Logo Петък, 26 Февруари


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 11 ОТ 28 МАРТ 2005 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В ДЪРЖАВНИ И В ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА

Издадена от Министерството на образованието и науката

Обн. ДВ. бр.29 от 5 Април 2005г., изм. ДВ. бр.89 от 8 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.74 от 8 Септември 2006г., изм. ДВ. бр.74 от 14 Септември 2007г., изм. ДВ. бр.79 от 9 Септември 2008г., изм. ДВ. бр.73 от 11 Септември 2009г., изм. ДВ. бр.58 от 29 Юли 2011г., изм. ДВ. бр.82 от 20 Септември 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.70 от 11 Септември 2015г., отм. ДВ. бр.73 от 16 Септември 2016г.


Отменена с § 5, т. 1 от преходните и заключителните разпоредби на Наредба № 10 от 1 септември 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование - ДВ, бр. 73 от 16 септември 2016 г., в сила от 01.09.2016 г.

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. (1) С тази наредба се определят условията и редът за приемане на ученици в държавни и в общински училища във:
1. VIII клас - в профилирани гимназии, в профилирани паралелки за обучение с интензивно изучаване на чужд език в средни общообразователни училища, в професионални гимназии и паралелки за придобиване на професионална квалификация в средни общообразователни училища и в профилирани гимназии;
2. IХ клас - в профилирани гимназии, в профилирани паралелки в средни общообразователни училища, в гимназии, в професионални гимназии, в професионални училища, в непрофилирани паралелки и в паралелки за придобиване на професионална квалификация в средни общообразователни училища, в профилирани гимназии и в гимназии;
3. VII или VIII клас за придобиване на професионална квалификация и основно образование - в професионални училища и в паралелки за професионално обучение в основни, прогимназиални и средни общообразователни училища.
(2) С тази наредба се определят и условията и редът за приемане на лица със средно образование в държавни и общински професионални колежи и в професионални гимназии.

Чл. 2. Учениците може да кандидатстват за приемане в неограничен брой училища.


Чл. 3. (1) Утвърденият държавен план-прием и приемът за непрофилираните паралелки за областта по училища се обявяват в регионалния инспекторат по образованието (РИО) и в училищата до 15 април.
(2) Във всяка паралелка може да се приемат до петима ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, а в професионалните училища и в професионалните гимназии - и от домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2011 г., в сила от 29.07.2011 г.) Броят на местата за приемане за всяка паралелка се утвърждава от началника на РИО след записване на учениците по ал. 2 и се обявява в РИО и в училището до 20 юни.


Чл. 4. (1) Над утвърдения държавен план-прием може да се приеме:
1. близнак - в паралелката, в която другият близнак е записан; близнаците следва да са положили приемните изпити, ако такива са предвидени;
2. (изм. - ДВ, бр. 73 от 2009 г., в сила от 15.09.2009 г.) дете с двама починали родители - без да е положил приемни изпити, ако такива са предвидени.
(2) Учениците по ал. 1, т. 2 се записват с насочване от началника на РИО в съответствие с желанието им.


Чл. 5. (1) (Нова - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2011 г., в сила от 29.07.2011 г., доп. - ДВ, бр. 70 от 2015 г., в сила от 11.09.2015 г.) Началникът на РИО утвърждава осъществения държавен прием във всяко училище по чл. 1, ал. 1, т. 1 до 3 август, а в случаите по чл. 22, ал. 4 и 5 - до 10 септември.
(2) (Предишен текст на чл. 5, изм. и доп. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2011 г., в сила от 29.07.2011 г.) Началникът на РИО утвърждава осъществения държавен прием във всяко училище по чл. 1, ал. 1, т. 2 и 3 и ал. 2 и приема в непрофилираните паралелки до 13 септември.


Чл. 6. (1) Учениците се приемат чрез проверка на възможностите им и/или по документи в училищата по чл. 1.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2015 г., в сила от 11.09.2015 г.) Проверката на възможностите се осъществява чрез два вида приемни изпити:
1. (изм. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г.) тест;
2. (изм. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г., отм. - ДВ, бр. 70 от 2015 г., в сила от 11.09.2015 г.)
3. (изм. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г.) изпит за проверка на способностите.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г., изм. - ДВ, бр. 73 от 2009 г., в сила от 15.09.2009 г.) Продължителността на изпитите се определя в съответната учебно-изпитна програма.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 73 от 2009 г., в сила от 15.09.2009 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2013 г.) Учебно-изпитните програми и критериите за оценяване се утвърждават със заповед от министъра на образованието и науката и се обявяват в училищата и в РИО до 31 януари.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г., изм. - ДВ, бр. 73 от 2009 г., в сила от 15.09.2009 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 70 от 2015 г., в сила от 11.09.2015 г.) Изпитните материали за приемните изпити се утвърждават от министъра на образованието и науката с изключение на изпитните материали по музика, по хореография и по спорт, които се утвърждават от директора на училището, в което се провежда съответният изпит.
(6) (Нова - ДВ, бр. 58 от 2011 г., в сила от 29.07.2011 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2013 г., доп. - ДВ, бр. 70 от 2015 г., в сила от 11.09.2015 г.) Изпитният вариант и ключът с верните отговори за всеки приемен изпит по ал. 2, т. 1 се публикуват на официалната електронна страница на Министерството на образованието и науката след обявяването на края на изпитния ден за всички училища в страната.
(7) (Нова - ДВ, бр. 70 от 2015 г., в сила от 11.09.2015 г.) Изпитният вариант за всеки приемен изпит по ал. 2, т. 2 се публикува на официалната електронна страница на съответното училище след обявяването на края на изпитния ден.
(8) (Нова - ДВ, бр. 58 от 2011 г., в сила от 29.07.2011 г., предишна ал. 7, доп. - ДВ, бр. 70 от 2015 г., в сила от 11.09.2015 г.) Не се допуска оповестяване на изпитния вариант и на ключа с верните отговори преди обявяването на края на изпитния ден за всички училища в страната - за изпитите по ал. 2, т. 1, и на изпитния вариант преди обявяването на края на изпитния ден за съответното училище - за изпитите по ал. 2, т. 3.


Чл. 7. (Изм. - ДВ, бр. 73 от 2009 г., в сила от 15.09.2009 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2013 г.) Министърът на образованието и науката в срок до 31 март със заповед:
1. определя:
а) организацията на дейностите по приемане на ученици;
б) графика на дейностите по приемане на ученици;
2. утвърждава образци на документи, необходими за организиране на дейностите по приемане на ученици.


Чл. 8. (1) Дейностите по приемането на учениците се организират от началника на РИО (с изключение на изпита за проверка на способностите по спорт).
(2) Документацията от приемането на учениците се съхранява една учебна година в РИО или в приемащото училище.


Чл. 9. (1) Приемните изпити за VIII и IX клас се полагат на територията на областта, в която учениците са завършили VII клас или основно образование. Когато в областта не е предвидено провеждането на определен приемен изпит, учениците го полагат на територията на друга област.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 73 от 2009 г., в сила от 15.09.2009 г., изм. - ДВ, бр. 70 от 2015 г., в сила от 11.09.2015 г.) Началникът на РИО определя училищата, в които ще се полагат приемни изпити по чл. 6, ал. 2, т. 3.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 73 от 2009 г., в сила от 15.09.2009 г.) Учениците полагат приемни изпити по чл. 6, ал. 2, т. 1 в училището, в което се осъществява обучението им в VII клас.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 73 от 2009 г., в сила от 15.09.2009 г., изм. - ДВ, бр. 70 от 2015 г., в сила от 11.09.2015 г.) За полагане на изпити по чл. 6, ал. 2, т. 3 учениците подават заявление до началника на РИО в определените от него училища. Кандидатите се уведомяват писмено относно допускането им за полагане на приемни изпити.
(5) (Нова - ДВ, бр. 73 от 2009 г., в сила от 15.09.2009 г.) Право да положат приемни изпити по чл. 6, ал. 2, т. 1 имат всички ученици, които завършват VII клас в годината на кандидатстване.
(6) (Нова - ДВ, бр. 73 от 2009 г., в сила от 15.09.2009 г., изм. - ДВ, бр. 70 от 2015 г., в сила от 11.09.2015 г.) Учениците, положили приемните изпити по чл. 6, ал. 2, т. 1, подават документи за участие в приема до началника на РИО в определените от него училища.
(7) (Нова - ДВ, бр. 73 от 2009 г., в сила от 15.09.2009 г.) За полагане на изпити по чл. 6, ал. 2, т. 2 и 3 списъците с разпределението на учениците по училища и по зали се обявяват в училищата по ал. 4, а за полагане на изпити по чл. 6, ал. 2, т. 1 списъците с разпределението на учениците по зали се обявяват в училищата по ал. 3.
(8) (Нова - ДВ, бр. 74 от 2007 г., в сила от 14.09.2007 г., предишна ал. 5 - ДВ, бр. 73 от 2009 г., в сила от 15.09.2009 г.) Оценките от приемните изпити са окончателни.
(9) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 74 от 2007 г., в сила от 14.09.2007 г., предишна ал. 6 - ДВ, бр. 73 от 2009 г., в сила от 15.09.2009 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2011 г., в сила от 29.07.2011 г.) Служебни бележки на учениците за получените оценки от приемните изпити се издават от училищата, в които учениците са се обучавали в VІІ клас.
(10) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2005 г., предишна ал. 6 - ДВ, бр. 74 от 2007 г., в сила от 14.09.2007 г., предишна ал. 7 - ДВ, бр. 73 от 2009 г., в сила от 15.09.2009 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 70 от 2015 г., в сила от 11.09.2015 г.) Изпитът за проверка на способностите по спорт се организира от училището и се провежда по график, обявен в съответното училище и в РИО.
(11) (Предишна ал. 7 - ДВ, бр. 74 от 2007 г., в сила от 14.09.2007 г., предишна ал. 8 - ДВ, бр. 73 от 2009 г., в сила от 15.09.2009 г.) За полагане на изпита за проверка на способностите по спорт учениците подават заявление до директора на училището и копие на застрахователна полица "Злополука" за дните на изпита.


Чл. 10. (1) Класирането се извършва по низходящ ред в зависимост от бала и реда на посочените желания.
(2) За едно желание се смята кандидатстването за един профил, за една специалност от професия или за една непрофилирана паралелка за всяко заявено училище.
(3) Класирането се извършва в три етапа.
(4) Всеки ученик се класира само по едно желание за всеки етап на класиране.
(5) След всеки етап на класиране ученикът, който се е записал и след това е изтеглил документите си, не запазва мястото си.


Чл. 11. За незаети се смятат местата:
1. за които няма приети ученици;
2. на приети, но незаписали се в срок ученици;
3. на записали се и след това изтеглили документите си ученици.


Чл. 12. (1) Когато в класирането има ученици с равен бал и с броя им се надхвърля броят на местата по чл. 3, ал. 3, те се подреждат в низходящ ред по сбора от оценките от приемните изпити, а в случай, че приемният изпит е един - по оценката от този изпит.
(2) Ученици с еднакви показатели и след подреждането по реда на ал. 1 се подреждат в низходящ ред по сбора от оценките от балообразуващите учебни предмети, а в случай че балообразуващият учебен предмет е един - по оценката от този учебен предмет.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 73 от 2009 г., в сила от 15.09.2009 г.) Ученици с еднакви показатели и след подреждането по реда на ал. 2 се подреждат в низходящ ред по средноаритметичната оценка с точност до 0,01 от оценките от учебните предмети български език и литература, първи чужд език, математика, история и цивилизация, география и икономика, биология и здравно образование, физика и астрономия и химия и опазване на околната среда, включени в задължителната подготовка от удостоверението за завършен VII клас или от свидетелството за завършено основно образование.
(4) Ученици с еднакви показатели и след подреждането по реда на ал. 3 се приемат над утвърдения държавен план-прием.


Чл. 13. Учениците се записват в VIII или в IX клас в училището, в което са приети, като подават следните документи:
1. заявление до директора;
2. оригинал на удостоверението за завършен VII клас или на свидетелството за завършено основно образование;
3. оригинал на медицинско свидетелство, издадено от лекуващия лекар на ученика при кандидатстване за профили "Изкуства" и "Спорт" и за специалностите от професии.

Раздел II.
Приемане на ученици в VIII клас


Чл. 14. (1) Учениците се приемат в VIII клас:
1. в профилирани гимназии и в профилирани паралелки за обучение с интензивно изучаване на чужд език в средни общообразователни училища;
2. в професионални гимназии и в паралелки за придобиване на професионална квалификация в средни общообразователни училища и профилирани гимназии.
(2) Учениците се приемат след полагане на приемни изпити.
(3) (Отм. - ДВ, бр. 73 от 2009 г., в сила от 15.09.2009 г.)
(4) (Нова - ДВ, бр. 74 от 2007 г., в сила от 14.09.2007 г., изм. - ДВ, бр. 73 от 2009 г., в сила от 15.09.2009 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2011 г., в сила от 29.07.2011 г.) Учениците, класирани на първо, второ и на трето място на националните кръгове на олимпиадата по български език и литература и на олимпиадата по математика, може да участват в класирането с оценка отличен (6) вместо резултат от приемния изпит по съответния учебен предмет.
(5) (Нова - ДВ, бр. 79 от 2008 г., в сила от 09.09.2008 г., изм. - ДВ, бр. 70 от 2015 г., в сила от 11.09.2015 г.) Учениците, класирани за участие в олимпийски игри или класирани на призови места от световни, европейски, балкански или държавни спортни първенства, може да участват в класирането с оценка отличен (6) вместо резултат от приемен изпит за проверка на способностите за профил "Спорт".

Чл. 15. (1) (Доп. - ДВ, бр. 73 от 2009 г., в сила от 15.09.2009 г.) Изискванията към учениците при кандидатстване за участие в приема са:
1. (нова - ДВ, бр. 73 от 2009 г., в сила от 15.09.2009 г.) да завършват VII клас в годината на кандидатстване;
2. (предишна т. 1 - ДВ, бр. 73 от 2009 г., в сила от 15.09.2009 г.) да са получили оценка най-малко 3,00 на всеки от приемните изпити, определени като балообразуващи по профили и специалности от професии;
3. (предишна т. 2 - ДВ, бр. 73 от 2009 г., в сила от 15.09.2009 г.) профилите "Изкуства", "Спорт" или специалности от професии, за които кандидатстват, да не са противопоказани на здравословното им състояние.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 73 от 2009 г., в сила от 15.09.2009 г.) Изискването по ал. 1, т. 2 не се отнася за близнака, приет над държавния прием по чл. 4, ал. 1, т. 1.


Чл. 16. (1) (Доп. - ДВ, бр. 73 от 2009 г., в сила от 15.09.2009 г.) Учениците, които кандидатстват за профили (с изключение на профил "Спорт") и за специалности от професии, подават в РИО следните документи за участие в приема:
1. заявление за участие в класиране с подредени желания;
2. копие на удостоверението за завършен VII клас;
3. копие на служебната бележка за оценките от положените приемни изпити, когато кандидатстват в друга област;
4. (изм. - ДВ, бр. 73 от 2009 г., в сила от 15.09.2009 г.) копие на медицинско свидетелство, удостоверяващо обстоятелствата по чл. 15, ал. 1, т. 3, издадено от лекуващия лекар на ученика;
5. (нова - ДВ, бр. 74 от 2007 г., в сила от 14.09.2007 г., изм. - ДВ, бр. 73 от 2009 г., в сила от 15.09.2009 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 70 от 2015 г., в сила от 11.09.2015 г.) копие на документ, издаден от МОН, удостоверяващ, че ученикът е класиран на първо, второ или на трето място на националния кръг на олимпиадата по български език и литература в VII клас и/или на олимпиадата по математика в VII клас, и съдържащ резултата от съответното състезание, когато кандидатът се ползва от правото си по чл. 14, ал. 4.
6. (нова - ДВ, бр. 79 от 2008 г., в сила от 09.09.2008 г., изм. - ДВ, бр. 73 от 2009 г., в сила от 15.09.2009 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2013 г., отм. - ДВ, бр. 70 от 2015 г., в сила от 11.09.2015 г.)
(2) (Доп. - ДВ, бр. 73 от 2009 г., в сила от 15.09.2009 г.) Учениците, които кандидатстват за профил "Спорт", подават в училището следните документи за участие в приема:
1. заявление за участие в класиране по образец на училището;
2. копие на удостоверението за завършен VII клас;
3. (изм. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г.) копие на служебната бележка за резултатите от тестовете;
4. (изм. - ДВ, бр. 73 от 2009 г., в сила от 15.09.2009 г.) копие на медицинско свидетелство, удостоверяващо обстоятелствата по чл. 15, ал. 1, т. 3, издадено от лекуващия лекар на ученика;
5. (нова - ДВ, бр. 74 от 2007 г., в сила от 14.09.2007 г., изм. - ДВ, бр. 73 от 2009 г., в сила от 15.09.2009 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 70 от 2015 г., в сила от 11.09.2015 г.) копие на документ, издаден от МОН, удостоверяващ, че ученикът е класиран на първо, второ или на трето място на националния кръг на олимпиадата по български език и литература в VII клас и/или на олимпиадата по математика в VII клас, и съдържащ резултата от съответното състезание, когато кандидатът се ползва от правото си по чл. 14, ал. 4;
6. (нова - ДВ, бр. 79 от 2008 г., в сила от 09.09.2008 г., изм. - ДВ, бр. 73 от 2009 г., в сила от 15.09.2009 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 70 от 2015 г., в сила от 11.09.2015 г.) служебна бележка, издадена от съответната спортна федерация, която удостоверява, че ученикът е класиран за участие в олимпийски игри или на призово място от световно, европейско, балканско или държавно спортно първенство.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2007 г., в сила от 14.09.2007 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2008 г., в сила от 09.09.2008 г., изм. - ДВ, бр. 70 от 2015 г., в сила от 11.09.2015 г.) При подаване на документите учениците представят за сверяване оригиналите на документите по ал. 1, т. 2, 3, 4 и 5 или по ал. 2, т. 2, 3, 4, 5 и 6.


Чл. 17. (1) Приемните изпити са:
1. (изм. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г.) за всички профили и специалности от професии - тест по български език и литература и тест по математика;
2. (изм. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г., изм. - ДВ, бр. 73 от 2009 г., в сила от 15.09.2009 г.) за профил "Изкуства" - освен тестовете по т. 1 и изпит за проверка на способностите съответно по изобразително изкуство, по музика или хореография;
3. (нова - ДВ, бр. 73 от 2009 г., в сила от 15.09.2009 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2011 г., в сила от 29.07.2011 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2013 г.) за професиите от област на образование "Изкуства" от Списъка на професиите за професионално образование и обучение - освен тестовете по т. 1 и изпит за проверка на способностите съответно по изобразително изкуство;
4. (изм. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г., предишна т. 3 - ДВ, бр. 73 от 2009 г., в сила от 15.09.2009 г.) за профил "Спорт" - освен тестовете по т. 1 и изпит за проверка на способностите по спорт.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 73 от 2009 г., в сила от 15.09.2009 г., изм. - ДВ, бр. 70 от 2015 г., в сила от 11.09.2015 г.) Всеки от приемните изпити по ал. 1, т. 1 се състои от два модула, единият от които е тестът от националното външно оценяване по съответния предмет, а другият включва допълнителни задачи. Оценката от приемния изпит се формира въз основа на резултатите от двата модула, взети заедно.
(3) (Отм. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г.)


Чл. 18. (1) Балът за класиране се образува за:
1. (изм. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г.) профил "Хуманитарен" - като сбор от: утроената оценка от теста по български език и литература; оценката от теста по математика; оценката по български език и литература от удостоверението за завършен седми клас и оценката по още един балообразуващ учебен предмет;
2. (изм. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г.) профили "Природоматематически" и "Технологичен" - като сбор от: оценката от теста по български език и литература; утроената оценка от теста по математика; оценката по математика от удостоверението за завършен седми клас и оценката по още един балообразуващ учебен предмет;
3. (изм. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г.) профил "Чуждоезиков" - като сбор от: удвоената оценка от теста по български език и литература; удвоената оценка от теста по математика; оценките по български език и литература и по математика от удостоверението за завършен седми клас;
4. (изм. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г., изм. - ДВ, бр. 73 от 2009 г., в сила от 15.09.2009 г.) профили "Изкуства" и "Спорт" - като сбор от: оценката от теста по български език и литература; оценката от теста по математика; удвоената оценка от теста за проверка на способностите и оценките по два балообразуващи учебни предмета;
5. (изм. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г., изм. - ДВ, бр. 73 от 2009 г., в сила от 15.09.2009 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2011 г., в сила от 29.07.2011 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2013 г.) професии от област на образование "Изкуства" от Списъка на професиите за професионално образование и обучение - като сбор от оценката от теста по български език и литература, оценката от теста по математика, удвоената оценка от теста за проверка на способностите по изобразително изкуство и оценките по два балообразуващи учебни предмета;
6. (нова - ДВ, бр. 73 от 2009 г., в сила от 15.09.2009 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2011 г., в сила от 29.07.2011 г.) професии от областите на образование "Стопанско управление и администрация", "Физически науки", "Информатика", "Техника", "Производство и преработка", "Архитектура и строителство", "Селско, горско и рибно стопанство", "Ветеринарна медицина", "Здравеопазване", "Транспорт" и "Опазване на околната среда" от Списъка на професиите за професионално образование и обучение - като сбор от оценката от теста по български език и литература, утроената оценка от теста по математика и оценките по два балообразуващи учебни предмета;
7. (нова - ДВ, бр. 73 от 2009 г., в сила от 15.09.2009 г.) професии от областите на образование "Социални услуги" и "Услуги за личността" от Списъка на професиите за професионално образование и обучение - като сбор от удвоената оценка от теста по български език и литература, удвоената оценка от теста по математика и оценките по два балообразуващи учебни предмета.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 73 от 2009 г., в сила от 15.09.2009 г.) Балообразуващите учебни предмети по ал. 1, т. 1, 2, 4, 5, 6 и 7 се определят с решение на педагогическия съвет и се обявяват в РИО и в училището до 15 април.
(3) Оценките от балообразуващите учебни предмети по ал. 1 са от удостоверението за завършен VII клас.


Чл. 19. Класирането за:
1. профили "Хуманитарен", "Природоматематически", "Чуждоезиков", "Технологичен" и "Изкуства", както и за специалностите от професии, е централно за училищата на територията на областта и се извършва от РИО;
2. профил "Спорт" се извършва от училището.


Чл. 20. (1) Първи етап на класиране приключва със записване на приетите ученици или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране.
(2) В заявлението по ал. 1 учениците не може да променят и пренареждат желанията си.
(3) При първи етап на класирането по чл. 19, т. 1 държавен прием не се извършва за паралелка, за която приетите са под норматива за минимален брой ученици.
(4) За паралелките по ал. 3 държавен прием може да се извършва по решение на началника на РИО след анализ на резултатите от приемните изпити, желанията на учениците и спецификата на населеното място.


Чл. 21. (1) Във втори етап на класиране участват учениците, които:
1. не са приети;
2. са приети по второ или следващо желание, но не са се записали и са подали заявление по чл. 20, ал. 1.
(2) Във втори етап на класиране учениците по ал. 1, т. 2 се класират на мястото си от първи етап или на по-предно свое желание.


Чл. 22. (1) За участие в трети етап на класиране учениците подават заявление до началника на РИО, в което може да променят и пренаредят желанията си, но не запазват мястото си от по-преден етап на класиране.
(2) (Нова - ДВ, бр. 58 от 2011 г., в сила от 29.07.2011 г.) В трети етап на класирането може да участва и ученик, който не е участвал в първия и във втория етап на класирането.
(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 58 от 2011 г., в сила от 29.07.2011 г., доп. - ДВ, бр. 70 от 2015 г., в сила от 11.09.2015 г.) Когато след трети етап на класиране записаните са под норматива за минимален брой ученици, началникът на РИО ги насочва по реда на следващите желания към друга паралелка, в която има незаети места или ако няма следващи желания - към паралелка, в която има незаети места.
(4) (Нова - ДВ, бр. 70 от 2015 г., в сила от 11.09.2015 г.) По решение на началника на РИО след анализ на резултатите от приемните изпити, желанията на учениците, спецификата на населеното място, когато след трети етап на класиране записаните в някоя паралелка са под норматива за минимален брой ученици, по изключение държавният прием може да се извършва до 5 септември.
(5) (Нова - ДВ, бр. 70 от 2015 г., в сила от 11.09.2015 г.) Ако и след 5 септември записаните са под норматива за минимален брой ученици, учениците се насочват към друга паралелка при условията и по реда на ал. 3.


Чл. 23. Втори и трети етап на класиране приключват със записване на приетите ученици и обявяване на незаетите места в училището и в РИО.


Чл. 24. (1) Незаетите места след трети етап на класиране се обявяват в училището и в РИО и за тях може да кандидатстват ученици, отговарящи на изискванията по чл. 15, ал. 1.
(2) Учениците подават в избраното от тях училище заявление до директора и оригиналите на документите по чл. 16, ал. 1, т. 2, 3 и 4 или по чл. 16, ал. 2, т. 2, 3 и 4 в срок, определен от директора.
(3) Директорът определя комисия, която подрежда кандидатите по реда на чл. 10, ал. 1 и чл. 12.
(4) Резултатите от попълването на местата по ал. 1 се обявяват в училището и в РИО в срок, определен от директора.

Раздел III.
Приемане на ученици в IХ клас


Чл. 25. (1) Учениците се приемат в IХ клас:
1. в профилирани гимназии, в средни общообразователни училища и в гимназии;
2. в професионални гимназии и в професионални училища, в непрофилирани паралелки и в паралелки за придобиване на професионална квалификация в средни общообразователни училища, профилирани гимназии и гимназии.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2015 г., в сила от 11.09.2015 г.) Приемането се извършва по документи или проверка на способностите.
(3) (Нова - ДВ, бр. 58 от 2011 г., в сила от 29.07.2011 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 70 от 2015 г., в сила от 11.09.2015 г.) Учениците, които кандидатстват за профил "Спорт", полагат изпит за проверка на способностите.
(4) (Нова - ДВ, бр. 58 от 2011 г., в сила от 29.07.2011 г., отм. - ДВ, бр. 70 от 2015 г., в сила от 11.09.2015 г.)
(5) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 58 от 2011 г., в сила от 29.07.2011 г., доп. - ДВ, бр. 70 от 2015 г., в сила от 11.09.2015 г.) Начинът на приемане по ал. 2, с изключение на кандидатстването за профил "Спорт", се определя с решение на педагогическия съвет.
(6) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 58 от 2011 г., в сила от 29.07.2011 г.) Приемането в непрофилирани паралелки се извършва по документи.
(7) (Предишна ал. 5, изм. - ДВ, бр. 58 от 2011 г., в сила от 29.07.2011 г.) Решението по ал. 5 се обявява в училището и в РИО до 15 април.


Чл. 25а. (Нов - ДВ, бр. 70 от 2015 г., в сила от 11.09.2015 г.) Учениците, класирани за участие в олимпийски игри или класирани на призови места от световни, европейски, балкански или държавни спортни първенства, може да участват в класирането с оценка отличен (6) вместо резултат от приемен изпит за проверка на способностите за профил "Спорт".

Чл. 26. (1) (Доп. - ДВ, бр. 73 от 2009 г., в сила от 15.09.2009 г.) Изискванията към учениците при кандидатстване за участие в приема са:
1. да са завършили основно образование;
2. да не са по-възрастни от 17 години, навършвани в годината на кандидатстване - за дневна форма на обучение; да са навършили 16 години или да ги навършват в годината на кандидатстване - за вечерна форма на обучение;
3. профилите "Изкуства", "Спорт" или специалности от професии, за които кандидатстват, да не са противопоказани на здравословното им състояние.
(2) Да са получили оценка най-малко 3,00 на приемния изпит, в случай че такъв е бил определен.
(3) Изискването по ал. 2 не се отнася за близнака, приет над държавния прием по чл. 4, ал. 1, т. 1.
(4) (Нова - ДВ, бр. 58 от 2011 г., в сила от 29.07.2011 г.) Началникът на РИО може да разреши участие в приема и на ученици, които не отговарят на изискванията по ал.1, т. 2, ако са завършили основното си образование в годината на кандидатстване и при наличие на здравословни или социални причини.


Чл. 27. (1) Учениците подават в училището следните документи:
1. заявление за участие в класиране по образец на училището;
2. копие на свидетелството за завършено основно образование;
3. копие на служебната бележка за оценката от положения приемен изпит, ако такъв е предвиден;
4. копие на медицинско свидетелство, удостоверяващо обстоятелствата по чл. 26, ал. 1, т. 3, издадено от лекуващия лекар на ученика;
5. (нова - ДВ, бр. 70 от 2015 г., в сила от 11.09.2015 г.) служебна бележка, издадена от съответната спортна федерация, която удостоверява, че ученикът е класиран за участие в олимпийски игри или на призово място от световно, европейско, балканско или държавно спортно първенство.
(2) В заявлението за участие в класиране учениците посочват по реда на желанията си профилите, специалности от професии и/или непрофилираната паралелка.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2015 г., в сила от 11.09.2015 г.) При подаване на документите учениците представят за сверяване оригиналите на документите по ал. 1, т. 2, 3, 4 и 5.


Чл. 28. (1) Начинът за образуване на бала се определя с решение на педагогическия съвет.
(2) При приемането по документи, когато в класирането има ученици с равен бал и с броя им се надхвърля броят на местата по чл. 3, ал. 3, те се подреждат по ред, определен с решение на педагогическия съвет на училището.
(3) Редът по ал. 2 осигурява приемане на учениците в рамките на утвърдения държавен план-прием.
(4) Решенията по ал. 1 и 2 се представят на началника на РИО и се обявяват в училището и в РИО в срок до 15 април.


Чл. 29. (1) Класирането се извършва от училището.
(2) Всеки етап на класиране приключва със записване на приетите ученици и обявяване на незаетите места в РИО и в училището.
(3) Когато след трети етап на класиране записаните са под норматива за минимален брой ученици, държавен прием за тази паралелка не се извършва.
(4) (Нова - ДВ, бр. 73 от 2009 г., в сила от 15.09.2009 г.) За паралелките по ал. 3 държавен прием може да се извършва по решение на началника на РИО след анализ на възможностите за записване на нормативно определения брой ученици до 5 септември, предвид спецификата на населеното място, желанията на учениците и потребностите на общинската икономика.


Чл. 30. (1) За попълване на незаетите места след трети етап на класиране учениците подават в училището заявление и оригиналите на документите по чл. 27, ал. 1, т. 2, 3 и 4 в срок, определен от директора.
(2) В случай че е определен приемен изпит, за местата по ал. 1 може да кандидатстват ученици, получили на него оценка най-малко 3,00.
(3) Подреждането на кандидатите се извършва по низходящ ред в зависимост от бала и реда на посочените желания.
(4) Резултатите от попълването на местата по ал. 1 се обявяват в училището и в РИО в срок, определен от директора.

Раздел IV.
Приемане на ученици след завършен VI или VII клас или на лица със средно образование


Чл. 31. (1) За придобиване на професионална квалификация и основно образование учениците след завършен VI или VII клас се приемат по документи в професионални училища и в паралелки за професионално обучение в основни, прогимназиални и в средни общообразователни училища.
(2) Условията и редът за кандидатстване, класиране и записване се определят с решение на педагогическия съвет.
(3) Решението по ал. 2 се обявява в училището и в РИО до 15 април.


Чл. 32. (1) Лицата със средно образование се приемат в професионални колежи и в професионални гимназии.
(2) Условията и редът за кандидатстване, класиране и записване се определят с решение на педагогическия съвет.
(3) Решението по ал. 2 се обявява в училището и в РИО до 15 април.

Раздел V.
Приемане на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания и от домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа


Чл. 33. (1) Ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания по тяхно искане се приемат по документи за профили, специалности от професии или непрофилирани паралелки, които не са противопоказани на здравословното им състояние.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 79 от 2008 г., в сила от 09.09.2008 г.) Ученици от домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа и ученици, настанени в приемни семейства, по тяхно искане се приемат по документи по специалности от професии.
(3) Началникът на РИО определя комисия за насочване на учениците по ал. 1 и 2, която включва трима експерти от РИО, юрист и лекар-педиатър, определен от съответния районен център по здравеопазване.


Чл. 34. (1) Учениците трябва да отговарят на условията, определени в чл. 14, ал. 3 или в чл. 26, ал. 1, т. 1 и 2.
(2) Учениците подават в РИО от 3 до 21 май следните документи:
1. заявление с подредени желания;
2. служебна бележка от училището, в което се обучават, удостоверяваща класа и срочните оценки за първия учебен срок;
3. протокол от специализирана по профила на заболяването лекарска консултативна комисия с приложени лична амбулаторна карта, медицински изследвания, епикризи и консултации, документиращи заболяването, или решение на районна експертна лекарска консултативна комисия - за учениците по чл. 33, ал. 1;
4. служебна бележка, удостоверяваща настаняване в дома - за учениците по чл. 33, ал. 2;
5. (нова - ДВ, бр. 79 от 2008 г., в сила от 09.09.2008 г., изм. - ДВ, бр. 73 от 2009 г., в сила от 15.09.2009 г.) нотариално заверено копие от договор за настаняване на ученика в приемно семейство съгласно чл. 27, ал. 5 от Закона за закрила на детето.


Чл. 35. Насочването на учениците по чл. 33, ал. 1 се извършва по:
1. (изм. - ДВ, бр. 73 от 2009 г., в сила от 15.09.2009 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2013 г.) списък на заболяванията за приемане на ученици в профилирани гимназии, профилирани паралелки в гимназии или в средни общообразователни училища, утвърден от министъра на здравеопазването и съгласуван с министъра на образованието и науката;
2. (изм. - ДВ, бр. 73 от 2009 г., в сила от 15.09.2009 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2013 г.) списък на хроничните заболявания, физическите и сензорните увреждания и показаните профили и професии за приемане на ученици след завършен VII клас или основно образование, утвърден от министъра на здравеопазването и съгласуван с министъра на образованието и науката.


Чл. 36. (1) Комисията насочва учениците по чл. 33, ал. 1 съобразно тежестта на заболяването и произтичащите от него ограничения, оценките от първия учебен срок по балообразуващите учебни предмети за съответния профил или специалност от професия и от заявените желания.
(2) Комисията насочва учениците по чл. 33, ал. 2 в зависимост от оценките от първия учебен срок по балообразуващите учебни предмети за съответната специалност от професия и от заявените желания.


Чл. 37. (1) Комисията съставя протокол за извършеното подреждане и насочване.
(2) Препис-извлечение от протокола по ал. 1 и документите по чл. 34, ал. 2 се изпращат от комисията на директорите на училищата до 14 юни. Копия от документите се съхраняват една учебна година в РИО.


Чл. 38. (1) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2011 г., в сила от 29.07.2011 г.) Учениците се записват в училището до 18 юни.
(2) В случаите, когато учениците са записани в паралелка, за която няма да се извършва държавен прием, те се пренасочват от комисията.

Раздел VI.
Приемане на чужденци (Отм. - ДВ, бр. 70 от 2015 г., в сила от 11.09.2015 г.)

Раздел VI.
Приемане на чужденци


Чл. 39. (Отм. - ДВ, бр. 70 от 2015 г., в сила от 11.09.2015 г.)

Чл. 40. (Отм. - ДВ, бр. 70 от 2015 г., в сила от 11.09.2015 г.)

Чл. 41. (Отм. - ДВ, бр. 70 от 2015 г., в сила от 11.09.2015 г.)

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. "Класирани ученици" са учениците, подредени по бала в зависимост от желанията си.
2. "Приети ученици" са учениците, класирани за местата по чл. 3, ал. 3.
3. "Специалности от професии" са специалностите от списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение.
4. (нова - ДВ, бр. 70 от 2015 г., в сила от 11.09.2015 г.) "Призови места" са:
а) от 1. до 12. място на световни първенства;
б) от 1. до 8. място на европейски първенства;
в) на 1. място от балкански първенства;
г) на 1. място от държавни първенства.


§ 2. Ученици, положили приемни изпити по изобразително изкуство, музика и хореография в училищата към Министерството на културата, може да участват с оценките от тези изпити в класиране за профил "Изкуства" и за определени специалности от професии, изискващи способности в областта на изобразителното изкуство, музиката или хореографията. Резултатите от положените изпити се удостоверяват със служебна бележка, издадена от съответното училище, в което е положен изпитът.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 3. (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 74 от 2007 г., в сила от 14.09.2007 г.) Национална природо-математическа гимназия, Национална Априловска гимназия - Габрово, Национално средно общообразователно училище "София", Национална гимназия за хуманитарни науки и изкуства "Константин Преславски" - Варна, Професионална гимназия по компютърни технологии и системи при Техническия университет в София - Правец, Технологическо училище по електронни системи към Техническия университет - София и 134. СОУ "Димчо Дебелянов" - София, може самостоятелно да определят допълнителни условия и ред за приемане на ученици в съответното училище, като спазват сроковете, определени в заповедта по чл. 7, т. 1.


§ 4. Наредбата не се прилага в училищата по изкуствата.


§ 5. Наредбата се издава на основание чл. 26а, ал. 1 и 2 от Закона за народната просвета и чл. 15, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение.


§ 6. Тази наредба отменя Наредба № 8 от 2001 г. за приемане на ученици в училища с държавен прием и в непрофилирани паралелки (обн., ДВ, бр. 7 от 2002 г., изм. и доп., бр. 20 от 2003 г., бр. 15 от 2004 г.).

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 233 ОТ 3 НОЕМВРИ 2005 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА МЛАДЕЖТА И СПОРТА


(ОБН. - ДВ, БР. 89 ОТ 2005 Г.)

§ 9. Навсякъде в действащите подзаконови нормативни актове думите "министърът на младежта и спорта", "министъра на младежта и спорта" и "Министерството на младежта и спорта" се заменят съответно с "председателят на Държавната агенция за младежта и спорта", "председателя на Държавната агенция за младежта и спорта" и "Държавната агенция за младежта и спорта".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 11 ОТ 2005 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В ДЪРЖАВНИ И В ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА


(ОБН. - ДВ, БР. 74 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 08.09.2006 Г.)

§ 7. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 11 ОТ 2005 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В ДЪРЖАВНИ И В ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА


(ОБН. - ДВ, БР. 74 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 14.09.2007 Г.)

§ 5. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 11 ОТ 2005 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В ДЪРЖАВНИ И В ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА


(ОБН. - ДВ, БР. 79 ОТ 2008 Г., В СИЛА ОТ 09.09.2008 Г.)

§ 5. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 11 ОТ 2005 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В ДЪРЖАВНИ И В ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА


(ОБН. - ДВ, БР. 73 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 15.09.2009 Г.)

§ 13. Навсякъде в наредбата думите "министъра на образованието и науката", "министърът на образованието и науката", "Министерството на образованието и науката" и "МОН" се заменят съответно с "министъра на образованието, младежта и науката", "министърът на образованието, младежта и науката", "Министерството на образованието, младежта и науката" и "МОМН", а думите "Държавната агенция за младежта и спорта" - с "Министерството на физическото възпитание и спорта".


§ 14. Наредбата влиза в сила от 15 септември 2009 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 11 ОТ 2005 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В ДЪРЖАВНИ И В ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА


(ОБН. - ДВ, БР. 58 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 29.07.2011 Г.)

§ 12. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 11 ОТ 2005 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В ДЪРЖАВНИ И В ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА


(ОБН. - ДВ, БР. 82 ОТ 2013 Г.)

§ 3. Навсякъде в наредбата думите "министъра на образованието, младежта и науката", "министърът на образованието, младежта и науката", "Министерството на образованието, младежта и науката" и "МОМН" се заменят съответно с "министъра на образованието и науката", "министърът на образованието и науката", "Министерството на образованието и науката" и "МОН", а думите "Министерството на физическото възпитание и спорта" - с "Министерството на младежта и спорта".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 11 ОТ 2005 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В ДЪРЖАВНИ И В ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА

Заключителни разпоредби


(ОБН. - ДВ, БР. 70 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 11.09.2015 Г.)

§ 13. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".

  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти