Logo Неделя, 9 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО ЧЛ. 7, АЛ. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА МАЛКИТЕ И СРЕДНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

Приета с ПМС № 78 от 26.04.2005 г.

Обн. ДВ. бр.38 от 3 Май 2005г., изм. ДВ. бр.78 от 30 Септември 2005г., изм. ДВ. бр.93 от 24 Ноември 2009г., изм. ДВ. бр.40 от 2 Юни 2015г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. (1) (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2005 г., в сила от 01.10.2005 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2015 г.) С наредбата се уреждат условията и редът за възлагане чрез конкурс на дейности по чл. 7, ал. 2 от Закона за малките и средните предприятия от изпълнителния директор на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия към министъра на икономиката, наричана по-нататък "агенцията".
(2) Разпоредбите на глава трета не се прилагат при възлагане на дейности по чл. 7, ал. 2 от Закона за малките и средните предприятия с финансиране чрез предоставяне на средства от бюджета на агенцията. Възлагането на дейности по чл. 7, ал. 2 от Закона за малките и средните предприятия с финансиране чрез предоставяне на средства от бюджета на агенцията се осъществява по реда на Закона за обществените поръчки, съответно на Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки, приета с Постановление № 249 на Министерския съвет от 2004 г. (ДВ, бр. 84 от 2004 г.).

Чл. 2. Изпълнителният директор на агенцията може да възлага:
1. извършването на информационно обслужване на малките и средните предприятия и на предприятията - кандидати по програми и проекти, финансирани от Европейския съюз и от други донори, включително:
а) дейности по събиране на данни за информационното обслужване на малките и средните предприятия;
б) дейности по разпространение и предоставяне на малки и средни предприятия на информация, съдържаща се в информационната система на агенцията;
в) изготвянето и разпространението на специализирани печатни издания на агенцията;
2. извършването на проучвания и анализ на конкретни фактори, въздействащи върху условията за осъществяване на стопанска дейност от предприятията;
3. организирането на курсове за обучение и семинари за малки и средни предприятия и за повишаване на търговските умения и опит, включително изготвяне на програми и методики;
4. изпълнение на териториален принцип на проекти от годишните програми за прилагане на националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия, включително:
а) предпроектно проучване и оценка на въздействието на проекти от годишните програми за прилагане на националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия и на националната иновационна стратегия;
б) привличане на експертна помощ по специфични въпроси: техническа, правна и финансова, която е необходима за управление и координиране на проекти, администрирани от агенцията;
в) оценка на технически и икономически резултати от изпълнението на проекти, администрирани от агенцията, включително на отделни мерки и дейности;
г) проверка и оценка на степента на постигане на междинни и крайни резултати при изпълнението на проекти, включително отделни мерки и дейности по тях;
д) финансов одит на проекти;
е) подготвителни дейности, свързани с удостоверяване целесъобразността и законосъобразността на разходи и плащания по проекти;
ж) международни промоционални прояви, подпомагащи европеизация и интернационализация на малките и средните предприятия;
5. изпълнението на териториален принцип на проекти, насочени към райони за целенасочено въздействие и към групи в неравностойно положение на пазара на труда, включително:
а) предпроектно проучване и оценка на въздействието на проекти, насочени към райони за целенасочено въздействие и към групи в неравностойно положение на пазара на труда;
б) привличане на експертна помощ по специфични въпроси: техническа, правна и финансова, която е необходима за управление и координиране на проекти, администрирани от агенцията;
в) оценка на технически и икономически резултати от изпълнението на проекти, администрирани от агенцията;
г) проверка и оценка на степента на постигане на междинни и крайни резултати при изпълнението на проекти;
д) финансов одит на проекти;
е) подготвителни дейности, свързани с удостоверяване целесъобразността и законосъобразността на разходи и плащания по проекти.


Чл. 3. Възлагането на дейности по реда на наредбата се извършва при спазване на следните принципи:
1. публичност и прозрачност;
2. свободна и честна конкуренция.

Глава втора.
УСЛОВИЯ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ


Чл. 4. (1) Дейностите се възлагат на юридически лица с нестопанска цел, които:
1. извършват дейност по подпомагане на малките и средните предприятия;
2. отговарят на допълнителните изисквания съгласно условията на конкурса.
(2) Обстоятелствата по ал. 1, т. 1 се доказват със:
1. копие на учредителния акт или устава;
2. писмена информация, изготвена и подадена от юридическото лице с нестопанска цел, или други писмени доказателства за участие в проекти за подпомагане на малки и средни предприятия, в които юридическото лице е участвало, ако в учредителния акт или в устава не е вписано извършването на дейност по подпомагане на малките и средните предприятия.
(3) Дейностите се възлагат на юридически лица с нестопанска цел, които:
1. нямат изискуеми и ликвидни данъчни задължения или задължения за задължителни осигурителни вноски, освен ако е допуснато отсрочване или разсрочване на задължения;
2. не са в производство по ликвидация;
3. не са обявени в несъстоятелност;
4. не е взето решение от управителните им органи за прекратяване на юридическото лице.


Чл. 5. Изпълнителният директор на агенцията не може да възлага:
1. формулиране на предмета на проектите или дейностите;
2. одобряване на бенефициентите и сключването на договори и споразумения с бенефициентите по проектите;
3. одобряване на извършените разходи по проектите;
4. извършване на плащания по проектите.

Глава трета.
РЕД ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ДЕЙНОСТИ

Раздел I.
Общи положения


Чл. 6. (1) Дейностите по чл. 2 се възлагат след провеждане на конкурс, като при единствен кандидат може да се проведе пряко договаряне.
(2) В една процедура по възлагане могат да се възложат една или няколко дейности по чл. 2 на едно или няколко лица.


Чл. 7. (1) Конкурсът се открива със заповед на изпълнителния директор на агенцията. Заповедта съдържа:
1. наименование и адрес на органа, който провежда конкурса;
2. описание на дейността или дейностите, чието изпълнение се възлага с конкурса;
3. изисквания към кандидатите;
4. критерии за оценяване на предложенията и тежест на всеки от критериите в общата оценка;
5. териториален обхват на възлагането - при проекти по чл. 2, т. 4 и 5;
6. специфични условия на конкурса;
7. дата, час, място на провеждане на конкурса;
8. цена и начин на плащане на документацията за участие в процедурата;
9. утвърждаване на конкурсната документация;
10. крайния срок и мястото за подаване на документи за участие в конкурса;
11. необходими документи за участие в конкурса, включително удостоверение за актуално съдебно състояние и декларации за липса на обстоятелствата по чл. 4, ал. 3;
12. крайния срок за обявяване на резултатите от конкурса.
(2) Заповедта за провеждане на конкурса, както и адрес, телефон и лице за връзка за получаване на информация за обявения конкурс, се публикува в един национален всекидневник и на страницата на агенцията в интернет.


Чл. 8. (1) Конкурсната документация за провеждане на конкурс се утвърждава от изпълнителния директор на агенцията със заповедта по чл. 7, ал. 1 и съдържа:
1. заповед за откриване на конкурса;
2. изискванията по отношение на стандарти, качество и срокове за изпълнение на възлаганата дейност;
3. изискванията към съдържанието на предложението;
4. изискванията към кандидатите;
5. проект на договор;
6. други документи - по преценка на изпълнителния директор на агенцията.
(2) Конкурсните книжа могат да съдържат и указания за попълване на конкурсните документи, прилагани към предложението, както и примерни образци на конкурсно предложение.
(3) Цената на конкурсната документация не може да бъде по-висока от действителните разходи за нейното изработване.


Чл. 9. (1) Изпълнителният директор може със заповед да удължи срока за подаване на документи за участие в конкурса преди изтичането на крайния срок по чл. 7, ал. 1, т. 10.
(2) Заповедта по ал. 1 се съобщава по реда на чл. 7, ал. 2.
(3) При допуснати грешки в конкурсната документация те могат да бъдат поправени до изтичането на крайния срок за подаване на документи за участие в конкурса със заповед на изпълнителния директор, ако не се изменят условията на конкурса, определени в заповедта по чл. 7, ал. 1. За заповедта писмено се уведомяват кандидатите, които са подали предложения. Заповедта се съобщава по реда на чл. 7, ал. 2.
(4) В случаите по ал. 3 крайният срок за подаване на документи за участие в конкурса се удължава. Удълженият срок се посочва изрично в заповедта по ал. 3.


Чл. 10. (1) Предложенията се подават в запечатан непрозрачен плик в деловодството на агенцията.
(2) Върху плика кандидатът посочва наименованието си, адрес за кореспонденция, телефон, номера на заповедта за откриване на конкурса и по възможност факс и електронен адрес.
(3) При приемане на предложението върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаване и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.
(4) Не се разглеждат предложения, които:
1. са подадени в незапечатан прозрачен плик или плик с нарушена цялост;
2. са подадени след изтичане на крайния срок за подаване на предложение.
(5) До изтичането на срока за подаване на предложенията всеки кандидат в конкурса може да промени, допълни или оттегли предложението си.


Чл. 11. (1) Конкурсът се провежда от комисия, назначена от изпълнителния директор на агенцията. Комисията се назначава след изтичането на крайния срок за подаване на документи за участие в конкурса.
(2) Комисията се състои от нечетен брой редовни членове, чийто брой не може да е по-малко от трима. Комисията има двама резервни членове. В състава на редовните и резервните членове на комисията задължително се включва най-малко един правоспособен юрист.
(3) Не може да участва като член на комисията лице, което е заинтересувано от изхода на конкурса или поради отношенията му с участник в конкурса се пораждат основателни съмнения в неговата безпристрастност.
(4) Всеки член на комисията попълва декларация за безпристрастност и декларация за запазване в тайна на обстоятелствата, които са му станали известни във връзка с работата на комисията. В декларацията за безпристрастност членът на комисията декларира, че няма материален интерес от възлагането на дейностите по конкурса на определен кандидат и не е свързано лице по смисъла на § 1 от допълнителните разпоредби на Търговския закон с кандидат в конкурса или с членове на неговите управителни органи.
(5) При наличие на обстоятелствата по ал. 4 членът на комисията е длъжен да поиска да бъде отстранен от комисията. Изпълнителният директор може служебно да разпореди отстраняването на член на комисията, който не е поискал отстраняване при наличие на обстоятелствата по ал. 4.
(6) Заседанията на комисията се провеждат в присъствието на пълния брой на членовете на комисията, без да се допускат други лица.
(7) Решенията на комисията се вземат с обикновено мнозинство.
(8) Комисията проверява съответствието на подадените предложения с предварително обявените от възложителя условия.
(9) Комисията не допуска за участие в конкурса кандидат, подал документи за участие в конкурса, в които липсва предложение или някой от изискващите се документи, или ако не отговаря на предварително обявените условия на възложителя за допустимост. Отстранените от участие в конкурса предложения не се оценяват и не се класират.
(10) Комисията разглежда допуснатите предложения, оценява ги в съответствие с предварително обявените условия и класира участниците в конкурса. Комисията може да изиска от кандидата да представи писмени разяснения и уточнения по представеното предложение.
(11) Комисията съставя протокол за своята работа, който се подписва от всички членове. Протоколът съдържа:
1. състав на комисията;
2. списък на допуснатите кандидати;
3. списък на кандидатите, които не са допуснати за участие, и мотиви за недопускането;
4. оценка и класиране на кандидатите;
5. решение на комисията;
6. дата на съставяне на протокола;
7. подпис на членовете на комисията;
8. мотивите на членовете на комисията, които са гласували с особено мнение.
(12) Комисията приключва своята работа с предаване на протокола на възложителя заедно с всички предложения. Протоколът се предава на възложителя в 10-дневен срок от изтичането на крайния срок за подаване на заявленията за участие в конкурса.
(13) В случаите, когато е подадено едно заявление за участие в конкурса и кандидатът отговаря на условията за допустимост, комисията съставя протокол, с който предлага на изпълнителния директор на агенцията да проведе пряко договаряне с кандидата.
(14) Възнагражденията на членовете на комисията и всички разходи, свързани с дейността й, са за сметка на агенцията.


Чл. 12. Комисията представя протокол на изпълнителния директор с предложение за прекратяване на конкурсната процедура, когато:
1. не са подадени предложения;
2. нито едно от подадените предложения не отговаря на условията за допустимост.


Чл. 13. (1) Въз основа на протокола по чл. 11, ал. 11 изпълнителният директор на агенцията в 3-дневен срок издава заповед, с която определя спечелилия конкурса кандидат, класиран на първо място.
(2) Заповедта се съобщава на участвалите в конкурса лица в 3-дневен срок от издаването й по реда на Закона за административното производство.
(3) Заповедта по ал. 1 подлежи на обжалване по реда на Закона за административното производство.


Чл. 14. (1) Изпълнителният директор прекратява със заповед конкурсната процедура:
1. в случаите по чл. 12;
2. при съществена промяна в обстоятелствата, която възложителят не е могъл да предвиди и която е довела до невъзможност да се проведе конкурсната процедура, или ако отпадне необходимостта от нея;
3. при нарушения в процедурата, които не могат да бъдат отстранени.
(2) За заповедта по ал. 1 се уведомяват всички кандидати в 3-дневен срок от издаването й по реда на Закона за административното производство.
(3) Заповедта по ал. 1 подлежи на обжалване по реда на Закона за административното производство.

Раздел II.
Сключване на договор за възлагане


Чл. 15. (1) Изпълнителният директор сключва договор за възлагане с определения за спечелил конкурса кандидат, а при единствен кандидат - с кандидата, с който е провел пряко договаряне, в срок 3 работни дни от влизането в сила на заповедта по чл. 13, ал. 1.
(2) При подписването на договора кандидатът е длъжен да представи:
1. удостоверение от Националния осигурителен институт, че кандидатът не дължи задължителни осигурителни вноски;
2. удостоверение от компетентен орган за наличието или липсата на данъчни задължения съгласно чл. 36, ал. 7 от Данъчния процесуален кодекс;
3. декларация от управителния орган на кандидата, че не е взето решение за прекратяване на юридическото лице;
4. удостоверение от съда, че кандидатът не е в производство по ликвидация и не е обявен в несъстоятелност.
(3) Когато дейности по чл. 2 се възлагат на няколко лица, договор се сключва с всеки от изпълнителите или всички изпълнители подписват общ договор.
(4) В случай че класираният на първо място кандидат не подпише договора в срока по ал. 1, договорът се сключва със следващия класиран кандидат. Ако следващият класиран кандидат откаже в срок 3 работни дни да подпише договора, договорът се предлага последователно за сключване на следващите по ред класирани кандидати. В случай че класираните кандидати последователно откажат да сключат договор за възлагане, изпълнителният директор на агенцията издава заповед за прекратяване на конкурса.


Чл. 16. (1) В съдържанието на договора задължително се включват:
1. предметът на договора;
2. правата и задълженията на страните по договора;
3. видът и размерът на отговорността за неизпълнение на задълженията по договора;
4. задължението за представяне на периодични отчети за изпълнението на договора за възлагане от изпълнителя;
5. контролът по изпълнението на задълженията на изпълнителя.
(2) Срокът на договора за възлагане на дейности по чл. 2 не може да бъде по-дълъг от 4 години или до приключване на проекта, като се прилага по-дългият от двата срока.

Глава четвърта.
МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛ


Чл. 17. Изпълнителният директор на агенцията определя звено от администрацията на агенцията, което извършва мониторинг и контрол по изпълнението на всеки договор за възлагане на дейности по чл. 2.


Чл. 18. След приключване изпълнението на договора за възлагане звеното по чл. 17 изготвя оценка на резултатите от възлагането на дейностите по договора, която се представя на изпълнителния директор на агенцията.

Заключителни разпоредби


Параграф единствен. Наредбата се приема на основание чл. 7, ал. 3 от Закона за малките и средните предприятия.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 206 ОТ 27 СЕПТЕМВРИ 2005 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА


(ОБН. - ДВ, БР. 78 ОТ 2005 Г.)

§ 2. Навсякъде думите "министърът на икономиката", "министъра на икономиката", "министър на икономиката", "Министерството на икономиката" и "заместник-министър на икономиката" се заменят съответно с "министърът на икономиката и енергетиката", "министъра на икономиката и енергетиката", "министър на икономиката и енергетиката", "Министерството на икономиката и енергетиката" и "заместник-министър на икономиката и енергетиката" в следните нормативни актове на Министерския съвет:
........................................................................................................................


§ 24. Министърът на финансите да извърши необходимите промени по бюджетите на съответните администрации във връзка със създаването на Министерство на икономиката и енергетиката.
........................................................................................................................


§ 26. Постановлението влиза в сила от 1 октомври 2005 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 268 ОТ 12 НОЕМВРИ 2009 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА, ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА


(ОБН. - ДВ, БР. 93 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 24.11.2009 Г., ПОПР. - ДВ, БР. 95 ОТ 2009 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 4 ОТ 2012 Г.)

§ 94. (Попр. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., отм. с Решение № 15898 от 01.12.2011 г. на ВАС в частта "с изключение на § 93, т. 1, която влиза в сила от 01.11.2009 г." - ДВ, бр. 4 от 2012 г.) Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти