Logo Събота, 28 Ноември


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА ЗА КАТЕГОРИЗИРАНЕ НА ПЛАЖОВЕТЕ

В сила от 25.03.2005 г.
Приета с ПМС № 42 от 14.03.2005 г.

Обн. ДВ. бр.26 от 25 Март 2005г., изм. ДВ. бр.51 от 21 Юни 2005г., изм. ДВ. бр.98 от 27 Ноември 2007г., изм. ДВ. бр.93 от 24 Ноември 2009г., доп. ДВ. бр.72 от 21 Септември 2012г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. (1) С наредбата се уреждат:
1. категоризирането на плажовете - туристически обекти, по чл. 3, ал. 3, т. 5 от Закона за туризма;
2. минималните задължителни изисквания за обезопасеност, информационна обезпеченост, спазване на санитарно-хигиенните норми и предлагани туристически услуги на плажовете.
(2) Минималните задължителни изисквания по ал. 1, т. 2 са посочени в приложение № 1.

Чл. 2. (1) Плажове, подлежащи на категоризиране по наредбата, са:
1. плажове към естествени водни обекти - морски, речни и езерни;
2. плажове към изкуствени водни обекти - язовирни, и към плувни басейни.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2007 г.) Наредбата не се прилага за плажове към плувни басейни, прилежащи към средства за подслон и места за настаняване.


Чл. 3. (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2005 г., в сила от 21.06.2005 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г.) Категорията на плажовете се определя от министъра на икономиката, енергетиката и туризма по предложение на Експертната комисия по категоризиране на туристически обекти по чл. 9а, ал. 5 от Закона за туризма.


Чл. 4. Категорията на плажовете се определя на базата на съответствие с минималните задължителни изисквания за:
1. обезопасеност;
2. информационна обезпеченост;
3. спазване на санитарно-хигиенните норми;
4. предлагани туристически услуги.


Чл. 5. (1) Туристически услуги се предлагат в категоризирани плажове или в плажове с временно удостоверение за открита процедура по категоризиране.
(2) Туристическите услуги по ал. 1 се предлагат в охраняваните зони от плажа.


Чл. 6. За категоризиране на плаж може да кандидатства лице, което:
1. е търговец по смисъла на Търговския закон или е юридическо лице, което има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност;
2. не е в производство по ликвидация или несъстоятелност.

Глава втора.
ОПРЕДЕЛЯНЕ КАТЕГОРИЯТА НА ПЛАЖОВЕТЕ. ВИДОВЕ КАТЕГОРИИ


Чл. 7. (1) (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2005 г., в сила от 21.06.2005 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г.) Лицето, което ще предоставя туристически услуги на територията на плажа и е негов собственик или са му предоставени права за ползване върху плажа, или упълномощено от него лице подава заявление до министъра на икономиката, енергетиката и туризма за категоризиране или за промяна на категорията на плажа. Заявлението е по образец съгласно приложение № 2.
(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат:
1. (изм. - ДВ, бр. 98 от 2007 г.) актуално удостоверение за вписване в търговския регистър на лицето - оригинал или копия от документи, удостоверяващи, че юридическото лице има право да извършва стопанска дейност по силата на друг закон или по законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз, или на държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;
2. (изм. - ДВ, бр. 98 от 2007 г.) удостоверение, че лицето не е в производство по ликвидация или несъстоятелност - оригинал или нотариално заверено копие;
3. свидетелство за съдимост на лицето, което ще осъществява функции по управление на дейностите в обекта;
4. копия от документите за собственост на плажа или съответно от договора за концесия, за наем или от друг договор, от който е видно, че на лицето са му предоставени права за ползване на плажа;
5. заключение от органите на държавния здравен контрол, че качеството на водата за къпане и зоната за къпане, прилежаща към плажа, отговарят на нормативната уредба, с дата на издаване, предхождаща с не повече от 30 дни датата на подаване на заявлението;
6. схема на границите на плажа, скица на плажа или друг документ, от който е видно точното местонахождение на плажа, издадени от съответния компетентен орган;
7. (изм. - ДВ, бр. 98 от 2007 г.) нотариално заверено пълномощно - оригинал, когато заявлението се подава от пълномощник;
8. документ за платена такса за категоризиране съгласно тарифата по чл. 55, ал. 4 от Закона за туризма.


Чл. 8. (1) Заявлението по чл. 7, ал. 1 и приложените към него документи се разглеждат от Експертната комисия по категоризация на туристически обекти в 14-дневен срок от постъпването им.
(2) Експертната комисия по категоризация на туристически обекти открива процедурата за категоризиране на плажа, когато констатира, че представените документи съответстват на изискванията на чл. 7, и издава на заявителя временно удостоверение за открита процедура, валидно за срок 3 месеца.
(3) Временното удостоверение по ал. 2 се изпраща до заявителя с препоръчано писмо с обратна разписка на адреса по неговото седалище или на друг адрес, посочен от него, в 14-дневен срок от заседанието на Експертната комисия по категоризация на туристически обекти.
(4) Във временното удостоверение по ал. 2 се вписват следните данни:
1. пореден номер;
2. наименование на плажа;
3. местонахождение на плажа;
4. собственик на плажа;
5. (изм. - ДВ, бр. 98 от 2007 г.) концесионер, наемател или друго лице, на което са му предоставени права за ползване върху плажа, ако такова е налице - наименование, седалище, единен идентификационен код (ЕИК);
6. срок на валидност;
7. (изм. - ДВ, бр. 98 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г.) номер и дата на заповедта на министъра на икономиката, енергетиката и туризма за откриване на процедурата;
8. (изм. - ДВ, бр. 51 от 2005 г., в сила от 21.06.2005 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г.) подпис на министъра на икономиката, енергетиката и туризма или на оправомощено от него длъжностно лице и печат.
(5) Временното удостоверение по ал. 2 се поставя на видно за туристите място на информационно табло, разположено на входните места на плажа.
(6) Съдържанието на информационното табло по ал. 5 е посочено в приложение № 1, т. 2.


Чл. 9. (1) В случай че Експертната комисия по категоризация на туристически обекти констатира нередовности в представените документи по чл. 7, заявителят следва да ги отстрани в 14-дневен срок от уведомяването му за тях.
(2) Ако по независещи от него причини заявителят не може да отстрани нередовностите в срока по ал. 1, той може да направи писмено обосновано искане до председателя на Експертната комисия по категоризация на туристически обекти за удължаване на срока. Искането следва да бъде направено в рамките на 14-дневния срок по ал. 1.
(3) Експертната комисия по категоризация на туристически обекти може да вземе решение за удължаване на срока по ал. 1 с не повече от 30 дни считано от датата на уведомяването на заявителя за решението. Решението се взема с обикновено мнозинство от присъстващите членове на комисията.
(4) Уведомяването на лицето, подало заявление за категоризиране, за сроковете по ал. 1 и 3 се извършва с препоръчано писмо с обратна разписка. Уведомяването с препоръчано писмо се удостоверява чрез известие за получаването му.
(5) Ако уведомяването не бъде прието от заявителя на посочения от него адрес, то се счита за извършено с поставянето му на специално определено за целта място в непосредствена близост до мястото на подаване на заявления по наредбата.
(6) При отстраняване на нередовностите в сроковете по ал. 1 и 3 процедурата за категоризиране продължава по реда на чл. 8.


Чл. 10. (1) Експертната комисия по категоризация на туристически обекти с обикновено мнозинство от присъстващите членове взема решение за създаване на експертни работни групи за проверка на място на плажовете за съответствието им с минималните задължителни изисквания към съответния плаж, посочени в приложение № 1, съобразно заявената категория.
(2) В експертните работни групи по ал. 1 могат да бъдат включени и експерти, избрани чрез конкурс, които не са служители във ведомствата по чл. 9а, ал. 5 от Закона за туризма. Външните експерти работят по граждански договор.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г.) Конкурсът се обявява от министъра на икономиката, енергетиката и туризма чрез централния или местния печат. Обявлението за конкурса трябва да съдържа:
1. мястото и характера на работа и изискванията за длъжността;
2. начина за провеждане на конкурса;
3. необходимите документи, мястото и срока за подаването им.
(4) Експертните работни групи по ал. 1 се състоят от председател и членове, определени от Експертната комисия по категоризация на туристически обекти за всеки конкретен случай.
(5) Проверките на място се извършват от експертните работни групи по ал. 1 в състав най-малко трима души. За проверките експертните работни групи съставят констативен протокол, който съдържа предложение за определяне или за отказ за определяне на категорията на плажа.
(6) Освен предложението по ал. 5 констативният протокол съдържа:
1. имената на съставителя и длъжността му;
2. дата и място на извършената проверка;
3. правно основание за съставянето му;
4. описание на съответствията и несъответствията с изискванията за определяне на категория;
5. предписания и срок за отстраняване на констатираните несъответствия (ако има такива);
6. наименование и седалище на заявителя или на упълномощено от него лице;
7. имената и точните адреси на свидетелите;
8. обяснения и/или възражения на заявителя или на упълномощеното от него лице;
9. имената и подписите на всички проверяващи;
10. имената и подписа на заявителя или на упълномощеното от него лице, а при отказ от негова страна - на един свидетел.
(7) При констатиране на несъответствия с изискванията, за които се допускат предписания, посочени в приложение № 1, експертните работни групи дават задължителни предписания за отстраняването им, като срокът за тяхното изпълнение не може да надвишава 30 дни.
(8) При констатиране на несъответствия с изискванията, за които не се допускат предписания, експертните работни групи предлагат определяне на по-ниска от заявената категория или отказ за определяне на категория.
(9) Обясненията и/или възраженията на заявителя по констативния протокол по ал. 5 се отразяват при подписването му на място или писмено до Експертната комисия по категоризация на туристическите обекти в 3-дневен срок от извършване на проверката.
(10) Председателите на експертните работни групи в 14-дневен срок от извършването на проверката на място въз основа на констативния протокол изготвят доклад до Експертната комисия по категоризация на туристически обекти, който съдържа предложение за определяне категория на плажа или за отказ за определяне.


Чл. 11. Плажовете се категоризират в следните категории: "А", "Б" и "С", в низходяща градация по реда на изброяването им.


Чл. 12. Минималните задължителни изисквания за определяне на съответната категория на плажа са посочени в приложение № 1.


Чл. 13. (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2005 г., в сила от 21.06.2005 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г.) Определянето на категорията на плажа се извършва в срок 3 месеца от датата на откриване на процедурата за категоризиране със заповед на министъра на икономиката, енергетиката и туризма.


Чл. 14. (1) Определянето на категорията на плаж се извършва при наличие на съответствие с минималните задължителни изисквания по чл. 4 и не се влияе от естествените природни дадености на туристическия обект и на водния обект, в непосредствена близост до който е разположен плажът.
(2) Извършването на подобрения на плажа с оглед получаване на по-висока категория следва да бъде съобразено с нормативните изисквания, свързани с опазването на околната среда, защитените със закон територии и обекти, с националната сигурност, отбраната на страната и обществения ред.
(3) В рамките на един плаж могат да се обособят части от неговата територия, които отговарят на изискванията за различни категории. В този случай категорията на плажа се определя на базата на съответствието на 2/3 от обособените части с изискванията за конкретната категория.


Чл. 15. Категорията на плажовете е безсрочна.


Чл. 16. (1) На категоризираните плажове се издава категорийна символика в 14-дневен срок от датата на заповедта по чл. 13. Категорийната символика включва удостоверение и табела.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2005 г., в сила от 21.06.2005 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г.) Удостоверението и табелата по ал. 1 се издават по образец, утвърден от министъра на икономиката, енергетиката и туризма.
(3) В удостоверението по ал. 1 се вписват следните данни:
1. номер на удостоверението;
2. вид на обекта;
3. наименование на плажа;
4. категория на плажа;
5. собственик на плажа;
6. (изм. - ДВ, бр. 98 от 2007 г.) концесионер, наемател или друго лице, на което са предоставени права за ползване върху плажа, ако има такива - наименование, седалище, ЕИК;
7. (изм. - ДВ, бр. 51 от 2005 г., в сила от 21.06.2005 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г.) номер и дата на заповедта на министъра на икономиката, енергетиката и туризма за определяне на категория;
8. (изм. - ДВ, бр. 51 от 2005 г., в сила от 21.06.2005 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г.) подпис на министъра на икономиката, енергетиката и туризма или на оправомощено от него лице и печат.
(4) Табелата по ал. 1 съдържа информация за:
1. вида и наименованието на туристическия обект - на български и на английски език;
2. определената категория на туристическия обект.
(5) Надписите върху табелата за вида, наименованието и категорията на плажа следва да съответстват на посочените в удостоверението по ал. 1 данни и да не въвеждат в заблуждение туриста.
(6) При получаване на категорийната символика по ал. 1 лицето по чл. 7, ал. 1 заплаща такса съгласно тарифата по чл. 55, ал. 4 от Закона за туризма.


Чл. 17. (1) Дубликат на удостоверение за категория на плаж се издава при загубване или унищожаване на първоначално издаденото удостоверение по заявление на лицето, което предоставя туристически услуги и е собственик на плажа или са му предоставени права за ползване на плажа, с приложена декларация за обстоятелствата, при които удостоверението е загубено или унищожено. За издаването на дубликат се заплаща такса съгласно тарифата по чл. 55, ал. 4 от Закона за туризма.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2005 г., в сила от 21.06.2005 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г.) Издадените дубликати се отразяват от министъра на икономиката, енергетиката и туризма в Националния туристически регистър.


Чл. 18. При захабяване на табелата по чл. 16, ал. 1 лицето, което предоставя туристически услуги и е собственик на плажа или са му предоставени права за ползване на плажа, може да заяви изработката на нова табела, като заплати такса съгласно тарифата по чл. 55, ал. 4 от Закона за туризма.


Чл. 19. (1) (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2005 г., в сила от 21.06.2005 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г.) Министърът на икономиката, енергетиката и туризма по предложение на Експертната комисия по категоризация на туристически обекти издава заповед за отказ за определяне на категория, когато:
1. не се отстранят нередовностите по заявлението и приложените към него документи в сроковете по чл. 9, ал. 1 и 3;
2. не са изпълнени минималните задължителни изисквания за категория "С", посочени в приложение № 1.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2005 г., в сила от 21.06.2005 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г.) Министърът на икономиката, енергетиката и туризма по предложение на Експертната комисия по категоризация на туристически обекти определя категория, по-ниска от заявената, при неизпълнение на изискванията за заявената категория.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2005 г., в сила от 21.06.2005 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г.) Заповедта на министъра на икономиката, енергетиката и туризма за отказ за определяне на категория или за определяне на категория, по-ниска от заявената, (в частта й за всеки обект) може да бъде обжалвана по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(4) Уведомяването на лицето по чл. 7, ал. 1 за заповедите по ал. 1 и 2 се извършва съгласно чл. 9, ал. 4 и 5.
(5) (Нова - ДВ, бр. 98 от 2007 г.) Плаж, по отношение на който има влязла в сила заповед за отказ за определяне на категория, се обозначава от лицето, което е собственик на плажа или са му предоставени права за ползване върху него, по подходящ начин, информиращ туриста, че обектът не отговаря на изискванията на наредбата.

Глава трета.
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА КАТЕГОРИЯТА. ПРОМЯНА


Чл. 20. (1) Категорията на плажовете се прекратява:
1. по искане на лицето, което е собственик на плажа или на което са предоставени права за ползване върху него;
2. при обявяване в ликвидация или несъстоятелност на лицето по т. 1;
3. при системни нарушения на минималните задължителни изисквания за съответната категория.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2005 г., в сила от 21.06.2005 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г.) Категорията на плажовете се прекратява със заповед на министъра на икономиката, енергетиката и туризма.
(3) Уведомяването на лицето по чл. 7, ал. 1 за заповедта по ал. 2 се извършва съгласно чл. 9, ал. 4 и 5.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2005 г., в сила от 21.06.2005 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г.) В случаите по ал. 1, т. 3 министърът на икономиката, енергетиката и туризма прекратява категорията на плажа по предложение на председателя на Комисията за защита на потребителите в резултат на осъществените му контролни правомощия по чл. 64б, ал. 2, т. 7 от Закона за туризма.
(5) След прекратяване на категорията на плаж нова категория се определя по реда на чл. 7.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2005 г., в сила от 21.06.2005 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г.) При прекратяване на категорията на плаж министърът на икономиката, енергетиката и туризма предприема съответни действия за публично оповестяване на прекратяването чрез средствата за масово осведомяване.
(7) (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2007 г.) Плаж, по отношение на който има влязла в сила заповед за прекратяване на категория, се обозначава от лицето, което е собственик на плажа или са му предоставени права за ползване върху него, по подходящ начин, информиращ туриста, че обектът не отговаря на изискванията на наредбата.
(8) (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2007 г.) Заповедта по ал. 2 подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.


Чл. 21. Когато лицето по чл. 7, ал. 1 желае категорията на плажа да бъде променена, то предприема съответните действия по чл. 20, ал. 1, т. 1 и подава заявление за определяне на категория по реда на чл. 7.

Глава четвърта.
ВПИСВАНЕ НА КАТЕГОРИЗИРАНИТЕ ПЛАЖОВЕ В НАЦИОНАЛНИЯ ТУРИСТИЧЕСКИ РЕГИСТЪР. ТАКСИ ЗА КАТЕГОРИЗИРАНЕ


Чл. 22. (1) Категоризираните плажове се вписват в Националния туристически регистър по чл. 58 от Закона за туризма.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2005 г., в сила от 21.06.2005 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г.) Вписванията в регистъра се правят от министъра на икономиката, енергетиката и туризма или от оправомощено от него длъжностно лице служебно или след постъпило заявление за отразяване на промени във вписаните обстоятелства.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2005 г., в сила от 21.06.2005 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г.) Лицата, за които е настъпила промяна в обстоятелствата, вписани в регистъра по ал. 1, са длъжни да заявят писмено в Министерството на икономиката, енергетиката и туризма промяната в едномесечен срок от настъпването й.
(4) Към заявлението по ал. 3 се прилагат копие от документ, удостоверяващ промяната, и документ за платена такса съгласно тарифата по чл. 55, ал. 4 от Закона за туризма.


Чл. 23. (1) (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2005 г., в сила от 21.06.2005 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г.) При промяна на лицето по чл. 7, ал. 1 лицето, придобило собствеността или правото на ползване на туристическия обект, подава заявление до министъра на икономиката, енергетиката и туризма за отразяване на променените обстоятелства в Националния туристически регистър по реда на чл. 22, ал. 3.
(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат следните документи:
1. (изм. - ДВ, бр. 98 от 2007 г.) актуално удостоверение за вписване в търговския регистър на лицето - оригинал или копия от документи, удостоверяващи, че юридическото лице има право да извършва стопанска дейност по силата на друг закон или по законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз, или на държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;
2. удостоверение, че лицето не в производство по ликвидация или несъстоятелност - оригинал или заверен препис;
3. копия от документите за собственост на обекта, съответно от договора за концесия, за наем или от друг договор, от който е видно, че на лицето са му предоставени права за ползване на обекта;
4. свидетелство за съдимост на лицето, което ще осъществява функции по управление на дейностите в обекта;
5. документ за платена такса за вписване на настъпили промени в обстоятелствата съгласно тарифата по чл. 55, ал. 4 от Закона за туризма.
(3) В случай на промяна на собственика на плажа, при която няма промяна на лицето, което предоставя услуги на плажа, лицето, придобило собствеността, подава заявлението по ал. 1. Към заявлението се прилага актът за собственост и документ за платена такса за вписване на настъпили промени в обстоятелствата съгласно тарифата по чл. 55, ал. 4 от Закона за туризма.
(4) В случаите по ал. 1 и 3 и чл. 22, ал. 3 определената категория на плажа се запазва и се издава ново удостоверение за категория в 14-дневен срок от предоставяне съответно на документите по ал. 2, по ал. 3 и по чл. 22, ал. 4, отразяващи настъпилите промени.
(5) Удостоверението по ал. 4 се предоставя след връщане на първоначално издаденото удостоверение.


Чл. 24. За категоризирането на плажове се заплаща такса в размер, определен в тарифата по чл. 55, ал. 4 от Закона за туризма.

Глава пета.
КОНТРОЛ (ОТМ. - ДВ, БР. 98 ОТ 2007 Г.)


Чл. 25. (Отм. - ДВ, бр. 98 от 2007 г.)

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на наредбата:
1. "Естествен плаж" е плаж по смисъла на Закона за туризма, който е разположен в непосредствена близост до Черно море, до река или до езеро, включващ терен от съответната брегова ивица към прилежащата му водна площ, запълнена със статична или течаща вода.
2. "Морски плаж" е плаж, представляващ част от крайбрежната плажна ивица към прилежащата й водна площ, която част включва изкуствено или естествено обособен терен, покрит с пясък, чакъл или други седиментни образувания, който се определя и планира с устройствени схеми и подробни устройствени планове.
3. "Речен плаж" е плаж, представляващ част от бреговата ивица към прилежащата й водна площ, запълнена с течаща вода, която част включва изкуствено или естествено обособен терен, покрит с трева, пясък, чакъл или други седиментни образувания.
4. "Езерен плаж" е плаж, представляващ част от бреговата ивица към прилежащата й водна площ, запълнена със статична вода, която част включва изкуствено или естествено обособен терен, покрит с трева, пясък, чакъл или други седиментни образувания.
5. "Изкуствен плаж" е плаж по смисъла на Закона за туризма, който е разположен в непосредствена близост до язовир или плувен басейн, включващ терен от бреговата ивица към прилежащата му водна площ, съответно от територията около басейна и самия изкуствен басейн, където водата е предимно статична, и който е резултат от съзнателна човешка дейност.
6. "Язовирен плаж" е плаж, представляващ част от бреговата ивица към прилежащата му водна площ, запълнена със статична вода, която част включва изкуствено или естествено обособен терен, покрит с трева, пясък, чакъл или други седиментни образувания.
7. "Плаж към плувен басейн" е плаж, представляващ територия с естествена или изкуствена повърхност, върху която обикновено са разположени шезлонги и чадъри и която е прилежаща към изграден изкуствен воден басейн под или над повърхността на релефа.
8. "Охраняема зона от плажа" е обособен участък от територията на плажа, на който е осигурена водноспасителна дейност.
9. "Системно нарушение" е нарушение, извършено повече от 3 пъти за две последователни години.
10. (доп. - ДВ, бр. 72 от 2012 г., в сила от 14.09.2012 г.) "Активен туристически сезон" е периодът от време, през който поне 30 на сто от капацитета на плажа е в експлоатация, а за морския плаж това е периодът от време не по-късно от 1 юни и не по-рано от 30 септември.
11. "Органи на държавния здравен контрол" са органите съгласно чл. 12, ал. 1 от Закона за здравето.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 2. (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2007 г.) (1) Когато към датата на влизане в сила на наредбата има приети решения от Министерския съвет, съответно подписани договори за предоставяне на концесия върху морски плажове - част от крайбрежната плажна ивица, тези морски плажове получават категория "С" по право.
(2) Концесионерите на морските плажове по ал. 1 подават заявление за получаване на категория "С" по право, съдържащо необходимата по чл. 61, ал. 1, т. 3 от Закона за туризма информация, за вписване в Националния туристически регистър.
(3) Към заявлението по ал. 2 се прилага заверено копие от договора за предоставяне на концесия върху морския плаж.
(4) Концесионерите на морските плажове по ал. 1 получават категорийна символика, включваща удостоверение и табела, без да заплащат такса.
(5) В случай че лицата по ал. 1 желаят на плажа да бъде определена по-висока категория, те подават заявление по общия ред.


§ 3. Собствениците, съответно лицата, на които са им предоставени права за ползване върху съществуващи към момента на влизане в сила на наредбата плажове, следва да ги приведат в съответствие с изискванията на наредбата и в 6-месечен срок от влизането й в сила да подадат заявление за категоризирането им.


§ 4. Наредбата се приема на основание чл. 51, ал. 5 от Закона за туризма.


§ 5. (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2005 г., в сила от 21.06.2005 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г.) Указания по прилагането на наредбата дава министърът на икономиката, енергетиката и туризма.


§ 6. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 115 ОТ 15 ЮНИ 2005 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ


(ОБН. - ДВ, БР. 51 0Т 2005 Г., В СИЛА ОТ 21.06.2005 Г.)

§ 18. В Наредбата за категоризиране на плажовете, приета с Постановление № 42 на Министерския съвет от 2005 г. (ДВ, бр. 26 от 2005 г.), се правят следните изменения:
1. Навсякъде думите "министърът на икономиката" и "министъра на икономиката" се заменят съответно с "министърът на културата и туризма" и "министъра на културата и туризма".
2. В чл. 22, ал. 3 думите "Министерството на икономиката" се заменят с "Министерството на културата и туризма".
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


§ 25. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 278 ОТ 19 НОЕМВРИ 2007 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ


(ОБН. - ДВ, БР. 98 ОТ 2007 Г.)

§ 1. В Наредбата за категоризиране на плажовете, приета с Постановление № 42 на Министерския съвет от 2005 г. (обн., ДВ, бр. 26 от 2005 г.; изм., бр. 51 от 2005 г.), се правят следните изменения и допълнения:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13. Навсякъде в наредбата думите "министърът на културата и туризма", "министъра на културата и туризма" и "Министерството на културата и туризма" се заменят съответно с "председателят на Държавната агенция по туризъм", "председателя на Държавната агенция по туризъм" и "Държавната агенция по туризъм".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 268 ОТ 12 НОЕМВРИ 2009 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА, ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА


(ОБН. - ДВ, БР. 93 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 24.11.2009 Г., ПОПР. - ДВ, БР. 95 ОТ 2009 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 4 ОТ 2012 Г.)

§ 88. В Наредбата за категоризиране на плажовете, приета с Постановление № 42 на Министерския съвет от 2005 г. (обн., ДВ, бр. 26 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 51 от 2005 г. и бр. 98 от 2007 г.), се правят следните изменения:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Навсякъде в текста думите "председателя на Държавната агенция по туризъм" се заменят с "министъра на икономиката, енергетиката и туризма" и думите "председателят на Държавната агенция по туризъм" се заменят с "министърът на икономиката, енергетиката и туризма".
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


§ 94. (Попр. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., отм. с Решение № 15898 от 01.12.2011 г. на ВАС в частта "с изключение на § 93, т. 1, която влиза в сила от 01.11.2009 г." - ДВ, бр. 4 от 2012 г.) Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 220 ОТ 14 СЕПТЕМВРИ 2012 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ


(ОБН. - ДВ, БР. 72 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 14.09.2012 г.)

§ 3. Постановлението влиза в сила от датата на приемането му.


Приложение № 1 към чл. 1, ал. 2, чл. 8, ал. 6, чл. 10, ал. 1 и 7, чл. 12 и чл. 19, ал. 1, т. 1

(Изм. - ДВ, бр. 98 от 2007 г.)

Минимални задължителни изисквания за обезопасеност, информационна обезпеченост, спазване на санитарно-хигиенните норми и предлагани туристически услуги за определяне на съответната категория на плаж

1. Обезопасеност:


Дейности Категория Категория Категория
  "А" "Б" "С"
Максимално на терито- на терито- - в отделни
осигуряване на рията на рията на зони на обекта
водноспасител- целия целия през целия ак-
на дейност и обект (*1) обект (*2) тивен туристи-
медицинско     чески сезон
обслужване     - допуска се
през целия ак-     наличието на
тивен туристи-     обозначени
чески сезон     неохраняеми
съобразно дей-     зони в обекта
стващата нор-     в зависимост
мативна уред-     от неговата
ба в съответ-     посещаемост (*3)
ната област      

Забележки: (*1.) За плажове категория "А", разположени извън строителните граници и неграничещи с урбанизирани територии, се допуска обезопасеността на обекта да се осигурява в отделни зони на плажа през целия активен туристически сезон. На територията на тези плажове се допуска наличието на обозначени неохраняеми зони в обекта в зависимост от неговата посещаемост.
(*2.) За плажове категория "Б", разположени в строителните граници или граничещи с населени места - градове, които не са областни центрове или които са разположени извън строителните граници и неграничещи с урбанизирани територии, се допуска обезопасеността на обекта да се осигурява в отделни зони на плажа през целия активен туристически сезон. На територията на тези плажове се допуска наличието на обозначени неохраняеми зони в обекта в зависимост от неговата посещаемост.
(*3.) За плажове категория "С", разположени на територията на селищните образувания с национално значение или граничещи с тях, обезопасеността на обекта се осигурява на цялата му територия.
2. Информационна обезпеченост:
А. Задължително информационно табло (*1)

1
2 3 4
5
6 7 8 9 10
11 12
13 14

15

16


Размери на таблото - 1 м широчина - 1,5 м височина.
Таблото се боядисва с основен цвят бял.
Таблото се поставя на височина 1 м над терена.

Б. Съдържание на отделните полета:
1. На български, руски, немски, английски и френски език се изписва видът на обекта - например "Морски плаж".
2. Поставя се ламинирано копие от удостоверението за категория на обекта.
3. На кирилица и на латиница се изписва името на обекта - например "Русалка".
4. Поставя се ламинирано копие от табелата с категорийната символика.
5. Ако зоната, където е поставено таблото, е неохранявана, на български, руски, немски, английски и френски език с червен цвят се изписва "Неохранявана зона", а ако зоната е охранявана, полето остава празно.
6. Ако зоната, където е поставено таблото, е неохранявана, а охраняваната зона е вляво от таблото, се поставя синя стрелка, която да сочи наляво - посоката, където е охраняваната зона. Ако охраняваната зона е вдясно или таблото е поставено в охранявана зона, това поле остава празно.
7. Ако таблото се поставя в неохранявана зона, със син цвят се изписва разстоянието до охраняваната зона.
8. Ако зоната, където е поставено таблото, е охранявана, или ако е неохранявана, но вляво или вдясно има охранявана зона, на български, руски, немски, английски и френски език с червен цвят се изписва "Охранявана зона".
9. Ако зоната, където е поставено таблото, е неохранявана, а охраняваната зона е вдясно от таблото, се поставя синя стрелка, която да сочи надясно - посоката, където е охраняваната зона. Ако охраняваната зона е вляво или таблото е поставено в охранявана зона, това поле остава празно.
10. Със син цвят се изписва разстоянието до охраняваната зона.
11. На български, руски, немски, английски и френски език с черен цвят се изписва "Собственик".
12. На български, руски, немски, английски и френски език с черен цвят се изписва наименованието на собственика.
13. На български, руски, немски, английски и френски език с черен цвят се изписва "Ползвател" или "Концесионер" в зависимост това каква е формата на ползване.
14. На кирилица и латиница се изписва името на ползвателя или концесионера.
15. Поставя се схема на обекта, на който с пиктографски символи се обозначават:
15.1. охраняваната и неохраняваната зона;
15.2. разположението на обектите на водноспасителната служба и медицинското осигуряване;
15.3. обектите на санитарно-хигиенното поддържане - тоалетни, душови площадки, съблекални;
15.4. разположението на водните бази и коридори за водни спортове;
15.5. разположението на заведенията за хранене и развлечение;
15.6. разположението на защитени територии с кратко описание;
15.7. други указания за ползване на обекта - например "Забранено за животни", "Забранено влизането на моторни превозни средства" и пр.
16. Изобразяват се използваните пиктографски символи и на български, руски, немски, английски и френски език се изписва обяснение на всеки символ.
Забележка: (*1.) Информационното таблото се поставя на входните места на плажа.
3. Спазване на санитарно-хигиенните норми:
3.1. Почистване:

Дейности Категория Категория Категория
  "А" "Б" "С"
1. Машинно веднъж веднъж в началото и в
почистване седмично месечно средата на ак-
(където е въз-     тивния турис-
можно) (*1)     тически сезон
2. Ръчно по- през це- през це- не по-малко от
чистване (*2) лия ден лия ден два пъти на ден
3. Осигурени по цялата по цялата по цялата тери-
съдове за съби- територия територия тория на обек-
ране на отпа- на обекта на обекта та на разстоя-
дъците (*3) на разстоя- на разстоя- ние най-малко
  ние най- ние най- 60 м един от
  малко малко друг
  20 м един 40 м един  
  от друг от друг  
4. Събиране на три пъти два пъти веднъж на ден
отпадъците на на ден на ден  
определеното      
за това място      
и извозването      
им (*4)      

Забележки: (*1.) За плажове категории "А", "Б" или "С", разположени на територията на селищните образувания с национално значение или граничещи с тях, машинното почистване се извършва ежедневно (сутрин или вечер).
Допуска се машинното почистване за:
а) плажове категория "А", разположени извън строителните граници и неграничещи с урбанизирани територии, да се осигурява веднъж месечно;
б) плажове категория "Б", разположени в строителните граници или граничещи с населени места - градове, които не са областни центрове или които са разположени извън строителните граници и неграничещи с урбанизирани територии, да се осигурява в началото и в средата на активния туристически сезон;
в) плажове категория "С", разположени извън строителните граници и неграничещи с урбанизирани територии, да се осигурява в началото на активния туристически сезон.
(*2.) Допуска се ръчното почистване за:
а) плажове категория "А", разположени извън строителните граници и неграничещи с урбанизирани територии, да се осигурява поне веднъж на ден;
б) плажове категории "Б" или "С", разположени в строителните граници или граничещи с населени места - градове, които не са областни центрове или които са разположени извън строителните граници и неграничещи с урбанизирани територии, да се осигурява поне веднъж на ден.
(*3.) Допуска се наличието на съдове за събиране на отпадъците за:
а) плажове категория "А", разположени извън строителните граници и неграничещи с урбанизирани територии, да се осигурява в обособените охранявани зони на плажа на разстояние най-малко 20 м един от друг;
б) плажове категория "Б", разположени в строителните граници или граничещи с населени места - градове, които не са областни центрове или които са разположени извън строителните граници и неграничещи с урбанизирани територии, да се осигурява в обособените охранявани зони на плажа на разстояние най-малко 40 м един от друг;
в) плажове категория "С", разположени в строителните граници или граничещи с населени места - градове, които не са областни центрове или които са разположени извън строителните граници и неграничещи с урбанизирани територии, да се осигурява в обособените охранявани зони на плажа на разстояние най-малко 60 м един от друг.
(*4.) Допуска се събирането на отпадъците на определеното за това място и извозването им за:
а) плажове категория "А", разположени извън строителните граници и неграничещи с урбанизирани територии, да се осигурява веднъж на ден в охраняваните зони на плажа и поне веднъж седмично в неохраняемите зони;
б) плажове категории "Б" или "С", разположени в строителните граници или граничещи с населени места - градове, които не са областни центрове или които са разположени извън строителните граници и неграничещи с урбанизирани територии, да се осигурява веднъж на ден в охраняваните зони на плажа и поне веднъж седмично в обособените охранявани зони.
3.2. Осигуряване на санитарни възли, съблекални и душове (*1)

  Категория Категория Категория
  "А" "Б" "С"
1. Санитар- отделно за отделно за отделно за
ни възли (*2) мъже и за мъже и за мъже и за
  жени жени жени
2. Събле- да да да
кални      
3. Душове (*3) със студена със студена със студена
  вода вода вода
4. Местопо- по цялата по цялата поне на един от
ложение на дължина на дължина на обектите по
всеки от плажа по плажа по т. 1, 2 и 3 в обо-
обектите по един от обек- един от обек- собените охра-
т. 1, 2 и 3 тите по т. 1, тите по т. 1, няеми зони на
  2 и 3, като 2 и 3, като плажа, като
  разстояние- разстоянието разстоянието
  то между между обек- между обек-
  обектите от тите от всеки тите от всеки
  всеки вид е вид е не по- вид е не по-
  не повече от вече от вече от
  100 м 100 м (*4) 100 м (*5)

Забележки: (*1.) На територията на морските плажове се допуска разполагането само на леки преместваеми постройки и съоръжения за санитарни възли, съблекални и душове.
(*2.) За плажове категории "Б" или "С", разположени извън строителните граници и неграничещи с урбанизирани територии, се допуска санитарните възли да са общи.
(*3.) За плажове категории "А", "Б" или "С", разположени на територията на курортите с национално значение или граничещи с тях, душовете на територията на плажа са със студена и топла вода (минерална вода, където е възможно).
(*4.) За плажове категория "Б", разположени в строителните граници или граничещи с населени места - градове, които не са областни центрове или които са разположени извън строителните граници и неграничещи с урбанизирани територии, се допуска наличието поне на един обект от всеки вид (санитарни възли, съблекални и душове) в обособените охранявани зони на плажа, като разстоянието между обектите от всеки вид е не повече от 100 м.
(*5.) За плажове категория "С", разположени на територията на селищните образувания с национално значение или граничещи с тях, по цялата дължина на плажа се изгражда по един от обектите - санитарни възли, съблекални и душове, като разстоянието между обектите от всеки вид е не повече от 100 м.
4. Предлагани туристически услуги:
4.1. Плажни услуги: (*1)

Дейности Категория Категория Категория
  "А" "Б" "С"
1 2 3 4
1. Осигурява- да да да
не на не по-      
малко от 20      
на сто от ак-      
тивната плаж-      
на площ за      
свободно раз-      
полагане на      
плажни при-      
надлежности      
от страна на      
посетителите      
на плажа      
2. Осигурява- да не не
не на проход-      
ни пътеки и      
на други удоб-      
ства за инва-      
лиди (*2)      
3. Обособени да да да
блокове от      
разположени      
плажни чадъ-      
ри и шезлонги      
на територия-      
та на плажа      
извън тази      
по т. 1      
4. Масички и да да не
постелки за      
шезлоги (*3)      
5. Обособени най-малко най-малко най-малко
зони за ком- 3/4 от актив- 1/2 от актив- 1/4 от актив-
плексно пред- ната плажна ната плажна ната плажна
лагане на площ площ площ
плажни      
услуги (*4)      
6. Заведения да поне едно поне едно
за хранене и със серви-    
развлечения (*5) тьорско    
  обслужване    
7. Разносна не се не се да
търговия допуска допуска (*6)  
8. Детски да поне една поне една
зони      
9. Телефон да не не
10. Рехаби- да поне един не
литационни   пункт  
пунктове (с      
поне един      
масажист)      
11. Режим на всички всички всички обек-
работа и раз- обекти ра- обекти ра- ти работят
положение на ботят през ботят през през целия
обектите по целия акти- целия акти- активен ту-
т. 6 - 10 вен туристи- вен туристи- ристически
  чески сезон чески сезон сезон и се
  и покриват и покриват разпределят
  цялата те- цялата те- териториално
  ритория на ритория на в зависимост
  плажа плажа от посещае-
      мостта на
      плажа през
      отделните
      периоди на
      активния
      туристически
      сезон

Забележки: (*1.) Допускат се предписания по т. 4.1.
(*2.) За плажове категории "Б" или "С", разположени на територията на курортите с национално значение или граничещи с тях, се осигурява наличието на проходни пътеки и на други удобства за инвалиди.
(*3.) За плажове категории "А" или "Б", разположени извън строителните граници и неграничещи с урбанизирани територии, изискването за масички и постелки за шезлонги не е задължително.
(*4.) За плажове, разположени извън строителните граници и неграничещи с урбанизирани територии, изискването за обособени зони за комплексно предлагане на плажни услуги се променя, както следва: за категория "А" - най-малко 1/2 от активната плажна площ; за категория "Б" - най-малко 1/4 от активната плажна площ, и за категория "С" - най-малко 1/8 от активната плажна площ.
(*5.) На територията на морските плажове се допуска разполагането само на леки преместваеми постройки за заведения за хранене и развлечения.
(*6.) На плаж категория "Б", разположен извън строителните граници и неграничещ с урбанизирани територии, се допуска разносна търговия.

4.2. Спортни услуги: (*1)

Категория "А" Категория "Б" Категория "С"
Обособени и обез- Обособени и обе- Обособени и опасени спортни зо-
ни - игрища за пла- зони - игрища за временни вод-
жен волейбол, кег- плажен волейбол, ни бази с уни-
ли, топки, федербал кегли, топки, фе- версални поли-
и/или др. дербал и/или др. гони за мотор-
Обособени и обез- Обособени и обе- ни и безмотор-
опасени отделни зо- зопасени времен- ни водни спор-
ни за спортни ат- ни водни бази с тове
ракции - бънджи, отделни полигони Водни колела
батут, надуваеми за моторни и без- Банан
атракциони и др. моторни водни Хидроджет
Обособени времен- спортове Скутер
ни водни бази с от- Водни колела  
делни полигони за Водни ски  
моторни и безмо- Сърф  
торни водни спор- Парашут  
тове Банан  
Водни колела Хидроджет  
Водни ски Скутер  
Сърф Разходка с лодка  
Парашут    
Банан    
Хидроджет    
Скутер    
Разходка с лодка    
Водна пързалка    

Забележка. (*1) Предлагането на услугите по т. 4.2 е препоръчително.


Приложение № 2 към чл. 7, ал. 1

(Изм. - ДВ, бр. 51 от 2005 г., в сила от 21.06.2005 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г.)


1. Вх. № ДО
  министъра на икономиката, енергетиката и туризма
   
З А Я В Л Е Н И Е
ЗА КАТЕГОРИЗИРАНЕ НА ПЛАЖ
 
2.1. От (имена - собственик, изпълнителен директор, управител) 2.2. ЕИК
2.3. Представител на (наименование на търговско дружество, 2.4. Данъчен №
едноличен търговец или юридическо лице, което има право по  
силата на друг закон да извършва стопанска дейност)  
   
2.5. Седалище и адрес на управление 2.6. (пощ. код) 2.7. (населено място/община)
2.8. (ж.к./кв.) 2.9. (булевард/площад/улица) 2.10. (№)
2.11. (блок) 2.12. (вход) 2.13. (етаж) 2.14. (ап.) 2.15. (телефон/и, факс) 2.16. (факс/телекс)
3.1. Собственик 3.2. ЕИК
   
  3.3. Данъчен №
4.1. Плаж, подлежащ на категоризиране
4.2. Местоположение на туристическия обект (населено място или селищно образувание)
4.3. Вид плаж 4.4. Категория, за която се 4.5. Активна плажна площ/водна площ (за плувни басейни)
  кандидатства  
5. Приложени документи: Дата
1. Актуално удостоверение за вписване в търговския регистър  
2. Документи, удостоверяващи, че лицето има право по силата на друг закон да извършва  
стопанска дейност  
3. Удостоверение, че лицето не е в несъстоятелност  
4. Удостоверение, че лицето не е в ликвидация  
5. Свидетелство за съдимост на лицето, което ще осъществява функции по управление  
на дейностите в обекта  
6. Копие от документа за собственост на плажа и/или съответно копие от договора за  
концесия, договора за наем или от друг договор, от който е видно, че на лицето са му  
предоставени права за ползване на плажа  
7. Копие от заключение на органите на държавния здравен контрол, че качеството на  
водата за къпане и зоната за къпане, прилежаща към плажа, отговарят на норматив-  
ната уредба, с дата на издаване, предхождаща с не повече от 30 дни датата на подаване  
на заявлението  
8. Схема на границите на плажа, скица на плажа или друг документ, от който е видно  
местоположението на плажа, издаден от съответния компетентен орган  
9. Нотариално заверено пълномощно, когато заявлението се подава от пълномощник  
10. Документ за платена такса за разглеждане на документите съгласно Тарифата за  
таксите, които се събират по Закона за туризма  
   
6. Дата и място 7. Подпис и печат
   


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти