Logo Петък, 27 Ноември


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 10 ОТ 19 СЕПТЕМВРИ 2005 Г. ЗА РЕДА НА КОНТРОЛ И ОТЧЕТНОСТ НА СКЛАДОВЕТЕ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ИЗКУПЕНО ПРИ НАМЕСА НА ПАЗАРА ЗЪРНО

Издадена от министъра на земеделието и горите

Обн. ДВ. бр.79 от 4 Октомври 2005г., отм. ДВ. бр.4 от 9 Януари 2018г.


Отменена с § 1 от Наредба за отменяне на Наредба № 10 от 2005 г. за реда и контрол и отчетност на складовете за съхранение на изкупено при намеса на пазара зърно - ДВ, бр. 4 от 9 януари 2018 г., в сила от 09.01.2018 г.

Глава първа.
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ


Чл. 1. С тази наредба се урежда редът за контрол и отчетност на складовете за съхранение на изкупено при намеса на пазара зърно.

Чл. 2. Контролът на складовете се извършва от Националната служба по зърното и фуражите (НСЗФ) към Министерството на земеделието и горите.

Глава втора.
РЕД НА ОТЧЕТНОСТ НА СКЛАДОВЕТЕ ЗА СЪХРАНЕНИЕ


Чл. 3. Собствениците или наемателите на складове за съхранение представят на НСЗФ информация за точното местонахождение на обектите за съхранение, описания, планове и схеми на вместимостите.


Чл. 4. (1) Всеки собственик или наемател на склад води и съхранява всички първични документи, свързани с изкупуване на зърно, неговото съхранение и продажба, съгласно изискванията на Закона за счетоводството.
(2) Собствениците или наемателите на складове за съхранение са длъжни ежемесечно, до 10-о число на следващия месец да изпращат в НСЗФ копия от всички документи, свързани с изкупуване на зърно, неговото съхранение и продажба, и обобщен месечен отчет.
(3) Месечните отчети по ал. 2 се изготвят във формата, посочена в приложение № 1. Те съдържат следната информация:
1. място на съхранение;
2. номер на складовата вместимост;
3. вид на продукта;
4. количество, останало от предходния месец;
5. всички приети и изтеглени количества през месеца;
6. налични количества в края на текущия месец;
7. всички сключени, но неизпълнени договори за покупка или продажба.


Чл. 5. (1) Собствениците или наемателите на складове за съхранение въз основа на месечните отчети изготвят годишни отчети. Годишните отчети се изготвят във формата, посочена в приложение № 2.
(2) Годишният отчет съдържа информация за:
1. вид на продукта;
2. място на съхранение;
3. количества от всеки вид продукт;
4. година на приемане в склада;
5. коментари по установени нарушения.
(3) Собствениците или наемателите на складове за съхранение изпращат годишните отчети в НСЗФ до 15 януари на следващата календарна година.

Глава трета.
РЕД ЗА ПРОВЕРКА НА СКЛАДОВЕТЕ ЗА СЪХРАНЕНИЕ


Чл. 6. (1) Националната служба по зърното и фуражите проверява информацията по чл. 4 и 5, представена от складовете за съхранение, като планира и извършва внезапни проверки на място, без предварително да уведомява собственика или наемателя на склада.
(2) Националната служба по зърното и фуражите избира складовете за съхранение, които ще се проверяват, въз основа на представените отчети. Една проверка трябва да обхваща клетки и складове, в които се съхраняват най-малко 5% от общото количество на зърното, изкупено при намеса на пазара.
(3) Националната служба по зърното и фуражите проверява всеки склад поне веднъж годишно.
(4) Всяка проверка включва:
1. анализ на информацията по чл. 4 и 5;
2. сравнителен анализ на данните от документацията на склада и от отчетите по чл. 4 и 5;
3. физическо измерване на наличностите в склада чрез измерване и/или претегляне на представителна част от съхраняваните продукти.


Чл. 7. Физическото измерване на зърно и ориз включва:
1. установяване наличието на зърно в проверяваните вместимости;
2. индентификация на зърното и ориза;
3. проверка на условията за съхранение;
4. сравнение на използваните вместимости за съхранение и на количеството на зърното и ориза с отчетите на склада;
5. определяне на количествата по метод, одобрен от министъра на земеделието и горите.


Чл. 8. (1) Собствениците или наемателите на складове за съхранение трябва да разполагат с план на използваните вместимости, който посочва размерите на всеки силоз или склад.
(2) Собствениците или наемателите на складове за съхранение трябва да съхраняват зърното и ориза по такъв начин, че обемът им да може да се проверява.


Чл. 9. (1) Когато при физическо измерване проверяващите установят липси, те извършват пълна проверка на цялото съхранявано количество по реда на чл. 7. При пълната проверка може да се извърши цялостно претегляне на продуктите, които се съхраняват в склада.
(2) Когато зърното или оризът се съхраняват в складове, проверяващите могат да определят количеството в склада въз основа на измерването при получаване, ако проверката на обема не осигурява нужната степен на точност и разликата между двете измервания не е голяма.


Чл. 10. (1) Проверяващите изготвят отчет за проверката по чл. 6, ал. 4, който съдържа следната информация:
1. адрес на склада, името на неговия собственик или наемател и описание на проверените продукти;
2. дата и час, в които е започнала и завършила проверката;
3. място на проверката, описание на условията за съхранение, опаковката и достъпа до съхраняваните продукти;
4. имена и длъжности на проверяващите лица;
5. използвани методи и процедури за установяване на обема, начини за изчисляване, междинни и крайни резултати, заключения;
6. количество на всяка партида и степен на качество в партидата и описание на всяко различие с количествата, записани в отчетите;
7. всички несъответствия между отчетените и установените количества, тегло (нето и/или бруто) или обеми на силози и контейнери;
8. обясненията, дадени от представителя на склада във връзка с установените несъответствия или разлики;
9. място, дата и подписи на лицата, изготвили отчета, и на представителя на склада;
10. резултати от проверката по чл. 9, ал. 1 - установено количество и причини за липсите.
(2) При проверка на съхранявани количества зърно и/или ориз проверяващите прилагат към отчета по ал. 1 формуляр за установени наличности съгласно приложение № 3.
(3) Изготвеният отчет незабавно се изпраща в НСЗФ. Националната служба по зърното и фуражите съхранява получените отчети в продължение на 5 години.


Чл. 11. (1) Когато собственикът или наемателят на склада оспори установените липси, проверяващите извършват повторно претегляне на съответните количества.
(2) Когато се установи, че собственикът или наемателят на склада неоснователно е оспорил резултатите от проверката, разходите за повторно претегляне са за негова сметка, а ако оспорването е основателно - за сметка на НСЗФ.


Чл. 12. (1) Собственикът или наемателят на склада за съхранение носи отговорност за всички липси.
(2) Въз основа на резултатите от проверката ДФ "Земеделие" коригира своите плащания към склада според размера и вида на установените липси.
(3) Въз основа на резултатите от проверката ДФ "Земеделие" може да прекрати договора за съхранение по чл. 21 от Наредба № 28 от 2003 г. за условията и реда за намеса на пазарите на земеделски продукти (ДВ, бр. 66 от 2003 г.), когато складът за съхранение има вина за установените липси.


Чл. 13. (1) Националната служба по зърното и фуражите води и поддържа регистър на всички обекти за съхранение на зърно, изкупено при намеса на пазара. Регистърът съдържа и информация за вида на продуктите и техните количества.
(2) В регистъра се отразяват данните от отчетите по чл. 4, ал. 1 и 2, чл. 5 и 10.

Заключителни разпоредби


§ 1. Наредбата се издава на основание чл. 31, ал. 4 от Закона за съхранение и търговия със зърно.


§ 2. Изпълнението на наредбата се възлага на изпълнителния директор на Националната служба по зърното и фуражите.


Приложение № 1 към чл. 4, ал. 3


Месечен отчет за наличните количества зърно
 
  Месец
 

Съхранител:

  Склад: Номер: Складова вместимост:
Вид на земеделските продукти      
  Адрес на склада:
  Количества  
      Ед. мярка налични     налични в  
      (кг, тона, от     края на Забележка
Дата Партида Описание хектролитри предходен внесени изтеглени текущия  
      броя и др.) месец     месец  
              (8=5+6-7)  
1 2 3 4 5 6 7 8 9
                 
                 
                 
                 
Данни за сключени, но неизпълнени договори за покупка или продажба
        х     х  
        х     х  
        х     х  
        х     х  
                 

(печат и подпис)

Дата:

Име:

Длъжност:


Приложение № 2 към чл. 5, ал. 2


Годишен отчет за наличните количества зърно
 
  Година:
 

Съхранител:

  Склад: Номер: Складова вместимост:
Вид на земеделските продукти      
  Адрес на склада:
  Количества  
    Ед. мярка налични     налични в   Коментари
    (кг, тона, от пред-     края на проверени по
Партида Описание хектолит- ходната внесени изтеглени текущата количества установени
    ри, броя и година     година   нарушения/
    др.)       (7=4+5-6)   отклонения
1 2 3 4 5 6 7 8 9
                 
                 
                 
                 
                 
   
Бележки за установени отклонения:

Инспектор на ентервенционната агенция:

   
 

Дата и час на проверка в склада:

(Печат и подпис)  
Дата:

Име:

Длъжност:


Приложение № 3 към чл. 10, ал. 2


Формуляр за установени наличности № .../................................................................................................................................................................................................................................................................
 

1. Отчет за наличните количества зърно и ориз

  Дата
Вид на културата: Съхранител:
Партида: Зърнобаза, силоз:
Налично зърно по дневника на склада: Номер:
(посочете мерната единица: кг/тон)  
  Адрес на склада:
 
2. Установени налични количества в силозите
 
Номер Максимален Измерен Обем на зърно- Измерена Тегло на
на обем, свободен обем, то или ориза, м3 хектолитрова маса зърното или ориза
клетката м3 м3 (4=2-3) (kg/hl) (kg)
1 2 3 4 5 6
           
           
           
           
           
           
Общо:          
 
3. Установени налични количества в плоски складове
 
Номер Покрита Височина, Максимален Корекции, Обем на Измерена Тегло на
на площ, m обем, m3 зърното или хектолитрова зърното или
склада m2   m3   ориза, m3 (6=4-5) маса (kg/hl) ориза (kg)
1 2 3 4 5 6 7 8
               
               
               
               
               
Общо:              
               
Общо тегло в зърнобазата:  
   
Разлика в сравнение с дневника на склада:  
   
Процентна разлика:  
   
   

Инспектор на интервенционната агенция:

 
   
  Подпис и печат:
   
Забележка: При наличие на повече силози или складове да се попълни допълнителен формуляр.


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти