Logo Петък, 26 Февруари


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 128 ОТ 22 ЮЛИ 2005 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ТИПА НА НОВИ МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ОТ КАТЕГОРИЯ L ПО ОТНОШЕНИЕ НА МАКСИМАЛНАТА КОНСТРУКТИВНА СКОРОСТ И НА ТИПА ДВИГАТЕЛ ПО ОТНОШЕНИЕ НА МАКСИМАЛНИЯ ВЪРТЯЩ МОМЕНТ И МАКСИМАЛНАТА МОЩНОСТ НЕТО (ЗАГЛ. ИЗ...(ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 7 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2007 Г.)

Издадена от министъра на транспорта и съобщенията

Обн. ДВ. бр.65 от 9 Август 2005г., изм. ДВ. бр.7 от 23 Януари 2007г., отм. ДВ. бр.24 от 16 Март 2018г.


Отменена с § 67 от преходните и заключителните разпоредби на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 117 от 2005 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства от категория L - ДВ, бр. 24 от 16 март 2018 г., в сила от 16.03.2018 г.

Глава първа.
ОБЩА РАЗПОРЕДБА


Чл. 1. С тази наредба се определят:
1. (изм. - ДВ, бр. 7 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) условията и редът за одобряване типа на моторни превозни средства (МПС) от категория L по отношение на максималната конструктивна скорост и на типа двигател по отношение на максималния въртящ момент и максималната мощност нето;
2. методите за измерване на максималната конструктивна скорост на МПС;
3. методите за измерване на максималния въртящ момент и максималната мощност нето на:
а) двигатели с принудително запалване;
б) двигатели със запалване чрез сгъстяване.

Чл. 2. (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) Наредбата се прилага за всички типове МПС от категориите, определени в чл. 149, ал. 1, т. 1 от Закона за движението по пътищата (ЗДвП).

Глава втора.
ОДОБРЯВАНЕ ТИПА МПС ПО ОТНОШЕНИЕ НА МАКСИМАЛНАТА КОНСТРУКТИВНА СКОРОСТ И НА ТИПА ДВИГАТЕЛ ПО ОТНОШЕНИЕ НА МАКСИМАЛНИЯ ВЪРТЯЩ МОМЕНТ И МАКСИМАЛНАТА МОЩНОСТ НЕТО

Раздел I.
Заявление за одобряване типа


Чл. 3. (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) Типът на МПС по отношение на максималната конструктивна скорост и на типа двигател по отношение на максималния въртящ момент и максималната мощност нето се одобрява по реда на глава втора, раздел III на Наредба № 117 от 2005 г. за одобряване на типа на нови моторни превозни средства от категория L (ДВ, бр. 12 от 2005 г.) / Директива 2002/24/ЕО.


Чл. 4. (1) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) За одобряване типа на МПС по отношение на максималната конструктивна скорост и на типа двигател по отношение на максималния въртящ момент и максималната мощност нето производителят подава заявление до изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" (ИА "АА") в съответствие с глава втора, раздел I от Наредба № 117 от 2005 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства от категория L.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) Към заявлението по ал. 1 производителят прилага попълнен списък с данни в три екземпляра по образец с приложено към него съдържание, както следва:
1. съгласно допълнение 2, приложение I от Директива 95/1/ЕО / раздел II към част I от приложението - при одобряване типа на МПС по отношение на максималната конструктивна скорост на двигателя;
2. съгласно поддопълнение 1 от допълнение 1 на приложение II от Директива 95/1/ЕО / допълнение 1, раздел I от част II на приложението - при одобряване типа на двигател с принудително запалване по отношение на максималния въртящ момент и максималната мощност нето за мотопеди;
3. съгласно поддопълнение 2 от допълнение 2 на приложение II от Директива 95/1/ЕО / допълнение 2, раздел II от част II на приложението - при одобряване типа на двигател с принудително запалване по отношение на максималния въртящ момент и максималната мощност нето за мотоциклети;
4. съгласно поддопълнение 1 от допълнение 3 на приложение II от Директива 95/1/ЕО / допълнение 1, раздел III от част II на приложението - при одобряване типа на двигател със запалване чрез сгъстяване по отношение на максималния въртящ момент и максималната мощност нето за МПС.

Раздел II.
Одобряване на типа МПС


Чл. 5. (1) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) Изпълнителният директор на ИА "АА" издава сертификат за одобряване типа на МПС от категория L по отношение на максималната конструктивна скорост, както и за типа на двигател по отношение на максималния въртящ момент и максималната мощност нето, когато отговарят на изискванията на тази наредба.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) Сертификатът по ал. 1 се издава по образец, както следва:
1. съгласно допълнение 3, приложение I от Директива 95/1/ЕО / раздел III към част I от приложението - при одобряване типа на МПС по отношение на максималната конструктивна скорост на двигателя;
2. съгласно поддопълнение 2 от допълнение 1 на приложение II от Директива 95/1/ЕО / допълнение 2, раздел I от част II на приложението - при одобряване типа на двигател с принудително запалване по отношение на максималния въртящ момент и максималната мощност нето за мотопеди;
3. съгласно поддопълнение 3 от допълнение 2 на приложение II от Директива 95/1/ЕО / допълнение 3, раздел II от част II на приложението - при одобряване типа на двигател с принудително запалване по отношение на максималния въртящ момент и максималната мощност нето за мотоциклети;
4. съгласно поддопълнение 2 от допълнение 3 на приложение II от Директива 95/1/ЕО / допълнение 2, раздел III от част II на приложението - при одобряване типа на двигател със запалване чрез сгъстяване по отношение на максималния въртящ момент и максималната мощност нето за МПС.


Чл. 6. (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) За всеки одобрен тип МПС по отношение на максималната конструктивна скорост, както и за одобрен тип двигател по отношение на максималния въртящ момент и максималната мощност нето се издава номер на одобряване при спазване на изискванията за образуване на номера съгласно приложение V от Директива 2002/24/ЕО / раздел V от приложение № 1 на Наредба № 117 за одобряване типа на нови моторни превозни средства от категория L.


Чл. 7. (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) Производителят удостоверява съответствието на всеки одобрен тип МПС по отношение на максималната конструктивна скорост, както и за всеки одобрен тип двигател по отношение на максималния въртящ момент и максималната мощност нето с одобрения тип в съответствие с изискванията на глава четвърта от Наредба № 117 от 2005 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства от категория L.


Чл. 8. (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) Мерките за осигуряване съответствието на продукцията се предприемат съгласно разпоредбите на глава пета от Наредба № 117 за одобряване типа на нови моторни превозни средства от категория L / Директива 2002/24/ЕО.


Чл. 9. (1) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) В случай на изменение на одобрен тип МПС по отношение на максималната конструктивна скорост, както и на одобрен тип двигател по отношение на максималния въртящ момент и максималната мощност нето се прилагат разпоредбите на глава шеста от Наредба № 117 от 2005 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства от категория L / Директива 2002/24/ЕО.
(2) В случаите по ал. 1 производителят писмено информира изпълнителния директор на ИА "АА" .

Глава трета.
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ МЕТОДИТЕ ЗА ИЗМЕРВАНЕ


Чл. 10. (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) Изискванията към методите за измерване на максималната конструктивна скорост на МПС и максималния въртящ момент и максималната мощност нето на двигателите са посочени в приложенията на Директива 95/1/ЕО / приложението.


Чл. 11. (Отм. - ДВ, бр. 7 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.)


Чл. 12. (Отм. - ДВ, бр. 7 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.)


Чл. 13. (Отм. - ДВ, бр. 7 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.)

Допълнителни разпоредби


§ 1. (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) По смисъла на тази наредба:
1. "Производител" е физическо или юридическо лице, което отговаря пред компетентните органи по одобряване типа за всички въпроси, свързани с процеса на одобряване типа и за осигуряването на съответствието на производството с одобрения тип. Производителят може да не е пряко свързан с всички етапи на производство на МПС, система, отделен технически възел или компонент, които са предмет на одобряване на типа.

Заключителни разпоредби


§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 138, ал. 4 от Закона за движението по пътищата.


§ 3. (Нов - ДВ, бр. 7 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) С наредбата се въвеждат изискванията на Директива на Европейския парламент и на Съвета 95/1/ЕО от 2 февруари 1995 г. относно максималната конструктивна скорост на дву- и триколесните моторни превозни средства и максималния въртящ момент и максималната мощност нето на двигателите, последно изменена с Директива на Комисията 2006/27/ЕО от 3 март 2006 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 128 ОТ 2005 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ТИПА НА НОВИ ДВУ- И ТРИКОЛЕСНИ МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ПО ОТНОШЕНИЕ НА МАКСИМАЛНАТА КОНСТРУКТИВНА СКОРОСТ И НА ТИПА ДВИГАТЕЛ ПО ОТНОШЕНИЕ НА МАКСИМАЛНИЯ ВЪРТЯЩ МОМЕНТ И МАКСИМАЛНАТА МОЩНОСТ НЕТО


(ОБН. - ДВ, БР. 7 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2007 Г.)

§ 17. Наредбата влиза в сила от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз.


Приложение към чл. 4, ал. 2

(Ново - ДВ, бр. 7 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.)

Изисквания

Част I
Изисквания към методите за измерване на максималната конструктивна скорост на МПС

1. (*) Общи изисквания
1.1. Максималната конструктивна скорост на ПС се измерва в съответствие с изискванията, посочени по-долу.
________________________

(*) Номерацията отговаря на използваната в Директива 95/1/EO.

2. Подготовката на ПС
2.1. Превозното средство трябва да е чисто, като са задействани само тези възли, агрегати и системи, които са необходими за извършване на изпитването.
2.2. Регулировката на устройствата за снабдяване с гориво и за запалване, вискозитетът на смазочните масла за движещите се механични части и налягането в гумите да са предписаните от производителя.
2.3. Двигателят, трансмисията и гумите да са добре разработени в съответствие с предписанията на производителя.
2.4. Преди изпитването всички части на ПС да са в стабилно термично състояние, при нормална температура за употреба.
2.5. Превозното средство се представя с маса в готовност за движение.
2.6. Разпределението на масата върху колелата да отговаря на предписаната от производителя.
3. Водач
3.1. Превозно средство без кабина за водача
3.1.1. Водачът да е с маса 75 kg ± 5 kg и височина 1,75 ± 0,05 m. В случай на мотопед тези стойности са съответно 75 ± 2 kg и 1,75 ± 0,02 m.
3.1.2. Водачът трябва да е облечен в цял костюм или друго подобно облекло.
3.1.3. Водачът трябва да седи на мястото, предназначено за него, с крака, поставени върху педалите или степенките. Ръцете му трябва да са нормално протегнати. В случай на ПС, на които максималната скорост може да надвиши 120 km/h, при седнало положение на водача той трябва да бъде екипиран и разположен съгласно инструкциите на производителя. В този случай водачът трябва да може да упражнява постоянен контрол върху ПС по време на изпитването. Положението на водача не трябва да се променя до завършване на изпитването, като описание на това положение се посочва в изпитвателния протокол или се замества със снимки.
3.2. Превозно средство с кабина за водача:
3.2.1. Водачът да е с маса 75 ± 5 kg. В случай на мотопед водачът да е с маса 75 ± 2 kg.
4. Характеристики на пистата за провеждане на изпитването
4.1. Изпитванията се извършват върху писта, която:
4.1.1. позволява да се поддържа максималната скорост по измервателната база по т. 4.2; ускорителната част, която предхожда измервателната база, трябва да е от същия тип (повърхност и надлъжен профил) и да е достатъчно дълга, за да може да се достигне максималната скорост на ПС;
4.1.2. е чиста, гладка, суха, асфалтирана или има друга сходна повърхност;
4.1.3. е с надлъжен наклон, който не надвишава 1 %, и напречен наклон на завоите, който не надвишава 3 %; денивелацията между които и да е две точки на изпитвателната база не трябва да надвишава 1 m.
4.2. Възможните конфигурации за измервателната база са посочени в т. 4.2.1 - 4.2.3.
4.2.1. Тип 1


4.2.2. Тип 2


4.2.3 Тип 3


4.2.3.1. Двете измервателни бази L на писта тип 3 трябва да са равни по дължина и успоредни една на друга.
4.2.3.2. Ако и двете измервателни бази не са праволинейни по форма и не съответстват на изискванията по т. 4.1.3, ефектите от центробежната сила трябва да се компенсират от напречния наклон на кривините по тях.
4.2.3.3. Вместо две измервателни бази L (т. 4.2.3.1) измервателната база може да е с дължина, която съответства на тази на изпитвателната писта от тип 3. В този случай най-малкият радиус на кривите трябва да е 200 m и ефектите от центробежната сила трябва да се компенсират от напречния им наклон.
4.3. Дължината L на измервателната база трябва да се подбира съобразно точността на приборите и методите, използвани за определяне на времето за измерване t, по начин, при който стойностите на действителната скорост могат да се отчетат с точност до ± 1 %. В случай на измервателен прибор от ръчен тип дължината L на измервателната база да не е по-къса от 500 m. В случай на измервателна база от тип 2 трябва да се използва електронен измервателен прибор за определяне на времето t.
5. Атмосферни условия:
Атмосферно налягане: 97 ± 10 kPa.
Температура: между 278 и 308°K.
Относителна влажност: 30 до 90 %.
Средна скорост на вятъра, измерена на 1 m над земната повърхност: < 3 m/s или при пориви < 5 m/s.
6. Процедура за провеждане на изпитването
6.1. Предавката, използвана по време на измерването, трябва да бъде такава, че ПС да достига максималната си скорост върху равна повърхност. Дроселната клапа за подаване на горивовъздушна смес да е напълно отворена, а устройството за обогатяване на сместа да не е задействано.
6.2. Водачът на ПС без кабина трябва да поддържа положението си съгласно изискванията по т. 3.1.3.
6.3. Превозното средство трябва да се ускорява до достигане на постоянна скорост на измервателната база. Базите от тип 1 и 2 се изминават последователно и в двете посоки.
6.3.1. Когато поради особености на писта с измервателна база тип 2 не може да се достигне максималната скорост на ПС в двете посоки, се допуска измерване само в едната посока, като:
6.3.1.1. измервателният пробег се повтаря пет последователни пъти;
6.3.1.2. скоростта на осовата компонента на вятъра да не превишава 1 m/s.
6.4. При измервателна база от тип 3 двете бази L се изминават последователно в една посока, без прекъсване.
6.4.1. В случай на измервателна база, съответстваща на общата дължина на пистата, тя се изминава в една посока най-малко два пъти. Разликата в крайните измервания на времето да е в границата от 3 %.
6.5. Използваните гориво и смазочни масла са предписаните от производителя.
6.6. Общото време t за изминаване на измервателната база в двете посоки се измерва с точност до 0,7 %.
6.7. Определяне на средната скорост:
Средната изпитвателна скорост V (km/h) се изчислява по следните формули:
6.7.1. За измервателни бази от тип 1 и 2:


    3,6 x 2 L   7,2 x L
V = ----------- = ---------- ,
    t   t

където:
L e дължина на измервателната база (m);
t = времето (s), необходимо за изминаване на базата L (m) в една посока.

6.7.2. За измервателна база тип 2, измината само в една посока:

V = Va,

където:
Va е скоростта, измерена за всяка измината база (km/h);

    3,6 L
V = ---------- ,
    t

t - общото време (s), необходимо за изминаване на измервателната база L (m).

6.7.3. За измервателна база тип 3:
6.7.3.1. За измервателна база, която се състои от две части L (т. 4.2.3.1):

    3,6 x 2 L   7,2 x L
Va = ----------- = ---------- ,
    t   t

където:
L e дължината на измервателната база (m);
t = общото време (s), необходимо за изминаване на двете измервателни бази L(m).
6.7.3.2. За измервателната база, съответстваща на общата дължина на пръстеновидната писта (т. 4.2.3.3):

V = Va . k ,

където:
Vа е измерената скорост (km/h);

    3,6 L
Va = ---------- ,
    t

L = действителната дължина на пръстеновидната писта за изпитания на скоростта (m);
t = времето (s), необходимо за изминаване на една пълна обиколка:


където:
n е броят обиколки;
ti = времето (s) за изминаване на всяка обиколка;
k = корекционен коефициент (1,00

  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти