Logo Събота, 28 Ноември


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА ЗА МАРКИРОВКАТА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Приета с ПМС № 191 от 16.08.2005 г.

Обн. ДВ. бр.69 от 23 Август 2005г., изм. ДВ. бр.66 от 15 Август 2006г.

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. С наредбата се определят правилата за нанасяне и графичното изображение на маркировката за съответствие.

Чл. 2. (1) Маркировката за съответствие удостоверява, че продуктите съответстват на приложимите за тях изисквания, определени в наредбите по чл. 7 от Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП), и че са били подложени на съответните процедури за оценяване на съответствието.
(2) Когато даден продукт попада под разпоредбите на няколко наредби, всяка от които предвижда нанасяне на маркировка за съответствие, маркировката удостоверява съответствието на продукта с изисквания на всяка от наредбите по чл. 7 ЗТИП.
(3) В случаите, когато една или повече от наредбите по чл. 7 ЗТИП дават възможност на производителя или на други лица, когато това е предвидено в тези наредби, в определения в тях преходен период да избере кои разпоредби да приложи, маркировката за съответствие удостоверява съответствието само с разпоредбите на тези наредби, които са приложени. В този случай пълните данни за приложените разпоредби се посочват в декларацията за съответствие и в инструкцията и/или указанието за употреба, придружаващи продуктите, съгласно изискванията на наредбите по чл. 7 ЗТИП.


Чл. 3. Производителят или други лица, когато това е предвидено в наредбите по чл. 7 ЗТИП, са длъжни да нанесат маркировката за съответствие, преди продуктите да бъдат пуснати на пазара и/или пуснати в действие.

Раздел II.
Графично изображение на маркировката за съответствие и правила за нейното нанасяне


Чл. 4. (1) Маркировката за съответствие се състои от инициалите "СО" и има графично изображение съгласно приложение № 1.
(2) Когато Република България е страна по влезли в сила споразумения за взаимно признаване на резултатите от оценяване на съответствието и приемане на промишлените продукти, сключени с Европейските общности и техните държави членки или с държавите - членки на Европейската икономическа зона/Европейската асоциация за свободна търговия (ЕАСТ), маркировката за съответствие на продуктите, попадащи в обхвата на тези споразумения, се състои от инициалите "СЕ" и има графично изображение съгласно приложение № 2.
(3) От датата на влизане в сила на договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз маркировката за съответствие се състои от инициалите "СЕ" и има графично изображение съгласно приложение № 2.
(4) (Нова - ДВ, бр. 66 от 2006 г.) От датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз маркировката за съответствие на транспортируеми съоръжения под налягане, вентили или друга арматура, пряко свързани с безопасността им, се състои от инициала "

  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти