Logo Петък, 23 Април


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ДОПУСКАНЕ НА БЪЛГАРСКИ ФИЗИЧЕСКИ ИЛИ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА ДО УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЦЕДУРИ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА СЕВЕРНОАТЛАНТИЧЕСКИЯ ДОГОВОР (НАТО)

Приета с ПМС № 76 от 22.04.2005 г.

Обн. ДВ. бр.38 от 3 Май 2005г., изм. ДВ. бр.78 от 30 Септември 2005г., изм. ДВ. бр.47 от 20 Май 2008г., изм. ДВ. бр.93 от 24 Ноември 2009г., изм. и доп. ДВ. бр.40 от 2 Юни 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.29 от 9 Април 2021г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С наредбата се регламентират условията и редът за допускане на български физически или юридически лица до участие в международни процедури на Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО).

Чл. 2. (Изм. - ДВ, бр. 47 от 2008 г., в сила от 20.05.2008 г.) В международни процедури на НАТО могат да участват български юридически лица или физически лица - търговци, които са номинирани чрез Декларация за съответствие или по друг начин съгласно изискванията на конкретната процедура.


Чл. 3. (1) (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2005 г., в сила от 01.10.2005 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2015 г.) Министерството на икономиката създава и поддържа публична база данни на кандидатите за участие в международни процедури на НАТО.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2005 г., в сила от 01.10.2005 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2015 г.) Министърът на икономиката определя условията и реда за поддържане на базата данни по ал. 1.


Чл. 4. (1) Декларацията за съответствие на кандидатите за участие в международни процедури на НАТО се издава за всяка процедура и удостоверява, че кандидатът притежава необходимите финансови, технически и професионални възможности за изпълнение на поръчката - предмет на конкретната процедура.
(2) Ако процедурата предполага достъп до класифицирана информация, декларацията по ал. 1 трябва да включва и потвърждение, че кандидатите притежават удостоверение за сигурност, издадено от орган по индустриална сигурност, и сертификат за достъп до класифицирана информация на НАТО със съответното ниво на класификация, издаден от Държавната комисия по сигурността на информацията (ДКСИ) при условията и по реда на Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ) и Правилника за прилагане на Закона за защита на класифицираната информация (ППЗЗКИ).
(3) (Изм. - ДВ, бр. 47 от 2008 г., в сила от 20.05.2008 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2015 г.) Декларацията за съответствие се издава от министъра на икономиката или от оправомощен от него заместник-министър по ред, определен с наредбата, и се адресира до страната домакин.

Глава втора.
УСЛОВИЯ ЗА ДОПУСКАНЕ НА БЪЛГАРСКИ ФИЗИЧЕСКИ ИЛИ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА ДО УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЦЕДУРИ НА НАТО. БАЗА ДАННИ


Чл. 5. (1) Лицата по чл. 2, които желаят да участват в международни процедури на НАТО, трябва да отговарят на следните условия:
1. (доп. - ДВ, бр. 47 от 2008 г., в сила от 20.05.2008 г., изм. - ДВ, бр. 29 от 2021 г., в сила от 09.04.2021 г.) да са икономически стабилни;
2. да притежават техническа възможност и търговска репутация;
3. да са включени в базата данни по чл. 3.
(2) Не се счита за икономически стабилно лице:
1. което е обявено в несъстоятелност или е в производство по обявяване в несъстоятелност;
2. което е в производство по ликвидация;
3. (нова - ДВ, бр. 29 от 2021 г., в сила от 09.04.2021 г.) което не е в стабилно финансово състояние, установено чрез Методика за оценка на финансовото състояние на кандидатите за участие в международни процедури на НАТО (приложение № 1);
4. (изм. - ДВ, бр. 47 от 2008 г., в сила от 20.05.2008 г., предишна т. 3 - ДВ, бр. 29 от 2021 г., в сила от 09.04.2021 г.) чиито управители или членове на управителните и контролните органи са лишени от право да упражняват търговска дейност;
5. (предишна т. 4 - ДВ, бр. 29 от 2021 г., в сила от 09.04.2021 г.) което има ликвидно и изискуемо задължение към държавата, към осигурителни фондове, както и към физически или юридически лица, когато е признато пред органа по принудително изпълнение или когато е установено с влязло в сила съдебно решение, с нотариално заверен документ или с ценна книга, издадена от трето лице;
6. (предишна т. 5 - ДВ, бр. 29 от 2021 г., в сила от 09.04.2021 г.) чиито управители или членове на управителните и контролните органи са осъдени с влязла в сила присъда за престъпление против собствеността или против стопанството.
(3) Лицата трябва да отговарят и на специфичните условия, формулирани от страната домакин в Известието за намерение за покана за търг.


Чл. 6. В случай че при провеждането на процедурата се изисква достъп до класифицирана информация на НАТО, кандидатът трябва да притежава удостоверение за сигурност и сертификат за достъп до класифицирана информация на НАТО.


Чл. 7. (1) (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2005 г., в сила от 01.10.2005 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2015 г.) Лицата, които желаят да участват в международни процедури на НАТО, подават в Министерството на икономиката заявление за включване в базата данни по чл. 3, към което прилагат:
1. (доп. - ДВ, бр. 47 от 2008 г., в сила от 20.05.2008 г., изм. - ДВ, бр. 29 от 2021 г., в сила от 09.04.2021 г.) попълнена таблица за (само)оценка на финансовото състояние съгласно приложение № 2;
2. (доп. - ДВ, бр. 47 от 2008 г., в сила от 20.05.2008 г., отм. - ДВ, бр. 29 от 2021 г., в сила от 09.04.2021 г.)
3. (изм. - ДВ, бр. 47 от 2008 г., в сила от 20.05.2008 г.) декларация на управителя, на членове на управителен или контролен орган, че лицето няма ликвидно и изискуемо задължение към физически или юридически лица, когато е признато пред органа по принудително изпълнение или когато е установено с влязло в сила съдебно решение, с нотариално заверен документ или с ценна книга, издадена от трето лице;
4. (изм. - ДВ, бр. 47 от 2008 г., в сила от 20.05.2008 г., отм. - ДВ, бр. 29 от 2021 г., в сила от 09.04.2021 г.)
5. сертификат за внедрени системи за управление на качеството - при наличие на такъв;
6. информация, доказваща изпълнението на сключени договори в съответния отрасъл, както и препоръки, референции по тях, сочещи наличието на професионална способност в областта на потенциално участие, за последните 3 години.
(2) (Нова - ДВ, бр. 29 от 2021 г., в сила от 09.04.2021 г.) Документите от съответните компетентни органи, удостоверяващи, че не са налични обстоятелствата по чл. 5, ал. 2, т. 1, 2, 5 и 6, се набавят по служебен път; за лицата, които не са търговци по смисъла на Търговския закон, не се отнасят обстоятелствата по чл. 5, ал. 2, т. 1 и 2.
(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 29 от 2021 г., в сила от 09.04.2021 г.) При установяване на непълноти в документите по ал. 1 на лицето се изпраща съобщение с указания за отстраняването им.


Чл. 8. (1) (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2005 г., в сила от 01.10.2005 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2015 г.) Заявлението по чл. 7 и приложените към него документи се разглеждат в срок един месец от датата на подаването му в Министерството на икономиката.
(2) За изясняване на финансовата, техническата и професионалната способност на лицата при необходимост се привличат и представители на други министерства и ведомства по компетентност.


Чл. 9. (1) (Изм. - ДВ, бр. 47 от 2008 г., в сила от 20.05.2008 г.) Базата данни по чл. 3 съдържа следната информация:
1. (изм. и доп. - ДВ, бр. 29 от 2021 г., в сила от 09.04.2021 г.) данни за кандидата: име, единен идентификационен код, адрес, телефон, факс и др.;
2. (нова - ДВ, бр. 29 от 2021 г., в сила от 09.04.2021 г.) категория предприятие;
3. (предишна т. 2 - ДВ, бр. 29 от 2021 г., в сила от 09.04.2021 г.) области на възможно участие в международни процедури на НАТО;
4. (предишна т. 3 - ДВ, бр. 29 от 2021 г., в сила от 09.04.2021 г.) ниво на класификация за сигурност на информацията, до която кандидатът има достъп след проучване по реда на глава трета.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2005 г., в сила от 01.10.2005 г., изм. - ДВ, бр. 47 от 2008 г., в сила от 20.05.2008 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2015 г.) Информацията от базата данни се публикува на страницата на Министерството на икономиката в интернет.


Чл. 10. (1) (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2005 г., в сила от 01.10.2005 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2015 г.) Кандидатите са длъжни да уведомят Министерството на икономиката за промени в обстоятелствата по чл. 5, ал. 1, т. 1 и 2 в двуседмичен срок от настъпването им.
(2) За допускане до участие във всяка процедура кандидатите прилагат декларация, че не е настъпила промяна в обстоятелствата по чл. 5, ал. 1, т. 1 и 2, послужили като основание за включването им в базата данни.


Чл. 11. (1) (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2005 г., в сила от 01.10.2005 г., изм. - ДВ, бр. 47 от 2008 г., в сила от 20.05.2008 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 29 от 2021 г., в сила от 09.04.2021 г.) След приключване на финансовата година, но не по-късно от 30 септември, кандидатите представят в Министерството на икономиката таблицата по чл. 7, ал. 1, т. 1, декларацията по чл. 10, ал. 2, както и друга актуална информация от предходната година.
(2) В случай че кандидатите желаят да бъдат вписани и за други области на потенциално участие или са били изпълнители в международна процедура на НАТО, те задължително представят и документите по чл. 7, ал. 1, т. 6.
(3) Ако кандидатите не представят в срок документите по ал. 1, те се заличават от базата данни.

Глава трета.
УСЛОВИЯ ЗА ДОПУСКАНЕ НА БЪЛГАРСКИ ФИЗИЧЕСКИ ИЛИ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА ДО УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЦЕДУРИ НА НАТО ПО РЕДА НА ЧЛ. 4, АЛ. 2


Чл. 12. (Изм. - ДВ, бр. 47 от 2008 г., в сила от 20.05.2008 г.) Проучването на кандидатите за достъп до класифицирана информация на НАТО се извършва по реда на Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ) във връзка с индустриалната сигурност до ниво на класификация за сигурност съответно "Секретно" - за ниво "НАТО Поверително" или "НАТО Секретно", и "Строго секретно" - за ниво "Космик строго секретно".


Чл. 13. (1) Кандидатът подава искане за проучване до ДКСИ, придружено с всички необходими документи в съответствие с ППЗЗКИ.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2005 г., в сила от 01.10.2005 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 29 от 2021 г., в сила от 09.04.2021 г.) Министерството на икономиката издава писмено потвърждение за включените в базата данни по чл. 3 кандидати.


Чл. 14. (Доп. - ДВ, бр. 29 от 2021 г., в сила от 09.04.2021 г.) Държавната комисия по сигурността на информацията, въз основа на потвърждението по чл. 13, ал. 2, възлага проучване на кандидатите на орган по индустриална сигурност съобразно основния предмет на дейност на кандидата и/или областите на възможно участие в международни процедури на НАТО.


Чл. 15. При необходимост ДКСИ издава на кандидатите потвърждение за работа с класифицирана информация на НАТО по реда на чл. 9, т. 10 ЗЗКИ.


Чл. 16. (1) Удостоверението за сигурност с цел участие в международни процедури на НАТО се издава за срок 3 години.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2005 г., в сила от 01.10.2005 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2015 г.) Кандидатът представя в Министерството на икономиката копия от удостоверението за сигурност и от сертификатите за достъп до класифицирана информация на НАТО.


Чл. 17. (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2015 г., отм. - ДВ, бр. 29 от 2021 г., в сила от 09.04.2021 г.)


Чл. 18. (1) Кандидатите, които са проучени и имат издадено удостоверение за сигурност, са обект на общ и пряк контрол по защита на класифицираната информация и за изпълнение на изискванията на НАТО за достъп до класифицирана информация.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 40 от 2015 г.)

Чл. 19. (1) (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2005 г., в сила от 01.10.2005 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2015 г.) Министерството на икономиката не публикува Известие за намерение за покана за търг, когато то има гриф за сигурност или маркировка, непозволяваща публичното му разпространение.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2005 г., в сила от 01.10.2005 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2015 г.) Кандидатите, които нямат регистратура по чл. 17, ал. 2, се запознават с Известието за намерение в съответната регистратура на Министерството на икономиката при спазване на условията и реда на ЗЗКИ и ППЗЗКИ.

Глава четвърта.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ


Чл. 20. (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2005 г., в сила от 01.10.2005 г., изм. - ДВ, бр. 47 от 2008 г., в сила от 20.05.2008 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2015 г.) При прилагане на наредбата министърът на икономиката, министърът на отбраната и председателят на ДКСИ си взаимодействат и обменят информация в кръга на своята компетентност.


Чл. 21. (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2005 г., в сила от 01.10.2005 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2015 г.) При настъпване на някое от основанията за прекратяване или отнемане на издадени удостоверения за сигурност или на сертификати за достъп до класифицирана информация на НАТО Държавната комисия по сигурността на информацията уведомява за това Министерството на икономиката.

Глава пета.
РЕД ЗА ИЗДАВАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ


Чл. 22. (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2005 г., в сила от 01.10.2005 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2015 г.) Дипломатическите представителства на Република България към НАТО или в държавите - членки на НАТО, изпращат до Министерството на икономиката и до Министерството на отбраната Известието за намерение за покана за търг в срок 3 дни от получаването му.


Чл. 23. (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2005 г., в сила от 01.10.2005 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2015 г.) При получаване на Известието за намерение за покана за търг Министерството на икономиката незабавно го публикува на официалната си страница в интернет с изключение на случаите по чл. 19, ал. 1.


Чл. 24. (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 29 от 2021 г., в сила от 09.04.2021 г.) Кандидатите, които желаят да участват в обявената процедура, заявяват писмено интерес за това в Министерството на икономиката в срок съобразно условията по конкретната процедура, но не по-късно от 7 дни преди обявената крайна дата в Известието за намерение за покана за търг. Към писмото се прилага и декларацията по чл. 10, ал. 2.


Чл. 25. (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2005 г., в сила от 01.10.2005 г., отм. - ДВ, бр. 47 от 2008 г., в сила от 20.05.2008 г.)


Чл. 26. (1) (Изм. - ДВ, бр. 47 от 2008 г., в сила от 20.05.2008 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2015 г.) Министърът на икономиката или оправомощеният от него заместник-министър изпраща Декларацията за съответствие в страната домакин в определения за конкретната процедура срок.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 47 от 2008 г., в сила от 20.05.2008 г.) Декларацията за съответствие се издава в 2 оригинални екземпляра - един на български език и един на английски език.


Чл. 27. В Декларацията за съответствие се посочват следните данни за кандидатите:
1. име на кандидата;
2. адрес за кореспонденция;
3. (изм. - ДВ, бр. 29 от 2021 г., в сила от 09.04.2021 г.) лице за контакт;
4. телефон;
5. факс.


Чл. 28. (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2015 г.) Министерството на икономиката уведомява кандидатите, включени в Декларацията за съответствие, за изпращането и на страната домакин в срок 3 дни от датата на изпращането на Декларацията за съответствие.


Чл. 28а. (Нов - ДВ, бр. 47 от 2008 г., в сила от 20.05.2008 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г., изм. - ДВ, бр. 29 от 2021 г., в сила от 09.04.2021 г.) Кандидатите уведомяват Министерството на икономиката за получаването на официална покана за търг и за по-нататъшното си участие в процедурата.


Чл. 29. (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2005 г., в сила от 01.10.2005 г., отм. - ДВ, бр. 47 от 2008 г., в сила от 20.05.2008 г.)

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на наредбата:
1. "Международни процедури на НАТО" са международни търгове, както и всички останали случаи на сключване на договори за целите на Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО).
2. (изм. - ДВ, бр. 78 от 2005 г., в сила от 01.10.2005 г., изм. - ДВ, бр. 47 от 2008 г., в сила от 20.05.2008 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2015 г.) "Кандидат" е българско юридическо лице или физическо лице - търговец, вписано в базата данни на Министерството на икономиката.
3. (нова - ДВ, бр. 47 от 2008 г., в сила от 20.05.2008 г.) "Номиниране" е дейност, при която кандидатите са заявили писмено интерес за участие в международна процедура на НАТО и са представени в страната домакин.
4. (предишна т. 3 - ДВ, бр. 47 от 2008 г., в сила от 20.05.2008 г.) "Известие за намерение за покана за търг" е официален документ до националните делегации към НАТО или до дипломатическите представителства в страната домакин за намерение за провеждане на международна процедура.
5. (предишна т. 4 - ДВ, бр. 47 от 2008 г., в сила от 20.05.2008 г.) "Страна домакин" е държава - членка на НАТО, на командване или агенция на НАТО - възложители при провеждането на международни процедури на НАТО.

Заключителни разпоредби


§ 2. Наредбата се приема на основание чл. 3 от Северноатлантическия договор, подписан на 4 април 1949 г. във Вашингтон, ратифициран със закон, обнародван в "Държавен вестник", бр. 22 от 2004 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 206 ОТ 27 СЕПТЕМВРИ 2005 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА


(ОБН. - ДВ, БР. 78 ОТ 2005 Г.)

§ 2. Навсякъде думите "министърът на икономиката", "министъра на икономиката", "министър на икономиката", "Министерството на икономиката" и "заместник-министър на икономиката" се заменят съответно с "министърът на икономиката и енергетиката", "министъра на икономиката и енергетиката", "министър на икономиката и енергетиката", "Министерството на икономиката и енергетиката" и "заместник-министър на икономиката и енергетиката" в следните нормативни актове на Министерския съвет:
........................................................................................................................


§ 24. Министърът на финансите да извърши необходимите промени по бюджетите на съответните администрации във връзка със създаването на Министерство на икономиката и енергетиката.
........................................................................................................................


§ 26. Постановлението влиза в сила от 1 октомври 2005 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 93 ОТ 9 МАЙ 2008 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ДОПУСКАНЕ НА БЪЛГАРСКИ ФИЗИЧЕСКИ ИЛИ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА ДО УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЦЕДУРИ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА СЕВЕРНОАТЛАНТИЧЕСКИЯ ДОГОВОР (НАТО), ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 76 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2005 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 47 ОТ 2008 Г., В СИЛА ОТ 20.05.2008 Г.)

§ 15. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 268 ОТ 12 НОЕМВРИ 2009 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА, ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА


(ОБН. - ДВ, БР. 93 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 24.11.2009 Г., ПОПР. - ДВ, БР. 95 ОТ 2009 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 4 ОТ 2012 Г.)

§ 68. В Наредбата за условията и реда за допускане на български физически или юридически лица до участие в международни процедури на Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО), приета с Постановление № 76 на Министерския съвет от 2005 г. (обн., ДВ, бр. 38 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 78 от 2005 г. и бр. 47 от 2008 г.), се правят следните изменения:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. Навсякъде в текста думите "Министерството на икономиката и енергетиката" се заменят с "Министерството на икономиката, енергетиката и туризма".
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


§ 94. (Попр. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., отм. с Решение № 15898 от 01.12.2011 г. на ВАС в частта "с изключение на § 93, т. 1, която влиза в сила от 01.11.2009 г." - ДВ, бр. 4 от 2012 г.) Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 134 ОТ 6 АПРИЛ 2021 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ДОПУСКАНЕ НА БЪЛГАРСКИ ФИЗИЧЕСКИ ИЛИ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА ДО УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЦЕДУРИ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА СЕВЕРНОАТЛАНТИЧЕСКИЯ ДОГОВОР (НАТО), ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 76 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2005 Г.

Преходни и Заключителни разпоредби


(ОБН. - ДВ, БР. 29 ОТ 2021 Г., В СИЛА ОТ 09.04.2021 Г.)

§ 13. Заявленията по чл. 7, подадени до влизането в сила на това постановление, се разглеждат по досегашния ред.


§ 14. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


Приложение № 1 към чл. 5, ал. 2, т. 3

(Ново - ДВ, бр. 29 от 2021 г., в сила от 09.04.2021 г.)

МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЦЕДУРИ НА НАТО


Оценката на финансовото състояние има за цел да определи нивото на финансова стабилност на кандидатите. Оценката на финансовото състояние на кандидатите се извършва въз основа на данните от финансовия отчет за последната (една) приключила финансова година, съдържащи се в "Счетоводен баланс" и "Отчет за приходите и разходите". За целите на настоящата наредба при извършване на оценка на финансовото състояние на кандидатите за участие в международни процедури на НАТО, се вземат под внимание следните показатели: текуща ликвидност, бърза ликвидност, финансова автономност, брутна рентабилност от дейността и нетна рентабилност. Оценката се основава на посочените съответно в т. 2 и 3 показатели и коефициенти.

2. ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА


Система от критерии и показатели за оценка на финансовото състояние на кандидатите:

2.1. Текуща ликвидност =

Краткотрайни активи

Краткосрочни задължения

 

2.2. Бърза ликвидност =

Вземания до
1 година+парични средства

Краткосрочни
задължения

 

2.3. Финансова автономност =

Собствен капитал

Сума на актива/пасива

 

2.4. Брутна рентабилност от дейността =  

Печалба преди лихви, амортизации и данъци

Нетни приходи
от продажби

 

2.5. Нетна рентабилност =

Нетна печалба

Нетни приходи
от продажби

Коефициентът на Текуща ликвидност измерва възможността на фирмата да покрива с наличните краткотрайни активи краткосрочните си задължения.

Коефициентът на Бърза ликвидност измерва дали текущите активи, с изключение на материалните запаси, покриват текущите задължения и следователно показва дали кандидатът ще може да погасява текущите си задължения с най-ликвидната част от своите краткотрайни активи.

Коефициентът на Финансова автономност отразява размера на собствения капитал като отношение към общата сума на актива/пасива. Това показва до каква степен предприятията зависят от финансиране от трета страна. Колкото по-близо е съотношението до 1, толкова по-финансово независимо е дружеството и има по-голяма автономност за управление. Колкото по-близо е съотношението до 0, толкова по-висок е финансовият риск за дружеството. Колкото по-нисък е коефициентът на финансова независимост, толкова по-трудно ще бъде дружеството да получава кредити и външно финансиране.

Коефициентът на Брутна рентабилност от дейността измерва ефективността на основната дейност на предприятието.

Коефициентът на Нетна рентабилност измерва ефективността на цялостната дейност на предприятието.

3. КОЕФИЦИЕНТИ

При определяне на нивото на финансовата стабилност на кандидатите - лошо, приемливо или добро, се използват следните коефициенти:

Показател

Резултат

Точки

Текуща ликвидност

Индекс > 1.5

1<= Индекс <=1.5

Индекс <1

2

1

0

Бърза ликвидност

Индекс > 1

0.5 <= Индекс <= 1

Индекс < 0.5

2

1

0

Финансова автономност

Индекс > 0.5

0.3 <= Индекс <= 0.5

Индекс < 0.3

2

1

0

Брутна рентабилност от дейността

Индекс > 0.10

0.05 <= Индекс <= 0.10

Индекс < 0.05

2

1

0

Нетна рентабилност

Индекс > 0.05

0.02 <= Индекс <= 0.05

Индекс < 0.02

2

1

0


Изключения

1.1. За Текуща ликвидност

- Ако {Краткотрайни активи} = 0, резултатът ще бъде 0 ("слаб"). Стойността за {Краткотрайни активи} не може да бъде отрицателна.

- Ако {Краткосрочни задължения} = 0, а {Краткотрайни активи} не е 0, резултатът ще бъде 2 ("добър").

1.2. За Бърза ликвидност

- Ако {Вземания до 1 година+парични средства} = 0, резултатът ще бъде 0 ("слаб"). Стойността за {Краткотрайни активи} не може да бъде отрицателна.

- Ако {Краткосрочни задължения} = 0, а {Вземания до 1 година + парични средства} не е 0, резултатът ще бъде 2 ("добър").

4. РЕЗУЛТАТИ

Оценката на финансовото състояние на кандидатите се извършва въз основа на сумата на точките от всички пет показателя. Кандидатите се считат за финансово стабилни, при условие че общият брой на точките им е не по-малък от 4.

Оценка

Слаб

Добър

Общ брой точки

1 - 3

4 - 10

 
На основата на общата оценка кандидатите попадат в една от следните две категории:
> Финансово стабилен
Кандидатът демонстрира стабилен финансов профил. Изпълнено е условието на чл. 5, ал. 2, т. 3 от наредбата.
> Финансово нестабилен
Кандидатът демонстрира нестабилен финансов профил и не отговаря на условието на чл. 5, ал. 2, т. 3 от наредбата.


Приложение № 2 към чл. 7, ал. 1, т. 1

(Ново - ДВ, бр. 29 от 2021 г., в сила от 09.04.2021 г.)

Инструмент за (само)оценка на финансовото състояние на кандидатите

1 - Съотношения и използвани стойности

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показател

Съотношение

Текуща ликвидност

 Краткосрочни активи

Краткосрочни задължения

Бърза ликвидност

 Вземания до 1 година + парични средства

Краткосрочни задължения (банкови и небанкови)

Финансова автономност

Собствен капитал

Сума на актива

Брутна рентабилност от дейността

Резултат от дейността преди амортизации, лихви и данъци

Нетни приходи от продажби

Нетна рентабилност

 Нетна печалба

Нетни приходи от продажби

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показател

Слаб

Приемлив

Добър

0

1

2

Текуща ликвидност

Индекс < 1

1<= Индекс <=1.5

Индекс > 1.5

Бърза ликвидност

Индекс < 0.5

0.5 <= Индекс <= 1

Индекс > 1

Финансова автономност

Индекс < 0.30

0.30 <= Индекс <= 0.50

Индекс > 0.50

Брутна рентабилност от дейността

Индекс < 0.05

0.05 <= Индекс <= 0.10

Индекс > 0.10

Нетна рентабилност

Индекс < 0.02

0.02 <= Индекс <= 0.05

Индекс > 0.05

 

 

 

 

 

 

 

 

3 - Оценка на икономическата стабилност на дружеството

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показател

Индекс

Оценка

Резултат

Текуща ликвидност

-

-

-

Бърза ликвидност

-

-

-

Финансова автономност

-

-

-

Брутна рентабилност от дейността

-

-

-

Показател

Индекс

Оценка

Резултат

Нетна рентабилност

-

-

-

Общ резултат

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Известно ми е, че за деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от НК.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Съставил:

 

 

 

 

 

 

 

 (подпис)

Дата ............... г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (име, фамилия)

 

Счетоводен баланс и Отчет за приходите и разходите

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата на приключване (дд/мм/гггг)

 

 

 

 

 

Продължителност (месеци)

 

 

 

 

 

Наименование на дружеството

 

 

 

 

 

ЕИК

 

 

 

 

 

 

 

 

Счетоводен баланс

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АКТИВИ

 

1. Записан невнесен капитал

 

 

 

 

2. Нетекущи (дълготрайни) активи (2.1+2.2+2.3)

 

0,00

 

 

2.1 - Дълготрайни нематериални активи

 

 

 

 

2.2 - Дълготрайни материални активи

 

 

 

 

2.3 - Финансови активи

 

 

 

 

3. Текущи (краткотрайни) активи (3.1+3.2.1+3.2.2+3.3+3.4)

 

0,00

 

 

3.1 - Материални запаси

 

 

 

 

3.2.1 - Вземания до една година

 

 

 

 

3.2.2 - Вземания над една година

 

 

 

 

3.3 - Парични средства в банки и каси

 

 

 

 

3.4 - Други текущи активи

 

 

 

 

Сума на актива (1+2+3)

 

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАСИВИ

 

4. Капитал и резерви (4.1+4.2+4.3+4.4)

 

0,00

 

 

4.1 - Записан капитал

 

 

 

 

4.2 - Резерви

 

 

 

 

4.3 - Натрупана печалба (загуба) от минали години

 

 

 

 

4.4 - Печалба (загуба) от текущата година

 

 

 

 

5. Задължения (5.1.1+5.1.2+5.2.1+5.2.2)

 

0,00

 

 

5.1.1 - Дълготрайни небанкови задължения

 

 

 

 

5.1.2 - Дълготрайни банкови задължения

 

 

 

 

 

5.2.1 - Краткотрайни небанкови задължения

 

 

 

 

 

5.2.2 - Краткотрайни банкови задължения

 

 

 

 

 

Сума на пасива (4+5)

 

0,00

 

 

 

 

 

Сумата на актива да е равна на сумата на пасива

 

 

 

 

 

Отчет за приходите и разходите

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нетни приходи от продажби

 

 

 

+/-

 

Промяна на запасите от продукция и незавършено производство (1)

 

 

 

+

 

Други приходи

 

 

 

=

 

Приходи от дейността

 

0,00

 

-

 

Разходи за материали и външни услуги

 

 

 

-

 

Други оперативни разходи

 

 

 

-

 

Разходи за персонала (заплати и осигуровки)

 

 

 

=

 

Резултат от дейността преди амортизации, лихви и данъци

 

0,00

 

-

 

Разходи за амортизация и обезценка на активи

 

 

 

=

 

Резултат от оперативна дейност - печалба или загуба (НОП/НОЗ)

 

0,00

 

+

 

Финансови приходи и разлики от промяна на финансови активи

 

 

 

-

 

Разходи за лихви

 

 

 

-

 

Други финансови разходи

 

 

 

=

 

Счетоводна печалба

 

0,00

 

+

 

Извънредни приходи

 

 

 

-

 

Извънредни разходи

 

 

 

+/-

 

Данъци върху печалбата (1)

 

 

 

=

 

Печалба или загуба за финансовата година (Нетен резултат)

 

0,00

 

 

 

 

 

 

 

(1)Положителна или отрицателна сума

 

 

 

 

 

 

 


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти