Logo Петък, 27 Ноември


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 22 ОТ 29 ЮЛИ 2005 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВПИСВАНЕ И ОТПИСВАНЕ НА ПУБЛИЧНИ ДРУЖЕСТВА, ДРУГИ ЕМИТЕНТИ НА ЦЕННИ КНИЖА И ЕМИСИИ ЦЕННИ КНИЖА В РЕГИСТЪРА НА КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

Издадена от Комисията за финансов надзор

Обн. ДВ. бр.66 от 12 Август 2005г., изм. ДВ. бр.37 от 8 Април 2008г., изм. и доп. ДВ. бр.2 от 4 Януари 2019г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. (Доп. - ДВ, бр. 2 от 2019 г.) С тази наредба се уреждат условията и редът за вписване и отписване на публични дружества, други емитенти на ценни книжа и емисии ценни книжа в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН), наричан по-нататък "регистъра", който води Комисията за финансов надзор, наричана по-нататък "комисията".

Глава втора.
УСЛОВИЯ ЗА ВПИСВАНЕ НА ПУБЛИЧНИ ДРУЖЕСТВА, ДРУГИ ЕМИТЕНТИ НА ЦЕННИ КНИЖА И ЕМИСИИ ЦЕННИ КНИЖА В РЕГИСТЪРА

Раздел I.
Условия за вписване на емитент на ценни книжа в регистъра

Чл. 2. (1) В регистъра като емитент на ценни книжа се вписва всяко лице, което отговаря на едно от следните условия:
1. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2008 г.) има потвърден от комисията проспект за публично предлагане на ценни книжа, включително в случаите по чл. 79а от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК);
2. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2008 г.) има потвърден от комисията проспект за допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар;
3. (нова - ДВ, бр. 37 от 2008 г.) има потвърден проспект от компетентен орган на държава членка за публично предлагане или допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа в страната и са спазени изискванията на чл. 92г ЗППЦК;
4. (предишна т. 3, изм. - ДВ, бр. 37 от 2008 г.) има признат от комисията проспект за публично предлагане или допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа съгласно чл. 141, ал. 3 ЗППЦК;
5. (отм., предишна т. 4, изм. - ДВ, бр. 37 от 2008 г.) не е задължено да представя проспект за публично предлагане или допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа в случаите по чл. 79 ЗППЦК, ако са изпълнени другите изисквания на закона.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2008 г.) В случаите на публично предлагане на издадени вече ценни книжа и допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар на ценни книжа лицето по ал. 1 се вписва в регистъра като емитент, ако издадените от него ценни книжа отговарят на изискванията по чл. 6, ал. 1, при условие че тези ценни книжа не са акции.


Чл. 3. (1) Акционерно дружество, което е вписано при условията и по реда на тази наредба в регистъра като публично дружество, не се вписва като емитент.
(2 ) Акционерно дружество, което подлежи на отписване от регистъра като публично дружество, се вписва като емитент, ако отговаря на условията по чл. 2, освен когато са налице основания по чл. 17 за отписването му и като емитент.
(3) В случай че акциите - предмет на първично публично предлагане, ще се записват на учредително събрание на акционерно дружество, то се вписва в регистъра като емитент в процес на учредяване.

Раздел II.
Условия за вписване на публично дружество в регистъра


Чл. 4. (1) В регистъра като публично дружество се вписва:
1. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2008 г.) всеки емитент на акции по чл. 2, ал. 1, т. 1, 4 и 5, който е станал публично дружество на основание чл. 110, ал. 3 ЗППЦК поради вписване в търговския регистър на неговото учредяване, съответно на увеличението на неговия капитал;
2. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2008 г.) всяко акционерно дружество, вкл. когато е вписано в регистъра като емитент, ако издадената от него емисия акции - предмет на публично предлагане или допускане до търговия на регулиран пазар, отговаря на изискванията по чл. 6, ал. 1;
3. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2008 г.) всяко акционерно дружество, вкл. когато е вписано в регистъра като емитент, ако е станало публично дружество на основание чл. 110, ал. 1, т. 3 ЗППЦК, когато има повече от 10 000 акционери в последния ден на две последователни календарни години, при условие че негова емисия акции отговаря на изискванията по чл. 6, ал. 1.
(2) В регистъра като публично дружество се вписва и всяко новоучредено и приемащо дружество или дружества, които са станали публични на основание чл. 122, ал. 1 ЗППЦК в резултат на преобразуване, в което участва публично дружество.

Раздел III.
Условия за вписване на емисия ценни книжа в регистъра


Чл. 5. Емисиите ценни книжа, предназначени за първично публично предлагане, се вписват в регистъра, ако за тях е изпълнено някое от условията по чл. 2, ал. 1, т. 1, 3 - 5.


Чл. 6. (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2008 г.) (1) Емисии ценни книжа се вписват в регистъра с цел търговия на регулирани пазари, при условие че:
1. е взето решение от компетентния орган на лицето, издало ценните книжа, за тяхното търгуване на регулиран пазар;
2. ценните книжа са безналични и свободно прехвърляеми;
3. за емисията ценни книжа е изпълнено някое от условията по чл. 2, ал. 1, т. 2 - 5;
4. емисионната стойност на ценните книжа е напълно изплатена;
5. не са нарушени други законови изисквания.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 2 от 2019 г.) Емисия ценни книжа, чието първично публично предлагане е приключило успешно, се вписва в регистъра с цел търговия на регулирани пазари, ако са изпълнени условията по ал. 1, т. 4 и 5. Когато емисията ценни книжа е издадена от емитент от държава членка, тя се вписва в регистъра с цел търговия на регулиран пазар, ако са изпълнени условията по ал. 1, т. 4 и 5.
(3) В случаите на публично предлагане на издадени ценни книжа емисията се вписва в регистъра, ако отговаря съответно на условията по ал. 1.

Глава трета.
РЕД ЗА ВПИСВАНЕ НА ПУБЛИЧНИ ДРУЖЕСТВА, ДРУГИ ЕМИТЕНТИ НА ЦЕННИ КНИЖА И ЕМИСИИ ЦЕННИ КНИЖА В РЕГИСТЪРА

Раздел I.
Ред за вписване на емитент в регистъра


Чл. 7. (1) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2008 г., доп. - ДВ, бр. 2 от 2019 г.) Вписване на емитент в регистъра в случаите по чл. 2, ал. 1, т. 1 - 4 се извършва по инициатива на комисията по предложение на заместник-председателя, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност", наричан по-нататък "заместник-председателя".
(2) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2008 г., доп. - ДВ, бр. 2 от 2019 г.) Комисията по предложение на заместник-председателя вписва емитента в регистъра едновременно с вземане на решението за потвърждаване или за признаване на проспект.
(3) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2008 г., доп. - ДВ, бр. 2 от 2019 г.) В случая по чл. 2, ал. 1, т. 3 комисията по предложение на заместник-председателя вписва емитента в регистъра незабавно след получаване на документите по чл. 92г ЗППЦК от компетентния орган на изпращащата държава.
(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 37 от 2008 г.) Комисията уведомява писмено лицето по ал. 1 за вписването в регистъра в 7-дневен срок от решението за вписване, а в случая по чл. 2, ал. 1, т. 3 - незабавно след решението за вписване.


Чл. 8. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 37 от 2008 г.) В случаите по чл. 2, ал. 1, т. 5, когато не е задължително да бъде представен проспект, вписването в регистъра на емитент се извършва по инициатива на дружеството, което издава или е издало ценните книжа, на предложителя на ценните книжа или на лицето, което иска да бъдат допуснати до търговия на регулирани пазари ценните книжа, на които то не е емитент. Лицето подава заявление за вписване на дружеството, което издава или е издало ценните книжа като емитент, в 7-дневен срок от деня, в който е взето решението за извършване на публичното предлагане или допускането до търговия на регулиран пазар на емисията ценни книжа от компетентния съгласно устройствените актове орган на дружеството. Към заявлението се прилагат:
1. (доп. - ДВ, бр. 2 от 2019 г.) данни и документи за дружеството, както следва:
а) (отм. - ДВ, бр. 37 от 2008 г.)
б) (доп. - ДВ, бр. 37 от 2008 г., отм. - ДВ, бр. 2 от 2019 г.)
в) (доп. - ДВ, бр. 37 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 2019 г.) заверено копие от актуалния устав към датата на решението на компетентния съгласно устройствените актове орган за извършване на публичното предлагане или допускането до търговия на регулиран пазар;
г) (отм. - ДВ, бр. 2 от 2019 г.)
д) (изм. - ДВ, бр. 2 от 2019 г.) годишните финансови отчети за последните 3 г. със съдържание съгласно чл. 29 от Закона за счетоводството, последният междинен финансов отчет, както и консолидираните финансови отчети, ако такива се изготвят от дружеството;
е) (изм. - ДВ, бр. 37 от 2008 г., отм., нова - ДВ, бр. 2 от 2019 г.) документ за платена такса за вписване на смитент съгласно тарифата, определена в приложение към чл. 27, ал. 1 ЗКФН;
ж) (нова - ДВ, бр. 2 от 2019 г.) решението на компетентния съгласно устройствените актове орган за извършване на публичното предлагане или допускането до търговия на регулиран пазар;
з) (нова - ДВ, бр. 2 от 2019 г.) данни за мястото, адреса, включително електронния адрес и телефона, на които може да се получи допълнителна информация за емитента и за емисията.
2. документи относно емисията ценни книжа, както следва:
а) (доп. - ДВ, бр. 37 от 2008 г.) решение за публично предлагане или допускане до търговия на регулиран пазар на емисията ценни книжа на компетентния съгласно устройствените актове орган на дружеството, съдържащо най-малко:
аа) размер на емисията ценни книжа;
бб) вид, клас, брой, номинална и емисионна стойност на ценните книжа и права по тях;
вв) обезпечение и подчиненост на дълговите ценни книжа;
гг) посочване на законовото основание по чл. 79 ЗППЦК за извършване на публичното предлагане;
б) (изм. - ДВ, бр. 37 от 2008 г.) при публично предлагане на издадени вече ценни книжа и при допускане до търговия на регулиран пазар се прилагат и следните документи:
аа) (доп. - ДВ, бр. 2 от 2019 г.) удостоверение от Централния депозитар или друга депозитарна институция за регистриране на емисията;
бб) извлечение от счетоводните документи на дружеството или друг документ, удостоверяващ пълното изплащане на емисионната стойност на ценните книжа;
3. (нова - ДВ, бр. 37 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 2019 г.) в случаите на публично предлагане или допускане до търговия на регулиран пазар по чл. 79, ал. 4, т. 2 и 3 и ал. 5, т. 3 и 4 ЗППЦК и документ, съдържащ информация, еквивалентна на информацията в проспекта;
4. (нова - ДВ, бр. 37 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 2019 г.) в случаите на публично предлагане или допускане до търговия на регулиран пазар по чл. 79, ал. 4, т. 4 - 6 и ал. 5, т. 5 и 6 ЗППЦК и документ, съдържащ най-малко следната информация:
а) (доп. - ДВ, бр. 2 от 2019 г.) данни за емитента (фирма, ЕИК, седалище и адрес на управление);
б) основанието и причините за извършване на публичното предлагане или допускането на ценните книжа до търговия на регулиран пазар;
в) данни за предлагането, включващи съществените условия и срокове на предлагането или допускането до търговия на регулиран пазар, включително:
аа) лицата, до които се отнася предлагането;
бб) срока на предлагането;
вв) минимален и максимален брой ценни книжа, които могат да бъдат записани, съответно закупени от едно лице;
гг) информация за мястото, където могат да бъдат получени данни за цената на ценните книжа, в случаите, когато тя не е определена;
дд) вид на предлагането (записване или продажба);
ее) условия, при които ценните книжа ще бъдат издадени или допуснати до търговия на регулиран пазар;
жж) цена на ценните книжа, ако е приложимо;
г) брой и вид на ценните книжа, включително описание на правата по ценните книжа и начина на тяхното упражняване;
д) условията, реда и срока за получаване на записаните, съответно закупени, ценни книжа.
5. (предишна т. 3 - ДВ, бр. 37 от 2008 г., отм. - ДВ, бр. 2 от 2019 г.)
(2) В случай че дружеството не е имало задължение да изготви 3 годишни финансови отчета, то представя в комисията финансовите отчети, за изготвянето на които такова задължение е възникнало. Ако отчетите на дружеството подлежат на одит, към одитираните финансови отчети се прилагат и одиторските доклади.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 2 от 2019 г.) Въз основа на представените документи комисията установява доколко са спазени изискванията за вписване в регистъра. Ако представените данни и документи са непълни или нередовни или е нужна допълнителна информация или доказателства за верността на данните, комисията изпраща съобщение и определя срок за отстраняване на констатираните непълноти и несъответствия или за предоставяне на исканата допълнителна информация и документи, който срок не може да е по-дълъг от един месец.
(4) Ако съобщението по ал. 3 не бъде прието на посочения от заявителя адрес за кореспонденция, срокът тече от поставянето на съобщението на специално определено за целта място в сградата на комисията. Последното обстоятелство се удостоверява с протокол, съставен от длъжностни лица, определени със заповед на председателя на комисията.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 2 от 2019 г.) Комисията по предложение на заместник-председателя се произнася по подаденото заявление в срок до един месец от получаване на заявлението, а когато са били поискани допълнителни сведения и документи - до 10 работни дни от получаването им, съответно от изтичането на срока по ал. 3.
(6) Комисията уведомява писмено лицето по ал. 1 за вписването в регистъра в 7-дневен срок от решението за вписване.

Раздел II.
Ред за вписване на публично дружество в регистъра


Чл. 9. (1) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2008 г.) Емитент на акции по чл. 2, ал. 1, т. 1, 4 или 5, който е станал публично дружество на основание чл. 110, ал. 3 ЗППЦК поради вписването му в търговския регистър, съответно на увеличението на неговия капитал, се вписва в регистъра като публично дружество по негова инициатива.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 2 от 2019 г.) Лицето по ал. 1 подава в комисията заявление за вписването му като публично дружество в 7-дневен срок от вписването в търговския регистър. Към заявлението за новоучреденото акционерно дружество се прилагат документите по чл. 8, ал. 1, т. 1, букви "в", "ж" и "з".
(3) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2008 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 2 от 2019 г.) Комисията по предложение на заместник-председателя се произнася по заявлението в срок до 5 работни дни от получаването му, а когато са били поискани допълнителни сведения и документи - до 5 работни дни от получаването им или от изтичане на срока, определен за представянето им. Член 8, ал. 3 - 6 се прилагат съответно.


Чл. 10. (1) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2008 г., доп. - ДВ, бр. 2 от 2019 г.) Вписване на акционерно дружество като публично дружество в случаите на публично предлагане на издадени ценни книжа или допускане до търговия на регулиран пазар по чл. 2, ал. 1, т. 1, 2 и 4 се извършва по инициатива на комисията по предложение на заместник-председателя.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2008 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 2 от 2019 г.) Комисията по предложение на заместник-председателя вписва публичното дружество в регистъра едновременно с вземане на решението за потвърждаване или за признаване на проспект.


Чл. 11. (1) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2008 г.) Вписване на публично дружество в регистъра в случаите на публично предлагане на издадени ценни книжа или допускане до търговия на регулиран пазар по чл. 2, ал. 1, т. 5 се извършва по реда на чл. 8.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 37 от 2008 г., доп. - ДВ, бр. 2 от 2019 г.) В случаите по чл. 4, ал. 1, т. 3 дружеството е длъжно да подаде в комисията заявление за потвърждаване на проспект при условията и по реда на глава четвърта от Наредба № 2 от 2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация (ДВ, бр. 90 от 2003 г.) в 6-месечен срок от настъпване на обстоятелството по чл. 4, ал. 1, т. 3. Член 10 се прилага съответно.

Раздел III.
Ред за вписване на емисия ценни книжа в регистъра


Чл. 12. (1) (Доп. - ДВ, бр. 37 от 2008 г.) Вписване в регистъра на емисия ценни книжа се извършва едновременно с вписване на емитента, съответно на публичното дружество.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2008 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 2 от 2019 г.) Последваща емисия ценни книжа се вписва в регистъра по инициатива на комисията по предложение на заместник-председателя едновременно с вземане на решението на комисията за потвърждаване или за признаване на проспект, съответно след получаване на документите по чл. 92г ЗППЦК от компетентния орган на изпращащата държава.
(3) Вписване на последваща емисия ценни книжа в случаите по чл. 2, ал. 1, т. 4 се извършва по реда на чл. 8.
(4) При вписване на емисия ценни книжа - предмет на първично публично предлагане, в регистъра се отбелязва, че ценните книжа са в процес на емитиране.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 2019 г.) Емисии ценни книжа, чието първично публично предлагане е приключило успешно, се вписват в регистъра с цел търговия на регулиран пазар по инициатива на публичното дружество, съответно емитента на ценните книжа, или лицето, което иска допускане на ценните книжа до търговия на регулиран пазар. Комисията по предложение на заместник-председателя взема решение за вписване на емисията в срок 2 работни дни от представянето на следните документи:
1. удостоверение за регистриране на емисията ценни книжа, издадено от Централния депозитар или друга депозитарна институция, която води регистъра на ценните книжа;
2. документ от банката, в която е открита набирателната сметка за емисията, удостоверяващ пълното изплащане на емисионната стойност на акциите.
(6) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2008 г., отм. - ДВ, бр. 2 от 2019 г.)
(7) (Нова - ДВ, бр. 2 от 2019 г.) Емисии ценни книжа, издадени в резултат на увеличаване на капитала на публично дружество със собствени средства или в случаите на чл. 112, ал. 3 ЗППЦК, се вписват в регистъра с цел търговия на регулиран пазар по инициатива на публичното дружество. Комисията по предложение на заместник-председателя взема решение за вписване на емисията в срок 2 работни дни от представянето на следните документи:
1. решението на компетентния съгласно устройствения акт орган на дружеството за вписване на емисията с цел търговия на регулирани пазари, съдържащо най-малко данни за размера на емисията, вида, класа, броя, номиналната стойност на ценните книжа и правата по тях, а в случаите по чл. 112, ал. 3 ЗППЦК и данни за емисионната стойност на акциите;
2. удостоверение за регистриране на емисията ценни книжа, издадено от Централния депозитар или друга депозитарна институция, която води регистъра на ценните книжа;
3. счетоводен баланс, в който е отразено увеличението на капитала на публичното дружество, и/или друг счетоводен документ, доказващ осчетоводяването на увеличението на капитала; в случаите по чл. 112, ал. 3 ЗППЦК се представя документ от банката, в която е открита набирателната сметка за емисията, удостоверяващ пълното изплащане на емисионната стойност на акциите.


Чл. 13. (Отм. - ДВ, бр. 2 от 2019 г.)

Чл. 14. (1) Последващите емисии акции се вписват в регистъра по партидата на публичното дружество.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 37 от 2008 г.) Последващите емисии ценни книжа, различни от акции, които се предлагат публично или за които се иска допускане до търговия на регулиран пазар, се вписват в регистъра по партидата на съответното публично дружество или емитент.

Раздел IV.
Ред за вписване на публични дружества, емитенти и емисии ценни книжа при особени обстоятелства


Чл. 15. (1) Всяко новоучредено или приемащо дружество по чл. 4, ал. 2 подава заявление до комисията за вписване в регистъра в 7-дневен срок от вписване на преобразуването в търговския регистър.
(2) Към заявлението се прилагат:
1. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2008 г., отм. - ДВ, бр. 2 от 2019 г.)
2. (изм. - ДВ, бр. 2 от 2019 г.) удостоверение от Централния депозитар или друга депозитарна институция, която води регистъра на ценните книжа, за регистриране на емисиите акции и разпределението им по сметки или за прехвърлянето на акциите;
3. документите по чл. 8, ал. 1, т. 1 и 3 за новоучредено или приемащо дружество, освен ако приемащото дружество е вече вписано в регистъра на комисията.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 2019 г.) Комисията по предложение на заместник-председателя се произнася по заявлението в срок 5 работни дни от получаването му, а в случаите, когато се изисква допълнителна информация или документи - в срок до 5 работни дни от получаването им или от изтичане на срока, определен за представянето им. Член 8, ал. 3 - 6 се прилагат съответно.


Чл. 16. (1) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2008 г.) При публично предлагане на ценни книжа при условията на чл. 79а ЗППЦК емитентът или предложителят подава заявление за вписване в регистъра на емисиите ценни книжа от един клас, издадени през съответната календарна година, едновременно със заявлението за потвърждаване на проспекта.
(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат документи относно всички издадени при условията на ал. 1 емисии ценни книжа, както следва:
1. решение на компетентния съгласно устройствения акт орган на дружеството за вписване на емисиите, съдържащо най-малко данни за размера на всяка емисия, брой, номинална и емисионна стойност, вид, клас ценни книжа и права по тях, вкл. обезпечение и подчиненост на дълговите ценни книжа;
2. извлечение от счетоводните документи на дружеството или друг документ, удостоверяващ пълното изплащане на емисионната стойност на ценните книжа от всяка емисия;
3. (нова - ДВ, бр. 37 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 2019 г.) удостоверение от Централния депозитар или друга депозитарна институция, която води регистъра на ценните книжа, за регистриране на емисиите ценни книжа;
4. (предишна т. 3 - ДВ, бр. 37 от 2008 г., отм. - ДВ, бр. 2 от 2019 г.)
5. (нова - ДВ, бр. 2 от 2019 г.) данни за мястото, адреса, включително електронния адрес и телефона, на които може да се получи допълнителна информация за емитента и за емисиите.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2008 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 2 от 2019 г.) Комисията по предложение на заместник-председателя взема решение за вписване на емисиите едновременно с вземане на решението за потвърждаване на проспект.

Глава четвърта.
УСЛОВИЯ ЗА ОТПИСВАНЕ НА ПУБЛИЧНИ ДРУЖЕСТВА, ДРУГИ ЕМИТЕНТИ НА ЦЕННИ КНИЖА И ЕМИСИИ ЦЕННИ КНИЖА ОТ РЕГИСТЪРА

Раздел I.
Условия за отписване на емитент на ценни книжа от регистъра


Чл. 17. (1) Емитент на ценни книжа, вписан в регистъра, се отписва от него, ако е налице едно от следните условия:
1. емисията ценни книжа е отписана от регистъра в случаите по чл. 19 и емитентът няма вписана друга емисия ценни книжа;
2. (изм. - ДВ, бр. 2 от 2019 г.) емитентът е заличен от търговския регистър поради приключване на производството по ликвидация или преобразуване;
3. (нова - ДВ, бр. 2 от 2019 г.) емитентът е обявен в несъстоятелност.
(2) (Изм и доп. - ДВ, бр. 2 от 2019 г.) В случаите по ал. 1, т. 1 и 3 лицето престава да е емитент от решението на комисията за отписването му от регистъра, а в случаите по ал. 1, т. 2 - от заличаването му от търговския регистър.

Раздел II.
Условия за отписване на публично дружество от регистъра


Чл. 18. (Изм. - ДВ, бр. 2 от 2019 г.) Публичното дружество се отписва от регистъра при условията на чл. 119 ЗППЦК.

Раздел III.
Условия за отписване на емисия ценни книжа от регистъра


Чл. 19. Емисия ценни книжа се отписва от регистъра, ако:
1. първичното публично предлагане на ценни книжа приключи неуспешно;
2. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2008 г.) бъде отказано вписване в търговския регистър на акционерното дружество по чл. 3, ал. 3, съответно на увеличението на капитала на акционерно дружество;
3. (нова - ДВ, бр. 37 от 2008 г.) емисията ценни книжа, вписана в регистъра с цел търговия на регулиран пазар, не бъде приета за търговия на регулирания пазар в срок до 3 месеца от вписването;
4. (предишна т. 3 - ДВ, бр. 37 от 2008 г.) задълженията на емитента, съответно на публичното дружество по емисията ценни книжа, са погасени;
5. (предишна т. 4 - ДВ, бр. 37 от 2008 г.) емитентът е отписан от регистъра в случаите по чл. 17, ал. 1, т. 2, съответно публичното дружество е отписано от регистъра.

Глава пета.
РЕД ЗА ОТПИСВАНЕ НА ПУБЛИЧНИ ДРУЖЕСТВА, ДРУГИ ЕМИТЕНТИ НА ЦЕННИ КНИЖА И ЕМИСИИ ЦЕННИ КНИЖА ОТ РЕГИСТЪРА

Раздел I.
Ред за отписване на емитент на ценни книжа от регистъра


Чл. 20. (1) (Изм. - ДВ, бр. 2 от 2019 г.) В случаите по чл. 17, ал. 1, т. 1 емитент се отписва от регистъра след заплащане на такса за отписване на емитент съгласно тарифата, определена в приложение към чл. 27, ал. 1 ЗКФН, едновременно с отписване на емисията ценни книжа.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 2019 г.) В случаите по чл. 17, ал. 1, т. 2 ликвидаторът, съответно представляващият дружеството-правоприемник, уведомява незабавно комисията за заличаването на дружеството от търговския регистър. Емитентът се отписва след получаване на уведомлението по изречение първо или след служебно установяване на заличаването на дружеството от търговския регистър.
(3) (Нова - ДВ, бр. 2 от 2019 г.) В случаите по чл. 17, ал. 1, т. 3 синдикът уведомява незабавно комисията за обявяване на дружеството в несъстоятелност. Емитентът се отписва след получаване на уведомлението по изречение първо или след служебно установяване на обявяването в несъстоятелност на дружеството.

Раздел II.
Ред за отписване на емисия ценни книжа от регистъра


Чл. 21. (1) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 2019 г.) Отписване на емисия ценни книжа от регистъра в случаите по чл. 19, т. 1 - 3 и 5 се извършва по инициатива на комисията по предложение на заместник-председателя.
(2) В случаите по чл. 19, т. 1 лицето представя в комисията уведомлението по чл. 89, ал. 4 ЗППЦК до банката, в която лицата са направили вноските срещу записаните от тях ценни книжа, предмет на първично публично предлагане, в 7-дневен срок от приключване на подписката, съответно продажбата.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2008 г.) В случаите по чл. 19, т. 2 емитентът представя в комисията заверено копие от решението, с което се отказва вписването в търговския регистър на учредяването на дружеството, съответно на увеличението на капитала - за емитента на акции, и уведомлението по чл. 89, ал. 4 ЗППЦК до банката, в която лицата са направили вноските срещу записаните от тях ценни книжа, предмет на първично публично предлагане, в 7-дневен срок от постановяване на решението.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2008 г.) При отписване на емисия ценни книжа по чл. 19, т. 4 емитентът, съответно публичното дружество, подава заявление, към което прилага:
1. декларация, че задълженията на емитента по емисията ценни книжа са погасени;
2. (доп. - ДВ, бр. 2 от 2019 г.) удостоверение от Централния депозитар или друга депозитарна институция, която води до регистъра на ценните книжа, че съответната емисия е заличена;
3. (нова - ДВ, бр. 2 от 2019 г.) справка за датата, вида и размера на извършените плащания по емисията, издадена от депозитарната институция, която води регистъра на ценните книжа.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 2019 г.) Комисията по предложение на заместник-председателя се произнася по подаденото заявление по ал. 4 по реда на чл. 91 ЗППЦК в срок 10 работни дни от получаване на заявлението, а когато са били поискани допълнителни сведения и/или документи - в срок до 10 работни дни от получаването им или от изтичане на срока, определен за представянето им. Член 8, ал. 3 - 6 се прилагат съответно.


Раздел III.
Ред за отписване на публично дружество от регистъра


Чл. 22. (1) (Изм. - ДВ, бр. 2 от 2019 г.) Публично дружество се отписва от регистъра при наличие на някое от условията по чл. 119 ЗППЦК.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 2 от 2019 г.) За отписване от регистъра в случаите по чл. 119, ал. 1, т. 1 ЗППЦК лицето подава заявление, към което прилага:
1. (изм. - ДВ, бр. 2 от 2019 г.) копие от поканата за свикване на общо събрание, като в нея се посочват мотивите на предложението за решение за отписване на дружеството;
2. (отм. - ДВ, бр. 2 от 2019 г.)
3. копие от протокола на проведеното общо събрание, подписан от председателя, секретаря и преброителите на събранието, заедно със списък на присъстващите по чл. 225 от Търговския закон;
4. заверени копия от представените на общото събрание пълномощни;
5. (изм. - ДВ, бр. 2 от 2019 г.)
6. (изм. - ДВ, бр. 2 от 2019 г.) удостоверения от Централния депозитар или друга депозитарна институция, която води регистъра на ценните книжа, за структурата на акционерното участие в дружеството 14 дни преди общото събрание, както и в последния ден на предходните две календарни години;
7. последният месечен счетоводен баланс преди датата на провеждане на общото събрание;
8. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2008 г., отм. - ДВ, бр. 2 от 2019 г.)
9. (нова - ДВ, бр. 2 от 2019 г.) документ за платена такса за отписване на публично дружество съгласно тарифата, определена в приложение към чл. 27, ал. 1 ЗКФН.
(3) (Нова - ДВ, бр. 2 от 2019 г.) За отписване от регистъра в случаите по чл. 119, ал. 1, т. 2 ЗППЦК лицето подава заявление, към което прилага:
1. копие от поканата за свикване на общо събрание;
2. копие от протокола на проведеното общо събрание, подписан от председателя, секретаря и преброителите на събранието, заедно със списък на присъстващите по чл. 225 от Търговския закон;
3. заверени копия от представените на общото събрание пълномощни;
4. удостоверения от Централния депозитар или друга депозитарна институция, която води регистъра на ценните книжа, за структурата на акционерното участие в дружеството 14 дни преди общото събрание;
5. документ за платена такса за отписване на публично дружество съгласно тарифата, определена в приложение към чл. 27, ал. 1 ЗКФН.
(4) (Предишна ал. 3, изм. и доп. - ДВ, бр. 2 от 2019 г.) За отписване на публично дружество в случаите по чл. 119, ал. 1, т. 3, буква "а" ЗППЦК към заявлението се прилага документ, удостоверяващ придобитите от търговия предложител акции в резултат на осъщественото търгово предложение и документ за платена такса за отписване на публичното дружество съгласно тарифата, определена в приложение към чл. 27, ал. 1 ЗКФН.
(5) (Предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 2 от 2019 г.) За отписване на публично дружество в случаите по чл. 119, ал. 1, т. 3, буква "б" ЗППЦК към заявлението се прилагат съответните документи по ал. 2, т. 1, 3, 4 и 9 и документ, удостоверяващ придобитите от търговия предложител акции в резултат на осъщественото търгово предложение и след това.
(6) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2008 г., предишна ал. 5, изм. - ДВ, бр. 2 от 2019 г.) За отписване на публичното дружество в случаите по чл. 119, ал. 1, т. 4 ЗППЦК към заявлението се прилагат:
1. документ, удостоверяващ придобитите от лицето по чл. 157а акции в резултат на осъщественото изкупуване;
2. доказателства за изплащането на акциите на миноритарните акционери;
3. (нова - ДВ, бр. 2 от 2019 г.) документ за платена такса за отписване на публично дружество съгласно тарифата, определена в приложение към чл. 27, ал. 1 ЗКФН.
(7) (Нова - ДВ, бр. 2 от 2019 г.) За отписване на публично дружество - банка в случаите по чл. 119, ал. 1, т. 5 ЗППЦК, към заявлението се прилага заверено копие на решението по чл. 13, ал. 1 от Закона за банковата несъстоятелност и документ за платена такса за отписване на публично дружество съгласно тарифата, определена в приложение към чл. 27, ал. 1 ЗКФН.


Чл. 23. (1) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 2019 г.) Комисията по предложение на заместник-председателя се произнася по подаденото заявление по чл. 119, ал. 1 - 5 ЗППЦК по реда на чл. 91 от ЗППЦК в срок 10 работни дни.
(2) (Нова - ДВ, бр. 2 от 2019 г.) Комисията по предложение на заместник-председателя отписва публично дружество в случаите по чл. 119, ал. 1, т. 6 и 7 ЗППЦК в срок 10 работни дни от служебно установяване на съответните обстоятелства.
(3) (Предишна ал. 3, изм. и доп. - ДВ, бр. 2 от 2019 г.) В случаите по чл. 3, ал. 2 комисията по предложение на заместник-председателя по своя инициатива взема решение за вписване на дружеството като емитент едновременно с решението за отписването му като публично дружество след заплащане на такса за отписване на публично дружество съгласно тарифата, определена в приложение към чл. 27, ал. 1 ЗКФН.

Глава шеста.
АДМИНИСТРАТИВТОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


Чл. 24. (1) Лицата, които са извършили нарушения на наредбата, както и лицата, които са допуснали извършването на такива нарушения, се наказват съгласно чл. 221 ЗППЦК.
(2) Актовете за нарушенията се съставят от упълномощени от заместник-председателя длъжностни лица, а наказателните постановления се издават от заместник-председателя.
(3) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

Допълнителни разпоредби


§ 1. (1) (Изм. - ДВ, бр. 2 от 2019 г.) Заместник-председателят може да определи образци на заявленията, посочени в наредбата. Образците се публикуват на интернет страницата на комисията.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 2 от 2019 г.) Заявленията се попълват на български език.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 2 от 2019 г.) Документите, които се подават в комисията съгласно изискванията на наредбата и са издадени на език, различен от българския, трябва да бъдат съпроводени от превод на български език в съответствие с изискванията на действащото законодателство. При несъответствие между текстовете за верни се приемат данните в превода на български език.
(4) Документите, които се подават в комисията съгласно изискванията на наредбата и за които се изисква заверка, се заверяват от представляващите заявителя лица с полагане на надпис "Вярно с оригинала", подпис, дата и печат.
(5) (Нова - ДВ, бр. 2 от 2019 г.) При подаване на заявление при условията на наредбата заявителят не представя изискуеми документи, които вече са налични в комисията или са оповестени в публичен регистър. При липса на технологична възможност за набавянето им съответните документи се изискват и следва да бъдат представени от заявителя.

§ 2. (1) Лицата, подали заявление съгласно изискванията на наредбата, са длъжни да уведомят комисията за всички промени, настъпили в периода от подаване на заявлението до произнасяне на комисията, съответно на заместник-председателя, и да внесат необходимите поправки в представените данни и документи.
(2) Задължението по ал. 1 се изпълнява най-късно до края на деня, следващ деня на вземане на решението, внасяне или узнаване на изменението или допълнението, а в случаите, когато обстоятелството подлежи на вписване в търговския регистър - от вписването.

§ 3. При вписване и отписване от регистъра на лице, което не е търговско дружество, разпоредбите на наредбата се прилагат съответно.

§ 4. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 2 от 2019 г.) Комисията по предложение на заместник-председателя може да вписва по своя инициатива в регистъра, съответно може да отписва от регистъра по своя инициатива, всяко лице и/или емисия ценни книжа, за които не е изпълнено задължението за подаване на заявление за вписване, съответно за отписване от регистъра.
(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 2 от 2019 г.) Комисията по предложение на заместник-председателя може да отпише от регистъра по своя инициатива и всеки емитент, публично дружество и/или емисия, които не отговарят на условията, при които е издадено решението за вписването им в регистъра.

Заключителни разпоредби


§ 5. (Изм. - ДВ, бр. 2 от 2019 г.) Наредбата се издава на основание § 16, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби във връзка с чл. 79а, ал. 2, чл. 100щ, ал. 4, чл. 110, ал. 8 ЗППЦК и е приета с решение № 39-Н от 29. VII. 2005 г. на Комисията за финансов надзор.


§ 6. (Отм. - ДВ, бр. 2 от 2019 г.)

  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти