Logo Сряда, 25 Ноември


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЛИЦЕНЗИИ ЗА ВНОС НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОДУКТИ В РАМКИТЕ НА ТАРИФНИ КВОТИ

В сила от 04.07.2005 г.
Приета с ПМС № 136 от 30.06.2005 г.

Обн. ДВ. бр.56 от 8 Юли 2005г., изм. ДВ. бр.62 от 31 Юли 2007г., изм. ДВ. бр.71 от 12 Август 2008г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С наредбата се определя редът за издаване на лицензии за внос на земеделски продукти в рамките на тарифни квоти.

Чл. 2. Лицензии могат да се издават за внос на зърнени продукти, ориз, захар, мляко и млечни продукти, говеждо месо, телешко месо, свинско месо и продукти от него и пилешко месо.


Чл. 3. (1) Лицензия за внос се издава на лице, което е търговец по смисъла на Търговския закон.
(2) Лицензия за внос на сурова захар се издава само на производител на захар.


Чл. 4. Тарифните квоти, за които се прилага лицензиране, и техните номера, разделянето на годишните тарифни квоти по периоди на изпълнение и размерът на квотата за съответния период на изпълнение се определят с решение на Министерския съвет съгласно чл. 10в, ал. 1 от Закона за подпомагане на земеделските производители (ЗПЗП).

Глава втора.
РЕД ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЛИЦЕНЗИИ


Чл. 5. (1) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2008 г.) За издаване на лицензия за внос на земеделски продукти в рамките на тарифните квоти, определени по реда на чл. 4, вносителят или упълномощено от него лице подава до министъра на земеделието и храните заявление по образец и попълнен формуляр на лицензията по образец съгласно приложение № 1.
(2) Заявлението и формулярът на лицензията се попълват на пишеща машина или на компютър.


Чл. 6. (1) Заявлението и формулярът на лицензията трябва да отговарят на изискванията съгласно приложение № 2.
(2) Формулярът на лицензията има сериен номер и означението "BG".
(3) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2008 г.) Заявлението и формулярът се отпечатват от изпълнители, определени от МЗП по реда на Закона за обществените поръчки. На всеки формуляр трябва да има позоваване на одобрението на МЗП. На всеки формуляр трябва да са посочени наименованието и адресът на изпълнителя или знак, който позволява неговото идентифициране.


Чл. 7. Към заявлението за издаване на лицензия за внос на земеделски продукти в рамките на тарифните квоти се прилагат следните документи:
1. удостоверение за актуално състояние на съдебната регистрация на вносителя и удостоверение за данъчната му регистрация;
2. нотариално заверен образец от подписа на лицето, което представлява вносителя, съгласно неговата правно-организационна форма;
3. платежен документ за внесена парична гаранция за изпълнение на лицензията;
4. банкова сметка на вносителя за възстановяване на гаранцията;
5. декларация, че вносителят или свързаните с него лица по смисъла на Търговския закон не са подали повече от едно заявление за внос на един и същ продукт в рамките на обявеното за разпределение за съответния период на изпълнение количество от една тарифна квота;
6. декларация, че вносителят се задължава да рафинира количеството внесена сурова захар в едногодишен срок от датата на вноса, в случаите, когато вносителят кандидатства за лицензия за внос на сурова захар;
7. годишен счетоводен баланс и извлечение от счетоводните сметки на заявителя, заверени от експерт-счетоводител, от които да е видно, че оборудването по § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба е било налично в инвентарната книга на дълготрайните материални активи на юридическото лице;
8. пълномощно на лицето, което подава документите за издаване на лицензия, когато те се подават от упълномощено от вносителя лице;
9. опис на всички подадени документи с посочен брой на страниците, подписан от заявителя.


Чл. 8. (1) Заявление за издаване на лицензия заедно с формуляр на лицензията за внос на земеделски продукти през първия период на изпълнение на съответната тарифна квота се подава в срок 7 дни от обнародването на решението по чл. 4 в "Държавен вестник".
(2) Заявление за издаване на лицензия заедно с формуляр на лицензията за внос на земеделски продукти през следващите периоди на изпълнение се подава през последните 7 дни на предпоследния месец на текущия период на изпълнение.


Чл. 9. (1) Вносителят вписва във формуляра на лицензията за внос:
1. в клетка № 3 - наименованието, седалището, адреса на управление и идентификационния си номер по БУЛСТАТ;
2. в клетка № 4 - държавата, от която се изнася земеделският продукт;
3. в клетка № 5 - държавата, от която произхожда земеделският продукт;
4. в клетка № 11 - описание на продукта съгласно Комбинираната номенклатура на Република България, приета с Постановление № 289 на Министерския съвет от 2001 г. за приемане на Комбинираната номенклатура и въвеждане на Интегрираната митническа тарифа на Република България (ДВ, бр. 1 от 2002 г.);
5. в клетка № 12 - номера на тарифната квота, определен по реда на чл. 4;
6. в клетка № 13 - тарифните номера на земеделските продукти съгласно Комбинираната номенклатура на Република България.
(2) Когато тарифната квота се прилага за внос на земеделски продукти с произход от всички страни - членки на Световната търговска организация, клетки № 4 и 5 не се попълват.
(3) Когато земеделският продукт се изнася или произхожда от държава - членка на Европейската общност, в клетка № 4, съответно в клетка № 5, от формуляра на лицензията се вписва "Европейска общност".


Чл. 10. (1) При кандидатстване за издаване на лицензия за внос на земеделски продукти в рамките на тарифните квоти вносителят или упълномощеното от него лице внася парична гаранция за изпълнение на лицензията.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2008 г.) Паричната гаранция се внася по сметка на Министерството на земеделието и храните (МЗП).
(3) Размерът на паричната гаранция се определя съгласно приложение № 3.


Чл. 11. (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2008 г.) При подаване в МЗП на документите за издаване на лицензия длъжностното лице издава входящ номер, проверява наличието на документите, посочени в описа, удостоверява съответствието или липсата на документите и отбелязва броя на страниците във входящия номер.


Чл. 12. (1) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2008 г.) Когато документите за издаване на лицензия не отговарят на изискванията на чл. 5 - 10, министърът на земеделието и храните или упълномощено от него длъжностно лице писмено уведомява в 3-дневен срок заявителя, като му дава указания за отстраняване на непълнотите и нередностите.
(2) Вносителят отстранява непълнотите и нередностите в 7-дневен срок от получаване на уведомлението.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2008 г.) Когато вносителят не отстрани непълнотите и нередностите в посочения срок, министърът на земеделието и храните или упълномощено от него длъжностно лице отказва издаване на лицензия и връща внесената гаранция. Отказът за издаване на лицензия се мотивира.


Чл. 13. (1) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2008 г.) Министърът на земеделието и храните или упълномощено от него длъжностно лице мотивирано отказва издаване на лицензия и когато заявителят:
1. не е търговец по смисъла на Търговския закон;
2. е свързано лице по смисъла на Търговския закон с друг вносител, подал заявление за издаване на лицензия за внос на земеделски продукт по същата тарифна квота през същия период на изпълнение;
3. не е производител на захар, когато кандидатства за издаване на лицензия за внос на сурова захар.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2008 г.) В случаите по ал. 1 министърът на земеделието и храните или упълномощено от него длъжностно лице освобождава внесената гаранция за изпълнение на лицензията.


Чл. 14. (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2008 г.) Когато установи, че подадените документи за издаване на лицензия отговарят на условията на чл. 5 - 10 и не са налице пречките по чл. 13, министърът на земеделието и храните или упълномощено от него длъжностно лице допуска заявителя до участие в процедурата по разпределение и предоставяне на дялове от квотата за съответния период на изпълнение.


Чл. 15. (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2008 г.) Министърът на земеделието и храните със заповед разпределя количествата за внос между допуснатите до разпределение вносители по правилата на чл. 10г, ал. 2, 3 и 4 ЗПЗП в 14-дневен срок от изтичането на всички срокове по чл. 12, ал. 2.


Чл. 16. (1) Когато допуснат до разпределение вносител е заявил количество, което надвишава една трета от размера на тарифната квота за съответния период на изпълнение, то се намалява на една трета от размера на тарифната квота за съответния период на изпълнение.
(2) Когато сборът на всички допуснати и коригирани по ал. 1 количества надвишава размера на тарифната квота за съответния период на изпълнение, дяловете на отделните заявители се определят чрез пропорционално намаляване на заявените количества при прилагане на единен коефициент на разпределение.
(3) Единният коефициент на разпределение се определя като съотношение между размера на тарифната квота за съответния период на изпълнение и сбора на всички допуснати до разпределение и коригирани съгласно ал. 1 количества.


Чл. 17. (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2008 г.) Резултатите от разпределението за съответния период на всяка тарифна квота се обявяват в 3-дневен срок от извършване на разпределението по чл. 16 в два централни всекидневника, на страницата на МЗП в интернет и на видно и достъпно място в сградата на МЗП.


Чл. 18. (1) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2008 г.) Вносител, на когото е разпределено по-малко количество от това, което той е заявил, може да оттегли заявлението си за издаване на лицензия за внос чрез писмено искане, отправено до министъра на земеделието и храните.
(2) Оттеглянето на заявлението може да се направи в срок 5 дни след обявяването на резултатите по чл. 17.
(3) Внесената гаранция се освобождава в 3-дневен срок от получаването на писменото волеизявление за оттегляне на заявлението.
(4) Неусвоеното в резултат на оттегляне на заявление количество земеделски продукти се прехвърля за разпределение през следващия период на изпълнение, определен с решението на Министерския съвет по чл. 4.


Чл. 19. (1) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2008 г.) След обявяване на резултатите от разпределението и изтичането на срока по чл. 18, ал. 2 министърът на земеделието и храните или упълномощено от него длъжностно лице в 3-дневен срок издава лицензия за внос на допуснатия вносител за количеството, което му е било разпределено.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2008 г.) Вносителят получава лицензията за внос в МЗП лично или чрез изрично писмено упълномощено от него длъжностно лице.
(3) Когато разпределеният на вносителя дял от тарифна квота е по-малък от заявеното от него количество, на вносителя се връща тази част от внесената гаранция, за която не е получил дял от тарифната квота. Връщането на гаранцията се извършва в 7-дневен срок от обявяването на резултатите по реда на чл. 17.


Чл. 20. (1) Лицензията се издава по образец съгласно приложение № 1.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2008 г.) Лицензията се издава в два екземпляра - първият екземпляр се дава на вносителя и се обозначава с "№ 1", а вторият остава в МЗП и се обозначава с "№ 2".


Чл. 21. (1) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2008 г.) Министерството на земеделието и храните уведомява Агенция "Митници" за издадените лицензии, като в 3-дневен срок от издаването изпраща списък с номера на тарифната квота, периода на изпълнение, вносителите, количеството, за което им е издадена лицензия, номерата на лицензиите и тарифните номера на земеделските продукти.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2008 г.) В 7-дневен срок от осъществяването на вноса по издадена лицензия Агенция "Митници" изпраща на МЗП копие от митническата декларация за поставяне на стоките под режим внос.


Чл. 22. (1) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2008 г.) Министърът на земеделието и храните връща на вносителите внесената гаранция за реализираното по съответната лицензия количество в 7-дневен срок от датата на представяне на заверена от митническите органи лицензия за внос и митническата декларация по вноса. Гаранцията се възстановява напълно при представяне на заверена лицензия и митническа декларация за реализиран внос на 95 на сто от определеното в лицензията количество.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2008 г.) Когато представената лицензия за внос и митническата декларация по вноса доказват, че вносителят е внесъл част от количеството продукти, за които е издадена съответната лицензия, министърът на земеделието и храните връща на вносителя пропорционална част от внесената гаранция за изпълнение на лицензията.


Чл. 23. (1) Лицензията се издава със срок на валидност - съответният период на изпълнение.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2008 г.) Когато вносът по издадена лицензия не може да бъде осъществен поради наличието на непреодолима сила, вносителят може да поиска срокът на лицензията да бъде удължен. В този случай вносителят отправя писмено искане до министъра на земеделието и храните в срок 30 дни от изтичането на срока на валидност на лицензията и представя доказателства.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2008 г.) В срок 3 дни след представянето на доказателствата по ал. 2 министърът на земеделието и храните или упълномощено от него длъжностно лице признава настъпилото събитие за непреодолима сила. Когато събитието не бъде признато за непреодолима сила, министърът на земеделието и храните или упълномощено от него длъжностно лице мотивирано отказва да удължи срока на валидност на лицензията.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2008 г.) При наличие на непреодолима сила министърът на земеделието и храните или упълномощено от него длъжностно лице удължава срока на лицензията с не повече от 6 месеца. Удължаването на срока на валидност се вписва в лицензията.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2008 г.) Когато вносът не може да бъде осъществен поради наличието на непреодолима сила в рамките на новия срок на валидност на лицензията, вносителят може да поиска обезсилване на лицензията. В този случай вносителят отправя писмено искане до министъра на земеделието и храните в срок 30 дни от изтичането на новия срок на валидност на лицензията и представя доказателства.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2008 г.) В случаите по ал. 5 министърът на земеделието и храните или упълномощено от него длъжностно лице обезсилва лицензията и освобождава внесената гаранция за изпълнение на лицензията след връщане на първия екземпляр на лицензията от вносителя.


Чл. 24. (1) Ако вносителят или изрично упълномощено от него лице не получи лицензията си за внос съгласно чл. 19, ал. 2 или не е осъществил вноса по издадена лицензия в срока на валидност на лицензията, тя се обезсилва след изтичането на срока на нейната валидност.
(2) В случаите по ал. 1 гаранцията за изпълнение на лицензията не подлежи на връщане.


Чл. 25. (1) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2008 г.) Вносителят може да подаде до министъра на земеделието и храните заявление за издаване на извлечения от лицензията за внос.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2008 г.) Министърът на земеделието и храните или упълномощено от него длъжностно лице издава извлечения от лицензията за внос след представяне на първия екземпляр на лицензията.
(3) Извлеченията се използват при внос на партиди, които са част от общото количество продукти, за което е издадена лицензията.
(4) Извлечението съдържа всички реквизити на лицензията за внос. В извлечението се вписват общото количество продукти, за което е издадена лицензията, и частта от количеството продукти, за което е издадено извлечението.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2008 г.) Извлеченията се издават в два екземпляра - първият екземпляр се дава на вносителя и се обозначава с "№ 1", а вторият остава в МЗП и се обозначава с "№ 2".
(6) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2008 г.) Министърът на земеделието и храните или упълномощено от него длъжностно лице отбелязва на първия екземпляр на лицензията за внос в клетката срещу количеството земеделски продукти издаването на извлечение с думата "Извлечение" и посочва количеството земеделски продукти, за които извлечението е издадено.


Чл. 26. (1) Заместваща лицензия може да се издаде в срока на валидност на първоначалната лицензия по искане на вносителя само ако той докаже, че:
1. първоначалната лицензия е частично или изцяло унищожена така, че не може да бъде използвана повече, и че
2. не е осъществен внос или че е осъществен внос на количество, което е по-малко от това, за което е издадена първоначалната лицензия.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2008 г.) Вносителят заявява писмено пред министъра на земеделието и храните искането си за издаване на заместваща лицензия и прилага доказателства.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2008 г.) Министърът на земеделието и храните или упълномощено от него длъжностно лице издава заместваща лицензия за внос за количеството земеделски продукти, за които вносът по първоначалната лицензия не е осъществен.
(4) Заместващата лицензия съдържа надпис "Лицензия, заместваща първоначалната лицензия. Номер на първоначалната лицензия .....".
(5) Заместваща лицензия не се издава, ако вносът на земеделските продукти, за които е издадена лицензията, междувременно е забранен.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2008 г.) Министерството на земеделието и храните уведомява Агенция "Митници" за издадените заместващи лицензии.


Чл. 27. (1) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2008 г.) Когато лицензията за внос или извлечението от нея бъдат загубени и вносът на количествата, за които са издадени, е осъществен изцяло или частично, министърът на земеделието и храните или упълномощено от него длъжностно лице по искане на вносителя може да издаде дубликат на лицензията или извлечението.
(2) Формата на дубликата е идентична с първия екземпляр на лицензията и носи надпис "Дубликат".
(3) Дубликатът не дава право на извършване на внос на земеделски продукти. Дубликатът служи като доказателство, че е издадена лицензия, с цел възстановяване на внесената гаранция.


Чл. 28. (1) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2008 г.) В лицензията за внос може да се правят поправки само от министъра на земеделието и храните или от упълномощено от него длъжностно лице по искане на вносителя или служебно.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2008 г.) Министърът на земеделието и храните или упълномощеното от него длъжностно лице извършва поправката, когато установи, че е допусната грешка. В този случай министърът на земеделието и храните или упълномощеното от него длъжностно лице изисква лицензията от вносителя и нанася поправката, като прави отметка "Лицензията е поправена на ...", посочва датата на поправката, подписва се и поставя печат. Поправката се нанася на двата екземпляра на лицензията и на издадените извлечения от нея.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2008 г.) Когато министърът на земеделието и храните или упълномощеното от него длъжностно лице не установи грешка в лицензията, поставя надпис: "Лицензията е проверена в съответствие с чл. 28 от Наредбата за реда за издаване на лицензии за внос на земеделски продукти в рамките на тарифни квоти", посочва датата, подписва се и поставя печат.


Чл. 29. (1) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2008 г.) Министерство на земеделието и храните създава и поддържа публичен регистър за издадените лицензии за внос.
(2) В регистъра по ал. 1 се съхранява информация относно:
1. наименованието, седалището и адреса на управление на вносителя, както и информация за законния му представител;
2. тарифния номер, количеството на земеделския продукт и номера на тарифната квота;
3. количеството земеделски продукт, което е внесено по издадената лицензия;
4. срока на валидност на издадената лицензия;
5. издадените извлечения, заместващи лицензии и дубликати;
6. обезсилване на лицензията.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2008 г.) Данните по ал. 2 се публикуват на страницата на МЗП в интернет.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на наредбата:
1. "Производител на захар" е лице, регистрирано като търговец по смисъла на Търговския закон, разполагащо с техническо оборудване за рафиниране на сурова захар в рамките на едно или повече предприятия, включително с техническо оборудване за:
а) разтоварване, складиране и съхраняване на суровата захар;
б) разтваряне на суровата захар;
в) очистване на суровия сок;
г) сваряване, кристализация и центрофугиране на захарните маси.
2. "Дата на вноса" е датата, на която суровата захар е поставена под митнически режим "внос".
3. "Непреодолима сила" е непредвидено или непредотвратимо събитие, възникнало след издаване на лицензията за внос, което може да бъде природно или гражданско бедствие, нормативен или административен акт или друго подобно събитие от извънреден характер.
4. "Вносител" е вносителят на земеделски продукти в рамките на тарифни квоти, определени по реда на чл. 10в, ал. 1 ЗПЗП.

Заключителни разпоредби


§ 2. Наредбата се приема на основание чл. 10д, ал. 3 от Закона за подпомагане на земеделските производители.


§ 3. Наредбата влиза в сила от 4 юли 2005 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 168 ОТ 23 ЮЛИ 2007 Г. ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА НАЦИОНАЛНОТО УПРАВЛЕНИЕ ПО ГОРИТЕ В ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 62 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 19.07.2007 Г.)

§ 6. В нормативните актове на Министерския съвет:
1. Думите "министърът на земеделието и горите" и "министъра на земеделието и горите" се заменят съответно с "министърът на земеделието и продоволствието" и "министъра на земеделието и продоволствието".
2. Думите "Министерството на земеделието и горите" и "Министерство на земеделието и горите" се заменят съответно с "Министерството на земеделието и продоволствието" и "Министерство на земеделието и продоволствието".
3. Думите "Националното управление по горите" и "Национално управление по горите" се заменят съответно с "Държавната агенция по горите" и "Държавна агенция по горите".
4. Думите "ръководителят на Националното управление по горите" и "началникът на Националното управление по горите" и думите "ръководителя на Националното управление по горите" и "началника на Националното управление по горите" се заменят съответно с "председателят на Държавната агенция по горите" и "председателя на Държавната агенция по горите".
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


§ 9. Постановлението влиза в сила от 19 юли 2007 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 194 ОТ 5 АВГУСТ 2008 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ТАРИФАТА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ ОТ НАЦИОНАЛНАТА СЛУЖБА ПО ЗЪРНОТО И ФУРАЖИТЕ КЪМ МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 71 ОТ 2008 Г.)

§ 5. В нормативните актове на Министерския съвет:
1. Думите "министърът на земеделието и продоволствието" и "министъра на земеделието и продоволствието" се заменят съответно с "министърът на земеделието и храните" и "министъра на земеделието и храните".
2. Думите "Министерството на земеделието и продоволствието" и "Министерство на земеделието и продоволствието" се заменят съответно с "Министерството на земеделието и храните" и "Министерство на земеделието и храните".


Приложение № 1 към чл. 5, ал. 1Приложение № 2 към чл. 6, ал. 1

Изисквания, на които трябва да отговарят заявлението и формулярът на лицензията за внос

1. Заявлението и формулярът, включително указанията за попълване, посочени в чл. 8 от наредбата, се отпечатват на бяла хартия без механичен пулп, допълнително обработена за писане и тежаща най-малко 40 грама на квадратен метър. Техният размер е 210 x 297 мм с разрешена дължина в обхвата на 5 мм под последната фигура до 8 мм отгоре. Мястото за печатане между линиите е 4,24 мм.
2. Формулярите, включително допълнителните листове, на които трябва да се появяват отметките, трябва допълнително да имат отпечатан растерен фон във вид на преплитащи се ленти с кръгли издатъци между тях, така че да се разкрива всяка фалшификация чрез механични или химически средства. Фонът във вид на преплитащи се ленти с кръгли издатъци между тях трябва да бъде зелен.


Приложение № 3 към чл. 10, ал. 3


Вид продукт Размер на гаранцията
Зърнени продукти 30 лв./тон
Ориз 46 лв./тон
Захар 3 лв./тон
Мляко и млечни продукти 350 лв./тон
Говеждо месо 200 лв./тон
Телешко месо 200 лв./тон
Свинско месо и продукти  
от него 200 лв./тон
Пилешко месо 200 лв./тон
   


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти