Logo Петък, 27 Ноември


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 14 ОТ 19 ЮЛИ 2005 Г. ЗА РЕДА И НАЧИНА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИНДИВИДУАЛНИТЕ МЕСЕЧНИ РАБОТНИ ЗАПЛАТИ НА ПЕРСОНАЛА В СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

В сила от 01.07.2005 г.
Издадена от министъра на образованието и науката

Обн. ДВ. бр.62 от 29 Юли 2005г., изм. ДВ. бр.37 от 5 Май 2006г.

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. (1) С наредбата се уреждат редът и начинът за определяне на индивидуалните месечни работни заплати на персонала в средното образование.
(2) Наредбата се прилага при определяне на работните заплати в държавните и общинските детски градини, училищата и обслужващите звена, включени в системата на народната просвета.
(3) Към длъжността "учител" се приравняват длъжностите: помощник-директор - с преподавателска заетост, възпитател, ръководител на филиал в Междуучилищен център за трудовополитехническо обучение (МУЦТПО), логопед, педагог, корепетитор, психолог, хореограф, ръководител на учебно-изчислителен кабинет, педагогически съветник, рехабилитатор, инструктор по трудово обучение, ресурсен учител.

Раздел II.
Работна заплата

Чл. 2. Началните основни месечни работни заплати на персонала, зает в средното образование, се определят по длъжности съгласно приложения № 1 и 2.


Чл. 3. (1) Основната месечна работна заплата за длъжността "директор" се определя в зависимост от категорията на училището, детската градина и обслужващото звено (приложение № 3), времето, признато за стаж по специалността, и коефициента към началната основна месечна работна заплата за длъжността (приложение № 4).
(2) Основната месечна работна заплата на директор на училище I категория с 40 и повече паралелки се увеличава с 10 на сто.
(3) Основната месечна работна заплата за длъжността "учител" се определя в зависимост от нормата за задължителна преподавателска работа, по-високата лична квалификация, времето, признато за стаж по специалността, и коефициента към началната основна месечна работна заплата за длъжността (приложение № 5)
(4) Основната месечна работна заплата за длъжностите: "помощник-директор по учебната дейност", "помощник-директор по учебно-производствената дейност" и "ръководител на филиал в МУЦТПО", се определя в зависимост от пълната норма за задължителна преподавателска работа, времето, признато за стаж по специалността, и коефициента към началната основна месечна работна заплата за длъжността "учител", посочен в приложение № 5 в скалата за "учител с II професионално-квалификационна степен".
(5) Основната месечна работна заплата за длъжността "помощник-директор по административно-стопанската дейност" се определя с индивидуалния трудов договор, като не може да бъде по-ниска от определената начална основна месечна работна заплата за длъжността "помощник-директор" съгласно приложение № 1.
(6) Основната месечна работна заплата на длъжностите от категории "Педагогически специалисти с ръководни функции" и "Педагогически специалисти", заемани от лица, притежаващи висше образование с присъдена образователно-квалификационна степен "специалист по...", е 86 на сто от основната месечна работна заплата за висше образование с присъдена образователно-квалификационна степен "магистър" или "бакалавър".
(7) Основната месечна работна заплата на лицата, които не отговарят на изискванията за заемане на учителско място, се определя в процент към основната месечна работна заплата за "учител" с висше образование с присъдена образователно-квалификационна степен "магистър" или "бакалавър" за съответната професионално-квалификационна степен (или без ПКС), както следва:
1. за лица с висше образование с присъдена образователно-квалификационна степен "магистър" или "бакалавър" - 80 на сто;
2. за лица с висше образование с присъдена образователно-квалификационна степен "специалист по..." - 70 на сто;
3. за лица със средно специално и средно общо образование - 65 на сто.
(8) Размерът на основната месечна работна заплата на учителите по практика със средно специално образование и учителска правоспособност и на учителите по управление на моторни превозни средства със средно образование се определя по реда на ал. 6.
(9) При недостигане на нормата за задължителна преподавателска работа за длъжността "учител" основната месечна работна заплата на лицето се намалява, но за не повече от 5 часа седмично или 180 часа годишно.
(10) Основната месечна работна заплата на учител не се намалява, когато нормата за задължителна преподавателска работа се допълва с учебни часове, които не са по неговата специалност.
(11) Началната основна месечна работна заплата за длъжността "завеждащ компютърен кабинет" се определя съгласно приложение № 1 за специалисти с висше образование с присъдена образователно-квалификационна степен "магистър" или "бакалавър" и съгласно приложение № 2 за специалисти с висше образование с присъдена образователно-квалификационна степен "специалист по...".
(12) Основните месечни работни заплати за всички длъжностни наименования в системата на средното образование могат да бъдат определени и по-високи от тези в приложения № 1, 2, 4 и 5 в рамките на средните месечни брутни работни заплати на едно лице от персонала.


Чл. 4. За стаж по специалността се признава времето, през което лицето е работило по трудово и служебно правоотношение:
1. на длъжност "директор", "учител" и длъжностите по чл. 1, ал. 3 в училища, детски градини и обслужващи звена в системата на народната просвета;
2. в други отрасли и дейности по специалността на висшето образование с присъдена образователно-квалификационна степен "магистър" или "бакалавър" и "специалист по...", която ползва като учител;
3. с учителска квалификация на щат като дружинен ръководител, ученически организатор в национални, регионални и общински извънучилищни учреждения;
4. като организационно-педагогически работник в национални, регионални и общински извънучилищни учреждения;
5. като училищен инспектор, методист, експерт в регионален инспекторат по образованието, Министерството на образованието и науката и други длъжности, свързани с учебно-възпитателна и организационно-методическа дейност в централните и местните органи;
6. на платена изборна работа в държавни органи и учителски синдикални организации.


Чл. 5. (1) При определяне на конкретните размери на индивидуалните работни заплати в училищата, детските градини и обслужващите звена не се допускат договорености, които са по-неблагоприятни от тези в наредбата.
(2) Когато по силата на акт на Министерския съвет от определена дата са увеличени работните заплати, но персоналът, зает в средното образование, към или след тази дата е бил в платен годишен отпуск, поради което увеличението не се е отразило в базата, от която се изчислява възнаграждението за платен годишен отпуск по реда на чл. 177 от Кодекса на труда, към възнаграждението за отпуска се заплаща добавка, изчислена с процента на увеличение на новото и предишното брутно трудово възнаграждение, определени по трудовото правоотношение.
(3) Обезщетенията, изплатени при прекратяване на договора, се преизчисляват на база полагащата се нова начална основна месечна работна заплата за длъжността.


Чл. 6. Елементите на брутното трудово възнаграждение, от които се изчислява възнаграждението за платен годишен отпуск по чл. 177 или обезщетенията по чл. 228 от Кодекса на труда, са:
1. основното трудово възнаграждение за отработеното време;
2. допълнителните трудови възнаграждения съгласно приложение № 6, които имат постоянен характер:
а) за продължителна работа - т. 1 от приложение № 6;
б) за по-висока лична квалификация на лице с образователна и научна степен "доктор", която е свързана с изпълняваната работа - т. 5.1 от приложение № 6;
в) за по-висока лична квалификация на лице с професионално-квалификационна степен - т. 5.2 от приложение № 6;
3. допълнителното трудово възнаграждение при вътрешно заместване по чл. 259 от Кодекса на труда;
4. възнаграждението, заплатено при престой или при производствена необходимост по чл. 267, ал. 1 и 3 от Кодекса на труда.

Раздел III.
Допълнителни и други трудови възнаграждения


Чл. 7. Видовете и размерите на допълнителните и други трудови възнаграждения, задължителни при работа по трудови правоотношения, както и специфичните възнаграждения в средното образование се определят съгласно приложения № 6 и 7.


Чл. 8. (1) Право на допълнително трудово възнаграждение за ползване в работата на професионално-квалификационна степен (по т. 5.2 от приложение № 6) имат лицата, заемащи длъжности "ръководител на филиал в МУЦТПО", както и лицата от категорията "Педагогически специалисти с ръководни функции".
(2) Допълнително трудово възнаграждение за научна степен по дисертационен труд, който е свързан с изпълняваната работа, получават лицата, заемащи длъжности от категориите "Педагогически специалисти с ръководни функции" и "Педагогически специалисти".
(3) При наличие на повече от едно основание за доплащане за по-висока лична квалификация лицето получава най-благоприятното допълнително трудово възнаграждение.


Чл. 9. (1) Право на допълнително трудово възнаграждение за работа при тежки или утежнени условия на труд (т. 6 от приложение № 6) има персоналът, работещ в специалните училища, специалните детски градини и в обслужващи звена със социално предназначение.
(2) Допълнителното възнаграждение се изплаща само за действително отработеното време, през което лицето е работило при тежки или утежнени условия на труд.


Чл. 10. Определя се допълнително трудово възнаграждение за продължителна работа за отрасъл "Средно образование" в размер 1 на сто от основното трудово възнаграждение за всяка година трудов стаж в рамките на утвърдените средни месечни брутни работни заплати на едно лице от персонала.


Чл. 11. На педагогическите специалисти, извършващи допълнителна работа извън преките служебни задължения, съгласно приложение № 7 се изплаща допълнително възнаграждение в размери, определени по чл. 12, ал. 1 и 2.


Чл. 12. (1) Учебните часове над нормата за задължителна преподавателска работа на педагогическия персонал се заплащат, както следва:
1. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г.) за учител с висше образование с присъдена образователно-квалификационни степени "магистър" или "бакалавър" - 3,60 лв.;
2. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г.) за учител с висше образование с присъдена образователно-квалификационна степен "специалист по ..." - 3,00 лв.;
3. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г.) за учител със средно образование - 2,40 лв.
(2) Когато часът е по учебен предмет, за който придобитите от учителя образование, професионална квалификация и правоспособност не отговарят на изискванията за заемане на длъжност "учител" по този предмет, възнаграждението за часа е в размерите по т. 3.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г.) Когато часът на класно ръководство е над нормата за задължителна преподавателска работа, се заплаща в размер 3,60 лв.

Допълнителни разпоредби


§ 1. Професионално-квалификационна степен се удостоверява със свидетелство, издадено от специализираните институти за повишаване квалификацията на учителите съгласно чл. 15, ал. 1 от Наредба № 5 от 1996 г. за условията за повишаване квалификацията на педагогическите кадри в системата на народната просвета и реда за придобиване на професионално-квалификационни степени (обн., ДВ, бр. 6 от 1997 г.; попр., бр. 8 от 1997 г.; доп., бр. 73 от 1997 г.; изм. и доп., бр. 101 от 1999 г.) или със свидетелство по чл. 11, ал. 1 от Наредбата за държавните изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища, приета с ПМС № 215 от 2004 г. (ДВ, бр. 75 от 2004 г.).


§ 2. Началниците на РИО на МОН и директорите на училищата, детските градини и обслужващите звена при изменение на работните заплати подписват допълнителни споразумения към основния трудов договор със служителите и работниците.


§ 3. Тази наредба не се прилага за определяне на работните заплати на работещите в обслужващите звена по чл. 33а, ал. 1, т. 1, 3, 4 и 6 от Закона за народната просвета - научно-информационни, за управление на международни програми, за организиран отдих и спорт и за оперативно управление и финансово осигуряване на системата на народната просвета.


§ 4. Необходимите средства за прилагане на наредбата се осигуряват в рамките на средствата за работна заплата и в съответствие с § 2 от преходните и заключителните разпоредби на Постановление № 137 на Министерския съвет от 2005 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности (ДВ, бр. 56 от 2005 г.).

Заключителни разпоредби


§ 5. Наредбата е съгласувана с министъра на труда и социалната политика и с министъра на финансите.


§ 6. Наредбата се издава на основание чл. 7, ал. 1, т. 2 от Постановление № 137 на Министерския съвет от 2005 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности и влиза в сила от 1 юли 2005 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 14 ОТ 2005 Г. ЗА РЕДА И НАЧИНА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИНДИВИДУАЛНИТЕ МЕСЕЧНИ РАБОТНИ ЗАПЛАТИ НА ПЕРСОНАЛА В СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 37 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2006 Г.)

§ 5. Необходимите средства за прилагане на наредбата се осигуряват в рамките на средствата за работна заплата и в съответствие с § 2 от преходните и заключителните разпоредби на Постановление № 137 на Министерския съвет от 2005 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности (обн., ДВ, бр. 56 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 67, 73, 76, 78, 83, 89, 90, 96, 103 от 2005 г., бр. 1, 2 и 24 от 2006 г.).


§ 6. Наредбата влиза в сила от 1.01.2006 г. и е съгласувана с министъра на труда и социалната политика и с министъра на финансите.


Приложение № 1 към чл. 2 и чл. 3, ал. 5 и 12

(Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г.)


КЛАСИФИКАТОР
на длъжностите и началните основни месечни работни заплати
 
Групи Длъжности Размер на
      началната
      основна ме-
      сечна РЗ от
      1 януари 2006 г.
      (в лв.)
  1 2 3
I. Педаго- Директор на училище,  
  гически детска градина и обслуж-  
  специа- ващо звено I категория 358
  листи с Директор на училище,  
  ръковод- детска градина и обслуж-  
  ни функ- ващо звено II категория 347
  ции Директор на училище,  
    детска градина и обслуж-  
    ващо звено III категория 322
    Директор на училище, детска  
    градина и обслужващо звено  
    IV категория 313
    Помощник-директор с  
    висше образование с при-  
    съдена образователно-  
    квалификационна степен  
    "магистър" или  
    "бакалавър" 290
II. Педаго- Учител (педагогически  
  гически специалист) с висше об-  
  специа- разование с присъдена  
  листи образователно-квалифи-  
    кационна степен "магис-  
    тър" или "бакалавър" и  
    I професионално-квали-  
    фикационна степен 297
    Учител (педагогически  
    специалист) с висше об-  
    разование с присъдена  
    образователно-квалифи-  
    кационна степен "магис-  
    тър" или "бакалавър" и  
    II професионално-квали-  
    фикационна степен 290
    Учител (педагогически  
    специалист) с висше об-  
    разование с присъдена  
    образователно-квалифи-  
    кационна степен "магис-  
    тър" или "бакалавър" и  
    III професионално-ква-  
    лификационна степен 267
    Учител (педагогически  
    специалист) с висше об-  
    разование с присъдена  
    образователно-квалифи-  
    кационна степен "магис-  
    тър" или "бакалавър" и  
    IV професионално-ква-  
    лификационна степен 264
    Учител (педагогически  
    специалист) с висше об-  
    разование с присъдена  
    образователно-квалифи-  
    кационна степен "магис-  
    тър" или "бакалавър" и  
    V професионално-квали-  
    фикационна степен 259
    Учител (педагогически  
    специалист) с висше об-  
    разование с присъдена  
    образователно-квалифи-  
    кационна степен "магис-  
    тър" или "бакалавър",  
    без професионално-ква-  
    лификационна степен 257
    Ръководител на филиал на междуучилищен център за трудово-политехническо обучение (МУЦТПО) 290
III. Специа- Специалисти с ръководни  
  листи функции с висше образо-  
    вание с присъдена образо-  
    вателно-квалификационна  
    степен "магистър" или  
    "бакалавър" (главен сче-  
    товодител и др.) 245
    Специалисти с висше об-  
    разование с присъдена об-  
    разователно-квалифика-  
    ционна степен "магистър"  
    или "бакалавър" (завеждащ  
    компютърен кабинет и др.) 220
IV. Работ- Средно професионално обра-  
  ници зование: майстор-готвач,  
    готвач, майстор-сладкар, ла-  
    борант, техник, механик и др. 163
    Средно образование, средно  
    професионално и средно  
    с квалификация: помощник-  
    готвач, дърводелец, маши-  
    нист, тракторист, шофьор,  
    шивач, монтьор, огняр,  
    работник по ремонт и поддър-  
    жане на ..., снабдител, спаси-  
    тел и др. 160
    Основно образование:  
    прислужник, чистач, работник  
    в кухня, перач, общ работник  
    и др. 160
V. Помощ- Средно професионално  
  но-об- образование: завеждащ  
  служващ административна служба,  
  персонал касиер, касиер-домакин 163
    Средно образование:  
    завеждащ административна  
    служба, касиер, касиер-дома-  
    кин, секретар, домакин,  
    технически изпълнител,  
    помощник-възпитател,  
    помощник на учителя 160
VI. Охрана Пазач невъоръжена охрана 160
       


Приложение № 2 към чл. 2 и чл. 3, ал. 12

(Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г.)


ТАБЛИЦА
на длъжностите и началните основни месечни работни заплати
 
Групи Длъжности Размер на
      началната
      основна ме-
      сечна РЗ от
      1 януари 2006 г.
      (в лв.)
  1 2 3
I. Специа- Специалисти с ръковод-  
  листи ни функции с висше об-  
    разование с присъдена  
    образователно-квалифи-  
    кационна степен "специа-  
    лист по..." (главен сче-  
    товодител и др.) 230
    Главен счетоводител със  
    средно икономическо  
    образование 196
    Специалисти с висше об-  
    разование с присъдена  
    образователно-квалифи-  
    кационна степен "специа-  
    лист по ..." (завеждащ ком-  
    пютърен кабинет и др.) 189
    Специалисти със средно  
    професионално образова-  
    ние или средно с квали-  
    фикация 163
    Специалисти със средно  
    общо образование 160
  II. Работ- Работници с по-ниско от  
  ници средно професионално  
    образование: майстор-  
    готвач, готвач, майстор-  
    сладкар, лаборант, тех-  
    ник, механик и др. 160
    Работници с по-ниско от  
    средно образование,  
    средно професионално и  
    средно с квалификация:  
    помощник-готвач, дърво-  
    делец, машинист, трак-  
    торист, шофьор, шивач,  
    монтьор, огняр, работник  
    по ремонт и поддържане  
    на ..., снабдител, спасител  
    и др. 160
       
Забележка. За длъжностите "завеждащ административна служба", "касиер-домакин" и "касиер" определената с класификатора начална основна месечна работна заплата за средно професионално образование получават лицата, притежаващи средно икономическо образование.


Приложение № 3 към чл. 3, ал. 1


ТАБЛИЦА
за категоризация на детските градини, училищата и обслужващите звена
Вид Мярка IV кат. III кат. II кат. I кат.
1 2 3 4 5 6 7
1. Целодневна група до 3 от 4 над 10  
  детска градина,     до 10    
  обединено детско          
  заведение,          
  специална детска          
  градина          
2. Професионално паралелка до 9 от 10 от 19 над 30
  училище,     до 18 до 30  
  професионална          
  гимназия,          
  училища по          
  изкуствата,          
  гимназия,          
  спортно училище          
3. Специално паралелка до 9 от 10 над 18  
  училище и полу-   до 18    
    интернат        
    група        
4. Начално паралелка до 11 от 12 над 22  
  училище, и полу-   до 22    
  прогимназия интернат        
    група        
5. Средно общо- паралелка до 11 от 12 от 23 над 35
  образователно и полу-   до 22 до 35  
  училище, интернат        
  основно училище група        
6. Междуучилищен група до 200 от 201 над 350  
  център за трудо-     до 350    
  вополитехни-          
  ческо обучение          
7. Дом за отглеж- група до 4 от 5 над 10  
  дане и възпита-     до 10    
  ние на деца от          
  I до ХII клас,          
  лишени от ро-          
  дителска грижа          
8. Дом за отглеж- група до 3 от 4 над 10  
  дане и възпитание     до 10    
  на деца от 3 до          
  7 г., лишени от          
  родителска грижа          
9. Обслужващи група до 40 от 41 над 120  
  звена, организи-     до 120    
  ращи дейности,          
  свързани с разви-          
  тието на интере-          
  сите, способнос-          
  тите и потребнос-          
  тите на децата и          
  учениците в об-          
  ластта на спорта,          
  науката, техника-          
  та, технологията,          
  изкуствата и          
  отдиха          
10. Общежитие група до 4 от 5 над 10  
        до 10    

Забележки: При определяне категорията на училищата, детските градини и обслужващите звена се включват и:
1. Полудневните детски групи към училище.
2. Полудневни детски групи към целодневна детска градина, като две полудневни групи се зачитат за една група в целодневна детска градина.
3. Групите в общежитията към училище.
4. Яслени групи в целодневна детска градина или обединено детско заведение.


Приложение № 4 към чл. 3, ал. 1 и 12


ТАБЛИЦА
за определяне на основната работна заплата за длъжността "директор".
Коефициенти към началната основна работна заплата
Години Директор Директор Директор Директор
  на учили- на учили- на учили- на учили-
  ще, детс- ще, детс- ще, детс- ще, детс-
  ка гради- ка гради- ка гради- ка гради-
  на и об- на и об- на и об- на и об-
  служващо служващо служващо служващо
  звено IV звено III звено II звено I
  категория категория категория категория
ДО 1 1 1 1 1
ДО 2 1 1 1 1
ДО 3 1 1 1 1
ДО 4 1 1 1 1
ДО 5 1,024 1,024 1,027 1,027
ДО 6 1,038 1,038 1,037 1,036
ДО 7 1,042 1,041 1,043 1,042
ДО 8 1,050 1,049 1,047 1,050
ДО 9 1,054 1,052 1,054 1,055
ДО 10 1,061 1,059 1,060 1,059
ДО 11 1,071 1,073 1,073 1,071
ДО 12 1,076 1,078 1,078 1,078
ДО 13 1,082 1,084 1,083 1,081
ДО 14 1,086 1,087 1,086 1,088
ДО 15 1,093 1,094 1,092 1,093
ДО 16 1,097 1,098 1,100 1,097
ДО 17 1,112 1,112 1,113 1,113
ДО 18 1,119 1,119 1,118 1,118
ДО 19 1,124 1,122 1,122 1,122
ДО 20 1,130 1,130 1,129 1,129
ДО 21 1,134 1,134 1,135 1,135
ДО 22 1,139 1,139 1,142 1,144
ДО 23 1,144 1,144 1,150 1,154
ДО 24 1,165 1,150 1,157 1,163
ДО 25 1,180 1,155 1,164 1,172
         

Забележки:
1. Промяната на коефициента за определяне на по-висока основна работна заплата се извършва след навършване на съответните години, признати за стаж по специалността.
2. Основните работни заплати се определят в цели числа.


Приложение № 5 към чл. 3, ал. 3, 4 и 12


ТАБЛИЦА
за определяне на основната работна заплата за длъжността "учител".
Коефициенти към началната основна работна заплата
Го- Учител Учител Учител Учител Учител Учител
дини без с V с IV с III с II с I
  проф.- проф.- проф.- проф.- проф.- проф.-
  квал. квал. квал. квал. квал. квал.
  степен степен степен степен степен степен
ДО 1 1          
ДО 2 1,056          
ДО 3 1,061          
ДО 4 1,065          
ДО 5 1,074 1,075        
ДО 6 1,091 1,092 1,092      
ДО 7 1,095 1,096 1,096 1,092    
ДО 8 1,101 1,102 1,102 1,097 1,092  
ДО 9 1,109 1,110 1,109 1,106 1,099 1,115
ДО 10 1,114 1,115 1,114 1,111 1,103 1,119
ДО 11 1,122 1,123 1,122 1,118 1,111 1,126
ДО 12 1,140 1,141 1,140 1,131 1,122 1,142
ДО 13 1,145 1,146 1,145 1,139 1,130 1,148
ДО 14 1,151 1,152 1,150 1,145 1,134 1,153
ДО 15 1,158 1,159 1,157 1,153 1,142 1,157
ДО 16 1,163 1,164 1,162 1,157 1,146 1,163
ДО 17 1,171 1,171 1,170 1,165 1,154 1,169
ДО 18 1,184 1,184 1,182 1,178 1,166 1,180
ДО 19 1,193 1,194 1,191 1,186 1,173 1,188
ДО 20 1,203 1,203 1,201 1,191 1,177 1,196
ДО 21 1,207 1,207 1,205 1,199 1,185 1,199
ДО 22 1,216 1,216 1,214 1,207 1,193 1,207
ДО 23 1,224 1,224 1,221 1,216 1,201 1,214
ДО 24 1,233 1,233 1,230 1,224 1,209 1,222
ДО 25 1,242 1,243 1,239 1,232 1,217 1,230
             

Забележки:
1. Промяната на коефициента за определяне на по- висока основна работна заплата се извършва след навършване на съответните години, признати за стаж по специалността.
2. Основните работни заплати се определят в цели числа.


Приложение № 6 към чл. 6, т. 2, чл. 7, чл. 8, ал. 1, чл. 9, ал. 1

(Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г.)


ТАБЛИЦА
за допълнителните и други трудови възнаграждения в системата на средното образование
 
Възнаграждение Размери
1 2 3
1. За продължителна работа 1 на сто от основното трудово възнаграждение за всяка година трудов стаж
2. За отработен нощен час не по-малко от:
    0,15 лв.
3. За работа през:  
3.1. дните на официалните не по-малко от 100
  празници на сто от часовата
    РЗ, определена по
    трудов договор
3.2. дните на седмичната не по-малко от 75 на
  почивка, които не са в гра- сто от часовата РЗ,
  фика на работното време определена по трудов договор
4. На учители, преподаващи  
  учебни предмети на чужд  
  език, без учебния предмет  
  "чужд език" 15,00 лв.
5. За ползване в работата на  
  по-висока лична квалифи-  
  кация:  
5.1. образователна и научна сте- не по-малко
  пен "доктор", която е свър- от 16,00 лв.
  зана с изпълняваната работа  
5.2. професионално-квалифика-  
  ционна степен:  
  първа професионално-квали-  
  фикационна степен 44,30 лв.
  втора професионално-квали-  
  фикационна степен 32,70 лв.
  трета професионално-квали-  
  фикационна степен 11,70 лв.
  четвърта професионално-ква-  
  лификационна степен 8,10 лв.
  пета професионално-квали-  
  фикационна степен 5,20 лв.
5.3. на директори, учители и въз-  
  питатели за работа в специал-  
  ни училища (дефектология) и  
  специалните детски градини 11,70 лв.
6. За работа при тежки или утеж-  
  нени условия на труд допъл-  
  нителното възнаграждение се  
  изплаща на персонала от:  
6.1. възпитателни училища-ин- 16 на сто от начал-
  тернати, училища към места- ната основна месеч-
  та за лишаване от свобода на РЗ
6.2. училища-интернати за учени- 12 на сто от начал-
  ци с нарушено зрение, учили- ната основна месеч-
  ща-интернати за ученици с на РЗ
  увреден слух и специални дет-  
  ски градини за деца с наруше-  
  но зрение или увреден слух  
6.3 домове за отглеждане и въз- 10 на сто от начал-
  питание на деца, лишени от ната основна месеч-
  родителска грижа, социално- на РЗ
  педагогически интернати  
6.4. оздравителни училища, оздра- 4 на сто от начал-
  вителни детски градини, учи- ната основна ме-
  лища-интернати за ученици с сечна РЗ
  умствена изостаналост, учи-  
  лище за ученици с умствена  
  изостаналост, логопедични  
  училища-интернати, болнич-  
  ни училища, специални детски  
  градини за деца с умствена  
  изостаналост  
7. Безплатна храна 1,08 лв. на ден
     

Забележки:
1. Допълнителното трудово възнаграждение по приложението се изплаща в рамките на средствата за работна заплата.
2. Безплатна храна получават:
а) персоналът в столовете и кухните в детските градини и училищата;
б) прислужниците, домакините, помощник-възпитателите в целодневните, седмичните и сезонните детски градини, обединените детски заведения, домовете за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа, и интернатите в специалните училища.
За дните, в които лицата получават безплатна храна, не се предоставят и средства от социалните разходи за поевтиняване на храната.


Приложение № 7 към чл. 7 и 11


ТАБЛИЦА
за видовете допълнителна работа, извършвана от педагогическия персонал в училищата
№ по ред Вид на извършваната работа Часове, приравнени към учебните часове над нормата за задължителна преподавателска работа
1. Проверка на една писмена работа  
  на ученик от конкурсен изпит,  
  олимпиада и други подобни -  
  за всеки проверител 0,5 часа
2. Изготвяне на проектно задание  
  за една дипломна работа на уче-  
  ник във всички форми на  
  обучение 0,5 часа
3. Провеждане от ръководител-  
  консултант на една консултация  
  на ученик, разработващ дипломно  
  задание (до 4 консултации) 1 час
4. Изготвяне на рецензия на една  
  дипломна работа 1 час
5. Изпитване на един ученик във  
  формите на задочно, кореспондент-  
  ско, индивидуално и самостоятелно  
  обучение:  
5.1. председател на комисия 0,3 часа
5.2. член на комисия 0,2 часа
6. Провеждане на консултации със  
  задочници - за два часа с не по-  
  малко от 10 ученика 1 час
7. Провеждане на държавен изпит  
  по практика за придобиване сте-  
  пен на професионална квалифи-  
  кация по специалност:  
7.1. председател на комисия 8 часа
7.2. член на комисия 5 часа
     


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти