Logo Неделя, 16 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ЦЕНТЪРА ЗА ИНФОРМАЦИОННО ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО ОТ 2005 Г.

В сила от 05.07.2005 г.
Издаден от министъра на образованието и науката

Обн. ДВ. бр.55 от 5 Юли 2005г., изм. ДВ. бр.31 от 13 Април 2007г., изм. ДВ. бр.36 от 15 Май 2009г., изм. ДВ. бр.29 от 16 Април 2010г., отм. ДВ. бр.57 от 14 Юли 2017г.


Отменен с параграф единствен от заключителните разпоредби на Правилника за устройството и дейността на Центъра за информационно осигуряване на образованието - ДВ, бр. 57 от 14 юли 2017 г., в сила от 18.07.2017 г.

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. С този правилник се уреждат устройството, функциите и организацията на дейността на Центъра за информационно осигуряване на образованието (ЦИОО), наричан за краткост нататък "центъра".

Чл. 2. (1) Центърът е държавно обслужващо звено в системата на народната просвета със седалище и адрес на управление София, ул. Атанас Далчев 8, Професионална гимназия по фризьорство и козметика.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2010 г.) Центърът е юридическо лице на бюджетна издръжка, второстепенен разпоредител с бюджетните кредити на МОМН.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 29 от 2010 г.) Центърът е с обща численост на персонала 12 щатни бройки - директор и 11 експерти.
(4) Финансирането на центъра се осигурява със средства от:
1. държавния бюджет;
2. собствени приходи.
(5) Центърът има данъчен номер, идентификационен код по БУЛСТАТ, собствен печат и банкова сметка.

Раздел II.
Дейност


Чл. 3. Предмет на дейността на центъра - поддържането, усъвършенстването и разширяването на управленската информационна система на образованието, актуализиране на данните в нея, както и изготвяне на анализи и прогнози; обучение на персонала в сферата на образованието за работа с информационната система.


Чл. 4. Центърът осъществява следните дейности:
1. организира и извършва дейностите, свързани с информационното осигуряване на образованието;
2. извършва информационно-аналитична дейност, необходима за формирането и осъществяването на национална политика в областта на образованието;
3. (изм. - ДВ, бр. 36 от 2009 г.) поддържа регистри в системата на образованието и обменя информация с информационните системи на други държавни институции;
4. (изм. - ДВ, бр. 29 от 2010 г.) осъществява експертна дейност с цел взимането на гъвкави управленски решения от МОМН, свързани с развитието на българското образование;
5. прави предложения за оптимизиране на използвания софтуер и структурата на базите данни;
6. (изм. - ДВ, бр. 29 от 2010 г.) прави предложения за усъвършенстване на управленската информационна система на образованието в съответствие с настъпили изменения в нормативната база на МОМН;
7. методически подпомага, наблюдава и контролира организацията и управлението на информационния поток;
8. (изм. - ДВ, бр. 29 от 2010 г.) организира обучения и семинари с представители на училищата, инспекторатите по образованието, общините, служители от МОМН и др. по проблемите на управленската информационна система в образованието;
9. организира обучения по заявка на юридически лица по автоматизираната информационна система за училищна администрация - АдминПро;
10. (изм. - ДВ, бр. 29 от 2010 г.) извършва консултации на представители на училищата, инспекторатите по образованието, общините, служители от МОМН и др. по проблемите на управленската информационна система в образованието.

Раздел III.
Управление и структура


Чл. 5. (1) Центърът се ръководи и представлява от директор, който заема длъжността въз основа на конкурс, проведен по реда на Кодекса на труда.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2010 г.) Трудовият договор с директора на центъра се сключва, изменя и прекратява от министъра на образованието, младежта и науката.


Чл. 6. (1) Директорът на центъра:
1. ръководи, организира, контролира и координира цялостната дейност;
2. представлява центъра пред органи, организации и сключва договори с физически и юридически лица в съответствие с предоставените му правомощия;
3. (изм. - ДВ, бр. 29 от 2010 г.) подготвя годишен план, отчет и становища във връзка с дейността на центъра и ги представя на Министъра на образованието, младежта и науката или упълномощено от него лице;
4. (изм. - ДВ, бр. 29 от 2010 г.) разпорежда се с бюджета, утвърден от министъра на образованието, младежта и науката;
5. (изм. - ДВ, бр. 29 от 2010 г.) изготвя длъжностно разписание и поименно разписание на длъжностите и ги утвърждава след съгласуване с Министерството на образованието, младежта и науката;
6. сключва, изменя и прекратява трудовите договори на служителите в центъра по реда на Кодекса на труда и утвърждава длъжностните им характеристики;
7. издава заповеди за командироване в страната;
8. подписва изходящите документи и издава заповеди в съответствие с нормативно установените му правомощия;
9. управлява предоставеното му движимо и недвижимо имущество;
10. осигурява безопасни условия за обучение и труд.
(2) Правомощията на директора в негово отсъствие се упражняват от определен с негова заповед друг служител.

Раздел IV.
Организация на работата


Чл. 7. Организацията на работата се осъществява в съответствие със Закона на народната просвета, разпоредбите на този правилник и правилника за вътрешния трудов ред.


Чл. 8. Служителите на центъра изпълняват възложените им задачи въз основа на утвърдени от директора длъжностни характеристики.


Чл. 9. (1) Входящите документи се регистрират във входящ дневник от определено от директора лице. Във входящия дневник се вписват съдържанието на резолюцията на директора и движението на преписката.
(2) Изходящите документи се регистрират от определено от директора лице в изходящ дневник. Изходящите документи се съставят в два екземпляра, като оставащият за съхранение екземпляр съдържа инициалите и подписа на служителя, изготвил документа, като се посочва и датата.
(3) Директорът разпределя служебните преписки с резолюция до служителите, която съдържа указания, срок за изпълнение, дата и подпис.


Чл. 10. (1) В центъра се води следната задължителна документация:
1. входящ и изходящ дневник;
2. заповедна книга;
3. отчетно-счетоводни документи;
4. инвентарна книга;
5. регистър на договорите.
(2) Задължителната документация се номерира, прошнурова и подпечатва с печата на обслужващото звено.


Чл. 11. За всеки служител се съставя от определено от директора лице лично трудово досие, което съдържа всички документи, отразяващи възникването, изменението и прекратяването на трудовото правоотношение.


Чл. 12. Работното време на центъра е осем часа дневно от 9 ч. до 17 ч. и 30 мин. с обедна почивка от 13 ч. до 13 ч. и 30 мин.

Заключителни разпоредби


Параграф единствен. Този правилник се издава на основание чл. 33а, ал. 2 от Закона за народната просвета и влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА РЕГИОНАЛНИТЕ ИНСПЕКТОРАТИ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО


(ОБН. - ДВ, БР. 29 ОТ 2010 Г.)

§ 11. В Правилника за устройството и дейността на Центъра за информационно осигуряване на образованието (обн., ДВ, бр. 55 от 2005 г.; изм., бр. 31 от 2007 г. и бр. 36 от 2009 г.) се правят следните изменения:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. Навсякъде в правилника думите "министъра на образованието и науката" се заменят с "министъра на образованието, младежта и науката".


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти