Logo Събота, 17 Април


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 11 ОТ 28 СЕПТЕМВРИ 1993 Г. ЗА НАБИРАНЕ И ИЗРАЗХОДВАНЕ НА СРЕДСТВАТА ПО ФОНД "ЗДРАВНА ИНФОРМАЦИЯ"

В сила от 21.12.1993 г.
Издадена от министъра на здравеопазването

Обн. ДВ. бр.107 от 21 Декември 1993г.

Раздел I.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С тази наредба се уреждат начинът и редът за набирането и изразходването на средствата по фонд "Здравна информация" към Министерството на здравеопазването.

Чл. 2. Наредбата има за цел да създаде единни условия за целесъобразно и законосъобразно използване на финансовите средства по фонд "Здравна информация" при подпомагането на дейности, свързани с усъвършенстването на информационната система на здравеопазването и информационната основа за здравно-осигурителната система.


Чл. 3. Обект на финансиране със средствата на фонда са програми и задачи, свързани с усъвършенстване на информационната система в здравеопазването и подготовката за прилагане на здравно-осигурителната информационна система.


Чл. 4. Финансирането със средства от фонд "Здравна информация" се извършва безвъзмездно и възмездно.


Чл. 5. Набирането и разходването на средствата в левове и валута по фонд "Здравна информация" се извършва съгласно приходно-разходна сметка, утвърждавана ежегодно от министъра на финансите по предложение на министъра на здравеопазването.

Раздел II.
РЕД ЗА НАБИРАНЕ НА СРЕДСТВАТА


Чл. 6. Средствата на фонд "Здравна информация" се набират от:
1. целево предоставени от държавния бюджет средства за създаване на регионални автоматизирани информационни технологии;
2. 5 на сто от средствата, предвиждани за издръжка на регионалните центрове за здравна информация;
3. приходи от договори на регионалните центрове за здравна информация за извършена информационна дейност;
4. финансови средства от Световната здравна организация, програмата "ФАР" и други международни организации;
5. дарения от местни и чуждестранни фондове, организации, юридически или физически лица;
6. други извънбюджетни приходи.

Раздел III.
РЕД ЗА ИЗРАЗХОДВАНЕ НА СРЕДСТВАТА


Чл. 7. Със средствата на фонд "Здравна информация" се финансират:
1. закупуване на програмни продукти, комуникационна, размножителна, изчислителна и друга техника за националните и регионалните информационни структури в здравеопазването;
2. проектиране и внедряване на национални автоматизирани информационни системи;
3. квалификация на кадрите.

Раздел IV.
УПРАВЛЕНИЕ НА ФОНДА И РЕД ЗА ФИНАНСИРАНЕ


Чл. 8. (1) Фонд "Здравна информация" се ръководи от управителен съвет, състоящ се от петима членове, назначени от министъра на здравеопазването. За негов председател се назначава заместник-министър на здравеопазването.
(2) Управителният съвет работи по правилник, утвърден от министъра на здравеопазването.


Чл. 9. Разходите по фонда се извършват по решение на управителния съвет до размера на набраните средства. Неизразходваните средства в края на годината се прехвърлят за ползване през следващата година.


Чл. 10. Предоставяне на средства за информационни системи и други разработки от фонд "Здравна информация" се извършва чрез конкурс.


Чл. 11. Председателят на управителния съвет може да предостави средства по фонд "Здравна информация" и без конкурс при възникване на особено спешни задачи от национално значение.


Чл. 12. Предоставянето на средства по реда на чл. 10 може да се извършва и по предложение на заинтересувани министерства и други ведомства.


Чл. 13. Управителният съвет предоставя на министъра на здравеопазването и министъра на финансите отчет за дейността и финансовото състояние на фонд "Здравна информация" след приключване на всяка финансова година.

Заключителни разпоредби


§ 1. Тази наредба влиза в сила от обнародването й в "Държавен вестник".


§ 2. Указания по прилагането на наредбата се дават от министъра на здравеопазването съгласувано с министъра на финансите.


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти