Logo Сряда, 14 Април


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 3 ОТ 28 АПРИЛ 2005 Г. ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО, СЪЗДАВАНЕТО И ПОДДЪРЖАНЕТО НА КАДАСТРАЛНАТА КАРТА И КАДАСТРАЛНИТЕ РЕГИСТРИ

В сила от 13.05.2005 г.
Издадена от Министерството на регионалното развитие и благоустройството

Обн. ДВ. бр.41 от 13 Май 2005г., изм. ДВ. бр.16 от 21 Февруари 2006г., изм. ДВ. бр.82 от 21 Октомври 2011г., отм. ДВ. бр.4 от 13 Януари 2017г.


Отменена с § 14 от преходните и заключителните разпоредби на Наредба № РД-02-20-5 от 15 декември 2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри - ДВ, бр. 4 от 13 януари 2017 г., в сила от 13.01.2017 г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С наредбата се определят съдържанието, условията и редът за създаването, поддържането и съхраняването на кадастралната карта и кадастралните регистри. С наредбата се определя и класификаторът за начина на трайно ползване на поземлените имоти.

Чл. 2. (1) Кадастралната карта и кадастралните регистри документират местоположението, границите, площта, трайното предназначение и начина на трайно ползване на недвижимите имоти. Кадастралните регистри съдържат информация и за собствениците, за носителите на други вещни права и за актовете, от които те черпят правата си върху недвижимите имоти, както и за точките от геодезическата основа и за идентификаторите на недвижимите имоти и техните промени.
(2) Кадастралната карта и кадастралните регистри служат и за:
1. създаване и водене на имотния регистър;
2. изработване на устройствени планове и инвестиционни проекти;
3. създаване на специализирани карти, регистри и информационни системи по реда на глава четвърта от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР);
4. други случаи, предвидени в закон или друг нормативен акт.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2011 г.) За издаването на актове, с които се признава или се прехвърля право на собственост или се учредява, прехвърля, изменя или прекратява друго вещно право върху недвижим имот, се изискват скици - копия от кадастралната карта, издадени от Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК).


Чл. 3. (1) Кадастралната карта и кадастралните регистри се изработват за цялата територия на Република България, определена от държавните ? граници.
(2) Кадастралната карта и кадастралните регистри се създават и поддържат по землища или по райони на градове по чл. 10 от Закона за административно-териториалното устройство на Република България (ЗАТУРБ).
(3) Кадастралната карта и кадастралните регистри могат да се изработват, приемат и одобряват и за части от землища или за части от градове, както и за отделен имот или група имоти.


Чл. 4. (1) Кадастралната карта се създава в цифров и графичен вид и се поддържа в цифров вид.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2011 г.) Кадастралната карта се изработва в приетата и дефинирана за страната геодезическа система.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2006 г.) Координатите на точките от границите на поземлените имоти или от очертанията на сградите (подробните точки) се съхраняват в информационната система на кадастъра до сантиметър, а площите - до квадратен метър.
(4) Площите на поземлените имоти и на сградите се изчисляват чрез координатите на определящите ги точки.

Глава втора.
КАДАСТРАЛНА КАРТА

Раздел I.
Съдържание на кадастралната карта


Чл. 5. (1) Кадастралната карта съдържа:
1. държавните граници;
2. границите и наименованията на областите;
3. границите и наименованията на общините;
4. границите и наименованията на землищата и районите на градове по чл. 10 ЗАТУРБ;
5. границите и номерата на кадастралните райони;
6. границите и номерата на поземлените имоти;
7. очертанията и номерата на сградите;
8. границите и наименованията на кметствата;
9. границите на териториите с еднакво трайно предназначение;
10. подробните точки, определящи границите на поземлените имоти и очертанията на сградите;
11. точките от геодезическата основа и техните номера;
12. наименованията на местности, улици, площади, булеварди, квартали, жилищни комплекси; природни и исторически забележителности; водни течения и водни площи; пристанища, пътища, железопътни линии и гари; музеи, училища и други обществени сгради, както и номерата от административните адреси на поземлените имоти.
(2) Кодът по ЕКАТТЕ, номерът на кадастралния район, номерът на поземления имот, номерът на сградата и на самостоятелния обект в нея образуват идентификатора на недвижимия имот по ред, определен с Наредба № 15 от 2001 г. за структурата и съдържанието на идентификатора на недвижимите имоти в кадастъра (ДВ, бр. 71 от 2001 г.).
(3) (Нова - ДВ, бр. 16 от 2006 г.) Границите на самостоятелните обекти в сгради се отразяват в схемите по чл. 17.


Чл. 6. (1) Границите по чл. 5, ал. 1, т. 1 - 5 и т. 8 и 9 са и граници на поземлени имоти. Границите на поземлените имоти могат да съвпадат с очертанията на сградите.
(2) Границите по чл. 5, ал. 1, т. 1 - 7 имат йерархични кадастрални нива в низходящ ред. Когато граници от различни йерархични нива съвпадат, в кадастралната карта се изобразява границата от най-високо ниво.
(3) Всеки поземлен имот и всяка сграда в кадастралната карта са непрекъснати области.
(4) Границите на поземлените имоти и очертанията на сградите се изобразяват в кадастралната карта чрез последователно свързани отсечки и/или дъги.


Чл. 7. (1) Разграфката, номенклатурата и изискванията за оформянето на съдържанието на кадастралната карта са съгласно приложение № 1.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2011 г.) Кадастралната карта в графичен вид се създава по образец, одобрен от изпълнителния директор на АГКК.


Чл. 8. (1) Държавната сухоземна граница и държавната речна граница се изобразяват в кадастралната карта в съответствие с установеното им местоположение с международни договори.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2011 г.) Геодезическите координати на точките от държавната граница се получават от Главна дирекция "Гранична полиция".
(3) Когато няма данни по ал. 2 и когато за участъци от държавната граница няма геодезически координати на определящите я точки, участъците се нанасят в кадастралната карта чрез оцифряване на изображението им в едромащабната топографска карта.
(4) Държавната морска граница и границата на вътрешните водни пътища се установяват и изобразяват съгласно Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (ЗМПВВППРБ).


Чл. 9. (1) Границите на областите и общините се изобразяват в кадастралната карта така, както са определени по реда на ЗАТУРБ.
(2) Границите и наименованията на районите на градове по чл. 10 ЗАТУРБ се изобразяват в кадастралната карта така, както са определени по реда на Закона за териториалното деление на Столичната община и големите градове.


Чл. 10. При създаването на кадастралната карта землищните граници се изобразяват в кадастралната карта така, както са отразени в плановете и картите, одобрени по реда на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ).


Чл. 11. (1) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2011 г.) Землищните граници - при създаване на нови населени места, при промяна на съществуващи землищни граници или когато те не са определени - се установяват от комисия, назначена от областния управител, в състав: председател - представител на областната администрация, и членове - представители на съответните общински администрации, на кметствата и на службата по геодезия, картография и кадастър. Когато землищната граница съвпада с областната граница, заповедта за назначаване на комисията се подписва от съответните областни управители.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2011 г.) В случаите по ал. 1 точките от землищните граници могат да бъдат означени върху терена с трайни знаци по преценка и за сметка на общинската администрация. Изпълнителният директор на АГКК одобрява образци на знаците за означаване на землищните граници.
(3) При определянето на землищна граница се спазват следните изисквания:
1. землищната граница да минава при възможност по реки, дерета или по едната страна на пътища, железопътни линии, по структурни линии на терена, други трайно съществуващи обекти на терена, както и да има минимален брой чупки;
2. землищната граница да минава по граници на поземлени имоти.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2006 г.) За установената землищна граница се съставя документация, която съдържа подписаните от комисията по ал. 1 протокол, регистър на координатите на точките от землищната граница и карта в подходящ мащаб с нанесена землищна граница. Документацията се съхранява в досиетата по ал. 5.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2011 г.) Службите по геодезия, картография и кадастър съхраняват в досиета материалите и данните, създадени при установяване на землищните граници по реда на отменения Закон за единния кадастър на Народна република България (ЗЕКНРБ) и при прилагане на ЗСПЗЗ, както и съдебните решения във връзка с тях.


Чл. 12. (1) Землищата и районите по чл. 10 ЗАТУРБ се разделят на кадастрални райони.
(2) Границите на кадастралния район съвпадат с границите на поземлените имоти. Кадастралният район се ограничава от землищни граници, граници на райони на градове по чл. 10 ЗАТУРБ и граници на поземлени имоти - пътища, железопътни линии, улици, реки и други трайно съществуващи линейни обекти.
(3) Кадастралният район може да обхваща и територии с различно трайно предназначение.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2011 г.) Границите и обхватът на кадастралните райони се съгласуват със службите по геодезия, картография и кадастър.


Чл. 13. (1) Териториите с еднакво трайно предназначение, границите на които се изобразяват в кадастралната карта, са:
1. урбанизирани територии (населени места и селищни образувания) - определени с устройствен план съгласно Закона за устройство на територията (ЗУТ), съответно със застроителен и регулационен план или околовръстен полигон съгласно отменения Закон за териториално и селищно устройство (ЗТСУ), или са такива по начин на трайно (фактическо) ползване, доколкото то не противоречи на закон - в територии без устройствени планове;
2. територии на транспорта - определени съгласно Закона за пътищата (ЗП), Закона за железопътния транспорт (ЗЖПТ), Закона за гражданското въздухоплаване и ЗМПВВППРБ;
3. земеделски територии - определени с планове и карти, одобрени по реда на ЗСПЗЗ;
4. горски територии - определени с планове и карти, одобрени по реда на Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд (ЗВСГЗГФ) и ЗСПЗЗ;
5. територии, заети от води и водни обекти - определени съгласно Закона за водите (ЗВ) и ЗМПВВППРБ;
6. (изм. - ДВ, бр. 82 от 2011 г.) защитени територии - определени съгласно Закона за защитените територии, ЗВ, Закона за биологичното разнообразие и Закона за културното наследство;
7. нарушени територии - определени съгласно ЗУТ.
(2) Класификаторът за трайно предназначение на териториите и съответните кодове е определен в табл. 1 на приложение № 2.
(3) (Нова - ДВ, бр. 16 от 2006 г.) Границите на териториите с еднакво трайно предназначение се нанасят в кадастралната карта така, както са определени с плановете и картите по ал. 1.


Чл. 14. (1) Границите на поземлените имоти се установяват приоритетно от:
1. (доп. - ДВ, бр. 16 от 2006 г., доп. - ДВ, бр. 82 от 2011 г.) означеното по реда на чл. 36, т. 1 и чл. 38, ал. 1, т. 2 ЗКИР местоположение върху терена или от посочените от собствениците гранични точки в съответствие с актовете, определящи правата върху имотите;
2. (доп. - ДВ, бр. 16 от 2006 г., отм. - ДВ, бр. 82 от 2011 г.)
3. кадастралните планове, одобрени по реда на отменения ЗЕКНРБ или отменения ЗТСУ, на § 40 от преходните и заключителните разпоредби (ПЗР) на Закона за изменение и допълнение на ЗКИР (ДВ, бр. 36 от 2004 г.), и от карти, създадени по реда на ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ;
4. регулационните планове, одобрени по реда на отменения ЗТСУ - за имотите с приложена регулация, границите на които не са материализирани;
5. (нова - ДВ, бр. 82 от 2011 г.) съществуващите на място материализирани граници, когато не са означени или посочени по реда на т. 1;
6. (нова - ДВ, бр. 16 от 2006 г., предишна т. 5 - ДВ, бр. 82 от 2011 г.) карти, планове и друга документация, предоставени по реда на чл. 36 от ведомства, областни и общински администрации, юридически лица и други.
(2) Границите на поземлените имоти в зависимост от състоянието им върху терена са:
1. трайно материализирани - съгласно т. 2.4 от приложение № 1;
2. нетрайно материализирани - съгласно т. 2.5 от приложение № 1;
3. нематериализирани - съгласно т. 2.6 от приложение № 1.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2011 г.) Изпълнителният директор на АГКК одобрява образци на знаците за означаване на границите на поземлените имоти.
(4) Класификаторът за начина на трайно ползване на поземлените имоти и съответните кодове са определени в табл. 2 на приложение № 2.


Чл. 15. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 16 от 2006 г.) Координатите на подробните точки, определящи границите на поземлените имоти и очертанията на сградите, както и означените точки от землищните граници се определят чрез геодезически, фотограметрични и други измервания или се извличат от цифровите или графичните планове или карти по чл. 14, ал. 1, т. 3, 4 и 5.
(2) Кодовете на подробните точки са съгласно приложение № 3.


Чл. 16. (1) Очертанието на сградата се състои от един или повече затворени контури.
(2) Класификаторът за предназначението на сградите и на самостоятелните обекти в тях е определен в табл. 3 на приложение № 2.


Чл. 17. (1) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2006 г.) Схемите на самостоятелните обекти в сгради по етажи и се изработват за сгради, в които етажи или части от етажи принадлежат на отделни собственици или се владеят с отделни документи за собственост.
(2) (Нова - ДВ, бр. 16 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2011 г.) Схемите на самостоятелните обекти в сгради се изработват в производството по създаване на кадастралната карта и кадастралните регистри.
(3) (Нова - ДВ, бр. 16 от 2006 г., отм. - ДВ, бр. 82 от 2011 г.)
(4) (Нова - ДВ, бр. 16 от 2006 г., отм. - ДВ, бр. 82 от 2011 г.)
(5) (Отм., предишна ал. 2 - ДВ, бр. 16 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2011 г.) Схемите на самостоятелните обекти в сгради по етажи се изработват в цифров и графичен вид по образец, одобрен от изпълнителния директор на АГКК, и се поддържат в цифров вид.
(6) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 16 от 2006 г.) Схемата е хоризонтален разрез на сградата на съответния етаж, в която се отразява взаимното разположение на самостоятелните обекти или на части от тях.
(7) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 16 от 2006 г., доп. - ДВ, бр. 82 от 2011 г.) Схемата съдържа: идентификатора на сградата; адреса на сградата; номера и вида на етажа; номерата на самостоятелните обекти или на части от тях, разположени на етажа, очертанията на сградата и идентичните точки в нея.
(8) (Предишна ал. 6, изм. - ДВ, бр. 16 от 2006 г.) Схемите на самостоятелните обекти се изработват чрез скициране на място или чрез ползване на данни от строителните книжа.
(9) (Предишна ал. 7 - ДВ, бр. 16 от 2006 г.) Схемите на самостоятелните обекти по етажи се привързват към сградата чрез координатите на две идентични точки от очертанието на сградата.
(10) (Предишна ал. 8 - ДВ, бр. 16 от 2006 г.) Схемите на самостоятелните обекти в сгради по етажи се изработват съгласно приложение № 4.

Раздел II.
Точност на кадастралната карта


Чл. 18. (1) Точността на нанесените в кадастралната карта поземлени имоти и сгради се определя чрез изчисляване на стойностите на:
1. грешката в абсолютното положение на подробна точка (

  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти