Logo Събота, 14 Декември
Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА ЗА ЕДИННИТЕ ДЪРЖАВНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПО СПЕЦИАЛНОСТТА "ФАРМАЦИЯ" ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН "МАГИСТЪР"

В сила от учебната 2005 - 2006 г.
Приета с ПМС № 61 от 05.04.2005 г.

Обн. ДВ. бр.32 от 12 Април 2005г., изм. ДВ. бр.94 от 25 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.82 от 10 Октомври 2006г., изм. ДВ. бр.87 от 7 Октомври 2008г., изм. ДВ. бр.26 от 7 Април 2009г.

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. (1) С наредбата се определят единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността "Фармация" за образователно-квалификационна степен "магистър".
(2) Специалността "Фармация" е специалност по регулирана професия от професионално направление "Фармация".

Чл. 2. (1) За студенти се приемат кандидати, завършили средно образование и положили успешно един или повече писмени конкурсни изпити, определени от висшето училище.
(2) За студенти се приемат кандидати и по реда на чл. 68, ал. 4 и 5 от Закона за висшето образование.
(3) При класирането на кандидатите по ал. 1 оценките от държавните зрелостни изпити, а ако няма такива - от курса на обучение, по учебните предмети "Биология" и "Химия" от дипломата за средно образование са балообразуващи.


Чл. 3. Висше образование по специалността "Фармация" за образователно-квалификационна степен "магистър" се придобива във факултет на висше училище, получило акредитация по реда на Закона за висшето образование.


Чл. 4. (1) (Предишен текст на чл. 4 - ДВ, бр. 94 от 2005 г.) Студентите, изпълнили задълженията си по учебен план, който отговаря на изискванията на наредбата, получават диплома за висше образование по специалността "Фармация" за образователно-квалификационна степен "магистър" с професионална квалификация "магистър-фармацевт".
(2) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2005 г., доп. - ДВ, бр. 82 от 2006 г.) Дипломата по ал. 1 дава право да се упражнява професията "фармацевт", което включва най-малко осъществяването на следните дейности:
1. изготвяне на лекарства във фармацевтична форма;
2. производство и контрол на лекарствата;
3. контрол на лекарствата в лаборатория за контрол над лекарствата;
4. складиране, съхраняване и разпространение на лекарствата в търговската мрежа;
5. приготвяне, контрол, съхраняване и доставка на лекарствата в аптеките;
6. приготвяне, контрол, съхраняване и доставка на лекарствата в болничните заведения;
7. предоставяне на информация и консултации относно лекарствата.

Раздел II.
Съдържание на обучението


Чл. 5. (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2006 г.) Обучението по специалността "Фармация" за образователно-квалификационна степен "магистър" се провежда в редовна форма с продължителност не по-малко от 5 учебни години и с минимален хорариум по задължителните учебни дисциплини, определен в чл. 7, ал. 2.


Чл. 6. (1) Обучението включва теоретична и практическа подготовка.
(2) Теоретичната подготовка се осъществява чрез задължителни, избираеми и факултативни учебни дисциплини под формата на лекции, семинари, практически упражнения и самостоятелна работа.
(3) Практическата подготовка се осъществява чрез учебна практика и преддипломен стаж.


Чл. 7. (1) Теоретичната подготовка е с продължителност не по-малко от 9 семестъра.
(2) Задължителните учебни дисциплини и минималният хорариум са:


Учебна дисциплина Хорариум
  (в часове)
Латински език 60
Висша математика. Информа-  
ционни технологии 75
Физика и биофизика 75
Обща и неорганична химия 90
Органична химия 120
Аналитична химия 120
Физикохимия с колоидна химия 75
Биология 60
Анатомия на човека 45
Физиология на човека 75
Микробиология и вирусология 120
Биохимия 90
Патоанатомия и патофизиология 60
Фармацевтична ботаника 75
Фармакология 180
Токсикология 90
Фармакогнозия 255
Фармацевтична химия 210
Фармацевтичен анализ 210
Технология на лекарствените форми 405
Социална фармация и фармацев-  
тично законодателство 120
Фармакотерапия 150
Хигиена и екология 45
Биофармация и фармакокинетика 90
Фармацевтични грижи 60
Фармакоикономика 60
   
(3) В учебния план могат да се включват като задължителни и други учебни дисциплини извън посочените в ал. 2.
(4) Лекционните курсове по задължителните и избираемите учебни дисциплини, както и семестриалните изпити по тях се провеждат от хабилитирани в съответната научна област преподаватели.
(5) Не по-малко от 70 на сто от лекционните курсове по задължителните учебни дисциплини се четат от хабилитирани лица на основен трудов договор със съответното висше училище.


Чл. 8. (1) (Изм. - ДВ, бр. 87 от 2008 г., предишен текст на чл. 8 - ДВ, бр. 26 от 2009 г.) Практическата подготовка се осъществява чрез:
1. учебна практика по:
а) Ботаника - след IV семестър с продължителност 6 дни по 8 часа - 48 часа;
б) Фармакогнозия - след VI семестър с продължителност 6 дни по 8 часа - 48 часа;
2. преддипломен стаж - след приключване на IХ семестър с продължителност 6 месеца по 4 седмици по 5 работни дни по 6 часа - 720 часа.
(2) (Нова - ДВ, бр. 26 от 2009 г.) Преддипломният стаж се провежда в аптеки или в болнични аптеки, утвърдени за бази в съответствие с правилника за дейността на висшето училище.


Чл. 8а. (Нов - ДВ, бр. 82 от 2006 г.) Обучението по специалността "Фармация" осигурява достатъчни познания за:
1. лекарствата и веществата, използвани за производството на лекарства;
2. фармацевтичните технологии и физичния, химичния, биологичния и микробиологичния контрол на лекарствата;
3. метаболизма и въздействието на лекарствата и действието на токсичните вещества, както и употребата на лекарствата;
4. оценяване на научната информация за лекарствата и способност за предоставяне на подходяща информация въз основа на тези познания;
5. законовите и другите изисквания, свързани с фармацевтичната практика.

Раздел III.
Завършване на обучението


Чл. 9. (1) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г.) Обучението завършва след приключване на стажа по чл. 8, ал. 2 с държавни изпити.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г.) Държавните изпити се провеждат по следните учебни дисциплини:
1. технология на лекарствените форми и биофармация;
2. фармакогнозия, фармакология и токсикология;
3. фармацевтична химия и фармацевтичен анализ;
4. социална фармация и фармацевтично законодателство.


Чл. 10. (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г.) (1) Всеки държавен изпит се полага пред държавна изпитна комисия, в състава на която са включени не по-малко от трима хабилитирани преподаватели по съответната основна дисциплина.
(2) Съставът на всяка изпитна комисия се определя със заповед на ректора и в нея могат да бъдат включени и лица, предложени от министъра на здравеопазването.


Чл. 11. (Отм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г.)

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 1. Наредбата влиза в сила от учебната 2005/2006 г.


§ 2. (1) (Предишен текст на § 2 - ДВ, бр. 82 от 2006 г.) Студентите, приети преди влизането в сила на наредбата, продължават обучението си по актуализирани учебни планове в съответствие с изискванията на чл. 7.
(2) (Нова - ДВ, бр. 82 от 2006 г.) Лицата, придобили образователно-квалификационна степен "магистър" по специалността "Фармация" преди влизане в сила на наредбата, могат да получат удостоверение от министъра на здравеопазването за съответствие на придобитото образование с изискванията на наредбата, когато ще упражняват професията в държава - членка на Европейския съюз, в други държави от Европейското икономическо пространство и в Швейцария.


§ 3. Наредбата се приема на основание чл. 177 от Закона за здравето и чл. 9, ал. 3, т. 5 от Закона за висшето образование.


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти