Logo Неделя, 11 Април


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 25 ОТ 22 ЮЛИ 2005 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЦАТА ПРИ ХРОНИЧНО ОБЛЪЧВАНЕ В РЕЗУЛТАТ НА ПРОИЗВОДСТВО, ТЪРГОВИЯ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА СУРОВИНИ, ПРОДУКТИ И СТОКИ С ПОВИШЕНО СЪДЪРЖАНИЕ НА РАДИОНУКЛИДИ

Издадена от министъра на здравеопазването

Обн. ДВ. бр.64 от 5 Август 2005г., изм. ДВ. бр.80 от 7 Октомври 2005г.

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. (1) С тази наредба се определят изискванията за защита на лицата при хронично облъчване в резултат на производство, търговия и използване на суровини, продукти и стоки, наричани по-нататък "стоки", с повишено съдържание на радионуклиди.
(2) Наредбата определя максимално допустимото съдържание на дългоживеещи естествени и/или изкуствени радионуклиди в стоки в количества над 1 тон.

Чл. 2. Производството, търговията и използването на стоки по чл. 1, ал. 2, които отговарят на максимално допустимите стойности по тази наредба, не изискват мерки по защита на лицата от въздействието на йонизиращи лъчения и не подлежат на радиационен контрол.


Чл. 3. Наредбата не се прилага за:
1. храните и фуражите, както и за суровините и добавките, използвани при тяхното производство;
2. питейните води.

Раздел II.
Граници на съдържание на радионуклиди в стоки


Чл. 4. (1) Стойностите на максимално допустимите специфични активности на естествени радионуклиди в стоки, с изключение на строителните материали, са посочени в приложение № 1.
(2) При наличие на радионуклиди от няколко естествени радиоактивни семейства в една стока изискванията по ал. 1 се прилагат към всяко едно от тях.


Чл. 5. (1) За строителните материали границата на съдържание на естествени радионуклиди се установява по индекса на специфична активност I, определен по формулата:


където CK, CRa и CTh са специфичните активности на K-40, Ra-226 и Th-232 (Bq/kg).
(2) Максимално допустимите стойности на индекса на специфична активност за стоки по ал. 1 са посочени в приложение № 2.


Чл. 6. (1) Стойностите на максимално допустимите специфични активности на изкуствени радионуклиди в стоки са посочени в приложение № 3.
(2) При наличие на няколко изкуствени радионуклиди в една стока следва да бъде спазено изискването:


където:
Ci е специфичната активност на i-тия изкуствен радионуклид в стока (kBq/kg);
(Cприложение № 3)i - максимално допустимата специфична активност на i-тия изкуствен радионуклид от приложение № 3.


Чл. 7. При наличие на естествени и изкуствени радионуклиди в една стока изискванията по чл. 4 и 6 се прилагат независимо едно от друго.

Раздел III.
Допускане за свободно ползване на пазара


Чл. 8. (1) Стоките по чл. 1, ал. 2, отговарящи на изискванията на тази наредба, се допускат за ползване на пазара.
(2) Оценяването на съответствието на стоките с изискванията на наредбата се извършва при пускането им на пазара. Задължението да бъде оценено съответствието на стоките е на лицата, които ги пускат на пазара.
(3) Съответствието на стоките с изискванията на тази наредба се потвърждава с протокол за изпитване или със сертификат за контрол. Лабораторният анализ на пробите от стоките за потвърждаване на съответствие се извършва от специализираните лаборатории на регионалните инспекции за опазване и контрол на общественото здраве (РИОКОЗ), Националния център по радиобиология и радиационна защита (НЦРРЗ) и/или от акредитираните лаборатории за изпитване или органи за контрол.


Чл. 9. (1) Главният държавен здравен инспектор може да разреши използването на стоките, които не отговарят на изискванията по чл. 4, 5 и 6, като вземе предвид факторите, определящи риска за здравето на лицата, свързан с производство, търговия и използване на стоките.
(2) Разрешението се издава, когато използването на стоките отговаря едновременно на следните дозови критерии:
1. очакваната годишна ефективна доза за което и да е лице от население да не надхвърля 10 mSv;
2. (изм. - ДВ, бр. 80 от 2005 г.) при събития с ниска вероятност, водещи до по-високо облъчване, очакваната годишна ефективна доза да не надхвърля 1 mSv.
(3) За издаване на разрешение по ал. 1 лицето, което пуска стоки на пазара, подава писмено заявление, към което прилага:
1. копие от техническата документация за стоката;
2. протокол за изпитване или сертификат за контрол по чл. 8, ал. 3.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на наредбата:
1. "Дългоживеещ радионуклид" е радионуклид с период на полуразпадане, по-голям от 1 ден.
2. "Естествено радиоактивно семейство" е U-238, U-235 или Th-232 с дъщерните радионуклиди от веригите на тяхното радиоактивно разпадане:
а) U-238 с Th-234, Pa-234, U-234, Th-230, Ra-226, Rn-222, Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214, Pb-210, Bi-210, Po-210 и (стабилно) Pb-206, плюс следи от At-218, Tl-210 и Tl-206;
б) U-235 с Th-231, Pa-231, Ac-227, Th-227, Ra-223, Rn-219, Po-215, Pb-211, Bi-211, Tl-207 и (стабилно) Pb-207, плюс следи от Fr-223, At-215 и Po-211;
в) Th-232 с Ra-228, Ac-228, Th-228, Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Po-212 (64 %), Tl-208 (36 %) и (стабилно) Pb-208.

Заключителни разпоредби


§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 65, ал. 1, т. 5 от Закона за здравето.


§ 3. Контролът за спазване на изискванията на наредбата се извършва от Националния център по радиобиология и радиационна защита и регионалните инспекции по опазване и контрол на общественото здраве.


Приложение № 1 към чл. 4, ал. 1

Максимално допустимите специфични активности на естествени радионуклиди


Радионуклид Специфична
  активност (kBq/kg)
K-40 10
Радионуклиди от естествените  
радиоактивни семейства на  
U-238, U-235 и Th-232 (*) 1

(*) Стойността на специфичната активност се отнася към радиоактивни семейства в равновесие с матерен радионуклид. Те се прилагат към матерните радионуклиди както на самите радиоактивни семейства, така и на подсемействата (например към подсемейство, на което матерният радионуклид е Ra-226).


Приложение № 2 към чл. 5, ал. 2

Максимално допустимите стойности на индекса на специфична активност на строителни материали


Обекти и предназначение Индекс на специ-
на материала фична активност
1 2
Жилищни и обществени сгради:  
- основен строеж 1
- облицовъчни материали 2
Промишлени и селскостопански  
сгради 2
Транспортна и инженерно-тех-  
ническа инфраструктура в грани-  
ците на населено място 2
Транспортна и инженерно-тех-  
ническа инфраструктура извън  
границите на населено място 4


Приложение № 3 към чл. 6, ал. 1

Максимално допустимите специфични активности на изкуствени радионуклиди


Радионуклид Специфична активност
  (kBq/kg)
1 2
H-3 100
Be-7 10
C-14 1
Na-22 0,1
P-32 1000
P-33 1000
S-35 100
Cl-36 1
K-42 100
Ca-45 100
Ca-47 10
Sc-46 0,1
Sc-47 100
Sc-48 1
V-48 1
Cr-51 100
Mn-52 1
Mn-53 100
Mn-54 0,1
Fe-55 1000
Fe-59 1
Co-56 0,1
Co-57 1
Co-58 1
Co-60 0,1
Ni-59 100
Ni-63 100
Zn-65 0,1
Ge-71 10000
As-73 1000
As-77 1000
Se-75 1
Br-82 1
Rb-86 100
Sr-85 1
Sr-89 1000
Sr-90 1
Y-90 1000
Y-91 100
Zr-95 1
Nb-93m 10
Nb-94 0,1
Nb-95 1
Mo-93 10
Mo-99 10
Tc-96 1
Tc-97 10
Tc-97m 100
Tc-99 1
Ru-97 10
Ru-103 1
Ru-106 0,1
Rh-105 100
Pd-103 1000
Pd-109 100
Ag-105 1
Ag-110m 0,1
Ag-111 100
Cd-109 1
Cd-115 10
Cd-115m 100
In-111 10
In-114m 10
Sn-113 1
Sn-125 10
Sb-122 10
Sb-124 1
Sb-125 0,1
Te-123m 1
Te-125m 1000
Te-127 1000
Te-127m 10
Te-129 100
Te-129m 10
Te-131 100
Te-131m 10
Te-132 1
I-123 100
I-125 100
I-126 10
I-129 0,01
I-131 10
Cs-129 10
Cs-131 1000
Cs-132 10
Cs-134 0,1
Cs-135 100
Cs-136 1
Cs-137 0,1
Ba-131 10
Ba-140 1
La-140 1
Ce-139 1
Ce-141 100
Ce-143 10
Ce-144 10
Pr-143 1000
Nd-147 100
Pm-147 1000
Pm-149 1000
Sm-151 1000
Sm-153 100
Eu-152 0,1
Eu-154 0,1
Eu-155 1
Gd-153 10
Tb-160 1
Dy-166 100
Ho-166 100
Er-169 1000
Tm-170 100
Tm-171 1000
Yb-175 100
Lu-177 100
Hf-181 1
Ta-182 0,1
W-181 10
W-185 1000
W-187 10
Re-186 1000
Os-185 1
Os-191 100
Os-193 100
Ir-190 1
Ir-192 1
Pt-191 10
Pt-193m 1000
Au-198 10
Au-199 100
Hg-197 100
Hg-197m 100
Hg-203 10
Tl-200 10
Tl-201 100
Tl-202 10
Tl-204 1
Pb-203 10
Bi-206 1
Bi-207 0,1
At-211 1000
Ra-225 10
Ra-227 100
Th-226 1000
Th-229 0,1
Pa-230 10
Pa-233 10
U-230 10
U-231 100
U-232 0,1
U-233 1
U-236 10
U-237 100
Np-237 1
Np-239 100
Pu-236 1
Pu-237 100
Pu-238 0,1
Pu-239 0,1
Pu-240 0,1
Pu-241 10
Pu-242 0,1
Pu-244 0,1
Am-241 0,1
Am-242m 0,1
Am-243 0,1
Cm-242 10
Cm-243 1
Cm-244 1
Cm-245 0,1
Cm-246 0,1
Cm-247 0,1
Cm-248 0,1
Bk-249 100
Cf-246 1000
Cf-248 1
Cf-249 0,1
Cf-250 1
Cf-251 0,1
Cf-252 1
Cf-253 100
Cf-254 1
Es-253 100
Es-254 0,1
Es-254m 10
   


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти