Logo Събота, 26 Септември


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 28 ОТ 9 СЕПТЕМВРИ 2005 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ, ОБРАБОТКА И СЪХРАНЯВАНЕ НА ДАННИТЕ, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В РЕГИСТЪРА НА ЛИЦАТА, КОИТО РАБОТЯТ ИЛИ СА РАБОТИЛИ В СРЕДА НА ЙОНИЗИРАЩИ ЛЪЧЕНИЯ

Издадена от министъра на здравеопазването

Обн. ДВ. бр.76 от 20 Септември 2005г., изм. и доп. ДВ. бр.27 от 15 Март 2013г.

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията и редът за регистрация, обработка и съхраняване на данните в регистър на лицата, които работят или са работили в среда на йонизиращи лъчения.

Чл. 2. Регистърът се създава в Министерството на здравеопазването и представлява база данни, която включва информация относно:
1. данни за получени индивидуални дози;
2. данни от медицинското наблюдение на лицата по чл. 1.


Чл. 3. Министърът на здравеопазването определя със заповед длъжностно лице, което води регистъра по чл. 1.

Раздел II.
Регистрация, обработка и съхранение на данните, съдържащи се в регистъра


Чл. 4. Регистърът по чл. 1 се поддържа на електронен и хартиен носител.


Чл. 5. (1) (Изм. - ДВ, бр. 27 от 2013 г., в сила от 15.03.2013 г.) Данните в регистъра се предоставят от лицата, които работят в среда на йонизиращи лъчения, от работодателя, от Националния център по радиобиология и радиационна защита (НЦРРЗ) и от определени от министъра на здравеопазването регионални здравни инспекции (РЗИ), които провеждат радиационен контрол.
(2) Данните от индивидуалния контрол на работещите в среда на йонизиращи лъчения се предоставят в регистъра от дозиметрични лаборатории, акредитирани за тази дейност от Изпълнителната агенция "Българска служба за акредитация".
(3) Лицата по ал. 2 представят протоколи с резултатите от индивидуалните дози на длъжностното лице по чл. 3 най-малко веднъж годишно.


Чл. 6. Информацията по чл. 2 се предоставя по образец съгласно приложение № 1 и включва:
1. лични данни на лицето (име, презиме, фамилия, ЕГН, домашен адрес, телефон);
2. професионални данни (име и адрес на предприятието, професия, длъжност, общ трудов стаж, стаж в среда на йонизиращи лъчения и дейности с източници на йонизиращи лъчения);
3. данни за източника на йонизиращи лъчения;
4. данни за други рискови фактори на работната среда;
5. данни от индивидуалния дозиметричен мониторинг:
а) измерени дози при външно облъчване и начин на оценка (индивидуална еквивалентна доза Нр(10) и Нр(0,07);
б) оценка на дозите от вътрешно облъчване (очаквана ефективна доза Е50, очаквана еквивалентна доза Н50);
в) сумарни дози от вътрешно и външно облъчване;
г) данни за дозите, получени през настоящата година и през последните пет години;
д) данни за индивидуалните дози, получени при разрешено повишено облъчване;
е) данни за дозите, получени през целия живот на лицето;
ж) данни от мониторинга на работното място;
6. данни от медицинското наблюдение на лицата:
а) данни от предварителните и периодичните медицински прегледи на лицата, работещи в среда на йонизиращи лъчения;
б) допълнителни данни за здравословното състояние на лицата, които са свързани с преценката за годност на лицето за работа в среда на йонизиращи лъчения;
в) данни от медицинските прегледи и специализираните изследвания на лица, облъчени в резултат на радиационна авария;
7. данни относно годността на лицето за работа в среда на йонизиращи лъчения.


Чл. 7. Данните по чл. 6, т. 1 се предоставят лично от лицето при явяването му на предварителен медицински преглед след представяне на лична карта, трудова книжка и радиационен паспорт съгласно наредбата по чл. 65, ал. 1, т. 4 от Закона за здравето.


Чл. 8. (1) (Изм. - ДВ, бр. 27 от 2013 г., в сила от 15.03.2013 г.) Данните по чл. 6, т. 2 се предоставят от работодателя на НЦРРЗ или РЗИ.
(2) Данните за условията на труд и трудовия маршрут се нанасят във "Фиш за условията на труд" съгласно приложение № 2.


Чл. 9. (1) Данните за индивидуалните дози, получени при облъчване в резултат на радиационна авария, се предоставят в регистъра незабавно.
(2) Информацията по ал. 2 се записва на отделен ред (файл).


Чл. 10. Данните от медицинските прегледи и изследвания, извършени след облъчване в резултат на радиационна авария, се изпращат незабавно в регистъра и се записват на отделен ред (файл).


Чл. 10а. (Нов - ДВ, бр. 27 от 2013 г., в сила от 15.03.2013 г.) Данните, които се предоставят от работодателите, могат да се подават и по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис и Закона за електронното управление.


Чл. 11. (1) За всяко лице, което работи в среда на йонизиращи лъчения, органите по чл. 5, ал. 1 съставят здравно досие.
(2) Здравното досие се изготвя съгласно изискванията на наредбата по чл. 65, ал. 1, т. 4 от Закона за здравето и се съхранява в заведението.
(3) Данните по ал. 1 се изпращат всеки месец в регистъра за:
1. лицата, които постъпват на работа в среда на йонизиращи лъчения;
2. лицата, които по медицински показания са изведени временно или трайно от среда на йонизиращи лъчения.


Чл. 12. (1) Достъп до данните от регистъра се предоставя само на:
1. лицето, което работи в среда на йонизиращи лъчения;
2. работодателя по отношение на дозиметричните данни и медицинското заключение за годността на лицето за работа в среда на йонизиращи лъчения;
3. длъжностни лица от Министерството на здравеопазването, определени със заповед на министъра на здравеопазването;
4. (изм. - ДВ, бр. 27 от 2013 г., в сила от 15.03.2013 г.) длъжностни лица от НЦРРЗ и РЗИ, определени със заповед на ръководителя на заведението.
(2) Предоставянето на данните по ал. 1 се извършва в двадесетдневен срок от деня, в който са поискани.
(3) В случаите, когато дозата надвишава нивата на обследване или намеса, определени с наредбата по чл. 65, ал. 1, т. 3 на Закона за здравето, длъжностното лице по чл. 3 изпраща незабавно информация на органите на държавен здравен контрол и на работодателя.


Чл. 13. Данните в регистъра се съхраняват, докато съответното лице навърши или би навършило 75-годишна възраст, но не по-малко от 30 години след приключване на трудовата дейност в среда на йонизиращи лъчения.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 1. Събирането на данните по чл. 6 се извършва в срок три години от влизане в сила на наредбата.


§ 2. Наредбата се приема на основание чл. 71, ал. 2 от Закона за здравето.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 14 ОТ 2008 Г. ЗА РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЗДРАВЕН СЕРТИФИКАТ ЗА ИЗНОС НА ПРОДУКТИ И СТОКИ СЪС ЗНАЧЕНИЕ ЗА ЗДРАВЕТО НА ЧОВЕКА


(ОБН. - ДВ, БР. 27 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 15.03.2013 Г.)

§ 12. Наредбата влиза в сила в деня на обнародването й в "Държавен вестник".


Приложение № 1 към чл. 6

База данни в регистъра

I. Персонални данни

Регистрационен №
Име
ЕГН
Пол
Семейно положение
Адрес, телефон

II. Професионални данни

Име и адрес на предприятието
Професия
Длъжност
Общ стаж
Стаж в среда на йонизиращи лъчения

III. Персонални данни за индивидуалните дози, получени от индивидуален дозиметричен контрол и/или от мониторинга на работното място


Показател Година: ........... г.
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Сумарна доза Нр(10)+Е:  
Общо за предходните  
години, mSv  
За последните 4 годи-  
ни, mSv  
За текущата година,  
mSv  
Доза външно облъчване:  
Тип на използвания  
дозиметър  
Еквивалентна индиви-  
дуална доза НР(10), mSv  
Еквивалентна индиви-  
дуална доза НР(0,07),  
mSv  
Доза вътрешно облъч-  
ване:  
Очаквана ефективна  
доза Е, mSv  
Очаквана еквивалент-  
на доза Н, mSv (1)  
Данни от мониторинга  
на работното място(2):  
Мощност на екви-  
валентната доза  
Hp(10), mSv(3)  
Мощност на екви-  
валентната доза  
Hp(0,07), mSv(4)  
Концентрация на  
радиоактивни аерозоли  
и газове във въздуха,  
Bq·m(-3) (5)  
Намазки от повърх-  
ности, Bq·cm(-2)  
Индивидуални дози, по-  
лучени при разрешено  
повишено облъчване,  
инцидентно и/или ава-  
рийно облъчване, mSv(6)  
Обстоятелства и пред-  
приети мерки в случай  
на инцидентно и/или  
аварийно облъчване  
Коментар на аномални  
резултати  

Забележки:
(1) Отчита се само при преоблъчване.
(2) Нанасят се само когато се използват за оценка на индивидуалните дози.
(3) За фотони и неутрони.
(4) За фотони и бета-частици.
(5) Посочват се и данни за физичното и химичното състояние на радиоактивните вещества.
(6) Записите на тези дози се правят на отделни редове, като се отбелязва конкретният случай.
IV. Данни от предварителните и периодичните прегледи

Прегледи:
 
Специалисти Дата: .............. г.
Терапевт  
Невролог  
Хирург  
Офталмолог  
УНГ  
АГ  
Дерматолог  
Психиатър  
Радиобиолог  
Заключение  
Лабораторни изследвания:
Изследване Дата: .............. г.
Хемоглобин  
Еритроцити  
Левкоцити  
Тромбоцити  
СУЕ  
ДКК  
Урина  
Клинико-химични  
Стабилност на  
клетъчния геном  
Други  
Инструментални изследвания:
Изследване Дата: .............. г.
ЕКГ  
Зрителна острота  
Периметрия  
Офталмоскопия  
Биомикроскопия  
ФИД  
Други  
V. Данни от медицински прегледи на лица,
засегнати от радиационна авария
Прегледи:
Специалисти Дата: .............. г.
Терапевт  
Невролог  
Хирург  
Офталмолог  
УНГ  
АГ  
Дерматолог  
Психиатър  
Радиобиолог  
Заключение  
Лабораторни изследвания:
Изследване Дата: .............. г.
Хематологични  
изследвания  
Урина:  
общо  
седименти  
Биологична дозиметрия  
Други  
Инструментални изследвания:
Изследване Дата: .............. г.
ЕКГ  
Зрителна острота  
Периметрия  
Офталмоскопия  
Биомикроскопия  
ФИД  
Други  


Приложение № 2 към чл. 8, ал. 2


Фиш за условията на труд
 
Аз, долуподписаният ................................................................................................................
на длъжност .........................................................................................................................
удостоверявам, че
г-н/г-жа .........................................................................................................................
ще работи в .........................................................................................................................
на длъжност .........................................................................................................................
и ще бъде изложен/а на влиянието на следните
производствени рискови фактори:
1. йонизиращи лъчения: (външно, вътрешно, съ-
четано)
2. химически вредности - не/да - какви
........................................................................................................................................
3. шум - не / да
4. вибрации - не / да
5. повишена температура - не / да
6. електромагнитни полета - не / да
7. работа с измерват. прибори и цветни обекти -
не / да
8. други - не / да - какви .......................................................................................................
9. режим на работата:
9.1. безсменен
9.2. друг
 
Дата ................... г. Подпис: .........................................................................................
 
МОЛЯ ОБЪРНИ
===============================================
 
Забележка. На обратната страна на листа задъл-
жително се попълва декларация с подписа на ра-
ботника!
 
ДЕКЛАРАЦИЯ
 

Аз, долуподписаният .................................................................................................................

декларирам, че съм запознат с посочените в този
фиш условия на труд съобразно изискванията на
длъжностната характеристика и съм съгласен да
работя при тези условия.
 
Дата ................... г. Подпис на работника:
 


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти