Logo Понеделник, 10 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ФОНДА ЗА КОМПЕНСИРАНЕ НА ИНВЕСТИТОРИТЕ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 3 ОТ 2008 Г.)

Издаден от Комисията за финансов надзор

Обн. ДВ. бр.69 от 23 Август 2005г., изм. ДВ. бр.97 от 2 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.2 от 9 Януари 2007г., изм. ДВ. бр.3 от 11 Януари 2008г., изм. и доп. ДВ. бр.40 от 13 Май 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.35 от 2 Май 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.17 от 23 Февруари 2018г.

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2008 г.) С този правилник се уреждат устройството и дейността на Фонда за компенсиране на инвеститорите, наричан по-нататък "фонда".





Чл. 2. (1) Фондът е юридическо лице на самостоятелна издръжка със седалище София.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2014 г.) Фондът събира вноски от инвестиционните посредници по чл. 5, ал. 2 и 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ) и от управляващите дружества по чл. 89 от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране (ЗДКИСДПКИ) с цел изплащане на компенсация на клиентите на инвестиционен посредник или на управляващо дружество по чл. 89 ЗДКИСДПКИ, наричано по-нататък "управляващо дружество", ако не е в състояние да изпълни задълженията си към тях поради причини, пряко свързани с неговото финансово състояние.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2014 г.) Фондът изплаща компенсации на клиентите на инвестиционния посредник или на управляващото дружество до размерите, предвидени в чл. 77г от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), в случаите, когато:
1. с решение на съответния окръжен съд за инвестиционния посредник, съответно за управляващото дружество, е открито производство по несъстоятелност, включително когато производството по несъстоятелност е прекратено на основание чл. 632 от Търговския закон;
2. е отнет лицензът, съответно разрешението, за извършване на дейност като инвестиционен посредник с решение на компетентния орган в случаите по чл. 20, ал. 2, т. 3 ЗПФИ, а относно инвестиционните посредници, които са банки - в случаите по чл. 36, ал. 2 от Закона за кредитните институции;
3. (изм. - ДВ, бр. 35 от 2017 г.) е отнет лицензът за извършване на дейност като управляващо дружество с решение на компетентния орган в случаите по чл. 100, ал. 1, т. 5 ЗДКИСДПКИ.
(4) (Нова - ДВ, бр. 3 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2014 г.) При условията на чл. 77а, ал. 4 ЗППЦК фондът изплаща компенсации на клиентите на клонове на инвестиционни посредници от трета държава в Република България или на управляващи дружества от трета държава в Република България при настъпване на събития, аналогични на тези по ал. 3, които са основание за изплащане на компенсация съгласно съответното законодателство.
(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 3 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2014 г.) Фондът изплаща допълнителна компенсация на клиентите на клон на инвестиционен посредник по чл. 77а, ал. 5 ЗППЦК, съответно на клиентите на клон на управляващо дружество от държава членка в Република България, при получаване на уведомление от компетентния орган на държавата членка по седалището на инвестиционния посредник или управляващото дружество, че инвестиционният посредник или управляващото дружество не е в състояние да изпълнява задълженията си към своите клиенти поради причини, пряко свързани с неговото финансово състояние. Изречение първо се прилага и за инвестиционните посредници, които са банки.
(6) (Нова - ДВ, бр. 35 от 2017 г.) Фондът изпълнява и функциите, предвидени в Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници (ЗВПКИИП), по отношение на Фонда за преструктуриране на инвестиционни посредници, създаден със ЗВПКИИП, с цел финансиране на прилагането на инструментите за преструктуриране по ЗВПКИИП по отношение на инвестиционни посредници, получили лиценз за извършване на дейност от Комисията за финансов надзор (комисията) по чл. 5, ал. 2, т. 3 и 6 и по чл. 5, ал. 3, т. 1 от Закона за пазарите на финансови инструменти.

Раздел II.
Структура и управление на фонда


Чл. 3. (1) (Доп. - ДВ, бр. 35 от 2017 г.) Фондът се управлява от управителен съвет, който се състои от петима членове - физически лица: председател, заместник-председател и трима други членове. Управителният съвет на фонда управлява и Фонда за преструктуриране на инвестиционни посредници, наричан по-нататък "ФПИП".
(2) (Изм. - ДВ, бр. 35 от 2017 г.) Членовете на управителния съвет се избират от комисията, както следва:
1. председателят и заместник-председателят - по предложение на заместник-председателя на комисията, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност";
2. един член - по предложение на асоциация или асоциации, представляващи лицата, които са получили лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник, с изключение на банките, и които са длъжни да правят парични вноски във фонда при условията и по реда на ЗППЦК;
3. един член - по предложение на асоциация или асоциации, представляващи банките, получили разрешение за извършване на дейност като инвестиционен посредник и които са длъжни да правят парични вноски във фонда при условията и по реда на ЗППЦК;
4. един член - по съвместно предложение на асоциациите по т. 2 и 3.
(3) Асоциацията или асоциациите по ал. 2, т. 2 и 3 представят в комисията в срока по чл. 77ж, ал. 2 ЗППЦК решението на съответния компетентен управителен орган за избор на лице, което да бъде предложено за член на управителния съвет на фонда, както и документи, удостоверяващи спазването на изискванията на чл. 77е, ал. 5 и 6 ЗППЦК. Изречение първо се прилага съответно и относно предложението на заместник-председателя на комисията, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност".
(4) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2018 г.) Председателят на управителния съвет получава основно месечно възнаграждение в размер 75 на сто от възнаграждението на председателя на Народното събрание.
(5) (Нова - ДВ, бр. 17 от 2018 г.) Заместник-председателят на управителния съвет получава основно месечно възнаграждение в размер 90 на сто от основното възнаграждение на председателя на управителния съвет, а останалите членове на управителния съвет получават основно възнаграждение в размер 40 на сто от основното възнаграждение на председателя на управителния съвет.
(6) (Нова - ДВ, бр. 17 от 2018 г.) Справка за възнаграждението на председателя на Народното събрание за съответното тримесечие, което служи като база за определяне на възнагражденията на членовете на УС на ФКИ, се получава от Народното събрание на Република България на основание чл. 77е, ал. 8 ЗППЦК и този правилник.


Чл. 4. (1) (Доп. - ДВ, бр. 40 от 2014 г.) Членовете на управителния съвет се избират за срок 5 години и могат да бъдат преизбирани без ограничение. Отношенията между фонда и членовете на управителния съвет се уреждат с договор за възлагане на управлението. Договорът се сключва в писмена форма от името на фонда от председателя на комисията или от оправомощено от него лице.
(2) В случаите на предсрочно прекратяване на мандат комисията се произнася в 14-дневен срок от узнаването за настъпилото обстоятелство по чл. 77ж, ал. 3 ЗППЦК и уведомява съответното лице или лица по чл. 3, ал. 2, чийто представител е освободен предсрочно, за решението си, като дава 30-дневен срок за представяне на предложение за лице, което да бъде избрано за член на управителния съвет.
(3) Ако в дадения срок по ал. 2 заместник-председателят на комисията, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност", асоциацията или асоциациите не предложат лице, което да бъде избрано за член на управителния съвет, комисията избира нов член по предложение на председателя на комисията.
(4) При предсрочно прекратяване на мандата на председателя заместник-председателят на управителния съвет на фонда изпълнява неговите функции до избирането на нов председател.


Чл. 5. (1) Управителният съвет на фонда:
1. (изм. - ДВ, бр. 3 от 2008 г., доп. - ДВ, бр. 40 от 2014 г.) определя процента на годишната вноска, дължима от инвестиционните посредници и управляващите дружества, включително от чуждестранните инвестиционни посредници и управляващи дружества, които осигуряват допълнителна компенсация на своите клиенти в страната съгласно чл. 77а, ал. 4, т. 2 и ал. 5 ЗППЦК; управителният съвет публикува решението си в два централни ежедневника и на Интернет страницата на фонда в срок до 31 декември на предходната година;
2. (доп. - ДВ, бр. 40 от 2014 г.) установява след събиране на съответните доказателства спрямо кои клонове на чуждестранни инвестиционни посредници и на чуждестранни управляващи дружества в страната са налице предпоставките по чл. 77а, ал. 4 ЗППЦК и трябва да участват във фонда, както и спрямо кои от тях са налице предпоставките на чл. 77а, ал. 5 ЗППЦК и могат да участват във фонда с цел осигуряване на допълнителна компенсация на техните клиенти в страната;
3. организира и отговаря за събирането на средствата на фонда;
4. (доп. - ДВ, бр. 40 от 2014 г.) следи за редовното изплащане на дължимите към фонда вноски от инвестиционните посредници и управляващите дружества;
5. (изм. - ДВ, бр. 35 от 2017 г.) организира събирането и съхраняването на информацията по чл. 77н, ал. 12 ЗППЦК;
6. инвестира средствата на фонда в съответствие с изискванията на чл. 77р, ал. 2 ЗППЦК;
7. при установяване недостиг на средства на фонда за изпълнение на неговите функции определя начина за покриване на недостига съгласно чл. 77с, ал. 1 ЗППЦК и представя решението си на комисията за одобрение;
8. взема решение за получаване на заем и условията по него в случаите по чл. 77с, ал. 1, т. 4 ЗППЦК и го представя на комисията за одобрение;
9. взема решение за преустановяване и възобновяване плащането на годишните вноски в случаите по чл. 77т ЗППЦК и представя решението на комисията за одобрение;
10. (доп. - ДВ, бр. 40 от 2014 г.) разглежда и се произнася по искания за изплащане на компенсация на клиентите на инвестиционните посредници и управляващите дружества;
11. (доп. - ДВ, бр. 40 от 2014 г.) осигурява изплащането на компенсации на клиентите на инвестиционен посредник или управляващо дружество до размерите, предвидени в чл. 77г ЗППЦК;
12. приема проекта на годишния бюджет за административните разходи на фонда и отчет за изпълнението му и ги представя на комисията за одобрение;
13. организира, контролира и отговоря за законосъобразното и целево разходване на средствата на фонда;
14. приема годишен отчет за дейността на фонда и заверения от регистриран одитор годишен финансов отчет и ги представя на комисията и на Сметната палата до 30 май следващата година;
15. одобрява регистрирания одитор на фонда и определя възнаграждението му;
16. определя организационната структура на фонда и приема вътрешни правила за организацията и дейността на фонда и ги представя за сведение на комисията;
17. приема щатното разписание на фонда, вътрешните правила за работната заплата и определя размера на възнагражденията на служителите на фонда и ги представя за утвърждаване от комисията;
18. (изм. - ДВ, бр. 3 от 2008 г.) взема решения за участието на фонда в международни организации на институции за компенсиране на инвеститорите и в мероприятия, организирани от такива организации;
19. одобрява споразумения за сътрудничество на фонда с държавни институции и обществени организации в страната и в чужбина във връзка с осъществяваната от него дейност;
20. разработва проекти на наредби по прилагането на раздел IV, глава пета от ЗППЦК и ги представя на комисията за обсъждане и приемане;
21. разглежда и решава други въпроси, свързани с дейността на фонда, произтичащи от ЗППЦК или друг нормативен акт.
(2) Документите по ал. 1, т. 9, 16 и 17, както и измененията в тях се предоставят на комисията в 7-дневен срок от тяхното приемане.
(3) Управителният съвет публикува годишния отчет за дейността си на Интернет страницата на фонда и по друг подходящ начин в 10-дневен срок от представянето му на комисията.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2018 г.) Вътрешните правила за работната заплата по ал. 1, т. 17 включват и условията и реда за получаване на допълнително възнаграждение към основното месечно възнаграждение на служителите от администрацията на фонда, както и критериите при определяне на конкретния му размер.
(5) (Нова - ДВ, бр. 35 от 2017 г.) В качеството на орган, управляващ ФПИП, управителният съвет на фонда взема решения за:
1. събиране от инвестиционните посредници на годишни вноски в съответствие с чл. 139 ЗВПКИИП;
2. събиране от инвестиционните посредници на извънредни вноски съгласно чл. 140 ЗВПКИИП, когато вноските по т. 1 са недостатъчни;
3. сключване на договори за заемане на средства и други форми на подкрепа и предоставяне на заеми при условията и по реда на чл. 141 и 142 ЗВПКИИП;
4. инвестиране на средствата на ФПИП;
5. назначаване на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на ФПИП;
6. приемане на годишния финансов отчет на ФПИП и обнародването му до 31 март;
7. изпълнение на решенията на комисията в качеството и на орган за преструктуриране по чл. 3 ЗВПКИИП за използване на средства от ФПИП;
8. изпълнение на други задължения, възложени със ЗВПКИИП, включително по глава единадесета и глава дванадесета на ЗВПКИИП.
(6) (Нова - ДВ, бр. 35 от 2017 г.) Правилата и ограниченията за инвестиране на средствата на ФПИП се определят от управителния съвет на фонда с приета от управителния съвет инвестиционна политика, която се предоставя на комисията.

Чл. 6. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 40 от 2014 г.) Управителният съвет на фонда се произнася относно обстоятелствата по чл. 5, ал. 1, т. 2 по искане на комисията или по молба на чуждестранен инвестиционен посредник или управляващо дружество, което иска да извършва дейност в страната.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2008 г., доп. - ДВ, бр. 40 от 2014 г.) Към молбата по ал. 1 чуждестранният инвестиционен посредник или управляващо дружество прилага документи, издадени от институцията за компенсиране на инвеститорите или от съответния компетентен орган в държавата по неговото седалище, съдържащи описание на системата за компенсиране на инвеститорите, в която инвестиционният посредник или управляващото дружество участва.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 40 от 2014 г.) В случаите, когато чуждестранният инвестиционен посредник или управляващо дружество иска да участва във фонда с цел осигуряване на допълнителна компенсация, се посочва изрично и видът и размерът на допълнителната компенсация, която инвестиционният посредник иска да осигурява на клиентите на неговия клон в страната.


Чл. 7. (1) (Предишен текст на чл. 7 - ДВ, бр. 40 от 2014 г.) Управителният съвет на фонда уведомява комисията, съответно Българската народна банка, в случаите когато инвестиционен посредник не изпълнява задълженията си по ЗППЦК и този правилник във връзка с участието си във фонда, за предприемане на подходящи мерки. За инвестиционни посредници със седалище в държава членка се прилага чл. 77о, ал. 2 ЗППЦК.
(2) (Нова - ДВ, бр. 40 от 2014 г.) Предходната алинея се прилага съответно за управляващите дружества.


Чл. 8. (1) Управителният съвет на фонда разглежда и решава въпросите от своята компетентност на заседания.
(2) По решение на управителния съвет на заседанията могат да присъстват служители от администрацията на фонда.
(3) По преценка на председателя на управителния съвет на фонда при разглеждането на конкретни въпроси от дневния ред на заседанието могат да присъстват и други лица.


Чл. 9. (1) Заседанията на управителния съвет са редовни и извънредни.
(2) Заседанията се свикват от председателя по негова собствена инициатива или по искане на не по-малко от трима от членовете на управителния съвет.
(3) Управителният съвет заседава редовно най-малко веднъж на три месеца по предварително оповестен дневен ред, определен от председателя. Проектът на дневния ред и материалите за заседанието се предоставят на членовете на управителния съвет най-късно два работни дни преди заседанието, а в случаите на извънредни заседания - най-късно предишния ден.
(4) В материалите се включва и проект на решение за всяка точка от дневния ред.
(5) По решение на всички присъстващи на заседанието членове на управителния съвет дневният ред може да бъде допълван или изменян при необходимост.


Чл. 10. (1) Заседанията се провеждат, ако присъстват повече от половината от членовете на управителния съвет.
(2) Заседанията на управителния съвет се ръководят от председателя, а при негово отсъствие - от заместник-председателя или от друг член, определен от председателя.


Чл. 11. (1) Управителният съвет приема решенията си с явно гласуване и с обикновено мнозинство от гласовете на членовете му.
(2) Всеки член на управителния съвет на фонда има право на един глас. Не се допуска въздържане от гласуване, както и представителство при участие в заседанията и при гласуването.
(3) Всеки член на управителния съвет, който е гласувал против приетото решение, представя писмено мотивите си за това в 3-дневен срок от провеждане на заседанието.
(4) По изключение, въз основа на предложение на председателя, управителният съвет може да взема решения и неприсъствено, ако членовете му заявят писмено съгласието си с предлаганото решение. В този случай решението се взема с единодушие.


Чл. 12. (1) За всяко заседание на управителния съвет на фонда се води протокол, който се подписва от всички присъствали членове.
(2) В протокола се вписват имената на присъстващите на заседанието, разискваните въпроси от дневния ред, изказванията на присъстващите и приетите решения. В протокола изрично се отбелязва с какво мнозинство е гласувано всяко решение и имената на членовете на управителния съвет, гласували против.
(3) Протоколът се изготвя в срок два работни дни след приключване на заседанието.
(4) При необходимост се изготвя препис-извлечение от протокола, което се подписва от председателя и от определен от управителния съвет служител от администрацията на фонда.


Чл. 13. (1) Членовете на управителния съвет са длъжни да разкриват писмено пред управителния съвет, когато от тях се изисква да участват в разглеждането на въпрос, по отношение на който имат пряк или косвен интерес, пораждащ основателни съмнения в тяхната безпристрастност, и това може да доведе до ненадлежното изпълнение на техните функции.
(2) В протокола по чл. 12, ал. 1 изрично се посочват наличието на конфликт на интереси в случаите по ал. 1, лицето, по отношение на което съществува, и конкретният въпрос, предмет на разглеждане.
(3) Членовете на управителния съвет не участват в обсъждането и гласуването по въпроси, по отношение на които за тях съществува конфликт на интереси.


Чл. 14. (1) Председателят на управителния съвет:
1. представлява фонда в страната и в чужбина;
2. организира, ръководи и контролира текущата дейност на фонда;
3. определя дневния ред, свиква и ръководи заседанията на управителния съвет;
4. утвърждава длъжностните характеристики на служителите от администрацията на фонда;
5. сключва, изменя и прекратява трудовите договори със служителите от администрацията на фонда;
6. организира съставянето на бюджета на фонда и го внася за приемане от управителния съвет;
7. организира и контролира изпълнението на одобрения за съответната година бюджет на фонда;
8. командирова членовете на управителния съвет и служителите от администрацията на фонда в страната и в чужбина;
9. извършва фактическите и правните действия във връзка с инвестиране средствата на фонда в съответствие с решенията на управителния съвет и при спазване на законовите изисквания;
10. осъществява други правомощия, свързани с дейността на фонда, определени в нормативен акт или в решение на управителния съвет на фонда.
(2) При осъществяване на своите правомощия председателят издава заповеди, сключва договори, подписва документи и извършва други допустими от закона действия, произтичащи от предмета на дейност на фонда.
(3) Заместник-председателят на управителния съвет подпомага председателя при изпълнението на неговите функции.


Чл. 15. (1) Председателят на управителния съвет може да възложи за определен срок някои от своите правомощия на член на управителния съвет с изрична заповед. Не могат да се възлагат всички правомощия в цялост.
(2) Правомощията на председателя в негово отсъствие се изпълняват от заместник-председателя или от определен със заповед на председателя за всеки конкретен случай друг член на управителния съвет.


Чл. 16. (1) (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2014 г.) Дейността на фонда се подпомага от администрация.
(2) Служителите от администрацията на фонда се назначават по трудов договор.
(3) Трудовите възнаграждения се определят въз основа на правила за работната заплата във фонда, приети от управителния му съвет и утвърдени от комисията.
(4) (Нова - ДВ, бр. 40 от 2014 г.) Общата численост на администрацията на фонда се определя от управителния съвет с щатно разписание в зависимост от обема и съдържанието на текущата дейност на фонда. Щатното разписание се одобрява от комисията.
(5) (Нова - ДВ, бр. 40 от 2014 г., доп. - ДВ, бр. 35 от 2017 г.) Дейността на администрацията на фонда е организирана в следните отдели: "Информация и анализи", "Финансово-счетоводен" и "Обща администрация" и "Дейности на ФПИП".
(6) (Нова - ДВ, бр. 40 от 2014 г.) Отдел "Информация и анализи" изпълнява дейностите по:
1. организиране, събиране, обработка и анализ на информацията за клиентските активи на инвестиционните посредници и управляващите дружества, задължени към фонда;
2. събиране и обработване на информацията за размера на вноските, дължими към фонда;
3. подготвяне на доклади, статистическа информация, отчети, предложения и друга информация, отнасящи се до изпълнението на задълженията за извършване на вноски към фонда;
4. организиране на дейността по разглеждане на искания за компенсация и изплащането на компенсации на клиентите на инвестиционните посредници и управляващите дружества;
5. оказване на методическа помощ на инвестиционните посредници и управляващите дружества по въпроси, свързани с дейността на фонда;
6. осъществяване на информационен обмен с организации със сходна дейност по компенсиране на инвеститорите;
7. изпълнение на други функции, определени с решение на управителния съвет на фонда.
(7) (Нова - ДВ, бр. 40 от 2014 г.) Отдел "Финансово-счетоводен" осъществява дейностите по:
1. организиране на финансово-счетоводната дейност на фонда - планиране, отчитане и анализ на финансовите и икономическите показатели;
2. съставяне на междинни отчети, както и на годишния финансов отчет на фонда;
3. изпълнение на политиката по управление на човешките ресурси на фонда;
4. разработване на вътрешните правила и други документи, свързани с финансово-счетоводната дейност;
5. изпълнение на други функции, определени с решение на управителния съвет на фонда.
(8) (Нова - ДВ, бр. 40 от 2014 г.) Отдел "Обща администрация" осъществява дейностите по:
1. административно-техническо обслужване на дейността на фонда;
2. водене на деловодството на фонда;
3. правно обслужване на фонда;
4. информационно осигуряване дейността на фонда;
5. техническа подготовка на заседанията на управителния съвет на фонда и оформяне на протоколите от заседанията на управителния съвет;
6. организация и поддържане на архива на фонда;
7. изпълнение на други функции, определени с решение на управителния съвет на фонда.
(9) (Нова - ДВ, бр. 35 от 2017 г.) Отдел "Дейности на ФПИП":
1. подпомага управителния съвет на фонда при упражняване на функциите му по управление и използване на ФПИП;
2. подпомага управителния съвет на фонда при изпълнение на функциите по глава единадесета и глава дванадесета на ЗВПКИИП;
3. събира и обработва информацията за размер на вноските, дължими към ФПИП;
4. следи за изпълнението на задълженията за извършване на вноски, дължими към ФПИП;
5. организира воденето на отчетността на ФПИП, включително изготвянето на годишния отчет на ФПИП;
6. изпълнява решенията на управителния съвет на фонда във връзка с инвестирането на средствата на ФПИП;
7. оказва методическа помощ на инвестиционните посредници по въпроси, свързани с дейността на ФПИП;
8. осъществява информационен обмен с организации със сходна дейност във връзка с преструктуриране на инвестиционни посредници;
9. изпълнява други функции, определени с решение на управителния съвет на фонда във връзка с прилагане на разпоредбите на ЗВПКИИП.
(10) (Нова - ДВ, бр. 35 от 2017 г.) При изпълнение на функциите си отдел "Дейности на ФПИП" е отделен и независим от структурните звена на фонда, ангажирани със задачи по компенсиране на инвеститорите.


Чл. 17. (1) За изпълнение на определени задачи, свързани с основните дейности на фонда, могат да бъдат привличани нещатни сътрудници.
(2) Правата и задълженията на лицата по ал. 1 се определят в сключения с тях договор от председателя.
(3) Лицата по ал. 1 нямат право да разгласяват лично или чрез другиго информацията, представляваща банкова, професионална или друга защитена от закона тайна, която им е станала известна във връзка с осъществяване на възложената им дейност.


Чл. 18. (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2014 г.) Служителите в администрацията на фонда изпълняват възложените им задачи точно, добросъвестно и безпристрастно в съответствие със задълженията им по длъжностна характеристика, разпоредбите на ЗППЦК, този правилник и вътрешните правила на фонда.

Раздел III.
Средства на фонда


Чл. 19. (1) (Доп. - ДВ, бр. 35 от 2017 г.) Средствата на фонда във връзка с дейността по компенсиране на инвеститорите се набират от:
1. (изм. - ДВ, бр. 40 от 2014 г.) встъпителни вноски по чл. 77н, ал. 1 ЗППЦК;
2. (изм. - ДВ, бр. 40 от 2014 г.) годишни вноски по чл. 77н, ал. 2 ЗППЦК;
3. доходи от инвестиране на набраните във фонда средства;
4. (изм. - ДВ, бр. 40 от 2014 г.) възстановени суми по чл. 77ф, ал. 6 ЗППЦК;
5. лихви по просрочени вземания;
6. други източници.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 40 от 2014 г.) Годишната вноска от чуждестранните инвестиционни посредници и чуждестранните управляващи дружества, които участват във фонда, като осигуряват допълнителна компенсация на клиентите си в страната, се определя като процент от общия размер на клиентските активи в страната, пропорционално на предоставяната от фонда допълнителна компенсация.
(3) (Нова - ДВ, бр. 35 от 2017 г.) Средствата на фонда във връзка с дейността по компенсиране на инвеститорите са обособени и се управляват отделно от средствата на ФПИП.

Чл. 20. (Доп. - ДВ, бр. 35 от 2017 г.) Средствата на фонда по чл. 19, ал. 1 се инвестират по решение на управителния съвет в активите по чл. 77р, ал. 2 ЗППЦК.


Чл. 21. (1) (Доп. - ДВ, бр. 35 от 2017 г.) Средствата на фонда по чл. 19, ал. 1 се разходват за:
1. (изм. - ДВ, бр. 40 от 2014 г.) плащания на компенсация в случаите по чл. 2, включително на допълнителна компенсация;
2. плащане на лихви и главница по взети от фонда заеми във връзка с извършваната от него дейност;
3. плащане на административни и други разходи, свързани с дейността на фонда.
(2) Административните и другите разходи, свързани с дейността на фонда, се покриват от приходите по чл. 19, ал. 1, т. 3 и 6.


Чл. 22. (1) При недостиг на средствата за покриване на задълженията на фонда по ЗППЦК управителният съвет уведомява комисията в 7-дневен срок от установяването му.
(2) В 14-дневен срок от установяване на недостига по ал. 1 управителният съвет определя с решение начина за покриването му съгласно чл. 77с, ал. 1 ЗППЦК и представя решението на комисията за одобрение.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 40 от 2014 г.) Решението на управителния съвет трябва да определя срока, в който инвестиционните посредници и управляващите дружества следва да внесат годишната вноска в случаите по чл. 77с, ал. 1, т. 1 и 2 ЗППЦК.
(4) (Зал. - ДВ, бр. 40 от 2014 г.)
(5) (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2014 г.) При неплащане на вноската в срока по ал. 3 се дължи законна лихва за срока на забавата.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2008 г.) Управителният съвет публикува в два централни ежедневника и на страницата на фонда в Интернет одобреното от комисията решение за покриване на недостиг по чл. 77с, ал. 1 - 3 ЗППЦК.


Чл. 23. (1) Проектът на бюджет на фонда се приема от управителния съвет на фонда и се представя на комисията за одобрение до 31 октомври предходната година.
(2) (Зал. - ДВ, бр. 40 от 2014 г.)
(3) Комисията одобрява проекта на бюджет или връща проекта в цялост за преработване, като дава съответни задължителни указания.
(4) Фондът е длъжен да изпълни дадените по реда на ал. 3 указания и да представи нов проект на бюджет на комисията в 14-дневен срок от получаване на указанията.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2014 г.) Когато указанията по ал. 3 не са били спазени, комисията самостоятелно преработва проекта и го одобрява в този му вид.
(6) Бюджетът подлежи на изпълнение след одобрението му с решение на комисията.


Чл. 24. (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2014 г.) Ако през съответната година възникне необходимост от извършване на извънредни, непредвидени в бюджета разходи или от разходване на средства от друг източник, извън посочените в чл. 21, управителният съвет има право да ги извърши след получаването на разрешение от комисията.


Чл. 25. (1) Фондът изготвя годишен финансов отчет и го представя на комисията и на Сметната палата до 30 май следващата година.
(2) Годишният финансов отчет на фонда подлежи на независим финансов одит и заверка от регистриран одитор.
(3) При констатирани нарушения комисията, съответно заместник-председателят взема подходящи мерки съгласно ЗППЦК.
(4) (Нова - ДВ, бр. 35 от 2017 г.) Годишният финансов отчет на ФПИП се обнародва до 31 март следващата година.

Раздел IV.
Взаимодействие с държавни органи, институции и лица


Чл. 26. (1) Фондът взаимодейства с комисията, Българската народна банка, с другите държавни органи и институции, както и с неправителствени организации при обмен на информация и други форми на сътрудничество.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2008 г., доп. - ДВ, бр. 40 от 2014 г.) Фондът сключва двустранни споразумения с институциите за компенсиране на инвеститорите в другите държави във връзка с участието в тях на клонове на инвестиционни посредници и управляващи дружества в чужбина и на чуждестранни инвестиционни посредници и чуждестранни управляващи дружества във фонда.
(3) Споразуменията по ал. 2 уреждат:
1. реда и начина за обмен на информация;
2. (доп. - ДВ, бр. 40 от 2014 г.) процедурите при установяване, че даден инвестиционен посредник или управляващо дружество не е в състояние да изпълнява задълженията си към клиентите;
3. (доп. - ДВ, бр. 40 от 2014 г.) начините, реда и сроковете за изплащане на компенсация на клиентите на инвестиционен посредник или управляващо дружество, включително условията за прихващане;
4. (доп. - ДВ, бр. 40 от 2014 г.) приложимите процедури при неизпълнение на задължението на инвестиционен посредник или управляващо дружество за плащане на вноски;
5. други права и задължения.


Чл. 26а. (Нов - ДВ, бр. 2 от 2007 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 40 от 2014 г.) Сключвайки споразуменията по чл. 26, ал. 2, фондът има право да прилага разпоредбите на приложимите към дейността му нормативни актове във връзка със задълженията на инвестиционните посредници и управляващи дружества и по отношение на чуждестранните инвестиционни посредници и на чуждестранните управляващи дружества. Фондът може да изисква предоставяне на съществена информация и има право да проверява тази информация при компетентните органи на държавата членка по седалището на чуждестранния инвестиционен посредник или чуждестранното управляващо дружество.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 40 от 2014 г.) Фондът удовлетворява вземанията за допълнителна компенсация на клиенти на клон на чуждестранен инвестиционен посредник или на чуждестранно управляващо дружество, след като бъде уведомен от компетентните органи на държавата членка по седалището на чуждестранния инвестиционен посредник за обстоятелствата по чл. 77б, ал. 1 ЗППЦК съответно от компетентните органи на държавата членка по седалището на чуждестранното управляващо дружество за обстоятелства по чл. 77б, ал. 1, т. 1 ЗППЦК или по чл. 100, ал. 1, т. 5 ЗДКИСДПКИ. Преди да изплати допълнителна компенсация, фондът си запазва всички права да извърши проверка за установяване на правото на инвеститора в съответствие с приложимите нормативни разпоредби, стандарти и процедури.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 40 от 2014 г.) Фондът и схемата за компенсиране на държавата членка по седалището на чуждестранния инвестиционен посредник или на чуждестранното управляващо дружество изцяло сътрудничат помежду си, така че инвеститорите да получават обезщетението бързо и в точните размери. В частност те се споразумяват за начина, по който насрещните вземания, които могат да доведат до прихващане по една от схемите, ще се отрази върху обезщетението, изплащано на инвеститора от всяка схема.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2008 г., доп. - ДВ, бр. 40 от 2014 г.) Фондът има право да изплаща допълнителна компенсация на клиенти на клон на чуждестранен инвестиционен посредник или на клиенти на чуждестранно управляващо дружество, когато размерът или обхватът, включително процентът на компенсацията, предвидена в ЗППЦК, надхвърля размера или обхвата на компенсацията, осигурявана в държавата членка по седалището на инвестиционния посредник, който извършва дейност в Република България чрез клон. В този случай фондът осигурява компенсация за разликата, надвишаваща компенсацията, осигурявана от системата за компенсиране на инвеститорите по седалището на инвестиционния посредник или на управляващото дружество, независимо от това дали тази система фактически изплаща компенсация по вземанията на инвеститорите на територията на Република България.


Чл. 27. (1) (Предишен текст на чл. 27 - ДВ, бр. 40 от 2014 г.) Инвестиционните посредници, както и ликвидаторът, квесторът и синдикът на инвестиционния посредник са длъжни да оказват съдействие и да предоставят на фонда цялата необходима информация във връзка с изпълнението на неговите функции.
(2) (Нова - ДВ, бр. 40 от 2014 г.) Предходната алинея се прилага съответно за управляващите дружества.

Раздел IV "а".
Структура и управление на средствата на ФПИП (Нов - ДВ, бр. 35 от 2017 г.)

Раздел IV "а".


Чл. 27а. (Нов - ДВ, бр. 35 от 2017 г.) Средствата на ФПИП могат да се използват единствено в съответствие с целите на преструктурирането по чл. 50 и принципите по чл. 53 ЗВПКИИП и след решение на комисията.

Чл. 27б. (Нов - ДВ, бр. 35 от 2017 г.) (1) Средствата на ФПИП се набират от:
1. годишни вноски на инвестиционните посредници по чл. 139 ЗВПКИИП;
2. извънредни вноски на инвестиционните посредници по чл. 140 ЗВПКИИП;
3. доходи от инвестиране на набраните във ФПИП средства;
4. лихви по просрочени вземания;
5. други източници.
(2) Средствата на ФПИП се събират по отделна банкова сметка и не се смесват с останалите средства на фонда.

Чл. 27в. (Нов - ДВ, бр. 35 от 2017 г.) (1) Администрацията на фонда следи за точното изпълнение на задълженията на инвестиционните посредници за извършване на индивидуални годишни вноски във ФПИП, определени с решение на комисията, и докладва периодично на управителния съвет на фонда относно размера на набраните средства и техните източници.
(2) При неплащане в срок на вноска по ал. 1 се начислява законна лихва върху просрочената сума и се изпраща уведомление до комисията.

Чл. 27г. (Нов - ДВ, бр. 35 от 2017 г.) (1) Средствата на ФПИП се инвестират при спазване на принципите, установени в ЗВПКИИП, и съобразно изискванията на ЗВПКИИП и в съответствие с правила за инвестиране на средствата на ФПИП, приети от управителния съвет на фонда.
(2) Средствата на ФПИП могат да се инвестират във финансови инструменти, както следва:
1. депозити в левове и евро и други финансови инструменти, предлагани от Българската народна банка;
2. депозити в евро при чуждестранни банки, които имат един от трите най-високи кредитни рейтинги, присъдени от две агенции за кредитен рейтинг;
3. дългови инструменти в евро, без вградени опции, емитирани от чужди държави, чуждестранни банки, чуждестранни финансови институции, международни финансови организации, чуждестранни агенции или други чуждестранни дружества, които инструменти или емитент имат един от трите най-високи кредитни рейтинги, присъдени от две агенции за кредитен рейтинг.
(3) ФПИП има право:
1. да извършва репо сделки (сделки с уговорка за обратно изкупуване) в евро с чуждестранни банки, чуждестранни финансови институции или международни финансови организации, които имат един от трите най-високи кредитни рейтинги, присъдени от две агенции за кредитен рейтинг;
2. да предоставя в заем срещу еквивалентно обезпечение притежаваните от тях дългови инструменти на чуждестранни банки, чуждестранни финансови институции или международни финансови организации, които имат един от трите най-високи кредитни рейтинги, присъдени от две агенции за кредитен рейтинг.
(4) При спазване на изискванията на ЗВПКИИП и на Закона за Българската народна банка с решение на управителния съвет на фонда средства на ФПИП могат да бъдат възлагани за управление на Българската народна банка срещу възнаграждение.

Чл. 27д. (Нов - ДВ, бр. 35 от 2017 г.) Разходите, свързани с управлението на ФПИП, са част от общите административни разходи на Фонда за компенсиране на инвеститорите и се финансират по предвидения в ЗППЦК ред.

Раздел V.
Надзор върху дейността на фонда


Чл. 28. (1) (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2014 г.) Комисията упражнява контрол върху дейността на фонда. Проверки се осъществяват от служители от администрацията на комисията, определени със заповед на председателя.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 40 от 2014 г., доп. - ДВ, бр. 35 от 2017 г.) Комисията може да предписва извършването на промени в документите по чл. 5, ал. 1, т. 16 и 17, когато със същите се предвиждат действия, водещи до неоправдано увеличение на административните разходи на фонда или с които неоснователно се засягат правата на клиентите на инвестиционните посредници или на управляващите дружества и които са в противоречие със закона.
(3) (Нова - ДВ, бр. 35 от 2017 г.) Комисията може да указва извършването на промени в правилата за инвестиране на средствата на ФПИП, когато същите не съответстват на принципите и изискванията, установени в ЗВПКИИП.

Чл. 29. (1) Управителният съвет на фонда представя в комисията:
1. годишен отчет за дейността си и доклад за състоянието на средствата на фонда и отчет за изпълнение на бюджета до 30 май следващата година;
2. тримесечни справки до края на месеца, следващ тримесечието, за:
а) отчет за изпълнение на бюджета;
б) приходите и разходите на фонда;
в) заведените претенции за получаване на компенсация;
г) взетите решения за изплащане на компенсация и за отказ;
д) (изм. - ДВ, бр. 40 от 2014 г.) действията по събиране на вземанията по чл. 77ф, ал. 6 ЗППЦК;
е) инвестираните средства на фонда.
(2) Информацията по ал. 1, т. 2, букви "в" - "е" се представя и на годишна база в срок до 30 май на следващата година.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 40 от 2014 г., доп. - ДВ, бр. 35 от 2017 г.) Фондът съхранява документите, свързани с изплащане на компенсация на клиентите на инвестиционен посредник съответно на управляващо дружество, както и документите относно управлението и използването на средствата на ФПИП във връзка с дейността му по възстановяване и преструктуриране на инвестиционни посредници, в срок 10 години.


Чл. 30. (Нов - ДВ, бр. 40 от 2014 г.) (1) Сметната палата одитира фонда.
(2) Одобрените бюджет на фонда и отчет за изпълнението му се представят на Сметната палата.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 1. (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 35 от 2017 г.) Правилникът може да бъде изменян и допълван:
1. по предложение на управителния съвет на фонда;
2. по предложение на заместник-председателя, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност".

§ 2. (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2008 г.) Проектът на бюджет на Фонда за финансовата 2005 г. се представя за одобрение в тримесечен срок от влизане в сила на този правилник.


§ 3. (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2008 г.) В шестмесечен срок от влизане в сила на този правилник управителният съвет на Фонда приема и представя на Комисията за финансов надзор заверени екземпляри от документите по чл. 5, ал. 1, т. 16 и 17.


§ 4. (Нов - ДВ, бр. 97 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2008 г.) Фондът може да използва за покриване на административните си разходи за 2005, 2006 и 2007 г. и 2008 г. средствата, получени от набраните във фонда вноски.


§ 5. (Предишен § 4 - ДВ, бр. 97 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 35 от 2017 г.) Този правилник се издава на основание чл. 77д, ал. 5 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и е приет с решение № 40-П от 10.VIII.2005 г. на Комисията за финансов надзор.


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти