Logo Събота, 26 Септември


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 3 ОТ 19 АПРИЛ 2005 Г. ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА МЕСТНИТЕ КОМИСИИ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ

ИЗДАДЕНА ОТ ЦЕНТРАЛНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ КЪМ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ В сила от 01.01.2005 г.

Обн. ДВ. бр.38 от 3 Май 2005г.


Чл. 1. За положения труд в работата на местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните на членовете им се заплаща възнаграждение, определено съгласно наредбата.

Чл. 2. Възнагражденията са в следните размери:
1. за участие в заседание на пленарния състав на местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните - до 7 лв. на заседание;
2. за участие в заседание по чл. 30, ал. 4 от Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (ЗБППМН) - до 7 лв. на заседание;
3. за участие в заседание по чл. 31, ал. 1 ЗБППМН - до 7 лв. на заседание;
4. за изготвяне на доклад по чл. 16, ал. 4, т. 2 ЗБППМН - до 20 лв. на изготвен доклад;
5. за участие в състав по чл. 11, ал. 2 ЗБППМН - до 10 лв. на заседание на състава;
6. за председателстване на състав по чл. 11, ал. 2 ЗБППМН - до 20 лв. на заседание на състава;
7. за съставяне на протокол по чл. 20, ал. 8 ЗБППМН - до 10 лв. на протокол;
8. за участие в заседанието на съда по чл. 24, ал. 3 ЗБППМН - до 20 лв. на заседание;
9. за разработване на общинска стратегия или програма по проблеми, свързани с предотвратяването и противодействието на противообществените прояви на малолетните и непълнолетните - до 150 лв., при условие че програмата е приета на заседание на пленарния състав на местната комисия;
10. за разработване на част от програмата по т. 9 - до 50 лв.


Чл. 3. (1) Размерът на конкретното възнаграждение се определя от председателя на местната комисия по предложение на секретаря на местната комисия в зависимост от характера, обема и сложността на работата, качеството и времетраенето на нейното изпълнение, както и от приноса на всеки член на местната комисия в работата на комисията, в работата на състава по чл. 11, ал. 2 или в разработването на програмата за превенция и противодействие.
(2) Когато работата по чл. 2, ал. 1, т. 4 и 9 е извършена от две или повече лица, всяко от тях получава съответна на приноса му част от определеното възнаграждение.


Чл. 4. (1) За изплащане на възнаграждението се представят съответно:
1. по чл. 2, ал. 1, т. 1 - копие от протокола на заседанието на комисията с участвалите лица и справка за броя на заседанията;
2. по чл. 2, ал. 1, т. 2 и 3 - копие от протокола на заседанието на педагогическия съвет с участвалите лица;
3. по чл. 2, ал. 1, т. 4 - копие от изготвения доклад;
4. по чл. 2, ал. 1, т. 5, 6 и 7 - копие от заповедта на председателя на местната комисия за определяне на състава по чл. 11, ал. 2 ЗБППМН и за определяне на протоколчик;
5. по чл. 2, ал. 1, т. 9 - копие от представената и приета на пленарно заседание на местната комисия програма; възнаграждението се изплаща, както следва: 50 % след приемане програмата от пленарния състав на местната комисия за БППМН и 50 % при приключването на нейната реализация.
(2) Документите по ал. 1 се представят заедно с документа за определеното от председателя на местната комисия конкретно възнаграждение.

Заключителни разпоредби


§ 1. Наредбата се издава на основание чл. 6, ал. 5 от Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.


§ 2. Наредбата влиза в сила от 1.I.2005 г.


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти