Logo Понеделник, 10 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


ЗАКОН ЗА ОБЩИНСКИЯ ДЪЛГ

В сила от 01.06.2005 г.

Обн. ДВ. бр.34 от 19 Април 2005г., изм. ДВ. бр.105 от 29 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.37 от 5 Май 2006г., изм. ДВ. бр.80 от 5 Октомври 2007г., изм. ДВ. бр.93 от 28 Октомври 2008г., изм. ДВ. бр.110 от 30 Декември 2008г., изм. ДВ. бр.99 от 17 Декември 2010г., изм. ДВ. бр.35 от 3 Май 2011г., изм. ДВ. бр.93 от 25 Ноември 2011г., изм. ДВ. бр.99 от 16 Декември 2011г., доп. ДВ. бр.45 от 15 Юни 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.15 от 15 Февруари 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.61 от 11 Август 2015г., изм. ДВ. бр.43 от 7 Юни 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.98 от 9 Декември 2016г., изм. ДВ. бр.96 от 1 Декември 2017г., доп. ДВ. бр.99 от 12 Декември 2017г.


Проект: 402-01-33/20.07.2004 г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. (1) С този закон се уреждат условията и редът за поемането на общински дълг и за издаването на общински гаранции, както и видовете общински дълг.
(2) За общинския дълг по този закон се води регистър.

Глава втора.
ОБЩИНСКИ ДЪЛГ

Чл. 2. (1) Всички финансови задължения, поети от името и за сметка на общината при спазване изискванията на този закон, съставляват общински дълг и представляват задължение на общината.
(2) Дългът на търговските дружества с общинско участие в капитала и текущите задължения на общината към доставчици на стоки и услуги не са общински дълг по смисъла на този закон.


Чл. 3. Общински дълг се поема с решение на общинския съвет и се формира от:
1. емисиите на общински ценни книжа;
2. дълга, поет с договори за общински заеми;
3. (отм. - ДВ, бр. 61 от 2015 г.)
4. изискуемите общински гаранции;
5. (изм. - ДВ, бр. 80 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г., изм. - ДВ, бр. 61 от 2015 г.) безлихвените заеми, отпуснати по реда на Закона за публичните финанси, включително възмездното финансиране по чл. 103, ал. 3 от закона;
6. (отм. - ДВ, бр. 61 от 2015 г.)
7. (изм. - ДВ, бр. 15 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г., доп. - ДВ, бр. 61 от 2015 г.) финансов лизинг, търговски кредити и останалите форми на дълг съгласно Регламент на Съвета (ЕО) № 479/2009 от 25 май 2009 г. за прилагане на Протокола за процедурата при прекомерен дефицит, приложен към Договора за създаване на Европейската общност (ОВ, L 145/1 от 10 юни 2009 г.).


Чл. 4. Общината може да поема дългосрочен дълг за:
1. финансиране на инвестиционни проекти в полза на местната общност;
2. рефинансиране на съществуващ дълг;
3. предотвратяване и ликвидиране на последиците от форсмажорни обстоятелства;
4. осигуряване на плащания по изискуеми общински гаранции;
5. (нова - ДВ, бр. 45 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г., доп. - ДВ, бр. 61 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 96 от 2017 г., в сила от 02.01.2018 г.) финансиране на общински проекти за концесии за строителство или концесии за услуги с плащания от концедента;
6. (нова - ДВ, бр. 61 от 2015 г.) финансиране при временни касови разриви по бюджета на общината по чл. 103, ал. 1 от Закона за публичните финанси;
7. (нова - ДВ, бр. 98 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) финансиране на проекти чрез финансови инструменти по смисъла на чл. 2, т. 11 от Регламент № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета (ОВ, L 347/320 от 20 декември 2013 г.), наричан по-нататък "Регламент № 1303/2013", от финансови посредници, избрани от "Фонд мениджър на финансови инструменти в България" ЕАД въз основа на открита, прозрачна, пропорционална и недискриминационна процедура;
8. (нова - ДВ, бр. 99 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) разплащане на просрочени задължения;
9. (нова - ДВ, бр. 99 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) осигуряване на плащания по предоставени временни безлихвени заеми за сметка на централния бюджет по реда на Закона за публичните финанси.

Чл. 5. (1) Общината може да поема краткосрочен дълг за финансиране на:
1. (изм. - ДВ, бр. 61 от 2015 г.) предоставяне на публични услуги при временен недостиг на средства, възникнал при временни касови разриви по бюджета на общината;
2. (изм. - ДВ, бр. 99 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г., изм. - ДВ, бр. 61 от 2015 г.) капиталови разходи;
3. неотложни разходи за предотвратяване и ликвидиране на последиците от форсмажорни обстоятелства;
4. плащания по изискуеми общински гаранции;
5. (нова - ДВ, бр. 61 от 2015 г.) плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз;
6. (нова - ДВ, бр. 98 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) проекти чрез финансови инструменти по смисъла на чл. 2, т. 11 от Регламент 1303/2013 от финансови посредници, избрани от "Фонд мениджър на финансови инструменти в България" ЕАД въз основа на открита, прозрачна, пропорционална и недискриминационна процедура.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 99 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г., отм. - ДВ, бр. 61 от 2015 г.)
(3) (Отм. - ДВ, бр. 61 от 2015 г.)


Чл. 6. (Отм. - ДВ, бр. 61 от 2015 г.)


Чл. 7. Общинският дълг не е гарантиран от държавата и не представлява задължение за правителството освен в случаите, когато по съответния ред е издадена държавна гаранция.


Чл. 8. (1) Общината може да договаря, поема и изплаща дълг в левове или в чуждестранна валута.
(2) При преоценка на общински дълг или на гарантиран от общината дълг в левове задълженията, деноминирани в чуждестранна валута, се преизчисляват по курса на Българската народна банка към датата на преоценката.
(3) Общините не могат да обезпечават общински дълг чрез залог или ипотека на имущество - публична общинска собственост.


Чл. 8а. (Нов - ДВ, бр. 15 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) Общината извършва текущо наблюдение за състоянието на дълга на търговските дружества с общинско участие в капитала, както и на останалите контролирани от общината лица, чиито средства и операции не са включени в общинския бюджет.


Чл. 9. (1) Кметът на общината изготвя годишен отчет за състоянието на общинския дълг и го внася в общинския съвет като неразделна част от отчета за изпълнението на общинския бюджет.
(2) (Нова - ДВ, бр. 15 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) Отчетът по ал. 1 съдържа и информация за дълга на лицата по чл. 8а и издадените от тях гаранции.
(3) (Предишна ал. 2, доп. - ДВ, бр. 15 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) Общинският съвет приема с решение годишния отчет за състоянието на общинския дълг и дълга на лицата по чл. 8а.


Чл. 10. Сметната палата осъществява одит върху възникването и управлението на общинския и гарантирания от общината дълг и използването на дълговите инструменти.

Глава трета.
ОГРАНИЧЕНИЯ НА РАЗМЕРА НА ДЪЛГА (ОТМ. - ДВ, БР. 15 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2014 Г.)


Чл. 11. (Отм. - ДВ, бр. 15 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.)


Чл. 12. (Отм. - ДВ, бр. 15 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.)

Глава четвърта.
ПОЕМАНЕ НА ОБЩИНСКИ ДЪЛГ


Чл. 13. Кметът на общината внася предложенията за поемане на дългосрочен и краткосрочен дълг, които се разглеждат и одобряват от общинския съвет.


Чл. 14. Предложението за поемане на дългосрочен дълг трябва да отговаря на следните условия:
1. проектът да е от полза на местната общност;
2. предложението да е придружено от пълно описание на проекта - наименование, цели, технико-икономическа обосновка, очаквани срокове за реализация и социално-икономически анализ на очакваните резултати от осъществяването на проекта;
3. (изм. - ДВ, бр. 61 от 2015 г.) да е приложено подробно описание на всички финансови параметри на проекта - всички източници на финансиране на проекта и размер на съответния финансов ресурс, максимален размер на дълга, срокове и начини за усвояването му, лихвени условия, намерения за погасяване, размер на разходите за консултантски и административно-управленски услуги, източници за погасяване на дълга, влияние на дълговото финансиране и на разходите по обслужването на дълга върху бюджета на общината;
4. проектът да е предложен за обсъждане на местната общност, чиито становища и предложения са неразделна част от предложението.


Чл. 15. (1) Кметът на общината оповестява проекта, който ще се финансира чрез дългосрочен дълг, чрез покана за обсъждане, отправена до местната общност. Поканата трябва да съдържа общите параметри на проекта - предназначение, стойност, начин на финансиране и на обезпечаване, както и мястото и датата на провеждане на обсъждането.
(2) Поканата се публикува в един местен или регионален вестник и се поставя на обществено достъпно място в сградата на общината, като датата на обсъждането на проекта е най-малко един месец преди разглеждането на предложението от общинския съвет.
(3) Обсъждането се провежда при условия и по ред, определени с наредба, приета от общинския съвет. За изразените становища и постъпилите предложения се съставя протокол, който е неразделна част от предложението по чл. 13.


Чл. 15а. (Нов - ДВ, бр. 99 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) Разпоредбите на чл. 14, т. 4 и чл. 15 не се прилагат за предложения относно удължаване на срока за погасяване на общински дълг, поет за финансиране на разходи за подготовка или изпълнение на проекти по програми, съфинансирани от Европейския съюз.


Чл. 16. (Изм. - ДВ, бр. 61 от 2015 г.) Предложението за поемане на краткосрочен дълг трябва да е придружено с описание на финансовите параметри на дълга - размер на краткосрочния дълг, срокове, начини и намерения за усвояването му, лихвени условия, намерения за погасяване, източници за погасяване, влияние на дълговото финансиране и на разходите по обслужването на дълга върху бюджета на общината.


Чл. 17. (1) Общинският съвет приема решение за поемане на дълг, като определя:
1. максималния размер на дълга, изразен чрез номиналната му стойност;
2. валутата на дълга;
3. вида на дълга съгласно чл. 3;
4. начина на обезпечаване;
5. условията за погасяване;
6. максималния лихвен процент, такси, комисиони и други.
(2) Решението по ал. 1 се приема с мнозинство повече от половината от общия брой на общинските съветници или след провеждане на местен референдум по решение на общинския съвет.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 98 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) С решението по ал. 1 общинският съвет възлага на кмета на общината да проведе процедурата за избор на финансова или кредитна институция, която да осигури необходимото финансиране на проекта, или на финансов посредник при емитирането на общински ценни книжа.


Чл. 17а. (Нов - ДВ, бр. 99 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) (1) Общинският съвет не може да приема решения за поемане на дългосрочен общински дълг след изтичането на 39 месеца от неговото избиране.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г., доп. - ДВ, бр. 98 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) Разпоредбите на ал. 1 не се прилагат за поетия общински дълг, за който със закон е предвидено, че не попада в обхвата на разпоредбата на чл. 32 от Закона за публичните финанси, както и за общинския дълг, поет за финансиране на проекти чрез финансови инструменти по смисъла на чл. 2, т. 11 от Регламент 1303/2013 от финансови посредници, избрани от "Фонд мениджър на финансови инструменти в България" ЕАД въз основа на открита, прозрачна, пропорционална и недискриминационна процедура.


Чл. 17б. (Нов - ДВ, бр. 61 от 2015 г.) В рамките на текущата бюджетна година общините могат да поемат нов дълг за реализиране на дългосрочни договори с гарантиран резултат (ЕСКО договори) в размер до 15 на сто от средногодишния размер на отчетените капиталови разходи за последните четири години по съответния общински бюджет.

Чл. 18. (Изм. - ДВ, бр. 110 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) Кметът на общината изпраща на министъра на финансите с копие до Сметната палата решението по чл. 9, ал. 3 в 30-дневен срок от неговото приемане заедно с годишния отчет за състоянието на общинския дълг.

Глава пета.
ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ФИНАНСОВА ИЛИ КРЕДИТНА ИНСТИТУЦИЯ И ФИНАНСОВ ПОСРЕДНИК (ЗАГЛ. ДОП. - ДВ, БР. 98 ОТ 2016 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2017 Г.)

Глава пета.
ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ФИНАНСОВА ИНСТИТУЦИЯ И ФИНАНСОВ ПОСРЕДНИК

Раздел I.
Принципи и правила


Чл. 19. (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) Процедурата за избор на финансова или кредитна институция, или финансов посредник се провежда въз основа на открита, прозрачна и недискриминационна процедура, проведена при условия и по ред, приети от общинския съвет.


Чл. 19а. (Нов - ДВ, бр. 93 от 2008 г., доп. - ДВ, бр. 35 от 2011 г., в сила от 03.05.2011 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) Член 19 не се прилага за проекти, подлежащи на финансиране от "Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ" ЕАД, от фонд "Енергийна ефективност и възобновяеми източници", от фондовете за градско развитие, както и за финансиране на проекти чрез финансови инструменти по смисъла на чл. 2, т. 11 от Регламент 1303/2013 от финансови посредници, избрани от "Фонд мениджър на финансови инструменти в България" ЕАД въз основа на открита, прозрачна, пропорционална и недискриминационна процедура.

Чл. 20. (Отм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.)


Чл. 21. (Отм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.)

Раздел II.
Обявление за избор на финансова институция и финансов посредник


Чл. 22. (Отм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.)

Раздел III.
Документация за участие в процедурата за избор на финансова институция и финансов посредник


Чл. 23. (Отм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.)


Чл. 24. (Отм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.)


Чл. 25. (Отм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.)

Раздел IV.
Комисия за разглеждане, оценка и класиране на офертите


Чл. 26. (Отм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.)


Чл. 27. (Отм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.)


Чл. 28. (Отм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.)

Раздел V.
Разглеждане, оценка и класиране на офертите


Чл. 29. (Отм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.)


Чл. 30. (Отм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.)


Чл. 31. (Отм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.)


Чл. 32. (Отм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.)

Раздел VI.
Рамково споразумение


Чл. 33. (Отм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.)


Чл. 34. (Отм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.)

Раздел VII.
Обжалване


Чл. 35. (Отм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.)


Чл. 36. (Отм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.)


Чл. 37. (Отм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.)


Чл. 38. (Отм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.)

Глава шеста.
ОБЩИНСКИ ГАРАНЦИИ


Чл. 39. Гарантиран от общината дълг са всички финансови задължения, за които с решение на общинския съвет са издадени гаранции от името и за сметка на общината при спазване изискванията на този закон.


Чл. 40. (1) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) Общината може да гарантира дълг само на търговски дружества, в които общинското участие е над 50 на сто от капитала на дружеството, ако дългът е поет за финансиране на инвестиционни проекти и текущи разходи от полза на местната общност и има предоставено обезпечение в полза на общината, както и в случаите по ал. 5.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) Предложението за издаване на общинска гаранция трябва да отговаря на условията по чл. 32, ал. 2 от Закона за публичните финанси и чл. 14.
(3) Кметът на общината внася в общинския съвет предложението за издаване на общинска гаранция заедно с доклад за статута и финансовото състояние на дружеството и договора за поемане на дълг, който общината гарантира.
(4) Решението за издаване на общинска гаранция се приема с мнозинство повече от половината от общия брой на общинските съветници или след провеждане на референдум по решение на общинския съвет.
(5) (Нова - ДВ, бр. 15 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) Общината може да гарантира дълг на малки и средни предприятия чрез общинския гаранционен фонд за малки и средни предприятия по чл. 10, ал. 2 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, когато средствата и операциите на фонда се включват в общинския бюджет.


Чл. 41. Кметът на общината участва в преговорите за поемане на дълг с общинска гаранция и подписва от името на общината споразуменията за издаване на общинска гаранция или гаранционните писма.


Чл. 42. Промени в гарантирания от общината дълг, засягащи размера и/или срока на погасяването му, се правят след предварително одобрение от общинския съвет по реда на чл. 40.


Чл. 43. (Изм. - ДВ, бр. 61 от 2015 г.) Получателите на средства по гарантиран от общината дълг ежемесечно до 5-о число на месеца, следващ отчетния месец, предоставят на кмета на общината информация за обслужването на дълга.


Чл. 44. (1) Лихвите, погашенията по главницата и всички такси, комисиони и други подобни разходи по обслужването на гарантирания от общината дълг се заплащат от кредитополучателите.
(2) Плащане по общинска гаранция се дължи само в случаите, когато кредитополучателят не извърши частично или цялостно плащане по кредита в съответствие с условията по договора за заем и кредиторът е предприел мерките и действията, предвидени в съответния договор за заем, за събиране от кредитополучателя на дължимите суми.


Чл. 45. Когато изискванията на чл. 44, ал. 2 не са предвидени в споразумението за издаване на общинска гаранция, кметът на общината уточнява с кредитора мерките, които трябва да бъдат предприети, когато се дължи плащане по общинска гаранция, както и сроковете, в които общината трябва да плати просрочената сума.


Чл. 46. От деня на извършване на плащане по общинска гаранция общината встъпва в правата на кредитора по договора за заем до размера на извършеното плащане.


Чл. 47. (1) Кредитополучателят е длъжен да възстанови в пълен размер сумите, изплатени на кредитора по общинска гаранция, и направените разходи във връзка с плащането.
(2) Кметът на общината предприема всички мерки съгласно действащото законодателство за възстановяване на сумите, изплатени по общинска гаранция.

Глава седма.
ОБЩИНСКИ ЦЕННИ КНИЖА


Чл. 48. Поемането на дълг чрез емисия на общински ценни книжа се извършва при условията и по реда на глави четвърта и пета.


Чл. 49. Когато емисията на общински ценни книжа е предназначена за публично предлагане, се прилагат разпоредбите на Закона за публичното предлагане на ценни книжа.


Чл. 50. (1) Когато емисията на общински ценни книжа не е предназначена за публично предлагане, инвеститори могат да бъдат единствено институционални инвеститори по смисъла на § 1, т. 1, буква "в" от допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа.
(2) В случаите по ал. 1 общинският съвет определя реда за оповестяване на информацията, необходима на инвеститорите за точна оценка на икономическото и финансовото състояние на общината и на правата, свързани с ценните книжа.

Глава осма.
ЦЕНТРАЛЕН РЕГИСТЪР НА ОБЩИНСКИЯ ДЪЛГ


Чл. 51. (1) (Предишен текст на чл. 51 - ДВ, бр. 15 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) Създава се централен регистър на общинския дълг в Министерството на финансите.
(2) (Нова - ДВ, бр. 15 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) В регистъра по ал. 1 може да се включва информация и за дълга на подсектор "Местно управление".


Чл. 52. (Изм. - ДВ, бр. 61 от 2015 г.) Регистърът е публичен, като информацията за размера на дълга към определен период е достъпна на интернет страницата на Министерството на финансите.


Чл. 53. (Изм. - ДВ, бр. 80 от 2007 г., отм. - ДВ, бр. 61 от 2015 г.)


Чл. 54. (1) В централния регистър на общинския дълг се създава и поддържа регистър за всяка община.
(2) Регистърът на общината е разделен на следните подрегистри:
1. подрегистър на емитираните общински ценни книжа;
2. подрегистър на заемите, предоставени на общината;
3. подрегистър на издадените общински гаранции.
(3) В регистъра се вписват следните обстоятелства:
1. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) решенията на общинския съвет по чл. 17, ал. 1 и чл. 40, ал. 4;
2. срочността на дълга, промените на срочността, амортизационната схема на дълга;
3. забава в обслужването на дълга повече от 30 дни.
(4) (Нова - ДВ, бр. 15 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) Информацията за дълга на останалите лица от подсектор "Местно управление" и издадените от тях гаранции се представя обособено по общини, които контролират съответните лица, и отделно - когато такива лица не се контролират от отделна община.


Чл. 55. (1) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) Кметовете на общините са длъжни да водят, съхраняват и предоставят на Министерството на финансите информация за поетия от общините дълг и дълга на контролираните от тях лица, които попадат в обхвата на подсектор "Местно управление", в съответствие с изискванията на Европейския съюз и на българското законодателство за отчетността, статистиката и бюджетирането на публичния сектор.
(2) (Нова - ДВ, бр. 15 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) Изискванията на ал. 1 се прилагат и за останалите лица от подсектор "Местно управление", които не се контролират от отделна община.
(3) (Нова - ДВ, бр. 15 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) Кметът може да възлага изпълнението на задълженията по ал. 1 на други длъжностни лица в общината.
(4) (Нова - ДВ, бр. 15 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) Министърът на финансите може да изисква от общините и лицата по ал. 2 да предоставят информация и за финансови задължения и форми на финансиране, които са с еквивалентен на дълга ефект.
(5) (Нова - ДВ, бр. 15 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) Освен информацията за общинския дълг в регистъра може да се включва и информация за дълга на останалите лица от подсектор "Местно управление", включително на тези по ал. 2, както и информация по ал. 4.
(6) (Нова - ДВ, бр. 15 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) Информацията по ал. 5 се включва в регистъра обособено от информацията за общинския дълг.
(7) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 15 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г., изм. - ДВ, бр. 61 от 2015 г.) Министърът на финансите може да дава указания относно обема, формата и съдържанието на информацията по ал. 1 и 2.

Глава девета.
ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ


Чл. 56. (1) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) Кметът на общината носи отговорност за използването на постъпленията от дълга само по предназначението, за което общинският съвет е одобрил поемането на дълга.
(2) Временно свободните постъпления по дългосрочен дълг до момента на тяхното влагане в проекта по чл. 14 могат да бъдат инвестирани само в български държавни и общински ценни книжа.


Чл. 57. Когато общината забави обслужването на дълга повече от 30 дни, кметът на общината и/или кредиторът уведомява в 5-дневен срок общинския съвет и Сметната палата.

Глава десета.
АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


Чл. 58. (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) (1) За неизпълнение на задълженията по чл. 18 кметът на общината се наказва с глоба от 200 до 500 лв.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 43 от 2016 г.)
(3) За неизпълнение на задълженията по чл. 56, ал. 1 кметът на общината се наказва с глоба от 1000 до 5000 лв.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2016 г.) При повторно нарушение по ал. 1 и 3 глобата е в двоен размер.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2016 г.) Актовете за установяване на нарушенията по ал. 1 се съставят от определени от министъра на финансите длъжностни лица, а наказателните постановления се издават от министъра на финансите.
(6) При установяване на нарушения по ал. 3 от органи на Агенцията за държавна финансова инспекция актовете се съставят от длъжностни лица на Агенцията за държавна финансова инспекция в срок 6 месеца от откриване на нарушителя, но не по-късно от три години от извършване на нарушението, а наказателните постановления се издават от директора на Агенцията за държавна финансова инспекция или от оправомощено от него длъжностно лице.
(7) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на този закон:
1. "Краткосрочен дълг" е дълг със срок за изплащане до една година.
2. "Дългосрочен дълг" е дълг със срок за изплащане над една година.
3. "Форсмажорно обстоятелство" е непредвидено и непредотвратимо събитие от извънреден характер, което не може да се избегне или последиците от което не могат да се предотвратят.
4. "Местна общност" са лицата по т. 3 от § 1 на допълнителната разпоредба на Закона за общинските бюджети.
5. "Повторно" е нарушението, извършено в едногодишен срок от влизането в сила на наказателното постановление, с което лицето е наказано за същото по вид нарушение.
6. (нова - ДВ, бр. 15 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) Подсектор "Местно управление", "Общински дълг" и "Дълг на подсектор "Местно управление" се използват със съответното им значение, определено със Закона за публичните финанси.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 2. (1) Общините, чийто годишен размер на плащанията по дълга, поет до влизането в сила на този закон, надвишава 25 на сто от общата сума на собствените приходи и общата изравнителна субсидия по последния заверен годишен отчет за изпълнението на бюджета на общината, нямат право да поемат нов дълг до постигане на изискванията по чл. 12, ал. 1.
(2) Общините, чийто номинал на издадените общински гаранции при влизането в сила на този закон надвишава 5 на сто от общата сума на собствените приходи и общата изравнителна субсидия по последния заверен годишен отчет за изпълнението на бюджета на общината, нямат право да издават нови общински гаранции до постигане на изискванията по чл. 12, ал. 2.
(3) (Нова - ДВ, бр. 99 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) Общините, чийто годишен размер на плащанията по дълга, поет до 31 декември 2010 г., надвишава 15 на сто от общата сума на собствените приходи и общата изравнителна субсидия по последния годишен отчет за изпълнението на бюджета на общината, нямат право да поемат нов дълг до постигане на изискванията на чл. 12, ал. 1.


§ 3. В чл. 3 от Закона за особените залози (обн., ДВ, бр. 100 от 1996 г.; изм., бр. 86 от 1997 г., бр. 42 от 1999 г., бр. 19 и 58 от 2003 г.) се създава ал. 4:
"(4) Ограничението по ал. 1 не се прилага по отношение на общини, които обезпечават общински дълг, поет при условията и по реда на Закона за общинския дълг."


§ 4. В чл. 21, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (обн., ДВ, бр. 77 от 1991 г.; изм., бр. 24, 49 и 65 от 1995 г., бр. 90 от 1996 г., бр. 122 от 1997 г., бр. 33, 130 и 154 от 1998 г., бр. 67 и 69 от 1999 г., бр. 26 и 85 от 2000 г., бр. 1 от 2001 г., бр. 28, 45 и 119 от 2002 г., бр. 69 от 2003 г., бр. 19 от 2005 г.) т. 10 се изменя така:
"10. приема решения за ползване на банкови кредити, за предоставяне на безлихвени заеми, както и решения за поемане на общински дълг чрез сключване на договори за заем или емитиране на общински ценни книжа и за издаване на общински гаранции при условия и по ред, определени със закон."


§ 5. В чл. 39 от Закона за държавния дълг (ДВ, бр. 93 от 2002 г.) думите "общините и" се заличават.


§ 6. В чл. 5, ал. 2, т. 7 от Закона за Сметната палата (обн., ДВ, бр. 109 от 2001 г.; изм., бр. 45 от 2002 г., бр. 31 от 2003 г., бр. 38 от 2004 г.) думите "дълга на общините" се заменят с "общинския дълг".


§ 7. В чл. 4, т. 3 от Закона за обществените поръчки (обн., ДВ, бр. 28 от 2004 г.; изм., бр. 53 от 2004 г.) след думите "финансови инструменти" се поставя запетая и се добавя "изборът на финансова институция и финансов посредник по Закона за общинския дълг".


§ 8. Законът влиза в сила от 1 юни 2005 г.
-------------------------
Законът е приет от ХХХIХ Народно събрание на 5 април 2005 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС


(ОБН. - ДВ, БР. 105 ОТ 2005 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2006 Г.)

§ 88. Кодексът влиза в сила от 1 януари 2006 г., с изключение на чл. 179, ал. 3, чл. 183, ал. 9, § 10, т. 1, буква "д" и т. 4, буква "в", § 11, т. 1, буква "б" и § 14, т. 12 от преходните и заключителните разпоредби, които влизат в сила от деня на обнародването на кодекса в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС


(ОБН. - ДВ, БР. 30 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 12.07.2006 Г.)

§ 90. В Закона за общинския дълг (обн., ДВ, бр. 34 от 2005 г.; изм., бр. 105 от 2005 г.) навсякъде думите "Закона за административното производство" се заменят с "Административнопроцесуалния кодекс".
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


§ 142. Кодексът влиза в сила три месеца след обнародването му в "Държавен вестник", с изключение на:
1. дял трети, § 2, т. 1 и § 2, т. 2 - относно отмяната на глава трета, раздел II "Обжалване по съдебен ред", § 9, т. 1 и 2, § 11, т. 1 и 2, § 15, § 44, т. 1 и 2, § 51, т. 1, § 53, т. 1, § 61, т. 1, § 66, т. 3, § 76, т. 1 - 3, § 78, § 79, § 83, т. 1, § 84, т. 1 и 2, § 89, т. 1 - 4, § 101, т. 1, § 102, т. 1, § 107, § 117, т. 1 и 2, § 125, § 128, т. 1 и 2, § 132, т. 2 и § 136, т. 1, както и § 34, § 35, т. 2, § 43, т. 2, § 62, т. 1, § 66, т. 2 и 4, § 97, т. 2 и § 125, т. 1 - относно замяната на думата "окръжния" с "административния" и замяната на думите "Софийския градски съд" с "Административния съд - град София", които влизат в сила от 1 март 2007 г.;
2. параграф 120, който влиза в сила от 1 януари 2007 г.;
3. параграф 3, който влиза в сила от деня на обнародването на кодекса в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ


(ОБН. - ДВ, БР. 37 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 01.07.2006 Г.)

§ 160. Законът влиза в сила от 1 юли 2006 г. с изключение на § 12, т. 1, буква "а" (относно т. 2) и буква "ж" (относно изречение второ), § 13, т. 1, буква "в", § 20, т. 2, буква "в" (в частта относно уведомяването на Европейската комисия за промени в списъците) и буква "и" (относно т. 17 - 22), § 46, т. 4 (относно ал. 7), § 47, § 78, т. 3 (относно изречение второ) и § 125, които влизат в сила от 1 януари 2007 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2009 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 110 ОТ 2008 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2009 Г.)

§ 104. Законът влиза в сила от 1 януари 2009 г., с изключение на § 100, т. 7, която влиза в сила от 1 април 2009 г., ако са изпълнени условията на § 102.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2011 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 99 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2011 Г.)

§ 86. Законът влиза в сила от 1 януари 2011 г., с изключение на § 27, ал. 1 - 3, които влизат в сила от 20 декември 2010 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ЕНЕРГИЯТА ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ


(ОБН. - ДВ, БР. 35 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 03.05.2011 Г.)

§ 25. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник", с изключение на разпоредбите на:
1. член 20, ал. 1, 2 и 3, които влизат в сила от 1 януари 2012 г. за сгради за обществено обслужване, а за останалите сгради - от 31 декември 2014 г.;
2. член 21, ал. 1, 2, 3 и 4, които влизат в сила от 31 декември 2012 г.;
3. член 22, ал. 1, 2, 3, 4 и 5, които влизат в сила от 1 януари 2012 г.;
4. член 23, ал. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12, които влизат в сила от 1 юли 2012 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ


(ОБН. - ДВ, БР. 93 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 26.02.2012 Г.)

§ 125. Законът влиза в сила три месеца след обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2012 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 99 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2012 Г.)

§ 100. Законът влиза в сила от 1 януари 2012 г., с изключение на § 76, който влиза в сила от 15 декември 2011 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНО-ЧАСТНОТО ПАРТНЬОРСТВО


(ОБН. - ДВ, БР. 45 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2013 Г.)

§ 16. Законът влиза в сила от 1 януари 2013 г., с изключение на § 4, § 5, § 7, § 8, § 9, § 10 и § 13, които влизат в сила от 1 септември 2012 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНИТЕ ФИНАНСИ


(ОБН. - ДВ, БР. 15 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2014 Г.)

§ 123. Законът влиза в сила от 1 януари 2014 г. с изключение на § 115, който влиза в сила от 1 януари 2013 г., и § 18, § 114, § 120, § 121 и § 122, които влизат в сила от 1 февруари 2013 г.


Преходни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ОБЩИНСКИЯ ДЪЛГ

Преходни разпоредби


(ОБН. - ДВ, БР. 61 ОТ 2015 Г.)

§ 12. (1) За 2015 г. годишният размер на плащанията по дългосрочни договори с гарантиран резултат (ЕСКО договори) за всяка отделна община не се включва в общия годишен размер на плащанията по общинския дълг за съответната община при определяне на съотношението и при прилагане на ограничението по чл. 32, ал. 1 от Закона за публичните финанси.
(2) Алинея 1 не се прилага при установени от контролен орган нарушения при сключването на договорите с гарантиран резултат (ЕСКО договори) и/или при установяване на негативно въздействие на договорите с гарантиран резултат (ЕСКО договори) върху параметрите на разходите на общините.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2017 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 98 ОТ 2016 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2017 Г.)

§ 20. Законът влиза в сила от 1 януари 2017 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА КОНЦЕСИИТЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 96 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 02.01.2018 Г.)

§ 41. Законът влиза в сила в едномесечен срок от обнародването му в "Държавен вестник" с изключение на:
1. член 45, ал. 5, която влиза в сила в 12-месечен срок от обнародването на закона в "Държавен вестник";
2. член 191, ал. 2 - 5, чл. 192 и 193, които влизат в сила от 31 януари 2019 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2018 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 99 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2018 Г.)

§ 15. Законът влиза в сила от 1 януари 2018 г.

Релевантни актове от Европейското законодателство


Регламенти:

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1303/2013 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 17 декември 2013 година за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета
РЕГЛАМЕНТ (EO) № 1083/2006 НА СЪВЕТА от 11 юли 2006 година за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд и за отмяна на Регламент (EO) № 1260/1999 (отм.)
РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА (ЕО) № 479/2009 от 25 май 2009 година за прилагане на Протокола за процедурата при прекомерен дефицит, приложен към Договора за създаване на Европейската общност (кодифицирана версия)

  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти