Logo Петък, 27 Ноември


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 12 ОТ 5 АПРИЛ 2005 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ИРАКСКИ ГРАЖДАНИ ЗА СТУДЕНТИ И СПЕЦИАЛИЗАНТИ В ДЪРЖАВНИТЕ ВИСШИ УЧИЛИЩА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Издадена от министъра на образованието и науката

Обн. ДВ. бр.35 от 22 Април 2005г.


Чл. 1. С наредбата се определят условията и редът за приемане на студенти и специализанти, граждани на Република Ирак, за обучение в български държавни висши училища по ПМС № 240 от 2003 г. за предоставяне на безвъзмездна помощ за възстановяването на Ирак по линия на Донорската конференция в Мадрид, 23 - 24 октомври 2003 г. (обн., ДВ, бр. 97 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 99 от 2004 г.).

Чл. 2. Иракски граждани могат да кандидатстват за обучение в държавните висши училища на Република България за:
1. придобиване на една образователно-квалификационна степен;
2. специализация с продължителност до една учебна година.


Чл. 3. Кандидатите по чл. 2, т. 1 трябва да притежават документ за завършено средно образование, осигуряващ им достъп до обучение във висшите училища на страната, в която е придобито средното образование.


Чл. 4. Кандидатите по чл. 2, т. 2 трябва да притежават диплома/документ за завършено висше образование, респ. за завършена степен на висшето образование при степенна система на обучение.


Чл. 5. (1) Подборът на кандидатите по области на висшето образование и професионални направления от Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления (обн., ДВ, бр. 64 от 2002 г.; изм., бр. 106 от 2003 г.) се извършва от иракската страна, която ги предлага за обучение за придобиване на образователно-квалификационна степен или специализация. Желаещите могат да кандидатстват за обучение във всички области на висшето образование с изключение на областите "Здравеопазване и спорт" и "Изкуства".
(2) Предложенията на иракската страна се представят в Министерството на образованието и науката на Република България не по-късно от 10 май за съответната година на кандидатстване.


Чл. 6. (1) За всеки кандидат се представят следните документи:
1. формуляр за кандидатстване по образец - приложението;
2. копие от документа за завършено средно образование и приложението с оценките по изучаваните предмети - за кандидатите по чл. 2, т. 1;
3. копие от дипломата/документа за завършено висше образование - за кандидатите по чл. 2, т. 2;
4. медицинско свидетелство, удостоверяващо, че лицето не страда от заразни болести и психични заболявания, издадено в едномесечен срок преди кандидатстването и заверено от съответните органи в страната, от която лицето кандидатства;
5. две снимки;
6. копие от документ за гражданство.
(2) Документите по ал. 1, т. 2, 3, 4 и 6 трябва да бъдат легализирани, преведени на български език и консулски заверени в съответствие с разпоредбите на международните договори на Република България с държавата, в която са издадени, а при отсъствие на такива - по общия ред за легализациите, преводите и заверките на документи и други книжа.


Чл. 7. Решение по приемането на кандидатите се взема от Министерството на образованието и науката в срок до 1 август на съответната година на кандидатстването, след съгласуване с държавните висши училища.


Чл. 8. Министерството на образованието и науката писмено уведомява Министерството на външните работи за приетите кандидати за издаване на виза за дългосрочно пребиваване (виза вид "D") съгласно Наредбата за условията и реда за издаване на визи (обн., ДВ, бр. 49 от 2002 г.; изм., бр. 80 от 2004 г.).


Чл. 9. В случай, че кандидатите не владеят български език, държавните висши училища осигуряват езикова и специализирана подготовка съгласно разпоредбите на раздел V "Езикова и специализирана подготовка на чужденците, кандидатстващи във висшите училища на Република България" от Наредбата за държавните изисквания за приемане на студенти във висшите училища на Република България (обн., ДВ, бр. 40 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 78 от 2004 г.).


Чл. 10. Държавните висши училища писмено уведомяват Министерството на образованието и науката за записаните студенти и специализанти, приети по реда на наредбата.

Заключителни разпоредби


Параграф единствен. Наредбата се издава на основание чл. 5 от ПМС № 289 от 2004 г. за изменение и допълнение на ПМС № 240 от 2003 г. за предоставяне на безвъзмездна помощ за възстановяването на Ирак по линия на Донорската конференция в Мадрид, 23 - 24 октомври 2003 г.


Приложение към чл. 6, ал. 1, т. 1

Формуляр/ Application form

I. Лични данни/Personal Data

1. Държава/Country:
2. Имена/Surname first name:
3. Пол/Sex (Male, Female):
4. Дата и място на раждане/Day, year and place of birth:
5. (Не)Женен /Marital status:
6. Националност/Nationality:
7. Постоянен адрес/Permanent address:

II. Обучение в България/Studies in Bulgaria

1. Ако кандидатства за обучение на образователно-квалификационна степен във висше училище/ If applying for higher studies in the Higher Education School/Universities in Bulgaria

Желана специалност/DESIRED SUBJECT:

2. Ако кандидатства за специализация/If applying for further studies:

SPECIALIZATION

Професионално направление и област / Field of study

Продължителност на специализацията/ Duration of specialization period

III. Завършено образование/EDUCATIONAL BACKGROUND

1. Средно образование/Secondary education


Име на Години Населено Диплома
училището/ (продължи- място/ (година на
Name of the телност)/ Location издаване)/
Secondary Years   Certificate
School (from/to)   (year of issue)
       
       
       
       

2. Висше образование/Higher Education
Име и место- Предмети/ Година на Издадена
нахождение Subject завършване/ диплома и
на универси-   Year of придобита
тета/Name   Completion степен/
and Location,     Awarded
of the Higher     Diploma or
Education     Degree
       
       
       
       
IV. Настоящо занятие/ Present status - Employment record

1. Месторабота Employing organisation and position

2. Стаж/Period оf employment:

V. Владеене на чужд език/Foreign Language Profiency
Език/ писмен говоримо
Language Writing Speaking
     

BULGARIAN

(моля отбележете: отлично, добро, задоволително/
Please fill in the appropriate: excellent, good, poor)
   
Дата/ Подпис/
Date: Signature:
   


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти