Logo Събота, 17 Април


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 23 ОТ 19 ЮЛИ 2005 Г. ЗА ФИЗИОЛОГИЧНИТЕ НОРМИ ЗА ХРАНЕНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО

Издадена от министъра на здравеопазването

Обн. ДВ. бр.63 от 2 Август 2005г., отм. ДВ. бр.11 от 2 Февруари 2018г.


Отменена с § 2 от заключителните разпоредби на Наредба № 1 от 22 януари 2018 г. за физиологичните норми за хранене на населението - ДВ, бр. 11 от 2 февруари 2018 г., в сила от 06.02.2018 г.

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. (1) С тази наредба се определят физиологичните норми за хранене на населението.
(2) Прилагането на физиологичните норми за хранене има за цел удовлетворяване на физиологичните потребности, постигане на нормален растеж и развитие и създаване на предпоставки за дълготрайно добро здраве на населението.

Чл. 2. Физиологичните норми за хранене се използват при:
1. определяне на националната политика за хранене на населението;
2. оценка на индивидуалния хранителен прием и на хранителния прием на групи от населението;
3. разработване на препоръки за здравословно хранене на индивиди и групи от населението;
4. планиране и контрол на организираното хранене на групи от населението.


Чл. 3. Физиологичните норми за хранене на населението включват препоръчителни стойности за хранителен прием и препоръчителни интервали за хранителен прием.

Раздел II.
Препоръчителни стойности за хранителен прием


Чл. 4. Препоръчителните стойности за хранителен прием включват:
1. средни енергийни потребности;
2. препоръчителен хранителен прием на пълноценен белтък, въглехидрати, витамини и минерални вещества;
3. адекватен хранителен прием на пълноценен белтък, общи мазнини, въглехидрати, витамини и минерални вещества, когато не е установен препоръчителен хранителен прием;
4. адекватен хранителен прием на електролити и вода;
5. горни граници за нерисков хранителен прием на витамини, минерални вещества и електролити.


Чл. 5. (1) Средните енергийни потребности на кърмачета, деца и юноши, диференцирани по възраст, пол, ръст, телесна маса и ниво на физическа активност, са посочени в приложение № 1.
(2) Средните енергийни потребности на възрастното население, диференцирани по възраст, пол, ниво на физическа активност и физиологични състояния (бременност и кърмене), са посочени в приложение № 2.
(3) Средните енергийни потребности по предходната алинея се отнасят за индивиди с нормална телесна маса, оценена на база индекс на телесна маса (ИТМ).


Чл. 6. Препоръчителният хранителен прием и адекватният хранителен прием на пълноценен белтък, диференцирани по възраст, пол, телесна маса и физиологични състояния (бременност и кърмене), са посочени в приложение № 3.


Чл. 7. (1) Препоръчителен хранителен прием и адекватен хранителен прием на мазнини и въглехидрати се определят за някои групи от населението и се диференцират по възраст, пол и физиологични състояния (бременност и кърмене).
(2) Адекватният хранителен прием на общи мазнини при кърмачета на възраст от 0 до 6 месеца е 31 г/ден, а за тези на възраст от 6 до 12 месеца е 30 г/ден.
(3) Адекватният хранителен прием на въглехидрати при кърмачета на възраст от 0 до 6 месеца е 60 г/ден, а за тези на възраст от 6 до 12 месеца е 95 г/ден.
(4) Минималният препоръчителен хранителен прием на въглехидрати за деца над 1-годишна възраст, юноши и възрастно население е 130 г/ден.
(5) Минималният препоръчителен хранителен прием на въглехидрати за бременни жени е 175 г/ден, а за кърмещи жени - 210 г/ден.


Чл. 8. Препоръчителният хранителен прием и адекватният хранителен прием на мастноразтворими витамини, диференцирани по възраст, пол и физиологични състояния (бременност и кърмене), са посочени в приложение № 4.


Чл. 9. Препоръчителният хранителен прием и адекватният хранителен прием на водноразтворими витамини, диференцирани по възраст, пол и физиологични състояния (бременност и кърмене), са посочени в приложение № 5.


Чл. 10. Препоръчителният хранителен прием и адекватният хранителен прием на минерални вещества, диференцирани по възраст, пол и физиологични състояния (бременност и кърмене), са посочени в приложение № 6.


Чл. 11. (1) Адекватният хранителен прием на електролити и вода и горните граници за нерисков прием на натрий, диференцирани по възраст, пол и физиологични състояния (бременност и кърмене), са посочени в приложение № 7.
(2) Определените стойности за адекватен прием на вода се отнасят за общото количество вода от всички източници (питейна вода, напитки, храни), като водното съдържание на храните представлява около 20 % от тоталното количество приета вода.
(3) Определеният в приложение № 7 адекватен прием на вода се отнася за температури в умерен климатичен пояс.


Чл. 12. (1) Горните граници за нерисков хранителен прием за витамините А, D, Е, С, ниацин, В6 и фолат, диференцирани по възраст и физиологични състояния (бременност и кърмене), са посочени в приложение № 8.
(2) Горните граници за нерисков хранителен прием за минералните вещества калций, цинк, мед, йод, селен и флуор, диференцирани по възраст и физиологични състояния (бременност и кърмене), са посочени в приложение № 9.
(3) Горната граница за нерисков хранителен прием на натрий, определена на 2 г/ден, отговаря на 5 г натриев хлорид (готварска сол), като 1 г натриев хлорид съдържа 0,4 г натрий.

Раздел III.
Препоръчителни интервали за хранителен прием


Чл. 13. Препоръчителните интервали за хранителен прием се определят за общ белтък, мазнини, мастни киселини и въглехидрати, както и холестерол и хранителни влакнини.


Чл. 14. (1) Препоръчителните интервали за хранителен прием на общ белтък, общи мазнини, мастни киселини и общи въглехидрати се определят като относителен дял от общата енергийна стойност на храната (Е%) и са посочени в приложение № 10.
(2) Препоръчителният интервал за хранителен прием на общ белтък се отнася за всички възрастови групи.
(3) Препоръчителните интервали за хранителен прием на общи мазнини и общи въглехидрати се отнасят само за възрастното население над 19-годишна възраст.


Чл. 15. (1) Препоръчителните интервали за хранителен прием на общи мазнини при деца и юноши са:
1. от едно- до тригодишна възраст - 30 - 40 Е%;
2. от три- до седемгодишна възраст - 25 - 35 Е%;
3. от седем- до деветнадесетгодишна възраст - 25 - 30 Е%.
(2) Препоръчителните интервали за хранителен прием на общи въглехидрати при деца и юноши са:
1. от едно- до тригодишна възраст - 45 - 60 Е%;
2. от три- до седемгодишна възраст - 50 - 65 Е%;
3. от седем- до деветнадесетгодишна възраст - 55 - 65 Е%.


Чл. 16. Препоръчителните интервали за хранителен прием на холестерол и хранителни влакнини са посочени в приложение № 10.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на наредбата:
1. "Средна енергийна потребност" е средна стойност за хранителен енергиен прием на група здрави индивиди, който балансира енергоразхода и поддържа телесна маса, телесен състав и ниво на физическа активност, осигуряващи дълготрайно добро здраве. При деца средните енергийни потребности включват и енергията, необходима за оптимален растеж и развитие. За бременни и кърмещи жени средните енергийни потребности включват и необходимата енергия, свързана с натрупването на нови тъкани или секрецията на мляко, съответстващи на добро здраве.
2. "Препоръчителен хранителен прием" е среднодневно ниво на хранителен прием, което осигурява потребността от определено хранително вещество за почти всички (97,5 %) здрави индивиди в отделните групи, разделени по възраст, пол и физиологично състояние (бременност и кърмене). Препоръчителният хранителен прием е равен на средните потребности от хранителни вещества за групата плюс 2 стандартни отклонения.
3. "Адекватен хранителен прием" е препоръчителното среднодневно ниво на хранителен прием, определено на база научни изследвания при групи здрави индивиди, което е оценено като адекватно за всички индивиди от групата - използва се, когато не може да бъде определен препоръчителен хранителен прием.
4. "Горна граница на нерисков хранителен прием" (ГГНХП) е най-високото дневно ниво на хранителен прием, което не се свързва с неблагоприятен здравен ефект при почти всички индивиди в съответната популационна група. Ако приемът е по-висок от ГГНХП, съществува повишен риск от неблагоприятни здравни ефекти.
5. "Пълноценен белтък" е белтъкът от животински произход (яйца, месо, птици, риба, мляко, млечни продукти).
6. "Нормална телесна маса" е тази, при която индексът на телесна маса е в границите от 18,50 до 24,99.
7. "Индекс на телесна маса" е стойността на телесната маса на индивида, изразена в килограми (кг), разделена на ръста, повдигнат на квадрат, изразен в метри (м2).
8. "Препоръчителен интервал за хранителен прием" включва стойностите, които се свързват с намален риск от хронични заболявания при условие на адекватен прием на незаменими аминокиселини, незаменими мастни киселини, витамини и минерални вещества.

Заключителни разпоредби


§ 2. Наредбата се издава на основание на чл. 34, ал. 2 във връзка с § 1, т. 11, буква "з" от Закона за здравето и отменя Наредба № 16 от 1994 г. на Министерството на здравеопазването за физиологичните норми за хранене на населението (ДВ, бр. 64 от 1994 г.).


§ 3. Контролът по спазване на физиологичните норми за организирано хранене на групи от населението се осъществява от органите на държавния здравен контрол.


Приложение № 1 към чл. 5, ал. 1

Средни енергийни потребности на кърмачета, деца и юноши


Възраст Момчета Момичета
  ръст те- средни ръст те- средни
  (см) лес- енергийни (см) лес- енергийни
    на потребности*   на потребности
    маса (ккал/ден)   маса (ккал/ден)
    (кг)     (кг)  
      ниска уме-     ниска уме-
      физи- рена     физи- рена
      ческа физи-     ческа физи-
      актив- ческа     актив- ческа
      ност актив-     ност актив-
        ност**       ност
1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 - 6 58,4 6,0 570 57,5 6,0 570
мес.            
6 - 12 68,9 8,9 723 67,6 8,2 652
мес.            
1 год. 79,0 11,2 917 77,0 10,4 846
2 год. 92,4 14,1 1175 91,2 14,0 1166
3 год. 101 16 1436 1610 100 16 1299 1441
4 год. 108 18 1506 1695 107 18 1365 1518
5 год. 114 20 1566 1769 115 20 1441 1607
6 год. 120 24 1686 1910 121 22 1496 1672
7 год. 125 25 1705 1938 124 25 1531 1714
8 год. 130 27 1754 2000 130 27 1586 1779
9 год. 136 31 1874 2147 135 30 1647 1850
10 год. 141 34 1954 2243 142 34 1735 1952
11 год. 146 37 2034 2339 148 39 1824 2055
12 год. 155 45 2305 2648 156 44 1934 2181
13 год. 160 50 2445 2811 158 49 1981 2237
14 год. 168 55 2616 3009 160 52 2005 2267
15 год. 171 60 2735 3149 162 54 2018 2285
16 год. 174 64 2825 3256 163 54 1998 2266
17 год. 176 67 2874 3318 163 54 1967 2235
18 год. 176 67 2812 3256 164 55 1958 2229
Възра-                
стови                
групи                
1 - 3 год.     1175     1166
3 - 7 год.     1566 1769     1441 1607
7 - 10 год.     1754 2000     1586 1779
10 - 14 год.     2305 2648     1934 2181
14 - 19 год.     2825 3256     1998 2266

* Средните енергийни потребности са определени на базата на реалните ръст и телесна маса (стойностите на медианите) от национални проучвания, проведени през 1998 г. и 2004 г. от Националния център по хигиена, медицинска екология и хранене (преобразуван в Национален център по опазване на общественото здраве, ПМС № 363 от 2004 г.) и хигиенно-епидемиологичните инспекции към Министерството на здравеопазването (преобразувани в регионални инспекции по опазване и контрол на общественото здраве, ПМС № 351 от 2004 г.).
** За осигуряване на добро здраве се препоръчва умерена физическа активност.


Приложение № 2 към чл. 5, ал. 2

Средни енергийни потребности на възрастно население


Възраст Физическа Средни енергийни
(години) активност потребности*
    мъже жени
    MДж/ ккал/ MДж/ ккал/
    ден ден** ден ден
1 2 3 4 5 6
19 - 30 ниска 11,3 2710 8,5 2041
  умерена*** 12,8 3071 9,7 2313
  висока 14,3 3432 10,8 2586
30 - 60 ниска 10,8 2583 8,3 1988
  умерена 12,2 2927 9,4 2252
  висока 13,7 3272 10,5 2518
60 - 75 ниска 9,1 2181 7,5 1792
  умерена 10,3 2472 8,5 2030
75 + ниска 8,8 2111 7,4 1764
  умерена 10,0 2393 8,4 1999
Бремен-          
ност -          
три-          
местър          
I       +0,287 +68
II       +1,1 +266
III       +2,1 +496
Кърмене          
0 - 6          
месеца       +2,8 +675
6 - 12          
месеца       +1,9 +460
           

* Средните енергийни потребности за съответното ниво
на физическа активност (ниска, умерена, висока) се определят въз основа на средната стойност на основната обмяна за денонощието, умножена по коефициент на увеличение, съответно за:
ниска физическа активност - 1,5;
умерена физическа активност - 1,7;
висока физическа активност - 1,9.
** 1000 ккал = 4,184 МДж
*** За осигуряване на добро здраве се препоръчва умерена физическа активност.


Приложение № 3 към чл. 6

Препоръчителен и адекватен хранителен прием на пълноценен белтък


Възраст/ Телесна маса Препоръчителен
пол (ТМ) (кг) хранителен прием
      г/кг ТМ /ден г/ден
  мъж- жен- мъж- жен- мъж- жен-
  ки ски ки ски ки ски
0 - 6 6,0 6,0 1,52* 1,52* 9,1* 9,1*
месеца            
6 - 12 8,9 8,2 1,5 1,5 13,4 12,3
месеца            
1 - 3 год. 13,1 12,4 1,1 1,1 14,4 13,6
3 - 7 год. 20 20 0,95 0,95 19 19
7 - 10 год. 27 27 0,95 0,95 26 26
10 - 14 год. 45 44 0,95 0,95 43 42
14 - 19 год. 64 54 0,85 0,85 54 46
19 - 30 год. 74 59 0,8 0,8 59 47
30 - 60 год. 74 59 0,8 0,8 59 47
60 - 75 год. 74 59 0,8 0,8 59 47
75+ год. 70 57 0,8 0,8 56 46
Бремен-   г/кг ТМ/ден г/ден
ност     + добавка
(три-      
местър)      
I   0,8 + 0 г/ден 47
II   1,1 + 25 г/ден 90
III   1,1 + 25 г/ден 90
Кърмене      
0 - 6      
месеца   1,1 + 25 г/ден 90
6 - 12      
месеца   1,1 + 25 г/ден 90
       

* Адекватен хранителен прием.


Приложение № 4 към чл. 8

Препоръчителен и адекватен хранителен прием на мастноразтворими витамини (среднодневно)


Групи Възраст/ Вита- Вита- Вита- Вита-
  пол мин А мин мин Е мин
    (мкг D (б) (мг К (г)
    РЕ(а)) (мкг) алфа- (мкг)
        ТЕ) (в)  
Кърма- 0 - 6 мес. 375* 5* 2,7* 2*
чета (м,ж)        
  6 - 12 мес. 400* 5* 2,7* 2,5*
  (м,ж)        
Деца и 1 - 3 год. 400 5 6 15
юноши (м,ж)        
  3 - 7 год. 450 5 7 20
  (м,ж)        
  7 - 10 год. 500 5 7 30
  (м,ж)        
  Момчета        
  10 - 14 год. 600 5 11 45
  14 - 19 год. 800 5 15 65
  Момичета        
  10 - 14 год. 600 5 11 44
  14 - 19 год. 700 5 15 54
Възрастни Мъже        
  19 - 30 год. 800 5 15 74
  30 - 60 год. 800 5 15 74
  60 - 75 год. 800 10 15 74
  75 год. + 800 15 15 74
           
  Жени        
  19 - 30 год. 700 5 15 59
  30 - 60 год. 700 5 15 59
  60 - 75 год. 700 10 15 59
  75 + год. 700 15 15 59
Бременни <= 18 год. 750 5 15 59
жени >= 19 год. 800 5 15 59
Кърмещи <= 18 год. 1100 5 19 59
жени >= 19 год. 1200 5 19 59

(а) РЕ - ретинол еквивалент
1 ретинол еквивалент = 1 мкг ретинол (6 мкг бета-каротен) = 3,33 IU витамин А.
(б) Витамин D - представен като холекалциферол 1 мкг холекалциферол = 40 IU витамин D.
(в) ТЕ - алфа-токоферол еквивалент
1 алфа-токоферол еквивалент = 1 мг d-алфа-токоферол = 1,49 IU витамин Е.
(г) Витамин К - представен като филохинон, основната форма на витамин К в храните.

* Адекватен хранителен прием.


Приложение № 5 към чл. 9

Препоръчителен и адекватен хранителен прием на водноразтворими витамини (а) (среднодневно)


Групи Въз- Вита- Тиа- Рибо- Ниа- Вита- Фолат Вита-
  раст/ мин мин фла- цин мин (мкг мин
  пол С (б) (мг) вин (мг В6 ХФЕ) (г) В12
    (мг)   (мг) НЕ) (в) (мг)   (мкг)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Кърма- 0 - 6 мес. 25* 0,2* 0,3* 2* 0,1* 65* 0,4*
чета (м,ж)              
  6 - 12 30* 0,3* 0,4* 4* 0,3* 80* 0,5*
  мес.              
  (м,ж)              
Деца и 1 - 3 год. 30 0,5 0,5 6 0,5 160 0,9
юноши (м,ж)              
  3 - 7 год. 30 0,6 0,6 8 0,6 200 1,2
  (м, ж)              
  7 - 10 35 0,9 0,9 12 1,0 300 1,8
  год.              
  (м,ж)              
  Момчета              
  10 - 14 45 1,2 1,3 16 1,3 400 2,4
  год.              
  14 - 19 75 1,2 1,3 16 1,3 400 2,4
  год.              
  Моми-              
  чета              
  10 - 14 45 1,1 1,0 14 1,2 400 2,4
  год.              
  14 - 19 65 1,1 1,0 14 1,2 400 2,4
  год.              
                 
Въз- Мъже              
растни 19 - 30 80 1,2 1,3 16 1,3 400 2,4
  год.              
  30 - 60 80 1,2 1,3 16 1,3 400 2,4
  год.              
  60 - 75 80 1,2 1,3 16 1,7 400 2,4
  год.              
  75 + год. 80 1,2 1,3 16 1,7 400 2,4
  Жени              
  19 - 30 70 1,1 1,1 14 1,3 400 2,4
  год.              
  30 - 60 70 1,1 1,1 14 1,3 400 2,4
  год.              
  60 - 75 70 1,1 1,1 14 1,5 400 2,4
  год.              
  75 + год. 70 1,1 1,1 14 1,5 400 2,4
Бре-   85 1,4 1,4 18 1,9 600 2,6
менност                
Кърмене   100 1,5 1,6 17 2,0 500 2,8
                 

(а) Тиамин (витамин В1); рибофлавин (витамин В2); ниацин (витамин РР); фолат (фолиева киселина).
(б) Препоръчителният прием на витамин С при пушачи е по-висок с 35 мг/ден.
(в) НЕ - ниацин еквивалент
1 ниацин еквивалент = 1 мг ниацин или 60 мг триптофан.
(г) ХФЕ - хранителен фолат еквивалент
1 ХФЕ = 1 мкг фолат от храната = 0,6 мкг фолат от добавки към храната или обогатени на фолат храни.
* Адекватен хранителен прием.


Приложение № 6 към чл. 10

Препоръчителен и адекватен хранителен прием на минерални вещества (среднодневно)


Групи Калций Фос- Маг- Же- Цинк Мед Йод Се- Флуор
Възраст/ (мг) фор незий ля- (мг) (мкг) (мкг) лен (мг)
пол   (мг) (мг) зо       (мкг)  
        (мг)          
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0 - 6 мес. 210* 100* 30* 0,27(а)* 2* 200* 110* 10* 0,01*
6 - 12 мес. 270* 270* 53* 11 3 220* 130* 10* 0,5*
1 - 3 год. 500* 500 80 7 3 340 90 20 0,7*
3 - 7 год. 800* 550 120 10 5 440 90 30 1,0*
7 - 10 год. 1000* 700 160 10 7 500 120 30 1,5*
Мъжки пол                  
10 - 1300* 1250 250 11 9 700 130 40 2*
14 год.                  
14 - 1300* 1250 370 11 11 890 150 55 3*
19 год.                  
19 - 1000* 700 330 8 11 900 150 55 4*
30 год.                  
30 - 1000* 700 330 8 11 900 150 55 4*
60 год.                  
60 - 1200* 700 330 8 11 900 150 55 4*
75 год.                  
>75 год. 1200** 700 330 8 11 900 150 55 4*
Женски пол                  
10 - 1300* 1250 250 15 8 700 130 40 2*
14 год.                  
14 - 1300* 1250 320 18 9 890 150 55 3*
19 год.                  
19 - 1000* 700 280 18 8 900 150 55 3*
30 год.                  
30 - 1000* 700 280 18 8 900 150 55 3*
60 год.                  
60 - 1200* 700 280 8 8 900 150 55 3*
75 год.                  
>75 год. 1200* 700 280 8 8 900 150 55 3*
Бремен-                  
ност                  
<= 18 год. 1300* 1250 360 27 12 1000 220 60 3*
>=19 год. 1000* 700 320 27 11 1000 220 60 3*
Кърмене                  
<= 18 год. 1300* 1250 320 10 13 1300 290 70 3*
>=19 год. 1000* 700 320 9 12 1300 290 70 3*

(а) Недоносените бебета и тези с ниско тегло при раждане (под 2500 г) се нуждаят от допълнителен прием на желязо.

* Адекватен хранителен прием.


Приложение № 7 към чл. 11, ал. 1

Адекватен хранителен прием (АХП) на електролити и вода и горни граници за нерисков хранителен прием (ГГНХП) на електролити


Групи Възраст /пол Натрий Калий Вода
    (г/ден) (г/ден) (л/ден)
    АХП ГГНХП АХП АХП
Кърма- 0 - 6 мес. (м,ж) 0,12 НО* 0,4 0,7
чета 6 - 12 мес. (м,ж) 0,37 НО 0,7 0,8
Деца и 1 - 3 год. (м,ж) 1,0 1,5 3,0 1,3
юноши 3 - 7 год. (м, ж) 1,2 1,9 3,8 1,7
  7 - 10 год. (м,ж) 1,3 2,0 4,0 2,0
  Момчета        
  10 - 14 год. 1,5 2,0 4,5 2,4
  14 - 19 год. 1,5 2,0 4,7 3,3
  Момичета        
  10 - 14 год. 1,5 2,0 4,5 2,1
  14 - 19 год. 1,5 2,0 4,7 2,3
Възра- Мъже        
стни 19 - 30 год. 1,5 2,0 4,7 3,7
  30 - 60 год. 1,5 2,0 4,7 3,7
  60 - 75 год. 1,3 2,0 4,7 3,7
  75 + год. 1,2 2,0 4,7 3,7
  Жени        
  19 - 30 год. 1,5 2,0 4,7 2,7
  30 - 60 год. 1,5 2,0 4,7 2,7
  60 - 75 год. 1,3 2,0 4,7 2,7
  75 + год. 1,2 2,0 4,7 2,7
Бремен-   1,5 2,0 4,7 3,0
ни          
жени          
Кърме-   1,5 2,0 5,1 3,8
щи          
жени          
           

* НО - не е определена.


Приложение № 8 към чл. 12, ал. 1

Горни граници за нерисков дневен хранителен прием на витамини*


Групи Вита- Вита- Вита- Вита- Ниацин Вита- Фолат
/пол мин мин мин мин (мг) мин (мкг
  А D Е С   В6 ХФЕ)
  (мкг (мкг) (мг (мг) нико- нико- (мг)  
  РЕ)   алфа-   тинова тина-    
      ТЕ)(а)   кисе- мид    
          лина (мг)    
          (мг)      
Деца (м,ж)
- 3 год. 800 25 100 400 2 150 5 200
  3 - 1100 25 120 650 3 220 7
  7 год.              
  7 - 1500 25 160 800 4 350 10
  10 год.              
  10 - 2000 50 220 1200 6 500 15
  14 год.              
  14 - 2600 50 260 1800 8 700 20
  19 год.              
Възрастни (м,ж)
>= 19 год. 3000*** 50 300 2000 10 900 25 1000
Бремен-                
ност                
<= 18 год. 2600 50 260 1800 НО** НО** 25 800
>= 19 год. 3000 50 300 2000     25 1000
Кърмене                
<= 18 год. 2600 50 260 1800 НО** НО** 25 800
>= 19 год. 3000 50 300 2000     25 1000
                 

* От всички източници (натурални хранителни източници, добавки към храната, обогатени на витамини храни).
** НО - не е определена.
*** Определената горна граница не се отнася за жени в менопауза, при които се установява риск за фрактури на костите при прием над 1500 мкг РЕ.
(а) ТЕ - алфа-токоферол еквивалент
1 алфа-токоферол еквивалент = 1 мг d-алфа-токоферол = 1,49 IU витамин Е.


Приложение № 9 към чл. 12, ал. 2

Горни граници за нерисков дневен хранителен прием на минерални вещества*


Групи/ Калций Цинк Мед Йод Селен Флуор
възраст (мг) (мг) (мкг) (мкг) (мкг) (мг)
Деца и юноши            
1 - 3 год. НО** 7 1000 200 60 1,3
3 - 7 год. НО 10 2000 250 90 2,0
7 - 10 год. НО 13 3000 300 130 2,2
10 - 14 год. НО 18 4000 450 200 10
14 - 19 год. НО 22 4000 500 250 10
Възрастни            

>= 19 год.

2500 25 5000 600 300 10
Бременност            

<= 18 год.

2500 22 4000 500 250 10

>= 19 год.

2500 25 5000 600 300 10
Кърмене            

<= 18 год.

2500 22 4000 500 250 10

>= 19 год.

2500 25 5000 600 300 10
             

* От всички източници (натурални хранителни източници, вода, добавки към храната, обогатени на минерали храни).
** НО - не е определена.


Приложение № 10 към чл. 14, ал. 1 и чл. 16

Препоръчителни интервали за прием на общ белтък, общи мазнини, мастни киселини, общи въглехидрати, холестерол и хранителни влакнини


Хранителни вещества Препоръчителен
  интервал
Общ белтък (Е%*) 10 - 15
Общи мазнини (Е%) 15 - 30

• наситени мастни киселини (Е%)

< 10

• полиненаситени мастни

6 - 10

киселини (Е%)

 

- n-6 полиненаситени мастни

5 - 8

киселини (Е%)

 

- n-3 полиненаситени мастни

1 - 2

киселини (Е%)

 

• мононенаситени мастни

**

киселини (Е%)

 

• транс-мастни киселини (Е%)

< 1
Общи въглехидрати (Е%) 55 - 75

• добавена захар (Е%)

< 10
Холестерол (мг/ден) < 300
Хранителни влакнини  

• ненишестени полизахариди (г/ден)

> 20

общи влакнини (г/ден)

> 25
   

* Е % - относителен дял от общата енергийна стойност на храната.
** Изчислява се разликата (E%): общи мазнини - (наситени мастни киселини + полиненаситени мастни киселини + транс-мастни киселини).


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти