Logo Четвъртък, 13 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 14 ОТ 27 ОКТОМВРИ 2005 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА НЕМЕСТНИ ИЛИ ПОВТОРНО ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕСТНИ ДЪРВЕСНИ, ХРАСТОВИ И ЛОВНИ ВИДОВЕ В ПРИРОДАТА И ОТЧИТАНЕ МНЕНИЕТО НА ОБЩЕСТВЕНОСТТА В РАЙОНА НА ПОВТОРНО ВЪВЕЖДАНЕ

Издадена от министъра на земеделието и горите

Обн. ДВ. бр.88 от 4 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.59 от 17 Юли 2018г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С наредбата се уреждат условията и редът за издаването на разрешителни за:
1. въвеждане в природата, включително внасяне за развъждане и отглеждане с цел развъждане на неместни дървесни, храстови и ловни видове;
2. повторно въвеждане в природата на изчезнали от фауната и флората на страната местни дървесни, храстови и ловни видове и отчитане мнението на обществеността в района на повторно въвеждане.

Чл. 2. Не е предмет на наредбата издаването на разрешителни за:
1. внесени в природата неместни дървесни, храстови и ловни видове преди влизането в сила на тази наредба;
2. внасяне на неместни дървесни, храстови и ловни видове с цел развъждане и отглеждане при контролирани от човека условия.


Чл. 3. (1) Разрешителни в случаите по чл. 1, т. 1 се издават при условията на чл. 67 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР).
(2) Разрешителни в случаите по чл. 1, т. 2 се издават при условията на чл. 68 ЗБР.


Чл. 4. (1) В случаите по чл. 1 заявителите разработват програми с период на действие до 10 години.
(2) Програмите по ал. 1 не се разработват за повторно въвеждане в природата на дървесни, храстови и ловни видове, за които има утвърдени планове за действие, съгласно глава трета, раздел VII ЗБР.

Глава втора.
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В ПРИРОДАТА НА НЕМЕСТНИ ДЪРВЕСНИ, ХРАСТОВИ И ЛОВНИ ВИДОВЕ


Чл. 5. (1) За издаване на разрешение за извършване на дейности по чл. 1, т. 1 заявителят подава писмено заявление, което съдържа:
1. трите имена, ЕГН и адрес, телефон и/или факс - за физическите лица;
2. наименование, седалище, адрес на управление, идентификационен код по БУЛСТАТ - за юридическите лица и едноличните търговци (ЕТ);
3. предмет, цел, район на въвеждане (отдел и подотдел за горския фонд, землище, № на земеделските имоти).
(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат:
1. (отм. - ДВ, бр. 59 от 2018 г., в сила от 17.07.2018 г.)
2. програма за извършване на дейностите по чл. 1, т. 1.


Чл. 6. Програмата по чл. 5, ал. 2, т. 2 съдържа:
1. предмет на програмата;
2. цели на програмата;
3. район на въвеждане (отдел и подотдел за горския фонд, № на землище за земеделските имоти);
4. описание на биологичните особености на вида;
5. описание на екологичните изисквания на вида;
6. данни за географските фактори в района на естественото разпространение на вида;
7. данни за географските фактори в района на въвеждането на неместния вид;
8. данни за заплахи и фактори, ограничаващи разпространението на вида, и за очакваното въздействие върху местни видове;
9. поддържащи и други мерки за вида, включително мерки за опазване извън естествената му среда, ако се налагат такива;
10. мерки за контролиране на разпространението на вида, включително за отстраняването му, ако това се наложи;
11. методи и технологии за въвеждането на вида в горите, земите или водните площи в района на изпълнение на програмата;
12. източници на придобиване на екземплярите;
13. доказателства за собственост върху земите, горите и водните площи, където ще се въвежда видът, както и за уреждане на отношенията между заявителя и другите собственици, в случай че собствеността не е само на заявителя;
14. срок, времеви график и финансови средства, необходими за изпълнението на програмата;
15. документ за платена такса за разглеждане на заявлението и вписване в регистъра по чл. 20;
16. (изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г.) предложение до председателя на Държавната агенция по горите (ДАГ) за промяна на горскостопанските и ловностопанските мероприятия в лесоустройствените проекти, планове и програми, когато това е необходимо.


Чл. 7. (1) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г.) В 30-дневен срок от получаване на заявлението и програмата председателят на ДАГ:
1. възлага на компетентен научен институт изготвянето на научна експертиза в зависимост от предмета на програмата и уведомява заявителя;
2. мотивирано връща програмата на заявителя за отстраняване на грешки и непълноти, когато не е изготвена съгласно чл. 6 или е необходима допълнителна информация за изясняване на обстоятелства, които имат пряко отношение към изпълнението на програмата;
3. прекратява процедурата за издаване на разрешително за въвеждане на неместни дървесни, храстови и ловни видове в природата, в случай че реализирането на програмата е в противоречие с действащата нормативна уредба.
(2) В случаите по ал. 1, т. 2 заявителят представя преработената програма или допълнителната информация в 14-дневен срок от връщането и.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г.) В случай че заявителят не изпълни задълженията си по ал. 2, председателят на ДАГ прекратява процедурата по издаване на разрешително.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г.) Когато заявителят е изпълнил задълженията си по ал. 2, председателят на ДАГ в 20-дневен срок възлага на компетентен научен институт изготвянето на научна експертиза в зависимост от предмета на програмата.


Чл. 8. (1) Научната експертиза по чл. 7 ал. 1, т. 1 и ал. 4 се изготвя в срок до 20 работни дни след нейното възлагане.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г.) Средствата за изготвяне на научната експертиза по ал. 1 са за сметка на ДАГ.


Чл. 9. (1) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г.) При положително заключение на научната експертиза председателят на ДАГ внася програмата в Националния съвет по биологичното разнообразие (НСБР) за разглеждане.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г.) При положително заключение на експертизата, но с препоръки за отстраняване на грешки и непълноти на програмата и/или включване на допълнителна информация, председателят на ДАГ изпраща програмата на заявителя за допълване и отстраняване на грешки и непълноти в срок до 15 дни от връщането и.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г.) В случай че заявителят не изпълни задълженията си по ал. 2, председателят на ДАГ прекратява процедурата по издаване на разрешително.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г.) При отрицателно заключение на научната експертиза в 10-дневен срок от нейното получаване председателят на ДАГ уведомява заявителя, че прекратява процедурата за издаване на разрешително за въвеждане на неместни видове в природата.


Чл. 10. В заседанието на НСБР участват и заявителят и представител на научния институт, изготвил научната експертиза, които представят съответно програмата и заключението на научната експертиза.


Чл. 11. (1) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г.) Националният съвет по биологичното разнообразие взима мотивирано решение, с което предлага на председателя на ДАГ:
1. да издаде разрешително за извършване на дейността;
2. да издаде разрешително за извършване на дейността при определени условия, посочени в решението;
3. да откаже издаването на разрешение за извършване на дейността.
(2) За взетите решения по ал. 1 се изготвя протокол, който се утвърждава от министъра на околната среда и водите.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г.) В 7-дневен срок след утвърждаване на протокола по ал. 2 председателят на НСБР писмено уведомява председателя на ДАГ и заявителя за решението на съвета.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г.) В 10-дневен срок от получаване на уведомлението по ал. 3 председателят на ДАГ:
1. издава разрешително за извършване на дейността в случаите по ал. 1, т. 1;
2. се произнася с писмен отказ за издаване на разрешително за извършване на дейността, като посочва мотивите за това и се произнася с писмен отказ по предложението по чл. 6, т. 16.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г.) В случаите по ал. 1, т. 2 председателят на ДАГ издава разрешително за извършване на дейността в 10-дневен срок от изпълнение на условията, посочени в решението на НСБР.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г.) В случаите по ал. 4, т. 1 и ал. 5 председателят на ДАГ одобрява предложението по чл. 6, т. 16 и възлага отразяването на промените на горскостопанските и ловностопанските мероприятия в лесоустройствените проекти, планове и програми.
(7) Отказът за издаване на разрешение за извършване на дейността, както и прекратяването на процедурата в случаите по чл. 7, ал. 1, т. 3, ал. 4, т. 2, чл. 9, ал. 3 и чл. 11, ал. 4, т. 2 подлежат на обжалване по реда на Закона за административното производство (ЗАП).

Глава трета.
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА ПОВТОРНО ВЪВЕЖДАНЕ В ПРИРОДАТА НА МЕСТНИ ДЪРВЕСНИ, ХРАСТОВИ И ЛОВНИ ВИДОВЕ


Чл. 12. (1) За издаване на разрешение за извършване на дейности по чл. 1, т. 2 заявителят подава писмено заявление, което съдържа:
1. трите имена, ЕГН и адрес, телефон и/или факс - за физическите лица;
2. наименование, седалище, адрес на управление, идентификационен код по БУЛСТАТ - за юридическите лица и едноличните търговци (ЕТ).
(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат:
1. (отм. - ДВ, бр. 59 от 2018 г., в сила от 17.07.2018 г.)
2. програма за повторно въвеждане в природата на местен животински или растителен вид със съдържание съгласно чл. 6, с изключение на т. 6 и 10; или
3. утвърден план за действие за повторно въвеждане в природата на местни растителни и животински видове в случаите по чл. 4, ал. 2.


Чл. 13. (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г.) В случаите по чл. 12, ал. 2, т. 3 председателят на ДАГ в 10-дневен срок издава разрешително за извършване на дейността съгласно условията, предвидени в плана за действие.


Чл. 14. (1) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г.) В случаите по чл. 12, ал. 2, т. 2 председателят на ДАГ в 20-дневен срок:
1. уведомява заявителя, че дава съгласие за провеждане на обществено обсъждане на програмата за отчитане мнението на обществеността съгласно чл. 68, ал. 2 от Закона за биологичното разнообразие;
2. връща програмата с указания за отстраняване на грешки и непълноти, ако не отговаря на условията по чл. 12, ал. 2, т. 2;
3. прекратява процедурата за издаване на разрешително за повторно въвеждане в природата на местни дървесни, храстови и ловни видове, в случай че реализирането на програмата е в противоречие с действащата нормативна уредба, и се произнася с писмен отказ по предложението по чл. 6, т. 16.
(2) В случаите по ал. 1, т. 2 заявителят е длъжен да представи преработената програма или допълнителната информация в 14-дневен срок от връщането и.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г.) В случай че заявителят не изпълни задълженията си по ал. 2 председателят на ДАГ прекратява процедурата по издаване на разрешително.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г.) Когато заявителят е изпълнил задълженията си по ал. 2, председателят на ДАГ в 20-дневен срок уведомява заявителя, че дава съгласие за провеждане на обществено обсъждане на програмата за отчитане мнението на обществеността съгласно чл. 68, ал. 2 ЗБР.


Чл. 15. Заявителят, който е получил съгласие по чл. 14, ал. 1, т. 1 и ал. 4, организира обществено обсъждане, като най-малко 20 дни преди датата на провеждането му:
1. обявява в поне един ежедневник датата, часа, мястото и предмета на общественото обсъждане, както и мястото, където програмата е на разположение на заинтересуваните;
2. уведомява по реда на Гражданския процесуален кодекс заинтересуваните централни ведомства, научни и академични институти за обстоятелствата по т. 1;
3. поставя съобщения с данните по т. 1 на видно място в сградите на общините в района на изпълнение на програмата.


Чл. 16. Заявителят:
1. представя на общественото обсъждане програмата и води протокол за изразените становища, бележки и препоръки;
2. отразява в програмата приетите бележки и препоръки;
3. изготвя справка за бележките и препоръките, които не са отразени, като посочва мотивите за това.


Чл. 17. (1) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г.) В 14-дневен срок от провеждане на общественото обсъждане заявителят внася в ДАГ 3 екземпляра от програмата с приложени към тях копия от протокола от общественото обсъждане и справката за неотразените бележки и препоръки.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г.) В едномесечен срок от внасянето на програмата ДАГ я изпраща за съгласуване в Министерството на околната среда и водите и Министерството на регионалното развитие и благоустройството.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г.) В едномесечен срок от получаване на програмата Министерството на околната среда и водите и Министерството на регионалното развитие и благоустройството изпращат становище в ДАГ. В случай че становището не бъде получено в този срок, се счита, че програмата се съгласува без забележки.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г.) В 15-дневен срок след изтичане на срока по ал. 3 председателят на ДАГ:
1. издава на заявителя разрешително за извършване на дейността, в случай че към програмата няма бележки, одобрява предложението по чл. 6, т. 16 и възлага отразяването на промяна на горскостопанските и ловностопанските мероприятия в лесоустройствените проекти, планове и програми, или
2. изпраща на заявителя становище с конкретни бележки за отразяване в програмата;
3. се произнася с писмен отказ за издаване на разрешително за извършване на дейността, като посочва мотивите за това.
(5) В случай че заявителят в едномесечен срок от получаване на становището по ал. 4, т. 2 внесе програмата с отразените бележки:
1. (изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г.) председателят на ДАГ издава на заявителя разрешение за извършване на дейността;
2. одобрява предложението по чл. 6, т. 16 и възлага отразяването на промяната на горскостопанските и ловностопанските мероприятия в лесоустройствените проекти, планове и програми.
(6) Отказът по чл. 14, ал. 1, т. 3, ал. 3 и чл. 17, ал. 4, т. 3 може да се обжалва по реда на ЗАП.

Глава четвърта.
КОНТРОЛ И ПРОМЕНИ НА ПРОГРАМИ И СПИРАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО ИМ


Чл. 18. (1) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г.) След издаване на разрешително по чл. 11, ал. 4, т. 1, ал. 5, чл. 17, ал. 4, т. 1 и ал. 5 председателят на ДАГ изпраща копие от програмата на съответното регионално управление на горите (РУГ) за контрол по нейното изпълнение. Регионалното управление на горите уведомява за издаденото разрешително съответната регионална инспекция по околна среда и води (РИОСВ) и заинтересованите местни органи в района на извършване на дейността: областна администрация, общини, държавни лесничейства, държавни дивечовъдни станции и дирекции на природни паркове.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г.) При констатиране на отклонения от изискванията, залегнали в програмата, РУГ предписва на лицето, получило разрешително, предприемане на съответни мерки и уведомява за това ДАГ.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г.) Когато в процеса на изпълнението и контрола на програма за въвеждане на неместни видове в природата се констатират обстоятелства или тенденции, свързани с увреждане на местообитания или местни видове от дивата фауна и флора или техни популации, лицето, получило разрешително, или РУГ незабавно информира ДАГ.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2008 г.) В случаите по ал. 3 председателят на ДАГ назначава комисия, в която участват представители на Министерството на околната среда и водите, Министерството на земеделието и храните и независими експерти с компетентност по предмета на програмата за извършване на научна експертиза на възникналите обстоятелства.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г.) След извършването на необходимите проверки комисията по ал. 4 изготвя протокол със заключения и предложения до председателя на ДАГ за:
1. продължаване на изпълнението на програмата;
2. продължаване на изпълнението на програмата при конкретни изисквания за промени в някои нейни параметри и с мерки за ограничаване разпространението на вида;
3. спиране на изпълнението на програмата и предприемането на мерки за ограничаване на разпространението или отстраняването на вида.
(6) Спирането на изпълнението на програмата по ал. 5, т. 3 може да се обжалва по реда на ЗАП.
(7) При спиране изпълнението на програмата по ал. 5, т. 3 всички загуби и пропуснати ползи са за сметка на заявителя.


Чл. 19. (1) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г.) В случаите по чл. 18, ал. 5, т. 1 и 2 председателят на ДАГ изпраща копие от протокола на съответното РУГ за контрол и на лицето, получило разрешително, с предписания за съответните промени на програмата или предприемането на мерки.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г.) В случаите на заключение по чл. 18, ал. 5, т. 3 председателят на ДАГ със заповед прекратява действието на разрешителното за извършване на дейността.
(3) Копия от заповедта по ал. 2 се изпращат на РУГ за контрол и на лицето, получило разрешително за изпълнение.
(4) Заповедта по ал. 2 може да бъде обжалвана по реда на ЗАП.


Чл. 20. (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г.) Държавната агенция по горите води публични регистри на издадените разрешителни по чл. 11, ал. 4, т. 1 и 2, чл. 17, ал. 4, т. 1 и 3 и ал. 5, т. 1 и за прекратените разрешителни по чл. 19, ал. 2.


Чл. 21. Регистрите по чл. 20 съдържат следната информация:
1. регистрационен номер;
2. дата на вписване;
3. трите имена, ЕГН, постоянен адрес и телефон на физическото лице;
4. наименование, седалище, адрес на управление, БУЛСТАТ - за юридическите лица;
5. дейностите, за които се регистрира лицето;
6. констатирани отклонения от параметрите, залегнали в програмата;
7. дата и причини за прекратяване на разрешителното;
8. промяна на вписани обстоятелства.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. "абиотични особености" са условията на неорганичната природа, които въздействат върху живите организми, техните популации и съобщества, и се отнасят в следните групи:
а) физични и климатични - температура, светлина, влажност, валежи, вятър, атмосферно налягане, йонизация на въздуха, радиационни условия, електрическо състояние, механичен състав, агрегатност, плътност, налягане и движение на средата;
б) химични - химичен състав на атмосферата, хидросферата, литосферата, на почвата и основната скала;
в) топографски - геоморфоложките особености на земната повърхност;
2. "биотични особености" са влиянията, оказвани върху даден организъм или нежива природа от жизнената дейност на друг или други организми;
3. "въвеждане в природата" включва непосредствено внасяне на диви неместни дървесни, храстови и ловни видове в природата, както и развъждане и отглеждане от човека на диви дървесни, храстови и ловни видове при неконтролирани условия;
4. "дървесни видове" са растения с добре обособено централно стъбло, достигат повече от 7 m височина и имат продължителност на живот повече от две десетилетия;
5. "животинските видове" включват млекопитаещи, птици, земноводни, влечуги, риби, молюски, ракообразни и други безгръбначни животни, обитаващи дивата природа или развъждани и отглеждани от човека;
6. "индивид" е един отделен екземпляр от даден вид, отделен организъм;
7. "контролирани условия" са тези условия, които гарантират, че няма да бъде осъществен достъп по въздух, вода и почва до природата на развъждани и отглеждани от човека диви дървесни, храстови и ловни видове през всичките периоди на тяхното развитие;
8. "ловни видове" са тези, които са включени в приложение № 1 към чл. 5, ал. 2, т. 1 и ал. 5 от Закона за лова и опазване на дивеча;
9. "местен вид" е този, който в естествено състояние е или е бил разпространен в миналото в природата на Република България;
10. "неконтролирани условия" са тези условия, които не гарантират, че няма да бъде осъществен достъп по въздух, вода и почва до природата на развъждани и отглеждани от човека диви дървесни, храстови и ловни видове през всичките периоди на тяхното развитие;
11. "неместен вид" е този, който в естествено състояние не е и не е бил разпространен в миналото в природата на Република България;
12. "повторно въвеждане в природата" включва внасянето на местни диви дървесни, храстови и ловни видове, които не са разпространени в природата на страната в момента на въвеждането;
13. "растителните видове" включват растения или живи части от тях, вкл. семена, като живи части от растения са: плодове в ботанически смисъл без консервираните чрез дълбоко замразяване клубени, луковици, коренища, рязан цвят, клонки и листа; отрязани дървета, части от тях и листа; тъканни култури;
14. "трайно възстановяване на видовете" е създаване на постоянни условия за видовете, при които не съществуват заплахи за тяхното благоприятно състояние;
15. "храстови видове" са растения с повече от едно стъбло, достигат до 7 m височина и имат продължителност на живот 1 - 2 десетилетия.

Заключителни разпоредби


§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 69 от Закона за биологичното разнообразие.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 168 ОТ 23 ЮЛИ 2007 Г. ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА НАЦИОНАЛНОТО УПРАВЛЕНИЕ ПО ГОРИТЕ В ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 62 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 19.07.2007 Г.)

§ 6. В нормативните актове на Министерския съвет:
1. Думите "министърът на земеделието и горите" и "министъра на земеделието и горите" се заменят съответно с "министърът на земеделието и продоволствието" и "министъра на земеделието и продоволствието".
2. Думите "Министерството на земеделието и горите" и "Министерство на земеделието и горите" се заменят съответно с "Министерството на земеделието и продоволствието" и "Министерство на земеделието и продоволствието".
3. Думите "Националното управление по горите" и "Национално управление по горите" се заменят съответно с "Държавната агенция по горите" и "Държавна агенция по горите".
4. Думите "ръководителят на Националното управление по горите" и "началникът на Националното управление по горите" и думите "ръководителя на Националното управление по горите" и "началника на Националното управление по горите" се заменят съответно с "председателят на Държавната агенция по горите" и "председателя на Държавната агенция по горите".
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 9. Постановлението влиза в сила от 19 юли 2007 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 194 ОТ 5 АВГУСТ 2008 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ТАРИФАТА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ ОТ НАЦИОНАЛНАТА СЛУЖБА ПО ЗЪРНОТО И ФУРАЖИТЕ КЪМ МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 71 ОТ 2008 Г.)

§ 5. В нормативните актове на Министерския съвет:
1. Думите "министърът на земеделието и продоволствието" и "министъра на земеделието и продоволствието" се заменят съответно с "министърът на земеделието и храните" и "министъра на земеделието и храните".
2. Думите "Министерството на земеделието и продоволствието" и "Министерство на земеделието и продоволствието" се заменят съответно с "Министерството на земеделието и храните" и "Министерство на земеделието и храните".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 14 ОТ 2005 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА НЕМЕСТНИ ИЛИ ПОВТОРНО ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕСТНИ ДЪРВЕСНИ, ХРАСТОВИ И ЛОВНИ ВИДОВЕ В ПРИРОДАТА И ОТЧИТАНЕ МНЕНИЕТО НА ОБЩЕСТВЕНОСТТА В РАЙОНА НА ПОВТОРНО ВЪВЕЖДАНЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 59 ОТ 2018 Г., В СИЛА ОТ 17.07.2018 Г.)

§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти