Logo Неделя, 9 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ В ОБЛАСТТА НА УСТРОЙСТВЕНОТО ПЛАНИРАНЕ И ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ НА ЛИЦА С ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ "АРХИТЕКТ", СЪОТВЕТНО "ИНЖЕНЕР", ПРИДОБИТА В ДЪРЖАВА - ЧЛЕНКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, НА ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО, В ШВЕЙЦАРИЯ И В ТРЕТИ ДЪРЖАВИ

В сила от 25.10.2005 г.
Приета с ПМС № 219 от 17.10.2005 г.

Обн. ДВ. бр.85 от 25 Октомври 2005г., изм. ДВ. бр.89 от 3 Ноември 2006г., изм. ДВ. бр.79 от 6 Октомври 2009г., изм. ДВ. бр.62 от 12 Юли 2013г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С наредбата се определят условията и редът за признаване на правоспособност в областта на устройственото планиране и инвестиционното проектиране на лица с професионална квалификация "архитект", съответно "инженер", придобита в държава - членка на Европейския съюз (ЕС), на Европейското икономическо пространство (ЕИП), в Швейцария и в трети държави.

Чл. 2. Признаването на правоспособност в областта на устройственото планиране и инвестиционното проектиране на лица с професионална квалификация "архитект" или "инженер", придобита в държавите по чл. 1, осигурява достъп до дейности в областта на устройственото планиране и инвестиционното проектиране.


Чл. 3. (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2013 г., в сила от 03.07.2013 г.) Признаването на придобито висше образование в чуждестранни висши училища по специалности, които водят до придобиване на професионална квалификация "архитект" или "инженер", се извършва от министъра на образованието и науката по реда на Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища, приета с Постановление № 168 на Министерския съвет от 2000 г. (ДВ, бр. 69 от 2000 г.).


Чл. 4. (1) Признаването на съответна проектантска правоспособност на лица с професионална квалификация "архитект", съответно "инженер", придобита в държавите по чл. 1, се организира и провежда от Камарата на архитектите, съответно от Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране.
(2) Управителният съвет на Камарата на архитектите, съответно на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, утвърждава с решение вътрешни правила за организация и образци на документи за изпълнението на процедурите по признаването по ал. 1.
(3) Председателите на Камарата на архитектите и на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране утвърждават със заповеди съставите на комисии за подпомагане осъществяването на процедурите по признаването по ал. 1.
(4) Камарите гарантират поверителността на предоставената от кандидата информация. Членовете на комисиите по ал. 3 подписват декларация за неразгласяване на данните, станали им известни при осъществяване на процедурата по наредбата.


Чл. 5. Чуждестранните лица с професионална квалификация "архитект" или "инженер" и с призната съответна проектантска правоспособност по реда на наредбата се ползват със същите права и имат същите задължения както архитектите и инженерите, придобили съответната проектантска правоспособност по реда на Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране (ЗКАИИП), и на актовете, издавани от Камарата на архитектите, съответно от Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране.


Чл. 5а. (Нов - ДВ, бр. 89 от 2006 г.) Граждани на държави - членки на Европейския съюз, и на Европейското икономическо пространство, и граждани на Швейцария с професионална квалификация "архитект", придобита в държава членка, на които е призната правоспособност по реда на наредбата, имат право да използват професионалното звание "архитект" на територията на Република България.


Чл. 5б. (Нов - ДВ, бр. 89 от 2006 г.) (1) Лице с признато по реда на наредбата право да упражнява професията "архитект" може да използва придобитата образователно-квалификационна степен или съкратената форма на тази степен, възприета в държавата членка по произход или на езика на държавата членка, която я е присъдила.
(2) В случаите по ал. 1 Камарата на архитектите може да изиска образователно-квалификационната степен да бъде последвана от името и мястото на учебното заведение или компетентния орган, които са я присъдили.
(3) Когато образователно-квалификационната степен на държавата членка по произход или от която идва лицето съответства на образователно-квалификационна степен, за която се изисква допълнително образование, каквото лицето не е придобило, Камарата на архитектите може да постави условие лицето да използва образователно-квалификационната степен, придобита в държавата членка по произход или от която то идва, в подходяща формулировка.


Чл. 6. (1) Решение за признаване или за отказ за признаване на съответна проектантска правоспособност се взема от управителния съвет на съответната камара в срок 3 месеца от подаването на документите по чл. 14, 18, 19, 21 и 22.
(2) При вземане на решение за признаване на проектантска правоспособност на лицето, което желае признаването, се издават удостоверение и личен печат.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2006 г.) Отказът за признаване на съответна проектантска правоспособност, както и непроизнасянето в срока по ал. 1 подлежат на преразглеждане по реда на чл. 14, ал. 1 ЗКАИИП и на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс съгласно чл. 14, ал. 3 ЗКАИИП.


Чл. 7. Лицата с призната съответна проектантска правоспособност по реда на наредбата се вписват в списъци и регистри, които са публични и се поддържат от Камарата на архитектите, съответно от Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране.


Чл. 8. (1) (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2013 г., в сила от 03.07.2013 г.) Камарите уведомяват Министерството на образованието и науката за измененията в издаваните в Република България удостоверения за съответна проектантска правоспособност.
(2) (Новa - ДВ, бр. 89 от 2006 г.) Камарата на архитектите води и поддържа списък на свидетелства, атестации и други документи, удостоверяващи придобитото звание "архитект", предоставено от компетентен орган на държава членка съгласно съответното законодателство.
(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 89 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2013 г., в сила от 03.07.2013 г.) Министерството на образованието и науката уведомява Европейската комисия и държавите - членки на ЕС, на ЕИП, и Швейцария за всички изменения в дипломите за висше образование на лица с професионална квалификация "архитект", съответно "инженер", издавани в Република България, които дават правоспособност за упражняване на професията "архитект", съответно "инженер" в инвестиционното проектиране, както и за измененията в удостоверенията по ал. 1.

Глава втора.
ПРИЗНАВАНЕ НА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ НА ЛИЦА С ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ "АРХИТЕКТ", ПРИДОБИТА В ДЪРЖАВИ - ЧЛЕНКИ НА ЕС, НА ЕИП, И В ШВЕЙЦАРИЯ (*)

Раздел I.
Условия и ред за признаване на проектантска правоспособност за упражняване на професията "архитект"


Чл. 9. Дипломите, свидетелствата и другите документи, удостоверяващи професионалната квалификация "архитект", се признават в Република България и са основание за признаване на пълна проектантска правоспособност, когато са издадени в държавите - членки на ЕС, на ЕИП, и в Швейцария съгласно приложението или когато отговарят на изискванията на чл. 10, ал. 2 ЗКАИИП.


Чл. 10. (1) Камарата на архитектите може да изисква от компетентните органи на държавата - членка на ЕС, на ЕИП, и Швейцария, от които са издадени документите по чл. 14, допълнителна информация или потвърждение на данни.
(2) В случаите по ал. 1 се удължава срокът по чл. 6, ал. 1, но с не повече от 3 месеца.
(3) В случаите, когато компетентни органи на държавите по ал. 1 изискват допълнителна информация или потвърждение на данни, Камарата на архитектите е длъжна да отговори на исканията в срок 3 месеца.


Чл. 11. Когато Камарата на архитектите узнае за конкретни сериозни факти, настъпили извън територията на Република България преди установяването на заинтересуваното лице, от които могат да произтекат последици за упражняване на дейностите в областта на устройственото планиране и инвестиционното проектиране, тя може да уведоми компетентните органи в държавата членка по произход или по постоянно пребиваване.


Чл. 12. Временното или окончателното отнемане на правото за упражняване на дейности в областта на устройственото планиране и инвестиционното проектиране от компетентния орган на държавата членка, в която то е придобито, автоматично води до отпадане на правото на съответна проектантска правоспособност в Република България.


Чл. 13. При необходимост Камарата на архитектите съдейства на чуждестранното лице за получаване на познания по български език в достатъчна степен, ако това е в интерес на самото лице и на неговите клиенти.


Чл. 14. (1) Лице, което желае да му бъде призната пълна проектантска правоспособност, подава заявление до председателя на управителния съвет на Камарата на архитектите.
(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат:
1. копие от документ за самоличност, съдържащ данни за гражданство на лицето;
2. копие от дипломата за завършено висше образование или документи и доказателства, издадени от компетентна институция, доказващи правоспособност в областта на устройственото планиране и инвестиционното проектиране съгласно националното законодателство на страната по произход или по постоянно пребиваване, когато са придобити съгласно приложението към чл. 9;
3. копие от дипломата за завършено висше образование по специалността "архитектура" и удостоверение за признаването му съгласно чл. 10, т. 4 от наредбата по чл. 3 - в случаите, когато висшето образование по тази специалност е придобито в образователна институция извън посочените в приложението към чл. 9;
4. удостоверение, сертификат или друг документ, който удостоверява, че лицето е упражнявало дейности в областта на устройственото планиране и инвестиционното проектиране в продължение най-малко на 3 последователни години от последните 5 години;
5. удостоверение, издадено от компетентен орган на държавата членка по произход или по постоянно пребиваване, че лицето не е осъждано за престъпление от общ характер, което да е издадено преди не повече от 3 месеца; когато държавата членка по произход или по постоянно пребиваване не издава такова удостоверение, то може да бъде заменено с клетвена, нотариално заверена или друга подобна декларация.
(3) Документите по ал. 2, т. 4 не се изискват от лица, които притежават диплома, свидетелство или други документи съгласно приложението към чл. 9.


Чл. 15. При поискване Камарата на архитектите предоставя информация на чуждестранното лице за законодателството в Република България, включително за нормите за професионална етика.

Раздел II.
Условия и ред за признаване на проектантска правоспособност за проектиране на конкретен обект


Чл. 16. (1) Лице, което желае да му бъде призната пълна проектантска правоспособност за временно предоставяне на услуги за проектиране на конкретен обект, подава заявление до председателя на управителния съвет на Камарата на архитектите.
(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат:
1. копие от документ за самоличност, съдържащ данни за гражданство на лицето;
2. декларация с описание на конкретната услуга в областта на устройственото планиране и инвестиционното проектиране;
3. документи и доказателства, издадени от компетентна институция, доказващи, че лицето притежава необходимата квалификация за осъществяване на исканата услуга в областта на устройственото планиране и инвестиционното проектиране съгласно националното законодателство на страната;
4. диплома, свидетелство или други документи съгласно приложението към чл. 9 или документи за завършено образование и обучение по чл. 10, ал. 2, т. 1 ЗКАИИП.
(3) Документите по ал. 2, т. 3 се представят не по-късно от 12 месеца от тяхното издаване.
(4) При вземане на решение за признаване на проектантска правоспособност за временно предоставяне на услуга на лицето, което желае признаването, се издава удостоверение, което се вписва в отделен регистър.

Глава трета.
ПРИЗНАВАНЕ НА СЪОТВЕТНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ НА ЛИЦА С ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ "ИНЖЕНЕР", ПРИДОБИТА В ДЪРЖАВИ - ЧЛЕНКИ НА ЕС, НА ЕИП, И В ШВЕЙЦАРИЯ


Чл. 17. Признаването на съответна проектантска правоспособност на лица с професионална квалификация "инженер" се извършва по реда на ЗКАИИП и на наредбата. Признаването се удостоверява с документа по чл. 6, ал. 2 и с членство в Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране.


Чл. 18. (1) Лице, което желае да му бъде призната ограничена проектантска правоспособност, подава заявление до областната колегия на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране по адреса на постоянно пребиваване в Република България.
(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат:
1. копие от документ за самоличност, съдържащ данни за гражданството на лицето;
2. копие от дипломата за завършено висше образование и удостоверение за признаването му съгласно чл. 10, т. 4 от наредбата по чл. 3;
3. доказателства за стаж като проектант в Република България или в чужбина - за лицата по чл. 7, ал. 5 ЗКАИИП;
4. удостоверение, издадено от компетентен орган, че лицето не е осъждано за престъпление от общ характер, което да е издадено преди не повече от 3 месеца; когато държавата членка по произход или по постоянно пребиваване не издава такова удостоверение, то може да бъде заменено с клетвена, нотариално заверена или друга подобна декларация.


Чл. 19. (1) Лице, което желае да му бъде призната пълна проектантска правоспособност, подава заявление до председателя на управителния съвет на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране.
(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат:
1. копие от документ за самоличност, съдържащ данни за гражданство на лицето;
2. копие от дипломата за завършено висше образование и удостоверение за признаването му съгласно чл. 10, т. 4 от наредбата по чл. 3;
3. доказателства за стаж като проектант в Република България или в чужбина;
4. удостоверение, издадено от компетентен орган, че лицето не е осъждано за престъпление от общ характер, което да е издадено преди не повече от 3 месеца; когато държавата членка по произход или по постоянно пребиваване не издава такова удостоверение, то може да бъде заменено с клетвена, нотариално заверена или друга подобна декларация;
5. други доказателства за професионални качества и опит - по преценка на кандидата.

Глава четвърта.
ПРИЗНАВАНЕ НА СЪОТВЕТНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ НА ЛИЦА С ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ "АРХИТЕКТ" И "ИНЖЕНЕР", ПРИДОБИТА В ТРЕТИ ДЪРЖАВИ


Чл. 20. (1) Пълна проектантска правоспособност се признава на чуждестранно лице от държава, с която Република България има сключен международен договор за взаимно признаване на дипломи, удостоверения и други доказателства за официална квалификация "архитект", съответно "инженер", при договорените условия и предпоставки.
(2) Пълна проектантска правоспособност може да бъде призната на чуждестранно лице при условията на взаимност, установени за всеки конкретен случай, когато притежава диплома, легализирана по съответния ред, и когато отговаря на изискванията на ЗКАИИП.


Чл. 21. (1) Лице, което желае да му бъде призната ограничена проектантска правоспособност, подава заявление до областната колегия на Камарата на архитектите, съответно на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, по адреса на постоянно пребиваване в Република България.
(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат:
1. копие от документ за самоличност, съдържащ данни за гражданство на лицето;
2. копие от дипломата за завършено висше образование и удостоверение за признаването му съгласно чл. 10, т. 4 от наредбата по чл. 3;
3. доказателства за стаж като проектант в Република България или в чужбина - за лицата по чл. 7, ал. 5 ЗКАИИП;
4. удостоверение, издадено от компетентен орган, че лицето не е осъждано за престъпление от общ характер, което да е издадено преди не повече от 3 месеца; когато държавата членка по произход или по постоянно пребиваване не издава такова удостоверение, то може да бъде заменено с клетвена, нотариално заверена или друга подобна декларация.


Чл. 22. (1) Лице, което желае да му бъде призната пълна проектантска правоспособност, подава заявление до председателя на управителния съвет на Камарата на архитектите, съответно на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране.
(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат:
1. копие от документ за самоличност, съдържащ данни за гражданство на лицето;
2. копие от дипломата за завършено висше образование и удостоверение за признаването му съгласно чл. 10, т. 4 от наредбата по чл. 3;
3. доказателства за стаж като проектант в Република България или в чужбина;
4. удостоверение, издадено от компетентен орган, че лицето не е осъждано за престъпление от общ характер, което да е издадено преди не повече от 3 месеца; когато държавата членка по произход или по постоянно пребиваване не издава такова удостоверение, то може да бъде заменено с клетвена, нотариално заверена или друга подобна декларация;
5. други доказателства за професионални качества и опит - по преценка на кандидата.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на наредбата "трети държави" са държави извън държавите - членки на ЕС, на ЕИП, и Швейцария.


§ 2. (1) Документите по чл. 14, ал. 2, чл. 18, ал. 2, чл. 19, ал. 2 се легализират, превеждат и заверяват в съответствие с разпоредбите на държавата - членка на ЕС, на ЕИП, и Швейцария по произход или по постоянно пребиваване, в която са издадени, а когато няма такива разпоредби - по общия ред за легализациите, преводите и заверките на документите и други книжа.
(2) Документите по чл. 21, ал. 2 и чл. 22, ал. 2 се легализират, превеждат и заверяват в съответствие с разпоредбите на международните договори на Република България с държавата, в която са издадени, а когато няма такива разпоредби - по общия ред за легализациите, преводите и заверките на документите и други книжа.

Заключителни разпоредби


§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник" с изключение на глава втора, която влиза в сила от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз.


§ 4. До влизането в сила на глава втора признаването на съответна проектантска правоспособност въз основа на дипломите, свидетелствата и другите документи, удостоверяващи професионалната квалификация "архитект", се извършва по реда на глава четвърта.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 231 ОТ 25 СЕПТЕМВРИ 2009 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ


(ОБН. - ДВ, БР. 79 ОТ 2009 Г.)

§ 34. Навсякъде в Наредбата за условията и реда за признаване на правоспособност в областта на устройственото планиране и инвестиционното проектиране на лица с професионална квалификация "архитект", съответно "инженер", придобита в държава - членка на Европейския съюз, на Европейското икономическо пространство, в Швейцария и в трети държави, приета с Постановление № 219 на Министерския съвет от 2005 г. (обн., ДВ, бр. 85 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 89 от 2006 г.), думите "министъра на образованието и науката" и "Министерството на образованието и науката" се заменят съответно с "министъра на образованието, младежта и науката" и "Министерството на образованието, младежта и науката".


§ 5. Наредбата се приема на основание чл. 11 ЗКАИИП.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 142 ОТ 8 ЮЛИ 2013 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА


(ОБН. - ДВ, БР. 62 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 03.07.2013 Г.)

§ 58. В Наредбата за условията и реда за признаване на правоспособност в областта на устройственото планиране и инвестиционното проектиране на лица с професионална квалификация "архитект", съответно "инженер", придобита в държава - членка на Европейския съюз, на Европейското икономическо пространство, в Швейцария и в трети държави, приета с Постановление № 219 на Министерския съвет от 2005 г. (обн., ДВ, бр. 85 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 89 от 2006 г. и бр. 79 от 2009 г.), навсякъде думите "образованието, младежта и науката" се заменят с "образованието и науката".
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


§ 91. Постановлението влиза в сила от 3 юли 2013 г.


Приложение към чл. 9, чл. 14, ал. 3 и чл. 16, ал. 2, т. 4

(Изм. - ДВ, бр. 89 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2013 г., в сила от 03.07.2013 г.)

I. Дипломите, свидетелствата и другите документи в областта на архитектурата, които дават на притежателя им достъп до дейности в областта на устройственото планиране и инвестиционното проектиране по силата на придобити права или на действащи национални разпоредби за правоспособност, придобита в държава - членка на ЕС, на ЕИП, и в Швейцария, са:
(1) В Германия:
- дипломите, издавани от висшите училища по изобразително изкуство [(Dipl.-Ing., Architekt HfbK)];
- дипломите, издавани от архитектурния отдел (Architektur/Hochbau) на "Technische Hochschulen", от архитектурния отдел (Architektur/Hochbau) на техническите университети, от архитектурния отдел (Architektur/Hochbau) на университетите, както и от архитектурния отдел (Architektur/Hochbau) на Gesamthochschulen, доколкото тези училища са включени в Gesamthochschulen (Dipl.-Ing. и други последващи наименования на тези дипломи);
- дипломите, издавани от архитектурния отдел (Architektur/Hochbau) на Fachhochschulen, както и от архитектурния отдел (Architektur/Hochbau) на Gesamthochschulen, доколкото тези училища са включени в Gesamthochschulen, придружени, когато образованието е под 4 години, но включва най-малко 3 години, от удостоверение за професионален стаж във Федерална република Германия в продължение на 4 години, издадено от професионалното сдружение в съответствие с член 4, параграф 1, алинея втора от Директива 85/384/ЕИО (Ingenieur grad. и други последващи наименования на тези дипломи);
- удостоверенията (Prufungszeugnisse), издадени преди 1 януари 1973 г. от архитектурния отдел на Ingenieurschulen и от архитектурния отдел на Werkkunstschulen, придружени от документ от компетентните власти, който удостоверява, че заинтересуваното лице е издържало изпит по специалността в съответствие с член 13 от Директива 85/384/ЕИО;
- атестациите, издадени от компетентните органи на Федерална република Германия за признаване еквивалентността на документите за образование, издавани след 8 май 1945 г. от компетентните органи на Германската демократична република.
(2) В Белгия:
- дипломите, издавани от висшите национални училища по архитектура или от висшите институти по архитектура (architecte - architect);
- дипломите, издавани от висшето провинциално училище по архитектура в Хаселт (architect);
- дипломите, издавани от кралските академии по изобразително изкуство (architecte - architect);
- дипломите, издавани от "еcoles Saint-Luc" (architecte - architect);
- университетските дипломи по гражданско строителство, придружени от удостоверение за стаж, което е издадено от професионалното сдружение на архитектите и дава право на притежаване на професионалното звание "архитект" (architecte - architect);
- дипломите по архитектура, издавани от централната или от държавната комисия по архитектура (architecte - architect);
- дипломите за архитект по гражданско строителство и за инженер-архитект, издавани от факултетите по приложни науки в университетите и от Политехническия факултет в Монс (ingenieur-architecte, ingenieur-architect).
(3) В Дания:
- дипломите, издавани от националните училища по архитектура в Копенхаген и Архус (arkitekt);
- удостоверението за вписване, издавано от Комисията на архитектите в съответствие със Закон № 202 от 28 май 1975 г. (registreret arkitekt);
- дипломите, издавани от висшите училища по гражданско строителство (bygningskonstrukor), придружени от атестация на компетентните органи, удостоверяваща, че лицето е положило изпит по специалността в съответствие с член 13 от Директива 85/384/ЕИО.
(4) Във Франция:
- дипломите за дипломиран от правителството архитект, издавани до 1959 г. от Министерството на националното образование, и след тази дата - от Министерството по културните въпроси (architecte DPLG);
- дипломите, издавани от "Ecole speciale d'architecture" (architecte DESA);
- дипломите, издавани след 1955 г. от архитектурния отдел на "Ecole nationale superieure des Arts et Industries de Strasbourg" (бившето "Ecole nationale d'ingenieurs de Strasbourg") (architecte ENSAIS).
(5) В Гърция:
- дипломите за инженер-архитект, издавани от METSOVION POLYTECHNION в Атина, придружени от атестация, която е издадена от Техническата камара на Гърция и дава право на упражняване на дейности в областта на архитектурата;
- дипломите за инженер-архитект, издавани от ARISTOTELION PANEPISTIMION в Солун, придружени от атестация, която е издадена от Техническата камара на Гърция и дава право на упражняване на дейности в областта на архитектурата;
- дипломите за инженер - инженер по гражданско строителство, издавани от METSOVION POLYTECHNION в Атина, придружени от атестация, която е издадена от Техническата камара на Гърция и дава право на упражняване на дейности в областта на архитектурата;
- дипломите за инженер - инженер по гражданско строителство, издавани от ARISTOTELION PANEPISTIMION в Солун, придружени от атестация, която е издадена от Техническата камара на Гърция и дава право на упражняване на дейности в областта на архитектурата;
- дипломите за инженер - инженер по гражданско строителство, издавани от PANEPISTIMION THRAKIS, придружени от атестация, която е издадена от Техническата камара на Гърция и дава право на упражняване на дейности в областта на архитектурата;
- дипломите за инженер - инженер по гражданско строителство, издавани от PANEPISTIMION PATRON, придружени от атестация, която е издадена от Техническата камара на Гърция и дава право на упражняване на дейности в областта на архитектурата.
(6) В Ирландия:
- степента "Bachelor of Architecture", присвоена от "National University of Ireland" (B Arch. (NUI) на завършилите архитектура в "University College" в Дъблин;
- университетската диплома по архитектура, издавана от "College of Technology", Bolton Street, Dublin (Dipl. Arch.);
- удостоверението за асоцииран член на "Royal Institute of Architects of Ireland" (ARIAI);
- удостоверението за член на "Royal Institute of Architects of Ireland" (MRIAI).
(7) В Италия:
- дипломите за "laurea in architettura", издавани от университетите, политехническите институти и висшите институти по архитектура във Венеция и Реджо Калабрия, придружени от диплома, която дава право на независимо упражняване на професията архитект, издавана от министъра на общественото образование, след като кандидатът е положил успешно държавен изпит за независимо упражняване на професията архитект пред компетентна комисия (dott. Architetto);
- дипломите за "laurea in ingegneria" в областта на строителството ("sezione costruzione civile"), издавани от университетите и политехническите институти, придружени от диплома, която дава право на независимо упражняване на професията архитект, издавана от министъра на общественото образование, след като кандидатът е положил успешно държавен изпит за независимо упражняване на професията архитект пред компетентна комисия (dott. Ing. Architetto или dott. Ing. in ingegneria civile).
(8) В Холандия:
- атестацията, удостоверяваща успешното полагане на изпит за лиценз по архитектура, издавана от архитектурните отдели на висшите технически училища в Делфт или в Айндховен (bouwkundig ingenieur);
- дипломите, издавани от утвърдените от държавата академии по архитектура (architect);
- дипломите, издавани до 1971 г. от бившите висши учебни заведения по архитектура (Hoger Bouwkunstonderricht) (architect НBO);
- дипломите, издавани до 1970 г. от бившите висши учебни заведения по архитектура (Voortgezet Bouwkunstonderricht) (architect VBO);
- атестацията, удостоверяваща успешното полагане на изпит, проведен от Съвета на архитектите на "Bond van Nederlandse Architecten" (Съюз на холандските архитекти, BNA) (achitect);
- дипломата от "Stichting Instituut voor Architectuur" (Фондация "Институт по архитектура") (IVA), издавана след завършване на курса, организиран от тази фондация, с продължителност най-малко 4 години (architect), придружена от атестация на компетентните органи, удостоверяваща, че заинтересуваното лице е положило изпит по специалността в съответствие с член 13 от Директива 85/384/ЕИО;
- атестация от компетентните органи, която удостоверява, че преди датата на влизане в сила на настоящата директива заинтересуваното лице е положило изпит за "Kandidaat in de bouwkunde", проведен от Висшето техническо училище в Делфт или в Айндховен, и че в продължение на период не по-малък от 5 години, непосредствено предшестващ посочената дата, е упражнявало дейности на архитект, чието естество и значение гарантират, че според утвърдените в Холандия критерии то е достатъчно компетентно да упражнява тези дейности (architect);
- атестация от компетентните органи, която се издава единствено на лицата, навършили 40 години преди датата на влизане в сила на настоящата директива, и която удостоверява, че в продължение на период не по-малък от 5 години, непосредствено предшестващи посочената дата, заинтересуваното лице е упражнявало дейности на архитект, чието естество и значение гарантират, че според утвърдените в Холандия критерии то е достатъчно компетентно да упражнява тези функции (architect).
Посочените в седмо и осмо тире атестации не се признават, считано от датата на влизане в сила на законите и правилниците за достъп до дейностите на архитект и тяхното упражняване под професионалното звание архитект в Холандия, доколкото по силата на посочените разпоредби тези атестации не дават достъп до тези дейности под посоченото професионално звание.
(9) Във Великобритания:
- званията, присвоявани след полагането на изпит във:
- Royal Institute of British Architects;
- училищата по архитектура във:
- университетите;
- висшите политехнически колежи;
- колежите;
- академиите (частните колежи);
- колежите по технология и изобразител-
ни изкуства, които към момента на приемането на Директива 85/384/ЕИО са били или са признати от Architects Registration Council във Великобритания с оглед вписване в списъка на професията (Architect);
- свидетелство, което удостоверява, че неговият титуляр е придобил право да носи професионалното звание архитект по силата на раздел 6 (1) "а", 6 (1) "b" или 6 (1) "d" от Architects Registration Act от 1931 г. (Architect);
- свидетелство, което удостоверява, че неговият титуляр е придобил право да носи професионалното звание архитект по силата на раздел 2 от Architects Registration Act от 1938 г. (Architect).
(10) В Австрия:
- дипломите, които се издават от техническите университети във Виена и Грац и от Университета в Инсбрук, Факултета за строителство ("Bauingenieurwesen") и архитектура ("Architektur"), в областта на архитектурата, строителната техника ("Bauingenieurwesen"), строителството ("Hochbau") и "Wirtschaftsingenieurwesen - Bauwesen";
- дипломите, които се издават от Университета по "Bodenkultur" в областта на "Kulturtechnik und Wasserwirtschaft";
- дипломите, които се издават от Колежа по приложни изкуства във Виена по архитектурни дисциплини;
- дипломите, които се издават от Академията по изящни изкуства във Виена по архитектурни дисциплини;
- дипломите на сертифицираните инженери (Ing.), които се издават от висшите технически колежи или от техническите колежи по строителство, плюс лиценз за "Baumeister", който удостоверява минимум 6-годишен професионален опит в Австрия, признат с изпит;
- дипломите, които се издават от Университетския колеж по художествено и промишлено обучение в Линц, по архитектурните дисциплини;
- удостоверенията за квалификация за строителни инженери или инженерни консултанти в областта на строителството ("Hochbau", "Bauwesen", "Wirtschaftsingenieurwesen - Bauwesen", "Kulturtechnik und Wasserwirtschaft") по Закона за строителните техници (Ziviltechnikergesetz, BGB1. Nr. 156/1994).
(11) (изм. - ДВ, бр. 79 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2013 г., в сила от 03.07.2013 г.) В Испания:
- официалната квалификация на архитект (titulo oficial de arquitecto), присъдена от Министерството на образованието и науката или от университетите.
(12) В Португалия:
- дипломата "diploma do curso especial de arquitectura", издадена от институтите по изящни изкуства в Лисабон и Порто;
- дипломата на архитект "diploma de arquitecto", издадена от институтите по изящни изкуства в Лисабон и Порто;
- дипломата "diploma do curso de arquitectura", издадена от институтите по изящни изкуства в Лисабон и Порто;
- дипломата "diploma de licenciatura em arquitectura", издадена от Института по изящни изкуства в Лисабон;
- дипломата "carta de curso de licenciatura em arquitectura", издадена от Техническия университет в Лисабон и от Университета в Порто;
- университетската диплома по строително инженерство, издадена от Висшия технически институт към Техническия университет в Лисабон (Licenciatura em engeharia civil);
- университетската диплома по строително инженерство, издадена от Инженерния факултет (Engenharia) към Университета в Опорто (Licenciatura em engenharia civil);
- университетската диплома по строително инженерство, издадена от Научно-техническия факултет към Университета в Коимбра (Licenciatura em engenharia civil);
- университетската диплома по строително инженерство (производство), издадена от Университета в Минхо (Licenciatura em engenharia civil (producaо).
(13) В Исландия:
- дипломите, сертификатите и други степени, присъдени в друга държава, за която се отнася Директива 85/384/ЕИО, включени в настоящия член, придружени от сертификат за завършено практическо обучение, издадени от компетентните власти.
(14) Във Финландия:
- дипломите, които се издават от факултетите по архитектура на техническите университети и университета Оулу (arkkitehti-arkitekt);
- дипломите, които се издават от техническите институти (rakennusarkkitehti - byggnadsarkitekt).
(15) В Норвегия:
- дипломите (sivilarkitekt), които се издават от Норвежкия технически институт към Университета в Трондхайм, Колежа по архитектура в Осло и Колежа по архитектура в Берген;
- удостоверения за членство в Norske Arkitekters Landsforbund (NAL), ако съответните лица са завършили образованието си в държава, за която се отнася Директива 85/384/ЕИО.
(16) В Швеция:
- дипломите, издадени от Факултета по архитектура към Кралския технически институт, Техническия институт в Калмерпс и Техническия институт към Университета в Лунд (arkitekt, университетска диплома по архитектура);
- сертификатите за членство в "Svenska Arkitekters Riksforbund" (SAR), ако съответните лица са завършили образованието си в държава, за която се отнася Директива 85/384/ЕИО.
(17) В Лихтенщайн:
- дипломите на Техническия колеж (Нohere Technische Lehranstalt: Architekt HTL).
(18) В Швейцария:
- дипломите, издадени от федералните технически институти (Eidgenoassische Technische Hochschulen, Ecoles polytechniques federales, Politecnici federali: dipl. Arch. ETH, arch.dipl. EPF, arch.dipl. PF);
- дипломите, издадени от Факултета по архитектура към Женевския университет (Ecole d'architecture de l'Universite de Geneve: architecte diplome EAUG);
- дипломите на техническите колежи (Hohere Technische Lehranstalen, Ecoles techniques superieures, Scuole tecniche superiori: Architekt HTL, architecte ETS, architetto STSD) плюс сертификат за 4-годишен професионален опит в Швейцария;
- сертификатите на Stiftung der Schweizerischen Register der Ingenieur, der Architekten und der Techniker/Fondation des registres suisses des ingenieurs, des architectes et des techniciens/Fondazione dei registri svizzeri degli ingegneri, degli asrchitetti e dei tecnici (REG)q "Architekt REG A", "architecte REG A", "architetto REG A";
- сертификатите на "Sdtriftung der Schweizerischen Register der Ingenieure, der Architekten und der Techniker/Fondation des registres suisse des ingenieurs, des architectes et des techniciens/Fondazione dei registri svizzeri degli ingegneri, degli architetti e dei tecnici" (REG) "Architekt REG B", "architecte REG B", "architeto REG B", плюс сертификат за 4-годишен професионален опит в Швейцария.
(19) В Чешката република:
дипломите, издавани от факултетите на "Ceske vysoke uceni technicke" (Чешкия технически университет в Прага):
- "Vysoka skola architektury a pozemniho stavitelstvi" (Факултет по архитектура и сградостроителство) (до 1951 г.);
- "Fakulta architektury a pozemniho stavitelstvi" (Факултет по архитектура и сградостроителство) (от 1951 до 1960 г.);
- "Fakulta stavebni" (Факултет по гражданско строителство) (след 1960 г.) по специалностите: сградостроителство и конструкции, сградостроителство, строителство и архитектура, архитектура (включително градоустройство и поземлено планиране), гражданско строителство и строителство за промишлено и селскостопанско производство, или по учебната програма по гражданско строителство - специалност сградостроителство и архитектура;
- "Fakulta architektury" (Факултет по архитектура) (след 1976 г.) по специалностите: архитектура, градоустройство и поземлено планиране, или по учебната програма: архитектура и градоустройство по следните специалности: архитектура, теория на архитектурния дизайн, градоустройство и поземлено планиране, история на архитектурата и реконструкция на исторически паметници или архитектура и сградостроителство;
- дипломите, издавани от "Vysoka skola technicka Dr. Edvarda Benese" (до 1951 г.) по специалността архитектура и строителство;
- дипломите, издавани от "Vysoka skola stavitelstvi v Brne" (от 1951 до 1956 г.) по специалността архитектура и строителство;
- дипломите, издавани от "Vysokae uceni technicke v Brne", от "Fakulta architektury" (Факултет по архитектура) (след 1956 г.) по специалността архитектура и градоустройство, или от "Fakulta stavebni" (факултет по гражданско строителство) (след 1956 г.) по специалността строителство;
- дипломите, издавани от "Vysoka skola banska - Technicka univerzita Ostrava", "Fakulta stavebni" (Факултет по гражданско строителство) (след 1997 г.) по специалността конструкции и архитектура или по специалността гражданско строителство;
- дипломите, издавани от "Technicka univerzita v Liberci", "Fakulta architektury" (Факултет по архитектура) (след 1994 г.) по учебната програма по архитектура и градоустройство - специалност архитектура;
- дипломите, издавани от "Akademie vytvarnych umeni v Praze" по учебната програма по изобразително изкуство - специалност архитектурен дизайн;
- дипломите, издавани от "Vysokaskola umelecko-prumyslova v Praze" по програмата по изобразително изкуство - специалност архитектура;
- удостоверението за лиценз, издавано от "Ceska komora architektu" без определяне на специалността или по специалността сградостроителство.
(20) В Естония:
- diplom arhitektuuri erialal, valjastatud Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuri teaduskonna poolt alates 1996 aastast (диплома по архитектура, издавана от Факултета по архитектура на Естонската академия по изкуствата след 1996 г.), valjastatud Tallinna Kunstiulikooli poolt 1989 - 1995 aastal (издавана от Талинския университет по изкуствата през периода 1989 - 1995 г.), valjastatud Eesti NSV Riikliku Kunstiinstituudi poolt 1951 - 1988 (издавана от Държавния институт по изкуствата на Естонската ССР през периода 1951 - 1988 г.).
(21) В Кипър:
Bebaiwsh Eggrajhz sto Mhtrwo Arcitektonwn pou ekdidetai apo to Episthmoniko kai Tecniko Epimelhthrio Kuprou (удостоверение за вписване в регистъра на архитектите, издавано от Научно-техническата камара на Кипър (ЕТЕК).
(22) В Латвия:
- "arhitekta diploms" ko izsniegusi Latvijas Valsts Universitates Inzenierceltniecibas fakultates Arhitekturas nodala lidz 1958. gadam, Rigas Politehniska Instituta Celtniecibas fakultates Arhitekturas nodala no 1958 gada lidz 1991. gadam, Rigаs Tehniskas Universitates Arhitekturas fakultate kops 1991. gada, un "Arhitekta prakses sertifikats" ka izsniedz Latvijas Arhitektu savieniba;
("диплома за архитект", издавана от отдела по архитектура към Факултета по гражданско строителство на Латвийския държавен университет до 1958 г., отдела по архитектура към Факултета по гражданско строителство на Политехническия институт в Рига през периода 1958 - 1991 г., Факултета по архитектура на Техническия университет в Рига след 1991 г. и удостоверение за вписване на Асоциацията на архитектите в Латвия).
(23) В Литва:
- дипломите за инженер-архитект/архитект, издавани от Kauno politechnikos institutas до 1969 г. (inzinierius architektas/architektas);
- дипломите за архитект/бакалавър по архитектура/магистър по архитектура, издавани от Vilnius inzinerinis statybos institutas до 1990 г., Vilniaus technikos universitetas до 1996 г. и Vilnius Gedimino technikos universitetas след 1996 г. (architektas/architekturos bakalauras/architekturos magistras);
- дипломите за специалисти, завършили курса по архитектура/бакалавър по архитектура/магистър по архитектура, издавани от LTSR Valstybinis dailes institutas до 1990 г., Vilniaus dailes akademija след 1990 г. (architekturos kursas/architekturos bakalauras/architekturos magistras);
- дипломите за бакалавър по архитектура/магистър по архитектура, издавани от Kauno technologijos universitetas след 1997 г. (architekturos bakalauras/architekturos magistras);
всички дипломи са придружени от удостоверение, издавано от Атестационната комисия, което дава правото за упражняване на дейности в областта на архитектурата (сертифициран архитект - Atestuotas architektas).
(24) В Унгария:
- дипломата "okleveles epiteszmernok" (диплома по архитектура, магистър на науките по архитектура), издавана от университетите;
- дипломата "okleveles epitesz tervezo muvesz" (диплома за магистър на науките по архитектура и гражданско строителство), издавана от университетите.
(25) В Малта:
- Perit: Lawrja ta' Perit, издавана от "Universita'ta' Malta, която дава правомощия за вписване като Perit.
(26) В Полша:
дипломите, издавани от факултетите по архитектура на:
- Варшавския технологичен университет, Факултета по архитектура във Варшава (Politechnika Warszawska, Wydzial Architektury), който дава професионалното звание архитект: inzynier architekt, magister nauk technicznych; inzynier architekt; inzyniera magistra architektury; magistra inzyniera architektury; magistra inzyniera architekta; magister inzynier architekt
(от 1945 до 1948 г., звание: inzynier architekt, magister nauk technicznych; от 1951 до 1956 г., звание: inzynier architekt; от 1954 до 1957 г., втора степен, звание: inzyniera magistra architektury; от 1957 до 1959 г., звание: inzyniera magistra architektury; от 1959 до 1964 г., звание: magistra inzyniera architektury; от 1964 до 1982 г., звание: magistra inzyniera architekta; от 1983 до 1990 г., звание: magister inzynier architekt; след 1991 г., звание: magistra inzyniera architekta);
- Краковския технологичен университет, Факултета по архитектура в Краков (Politechnika Krakowska, Wydzial Architektury), който дава професионалното звание архитект: magister inzynier architekt
(от 1945 до 1953 г. Университет по минно дело и металургия, Политехнически факултет по архитектура - Akademia Gorniczo-Hutnicza, Politechniczny Wydzial Architektury);
- Вроцлавския технологичен университет, Факултета по архитектура във Вроцлав (Politechnika Wroclawska, Wydzial Architektury), който дава професионалното звание архитект: inzynier architekt, magister nauk technicznych; magister inzynier architektury; magister inzynier architekt
(от 1949 до 1964 г. звание: inzynier architekt, magister nauk technicznych; от 1956 до 1964 г., звание: magister inzynier architektury; след 1964 г., звание: magister inzynier architekt);
- Силезкия технологичен университет, Факултета по архитектура в Гливице (Politechnika Slaska, Wydzial Architektury), който дава професионалното звание архитект: inzynier architekt; magister inzynier architekt
(от 1945 до 1955 г. Факултет по инженерство и строителство - Wydzial Inzynieryjno-Budowlany, звание: inzynier architekt; от 1961 до 1969 г., Факултет по промишлено строителство и общо машиностроене - Wydzial Budownictwa Przemysіowego i Ogolnego, звание: magister inzynier architekt; от 1969 до 1976 г., Факултет по гражданско строителство и архитектура - Wydzial Budownictwa i Architektury, звание: magister inzynier architekt; след 1977 г., Факултет по архитектура - Wydzial Architektury, звание: magister inzynier architekt, и след 1995 г., звание: inzynier architekt);
- Познанския технологичен университет, Факултета по архитектура в Познан (Politechnika Poznanka, Wydzial Architektury), който дава професионалното звание архитект: inzynier architektury; inzynier architekt; magister inzynier architekt
(от 1945 до 1955 г. Инженерно училище, Факултет по архитектура - Szkola Inzynierska, Wydzial Architektury, звание: inzynier architektury; след 1978 г., звание: magister inzynier architekt, и след 1999 г., звание: inzynier architekt);
- Гданския технически университет, Факултета по архитектура в Гданск (Politechnika Gdanska, Wydzial Architektury), който дава професионалното звание архитект: magister inzynier architekt
(от 1945 до 1969 г. Факултет по архитектура - Wydzial Architektury, от 1969 до 1971 г., Факултет по гражданско строителство и архитектура - Wydzial Budownictwa i Architektury, от 1971 до 1981 г. Институт по архитектура и градоустройство - Instytut Architektury i Urbanistyki, след 1981 г., Факултет по архитектура - Wydzial Architektury);
- Бялистокския технически университет, Факултета по архитектура в Бялисток (Politechnika Bialostocka, Wydzial Architektury), който дава професионалното звание архитект: magister inzynier architekt
(от 1975 до 1989 г. Институт по архитектура - Instytut Architektury);
- Техническия университет в Lodz, Факултета по гражданско строителство, архитектура и влияние на околната среда върху конструктивните елементи и съоръженията в Lpdz (Politechnika Lodzka, Wydzial Budownictwa, Architektury i Inzynierii Srodowiska), който дава професионалното звание архитект: inzynier architekt; magister inzynier architekt
(от 1973 до 1993 г. Факултет по гражданско строителство и архитектура - Wydzial Budownictwa i Architektury, и след 1992 г. Факултет по гражданско строителство, архитектура и влияние на околната среда върху конструктивните елементи и съоръженията - Wydzial Budownictwa, Architektury i Inzynierii Srodowiska; звание: от 1973 до 1978 г., звание: inzynier architekt, след 1978 г., звание: magister inzynier architekt);
- Техническия университет в Szczecin, Факултета по гражданско строителство и архитектура в Szczecin (Politechnika Szczecinska, Wydzial Budownictwa i Architektury), който дава професионално звание архитект: inzynier architekt; magister inzynier architekt
(от 1948 до 1954 г. Висше инженерно училище, Факултет по архитектура - Wyzsza Szkola Inzynierska, Wydzial Architektury, звание: inzynier architekt, след 1970 г., звание: magister inzynier architekt, и след 1998 г., звание: inzynier architekt);
всички дипломи са придружени от удостоверение за членство, издавано от съответната регионална камара на архитектите в Полша, което дава правото за упражняване на дейности в областта на архитектурата в Полша.
(27) В Словения:
- "univerzitetni diplomirani inzenir arhitekture/ univerzitetna diplomirana inzenirka arhitekture" (университетска диплома по архитектура), издавана от Факултета по архитектура и придружена от удостоверение, издавано от утвърден от държавата компетентен орган в областта на архитектурата, което дава правото за упражняване на дейности в областта на архитектурата;
- университетската диплома, издавана от техническите факултети, която дава званието "univerzitetni diplomirani inzenir (univ.dipl.inz.)/ univerzitetna diplomirana inzenirka", придружена от удостоверение, издавано от утвърден от държавата компетентен орган в областта на архитектурата, което дава правото за упражняване на дейности в областта на архитектурата.
(28) В Словакия:
- дипломата по специалността "архитектура и сградостроителство" ("architektura a pozemne stavitel'stvo"), издавана от Словашкия технически университет (Slovenska vysoka skola technicka) в Братислава през периода 1950 - 1952 г. (звание: Ing.);
- дипломата по специалността "архитектура" ("architektura"), издавана от Факултета по архитектура и сградостроителство на Словашкия технически университет (Fakulta architektury a pozemnehostavitel'stva, Slovenska vysoka skola technicka) в Братислава през периода 1952 - 1960 г. (звание: Ing. arch.);
- дипломата по специалността "сградостроителство" ("pozemne stavitel'stvo"), издавана от Факултета по архитектура и сградостроителство на Словашкия технически университет (Fakulta architektury a pozemneho stavitel'stva, Slovenska vysoka skola technicka) в Братислава през периода 1952 - 1960 г. (звание: Ing.);
- дипломата по специалността "архитектура" ("architektura"), издавана от Факултета по гражданско строителство на Словашкия технически университет (Stavebna fakulta, Slovenska vysoka skola technicka) в Братислава през периода 1961 - 1976 г. (звание: Ing. arch.);
- дипломата по специалността "сградостроителство" ("pozemne stavby"), издавана от Факултета по гражданско строителство на Словашкия технически университет (Stavebna fakulta, Slovenska vysoka skola technicka) в Братислава през периода 1961 - 1976 г. (звание: Ing.);
- дипломата по специалността "архитектура" ("architektura"), издавана от Факултета по архитектура на Словашкия технически университет (Fakulta architektury, Slovenska vysoka skola technicka) в Братислава след 1977 г. (звание: Ing. arch.);
- дипломата по специалността "градоустройство" ("urbanizmus"), издавана от Факултета по архитектура на Словашкия технически университет (Fakulta architektury, Slovenska vysoka skola technicka) в Братислава след 1977 г. (звание: Ing. arch.);
- дипломата по специалността "сградостроителство" ("pozemne stavby"), издавана от Факултета по гражданско строителство на Словашкия технически университет (Stavebna fakulta, Slovenska technicka univerzita) в Братислава през периода 1977 - 1997 г. (звание: Ing.);
- дипломата по специалността "архитектура и сградостроителство" ("architektura a pozemne stavby"), издавана от Факултета по гражданско строителство на Словашкия технически университет (Stavebna fakulta, Slovenska technicka univerzita) в Братислава след 1998 г. (звание: Ing.);
- дипломата по специалността "сградостроителство - специализация: архитектура" ("pozemne stavby - specializacia: architektura"), издавана от Факултета по гражданско строителство на Словашкия технически университет (Stavebna fakulta, Slovenska technicka univerzita) в Братислава през периода 2000 - 2001 г. (звание: Ing.);
- дипломата по специалността "сградостроителство и архитектура" ("pozemne stavby a architektura"), издавана от Факултета по гражданско строителство на Словашкия технически университет (Stavebna fakulta - Slovenska technicka univerzita) в Братислава след 2001 г. (звание: Ing.);
- дипломата по специалността "архитектура" ("architektura"), издавана от Академията по изобразително изкуство и дизайн (Vysoka skola vytvarnych umeni) в Братислава след 1969 г. (звание: Akad. arch. до 1990 г.; Mgr. през периода 1990 - 1992 г.; Mgr. arch. през периода 1992 - 1996 г.; Mgr. art. след 1997 г.);
- дипломата по специалността "сградостроителство" ("pozemne stavitel'stvo"), издавана от Факултета по гражданско строителство на техническия университет (Stavebna fakulta, Technicka univerzita) в Кошице през периода 1981 - 1991 г. (звание: Ing.);
всички придружени от:
- сертификат за оторизация, издаден от Словашката камара на архитектите (Slovenska komora architektov) в Братислава без посочване на специализация или със специализация в областта на сградостроителството ("pozemne stavby") или градоустройството ("uzemne planovanie");
- сертификат за оторизация, издаден от Словашката камара на инженерите (Slovenska komora stavebnych inzinierov) в Братислава в областта на сградостроителството ("pozemne stavby").

II. Дипломите, свидетелствата и другите документи в областта на архитектурата, които дават на притежателя им достъп до дейности в областта на устройственото планиране и инвестиционното проектиране по силата на придобити права или на действащи национални разпоредби, придобити в бившата Чехословакия преди 1 януари 1993 г., в бившата Югославия преди 25 юни 1991 г. и в бившия Съветски съюз преди датите, посочени в тази точка от приложението, са:
1. Ако се отнася за граждани на държави членки, чиито дипломи, удостоверения и други свидетелства за официални квалификации в областта на архитектурата са били издадени от или обучението на които е започнало в бившата Чехословакия преди 1 януари 1993 г., България признава тези дипломи, удостоверения и други свидетелства за официални квалификации в областта на архитектурата, ако органите на Чешката република потвърдят, че тези квалификации имат на нейната територия същата валидност, както чешките квалификации за архитектура, изброени в член 11, що се отнася до предприемане и упражняване на дейностите, цитирани в член 1, под условие на спазване на член 23 от Директива 85/384/ЕИО. Това потвърждение трябва да бъде придружено от удостоверение, издадено от същите органи, в което се посочва, че тези граждани на държавата членка са били действително и законно заети с дейности в областта на архитектурата на територията на Чешката република в продължение най-малко на 3 последователни години през време на петте години, предшестващи датата на издаване на удостоверението.
2. Ако се отнася за граждани на държави членки, чиито дипломи, удостоверения и други свидетелства за официални квалификации в областта на архитектурата са били издадени от или обучението на които е започнало в бившия Съветски съюз преди 20 август 1991 г., България признава тези дипломи, удостоверения и други свидетелства за официални квалификации в областта на архитектурата, ако органите на Естония потвърдят, че тези квалификации имат на нейната територия същата валидност, както естонските квалификации за архитектура, изброени в член 11, що се отнася до предприемане и упражняване на дейностите, цитирани в член 1, под условие на спазване на член 23 от Директива 85/384/ЕИО. Това потвърждение трябва да бъде придружено от удостоверение, издадено от същите органи, в което се посочва, че тези граждани на държавата членка са били действително и законно заети с дейности в областта на архитектурата на територията на Естония в продължение най-малко на 3 последователни години през време на петте години, предшестващи датата на издаване на удостоверението.
3. Ако се отнася за граждани на държави членки, чиито дипломи, удостоверения и други свидетелства за официални квалификации в областта на архитектурата са били издадени от или обучението на които е започнало в бившия Съветски съюз преди 21 август 1991 г., България признава тези дипломи, удостоверения и други свидетелства за официални квалификации в областта на архитектурата, ако органите на Латвия потвърдят, че тези квалификации имат на нейната територия същата валидност, както латвийските квалификации за архитектура, изброени в член 11, що се отнася до предприемане и упражняване на дейностите, цитирани в член 1, под условие на спазване на член 23 от Директива 85/384/ЕИО. Това потвърждение трябва да бъде придружено от удостоверение, издадено от същите органи, в което се посочва, че тези граждани на държавата членка са били действително и законно заети с дейности в областта на архитектурата на територията на Латвия в продължение най-малко на 3 последователни години през време на петте години, предшестващи датата на издаване на удостоверението.
4. Ако се отнася за граждани на държави членки, чиито дипломи, удостоверения и други свидетелства за официални квалификации в областта на архитектурата са били издадени от или обучението на които е започнало в бившия Съветски съюз преди 11 март 1990 г., България признава тези дипломи, удостоверения и други свидетелства за официални квалификации в областта на архитектурата, ако органите на Литва потвърдят, че тези квалификации имат на нейната територия същата валидност, както литовските квалификации за архитектура, изброени в член 11, що се отнася до предприемане и упражняване на дейностите, цитирани в член 1, под условие на спазване на член 23 от Директива 85/384/ЕИО. Това потвърждение трябва да бъде придружено от удостоверение, издадено от същите органи, в което се посочва, че тези граждани на държавата членка са били действително и законно заети с дейности в областта на архитектурата на територията на Литва в продължение най-малко на 3 последователни години през време на петте години, предшестващи датата на издаване на удостоверението.
5. Ако се отнася за граждани на държави членки, чиито дипломи, удостоверения и други свидетелства за официални квалификации в областта на архитектурата са били издадени от или обучението на които е започнало в бившата Чехословакия преди 1 януари 1993 г., България признава тези дипломи, удостоверения и други свидетелства за официални квалификации в областта на архитектурата, ако органите на Словакия потвърдят, че тези квалификации имат на нейната територия същата валидност, както словашките квалификации за архитектура, изброени в член 11, що се отнася до предприемане и упражняване на дейностите, цитирани в член 1, под условие на спазване на член 23 от Директива 85/384/ЕИО. Това потвърждение трябва да бъде придружено от удостоверение, издадено от същите органи, в което се посочва, че тези граждани на държавата членка са били действително и законно заети с дейности в областта на архитектурата на територията на Словакия в продължение най-малко на 3 последователни години през време на петте години, предшестващи датата на издаване на удостоверението.
6. Ако се отнася за граждани на държави членки, чиито дипломи, удостоверения и други свидетелства за официални квалификации в областта на архитектурата са били издадени от или обучението на които е започнало в бившата Югославия преди 25 юни 1991 г., България признава тези дипломи, удостоверения и други свидетелства за официални квалификации в областта на архитектурата, ако органите на Словения потвърдят, че тези квалификации имат на нейната територия същата валидност, както словенските квалификации за архитектура, изброени в член 11, що се отнася до предприемане и упражняване на дейностите, цитирани в член 1, под условие на спазване на член 23 от Директива 85/384/ЕИО. Това потвърждение трябва да бъде придружено от удостоверение, издадено от същите органи, в което се посочва, че тези граждани на държавата членка са били действително и законно заети с дейности в областта на архитектурата на територията на Словения в продължение най-малко на 3 последователни години през време на петте години, предшестващи датата на издаване на удостоверението.

III. Дипломите, свидетелствата и другите документи в областта на архитектурата, които дават на притежателя им достъп до дейности в областта на устройственото планиране и инвестиционното проектиране по силата на придобити права или на действащи национални разпоредби за правоспособност, придобити в Румъния, са:
Universitatea de Arhitectura si Urbanism "Ion Mincu" Bucuresti (Университет по архитектура и урбанизация "Ion Mincu" Букурещ):
- 1953 - 1966 Institutul de Arhitectura "Ion Mincu" Bucuresti (Институт по архитектура "Ion Mincu" Букурещ), Arhitect (Architect);
- 1967 - 1974 Institutul de Arhitectura "Ion Mincu" Bucuresti (Институт по архитектура "Ion Mincu" Букурещ), Diploma de Arhitect, Specialitatea Arhitectura (Диплома за архитект, специализация архитект);
- 1975 - 1977 Institutul de Arhitectura "Ion Mincu" Bucuresti, Facultatea de Arhitectura (Институт по архитектура "Ion Mincu" Букурещ, Факултет по архитектура), Diplomaг de Arhitect, Specializarea Arhitectura (Диплома за архитект, специализация архитект);
- 1978 - 1991 Institutul de Arhitectura "Ion Mincu" Bucuresti, Facultatea de Arhitectura si Sistematizare (Институт по архитектура "Ion Mincu" Букурещ, Факултет по архитектура и систематизация), Diploma de Arhitect, Specializarea Arhitectura si Sistematizare (Диплома за архитект, специализация архитектура и систематизация);
- 1992 - 1993 Institutul de Arhitectura "Ion Mincu" Bucuresti, Facultatea de Arhitectura si Urbanism (Институт по архитектура "Ion Mincu" Букурещ, Факултет по архитектура и урбанизация), Diploma de Arhitect, specializarea Arhitectura si Urbanism (Диплома за архитект, специализация архитектура и урбанизация);
- 1994 - 1997 Institutul de Arhitectura "Ion Mincu" Bucuresti, Facultatea de Arhitectura si Urbanism (Институт по архитектура "Ion Mincu" Букурещ, Факултет по архитектура и урбанизация), Diploma de Licenta, profilul Arhitectura, specializarea Arhitectura (Диплома за Licenta, област на следване архитектура, специализация архитектура);
- 1998 - 1999 Institutul de Arhitectura "Ion Mincu" Bucuresti, Facultatea de Arhitectura (Институт по архитектура "Ion Mincu" Букурещ, Факултет по архитектура), Diploma de Licenta, profilul Arhitectura, specializarea Arhitectura (Диплома за Licenta, област на следване архитектура, специализация архитектура);
- от 2000 Universitatea de Arhitectura si Urbanism "Ion Mincu" Bucuresti, Facultatea de Arhitectura (Университет по архитектура и урбанизация "Ion Mincu" Букурещ, Факултет по архитектура), Diploma de Arhitect, profilul Arhitectura, specializarea Arhitectura (Диплома за архитект, област на следване архитектура, специализация архитектура);
Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca (Технически университет Cluj-Napoca):
- 1990 - 1992 Institutul Politehnic din Cluj-Napoca, Facultatea de Constructii (Политехнически институт Cluj-Napoca, Факултет по инженерство), Diploma de Arhitect, profilul Arhitectura, specializarea Arhitectura (Диплома за архитект, област на следване архитектура, специализация архитектура);
- 1993 - 1994 Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca, Facultatea de Constructii (Технически университет Cluj-Napoca, Факултет по инженерство), Diploma de Arhitect, profilul Arhitectura, specializarea Arhitectura (Диплома за архитект, област на следване архитектура, специализация архитектура);
- 1994 - 1997 Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca, Facultatea de Constructii (Технически университет Cluj-Napoca, Факултет по инженерство), Diploma de Licenta, profilul Arhitectura, specializarea Arhitectura (Диплома за Licenta, област на следване архитектура, специализация архитектура);
- 1998 - 1999 Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca, Facultatea de Arhitectura si Urbanism (Технически университет Cluj-Napoca, Факултет по архитектура и урбанизация), Diploma de Licenta, profilul Arhitectura, specializarea Arhitectura (Диплома за Licenta, област на следване архитектура, специализация архитектура);
- от 2000 Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca, Facultatea de Arhitectura si Urbanism (Технически университет Cluj-Napoca, Факултет по архитектура и урбанизация), Diploma de Arhitect, profilul Arhitectura, specializarea Arhitectura (Диплома за архитект, област на следване архитектура, специализация архитектура);
Universitatea Tehnica "Gh. Asachi" Iasi (Технически университет "Gh. Asachi" Яш):
- 1993 Universitatea Tehnica "Gh. Asachi" Iasi, Facultatea de Constructii si Arhitectura (Технически университет "Gh. Asachi" Яш, Факултет по инженерство и архитектура), Diploma de Arhitect, profilul Arhitectura, specializarea Arhitectura (Диплома за архитект, област на следване архитектура, специализация архитектура);
- 1994 - 1999 Universitatea Tehnica "Gh. Asachi" Iasi, Facultatea de Constructii si Arhitectura (Технически университет "Gh. Asachi" Яш, Факултет по инженерство и архитектура), Diploma de Licenta, profilul Arhitectura, specializarea Arhitectura (Диплома за Licenta, област на следване архитектура, специализация архитектура);
- 2000 - 2003 Universitatea Tehnica "Gh. Asachi" Iasi, Facultatea de Constructii si Arhitectura (Технически университет "Gh. Asachi" Яш, Факултет по инженерство и архитектура), Diploma de Arhitect, profilul Arhitectura, specializarea Arhitectura (Диплома за архитект, област на следване архитектура, специализация архитектура);
- от 2004 Universitatea Tehnica "Gh. Asachi" Iasi, Facultatea de Arhitectura (Технически университет "Gh. Asachi" Яш, Факултет по архитектура), Diploma de Arhitect, profilul Arhitectura, specializarea Arhitectura (Диплома за архитект, област на следване архитектура, специализация архитектура);
Universitatea Politehnica din Timisoara (Университет "Politehnica" Тимишоара):
- 1993 - 1995 Universitatea Tehnica din Timisoara, Facultatea de Constructii (Университет "Politehnica" Тимишоара, Факултет по инженерство), Diploma de Arhitect, profilul Arhitectura si urbanism, specializarea Arhitectura generala (Диплома за архитект, област на следване архитектура и урбанизация, специализация обща архитектура);
- 1995 - 1998 Universitatea Politehnica din Timisoara, Facultatea de Constructii (Университет "Politehnica" Тимишоара, Факултет по инженерство), Diploma de Licenta, profilul Arhitectura, specializarea Arhitectura (Диплома за Licenta, област на следване архитектура, специализация архитектура);
- 1998 - 1999 Universitatea Politehnica din Timisoara, Facultatea de Constructii si Arhitectura (Университет "Politehnica" Тимишоара, Факултет по инженерство и архитектура), Diploma de Licenta, profilul Arhitectura, specializarea Arhitectura (Диплома за Licenta, област на следване архитектура, специализация архитектура);
- от 2000 Universitatea Politehnica din Timisoara, Facultatea de Constructii si Arhitectura (Университет "Politehnica" Тимишоара, Факултет по инженерство и архитектура), Diploma de Arhitect, profilul Arhitectura, specializarea Arhitectura (Диплома за архитект, област на следване архитектура, специализация архитектура);
Universitatea din Oradea (Университет на Oradea):
- 2002 Universitatea din Oradea, Facultatea de Protectia Mediului (Университет на Oradea, Факултет по защита на околната среда), Diploma de Arhitect, profilul Arhitectura, specializarea Arhitectura (Диплома за архитект, област на следване архитектура, специализация архитектура);
- от 2003 Universitatea din Oradea, Facultatea de Arhitectura si Constructii (Факултет по архитектура и инженерство), Diploma de Arhitect, profilul Arhitectura, specializarea Arhitectura (Диплома за архитект, област на следване архитектура, специализация архитектура);
Universitatea Spiru Haret Bucuresti (университет Spiru Haret Букурещ):
- от 2002 Universitatea Spiru Haret Bucuresti, Facultatea de Arhitectura (Университет Spiru Haret Букурещ, Факултет по архитектура), Diploma de Arhitect, profilul Arhitectura, specializarea Arhitectura (Диплома за архитект, област на следване архитектура, специализация архитектура).


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти