Logo Събота, 28 Ноември


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 12 ОТ 19 ОКТОМВРИ 2005 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪЗДАВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА РЕГИСТЪР НА ЛОЗАРСКИТЕ СТОПАНСТВА И СПЕЦИАЛИЗИРАНА КАРТА НА ЛОЗЯТА

Издадена от министъра на земеделието и горите и министъра на регионалното развитие и благоустройството

Обн. ДВ. бр.86 от 28 Октомври 2005г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С наредбата се уреждат условията и редът за:
1. създаване и поддържане на регистър на лозарските стопанства;
2. създаване на специализирана карта и информационна система за лозята.

Глава втора.
РЕГИСТЪР НА ЛОЗАРСКИТЕ СТОПАНСТВА. СПЕЦИАЛИЗИРАНА КАРТА И ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА ЛОЗЯТА

Раздел I.
Общи условия

Чл. 2. Регистърът на лозарските стопанства, специализираната карта и информационната система за лозята служат за управление и контрол на лозарския потенциал в страната.


Чл. 3. (1) Регистърът на лозарските стопанства и специализираната карта на лозята съдържат:
1. основни кадастрални данни съгласно чл. 27 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР);
2. специализирани данни.
(2) Специализирани данни са: сортовете лози, гъстотата на засаждане, годината на засаждане, почвените и климатичните характеристики и формата на стопанисване на лозарските имоти.
(3) Основните кадастрални данни се набират по реда на чл. 11, ал. 2 и чл. 12.
(4) Специализираните данни се набират от: справки-декларации за местонахождението на лозовите насаждения, декларации за реколта, декларации за засаждане, презасаждане, присаждане и изкореняване, предоставени от производителите на винено грозде.
(5) Областните дирекции "Земеделие и гори" към Министерството на земеделието и горите, Изпълнителната агенция по почвените ресурси към министъра на земеделието и горите и Националният институт по метеорология и хидрология при Българската академия на науките предоставят по служебен път информация на Изпълнителната агенция по лозата и виното (ИАЛВ).
(6) Специализираните данни за лозарските стопанства и имоти се набират и поддържат в актуално състояние от ИАЛВ.
(7) Когато при създаване на специализирана карта по чл. 11, ал. 1 и регистъра на лозарските стопанства по чл. 4 се установят непълноти и грешки по смисъла на глава шеста от ЗКИР, ИАЛВ уведомява Агенцията по кадастъра или Министерството на земеделието и горите.

Раздел II.
Регистър на лозарските стопанства


Чл. 4. (1) Изпълнителната агенция по лозата и виното създава и поддържа регистър на лозарските стопанства.
(2) Регистърът на лозарските стопанства съдържа:
1. пореден номер на вписването;
2. идентификационен номер на лозарското стопанство;
3. име/наименование на производителя на винено грозде;
4. регистрационен номер на производител на винено грозде съгласно чл. 8 от Наредбата за условията и реда за регистриране и заличаване от регистъра, данните, подлежащи на вписване, начина на водене на дневниците, съдържанието и формата на декларациите на реколтата и стоковата наличност и контрола върху регистрираните лица и дейността им (ДВ, бр. 81 от 2004 г.);
5. постоянен адрес/адрес на управление на производителя на винено грозде;
6. идентификатори на лозарските имоти, които образуват лозарското стопанство;
7. декларирана засадена площ, посочена в справка-декларация по чл. 5, ал. 3, т. 1;
8. дата на вписване в регистъра;
9. дата на заличаване на данните в регистъра;
10. промени в структурата на лозарското стопанство;
11. дата на промяната във фактическите обстоятелства.

Раздел III.
Регистрация на лозарско стопанство


Чл. 5. (1) Лозарското стопанство е стопанска и технологична единица с единно управление на територията на един лозарски район, която се състои от лозарски имоти и в която производителят на винено грозде е собственик на лозарските имоти или ги ползва на друго правно основание.
(2) Физическите и юридическите лица, производители на винено грозде, са длъжни да регистрират в ИАЛВ управляваните от тях лозарски стопанства.
(3) За регистриране на лозарско стопанство лицата по ал. 2 подават заявление за регистрация на лозарско стопанство по образец, съгласно приложение № 1, в съответното териториално звено на ИАЛВ, на чиято територия се намират лозарските имоти или най-голямата им обща площ. Към заявлението се прилагат:
1. справка-декларация по образец, издаден от ИАЛВ, за местонахождението на лозовите насаждения;
2. оригинал на удостоверение за актуално състояние - за юридическите лица или едноличните търговци;
3. копие от карта за идентификация по регистъра БУЛСТАТ и копие от удостоверение за данъчна регистрация - за лицата, регистрирани по Търговския закон или по Закона за кооперациите.
(4) При установяване на непълноти и/или неточности в подадените документи съответното териториално звено на ИАЛВ в 7-дневен срок писмено уведомява заявителя за отстраняването им.
(5) Заявителят отстранява допуснатите непълноти и/или неточности в 14-дневен срок след получаване на уведомлението по ал. 4.
(6) Съответното териториално звено на ИАЛВ вписва лозарските стопанства в регистъра в 14-дневен срок от подаване на заявлението и документите по ал. 3 или от отстраняването на непълнотите и/или неточностите в тях.
(7) Всяко лозарско стопанство се вписва в регистъра по чл. 4, ал. 1 с индивидуален идентификационен номер.
(8) Идентификационният номер по ал. 7 се състои от 11 цифри, като първата идентифицира лозарския район, втората - номера на териториалното звено на ИАЛВ по местонахождение на лозарското стопанство, от третата до седмата - кода по Единния класификатор на административно-териториалните и териториалните единици на населеното място, в чието землище се намират лозарските имоти, от осмата до единадесетата - пореден номер на вписването в землището.
(9) В 14-дневен срок от датата на регистрацията на лозарското стопанство ръководителят на съответното териториално звено на ИАЛВ уведомява производителя на винено грозде за идентификационния номер на лозарското му стопанство.

Раздел IV.
Поддържане на регистъра на лозарските стопанства


Чл. 6. Физическите и юридическите лица, управляващи регистрирани лозарски стопанства, са длъжни в 30-дневен срок от настъпването на промяна в обстоятелствата по чл. 4, ал. 2 да ги заявят пред териториалните звена на ИАЛВ по месторегистрация на лозарското стопанство.


Чл. 7. (1) В 30-дневен срок от настъпване на промяна в структурата на лозарското стопанство лицата, управляващи регистрирани лозарски стопанства, подават заявление за промяна в структурата на лозарско стопанство по образец съгласно приложение № 2 пред териториалните звена на ИАЛВ по месторегистрация на лозарското стопанство.
(2) Промени в структурата на лозарско стопанство са действията, свързани с включването и/или отделянето на лозарски имот/имоти от едно лозарско стопанство в друго, както и с формата на стопанисване на лозарските имоти.
(3) За промени в структурата на лозарско стопанство се считат и следните действия:
1. разделяне на лозарски имот, при което от първоначалния имот се образуват два или повече самостоятелни имота;
2. обединяване на лозарски имоти, при което от два или повече съседни имота се образува нов имот.
(4) В случаите на промени по ал. 3 се подава заявление по образец съгласно приложение № 3 от новия собственик на лозарския имот.
(5) Когато се прехвърлят лозарски имоти на производител, който няма регистрирано лозарско стопанство, регистрацията на лозарското стопанство се извършва чрез заявлението по ал. 1.
(6) Когато производител, който няма регистрирано лозарско стопанство, придобие имот/и в случаите по ал. 3, лозарското стопанство се регистрира чрез заявлението по ал. 4.
(7) Националната лозаро-винарска камара писмено уведомява ИАЛВ в едномесечен срок от промяна в обстоятелствата по чл. 8 от Наредбата за условията и реда за регистриране и заличаване от регистъра, данните, подлежащи на вписване, начина на водене на дневниците, съдържанието и формата на декларациите на реколтата и стоковата наличност и контрола върху регистрираните лица и дейността им.
(8) Изпълнителната агенция по лозата и виното отразява промените по чл. 6. и чл. 7, ал. 1 и 3 и отстранява непълноти и грешки в данните по чл. 4, ал. 2 в регистъра на лозарските стопанства.

Раздел V.
Специализирана карта


Чл. 8. Специализираната карта на лозята съдържа основни кадастрални данни - обект на кадастъра, и специализирани данни за лозята.


Чл. 9. (1) Основна единица на специализираната карта на лозята е лозарското стопанство.
(2) Идентификатор на лозарските имоти е идентификаторът на съответните поземлени имоти, определен съгласно Наредба № 15 от 2001 г. за структурата и съдържанието на идентификатора на недвижимите имоти в кадастъра (ДВ, бр. 71 от 2001 г.).


Чл. 10. Точността на специализираната карта на лозята съответства на изискванията, посочени в наредбата по чл. 31 ЗКИР.

Раздел VI.
Изработване на специализираната карта на лозята


Чл. 11. (1) Специализираната карта на лозята се изработва в цифров и графичен вид от лица, вписани в регистъра по чл. 12, т. 7 ЗКИР.
(2) За изработване на специализираната карта по ал. 1 Агенцията по кадастъра предоставя кадастралните данни във формат, при условия и ред, съгласно изискванията на ЗКИР.


Чл. 12. Агенцията по кадастъра предоставя на ИАЛВ по реда на ЗКИР ежегодно в срок до 31 март актуални кадастрални данни.

Раздел VII.
Информационна система за лозята


Чл. 13. (1) Изпълнителната агенция по лозата и виното създава и поддържа информационна система за лозята.
(2) Информационната система за лозята по ал. 1 съдържа:
1. данните по чл. 3;
2. данните от регистъра по чл. 26, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за регистриране и заличаване от регистъра, данните, подлежащи на вписване, начина на водене на дневниците, съдържанието и формата на декларациите на реколтата и стоковата наличност и контрола върху регистрираните лица и дейността им.
(3) Регистърът по ал. 2, т. 2 се ползва от ИАЛВ чрез информационната система за лозята без право на промяна на данните в него.
(4) Националната лозаро-винарска камара (НЛВК) има право на достъп до регистъра на лозарските стопанства без право на промяна на данните в него.
(5) В едномесечен срок от установяването на непълноти и неточности в данните по чл. 4, ал. 2, т. 3 - 5, ИАЛВ и НЛВК взаимно писмено се уведомяват с искане за незабавното им отстраняване.


Чл. 14. Връзката между информационната система на кадастъра и информационната система за лозята се осъществява при условия и по ред, определени с наредбата по чл. 33, ал. 2 ЗКИР.


Чл. 15. (1) Изпълнителната агенция по лозата и виното поддържа в актуално състояние данните в информационната система чрез:
1. справки-декларации за местонахождението на лозовите насаждения, декларации за реколта, декларации за засаждане, презасаждане, присаждане и изкореняване;
2. данните по чл. 6. и чл. 7, ал. 1 и 3;
3. геодезически и фотограметрични измервания.
(2) Регистърът на лозарските стопанства и специализираната карта се съхраняват върху оптичен носител за еднократен запис.


Чл. 16. За статистически цели ИАЛВ изготвя справки от информационната система за лозята по всички показатели от допълнителните кадастрални данни.

Глава трета.
КОНТРОЛ


Чл. 17. (1) Длъжностни лица от териториалните звена на ИАЛВ извършват контрол на място за проверка на съответствието на данните от справките-декларации за местонахождението на лозовите насаждения, подадени от производителите на винено грозде.
(2) Производителите на винено грозде на основание чл. 66а, ал. 3, т. 1 от Закона за виното и спиртните напитки осигуряват достъп на длъжностните лица от териториалните звена на ИАЛВ до лозарските стопанства, както и до документацията за проверка на обстоятелствата по ал. 1.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на наредбата "лозарски имот" е поземлен имот, който е част от земната повърхност, определена с граници съобразно правото на собственост и засадена с лозя, намиращи се или не в плододаване.


§ 2. Лозарските райони обхващат административно-териториалните единици съгласно приложение № 4.


§ 3. Районът на дейност на териториалните звена на ИАЛВ обхваща административно-териториалните единици съгласно приложение № 5.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 4. До одобряването на кадастралната карта и кадастралните регистри за даден район, за изработването на специализираната карта се ползва картата на възстановената собственост.


§ 5. За изработване на специализираната карта по § 4 ежегодно до 31 март Министерството на земеделието и горите предоставя на ИАЛВ следните материали в ZEM формат:
1. карта и регистър на възстановената собственост по Закона за собствеността и ползването на земеделски земи в графичен и цифров вид по начин на трайно ползване - лозя;
2. схема и регистър с координатите на работната геодезическа основа (РГО);
3. препис от реперните карнети за РГО;
4. протоколи за бракуване и изкореняване на лозя след 1985 г.


§ 6. До приемането на наредбата по чл. 33, ал. 2 ЗКИР ИАЛВ предоставя на Министерството на земеделието и горите специализирани данни за лозарските имоти от информационната система за лозята.


§ 7. Наредбата се приема на основание чл. 23, ал. 2 от Закона за виното и спиртните напитки във връзка с чл. 32, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър.


§ 8. Изпълнението на наредбата се възлага на министъра на земеделието и горите.


§ 9. Наредбата отменя Наредбата за условията и реда за класифициране на лозарските терени по категории и тяхното кадастрално очертаване (обн., ДВ, бр. 9 от 2002 г.; изм., бр. 80 от 2002 г.).


Приложение № 1 към чл. 5, ал. 3


ДО РЪКОВОДИТЕЛЯ НА ТЕРИТОРИАЛНО ЗВЕНО НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛОЗАТА И ВИНОТО
ГР. ………………..............…………..
 
ЗАЯВЛЕНИЕ
от
 
Физическо лице ...............................................................................................................................................................................................................................................
(име, презиме и фамилия)
ЕГН 0000000000
л.к. № ............................................., издадена на .............................................. от ........................................................................................................................................
Постоянен адрес, гр. (с.) ........................................... пощенски код .............. град/село .....................................................................................................................................................
община ....................... област ............................. улица ................................................. номер ............................................................................................................................
квартал (комплекс) ........................................... бл. ................... вх. ........... ет. ............. ап. ..................................................................................................................................
тел. ...................................... факс ................................. мобилен телефон ..........................................................................................................................................................
е-mail .....................................................................................................................................................................................................................................................
Юридическо лице ...........................................................................................................................................................................................................................................
 
Булстат
0000000000000
Данъчен №
0000000000
Съдебна регистрация Фирмено дело № ............../дата ........................ по описа на .....................................................................................................................................................................
................................................................ съд, том .................................. регистър ........................................................................................................................................
страница ......................................................... партида .................................................................................................................................................................................
Седалище ......................................................................................................................................................................................................................................................
Адрес на управление ............................................................................ пощенски код ..................................................................................................................................................
град/село ............................................... община ....................................... област ..............................................................................................................................................
улица ................................................................... номер ....... квартал(комплекс) .......................................................................................................................................................
бл. ................... вх. ........... ет. ......... ап. ......... тел. ............................ факс ..................................................................................................................................................
мобилен телефон ................................................... е-mail ...................................................................................................................................................................................
Законен представител .........................................................................................................................................................................................................................................
(име, презиме и фамилия)
ЕГН 0000000000
л.к. № ..................................... , издадена от ................................................... на ..............................................................................................................................................
 

Моля да бъде регистрирано управляваното от мен / представляваното от мен юридическо

лице, лозарско стопанство.
 
Прилагам:
Справка-декларация за местонахождение на лозовите насаждения; удостоверение за актуално
състояние; удостоверение за данъчна регистрация; удостоверение за регистрация по БУЛСТАТ
 
Дата ..........................................................................................................................................................................................
Подпис: ................................................................


Приложение № 2 към чл. 7, ал. 1


ДО РЪКОВОДИТЕЛЯ НА ТЕРИТОРИАЛНО ЗВЕНО НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛОЗАТА И ВИНОТО
ГР. ………………..............…………..
 
Заявление за промяна в структурата на лозарското стопанство
 
Предишен ползвател/собственик   Нов ползвател/собственик
Рег. № на производител: ....................................................................................................
 
Рег. № на производител: ....................................................................................................
Име/наименование на производител: ..........................................................................................
 
Име/наименование на производител: ..........................................................................................
ЕГН/БУЛСТАТ: .............................................................................................................
 
ЕГН/БУЛСТАТ: .............................................................................................................
Адрес на производител: .....................................................................................................
 
Адрес на производител: .....................................................................................................
Телефон: ................................................................................................................
 
Телефон: ................................................................................................................
Идентиф.№ на лозарското стопанство: ........................................................................................
 
Идентиф.№* на лозарското стопанство ........................................................................................
     
Данни за лозарския имот
             
Община Наименование Идентификатор на Площ, Сорт/ Форма на Дата на
  на населеното лозарския имот дка година на стопанисване промя-
  място/местност EKATTE № на када- № на   засаждане от новия ната
      стрален имот     ползвател/  
      район/       собственик  
      масив          
1 2 3 4 5 6 7 8 9
                 
                 
                 
                 
                 
   
Дата ..............................................................................................................................................
Подпис на заявителя:
   


Приложение № 3 към чл. 7, ал. 4


ДО РЪКОВОДИТЕЛЯ НА ТЕРИТОРИАЛНО ЗВЕНО НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛОЗАТА И ВИНОТО
ГР. ………………..............…………..
 
Заявление за промяна в структурата на лозарското стопанство
(Заявлението се подава от новият собственик на лозарския имот)
 
0 - обединяване на лозарски имоти 0 - разделяне на лозарски имоти
 
Предишен собственик/ци на лозарски имот
Име/наименование ЕГН/БУЛСТАТ Адрес Телефон Рег. номер на Идентиф. номер
на собственика       производител на на лозарско
        винено грозде стопанство
           
           
Нов собственик на лозарски имот
Име/наименование ЕГН/БУЛСТАТ Адрес Телефон Рег. номер на Идентиф. номер
на собственика       производител на на лозарско
        винено грозде стопанство
           
           
 
Данни за лозарски имот
 
Община Наименова- Идентификатор на Идентификатор на Площ, Сорт/ Дата
  ние на насе- стар лозарския имот нов лозарски имот дка година на про-
  леното мяс- EKATTE № на када- № на EKATTE № на када- № на   на засаж- мяната
  то/местност   стрален имот   стрален имот   дане  
      район/              
      масив              
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
                     
                     
   
Дата: Подпис на заявителя:
   


Приложение № 4 към § 2

I. Северен лозарски район "Дунавска равнина"

1. Област Видин, в която се включват общините: Белоградчик, Бойница, Брегово, Видин, Грамада, Димово, Кула, Макреш, Ново село, Ружинци и Чупрене.
2. Област Монтана, в която се включват общините: Берковица, Бойчиновци, Брусарци, Вълчедръм, Вършец, Георги Дамяново, Лом, Медковец, Монтана, Чипровци и Якимово.
3. Област Враца, в която се включват общините: Борован, Бяла Слатина, Враца, Козлодуй, Криводол, Мездра, Мизия, Оряхово, Роман и Хайредин.
4. Област Плевен, в която се включват общините: Белене, Гулянци, Долна Митрополия, Долни Дъбник, Искър, Кнежа, Левски, Никопол, Плевен, Пордим и Червен бряг.
5. Област Ловеч, в която се включват общините: Априлци, Летница, Ловеч, Луковит, Тетевен, Троян, Угърчин и Ябланица.
6. Област Габрово, в която се включват общините: Габрово, Дряново, Севлиево и Трявна.
7. Област Велико Търново, в която се включват общините: Велико Търново, Горна Оряховица, Елена, Златарица, Лясковец, Павликени, Полски Тръмбеш, Свищов, Стражица и Сухиндол.
8. Област Русе, в която се включват общините: Борово, Бяла, Ветово, Две могили, Иваново, Русе, Сливо поле и Ценово.

II. Източен лозарски район "Черноморски"

1. Област Търговище, в която се включват общините: Антоново, Омуртаг, Опака, Попово и Търговище.
2. Област Разград, в която се включват общините: Завет, Исперих, Кубрат, Лозница, Разград, Самуил и Цар Калоян.
3. Област Шумен, в която се включват общините: Велики Преслав, Венец, Върбица, Каолиново, Каспичан, Никола Козлево, Нови пазар, Смядово, Хитрино и Шумен.
4. Област Силистра, в която се включват общините: Алфатар, Главиница, Дулово, Кайнарджа, Силистра, Ситово и Тутракан.
5. Област Добрич, в която се включват общините: Балчик, Генерал Тошево, Добрич, Добрич-селска, Каварна, Крушари, Тервел и Шабла.
6. Област Варна, в която се включват общините: Аврен, Аксаково, Белослав, Бяла, Варна, Ветрино, Вълчи дол, Девня, Долни чифлик, Дългопол, Провадия и Суворово.
7. Област Бургас, в която се включват общините: Айтос, Бургас, Камено, Малко Търново, Несебър, Поморие, Приморско, Руен, Созопол, Средец и Царево.

III. Подбалкански лозарски район "Розова долина"

1. Област Бургас, в която се включват общините: Сунгурларе и Карнобат.
2. Област Пловдив, в която се включват общините: Карлово и Хисаря.
3. Област Стара Загора, в която се включват общините: Павел баня, Казанлък, Гурково, Мъглиж и Николаево.
4. Област Сливен, в която се включват общините: Котел и Твърдица.

IV. Южен лозарски район "Тракийска низина"

1. Област Сливен, в която се включват общините: Нова Загора и Сливен.
2. Област Ямбол, в която се включват общините: Болярово, Елхово, Стралджа, Тунджа и Ямбол.
3. Област Хасково, в която се включват общините: Димитровград, Ивайловград, Любимец, Маджарово, Минерални бани, Свиленград, Симеоновград, Стамболово, Тополовград, Харманли и Хасково.
4. Област Стара Загора, в която се включват общините: Братя Даскалови, Гълъбово, Опан, Раднево, Стара Загора и Чирпан.
5. Област Кърджали, в която се включват общините: Ардино, Джебел, Кирково, Крумовград, Кърджали, Момчилград и Черноочене.
6. Област Смолян, в която се включват общините: Баните, Борино, Девин, Доспат, Златоград, Мадан, Неделино, Рудозем, Смолян и Чепеларе.
7. Област Пловдив, в която се включват общините: Асеновград, Брезово, Калояново, Кричим, Лъки, Марица, Перущица, Пловдив, Първомай, Раковски, "Родопи", Садово, Куклен, Стамболийски и Съединение.
8. Област Пазарджик, в която се включват общините: Батак, Белово, Брацигово, Велинград, Лесичево, Пазарджик, Панагюрище, Пещера, Ракитово, Септември и Стрелча.

V. Югозападен лозарски район "Долината на Струма"

1. Област Благоевград, в която се включват общините: Банско, Белица, Благоевград, Гоце Делчев, Гърмен, Кресна, Петрич, Разлог, Сандански, Сатовча, Симитли, Струмяни, Хаджи Димово и Якоруда.
2. Област Кюстендил, в която се включват общините: Бобовдол, Бобошево, Дупница, Кочериново, Кюстендил, Невестино, Рила, Сапарева баня и Трекляно.
3. Област Перник, в която се включват общините: Брезник, Земен, Ковачевци, Перник, Радомир и Трън.
4. Софийска област, в която се включват общините: Антон, Божурище, Ботевград, Годеч, Горна Малина, Долна баня, Драгоман, Елин Пелин, Етрополе, Златица, Ихтиман, Копривщица, Костенец, Костинброд, Мирково, Пирдоп, Правец, Самоков, Своге, Сливница, Чавдар и Челопеч.
5. Област София, в която се включват Столичната община с районите, създадени по реда на Закона за териториалното деление на Столичната община и големите градове.


Приложение № 5 към § 3

I. Северен лозарски район "Дунавска равнина"

1. Териториално звено Монтана
1.1. Област Видин, в която се включват общините: Белоградчик, Бойница, Брегово, Видин, Грамада, Димово, Кула, Макреш, Ново село, Ружинци и Чупрене.
1.2. Област Монтана, в която се включват общините: Берковица, Бойчиновци, Брусарци, Вълчедръм, Вършец, Георги Дамяново, Лом, Медковец, Монтана, Чипровци и Якимово.
1.3. Област Враца, в която се включват общините: Борован, Бяла Слатина, Враца, Козлодуй, Криводол, Мездра, Мизия, Оряхово, Роман и Хайредин.
2. Териториално звено Плевен
2.1. Област Плевен, в която се включват общините: Белене, Гулянци, Долна Митрополия, Долни Дъбник, Искър, Кнежа, Левски, Никопол, Плевен, Пордим и Червен бряг.
2.2. Област Ловеч, в която се включват общините: Априлци, Летница, Ловеч, Луковит, Тетевен, Троян, Угърчин и Ябланица.
2.3. Област Габрово, в която се включват общините: Габрово, Дряново, Севлиево и Трявна.
2.4. Област Велико Търново, в която се включват общините: Велико Търново, Горна Оряховица, Елена, Златарица, Лясковец, Павликени, Полски Тръмбеш, Свищов, Стражица и Сухиндол.
3. Териториално звено Русе
Област Русе, в която се включват общините: Борово, Бяла, Ветово, Две могили, Иваново, Русе, Сливо поле и Ценово.

II. Източен лозарски район "Черноморски"

1. Териториално звено Русе
1.1. Област Търговище, в която се включват общините: Антоново, Омуртаг, Опака, Попово и Търговище.
1.2. Област Разград, в която се включват общините: Завет, Исперих, Кубрат, Лозница, Разград, Самуил и Цар Калоян.
1.3. Област Силистра, в която се включват общините: Алфатар, Главиница, Дулово, Кайнарджа, Силистра, Ситово и Тутракан.
2. Териториално звено Варна
2.1. Област Шумен, в която се включват общините: Велики Преслав, Венец, Върбица, Каолиново, Каспичан, Никола Козлево, Нови Пазар, Смядово, Хитрино и Шумен.
2.2. Област Добрич, в която се включват общините: Балчик, Генерал Тошево, Добрич, Добрич-селска, Каварна, Крушари, Тервел и Шабла.
2.3. Област Варна, в която се включват общините: Аврен, Аксаково, Белослав, Бяла, Варна, Ветрино, Вълчи дол, Девня, Долни чифлик, Дългопол, Провадия и Суворово.
3. Териториално звено Бургас
Област Бургас, в която се включват общините: Айтос, Бургас, Камено, Малко Търново, Несебър, Поморие, Приморско, Руен, Созопол, Средец и Царево.

III. Подбалкански лозарски район "Розова долина"

1. Териториално звено Бургас
Област Бургас, в която се включват общините Сунгурларе и Карнобат.
2. Териториално звено Пловдив
Област Пловдив, в която се включват общините Карлово и Хисаря.
3. Териториално звено Сливен
Област Сливен, в която се включват общините Котел и Твърдица.
4. Териториално звено Хасково
Област Стара Загора, в която се включват общините: Павел баня, Казанлък, Гурково, Мъглиж и Николаево.

IV. Южен лозарски район "Тракийска низина"

1. Териториално звено Сливен
1.1. Област Сливен, в която се включват общините Нова Загора и Сливен.
1.2. Област Ямбол, в която се включват общините: Болярово, Елхово, Стралджа, Тунджа и Ямбол.
2. Териториално звено Хасково
2.1. Област Стара Загора, в която се включват общините: Братя Даскалови, Гълъбово, Опан, Раднево, Стара Загора и Чирпан.
2.2. Област Кърджали, в която се включват общините: Ардино, Джебел, Кирково, Крумовград, Кърджали, Момчилград и Черноочене.
2.3. Област Хасково, в която се включват общините: Димитровград, Ивайловград, Любимец, Маджарово, Минерални бани, Свиленград, Симеоновград, Стамболово, Тополовград, Харманли и Хасково.
3. Териториално звено Пловдив
3.1. Област Пазарджик, в която се включват общините: Батак, Белово, Брацигово, Велинград, Лесичево, Пазарджик, Панагюрище, Пещера, Ракитово, Септември и Стрелча.
3.2. Област Пловдив, в която се включват общините: Асеновград, Брезово, Калояново, Кричим, Лъки, Марица, Перущица, Пловдив, Първомай, Раковски, "Родопи", Садово, Куклен, Стамболийски и Съединение.
3.3. Област Смолян, в която се включват общините: Баните, Борино, Девин, Доспат, Златоград, Мадан, Неделино, Рудозем, Смолян и Чепеларе.

V. Югозападен лозарски район "Долината на Струма"

1. Териториално звено Благоевград
1.1. Област Благоевград, в която се включват общините: Банско, Белица, Благоевград, Гоце Делчев, Гърмен, Кресна, Петрич, Разлог, Сандански, Сатовча, Симитли, Струмяни, Хаджи Димово и Якоруда.
1.2. Област Кюстендил, в която се включват общините: Бобовдол, Бобошево, Дупница, Кочериново, Кюстендил, Невестино, Рила, Сапарева баня и Трекляно.
1.3. Област Перник, в която се включват общините: Брезник, Земен, Ковачевци, Перник, Радомир и Трън.
1.4. Софийска област, в която се включват общините: Антон, Божурище, Ботевград, Годеч, Горна Малина, Долна баня, Драгоман, Елин Пелин, Етрополе, Златица, Ихтиман, Копривщица, Костенец, Костинброд, Мирково, Пирдоп, Правец, Самоков, Своге, Сливница, Чавдар и Челопеч.
1.5. Област София, в която се включват Столичната община с районите, създадени по реда на Закона за териториалното деление на Столичната община и големите градове.


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти