Logo Неделя, 9 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА ЗА ЕДИННИТЕ ДЪРЖАВНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПО СПЕЦИАЛНОСТТА "ФАРМАЦИЯ" ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН "МАГИСТЪР"

В сила от учебната 2005 - 2006 г.
Приета с ПМС № 61 от 05.04.2005 г.

Обн. ДВ. бр.32 от 12 Април 2005г., изм. ДВ. бр.94 от 25 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.82 от 10 Октомври 2006г., изм. ДВ. бр.87 от 7 Октомври 2008г., изм. ДВ. бр.26 от 7 Април 2009г.

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. (1) С наредбата се определят единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността "Фармация" за образователно-квалификационна степен "магистър".
(2) Специалността "Фармация" е специалност по регулирана професия от професионално направление "Фармация".

Чл. 2. (1) За студенти се приемат кандидати, завършили средно образование и положили успешно един или повече писмени конкурсни изпити, определени от висшето училище.
(2) За студенти се приемат кандидати и по реда на чл. 68, ал. 4 и 5 от Закона за висшето образование.
(3) При класирането на кандидатите по ал. 1 оценките от държавните зрелостни изпити, а ако няма такива - от курса на обучение, по учебните предмети "Биология" и "Химия" от дипломата за средно образование са балообразуващи.


Чл. 3. Висше образование по специалността "Фармация" за образователно-квалификационна степен "магистър" се придобива във факултет на висше училище, получило акредитация по реда на Закона за висшето образование.


Чл. 4. (1) (Предишен текст на чл. 4 - ДВ, бр. 94 от 2005 г.) Студентите, изпълнили задълженията си по учебен план, който отговаря на изискванията на наредбата, получават диплома за висше образование по специалността "Фармация" за образователно-квалификационна степен "магистър" с професионална квалификация "магистър-фармацевт".
(2) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2005 г., доп. - ДВ, бр. 82 от 2006 г.) Дипломата по ал. 1 дава право да се упражнява професията "фармацевт", което включва най-малко осъществяването на следните дейности:
1. изготвяне на лекарства във фармацевтична форма;
2. производство и контрол на лекарствата;
3. контрол на лекарствата в лаборатория за контрол над лекарствата;
4. складиране, съхраняване и разпространение на лекарствата в търговската мрежа;
5. приготвяне, контрол, съхраняване и доставка на лекарствата в аптеките;
6. приготвяне, контрол, съхраняване и доставка на лекарствата в болничните заведения;
7. предоставяне на информация и консултации относно лекарствата.

Раздел II.
Съдържание на обучението


Чл. 5. (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2006 г.) Обучението по специалността "Фармация" за образователно-квалификационна степен "магистър" се провежда в редовна форма с продължителност не по-малко от 5 учебни години и с минимален хорариум по задължителните учебни дисциплини, определен в чл. 7, ал. 2.


Чл. 6. (1) Обучението включва теоретична и практическа подготовка.
(2) Теоретичната подготовка се осъществява чрез задължителни, избираеми и факултативни учебни дисциплини под формата на лекции, семинари, практически упражнения и самостоятелна работа.
(3) Практическата подготовка се осъществява чрез учебна практика и преддипломен стаж.


Чл. 7. (1) Теоретичната подготовка е с продължителност не по-малко от 9 семестъра.
(2) Задължителните учебни дисциплини и минималният хорариум са:


Учебна дисциплина Хорариум
  (в часове)
Латински език 60
Висша математика. Информа-  
ционни технологии 75
Физика и биофизика 75
Обща и неорганична химия 90
Органична химия 120
Аналитична химия 120
Физикохимия с колоидна химия 75
Биология 60
Анатомия на човека 45
Физиология на човека 75
Микробиология и вирусология 120
Биохимия 90
Патоанатомия и патофизиология 60
Фармацевтична ботаника 75
Фармакология 180
Токсикология 90
Фармакогнозия 255
Фармацевтична химия 210
Фармацевтичен анализ 210
Технология на лекарствените форми 405
Социална фармация и фармацев-  
тично законодателство 120
Фармакотерапия 150
Хигиена и екология 45
Биофармация и фармакокинетика 90
Фармацевтични грижи 60
Фармакоикономика 60
   
(3) В учебния план могат да се включват като задължителни и други учебни дисциплини извън посочените в ал. 2.
(4) Лекционните курсове по задължителните и избираемите учебни дисциплини, както и семестриалните изпити по тях се провеждат от хабилитирани в съответната научна област преподаватели.
(5) Не по-малко от 70 на сто от лекционните курсове по задължителните учебни дисциплини се четат от хабилитирани лица на основен трудов договор със съответното висше училище.


Чл. 8. (1) (Изм. - ДВ, бр. 87 от 2008 г., предишен текст на чл. 8 - ДВ, бр. 26 от 2009 г.) Практическата подготовка се осъществява чрез:
1. учебна практика по:
а) Ботаника - след IV семестър с продължителност 6 дни по 8 часа - 48 часа;
б) Фармакогнозия - след VI семестър с продължителност 6 дни по 8 часа - 48 часа;
2. преддипломен стаж - след приключване на IХ семестър с продължителност 6 месеца по 4 седмици по 5 работни дни по 6 часа - 720 часа.
(2) (Нова - ДВ, бр. 26 от 2009 г.) Преддипломният стаж се провежда в аптеки или в болнични аптеки, утвърдени за бази в съответствие с правилника за дейността на висшето училище.


Чл. 8а. (Нов - ДВ, бр. 82 от 2006 г.) Обучението по специалността "Фармация" осигурява достатъчни познания за:
1. лекарствата и веществата, използвани за производството на лекарства;
2. фармацевтичните технологии и физичния, химичния, биологичния и микробиологичния контрол на лекарствата;
3. метаболизма и въздействието на лекарствата и действието на токсичните вещества, както и употребата на лекарствата;
4. оценяване на научната информация за лекарствата и способност за предоставяне на подходяща информация въз основа на тези познания;
5. законовите и другите изисквания, свързани с фармацевтичната практика.

Раздел III.
Завършване на обучението


Чл. 9. (1) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г.) Обучението завършва след приключване на стажа по чл. 8, ал. 2 с държавни изпити.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г.) Държавните изпити се провеждат по следните учебни дисциплини:
1. технология на лекарствените форми и биофармация;
2. фармакогнозия, фармакология и токсикология;
3. фармацевтична химия и фармацевтичен анализ;
4. социална фармация и фармацевтично законодателство.


Чл. 10. (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г.) (1) Всеки държавен изпит се полага пред държавна изпитна комисия, в състава на която са включени не по-малко от трима хабилитирани преподаватели по съответната основна дисциплина.
(2) Съставът на всяка изпитна комисия се определя със заповед на ректора и в нея могат да бъдат включени и лица, предложени от министъра на здравеопазването.


Чл. 11. (Отм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г.)

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 1. Наредбата влиза в сила от учебната 2005/2006 г.


§ 2. (1) (Предишен текст на § 2 - ДВ, бр. 82 от 2006 г.) Студентите, приети преди влизането в сила на наредбата, продължават обучението си по актуализирани учебни планове в съответствие с изискванията на чл. 7.
(2) (Нова - ДВ, бр. 82 от 2006 г.) Лицата, придобили образователно-квалификационна степен "магистър" по специалността "Фармация" преди влизане в сила на наредбата, могат да получат удостоверение от министъра на здравеопазването за съответствие на придобитото образование с изискванията на наредбата, когато ще упражняват професията в държава - членка на Европейския съюз, в други държави от Европейското икономическо пространство и в Швейцария.


§ 3. Наредбата се приема на основание чл. 177 от Закона за здравето и чл. 9, ал. 3, т. 5 от Закона за висшето образование.


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти