Logo Събота, 17 Април


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 3 ОТ 2005 Г. ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА, КОИТО СЕ ИЗПЛАЩАТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДАЧИ, СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТТА НА МЕСТНИТЕ КОМИСИИ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 23 ОТ 2021 Г., В СИЛА ОТ 19.03.2021 Г.)

В сила от 01.01.2005 г.
Издадена от Централна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към Министерския съвет

Обн. ДВ. бр.38 от 3 Май 2005г., изм. ДВ. бр.23 от 19 Март 2021г.


Чл. 1. (Изм. - ДВ, бр. 23 от 2021 г., в сила от 19.03.2021 г.) За изпълнение на задачи, свързани с дейността на местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните на членовете им се заплаща възнаграждение, определено съгласно наредбата.

Чл. 2. Възнагражденията са в следните размери:
1. (изм. - ДВ, бр. 23 от 2021 г., в сила от 19.03.2021 г.) за участие в заседание на пленарния състав на местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните - до 20 лв. на заседание;
2. (изм. - ДВ, бр. 23 от 2021 г., в сила от 19.03.2021 г.) за участие в заседание по чл. 30, ал. 4 от Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (ЗБППМН) - до 20 лв. на заседание;
3. (изм. - ДВ, бр. 23 от 2021 г., в сила от 19.03.2021 г.) за участие в заседание по чл. 31, ал. 1 ЗБППМН - до 20 лв. на заседание;
4. (изм. - ДВ, бр. 23 от 2021 г., в сила от 19.03.2021 г.) за изготвяне на доклад по чл. 16, ал. 4, т. 2 ЗБППМН - до 50 лв. на изготвен доклад;
5. (изм. - ДВ, бр. 23 от 2021 г., в сила от 19.03.2021 г.) за участие в състав по чл. 11, ал. 2 ЗБППМН - до 20 лв. на заседание на състава;
6. (изм. - ДВ, бр. 23 от 2021 г., в сила от 19.03.2021 г.) за председателстване на състав по чл. 11, ал. 2 ЗБППМН - до 40 лв. на заседание на състава;
7. (изм. - ДВ, бр. 23 от 2021 г., в сила от 19.03.2021 г.) за съставяне на протокол по чл. 20, ал. 8 ЗБППМН - до 20 лв. на протокол;
8. (изм. - ДВ, бр. 23 от 2021 г., в сила от 19.03.2021 г.) за участие в заседанието на съда по чл. 24, ал. 3 от ЗБППМН, както и в последващи инстанции на съдебното производство - до 50 лв. на заседание;
9. (изм. - ДВ, бр. 23 от 2021 г., в сила от 19.03.2021 г.) за разработване, както и за участие в разработването на програми, стратегии, планове, методически и други материали, работа в консултативни центрове и/или центрове за превенция, консултации и други свързани с дейността по предотвратяване и борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и престъпленията на непълнолетните - до 300 лв.
10. (зал. - ДВ, бр. 23 от 2021 г., в сила от 19.03.2021 г.)

Чл. 3. (1) (Изм. - ДВ, бр. 23 от 2021 г., в сила от 19.03.2021 г.) Размерът на конкретното възнаграждение се определя от председателя на местната комисия по предложение на секретаря на местната комисия в зависимост от характера, обема и сложността на работата, качеството и времетраенето на нейното изпълнение, както и от приноса на съответното лице в изпълнението.
(2) (Зал. - ДВ, бр. 23 от 2021 г., в сила от 19.03.2021 г.)

Чл. 4. (1) (Изм. - ДВ, бр. 23 от 2021 г., в сила от 19.03.2021 г.) За изплащане на възнагражденията по чл. 2 секретарят на местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните предоставя на председателя на местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните заедно с предложението за конкретния размер на съответните възнаграждения и следните документи:
1. по чл. 2, ал. 1, т. 1 - копие от протокола на заседанието на комисията с участвалите лица и справка за броя на заседанията;
2. по чл. 2, ал. 1, т. 2 и 3 - копие от протокола на заседанието на педагогическия съвет с участвалите лица;
3. по чл. 2, ал. 1, т. 4 - копие от изготвения доклад;
4. по чл. 2, ал. 1, т. 5, 6 и 7 - копие от заповедта на председателя на местната комисия за определяне на състава по чл. 11, ал. 2 ЗБППМН и за определяне на протоколчик;
5. (изм. - ДВ, бр. 23 от 2021 г., в сила от 19.03.2021 г.) по чл. 2, ал. 1, т. 9 - копие от разработените програми, стратегии, планове, методически и други материали, свързани с дейността по предотвратяване и борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и престъпленията на непълнолетните.
(2) (Зал. - ДВ, бр. 23 от 2021 г., в сила от 19.03.2021 г.)

Заключителни разпоредби


§ 1. Наредбата се издава на основание чл. 6, ал. 5 от Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.


§ 2. Наредбата влиза в сила от 1.I.2005 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 3 ОТ 19.04.2005 Г. ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА МЕСТНИТЕ КОМИСИИ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 23 ОТ 2021 Г., В СИЛА ОТ 19.03.2021 Г.)

§ 6. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти