Logo Четвъртък, 24 Юни


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 3 ОТ 27 ЮНИ 2005 Г. ЗА РЕДА ЗА ПОДБОР, КВАЛИФИКАЦИЯ И КОНТРОЛ ВЪРХУ СИНДИЦИТЕ

В сила от 05.08.2005 г.
Издадена от министъра на правосъдието, министъра на икономиката и министъра на финансите

Обн. ДВ. бр.64 от 5 Август 2005г., изм. ДВ. бр.45 от 2 Юни 2006г., изм. и доп. ДВ. бр.111 от 27 Декември 2013г., изм. ДВ. бр.42 от 9 Юни 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.16 от 26 Февруари 2016г., доп. ДВ. бр.45 от 7 Юни 2019г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. (Доп. - ДВ, бр. 111 от 2013 г., в сила от 27.12.2013 г., доп. от ДВ, бр. 111 от 2013 г. е отменено с Решение № 5080 от 07.05.2015 г. на ВАС - ДВ, бр. 42 от 2015 г., в сила от 09.06.2015 г., доп. - ДВ, бр. 16 от 2016 г., в сила от 26.02.2016 г.) С тази наредба се определя редът за подбор, квалификация, застраховане и контрол върху синдиците, назначавани в производства по несъстоятелност по Търговския закон (ТЗ).

Глава втора.
ПОДБОР НА СИНДИЦИТЕ

Раздел I.
Изпит за придобиване на квалификация за синдик

Чл. 2. (Доп. - ДВ, бр. 16 от 2016 г., в сила от 26.02.2016 г.) Подборът на синдиците се осъществява чрез изпит за придобиване на квалификация за синдик, който се провежда веднъж на две години.


Чл. 3. (1) Изпитът за придобиване на квалификация за синдик се състои от писмена и устна част.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 111 от 2013 г., в сила от 27.12.2013 г., изм. от ДВ, бр. 111 от 2013 г. е отменено с Решение № 5080 от 07.05.2015 г. на ВАС - ДВ, бр. 42 от 2015 г., в сила от 09.06.2015 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2016 г., в сила от 26.02.2016 г.) Изпитът се обявява със заповед на министъра на правосъдието, обнародвана в "Държавен вестник". Заповедта се публикува и на интернет страницата на Министерството на правосъдието.
(3) Заповедта по ал. 2 съдържа данни за време, място на провеждане, начален час и продължителност на писмената и устната част на изпита. Посочва се размерът на таксата за участие и сметката, по която тя следва да се внесе.


Чл. 4. (1) Темите, по които се определят въпросите за писмената и устната част на изпита, са примерно посочени в приложението, което представлява неразделна част от наредбата.
(2) Въпросите за писмената част на изпита са под формата на тест.

Раздел II.
Условия за участие в изпита


Чл. 5. (1) (Изм. - ДВ, бр. 111 от 2013 г., в сила от 27.12.2013 г., изм. от ДВ, бр. 111 от 2013 г. е отменено с Решение № 5080 от 07.05.2015 г. на ВАС - ДВ, бр. 42 от 2015 г., в сила от 09.06.2015 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2016 г., в сила от 26.02.2016 г.) В 14-дневен срок от обнародване на заповедта по чл. 3, ал. 2 всеки кандидат подава писмено заявление за участие в изпита до министъра на правосъдието. В заявлението се посочват трите имена на кандидата, адрес за контакт, телефон, електронен адрес, факс (ако има такъв), специалност и упражнявана професия или занятие.
(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат:
1. копие от личната карта на кандидата;
2. нотариално заверено копие от диплом за завършено висше юридическо или икономическо образование;
3. нотариално заверено копие от трудова или служебна книжка или удостоверение от последния работодател за трудовия стаж и заеманите длъжности, а за лицата със свободни професии - доказателство за регистрацията или за вписването им, удостоверяващи стаж по специалността не по-малко от 3 г.;
4. (доп. - ДВ, бр. 45 от 2019 г., в сила от 07.06.2019 г.) свидетелство за съдимост, ако кандидатът не е български гражданин;
5. автобиография;
6. (изм. - ДВ, бр. 111 от 2013 г., в сила от 27.12.2013 г., изм. от ДВ, бр. 111 от 2013 г. е отменено с Решение № 5080 от 07.05.2015 г. на ВАС - ДВ, бр. 42 от 2015 г., в сила от 09.06.2015 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2016 г., в сила от 26.02.2016 г.) декларация, че:
а) не е невъзстановен в правата си несъстоятелен длъжник;
б) не е освобождаван като синдик на основание чл. 657, ал. 2 ТЗ;
в) не е изключван от списъка по чл. 655, ал. 2, т. 7 ТЗ освен по негово желание или поради невнасяне на вноската по чл. 17, ал. 1;
г) не е изключван освен по негово желание от списъците по чл. 84, ал. 1 от Закона за банките (отм., ДВ, бр. 59 от 2006 г.) и по чл. 44, т. 2 от Закона за банковата несъстоятелност;
7. документ за платена такса за участие в изпита в размер 50 лв.


Чл. 6. (1) Не се допуска до участие в изпита:
1. лице, което е осъждано като пълнолетно за умишлено престъпление от общ характер, освен ако е реабилитирано;
2. лице, което е невъзстановен в правата си несъстоятелен длъжник;
3. лице, което няма завършено висше икономическо или висше юридическо образование и поне 3-годишен стаж по специалността;
4. (изм. и доп. - ДВ, бр. 111 от 2013 г., в сила от 27.12.2013 г., изм. и доп. от ДВ, бр. 111 от 2013 г. са отменени с Решение № 5080 от 07.05.2015 г. на ВАС - ДВ, бр. 42 от 2015 г., в сила от 09.06.2015 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 16 от 2016 г., в сила от 26.02.2016 г.) лице, което е изключено от утвърдения от министъра на правосъдието списък на лицата, които могат да бъдат назначавани за синдици, от списъка по чл. 84, ал. 1 от Закона за банките (отм., ДВ, бр. 59 от 2006 г.) или от списъка по чл. 44, т. 2 от Закона за банковата несъстоятелност, освен ако изключването е по желание на лицето или поради невнасяне на вноската по чл. 17, ал. 1;
5. лице, което е освободено като синдик на основание чл. 657, ал. 2 ТЗ;
6. (нова - ДВ, бр. 16 от 2016 г., в сила от 26.02.2016 г.) лице, по отношение на което е прилагана мярка по чл. 65, ал. 2, т. 11 от Закона за банките (отм., ДВ, бр. 59 от 2006 г.) или по чл. 103, ал. 2, т. 16 от Закона за кредитните институции;
7. (нова - ДВ, бр. 111 от 2013 г., в сила от 27.12.2013 г., отм. с Решение № 5080 от 07.05.2015 г. на ВАС - ДВ, бр. 42 от 2015 г., в сила от 09.06.2015 г.) (предишна т. 6 - ДВ, бр. 111 от 2013 г., в сила от 27.12.2013 г., промяната от ДВ, бр. 111 от 2013 г. е отменена с Решение № 5080 от 07.05.2015 г. на ВАС - ДВ, бр. 42 от 2015 г., в сила от 09.06.2015 г., предишна т. 6 - ДВ, бр. 16 от 2016 г., в сила от 26.02.2016 г.) лице, което не е внесло такса за участие в изпита.
(2) Обстоятелствата относно изпълнението на изискванията на чл. 5, ал. 2 и липсата на пречки по ал. 1 се проверяват от комисия, назначена със заповед на министъра на правосъдието.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2016 г., в сила от 26.02.2016 г.) В 14-дневен срок от изтичане на срока по чл. 5, ал. 1 списъкът на допуснатите до изпита кандидати и списъкът на кандидатите с нередовни документи се обявяват едновременно на видно място в сградата на Министерството на правосъдието и на интернет страницата на Министерството на правосъдието.
(4) Кандидатите с нередовни документи могат с допълнително заявление да отстранят нередовностите в 7-дневен срок от изтичане на срока по ал. 3.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2016 г., в сила от 26.02.2016 г.) Списъкът на кандидатите, допуснати до участие в изпита, след като са отстранили нередовностите, се обявява на видно място в сградата на Министерството на правосъдието и на интернет страницата на Министерството на правосъдието в 7-дневен срок от изтичане на срока по ал. 4.
(6) Кандидатите с нередовни документи, които не са отстранили нередовностите по реда и в сроковете по ал. 4, губят право на участие в изпита.

Раздел III.
Изпитна комисия


Чл. 7. (1) (Изм. - ДВ, бр. 111 от 2013 г., в сила от 27.12.2013 г., изм. от ДВ, бр. 111 от 2013 г. е отменено с Решение № 5080 от 07.05.2015 г. на ВАС - ДВ, бр. 42 от 2015 г., в сила от 09.06.2015 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2016 г., в сила от 26.02.2016 г.) Изпитът се провежда от комисия в състав от председател и двама членове - оправомощени от министъра на правосъдието.
(2) Министърът на правосъдието непосредствено след изтичане на срока по чл. 5, ал. 1 със заповед:
1. определя основния състав на изпитната комисия;
2. определя резервни членове на комисията;
3. определя възнаграждението на членовете на изпитната комисия.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 111 от 2013 г., в сила от 27.12.2013 г., изм. от ДВ, бр. 111 от 2013 г. е отменено с Решение № 5080 от 07.05.2015 г. на ВАС - ДВ, бр. 42 от 2015 г., в сила от 09.06.2015 г.) Членовете на изпитната комисия, вкл. резервните членове, трябва да разполагат със знания, подготовка и опит в материята на търговското право. При наличие на предпоставки, които по отношение на конкретен кандидат пораждат съмнение в безпристрастността на член от комисията, последният е длъжен да се отстрани от изпита за този кандидат. За решението си той уведомява председателя на комисията преди началото на нейната работа по провеждане на устната част от изпита.
(4) Резервен член на комисията замества по право редовен член на същата в случаите на отпуск поради временна нетрудоспособност, служебна командировка, при самоотстраняване за конкретен случай по ал. 3 и при други обстоятелства, водещи до фактическа невъзможност за участие в работата на комисията.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 111 от 2013 г., в сила от 27.12.2013 г., изм. от ДВ, бр. 111 от 2013 г. е отменено с Решение № 5080 от 07.05.2015 г. на ВАС - ДВ, бр. 42 от 2015 г., в сила от 09.06.2015 г.) Председателят на изпитната комисия:
1. ръководи нейната работа, следи за спазване правилата за провеждане на изпита и обявява началото и края на изпитния ден;
2. оформя протоколите с резултатите от писмената и устната част на изпита;
3. съставя окончателния протокол за резултатите от проведения изпит и списък на лицата, издържали изпита.
(6) Протоколите се подписват от всички членове на комисията и се съхраняват в Министерството на правосъдието за срок 50 години.


Чл. 8. Изпитната комисия взема решения само присъствено, в пълен състав и с мнозинство 2/3 от членовете и.

Раздел IV.
Провеждане на изпита


Чл. 9. (1) (Изм. - ДВ, бр. 111 от 2013 г., в сила от 27.12.2013 г., изм. от ДВ, бр. 111 от 2013 г. е отменено с Решение № 5080 от 07.05.2015 г. на ВАС - ДВ, бр. 42 от 2015 г., в сила от 09.06.2015 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2016 г., в сила от 26.02.2016 г.) Изпитната комисия определя броя на въпросите и избира въпросите и отговорите за писмената част на изпита съобразно чл. 4, ал. 2. Въпросите от теста не могат да имат повече от един верен отговор.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 111 от 2013 г., в сила от 27.12.2013 г., изм. от ДВ, бр. 111 от 2013 г. е отменено с Решение № 5080 от 07.05.2015 г. на ВАС - ДВ, бр. 42 от 2015 г., в сила от 09.06.2015 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2016 г., в сила от 26.02.2016 г.) Тестът за писмената част от изпита за синдици се подготвя в два варианта. Изборът на въпросите се извършва на принципа на случайността и броят им трябва да е достатъчен, за да се проверят знанията на кандидатите.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 16 от 2016 г., в сила от 26.02.2016 г.) Комисията с решение предварително определя броя на квесторите и техническите правила за провеждане на писмената част на изпита, които включват и изискванията за реда в залата. Техническите правила се обявяват на интернет страницата на Министерството на правосъдието най-късно 7 дни преди провеждането на писмения изпит.
(4) Когато за провеждане на изпита са назначени две и повече комисии, решенията по предходните алинеи се вземат на съвместно заседание на всички комисии. Решенията се вземат с мнозинство 2/3 от членовете на всички комисии.


Чл. 10. (1) (Изм. - ДВ, бр. 111 от 2013 г., в сила от 27.12.2013 г., изм. от ДВ, бр. 111 от 2013 г. е отменено с Решение № 5080 от 07.05.2015 г. на ВАС - ДВ, бр. 42 от 2015 г., в сила от 09.06.2015 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2016 г., в сила от 26.02.2016 г.) След началния час на писмената част на изпита един от присъстващите кандидати избира вариант на теста, след което на всеки кандидат се раздават въпросите от избрания вариант с възможни отговори и два плика - голям и малък формат. Отговорите на въпросите се поставят в плика голям формат, а в плика малък формат кандидатът поставя лист, съдържащ личните му данни. Двата плика преди предаването им се запечатват от кандидата.
(2) Писмената част на изпита се провежда едновременно за всички кандидати в една или повече зали в зависимост от броя на кандидатите, в присъствието на поне един член от комисията и квестори, които следят за реда в залата.
(3) В случай че кандидат наруши реда в залата, установен от изпитната комисия, той се отстранява и изпитът му се анулира, за което се съставя протокол, подписан от съответния член на комисията и присъстващите квестори. В протокола се описват видът на нарушението и обстоятелствата, при които то е установено.
(4) При проверка и оценка на писмената част на изпита най-напред се отваря пликът голям формат и се проверява правилността на отговорите. След това се отваря пликът малък формат - за идентификация и свързване на конкретната работа с името на кандидата.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 111 от 2013 г., в сила от 27.12.2013 г., изм. от ДВ, бр. 111 от 2013 г. е отменено с Решение № 5080 от 07.05.2015 г. на ВАС - ДВ, бр. 42 от 2015 г., в сила от 09.06.2015 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2016 г., в сила от 26.02.2016 г.) Листовете с отговорите и пликовете не трябва да съдържат никакви външни белези или информация за кандидата. При нарушаване на това изискване изпитът за съответното лице се анулира, за което се съставя протокол, подписан от всички членове на комисията.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2016 г., в сила от 26.02.2016 г.) Проверката и оценяването на писмените работи се извършват от изпитната комисия в 14-дневен срок от приключване на изпита. Протоколът с резултатите се подписва от всички членове на комисията и се обявява на видно място в Министерството на правосъдието и на интернет страницата на министерството.


Чл. 11. (1) Устната част на изпита е публична и се провежда в присъствието на всички членове от изпитната комисия и следващите по списъка 5 кандидати.
(2) Всеки от кандидатите изтегля билет с два въпроса по темите, примерно посочени в приложението по чл. 4, ал. 1.
(3) По време на провеждане на устната част от изпита обстойно трябва да бъдат проверени теоретичните и практическите знания на кандидата, като могат да бъдат задавани въпроси във връзка с писмената част на изпита.

Раздел V.
Оценяване на кандидатите


Чл. 12. (1) Изпитната комисия оценява писмената и устната част на изпита с "издържал" или "неиздържал".
(2) (Изм. - ДВ, бр. 111 от 2013 г., в сила от 27.12.2013 г., изм. от ДВ, бр. 111 от 2013 г. е отменено с Решение № 5080 от 07.05.2015 г. на ВАС - ДВ, бр. 42 от 2015 г., в сила от 09.06.2015 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2016 г., в сила от 26.02.2016 г.) За издържал писмената част на изпита се приема кандидат, който е отговорил вярно на не по-малко от 3/4 от въпросите на теста. Оценката се отразява в протокол, който се подписва и датира от председателя и всички членове на комисията.
(3) За устната част на изпита се допускат кандидатите, получили оценка "издържал" на писмената част.
(4) Оценката от устната част на изпита се определя с решение на комисията, обявява се незабавно и гласно на кандидата и се вписва в протокола от председателя.
(5) Изпитът за придобиване на квалификация за синдик се счита за издържан успешно от кандидатите, получили оценки "издържал" на писмената и на устната част на изпита.


Чл. 13. (1) Окончателният протокол от изпита се изготвя в 7-дневен срок и ведно със списъка на лицата, които са го издържали, се изпраща на министъра на правосъдието.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 111 от 2013 г., в сила от 27.12.2013 г., изм. от ДВ, бр. 111 от 2013 г. е отменено с Решение № 5080 от 07.05.2015 г. на ВАС - ДВ, бр. 42 от 2015 г., в сила от 09.06.2015 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 16 от 2016 г., в сила от 26.02.2016 г.) В 14-дневен срок от получаване на протоколите и списъците министърът на правосъдието издава заповед по чл. 655, ал. 2, т. 7 ТЗ, с която утвърждава списъка на лицата, които могат да бъдат назначавани за синдици в производство по несъстоятелност по ТЗ. Списъкът съдържа трите имена на синдика, електронен адрес, адрес за контакт, телефон и специалност.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 111 от 2013 г., в сила от 27.12.2013 г., изм. от ДВ, бр. 111 от 2013 г. е отменено с Решение № 5080 от 07.05.2015 г. на ВАС - ДВ, бр. 42 от 2015 г., в сила от 09.06.2015 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2016 г., в сила от 26.02.2016 г.) Заповедта се съобщава писмено на всеки от кандидатите на адреса, посочен в заявлението по чл. 5, ал. 1, и подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването на заповедта не спира нейното изпълнение по отношение на лицата, придобили квалификация за синдици.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2016 г., в сила от 26.02.2016 г.) Утвърденият списък на лицата, които могат да бъдат назначавани за синдици, се обнародва в "Държавен вестник" и се публикува на интернет страницата на Министерството на правосъдието.
(5) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 111 от 2013 г., в сила от 27.12.2013 г., изм. и доп. от ДВ, бр. 111 от 2013 г. са отменени с Решение № 5080 от 07.05.2015 г. на ВАС - ДВ, бр. 42 от 2015 г., в сила от 09.06.2015 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 16 от 2016 г., в сила от 26.02.2016 г.) Лица, освободени по собствено желание от списъка по ал. 4, от списъка по чл. 84, ал. 1 от Закона за банките (отм., ДВ, бр. 59 от 2006 г.) или от списъка по чл. 44, т. 2 от Закона за банковата несъстоятелност, както и тези, които не са издържали успешно изпита за придобиване на квалификация за синдик или са изключени от списъка по чл. 655, ал. 2, т. 7 ТЗ, могат отново да се явяват на изпит по реда и при условията на тази наредба.
(6) Лице, успешно издържало изпита за придобиване на квалификация за синдик и включено в утвърдения от министъра на правосъдието списък по чл. 655, ал. 2, т. 7 ТЗ, не се явява отново на изпит освен в случаите по ал. 5.


Чл. 14. (1) (Изм. - ДВ, бр. 111 от 2013 г., в сила от 27.12.2013 г., изм. от ДВ, бр. 111 от 2013 г. е отменено с Решение № 5080 от 07.05.2015 г. на ВАС - ДВ, бр. 42 от 2015 г., в сила от 09.06.2015 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2016 г., в сила от 26.02.2016 г.) Ежегодно до 30 април актуален списък на лицата, които могат да бъдат назначавани за синдици в производство по несъстоятелност по ТЗ, се обнародва в "Държавен вестник". При включване и изключване на синдици актуализация на списъка се обнародва в "Държавен вестник". Този списък се обявява и актуализира и в Информационната система за производство по несъстоятелност на интернет страницата на Министерството на правосъдието.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 111 от 2013 г., в сила от 27.12.2013 г., изм. от ДВ, бр. 111 от 2013 г. е отменено с Решение № 5080 от 07.05.2015 г. на ВАС - ДВ, бр. 42 от 2015 г., в сила от 09.06.2015 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 16 от 2016 г., в сила от 26.02.2016 г.) Лице, което е включено в списъка на лицата, които могат да бъдат назначавани за синдици, е длъжно в 14-дневен срок да уведоми министъра на правосъдието при промяна на обстоятелство по чл. 13, ал. 2. Всяка промяна на обстоятелство по чл. 13, ал. 2 се обявява на интернет страницата на Министерството на правосъдието. При неизпълнение на задължението за посочване на промяна в адреса писмата и съобщенията, адресирани до синдика, се прилагат към съответната преписка и се смятат за връчени.
(3) (Отм. - ДВ, бр. 111 от 2013 г., в сила от 27.12.2013 г., отм. от ДВ, бр. 111 от 2013 г. е отменена с Решение № 5080 от 07.05.2015 г. на ВАС - ДВ, бр. 42 от 2015 г., в сила от 09.06.2015 г.) В случаите по ал. 2 разходите за обнародването са за сметка на синдика.


Чл. 15. Всички разноски, свързани с организацията и провеждането на изпита, вкл. възнагражденията на членовете на изпитната комисия, се покриват от таксата за участие.

Глава трета.
КВАЛИФИКАЦИЯ НА СИНДИЦИТЕ

Раздел I.
Основни организационни положения


Чл. 16. (1) Квалификацията на синдиците е процес, насочен към усвояване и повишаване на теоретичните знания и практическите умения, и е задължителна за тях.
(2) (Отменена като незаконосъобразна в частта "които могат да възложат тази дейност на други лица" с Решение № 5465 от 22.05.2006 г. по адм. д. № 8356/2005 г. на ВАС - ДВ, бр. 45 от 2006 г., в сила от 02.06.2006 г., доп. - ДВ, бр. 111 от 2013 г., в сила от 27.12.2013 г., доп. от ДВ, бр. 111 от 2013 г. е отменено с Решение № 5080 от 07.05.2015 г. на ВАС - ДВ, бр. 42 от 2015 г., в сила от 09.06.2015 г.) Квалификацията на синдиците се организира, провежда, координира и контролира от министъра на правосъдието съвместно с министъра на икономиката.


Чл. 17. (1) (Изм. - ДВ, бр. 111 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г., изм. от ДВ, бр. 111 от 2013 г. е отменено с Решение № 5080 от 07.05.2015 г. на ВАС - ДВ, бр. 42 от 2015 г., в сила от 09.06.2015 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2016 г., в сила от 26.02.2016 г.) В срок до 31 март на всяка календарна година синдикът е длъжен да направи вноска за професионална квалификация в размер на една минимална работна заплата за страната, да уведоми за това писмено министъра на правосъдието и да представи доказателства.
(2) За годината, през която лицето е включено в списъка по чл. 655, ал. 2, т. 7 ТЗ, вноската се внася и уведомлението се извършва в 30-дневен срок от датата на обнародването на списъка в "Държавен вестник".
(3) (Изм. - ДВ, бр. 111 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г., изм. от ДВ, бр. 111 от 2013 г. е отменено с Решение № 5080 от 07.05.2015 г. на ВАС - ДВ, бр. 42 от 2015 г., в сила от 09.06.2015 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2016 г., в сила от 26.02.2016 г.) Задължителните ежегодни вноски за професионална квалификация се внасят в бюджетната сметка на Министерството на правосъдието.
(4) Контролът върху разходването на средствата по ал. 1 се упражнява от министъра на правосъдието.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 111 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г., изм. от ДВ, бр. 111 от 2013 г. е отменено с Решение № 5080 от 07.05.2015 г. на ВАС - ДВ, бр. 42 от 2015 г., в сила от 09.06.2015 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2016 г., в сила от 26.02.2016 г.) Невнасянето на вноската е основание за изключване на синдика от списъка по чл. 655, ал. 2, т. 7 ТЗ.

Чл. 18. (1) Основна форма на квалификацията на синдиците са ежегодните тематични курсове по актуални проблеми на несъстоятелността.
(2) Квалификацията на синдиците може да се осъществява и чрез други допълнителни форми, включително задочни.
(3) За форма на квалификация по ал. 1 се зачита и участието като лектор.

Раздел II.
Провеждане на квалификацията


Чл. 19. (1) (Изм. - ДВ, бр. 111 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г., изм. от ДВ, бр. 111 от 2013 г. е отменено с Решение № 5080 от 07.05.2015 г. на ВАС - ДВ, бр. 42 от 2015 г., в сила от 09.06.2015 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2016 г., в сила от 26.02.2016 г.) Министърът на правосъдието и министърът на икономиката ежегодно до 30 април изготвят програма на тематичните курсове за обучение, в която определят продължителността, условията и сроковете за включване в тях. Програмата се изпраща до всеки синдик и се публикува на интернет страницата на Министерството на правосъдието и на Министерството на икономиката.
(2) Писмена заявка за участие в тематичен курс през текущата година и избраната форма за обучение се изпращат от синдика до министъра на правосъдието или упълномощено от него лице в месечен срок от съобщаване на програмата по ал. 1.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2016 г., в сила от 26.02.2016 г.) Списъчният състав на всеки курс се подготвя съобразно поредността на постъпване на заявленията и се обявява на интернет страницата на Министерството на правосъдието.
(4) Синдикът е длъжен да участва най-малко в една от организираните през годината форми на квалификация, а по избор - и в повече.


Чл. 20. (Изм. - ДВ, бр. 111 от 2013 г., в сила от 27.12.2013 г., изм. от ДВ, бр. 111 от 2013 г. е отменено с Решение № 5080 от 07.05.2015 г. на ВАС - ДВ, бр. 42 от 2015 г., в сила от 09.06.2015 г.) Министърът на правосъдието съвместно с министъра на икономиката изготвят, обявяват, организират и провеждат програми за допълнителни форми на обучение по реда на чл. 19.


Чл. 21. Завършилите различни форми на квалификация получават удостоверение, издадено от министъра на правосъдието или от упълномощено от него лице.

Глава четвърта.
ЗАСТРАХОВАНЕ


Чл. 22. (1) Синдикът се застрахова за времето, през което е назначен в конкретно производство по несъстоятелност, за вредите, които могат да настъпят вследствие на виновно неизпълнение на неговите задължения.
(2) Когато правомощията на синдика се осъществяват от няколко лица, задължението за застраховане възниква поотделно за всяко едно от тях.
(3) Минималният задължителен размер на застрахователната сума е 10 000 лв. за едно застрахователно събитие и 25 000 лв. в агрегат за всички застрахователни събития за срока на застраховката.
(4) По своя преценка синдикът може да сключи доброволна застраховка по ред и при условия, договорени със застраховател.
(5) В тридневен срок от избора и преди встъпване в длъжност синдикът представя в съда по несъстоятелността заверено копие от застрахователната полица.

Глава пета.
КОНТРОЛ ВЪРХУ ДЕЙНОСТТА НА СИНДИЦИТЕ


Чл. 23. (1) (Изм. - ДВ, бр. 111 от 2013 г., в сила от 27.12.2013 г., изм. от ДВ, бр. 111 от 2013 г. е отменено с Решение № 5080 от 07.05.2015 г. на ВАС - ДВ, бр. 42 от 2015 г., в сила от 09.06.2015 г.) Министърът на правосъдието упражнява контрол върху дейността на синдиците, като по писмена молба на заинтересувано лице или служебно извършва проверка на действията на синдика по конкретното производство.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 111 от 2013 г., в сила от 27.12.2013 г., изм. от ДВ, бр. 111 от 2013 г. е отменено с Решение № 5080 от 07.05.2015 г. на ВАС - ДВ, бр. 42 от 2015 г., в сила от 09.06.2015 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2016 г., в сила от 26.02.2016 г.) Препис от молбата и приложенията към нея се изпращат на синдика в 14-дневен срок от постъпването им в Министерството на правосъдието. Синдикът дава писмен отговор и ангажира доказателства в 14-дневен срок от съобщението.
(3) Министърът на правосъдието изключва от списъка по чл. 655, ал. 2, т. 7 ТЗ лицата, за които е установено, че извършват нарушения във връзка с дейността им като синдици или не са изпълнили задължението си по чл. 655а, ал. 1 ТЗ.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 111 от 2013 г., в сила от 27.12.2013 г., изм. от ДВ, бр. 111 от 2013 г. е отменено с Решение № 5080 от 07.05.2015 г. на ВАС - ДВ, бр. 42 от 2015 г., в сила от 09.06.2015 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2016 г., в сила от 26.02.2016 г.) Заповедта на министъра за изключване на синдика от списъка подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(5) Влязлата в сила заповед подлежи на обнародване в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 1. Лицата, назначени за синдик, временен синдик или служебен синдик по заварени производства по несъстоятелност, които издържат успешно изпита за придобиване на квалификация за синдик и са включени в списъка по чл. 655, ал. 2, т. 7 ТЗ, в срок 30 дни от обнародване на списъка в "Държавен вестник" се застраховат и представят в съда по несъстоятелността заверено копие от застрахователната полица.


§ 2. Заварените висящи производства за проверка на дейността на синдици се приключват по досегашния ред.


§ 3. Тази наредба се издава на основание чл. 655а, ал. 1 ТЗ и § 100 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Търговския закон (ДВ, бр. 58 от 2003 г.).


§ 4. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 3 ОТ 2005 Г. ЗА РЕДА ЗА ПОДБОР, КВАЛИФИКАЦИЯ И КОНТРОЛ ВЪРХУ СИНДИЦИТЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 111 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 27.12.2013 Г., ОТМ. С РЕШЕНИЕ № 5080 ОТ 07.05.2015 Г. НА ВАС - ДВ, БР. 42 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 09.06.2015 Г.)

§ 16. (Отм. с Решение № 5080 от 07.05.2015 г. на ВАС - ДВ, бр. 42 от 2015 г., в сила от 09.06.2015 г.)

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 3 ОТ 2005 Г. ЗА РЕДА ЗА ПОДБОР, КВАЛИФИКАЦИЯ И КОНТРОЛ ВЪРХУ СИНДИЦИТЕ

Преходни и Заключителни разпоредби


(ОБН. - ДВ, БР. 16 ОТ 2016 Г., В СИЛА ОТ 26.02.2016 Г.)

§ 15. Вноската по чл. 17, ал. 1 за професионална квалификация за календарната 2016 г. е в размер на една минимална работна заплата за страната. В срок до 31 март 2016 г. синдикът е длъжен да направи вноската, да уведоми за това писмено министъра на правосъдието и да представи доказателства.

§ 16. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 3 ОТ 2005 Г. ЗА РЕДА ЗА ПОДБОР, КВАЛИФИКАЦИЯ И КОНТРОЛ ВЪРХУ СИНДИЦИТЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 45 ОТ 2019 Г., В СИЛА ОТ 07.06.2019 Г.)

§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Приложение към чл. 4, ал. 1

Списък
на темите, по които се определят въпросите за провеждане на изпит за придобиване на квалификация за синдик


I. Обща характеристика на търговската несъстоятелност.
II. Откриване на производството по несъстоятелност.
III. Маса на несъстоятелността.
IV. Органи на несъстоятелността - обща характеристика, видове.
V. Синдикът като орган на несъстоятелността.
VI. Събранието на кредиторите като орган на несъстоятелността.
VII. Комитет на кредиторите като орган на несъстоятелността - обща характеристика, състав, функции.
VIII. Предявяване и приемане вземанията на кредиторите.
IX. Оздравяване на предприятието на длъжника.
X. Обявяване на длъжника в несъстоятелност.
XI. Осребряване на масата на несъстоятелността.
XII. Разпределение на осребреното имущество.
XIII. Приключване на производството по несъстоятелност.
XIV. Възобновяване на производството по несъстоятелност.
XV. Извънсъдебно споразумение.
XVI. Възстановяване правата на несъстоятелния длъжник.
   


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти