Logo Неделя, 9 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ДИРЕКЦИИТЕ ЗА ТЕХНИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ, КООРДИНАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА РЕГИОНАЛНИ ПРОГРАМИ И ПЛАНОВЕ

ИЗДАДЕН ОТ МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

Обн. ДВ. бр.29 от 5 Април 2005г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С този правилник се уреждат устройството и дейността на дирекциите за техническо съдействие, координация и управление на регионални програми и планове, наричани по-нататък "дирекции".

Чл. 2. Дирекциите функционират в областните администрации в центровете на районите за планиране.


Чл. 3. Дирекциите са административни звена от специализираната администрация на областните администрации, посочени в чл. 2.

Глава втора.
УСТРОЙСТВО И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА НА ДИРЕКЦИИТЕ


Чл. 4. Директорът на дирекцията:
1. организира и ръководи дейността на дирекцията;
2. създава условия за нормална и ефективна работа на дирекцията;
3. възлага и контролира изготвянето на доклади, анализи, становища, преписки и експертизи;
4. организира разработването, съгласуването и актуализирането на регионалния план за развитие;
5. внася за обсъждане в Регионалния съвет за развитие предложения за мерки, които следва да се включат в Националната оперативна програма за регионално развитие;
6. планира средствата, необходими за осъществяване дейността на дирекцията;
7. контролира и отговаря за работата с документите, свързани с дейността на дирекцията, и създава самостоятелен архив по въпроси от компетентността на дирекцията;
8. разработва стратегия за организационно развитие на дирекцията;
9. организира програми за обучение и съдейства за изграждане на капацитет за планиране и програмиране в района за планиране;
10. отговаря за спазването на националното законодателство, изискванията на Европейския съюз за публичност при изпълнение на проекти, финансирани по Структурните фондове и Комуникационната стратегия за присъединяване на Република България към Европейския съюз;
11. осъществява координация, взаимодействие и професионални контакти с централните структури на изпълнителната власт и други компетентни публични институции, сдружения и социално-икономически партньори за изпълнение на планираните мерки за територията на района за планиране.


Чл. 5. Дирекциите са структурирани в два отдела:
1. отдел "Регионален план за развитие";
2. отдел "Координация и изпълнение на стратегии, планове и програми за развитие".


Чл. 6. Отдел "Регионален план за развитие" изпълнява следните функции:
1. разработва, съгласува и актуализира регионалния план за развитие в съответствие с методическите указания на министъра на регионалното развитие и благоустройството;
2. осъществява координация и оказва техническо съдействие на централните и териториалните структури на изпълнителната власт за ефективно изпълнение на планираните мерки;
3. организира и координира дейността съгласно Наредбата за условията и реда за управлението, наблюдението, оценката и контрола за ефективното изпълнение и информационното осигуряване на регионалните планове за развитие по чл. 32 от Закона за регионалното развитие;
4. подпомага дейността и изпълнява функциите на секретариат на Регионалния съвет за развитие в съответствие с Правилника за организацията и дейността на регионалните съвети за развитие по чл. 21 от Закона за регионалното развитие;
5. подпомага областите и общините на територията на района за планиране при разработването на областните стратегии за развитие и общинските планове за развитие в съответствие с методическите указания на министъра на регионалното развитие и благоустройството.


Чл. 7. Отдел "Координация и изпълнение на стратегии, планове и програми за развитие" изпълнява следните функции:
1. осъществява координация и техническо съдействие при управлението и изпълнението на стратегии, планове и програми за развитие на регионално, областно и общинско равнище в съответствие с Националния план за развитие, Националната стратегия за регионално развитие и Националната оперативна програма за регионално развитие;
2. участва в обсъждането на основните мерки, програми, подпрограми, дейности и проекти при съставяне на Националната оперативна програма за регионално развитие, в извършването на предварителна оценка на предложените от крайните получатели проекти за изпълнението на мерките, включени в Националната оперативна програма за регионално развитие в частта на района за планиране;
3. прилага и следи за спазването на разработените стандарти за събиране, обработка и анализ на данните;
4. подпомага събирането на информация за анализ и оценка на изпълнението на Националната оперативна програма за регионално развитие за територията на района за планиране и участва в изготвянето на междинните и годишните доклади относно напредъка на изпълнението на Националната оперативна програма за регионално развитие;
5. изготвя периодични справки за процеса на програмиране и изпълнение на Националната оперативна програма за регионално развитие за територията на района за планиране;
6. оказва съдействие на организациите, кандидатстващи за финансиране по различни програми, за спазване на изискванията, регламентирани в нормативните актове, и подпомага методически крайните получатели на помощта при реализацията на одобрените проекти;
7. осъществява дейности, свързани с подготовката и изпълнението на проекти по структурните фондове в обхвата на Националната оперативна програма за регионално развитие и предприсъединителните инструменти на Европейския съюз, след съгласуване с Националния координатор на помощта, управляващия орган на Националната оперативна програма за регионално развитие и отговорните изпълнителни агенции;
8. подпомага дейността на дирекциите "Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост" от областните администрации на областите, включени в територията на района за планиране, при изпълнение на областните стратегии за развитие;
9. подпомага общините на територията на района за планиране при разработването и изпълнението на програмите за реализация на общинските планове за развитие в съответствие с методическите указания на министъра на регионалното развитие и благоустройството.


Чл. 8. Числеността на персонала на дирекциите се определя с Устройствения правилник на областните администрации.


Чл. 9. (1) Всички входящи и изходящи документи, свързани с дейността на дирекциите, се регистрират в деловодството на съответната областна администрация, в центъра на района за планиране.
(2) Движението на документите на дирекциите се урежда чрез вътрешните правила на областната администрация за документооборота.
(3) Изходящите от дирекциите документи се съставят в три екземпляра. Първият екземпляр се изпраща на адресата, вторият се съхранява в архива на областната администрация, а третият в архива на дирекцията и съдържа подпис, име и фамилия на служителя, който го е изготвил, както и на ръководителя на отдела, който го е съгласувал.

Глава трета.
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТИТЕ В ДИРЕКЦИИТЕ


Чл. 10. (1) Предпочитат се кандидати за служители в дирекциите от следните професионални области: икономика, право, инженерни специалности, архитектура, статистика, информатика, екология, география, геодезия, социология, европеистика.
(2) Владеенето на английски, френски и/или немски език, както и на официалните езици на граничещите с района за планиране държави е предимство при кандидатстване за заемането на длъжността.


Чл. 11. В състава на конкурсните комисии за назначаването на директорите на дирекциите участват и представители на министъра на регионалното развитие и благоустройството - определени със заповед служители на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Заключителни разпоредби


§ 1. Правилникът се издава на основание чл. 24, ал. 2 от Закона за регионалното развитие и е съгласуван с министъра на финансите, министъра на икономиката, министъра на труда и социалната политика, министъра на земеделието и горите, министъра на околната среда и водите, министъра на транспорта и съобщенията и министъра на държавната администрация.


§ 2. Изпълнението на правилника се възлага на областните управители, ръководещи областните администрации по чл. 2.


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти