с които са им предоставили всички или част от дейностите и операциите с банкноти и монети.


Чл. 11. (1) Българската народна банка определя изисквания за:
1. разпознаване на български банкноти и монети, наричани по-нататък "стандарт за разпознаване";
2. отделяне на негодните за последваща употреба в налично-паричното обращение български банкноти и монети от годните, наричани по-нататък "стандарт за годност".
(2) Стандартът за годност съдържа изискванията за отделяне на негодни български банкноти и монети посредством машина за сортиране или от обучен за целта служител.
(3) Българската народна банка публично обявява стандарта за разпознаване.
(4) Българската народна банка предоставя на банките и доставчиците на услуги стандарта за годност.
(5) Българската народна банка може да променя стандартите за разпознаване и годност, като предоставя информация относно измененията в тях.


Чл. 12. (1) Когато се съберат достатъчно данни за нов тип неистинска или преправена банкнота или монета, БНБ предоставя информация за нейните белези и характеристики.
(2) Българската народна банка предоставя на банките и доставчиците на услуги необходимата информация за нов тип неистинска или преправена българска банкнота или монета за актуализиране на хардуера и/или софтуера на машините за сортиране и машините за самообслужване.


Чл. 13. (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) Българската народна банка, банките, финансовите институции, обменните бюра и доставчиците на услуги приемат вътрешни правила за изпълнение на изискванията на тази наредба.

Глава втора.
ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ НА БЪЛГАРСКИ БАНКНОТИ И МОНЕТИ

Раздел I.
Общи положения


Чл. 14. Възпроизвеждане на българска банкнота или монета означава изработване на копие върху материален носител или в електронен вид на цялата или част от българска банкнота или монета съгласно характеристиките, посочени в официалните издания и страницата в Интернет на БНБ и което наподобява или създава общо впечатление за българска банкнота или монета независимо от:
1. размера на образа;
2. материалите или техниките, използвани за изработване на копието;
3. добавянето на елементи или илюстрации към изображението, които не са част от банкнотата или монетата;
4. промените в дизайна на банкнотата или монетата, например буквите, цифрите или символите.


Чл. 15. Изискванията за възпроизвеждане се прилагат за всички емисии български банкноти и монети.


Чл. 16. (1) Лице, което желае да възпроизведе българска банкнота или монета, подава в БНБ заявление-декларация за възпроизвеждане на българска банкнота или монета по образец, (приложение № 1), в един екземпляр.
(2) (Нова - ДВ, бр. 15 от 2007 г.) В случаите по ал. 1 БНБ може да изисква писмено от заявителя допълнителни документи и/или информация.
(3) (Предишна ал. 2, доп. - ДВ, бр. 15 от 2007 г.) Българската народна банка се произнася по заявление-декларацията по ал. 1 в срок до 5 работни дни от датата на подаването му, съответно от датата на получаване на поисканите документи и/или информация по ал. 2.
(4) (Нова - ДВ, бр. 24 от 2013 г.) Българската народна банка може мотивирано да откаже да даде писмено съгласие за възпроизвеждане на българска банкнота или монета, дори да са спазени изискванията за възпроизвеждане.

Раздел II.
Изисквания за възпроизвеждане на български банкноти


Чл. 17. Копието на българска банкнота трябва да отговаря поне на едно от следните изисквания:
1. при едностранно копие на българска банкнота размерът на копието е най-малко 125% или най-много 75% едновременно от широчината и дължината на съответната банкнота;
2. при двустранно копие на българска банкнота размерът на копието е най-малко 200% или най-много 50% едновременно от дължината и широчината на съответната банкнота;
3. при копия на елементи от оригиналните изображения върху българска банкнота тези елементи не са изобразени на фон, наподобяващ банкнота;
4. при едностранно копие на българска банкнота, изобразяващо част от лицевата или обратната страна на българска банкнота, тази част е по-малка от една трета от истинската лицева или обратна страна на съответната банкнота;
5. при едностранно или двустранно копие на българска банкнота в размер, съответстващ на размера на съответната банкнота, копието е изработено от материал, различен от хартия, който е ясно отличим от материала, използван за производство на банкнотата;
6. при копие на българска банкнота, изобразено по електронен начин и достъпно на страници в Интернет, по жични или безжични устройства, които разрешават достъпа на трети лица до това копие във време и от място, избрано от тях, изображението съдържа думата ОБРАЗЕЦ, напечатана диагонално на копието с шрифт "TimokB" или друг подобен на него шрифт; дължината на думата ОБРАЗЕЦ е най-малко 75% от дължината на копието, а височината на думата ОБРАЗЕЦ най-малко 15% от широчината на копието и в непрозрачен (матов) цвят, контрастиращ с доминиращия цвят на съответната българска банкнота; разделителната способност на електронното копие в оригиналния му размер не надвишава 72 dpi (точки на инч).

Раздел III.
Изисквания за възпроизвеждане на български монети


Чл. 18. Копието на българска монета трябва да отговаря поне на едно от следните изисквания:
1. при едностранно копие на българска монета размерът на копието е най-малко 125% или най-много 75% от размера и теглото на съответната монета;
2. при двустранно копие на българска монета размерът на копието е най-малко 200% или най-много 50% от размера и теглото на съответната монета;
3. при копия на елементи от оригиналните изображения върху българска монета тези елементи не са изобразени върху метал;
4. при едностранно копие на българска монета, изобразяващо част от лицевата или обратната страна на българска монета, тази част е по-малка от една трета от истинската лицева или обратна страна на съответната монета;
5. при едностранно или двустранно копие на българска монета в размер, съответстващ на размера на съответната монета, копието е изработено от материал, различен от метал, който е ясно отличим от материала, използван за производство на монетата;
6. да е изобразено по електронен начин и достъпно на страници в Интернет, по жични или безжични устройства, които разрешават достъпа на трети лица до това копие във време и от място, избрано от тях;
7. да е графично изображение.

Глава трета.
ЗАМЯНА НА ПОВРЕДЕНИ БЪЛГАРСКИ БАНКНОТИ И МОНЕТИ

Раздел I.
Общи положения


Чл. 19. (1) Българската народна банка и банките заменят повредени български банкноти и монети, които не пораждат съмнения:
1. за умишлено повреждане;
2. за престъпление;
3. относно собствеността на предявителя върху тях;
4. че са неистински или преправени.
(2) Не се считат за умишлено повредени:
1. български банкноти, които са повредени в незначителна степен от нанесени бележки, цифри, черти от молив, писалка, химикалка или друг тип пишещо/печатащо средство;
2. български монети, които са повредени от окисляване или износване;
3. (нова - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) български банкноти, повредени в резултат на активирани средства против кражба, за които е установено, че не са обект на престъпление.
(3) Българската народна банка и банките не заменят, а задържат умишлено повредени български банкноти и монети, както и повредени български банкноти и монети, които пораждат съмнения, че са неистински или преправени, като за задържането им се издава документ.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2007 г.) Българската народна банка и банките не заменят, а задържат повредени български банкноти и монети, които пораждат съмнения, че са предмет на престъпление. За задържането им се издава документ, който да послужи пред компетентните органи за започване или във връзка с провеждащо се разследване.
(5) Банките предават задържаните по ал. 3 и 4 банкноти и монети на БНБ.


Чл. 20. (1) Българската народна банка и банките заменят повредени български банкноти и монети по оценка за стойност при следните условия и съотношения:
1. повредена българска банкнота, от която е запазена най-малко три четвърти (75%) от площта й или сглобените части от банкнотата възстановяват такава част от площта й, се заменя по пълна номинална стойност;
2. повредена българска банкнота, от която е запазена най-малко една втора (50%) от площта й или сглобените части от банкнотата възстановяват такава част от площта й, се заменя по половината от номиналната й стойност;
3. повредена българска банкнота, от която е запазена по-малко от една втора (50%) от площта й или сглобените части от банкнотата възстановяват такава част от площта й, не се заменя;
4. (изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) повредена българска банкнота, сглобена от части на различни банкноти, се оценява, като за всяка отделна част се прилагат критериите и съотношенията, посочени в т. 1, 2 и 3;
5. повредена монета, на която се разпознават изображенията на лицевата и обратната страна, се заменя по пълна номинална стойност;
6. повредена монета, на която не се разпознават изображенията на лицевата и/или обратната страна, която е перфорирана, рязана или е с поставен знак, не се заменя;
7. повредена двукомпонентна монета, от която е запазен само вътрешният кръг и се разпознават изображенията на лицевата и обратната страна, се заменя по пълна номинална стойност;
8. повредена двукомпонентна монета, от която е запазен само вътрешният кръг, но не се разпознават изображенията на лицевата и/или обратната страна, която е перфорирана, рязана или е с поставен знак, не се заменя;
9. повредена двукомпонентна монета, от която е запазен само външният пръстен, не се заменя.
(2) Върху повредена българска банкнота, отговаряща на условията по ал. 1, т. 3 и 4, служителят, отказващ замяната, поставя щемпел или изписва текст "без стойност", поставя печат, записва датата и се подписва.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г.) Българската народна банка и банките не заменят, а задържат повредени български банкноти и монети, отговарящи на условията по ал. 1, т. 3, 6, 8 и 9, като за задържането им се издава документ.
(4) Банките предават задържаните по ал. 3 банкноти и монети на БНБ.


Чл. 21. (1) Повредените български банкноти и монети, чиято оценка за стойност може да бъде определена непосредствено при предявяването им, се заменят в момента на предявяването им (непосредствена замяна).
(2) Повредените български банкноти, чиято оценка за стойност не може да бъде определена при предявяването им, тъй като изисква използване на специализирани способи и средства, се заменят в момент, различен от този на приемането им (отложена замяна).
(3) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) Български банкноти, повредени в резултат на активирани средства против кражба, за които е установено, че не са обект на престъпление, се приемат за отложена замяна. При всички останали случаи се прилага чл. 19, ал. 4.

Раздел II.
Непосредствена замяна на повредени български банкноти и монети


Чл. 22. Непосредствената замяна на повредени български банкноти и монети се извършва от БНБ и банките.


Чл. 23. (1) При непосредствена замяна на повредени български банкноти и монети на предявителя се изплащат български банкноти и монети на стойност, определена при спазване на условията и съотношенията по чл. 20.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г.)

Раздел III.
Отложена замяна на повредени български банкноти


Чл. 24. (1) (Доп. - ДВ, бр. 24 от 2013 г.) Отложена замяна на повредени български банкноти се извършва от БНБ в срок до 30 работни дни от датата на предявяване на банкнотите за замяна.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 24 от 2013 г.) Оценката за стойност на повредени български банкноти, предявени за отложена замяна, се определя от комисия на БНБ без присъствие на предявителя.
(3) Определената по реда на ал. 2 оценка за стойност не подлежи на оспорване.


Чл. 25. Повредените български банкноти се предявяват за отложена замяна пред БНБ:
1. (изм. - ДВ, бр. 68 от 2007 г., в сила от 01.09.2007 г.) лично или от името и за сметка на друго лице;
2. от свое име посредством пощенска пратка с обратна разписка или пратка по куриер.


Чл. 26. (1) За предявяването на повредени български банкноти за отложена замяна предявителят:
1. попълва заявление-декларация по образец (приложение № 2);
2. (доп. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) предоставя документ от общински съвет, кметство, орган на МВР или друг компетентен орган за причините и обстоятелствата, при които е станало повреждането, ако е възможно такъв да бъде издаден, като за български банкноти, повредени в резултат на активирани средства против кражба, задължително се предоставя документ, издаден от компетентните органи, относно причините и обстоятелствата, при които са активирани съответните средства против кражба;
3. (доп. - ДВ, бр. 24 от 2013 г.) представя нотариално заверено изрично пълномощно, когато повредените български банкноти се предявяват от името и за сметка на друго лице;
4. (изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) опакова банкнотите в отделен пакет (плик), защитаващ съдържанието му от допълнителни физически и химически въздействия, и заедно с придружаващите документи по т. 1, 2 и 3 се поставят в общ пакет (плик).
(2) Когато повредените български банкноти се предявяват от името и за сметка на:
1. предявителя, той вписва върху пакета (плика) трите си имена, постоянния си адрес и дата на предявяване;
2. друго лице, предявителят вписва върху пакета (плика) името на лицето, адреса и дата на предявяване.


Чл. 27. (Изм. - ДВ, бр. 68 от 2007 г., в сила от 01.09.2007 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г.) При предявяване на повредени български банкноти за отложена замяна на каса, определена от БНБ в гр. София, оправомощени служители на БНБ приемат пакета (плика) с повредени банкноти и издават разписка.
(2) При предявяване на повредени български банкноти за отложена замяна чрез пощенска пратка с обратна разписка или куриер оправомощени служители на БНБ подписват съответната обратна разписка и не издават отделен документ за това.


Чл. 28. (1) (Доп. - ДВ, бр. 24 от 2013 г.) При предявяване на повредени български банкноти за отложена замяна посредством пощенска пратка или пратка по куриер пакетът (пликът) по чл. 26, ал. 1, т. 4 се адресира до БНБ, управление "Емисионно", комисия за оценка за стойност на повредени български банкноти.
(2) Всички пощенски и/или куриерски разходи по предявяване на пратката с повредени български банкноти пред БНБ са за сметка на предявителя.


Чл. 29. (1) (Доп. - ДВ, бр. 24 от 2013 г.) Комисията за оценка за стойност на повредени български банкноти на БНБ преглежда съдържанието на постъпил пакет (плик) с повредени български банкноти, приети за отложена замяна, и дава оценка за стойността на установените в пакета (плика) банкноти, определена при спазване на условията и съотношенията по чл. 20.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) Оценката за стойност по ал. 1 се вписва в протокол за отложена замяна на повредени български банкноти. Екземпляр от протокола се изпраща на предявителя на банкнотите при поискване.
(3) (Нова - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г., доп. - ДВ, бр. 24 от 2013 г.) Комисията за оценка за стойност на повредени български банкноти на БНБ изисква от предявителя на банкнотите да представи декларация за произход на средства по Закона за мерките срещу изпирането на пари, когато такава се изисква по този закон.


Чл. 30. (1) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г.) При отложена замяна на повредени български банкноти стойността на заменените от БНБ банкноти, намалена с дължимите такси по раздел IV от тази глава, се изплаща в полза на предявителя им:
1. по посочената от предявителя в заявление-декларацията банкова сметка;
2. (отм. - ДВ, бр. 68 от 2007 г., в сила от 01.09.2007 г., нова - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) на каса, определена от БНБ в гр. София;
3. (изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) на каса, определена от БНБ в гр. София, ако те са предявени по реда на чл. 25, т. 2, но предявителят не е посочил изрично начина за получаване на сумата;
4. (нова - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 01.07.2012 г.) чрез пощенски паричен превод, като всички разходи са за сметка на предявителя.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) Непотърсените в срок 5 години от датата на превеждане суми по ал. 1, т. 2, 3 и 4 се отнасят в приход на БНБ.

Раздел IV.
Такси при отложена замяна на повредени български банкноти


Чл. 31. (1) За замяната на български банкноти, които са повредени при активиране на средства против кражба в резултат на неправилното им използване, БНБ събира от предявителя такса.
(2) Таксата по ал. 1 се събира само ако се заменят най-малко 100 повредени банкноти и се събира за всички заменяни банкноти.
(3) Не се събира такса, когато банкнотите са повредени при опит за грабеж или кражба, доказан с документ от МВР за причините и обстоятелствата, при които е станало повреждането.


Чл. 32. Когато за оценката за стойност на повредени български банкноти при отложена замяна е извършен допълнителен физико-химичен анализ, разходите за него са за сметка на предявителя на банкнотите.


Чл. 33. (1) Когато предявител на повредени български банкноти е посочил в заявление-декларацията банкова сметка, по която да бъде преведена сумата на заменените банкноти, разходите за извършване на превода са за сметка на предявителя.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) Когато разходите за извършване на превода са по-големи от равностойността на заменените български банкноти, стойността на заменените банкноти се изплаща на каса, определена от БНБ в гр. София, за което уведомява предявителя на банкнотите.

Глава четвърта.
ЗАДЪРЖАНЕ И ИЗВЪРШВАНЕ НА ЕКСПЕРТНА ОЦЕНКА НА БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ БАНКНОТИ И МОНЕТИ, КОИТО ПОРАЖДАТ СЪМНЕНИЯ, ЧЕ СА НЕИСТИНСКИ ИЛИ ПРЕПРАВЕНИ (ЗАГЛ. ДОП. - ДВ, БР. 93 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2012 Г.)

Раздел I.
Задържане на български и чуждестранни банкноти и монети, които пораждат съмнения, че са неистински или преправени (Загл. доп. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.)


Чл. 34. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) Българската народна банка, банките, финансовите институции, обменните бюра и доставчиците на услуги задържат за проверка всички попаднали при тях български и чуждестранни банкноти и монети, които пораждат съмнения, че са неистински или преправени.
(2) За задържането по ал. 1 се съставя протокол за задържане на банкноти/монети, които пораждат съмнения, че са неистински или преправени, по образец (приложение № 4), съставен най-малко в два еднообразни екземпляра. Единият от екземплярите се предоставя на предявителя, а другият придружава банкнотите/монетите при изпращането им в БНБ.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) Лицата по ал. 1 съхраняват данните, позволяващи идентифициране на предявителя на български и чуждестранни банкноти и монети, които пораждат съмнения, че са неистински или преправени.


Чл. 35. (1) (Доп. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) Задържаните по реда на чл. 34 български и чуждестранни банкноти и монети се опаковат в плик (пакет) и придружени с екземпляр от протокола за задържане се предават в БНБ в срок 3 работни дни от датата на задържането им.
(2) Предаването по ал. 1 се извършва посредством пощенска пратка с обратна разписка или пратка по куриер, адресирана до БНБ, управление "Емисионно", отдел "Национален център за анализ" (НЦА). Всички пощенски и/или куриерски разходи по предаване на пратката са за сметка на предявителя.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) Органите на досъдебното производство и съдилищата предават в отдел НЦА на БНБ неистински или преправени български и чуждестранни банкноти и монети и тези, които пораждат съмнения, че са неистински или преправени.

Раздел II.
Проверка и извършване на експертна оценка на задържани български и чуждестранни банкноти и монети, които пораждат съмнения, че са неистински или преправени (Загл. доп. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.)


Чл. 36. (1) (Доп. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) В срок до 20 работни дни от датата на постъпване в БНБ на български и чуждестранни банкноти и монети, които пораждат съмнения, че са неистински или преправени, БНБ предприема проверка и извършва експертна оценка за установяване дали банкнотите и монетите са неистински или преправени.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) За резултата от проверката и експертната оценка на български и чуждестранни банкноти и монети, които пораждат съмнения, че са неистински или преправени, БНБ изготвя протокол за техническа експертиза за истинност.
(3) В случай че при проверката и експертната оценка не може да бъде изразено еднозначно заключение дали чуждестранните банкноти или монети са неистински или преправени, БНБ ги изпраща до съответния емитент за извършване на експертна оценка. За случая писмено се уведомява лицето, задържало банкнотите/монетите, което от своя страна информира предявителя.


Чл. 37. (Доп. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) Резултатите от извършена проверка и експертна оценка на български и чуждестранни банкноти/монети по чл. 36 не подлежат на оспорване.


Чл. 38. (1) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) При изразено желание на предявителя БНБ предоставя на лицето, задържало българските и чуждестранни банкноти/монети, екземпляр от протокола за техническа експертиза за истинност.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) В случай че българските и чуждестранни банкноти/монети са истински, БНБ предоставя на лицето, задържало банкнотите/монетите, екземпляр от протокол за техническа експертиза за истинност.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) Лицето, задържало българските и чуждестранни банкноти/монети, в срок 3 работни дни от датата на получаване на протокола за техническа експертиза за истинност писмено уведомява предявителя на българските и чуждестранни банкноти/монети за заключението от проверката и експертната оценка.


Чл. 39. (1) (Доп. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) Българската народна банка задържа, съхранява и унищожава установените неистински и преправени български и чуждестранни банкноти/монети. Задържаните неистински и преправени български и чуждестранни банкноти/монети не се връщат и не се възмездяват.
(2) Българската народна банка възстановява равностойността на установените истински български банкноти/монети на лицето, задържало банкнотите/монетите, което от своя страна информира предявителя за получаване на тяхната равностойност.
(3) Българската народна банка връща установените истински чуждестранни банкноти/монети на лицето, задържало банкнотите/монетите, което от своя страна информира предявителя за получаване на банкнотите/монетите.
(4) (Доп. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) Когато установените истински български и чуждестранни банкноти/монети са предадени от органите на досъдебното производство и съдилищата, БНБ ги връща на компетентния орган.

Глава пета.
ИЗПОЛЗВАНЕ НА МАШИНИ ЗА СОРТИРАНЕ, МАШИНИ ЗА САМООБСЛУЖВАНЕ И МАШИНИ ЗА ОБМЯНА ИЛИ РАЗМЯНА (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 24 ОТ 2013 Г.)

Раздел I.
Общи положения


Чл. 40. (1) Машините за сортиране категоризират българските банкноти и монети в категориите, посочени в раздел II от тази глава, съгласно стандартите за разпознаване и годност.
(2) Машините за самообслужване категоризират българските банкноти и монети в категориите, посочени в раздел III от тази глава, съгласно стандарта за разпознаване, а при техническа възможност - и съгласно стандарта за годност.
(3) (Нова - ДВ, бр. 24 от 2013 г.) Машините за обмяна или размяна категоризират българските банкноти и монети в категориите, посочени в раздел ІІІа от тази глава, съгласно стандарта за разпознаване, а при техническа възможност - и съгласно стандарта за годност.


Чл. 41. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 24 от 2013 г.) Българските банкноти и монети, категоризирани от машините за сортиране, машините за самообслужване и машините за обмяна или размяна като банкноти и монети, които пораждат съмнения, че са неистински или преправени, се задържат и предават в БНБ по реда на глава четвърта.
(2) Българските банкноти и монети, категоризирани от машините за сортиране като истински, но отделени като негодни, се предявяват пред БНБ.


Чл. 42. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 24 от 2013 г.) Българската народна банка, банките и доставчиците на услуги организират обучение на своите служители за работа със съответния тип машина за сортиране, машина за самообслужване и машина за обмяна или размяна.
(2) Не се допуска служител, който не е преминал обучение по ал. 1, да работи със съответния тип машина.
(3) (Нова - ДВ, бр. 24 от 2013 г.) Българската народна банка, банките и доставчиците на услуги със съдействието на производителите инсталират последната версия на актуализиран хардуер и/или софтуер на машини за сортиране, машини за самообслужване и машини за обмяна или размяна по стандартите за разпознаване и годност.

Раздел II.
Машини за сортиране


Чл. 43. (1) Машините за сортиране категоризират българските банкноти в следните категории:
1. категория А - класификация на банкнотата: не е разпозната или не е банкнота - погрешно или неразпознато изображение или размер (широчина, дължина и дебелина) на банкнотата, големи прегъвания или липсващи части от банкнотата, надраскана банкнота, банкнотата е различна от предвидените за сортиране и др.;
2. категория Б - класификация на банкнотата: поражда съмнения, че е неистинска или преправена - изображението и размерът (широчина, дължина и дебелина) на банкнотата са разпознати, но един или повече от защитните елементи липсва или отчетеното показание е извън стандарта за разпознаване;
3. категория В - класификация на банкнотата: идентифицирана е като истинска и годна за обращение - изображението, размерът (широчина, дължина и дебелина) и защитните елементи на банкнотата съответстват на стандарта за разпознаване и състоянието на банкнотата удовлетворява стандарта за годност;
4. категория Г - класификация на банкнотата: идентифицирана е като истинска, но негодна за обращение - изображението, размерът (широчина, дължина и дебелина) и защитните елементи на банкнотата съответстват на стандарта за разпознаване, но състоянието на банкнотата не удовлетворява стандарта за годност.
(2) Машините за сортиране категоризират българските монети в следните категории:
1. категория А - класификация на монетата: не е разпозната или не е монета - погрешно или неразпознато изображение, размер (диаметър и дебелина) или тегло на монетата, отчетената електропроводимост и електромагнитна проницаемост на монетата е извън допустимите норми, монетата е различна от предвидените за сортиране и др.;
2. категория Б - класификация на монетата: поражда съмнения, че е неистинска или преправена - изображението, размерът (диаметър и дебелина) и теглото на монетата са разпознати, но отчетените показания за един или повече от техническите параметри на монетата липсват или са извън стандарта за разпознаване;
3. категория В - класификация на монетата: идентифицирана е като истинска и годна за обращение - изображението, размерът (диаметър и дебелина), теглото и другите технически параметри на монетата съответстват на стандарта за разпознаване и състоянието на монетата удовлетворява стандарта за годност;
4. категория Г - класификация на монетата: идентифицирана е като истинска, но негодна за обращение - изображението, размерът (диаметър и дебелина), теглото и другите технически параметри на монетата съответстват на стандарта за разпознаване, но състоянието на монетата не удовлетворява стандарта за годност.

Раздел III.
Машини за самообслужване


Чл. 44. (1) Машините за самообслужване категоризират българските банкноти в следните категории:
1. категория А - класификация на банкнотата: не е разпозната или не е банкнота - погрешно или неразпознато изображение или размер (широчина, дължина и дебелина) на банкнотата, големи прегъвания или липсващи части от банкнотата, надраскана банкнота, банкнотата е различна от предвидените за самообслужване и др.;
2. категория Б - класификация на банкнотата: поражда съмнения, че е неистинска или преправена - изображението и размерът (широчина, дължина и дебелина) на банкнотата са разпознати, но един или повече от защитните елементи липсва или отчетеното показание е извън стандарта за разпознаване;
3. категория В - класификация на банкнотата: не е несъмнено истинска - изображението и размерът (широчина, дължина и дебелина) на банкнотата са разпознати, но не всички показания за защитните елементи на банкнотата са отчетени или разпознати поради състоянието й или показанието е извън стандарта за разпознаване; в повечето случаи се касае за повредени или замърсени банкноти;
4. категория Г - класификация на банкнотата: идентифицирана е като истинска - изображението и размерът (широчина, дължина и дебелина) и защитните елементи на банкнотата съответстват на стандарта за разпознаване:
а) подкатегория Г1 - класификация на банкнотата: идентифицирана е като истинска и годна за обращение - изображението и размерът (широчина, дължина и дебелина) и защитните елементи на банкнотата съответстват на стандарта за разпознаване и състоянието на банкнотата удовлетворява стандарта за годност;
б) подкатегория Г2 - класификация на банкнотата: идентифицирана е като истинска, но негодна за обращение - изображението и размерът (широчина, дължина и дебелина) и защитните елементи на банкнотата съответстват на стандарта за разпознаване, но състоянието на банкнотата не удовлетворява стандарта за годност.
(2) Машините за самообслужване категоризират българските монети в следните категории:
1. категория А - класификация на монетата: не е разпозната или не е монета - погрешно или неразпознато изображение, размер (диаметър и дебелина) или тегло на монетата, отчетената електропроводимост и електромагнитна проницаемост на монетата е извън допустимите норми, монетата е различна от предвидените за самообслужване и др.;
2. категория Б - класификация на монетата: поражда съмнения, че е неистинска или преправена - изображението, размерът (диаметър и дебелина) и теглото на монетата са разпознати, но отчетените показания за един или повече от техническите параметри на монетата липсват или са извън стандарта за разпознаване;
3. категория В - класификация на монетата: не е несъмнено истинска - изображението, размерът (диаметър и дебелина) и теглото на монетата са разпознати, но не всички показания за техническите параметри на монетата са отчетени или разпознати поради състоянието й или показанието е извън стандарта за разпознаване; в повечето случаи се касае за повредени или замърсени монети;
4. категория Г - класификация на монетата: идентифицирана е като истинска - изображението, размерът (диаметър и дебелина), теглото на монетата и другите технически параметри на монетата съответстват на стандарта за разпознаване:
а) подкатегория Г1 - класификация на монетата: идентифицирана е като истинска и годна за обращение - изображението, размерът (диаметър и дебелина), теглото на монетата и другите технически параметри на монетата съответстват на стандарта за разпознаване и състоянието на монетата удовлетворява стандарта за годност;
б) подкатегория Г2 - класификация на монетата: идентифицирана е като истинска, но негодна за обращение - изображението, размерът (диаметър и дебелина), теглото и другите технически параметри на монетата съответстват на стандарта за разпознаване, но състоянието на монетата не удовлетворява стандарта за годност.
(3) Машините за самообслужване може да не разделят сортираните в категория Г банкноти и монети в подкатегории Г1 и Г2.

Раздел III.
"а" Машини за обмяна или размяна (Нов - ДВ, бр. 24 от 2013 г.)


Чл. 44а. (Нов - ДВ, бр. 24 от 2013 г.) (1) Машините за обмяна или размяна категоризират българските банкноти в следните категории:
1. категория А - класификация на банкнотата: не е разпозната или не е банкнота - погрешно или неразпознато изображение или размер (широчина, дължина и дебелина) на банкнотата, големи прегъвания или липсващи части от банкнотата, надраскана банкнота, банкнотата е различна от предвидените за самообслужване и др.;
2. категория Б - класификация на банкнотата: поражда съмнения, че е неистинска или преправена - изображението и размерът (широчина, дължина и дебелина) на банкнотата са разпознати, но един или повече от защитните елементи липсва или отчетеното показание е извън стандарта за разпознаване;
3. категория В - класификация на банкнотата: не е несъмнено истинска - изображението и размерът (широчина, дължина и дебелина) на банкнотата са разпознати, но не всички показания за защитните елементи на банкнотата са отчетени или разпознати поради състоянието й или показанието е извън стандарта за разпознаване; в повечето случаи се касае за повредени или замърсени банкноти;
4. категория Г - класификация на банкнотата: идентифицирана е като истинска - изображението и размерът (широчина, дължина и дебелина) и защитните елементи на банкнотата съответстват на стандарта за разпознаване:
а) подкатегория Г1 - класификация на банкнотата: идентифицирана е като истинска и годна за обращение - изображението и размерът (широчина, дължина и дебелина) и защитните елементи на банкнотата съответстват на стандарта за разпознаване и състоянието на банкнотата удовлетворява стандарта за годност;
б) подкатегория Г2 - класификация на банкнотата: идентифицирана е като истинска, но негодна за обращение - изображението и размерът (широчина, дължина и дебелина) и защитните елементи на банкнотата съответстват на стандарта за разпознаване, но състоянието на банкнотата не удовлетворява стандарта за годност.
(2) Машините за обмяна или размяна категоризират българските монети в следните категории:
1. категория А - класификация на монетата: не е разпозната или не е монета - погрешно или неразпознато изображение, размер (диаметър и дебелина) или тегло на монетата, отчетената електропроводимост и електромагнитна проницаемост на монетата е извън допустимите норми, монетата е различна от предвидените за самообслужване и др.;
2. категория Б - класификация на монетата: поражда съмнения, че е неистинска или преправена - изображението, размерът (диаметър и дебелина) и теглото на монетата са разпознати, но отчетените показания за един или повече от техническите параметри на монетата липсват или са извън стандарта за разпознаване;
3. категория В - класификация на монетата: не е несъмнено истинска - изображението, размерът (диаметър и дебелина) и теглото на монетата са разпознати, но не всички показания за техническите параметри на монетата са отчетени или разпознати поради състоянието й или показанието е извън стандарта за разпознаване; в повечето случаи се касае за повредени или замърсени монети;
4. категория Г - класификация на монетата: идентифицирана е като истинска - изображението, размерът (диаметър и дебелина), теглото на монетата и другите технически параметри на монетата съответстват на стандарта за разпознаване:
а) подкатегория Г1 - класификация на монетата: идентифицирана е като истинска и годна за обращение - изображението, размерът (диаметър и дебелина), теглото на монетата и другите технически параметри на монетата съответстват на стандарта за разпознаване и състоянието на монетата удовлетворява стандарта за годност;
б) подкатегория Г2 - класификация на монетата: идентифицирана е като истинска, но негодна за обращение - изображението, размерът (диаметър и дебелина), теглото и другите технически параметри на монетата съответстват на стандарта за разпознаване, но състоянието на монетата не удовлетворява стандарта за годност.
(3) Машините за обмяна или размяна може да не разделят сортираните в категория Г банкноти и монети в подкатегории Г1 и Г2.
(4) Машините за обмяна или размяна не подлежат на тестове от страна на БНБ.

Раздел IV.
Изисквания за провеждане на тестове на машини за сортиране и машини за самообслужване


Чл. 45. (1) (Предишен текст на чл. 45 - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) Българската народна банка, банките и доставчиците на услуги използват машини за сортиране и машини за самообслужване, преминали тестове на производителя и на БНБ за спазване изискванията по тази наредба.
(2) (Нова - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) Машините за сортиране и машините за самообслужване, които подлежат на тестовете по ал. 1, са определени в приложение № 5.


Чл. 46. (1) Българската народна банка предоставя при поискване на производителите на машини за сортиране и машини за самообслужване актуални неистински, истински годни и негодни банкноти и монети за провеждане на тестове на машините.
(2) Типът машина за сортиране или самообслужване, преминала тестове на производителя и на БНБ по стандартите за разпознаване и годност, се публикува на страницата в Интернет на БНБ.


Чл. 47. (1) (Отм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г.)
(2) Българската народна банка извършва тест на машините за сортиране или самообслужване след всяка актуализация на хардуер и/или софтуер.
(3) Всеки тест е валиден само за използваните при теста неистински банкноти и монети.
(4) В случай че тип машина не премине последващ тест от БНБ, тя се изважда от списъка, публикуван на страницата в Интернет на БНБ.


Чл. 48. (Предишен текст на чл. 48, ал. 1 - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) Преди въвеждане в експлоатация на машина за сортиране или самообслужване банките и доставчиците на услуги предоставят в БНБ следните документи:
1. заявление, в което се посочва адресът, на който ще функционира машината, типът машина, моделът и производителят;
2. копие от техническата документация от производителя на машината, съдържаща подробно описание на характеристиките и функционалността на машината, като документацията се предоставя и в легализиран превод на български език.


Чл. 49. (1) Българската народна банка извършва:
1. проучвания на предоставените документи;
2. тест на машината за сортиране за категоризиране на банкнотите и монетите в категориите, посочени в раздел II от тази глава, съгласно стандартите за разпознаване и годност;
3. тест на машината за самообслужване за категоризиране на банкнотите и монетите в категориите, посочени в раздел III от тази глава, съгласно стандарта за разпознаване, а според типа машина - и стандарта за годност.
(2) Българската народна банка издава протокол с резултатите от проведен тест на машината за сортиране или самообслужване.


Чл. 50. Българската народна банка не носи отговорност, когато машината за сортиране или самообслужване, преминала тестове и използвана от банките и доставчиците на услуги, не категоризира банкноти или монети в категориите, посочени в раздели II и III от тази глава.

Глава шеста.
НАБЛЮДЕНИЕ И КОНТРОЛ


Чл. 51. Българската народна банка осъществява наблюдение и контрол за спазване изискванията на Закона за БНБ, на тази наредба и на издадените указания по нейното прилагане.


Чл. 52. (1) Банките и доставчиците на услуги предоставят на БНБ информация за:
1. обема на операциите с банкноти и монети;
2. внесените и изтеглените банкноти и монети чрез машини за самообслужване и терминални устройства АТМ;
3. броя и местонахождението на местата за извършване на дейности и операции с банкноти и монети (клонове, офиси, касови центрове и др.);
4. (изм. и доп. - ДВ, бр. 24 от 2013 г.) броя, типовете и местонахождението на машините за сортиране, машините за самообслужване, терминалните устройства АТМ и машините за обмяна или размяна;
5. (нова - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) вида на използваното от тях средство против кражба на банкноти (мастило), като предоставят мостра от същото.
(2) Подуправителят на БНБ, ръководещ управление "Емисионно", може да изисква предоставянето на допълнителна информация извън посочената в ал. 1.
(3) Подуправителят на БНБ, ръководещ управление "Емисионно", дава указания за начина на съставяне и предаване на исканата информация.


Чл. 53. (1) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) Българската народна банка може да извършва проверки на място на банките, финансовите институции, обменните бюра и доставчиците на услуги чрез оправомощени от нея служители.
(2) Лицата по ал. 1 оказват съдействие на оправомощените служители на БНБ за осъществяване на контролните й функции.


Чл. 54. (1) При осъществяване на проверките на място оправомощените служители на БНБ имат право:
1. на свободен достъп в служебните помещения, където се извършват дейности и операции с банкноти и монети;
2. да изискват документи и да събират сведения във връзка с изпълнение на възложените им задачи;
3. да извършват тестове на машините за сортиране и машините за самообслужване за спазване на стандартите за разпознаване и годност;
4. да изискват предоставянето на вътрешните правила и тарифи, регламентиращи извършването на дейности и операции с банкноти и монети;
5. (изм. и доп. - ДВ, бр. 24 от 2013 г.) да изискват предоставянето на информация за закупените машини за сортиране, машини за самообслужване и машини за обмяна или размяна, както и за извършването на техническо сервизно обслужване на машините и актуализиране на програмите;
6. да проверяват за наличието на необходимата квалификация и опит на служителите, извършващи дейности и операции с банкноти и монети;
7. (нова - ДВ, бр. 24 от 2013 г.) да вземат от българските банкноти и монети, които банките, финансовите институции, обменните бюра и доставчиците на услуги възнамеряват да върнат за последваща употреба в налично-паричното обращение, за да бъде извършена проверка на качеството им.
(2) Всяка проверка, извършена от оправомощените служители на БНБ, приключва с изготвяне на доклад, който съдържа констатации и препоръки за отстраняване на слабости в дейността и за предприемане на мерки срещу допуснати нарушения на Закона за БНБ, тази наредба, указанията по нейното прилагане и вътрешните правила на проверяваните лица.


Чл. 55. Когато банките и доставчиците на услуги установят, че не отговорят на изискванията по тази наредба или на част от тях, незабавно писмено уведомяват подуправителя на БНБ, ръководещ управление "Емисионно", за това обстоятелство и предлагат мерки със срокове за привеждане дейността си в съответствие с изискванията на Закона за БНБ, тази наредба и указанията по нейното прилагане.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. "налично-парично обращение" е движението на банкноти и монети между лица;
2. "банкноти и монети, законно платежно средство" са банкнотите и монетите, издадени от съответния емитент, които задължително се приемат за плащания в пълната им номинална стойност без ограничения;
3. (изм. - ДВ, бр. 15 от 2007 г.) "Банка" е лице, получило лиценз за банка от БНБ, банка със седалище в трета държава, която е получила лиценз от БНБ да осъществява дейност в Република България чрез клон, и банка, получила разрешение за извършване на банкова дейност от компетентните органи на държава членка, която предоставя директно или чрез клон услуги на територията на Република България;
4. (изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) "Финансова институция" е институция, вписана в регистъра по чл. 3, ал. 2 от Закона за кредитните институции (ЗКИ), която в кръга на основната си дейност извършва сделки с чуждестранна валута по чл. 2, ал. 2, т. 8, буква "б" ЗКИ по безкасов начин и в наличност;
5. "обменно бюро" е търговец, който извършва по занятие сделки с банкноти и монети;
6. "доставчик на услуги" е лице, което извършва по занятие дейности и операции с банкноти и монети, включващи тяхното категоризиране, съхранение, транспортиране и/или разпространение;
7. "негодна банкнота" е тази, която е претърпяла физико-химични изменения при употребата й в налично-паричното обращение, вследствие на което е замърсена, захабена, със заличен релеф, смачкана, с променен размер и избледнели цветове;
8. "повредена банкнота" е тази, която е претърпяла физико-химични изменения, различни от получаваните при употребата й в налично-паричното обращение, вследствие на което е оцветена, замърсена, захабена, перфорирана, рязана, скъсана, подлепена, с липсващи части, обгорена, с поставен знак и др.;
9. "негодна монета" е тази, която е претърпяла физико-химични изменения при употребата й в налично-паричното обращение, вследствие на което е силно окислена, оцветена и със заличен релеф;
10. "повредена монета" е тази, която е претърпяла физико-химични изменения, различни от получаваните при употребата й в налично-паричното обращение в следствие на което е сплескана, огъната, перфорирана, рязана, разглобена, с липсващи части, с поставен знак и др.;
11. "двукомпонентна монета" е монета, която е отсечена върху заготовка, представляваща сглобени части от вътрешен кръг и външен пръстен;
12. "преправена банкнота/монета" е истинска банкнота/монета с преправени изображения, основни мотиви и задължителни реквизити;
13. "неистинска банкнота/монета" е банкнота/монета с обозначена номинална стойност, незаконно изработена и/или неидентична по физико-химични характеристики на банкнотата/монетата, емитирана от съответния емитент;
14. (изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) "машина за сортиране" е машина, с която работят служители на БНБ, банките и доставчиците на услуги, категоризираща българските банкноти или монети в категориите по глава пета, раздел II, при прилагане на стандартите за разпознаване и годност;
15. (изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) "машина за самообслужване" е машина, която се ползва от клиенти на принципа на самообслужването за внасяне и/или за изплащане на български банкноти и монети по техните банкови сметки чрез използване на банкова карта или други средства, категоризираща банкнотите или монетите в категориите по глава пета, раздел ІІІ, при прилагане на стандарта за разпознаване, а при техническа възможност - и по стандарта за годност;
15а. (нова - ДВ, бр. 24 от 2013 г.) "машина за обмяна или размяна" е машина, която се ползва от клиенти на принципа на самообслужване за обмяна или размяна на банкноти и монети, без възможност за проследяване/идентификация на клиента;
16. "терминално устройство АТМ" е машина, която се ползва на принципа на самообслужване за теглене на банкноти;
17. "средство против кражба" е устройство за защита на банкноти, което при посегателство или при неправилно използване се активира и променя цветовете им с химично вещество;
18. (нова - ДВ, бр. 15 от 2007 г.) "Държава членка" е държава, която е членка на Европейския съюз, или друга държава, която принадлежи към Европейското икономическо пространство;
19. (нова - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) "обучени служители" са служители на БНБ, банките, финансовите институции, обменните бюра и доставчиците на услуги, които имат:
а) познания за различните защитни елементи на българските банкноти и монети, посочени в стандарта за разпознаване, както и познания за различните защитни елементи на чуждестранните банкноти и монети, съгласно информацията, която съответният емитент е направил публична;
б) познания за определените в стандарта за годност изисквания за отделяне на негодни за последваща употреба в налично-паричното обращение български банкноти и монети от годните.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 2. Банките и доставчиците на услуги привеждат дейността си в съответствие с изискванията на чл. 6 и глава пета от тази наредба в срок до 01.01.2007 г.


§ 3. (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2007 г.) Тази наредба се издава на основание чл. 27, ал. 8 и чл. 60 от Закона за БНБ и е приета с решение № 119 от 20.10.2005 г. на Управителния съвет на БНБ.


§ 4. Тази наредба отменя Наредба № 18 от 1996 г. за обмяна на повредени български банкноти и монети в обращение (ДВ, бр. 29 от 1996 г.).


§ 5. Тази наредба влиза в сила от 31.03.2006 г.


§ 6. Българската народна банка издава указания по прилагането на тази наредба.

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 18 ОТ 2005 Г. ЗА КОНТРОЛ ВЪРХУ КАЧЕСТВОТО НА БАНКНОТИТЕ И МОНЕТИТЕ В НАЛИЧНО-ПАРИЧНОТО ОБРАЩЕНИЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 68 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 01.09.2007 Г.)

§ 6. Тази наредба е приета на основание чл. 16, т. 2 и чл. 27, ал. 8 от Закона за Българската народна банка с решение № 97 от 7.VIII.2007 г. на Управителния съвет на БНБ и влиза в сила от 1 септември 2007 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 18 ОТ 2005 Г. ЗА КОНТРОЛ ВЪРХУ КАЧЕСТВОТО НА БАНКНОТИТЕ И МОНЕТИТЕ В НАЛИЧНО-ПАРИЧНОТО ОБРАЩЕНИЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 93 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2012 Г.)

§ 30. Банките и доставчиците на услуги изпълняват изискването по чл. 52, ал. 1, т. 5 в срок 1 месец след влизането на тази наредба в сила.


§ 31. Тази наредба се издава на основание чл. 16, т. 5, чл. 27, ал. 8 и чл. 60 от Закона за Българската народна банка, приета е с Решение № 95 от 10 ноември 2011 г. на Управителния съвет на Българската народна банка и влиза в сила от 1 януари 2012 г., с изключение на § 10, т. 1, буква "в" и § 26, които влизат в сила от 1 юли 2012 г.


Приложение № 1 към чл. 16, ал. 1


ЗАЯВЛЕНИЕ - ДЕКЛАРАЦИЯ
 
за възпроизвеждане на българска банкнота или монета
 
Долуподписаният (ата) ........................................................................................................

трите имена

с ЕГН .......................... л.к. № ........................ дата на издаване .........................................
с постоянен адрес гр./с. .................................... област ................................. п.код ..........
ул. № / ж.к. ....................................................... бл. ................... вх. ........... ет. ....... ап. ......
телефон ............................................... e-mail .......................................................................
подавам това заявление от:
0 свое име
0 името на ...........................................................................................................................

име или наименование на лицето

с адрес гр./с. ............................................... област ........................................ п.код ..............................................................................................................
ул. № / ж.к. ....................................................... бл. ................... вх. .......... ет. ....... ап. ......
телефон ............................................... e-mail .......................................................................
 
обект на възпроизвеждане 0 банкнота 0 монета
описание на обекта на възпроизвеждане (купюр, година, наименование и т.н.)
 
вид на възпроизвеждането 0 материален носител 0 електронен вид
тип на копието .................................................................................................................................................................................................................
посочете материала, от който ще бъде изработено копието …….......……............……..
посочете достъпа до електронното копие …………………………….....................……..
обем на възпроизвеждането
0 цялата банкнота или монета 0 част от банкнота или монета 0 едностранно копие
0 двустранно копие 0 копия на елементи от оригиналните изображения
0 едностранно копие, изобразяващо част от лицевата или обратната страна
цел на възпроизвеждането
0 реклама 0 изложба 0 бижутерия 0 образование
0 празник 0 информация 0 други ......................................................................................................................................................................................

посочете целта

средство на възпроизвеждането
0 листовка/брошура/диплянка 0 картичка 0 пощенска марка 0 каталог
0 вестник/списание/книга 0 телевизия 0 видео/филм 0 Интернет
0 медал/плакет/значка 0 плакат 0 илюстрация 0 доклад/отчет
0 други ……………………………….............................................................................……
посочете средството
 
Декларирам, че копието ще се ползва само за обявената цел.
 
дата ..................................... ЗАЯВИТЕЛ-ДЕКЛАРАТОР .............................................................................................................................................

подпис

 
отбелязвайте избраното поле 0 със знак Х
 


Приложение № 2 към чл. 26, ал. 1, т. 1

(Изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 01.07.2012 г.)


 
ЗАЯВЛЕНИЕ - ДЕКЛАРАЦИЯ
за предявяване на повредени български банкноти за отложена замяна
 
І. ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ:
Долуподписаният (ата) ...........................................................................................................................................................................................................
с ЕГН ....................................., л.к. №..............................., дата на издаване ............................................................................................................................
с настоящ адрес: гр./с. ..................................................., област ............................................................................................................................................
п. код ............, ж.к./ул. № ..................................................., бл. ......, вх. ......, ет. ......, ап. ....................................................................................................
телефон ............................................................, e-mail ..............................................................................................................................................
 
ІІ. ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ:
................................................................................... БУЛСТАТ/ЕИК...............................................................................................................................
Представител .................................................................... длъжност .......................................................................................................................................
с ЕГН ....................................., л.к. №..............................., дата на издаване ............................................................................................................................
с адрес за кореспонденция гр./с. ...................................., област .....................................................................................................................................................
п. код ........, ж.к./ул. № ......................................................, бл. ......, вх. ......, ет. ......, ап. ....................................................................................................
телефон ............................................................, e-mail ..............................................................................................................................................
 
ІІІ. Предявявам повредени банкноти от:
0 свое име и за своя сметка
0 името и за сметка на .....................................................................................................................................................................................................
с настоящ адрес гр./с. ........................................................., област .........................................................................................................................................
п. код ........, ж.к./ул. № ......................................................, бл. ......, вх. ......, ет. ......, ап. ....................................................................................................
телефон ............................................................, e-mail ..............................................................................................................................................
 
ІV. Обстоятелства, при които са повредени банкнотите: ..........................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................
 
V. Приложени документи: .......................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................
 
VІ. Стойността на заменените банкноти след приспадане на дължимите такси и разходи за превод да бъде:
0 изплатена в наличност на каса, определена от БНБ в гр. София
0 преведена в полза на .....................................................................................................................................................................................................

(титуляр на сметката)

IBAN/BG/ ....................................................................., банков код .....................................................................................................................................
при банка ....................................................................., клон .........................................................................................................................................
0 пощенски паричен превод.
0 Желая да получа протокол за отложена замяна.
   
Дата ................................. ЗАЯВИТЕЛ-ДЕКЛАРАТОР: ...............................
 

(подпис)

 
Отбелязвайте избраното поле 0 със знак Х.
 
УКАЗАНИЯ
ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕТО-ДЕКЛАРАЦИЯ
 
В т. І се попълват данни за лицето, което предявява повредени банкноти за отложена замяна от свое име и за своя сметка. В този случай в т. ІІІ се отбелязва полето "свое име и за своя сметка".
Когато се предявяват повредени банкноти от името и за сметка на друго лице, то в т. І се попълват данни за лицето, което е упълномощено да извърши това. В този случай в т. ІІІ се отбелязва полето "името и за сметка на" и се попълват данните за упълномощителя, от чието име се предявяват банкнотите за отложена замяна.
Под "настоящ адрес" се разбира адресът, на който лицето е регистрирано по местоживеене към момента на подаване на заявлението-декларация и на който получава своята кореспонденция. Настоящият адрес може да не съвпада с постоянния адрес на лицето, посочен в документа му за самоличност.
В т. ІІ се попълват данните за юридическото лице, когато се предявяват повредените банкноти от името и за сметка на това юридическо лице, както и се попълват данните за оправомощения представител на юридическото лице. В този случай т. І не се попълва, както и в т. ІІІ в полето "името и за сметка на" се вписва само наименованието на юридическото лице.
В т. ІV се описват обстоятелствата, при които са били повредени банкнотите.
В т. V се описват всички документи, които се прилагат към заявлението-декларация (нотариално заверено изрично пълномощно, когато повредените банкноти се предявяват от името и за сметка на друго лице; документ от общински съвет, кметство, орган на МВР или друг компетентен орган за причините и обстоятелствата, при които е станало повреждането, ако е възможно такъв да бъде издаден, като за български банкноти, повредени в резултат на активирани средства против кражба, задължително се предоставя документ, издаден от компетентните органи, относно причините и обстоятелствата, при които са активирани съответните средства против кражба; удостоверение за актуално състояние).
В т. VІ се отбелязва избраното поле със знак Х, като по този начин предявителят или упълномощеното лице обозначава начина, по който желае да получи стойността на заменените банкноти. При отбелязване на полето "преведена в полза на ....................... (титуляр на сметката) IBAN/BG/ .................................., банков код ................................. при банка .............................., клон .............................." данните за титуляря на сметката трябва да съответстват на попълнените в т. І или в т. ІІІ данни за лицето, от чието име и за чиято сметка се предявяват повредените банкноти.
Забележка. При предявяване на повредени български банкноти за отложена замяна същите следва да се опаковат в отделен пакет (плик), защитаващ съдържанието му от допълнителни физически и химически въздействия, и заедно с придружаващите документи (заявление-декларация и документите, описани в т. V от заявлението-декларация) се поставят в общ пакет (плик). Общият пакет (плик) се адресира, както следва: КОМИСИЯ ЗА ОЦЕНКА НА ПОВРЕДЕНИ БАНКНОТИ, КАСОВ ЦЕНТЪР НА БНБ, УЛ. МИХАИЛ ТЕНЕВ 10, ГР. СОФИЯ - 1784.
Общият пакет (плик) може да бъде предявен на каса, определена от БНБ в гр. София, или чрез пощенска пратка с обратна разписка или по куриер.
 


Приложение № 3 към чл. 27, ал. 1

(Изм. - ДВ, бр. 68 от 2007 г., в сила от 01.09.2007 г., предишно Приложение № 3 към чл. 27, ал. 2 - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) 
Пл. "Княз Александър Батенберг" № 1; София 1000;
Телекс 24091; Факс ++359/2/9802425; Тел. 91-459
 
РАЗПИСКА
 
Днес ............................... г.  
............................................................................
на длъжност ......................................................................................................
трите имена на служителя  
............................................................................
на длъжност ......................................................................................................
трите имена на служителя  
 
приехме от ......................................................................................................................................................................................................................
трите имена на предявителя на пакета (плика) с повредени банкноти
с ЕГН .......................... л.к. № ........................ дата на издаване .........................................
с постоянен адрес гр./с. .................................... област ................................. п.код ..........
ул. № / ж.к. ....................................................... бл. ................... вх. ........... ет. ....... ап. ......
телефон ............................................... e-mail .......................................................................
ЗАПЕЧАТАН ПАКЕТ (ПЛИК) с повредени банкноти.
 
Запечатания пакет (плик) приехме за изпращане/предаване за оценка за стойност на
Комисия за оценка за стойност на повредени банкноти.
 
ПРИЕЛИ пакета (плика) .............................................................................................
ПРЕДЯВИТЕЛ ..........................................................................................................

подписи

подпис

   


Приложение № 4 към чл. 34 ал. 2

(Изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г.)Приложение № 5 към чл. 45, ал. 2

(Ново - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.)

КЛАСИФИКАЦИЯ НА МАШИНИТЕ ЗА СОРТИРАНЕ И МАШИНИТЕ ЗА САМООБСЛУЖВАНЕ, КОИТО ПОДЛЕЖАТ НА ТЕСТОВЕ ОТ БНБ

1. Машини за сортиране, с които работят служители на БНБ, банките и доставчиците на услуги:
1.1. сортиращи машини са машини, които проверяват истинността и годността на българските банкноти или монети в категориите по глава пета, раздел ІІ, при прилагане на стандартите за разпознаване и годност;
1.2. автоматизирани касиерски системи са машини, които проверяват истинността и годността на българските банкноти в категориите по глава пета, раздел ІІ, при прилагане на стандартите за разпознаване и годност, използват се за съхраняване на банкноти и позволяват на служителите да кредитират или дебитират сметки на клиенти.
2. Машини за самообслужване, които се ползват от клиенти на принципа на самообслужването за внасяне и/или за изплащане на български банкноти или монети по техните банкови сметки чрез използване на банкови карти или други средства:
2.1. машини за внасяне на банкноти или монети са машини за внасяне на български банкноти или монети от клиенти по техните банкови сметки, които проверяват истинността на внесените банкноти или монети в категориите по глава пета, раздел ІІІ, при прилагане на стандартите за разпознаване, а при техническа възможност - и по стандарта за годност, като внесените банкноти или монети не се използват за връщането им за последваща употреба в налично-паричното обращение;
2.2. машини за обработка на банкноти или монети са машини за внасяне и за изплащане на български банкноти или монети от клиенти по техните банкови сметки, които проверяват истинността и годността на внесените банкноти или монети в категориите по глава пета, раздел ІІІ, при прилагане на стандартите за разпознаване и на стандарта за годност и връщат за последваща употреба в налично-паричното обращение внесените от клиенти банкноти или монети при предходни транзакции;
2.3. комбинирани машини са машини за внасяне и за изплащане на български банкноти или монети от клиенти по техните банкови сметки, които проверяват истинността на внесените банкноти или монети в категориите по глава пета, раздел ІІІ, при прилагане на стандартите за разпознаване, а при техническа възможност - и по стандарта за годност, и връщат за последваща употреба в налично-паричното обращение само банкноти или монети, заредени от служители на БНБ, банки и доставчици на услуги, но не връщат за последваща употреба внесените от клиенти банкноти или монети при предходни транзакции.


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти