Logo Сряда, 25 Ноември


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 3 ОТ 14 ФЕВРУАРИ 2005 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯ "МОДЕЛИЕР-ТЕХНОЛОГ НА ОБУВНИ И КОЖЕНО-ГАЛАНТЕРИЙНИ ИЗДЕЛИЯ"

В сила от 18.03.2005 г.
Издадена от министъра на образованието и науката

Обн. ДВ. бр.23 от 18 Март 2005г.

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. С тази наредба се определя държавното образователно изискване (ДОИ) за придобиване на квалификация по професия 542060 "Моделиер-технолог на обувни и кожено-галантерийни изделия" от област на образование "Производство и преработка" и професионално направление 542 "Производство на текстил, облекло, обувки и кожени изделия" съгласно Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение.

Чл. 2. Държавното образователно изискване за придобиване на квалификация по професия 542060 "Моделиер-технолог на обувни и кожено-галантерийни изделия" съгласно приложението към тази наредба определя изискванията за придобиване трета степен на професионална квалификация за специалностите:
1. 5420601 "Конструиране, моделиране и технология на обувни изделия";
2. 5420602 "Конструиране, моделиране и технология на кожено-галантерийни изделия".


Чл. 3. (1) Въз основа на ДОИ по чл. 1 и рамковите програми по чл. 10, ал. 3 от Закона за професионалното образование и обучение се разработват учебен план и учебни програми за обучението по съответната специалност по чл. 2.
(2) Документацията по ал. 1 за професионално образование се разработва от Министерството на образованието и науката, а за професионално обучение - от обучаващата институция.

Раздел II.
Съдържание на държавното образователно изискване


Чл. 4. (1) С ДОИ по чл. 1 се определя равнището на задължителната професионална подготовка в края на обучението по професията, което гарантира на обучаемия възможност за упражняване на професията "Моделиер-технолог на обувни и кожено-галантерийни изделия".
(2) Държавното образователно изискване за придобиване на квалификация по професия "Моделиер-технолог на обувни и кожено-галантерийни изделия" определя общата, отрасловата и специфичната задължителна професионална подготовка за професията, както и задължителната чуждоезикова подготовка по професията и избираемата подготовка.
(3) Съдържанието на всеки вид задължителна професионална подготовка по ал. 2 включва:
1. необходимите професионални компетенции (знания, умения и професионално-личностни качества);
2. тематичните области, от които се формира съдържанието на учебните предмети/модули.


Чл. 5. С ДОИ по чл. 1 се определят и входящото образователно равнище, изискванията към здравословното състояние на кандидатите за обучение, профилът на професията, целите на обучението, оценяването по време и при завършване на обучението, удостоверяването на придобитата професионална квалификация, необходимата материална база.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 1. Лицата, които са приети за обучение до учебната 2003/2004 г., включително по специалности и професии от професионално направление "Лека промишленост" от списъка за специалностите и професиите за професионалните училища на Министерството на образованието, науката и културата от 1993 г., се обучават и завършват обучението си по учебните планове и учебните програми, които са действали при постъпването им.


§ 2. Указания по прилагането на тази наредба се дават от министъра на образованието и науката.


§ 3. Тази наредба се издава на основание чл. 17, т. 3 във връзка с чл. 16, т. 7 от Закона за народната просвета.


§ 4. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".


Приложение към чл. 2


Държавно образователно изискване за придобиване
на квалификация по професията "Моделиер-технолог
на обувни и кожено-галантерийни изделия"
 

Професионално направление:

 
542 Производство на текстил, облекло, обувки
  и кожени изделия
 
Наименование на професията:
 
542060 Моделиер-технолог на обувни и кожено-га-
  лантерийни изделия

1. Входни характеристики
1.1. Степен на професионална квалификация и входящо образователно равнище
В табл. 1 са представени специалностите, включени в професията "Моделиер-технолог на обувни и кожено-галантерийни изделия", съгласно списъка на професиите за професионално образование и обучение (2004 г.), както и входящото минимално образователно равнище за придобиване на съответната степен на професионална квалификация.

    Таблица 1
Специалности Степен на Входящо
  професионална минимално
  квалификация образо-
    вателно
    равнище
5420601 Конструиране, Трета Завършено
  моделиране и   основно
  технология на   образование
  обувни изделия    
5420602 Конструиране, Трета Завършено
  моделиране и   основно
  технология на   образование
  кожено-галан-    
  терийни из-    
  делия    

1.2. Изисквания към здравословното състояние на кандидатите за обучение
Кандидатът за обучение трябва да бъде физически годен да упражнява професията "Моделиер-технолог на обувни и кожено-галантерийни изделия", което се удостоверява с медицинско свидетелство, доказващо, че тази професия не му е противопоказана.
По време на обучението, ако се установят признаци на отклонение от медицинските изисквания, противопоказани за упражняваната професия (специалност), обучаваният се явява на нов медицински преглед. Ако при повторния преглед се установи противопоказано за професията (специалността) заболяване, обучението се прекратява. Обучаемият се насочва към компетентни специалисти, с чиято помощ да избере подходяща за своето здравословно състояние професия (специалност).
2. Профил на професията
2.1. Дейности, предмети и средства на труда и професионални компетенции по специалности
Основните характеристики на профила на професията, диференцирани по специалности, са представени в табл. 2.

Таблица 2

Описание на Предмети Професионални компетенции
трудовите дейности и средства     професионално-
(задачи) на труда знания за умения за личностни
        качества
1 2 3 4 5
Специалност 5420601 "Конструиране, моделиране и технология на обувни изделия"
1. Обслужва основни Материали: Основните и Определяне на Готовност за
видове кроячна кожи (естествени, спомагателните дефекти при кожите спазване на
техника и машини и изкуствени, материали, Изпълнение на трудовата и
съоръжения за синтетични); използвани за процеса на кроене в технологичната
предварителна текстилни материали производство на съответствие с дисциплина
обработка на (тъкани, нетъкани и обувни изделия изискванията за Устойчивост на
скроените обувни трикотаж); Физико-химичните, качество вниманието
детайли спомагателни физико-механичните и Осигуряване на Наблюдателност
  материали експлоатационните оптимална Съобразителност
  Кроячна техника и свойства на вместимост на Комбинативност
  съответните съоръ- материалите ножовете или  
  жения Устройството и шаблоните на  
  Основни машини и действието на машини детайлите при  
  съоръжения за и съоръжения, кроене  
  предварителна използвани при Рационално  
  подготовка на кроене на обувни разкрояване на  
  детайлите за обувни изделия обувни изделия  
  изделия Видовете обработки Извършване на  
    на детайлите основни настройки  
    Технологичните и на машините  
    качествените Качествено  
    изисквания при извършване на  
    обработка на предварителните  
    детайлите обработки на  
    Устройството и скроените обувни  
    действието на детайли  
    основните машини и    
    съоръжения за    
    предварителна    
    обработка на    
    скроените обувни    
    детайли    
2. Обслужва основни Детайли на саите, Видовете шевове за Извършване на Готовност за
видове шевни лепила за монтажни изработване на саи регулировки на спазване на
машини и операции, шевни Изискванията към машините и трудовата и
съоръжения за игли и конци; шевовете за съоръженията технологичната
изработване на основни шевни изработване на саи съобразно дисциплина
лицевите части на машини и Специфичните технологията на Устойчивост на
обувките (саи) приспособления към особености на изработване на саи вниманието
  тях видовете шевни и Изпълнение на Адаптивност
  Основни специализирани машинни шевове и Наблюдателност
  инструменти (чук, машини при изработка монтажни операции Съобразителност
  ножица, шило, на саи при изработването Комбинативност
  шаблони, спиртни Видовете на саите  
  лампи, замби); монтажно-шевни Откриване на  
  спомагателни операции дефекти при  
  материали (тампони,   изработването на  
  апретури)   саите  
3. Подбира основни Саи на обувки; Режимите на Избор на оптимален Адаптивност
съоръжения за междинни детайли; влаго-топлинна режим на Готовност за
влаго-топлинна ходилни детайли; обработка при съоръжения за спазване на
обработка и машини лепила сглобяване на влаго-топлинна трудовата и
за конфекциониране Основни съоръжения обувката обработка технологичната
на обувни изделия за влаготоплинна Видовете съоръжения Извършване на дисциплина
  обработка при при фиксация на регулировки на Устойчивост на
  конфекциониране формата на обувката машините и вниманието
  Основни машини за Видовете машини за съоръженията за Наблюдателност
  конфекциониране на формуване на саи влаго-топлинна Съобразителност
  обувки Видовете машини за обработка и Комбинативност
  Основни свързване на саите с конфекциониране,  
  инструменти (чук, ходилата за качествено  
  ножица, шило) Видовете съоръжения изпълнение на  
  Спомагателни за финишна операциите  
  материали (тампони, обработка на обувни    
  апретури) изделия    
4. Разработва и Чертожни материали Скицирането на Изчисляване, Устойчивост на
анализира скици на и инструменти; модели на обувни изработване и вниманието
модели. Чертае инструменти за изделия анализ на комплекс Усет за форма,
основни конструкции рязане и маркиране Художественото от технически пространство и
и моделни Градирмашина проектиране на документи за хармония
разработки на Системи, обувни изделия среден номер Творческо
обувни изделия, позволяващи Анатомията и Избор на калъпи и въображение
контролни чертежи, разработване физиологията на подготовката им за Наблюдателност
чертежи за трашене модели на изделия с човешкия крак и вадене на копия Комбинативност
и градира помощта на антропометрия на Получаване на  
(размножава) серия компютър (CAD човешкото стъпало средно копие на  
от даден модел системи) Видове калъпи калъпа  
    Санитарно-хигиенните Изработване на  
    и топлоизолационните шаблон-оригинал на  
    свойства на модел  
    материалите и техните Детайлиране на  
    физико-механични модела (лицеви,  
    характеристики междинни и  
    Мерните системи в хастарски детайли)  
    обувното Проверка на  
    производство разработваната  
    Основните методи за конструкция  
    конструиране, (възпроизвеждане  
    моделиране и на среден номер)  
    размножаване на Градиране на серия  
    обувни детайли от модела  
5. Изработва Материали за Изчертаването на Качествено Усет за форма и
шаблони на калъпи и шаблони шаблони изработване на пространство
детайли на обувни Инструменти за Технологичните шаблоните Готовност за
изделия рязане и маркиране - изисквания за Маркиране и самостоятелно
  ножици, клещи, изработване на центроване на изпълнение на
  шило обувни изделия шаблоните в задачите
  и др.   съответствие с Съобразителност
      технолигичните Концентрация на
      изисквания вниманието
6. Разработва Чертожни материали Методите и Изчисляване на Отговорност
разходни норми за и инструменти средствата за оптималните Точност
използваните Средства (уреди) за нормиране на разходни норми за Прецизност
материали. измерване площи на материалите и труда основни и Инициативност
Използва детайли и Формите на спомагателни Комбинативност
нормовремена за вместимости, организация на труда материали Готовност за
технологичните CAD-CAM системи в отделните Разработване на спазване на
операции   производствени технологичен проект трудовата и
    участъци за разстановка на технологичната
      машини и дисциплина
      съоръжения в  
      основните  
      производствени  
      участъци  
7. Разработва Формуляр Видовете технологии Рационално Готовност за
технологични карти Средства за писане при производството подреждане на самостоятелно
за производството   на обувни изделия технологичните изпълнение на
на обувни изделия   Изискванията за операции за задачите
    изпълнение на качествено Адаптивност
    технологичните изработване на Комбинативност
    операции обувни изделия с Инициативност
      най-добри Отговорност
      потребителски  
      свойства  
8. Контролира Детайли Техническите Откриване на Усет за форма и
качеството във Технологични възли изисквания при дефекти по пространство
всеки етап от Готови изделия изпълнение на основните Наблюдателност
производството на Еталон на готовото технологичните материали Отговорност
обувни изделия изделие операции Откриване на Самостоятелност при
  Таблица за Допустимите дефекти дефекти от вземане на решения
  размерите на и отстраняването им конструктивен и Дисциплинираност
  обувните изделия   технологичен  
      характер  
      Маскиране на  
      дефекти  
9. Спазва Лични предпазни Здравословните и Спазване на Готовност за
изискванията за средства и работно безопасните условия правилата за спазване на
здравословни и облекло на труд в здравословни и трудовата и
безопасни условия Нормативни професионалното безопасни условия технологичната
на труд при изисквания за направление на труд дисциплина
изпълнение на безопасно Нормативите за Поддържане на ред Устойчивост на
трудови дейности изпълнение на санитарно-хигиенни и хигиена на вниманието
  операциите и норми на труд работното място  
  манипулациите      
Специалност 5420602 "Моделиране, конструиране и технология на кожено-галантерийниизделия"
10. Обслужва Видове кожи и Видовете Работа с машини и Готовност за спазване
кроячната техника кожозаменители; материали, съоръжения за на трудовата и
за производство на машини и използвани за кроене технологичната
кожено-галантерийни съоръжения за производство на Разпознаване на дисциплина
изделия кроене на кожено-галантерийни допустимите Устойчивост на
  кожено-галантерийни изделия дефекти на вниманието
  изделия Физико-химичните, материалите Адаптивност
    физико-механичните Разкрояване на Точност и прецизност
    и експлоатационните материалите Комбинативност
    свойства на съобразно  
    материалите технологичните  
    Видовете кроячни изисквания  
    машини и Постигане на  
    съоръжения, оптимална  
    приспособления и вместимост при  
    инструменти за кроене на  
    разкрояване материалите  
    Методите и    
    системите на кроене    
    Рационалното    
    вместване на    
    ножовете или    
    шаблоните на    
    детайлите    
11. Обслужва Видове Видовете Работа с основни Готовност за спазване
машини за спомагателни подготвителни машини за на трудовата и
подготвителни материали операции и обработка на технологичната
операции при Основни машини за технологичните детайли дисциплина
производство на обработка на изисквания към тях Извършване на Устойчивост на
кожено-галантерийни детайлите и Видовете машини за регулировки за вниманието
изделия приспособленията обработка на качествено Наблюдателност
  към тях детайли на изпълнение на  
    кожено-галантерийни операциите  
    изделия    
12. Обслужва Шевни машини и Видовете шевове и Откриване на Готовност за спазване
основни машини и полуавтомати изискванията към дефекти при на трудовата и
полуавтомати за Детайли на тях шевовете технологичната
цялостно кожено-галантерийни Възможностите на Извършване на дисциплина
конфекциониране на изделия; ципове, машините, елементарни Устойчивост на
кожено-галантерийни конци, игли, ножици, съоръженията и регулировки на вниманието
изделия клещи, лепила; инструментите за машините съобразно Адаптивност
  машини и производство на технологията за Наблюдателност
  съоръжения за кожено-галантерийни изработване на Съобразителност
  заваряване изделия изделието Комбинативност
    Етапите при Качествено  
    сглобяване на изпълнение на  
    кожено-галантерийни монтажно-шевни  
    изделия операции  
13. Обслужва Машини и Видовете машини и Качествено Готовност за спазване
машини и съоръжения за съоръжения за обков монтиране на обков на трудовата и
съоръжения за монтиране на обков; и специфичните им Качествено технологичната
поставяне на обков и съоръжения за особености изпълнение на дисциплина
влаго-топлинна влаго-топлинна Заключителните заключителните Устойчивост на
обработка на обработка; обков, операции при операции вниманието
кожено-галантерийни апретури, лакове; производство на Прилагане и Адаптивност
изделия инструменти кожено-галантерийни поддържане на  
  (тампони, капели, изделия оптимален режим на  
  райфели); Режимите на съоръженията за  
  полуфабрикати, влаго-топлинна влаго-топлинна  
  възли и обработка на обработка на  
  кожено-галантерийни кожено-галантерийни кожено-галантерийни  
  изделия изделия изделия  
14. Разработва и Скици на модела Художественото Разчитане на скици Творческо
анализира скици на Чертожни материали оформяне на Мащабиране въображение
модели на и инструменти кожено-галантерийни Изработване и Естетически вкус
кожено-галантерийни   изделия проверка на чертежи Усет за форма и обем
изделия. Чертае   Конструирането и   Самостоятелност
основни конструкции   моделирането на   Комбинативност
и моделни   дребни и едри    
разработки на   кожено-галантерийни    
дребни и едри   изделия    
кожено-галантерийни        
изделия        
15. Изработва Материали за Изчертаването на Уточняване на Готовност за спазване
шаблони за шаблони шаблони големината, мястото, на трудовата и
скрояване на Инструменти за Технологичната формата и технологичната
детайлите на рязане и маркиране - последователност надпусканията на дисциплина
кожено-галантерийни ножици, шило, за изработване на детайлите Устойчивост на
изделия клещи и др. кожено-галантерийни Изработване на вниманието
  Материали за изделия основни шаблони Точност и прецизност
  модела Видовете обработки Прилагане на Адаптивност
    на видимите краища методите за  
    на детайлите моделиране на  
      кожено-галантерийни  
      изделия  
      Качествено  
      изпълнение на  
      операциите при  
      конфекциониране на  
      пробен модел  
16. Разработва Средства за Реда за построяване Изчисляване и Дисциплинираност
разходни норми за измерване на площи на разходни норми определяне на Адаптивност
основни и и вместимости на на материалите вместимостта на Концентрация на
спомагателни детайли Методите и детайлите и вниманието
материали, използва Чертожни материали средствата за изработване на Съобразителност
нормо-времена за и инструменти нормиране разходните норми Комбинативност
технологичните   Технологичната Изчисляване на Готовност за
операции и съставя   последователност и поточна линия в самостоятелно
методика за   етапите при съответствие с изпълнение на
изработка на   изработване на машинния парк задачите
модели   кожено-галантерийни    
    изделия    
17. Разработва Формуляри Същността и целите Изработване на Дисциплинираност
технологични карти Средства за писане на технологичните карти на операциите Съобразителност
за производство на   операции при спазване на Комбинативност
кожено-галантерийни   Суровините и технологичния ред и Готовност за
изделия   материалите за рационалност за самостоятелно
    производство на качествено изпълнение на
    кожено-галантерийни изработване на задачите
    изделия изделията  
    Машините и    
    съоръженията за    
    производство на    
    кожено-галантерийни    
    изделия    
    Изискванията при    
    изпълнение на    
    технологичните    
    операции    
    Критериите за    
    качествено    
    изпълнение на    
    операциите    
18. Контролира Детайли, възли, Технологичните и Откриване на Готовност за спазване
качеството на полуфабрикати качествените дефекти на трудовата и
всички етапи от Еталон на изделието изисквания при   технологичната
производството на Приспособления за изпълнение на   дисциплина
кожено-галантерийни фасониране и операциите   Отговорност
изделия ретуширане     Устойчивост на
        вниманието
        Наблюдателност
        Съобразителност
19. Спазва Лични предпазни Здравословните и Спазване на Готовност за спазване
изискванията за средства и работно безопасните условия правилата за на трудовата и
здравословни и облекло на труд в здравословни и технологичната
безопасни условия Нормативни професионалното безопасни условия дисциплина
на труд при изисквания за направление на труд; Устойчивост на
изпълнение на безопасно Нормативните поддържане на вниманието
трудовите дейности изпълнение на изисквания за работното място Наблюдателност
  трудовите дейности пределно допустими съгласно  
    концентрации на изискванията на  
    вредности и нормативните  
    санитарно-хигиенни документи за  
    условия на труд здравословни и  
      безопасни условия  
      на труд  

2.2. Тенденции в развитието на професионалното направление
Производството на обувни и кожено-галантерийни изделия ще се развива преобладаващо в малки и средни предприятия. Наблюдава се тенденция на внедряване на нови технологии и оборудване.
2.3. Възможности за професионална реализация
Реализирането на националните и регионалните програми по заетостта разширява възможностите за реализация в предприятията и във фирмите за производство на обувни и кожено-галантерийни изделия.
Придобилите трета степен на професионална квалификация по професията "Моделиер-технолог на обувни и кожено-галантерийни изделия" могат да постъпват на длъжности, които съответстват на следните професии от Националната класификация на професиите (1996 г.):
- кожухари, шивачи на кожено облекло и галантерия, код 7447;
- прозводители на художествени изделия от различни материали, код 7331;
- производители на реквизит в киното и театъра, код 7333;
- оператор на машини в обувното и кожено-галантерийното производство, код 8269;
- производител на куфари и чанти, код 7452;
- производител на сарашки изделия, код 7453;
- квалифицирани тапицери, код 7445;
- квалифицирани обущари, код 7454.
2.4. Възможност за повишаване на професионалната квалификация
Придобилите трета степен на професионална квалификация по едната от специалностите на професия "Моделиер-технолог на обувни и кожено-галантерийни изделия" могат да се обучават и по другата специалност от професията.
След успешно завършване на средно образование придобилите трета степен на професионална квалификация по професията имат право да продължат обучението си във висше училище.
3. Цели на обучението
Основна цел на обучението по професия "Моделиер-технолог на обувни и кожено-галантерийни изделия" е качествената подготовка за придобиване на професионални компетенции, които да гарантират на обучавания успешна реализация на пазара на труда.
3.1. Подцели за формиране на ключови компетенции при обучението по общата задължителна професионална подготовка, единна за всички професионални направления
След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:
- знае и прилага основите правила за здрвословни и безопасни условия на труд;
- познава и използва лични предпазни средства;
- познава рисковите ситуации в целия производствен процес;
- не допуска замърсяване на околната среда;
- реагира адекватно при възникване на проблеми, без да застрашава здравето и живота - своя и на околните;
- прави оценка и отчет на извършената работа;
- формулира задачи и проблеми, свързани с дейността;
- установява и поддържа делови отношения;
- познава правата и задълженията си като участник в трудовия процес съгласно Кодекса на труда;
- познава пазарните отношения в страната;
- познава организацията на фирмата, йерархията и правомощията на длъжностните лица;
- умее да работи в екип;
- осъзнава необходимостта от непрекъснато повишаване на професионалната си квалификация;
- познава основните правила за работа с компютър и да използва готови програмни продукти;
- осъществява кратка комуникация на чужд език, свързана със задачи от професионалната област и безопасността на труда.
3.2. Подцели за формиране на базисни компетенции за изпълнение на дейностите от "Профила на професията" при обучението по отрасловата задължителна професионална подготовка, единна за професиите от направлението
След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:
- познава и използва правилно основните суровини и материали в производството на обувни и кожено-галантерийни изделия;
- познава основните процеси в производството на обувни и кожено-галантерийни изделия;
- контролира качеството на извършената работа във всички етапи на производствения процес в съответствие с нормативните изисквания;
- планира и организира изпълнението на текущи задачи и решаването на възникнали проблеми, свързани с трудовата дейност;
- спазва правилата за водене, обработка, класиране и съхранение на работната документация.
3.3. Подцели за формиране на специфични компетенции за изпълнение на дейностите от "Профила на професията" при обучението по специфичната за професията задължителна професионална подготовка
3.3.1. Специалност "Конструиране, моделиране и технология на обувни изделия"
След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:
- познава основни, спомагателни, финишни материали и приложението им за изработване на обувни изделия;
- работи с основни машини и съоръжения за производство на обувни изделия;
- разработва модели обувки, основни конструкции, шаблони на детайли и калъпи;
- разработва разходни норми на материалите в обувното производство;
- познава и прилага технологията за изработване на специални обувки;
- умее да се адаптира бързо при промяна на технологията за изработване на обувни изделия и при въвеждане на нови машини и съоръжения.
3.3.2. Специалност "Конструиране, моделиране и технология на кожено-галантерийни изделия"
След завършване на обучението по специалността обучаваният трябва да:
- познава и използва основни, спомагателни и финишни материали за изработване на кожено-галантерийни изделия;
- работи с основни машини и съоръжения за производство на кожено-галантерийни изделия;
- разработва основни конструкции на дребни и едри кожено-галантерийни изделия и шаблони за техните детайли;
- познава и прилага технологията на финишните операции;
- съставя разходни норми на материалите в кожено-галантерийното производство;
- умее да се адаптира бързо при промяна на технологията за изработване на кожено-галантерийни изделия и при въвеждане на нови машини и съоръжения.
4. Съдържание на обучението
Обучението по задължителната професионална подготовка, включващо теория и практика, се регламентира с учебен план и учебни програми, които се разработват на базата на ДОИ по професията "Моделиер-технолог на обувни и кожено-галантерийни изделия".
Учебният план определя характера и насочеността на обучаващата институция (професионално училище, професионална гимназия, център за професионално обучение и др.). Той се изгражда върху основата на учебна предметна или модулна система. Изучават се учебни предмети или модули, в които се излагат системни научни знания, съобразени с възрастовите и познавателните особености на обучаваните.
Учебната програма определя целите и задачите на обучението по съответния учебен предмет или модул от учебния план, представя тематично съдържанието на учебния материал, дава най-общи методически указания за организацията и провеждането на обучението.
Съдържанието на обучението по професията "Моделиер-технолог на обувни и кожено-галантерийни изделия" - трета степен на професионална квалификация, е представено в табл. 3.

Таблица 3
Съдържание на обучението
Професионални Тематични
компетенции области
1 2
Обща задължителна професионална подготовка -
единна за всички професионални направления
1. Прилага основните прави- Здравословни и безопасни
ла за безопасна работа на условия на труд;
работното място, да не за- Пожарна и аварийна
мърсява при работа окол- безопасност;
ната среда. Долекарска помощ;
  Опазване на околната
  среда.
2. Познава стопанското Икономически процеси и
устройство на страната и отношения;
основните принципи на Принципи на ценообра-
ценообразуване. зуване.
3. Познава правата и задъл- Кодекс на труда;
женията си като участник в Социално осигуряване;
трудовия процес и да раз- Данъчна система;
бира договорните отноше- Заплащане на труда,
ния между работодател и трудови норми.
работник.  
4. Осъществява ефективна Принципи на деловото
делова комуникация. общуване;
  Екипна организация на
  труда.
5. Познава основните пра- Конфигурация на ком-
вила за работа с компютър пютъра;
и ползва програмни продукти. Устройства за въвеждане
  и съхраняване на данни;
  Намиране и съхраняване
  на информация;
  Работа с програмни про-
  дукти за създаване на еле-
  ментарни документи.
6. Ползва основната профе- Комуникативна компе-
сионална терминология в тентност при използва-
комуникация на чужд език. нето на ограничен набор
  от предвидими и елемен-
  тарни езикови средства -
  елементарни думи и изра-
  зи, свързани с професио-
  налните задачи.
Отраслова задължителна професионална подготовка -
единна за всички професии от професионалното направление
7. Познава и използва основ- Видове материали - кла-
ните суровини и материали сификация, свойства,
в производството на обувни строеж, допустими откло-
и кожено- галантерийни нения, приложение.
изделия.  
8. Познава основните етапи Видове технологични
на производствените проце- процеси и изисквания към
си, както и машините и тях;
съоръженията, чрез които Видове машини, апарати
се осъществяват те. и съоръжения;
  Устройство и действие на
  машини, апарати и съо-
  ръжения.
9. Извършва контрол на ка- Видове контрол;
чеството във всички етапи Методи на контрол;
на производствения процес Етапи на контрол.
в съответствие с норматив-  
ните и стандартизационните  
изисквания.  
10. Познава организацията Организация на работ-
на предприятието и служеб- ното място;
ната йерархия. Нормативни документи
  в производството;
  Организация на трудовия
  процес.
11. Прилага правилата за Видове техническа и тех-
водене, обработка, класиране нологична документация;
и съхранение на работната Условни означения в тех-
документация. нологичните документи;
  Съхраняване на документи.
Специфична за професията "Моделиер-технолог на обувни
и кожено-галантерийни изделия" задължителна профе-
сионална подготовка
Специалност "Конструиране, моделиране
и технология на обувни изделия"
12. Познава и използва ос- Естествени кожи - видо-
новни и спомагателни мате- ве, производство, свой-
риали за производството на ства,приложение;
обувни изделия. Кожозаменители - видо-
  ве, производство, свой-
  ства, приложение;
  Лепила - класификация,
  свойства, състав, при-
  ложение;
  Помощни материали -
  видове, приложение;
  Финишни материали -
  видове, свойства, при-
  ложение.
13. Познава и работи с ос- Устройство, принцип на
новни видове кроячна тех- действие и обслужване на
ника в обувното производ- кроячната техника;
ство. Основни съоръжения, из-
  ползвани при кроене на
  материали за обувки.
14. Познава и обслужва ма- Машини за обработка на
шини и съоръжения за обра- детайли - видове, обща
ботка на скроени детайли и характеристика, правила
ушиване на саи. за работа;
  Бодообразуване при ос-
  новните видове шевни
  машини;
  Дефекти при бодообразу-
  ване - причини и начини
  за отстраняването им;
  Устройство, принцип на
  действие и приложение на
  различните видове шевни
  машини, приспособления
  към тях;
  Поддържане, смазване,
  елементарни регулиров-
  ки, почистване на шевни
  машини.
15. Познава и обслужва съо- Устройство, принципи на
ръжения за влаго-топлинна действие и приложение на
обработка. съоръженията за влаго-
  топлинна обработка;
  Оптимални режими на
  работа.
16. Разработва скици на Анатомия, физиология и
модели на обувни изделия. антропометрия на човеш-
  кото стъпало;
  Мода и модни тенденции;
  Художествено проектира-
  не и оформяне на обувни
  изделия;
  Топография на стъпалото;
  Мерни единици в обувно-
  то производство.
17. Разработва основни кон- Основни методи за кон-
струкции на модели на обув- струиране на модели на
ки. Изработва шаблони на обувки;
детайли. Градира серия от Мерни системи в обувно-
модел. Конструира профили то производство;
на калъпи. Конструиране на типови
  модели домашни, поло-
  винки и цели обувки;
  Конструиране на табани и
  профили на калъпи;
  Серийно размножаване на
  обувни детайли - системи
  на градиране.
18. Разработва разходни Фактори, влияещи върху
норми на използваните използваемостта на мате-
матерали. риалите;
  Вместимост. Определяне
  процент на използвае-
  мост;
  Ред за построяване на раз-
  ходна норма на различни-
  те видове материали.
19. Познава и прилага техно- Технологични карти;
логичната последователност Технологични методики
при цялостно конфенкцио- на типови модели;
ниране на обувни изделия. Изчисляване на поточна
  линия и съставяне на
  подов план;
  Отсраняване на допуснати
  грешки от конструктивен
  и технологичен характер;
  Технология за изработка
  на специални обувки
  (спортни, работни,
  армейски);
  Технологични изисквания
  при изработване на обув-
  ни изделия.
20. Познава и прилага точно Рецептурни състави на
съвременни технологии на финишни материали за
финишни и заключителни лицева и ходилна част на
операции. обувката.
21. Адаптира се бързо за Новости за:
изпълнение на технологич- - кроячни машини и съо-
ни операции при въвеждане ръжения;
на нови машини и съоръ- - основни видове машини
жения. и полуавтомати;
  - съоръжения за влаго-
  топлинна обработка.
Специалност "Конструиране, моделиране и
технология на кожено-галантерийни изделия"
22. Познава и прилага основ- Естествени меки и твър-
ни и спомагателни материа- ди кожи - видове, произ-
ли за изработване на коже- водство, свойства, прило-
но-галантерийни изделия жение;
  Изкуствени и синтетични
  материали - видове, про-
  изводство, свойства, при-
  ложение;
  Текстилни материали -
  видове, производство,
  приложение;
  Помощни материали -
  обков.
23. Да познава и прилага ос- Машини и съоръжения за
новни машини и съоръжения кроене - видове, принцип
в производството на коже- на действие, правила за
но-галантерийни изделия. работа, приложение;
  Машини за предварител-
  на обработка на скроени
  детайли - видове, правила
  за работа, приложение;
  Основни видове шевни
  машини - устройство,
  принцип на действие,
  приложение;
  Дефекти при бодообразуване,
  причини и начини за отстраняване;
  Бодообразуване при основните
  видове шевни машини;
  Приспособления към
  шевните машини;
  Шевни полуавтомати;
  Елементарни регулировки и
  поддръжка на шевните машини.
24. Познава и обслужва съо- Устройство, принцип на
ръжения за влаго-топлинна действие и приложение на
обработка при производство видовете съоръжения в
на кожено-галантерийни кожено-галантерийното
изделия. производство;
  Оптимален режим на
  работа.
25. Разработва скици на мо- Художествено проектира-
дели на кожено-галантерий- не и оформяне на изде-
ни изделия. лията;
  История на кожено-галан-
  терийните изделия;
  Мода и модни тенденции.
26. Разработва основни кон- Конструиране и модели-
струкции на дребни и едри ране на кожена галанте-
кожено-галантерийни изде- рия (изделия с мека, изде-
лия и шаблони на детайлите лия с твьрда конструк-
им. ция).
27. Познава и прилага тех- Апретури;
нологията на финишните Лакове;
операции. Рецептурни състави -
  приложение.
28. Разработва разходни Методи за рационално
норми на използваните вместване на детайли;
материали. Ред за построяване на раз-
  ходни норми;
  Фактори, влияещи върху
  използваемостта на мате-
  риалите.
29. Познава, разработва и Технологични карти и тех-
прилага технологична пос- нологични методики;
ледователност при изработ- Изчисляване на поточна
ването на кожено-галанте- линия и съставяне на
рийни изделия. подов план;
  Отстраняване на техноло-
  гични дефекти и дефекти
  от конструктивен харак-
  тер.
30. Адаптира се бързо за Новости за:
изпълнение на технологич- - специални шевни ма-
ни операции при въвеждане шини;
на нова техника и технология. - кроячна техника;
  - съоръжения за влаго-
  топлинна обработка;
  - заваръчна техника;
  - леещи агрегати.

5. Система за оценяване и сертифициране
Оценяването на знанията, уменията и професионално-личностните качества на обучаваните в институциите от системата за професионално образование и обучение е в съответствие с изискванията на Наредба № 3 за системата за оценяване. При оценяването се определя степента на постигане на поставените цели и подцели на обучението.
Оценяването се извършва на три нива - входящо, междинно и изходно. Оценките от проверките се изчисляват по шестобалната система.
Входящото образователно равнище за обучаван без професионална квалификация се удостоверява чрез свидетелство за завършено основно образование.
Входящото равнище при повишаване на квалификацията се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация или удостоверение за професионално обучение.
5.1. Оценяване на междинно ниво
5.1.1. По теория:
Слаб 2 - обучаваният не е усвоил основни понятия, не умее да обяснява факти, методи,схеми, зависимости;
Среден 3 - обучаваният е усвоил основни понятия, умее да ги дефинира;
Добър 4 - обучаваният обяснява факти, методи, схеми, зависимости и др.;
Много добър 5 - обучаваният умее да прилага усвоените знания в позната ситуация и самостоятелно да разработва конструкции, методики, технологични карти и разходни норми;
Отличен 6 - обучаваният умее да прилага усвоените знания в нови ситуации, прави анализ, оценка и сравнение на процеси, конструкции и технологии по предварително зададени критерии.
5.1.2. По практика:
Слаб 2 - обучаваният не умее да изпълнява практическа задача по предварително дадени указания;
Среден 3 - обучаваният умее да изпълнява отделни операции в позната ситуация по предварително дадени указания, спазвайки изискванията за безопасен труд;
Добър 4 - обучаваният изпълнява практическа задача по предварително дадени указания, спазвайки правилата за безопасен труд;
Много добър 5 - обучаваният умее да състави план за работа за изпълнение на практическа задача в позната ситуация, спазвайки правилата за безопасен труд, както и да оцени качеството на работата си;
Отличен 6 - обучаваният умее да състави план за работа за изпълнение на практическа задача в нова ситуация, спазвайки правилата за безопасен труд, както и да оцени качеството на работата си.
5.1.3. При оценяване на обучение, организирано на модулен принцип, се разработва система за оценяване, която включва:
- описание на професионалните компетенции, които ще бъдат проверявани при всяко изпитване;
- минималния брой точки, които гарантират, че обучаваният е овладял минималните знания и умения, необходими му да продължи обучението си по-нататък, и може да изпълнява служебните си задължения, които професионалната му квалификация позволява;
- критерии за оценяване на всяка задача от изпитването;
- коефициент на тежест за всяка изпитна процедура при оформяне на окончателната оценка;
- задаване на формула (скала) за изчисляване на оценката по шестобалната система.
5.1.4. Инструменти за оценяване - тест, практическо задание, устно изпитване, практически задачи и др. Разработват се в съответствие с методическите изисквания за всеки от тях. Степента на трудност на конкретните задачи, въпроси, задания и други трябва да е съобразена с равнището на професионални компетенции, зададено в т. 3 "Цели на обучението".
5.2. Оценяване на изхода
Изпитите за придобиване на степен на професионална квалификация са два - по теория и по практика на професията.
Държавните изпити за придобиване на степен на професионална квалификация се провеждат по национални изпитни програми, утвърдени от министъра на образованието и науката, в съответствие с ДОИ за придобиване на квалификация по професии.
В състава на комисиите за провеждане на изпитите с равни квоти се включват представители на обучаващата институция, на работодателите, както и на работниците и служителите от отрасъла. Представителите на обучаващата институция са учители или други лица, извършващи професионална подготовка. Представителите на работодателите са с квалификация от съответната професионална област, а на работниците и служителите - с квалификация и трудов стаж не по-малък от четири години по съответната професия.
5.2.1. Изпит по теория
Критериите за оценяване са формулирани като обобщение на подцелите от "Цели на обучението". Показателите за оценяване отразяват степента на постигане на подцелите. Критериите и показателите за оценяване, както и тежестта им в общата оценка, са представени в табл. 4.

    Таблица 4
Критерии Показатели Тежест (%)
1. Съставяне на Знания за същността и 45
технологични предназначението на тех-  
методики за из- нологичните операции;  
работване на Знания за устройството и  
обувни и коже- принципа на действие на  
но-галантерийни основните видове машини  
изделия. и съоръжения за производ-  
  ство на обувни и кожено-  
  галантерийни изделия;  
  Знания за свойствата и  
  приложението на суровини  
  и материали за производството  
  на обувни и  
  кожено-галантерийни изделия;  
  Знания за технологичните  
  изисквания при изпълнение на  
  операциите при изработване  
  на обувни и  
  кожено-галантерийни изделия;  
  Знания за качествените  
  изисквания при изпълнение  
  на операциите.  
2. Разработване Знания за основните ме- 45
на рационални тоди за конструиране и  
конструкции на моделиране на обувни и  
обувни и коже- кожено-галантерийни  
но-галантерий- изделия;  
ни изделия. Знания и умения за конс-  
  труиране и моделиране на  
  обувни и кожено-галантерийни  
  изделия;  
  Знания и умения за  
  разработване на детайли  
  с оптимална вместимост;  
  Знания и умения за  
  изработване на контролни  
  чертежи и чертежи за трашене.  
3. Икономичес- Знания за основните прин- 10
ки и трудово- ципи на трудовото зако-  
правни знания и нодателство;  
умения. Знания и умения за цено-  
  образуване на обувни и  
  кожено-галантерийни изделия.  
  Общо 100

5.2.2. Изпит по практика
Критериите за оценяване са формулирани като обобщение на подцелите от "Цели на обучението". Показателите за оценяване отразяват степента на постигане на подцелите. По време на изпита обучаваните се поставят при еднакви предварително известни условия и им се дават указания за работа.
Критериите и показателите за оценяване, както и тежестта им в общата оценка са представени в табл. 5.

    Таблица 5
Критерии Показатели Тежест (%)
1. Изработване Детайлира модела; 25
на шаблони за Изработва работни шаб-  
скрояване на лони;  
детайли на Спазва технологичните  
обувни и ко- изисквания при изпълне-  
жено-галанте- ние на трудовите  
рийни изделия дейности.  
по задание.    
2. Определяне Определя оптимална 15
на разходна вместимост и процент на  
норма за основ- използваемост;  
ните материали Изчислява разходна нор-  
при изработва- ма на основни материали;  
не на модела. Ползва готови програмни  
  продукти.  
3. Обслужване Обслужва машините са- 30
на машините и мостоятелно;  
регулировки. Извършва основни регу-  
  лировки на машините,  
  свързани с изпълнение  
  на заданието.  
Изпълнение на Извършва предварителна 30
технолигичните обработка на скроените  
операции. детайли според заданието;  
  Спазва технологичната  
  последователност при из-  
  работване на изделието;  
  Спазва изискванията за  
  технологичен и качествен  
  контрол.  
Качество на Прави анализ на извърше- 15
извършената ната работа;  
работа. Прави обосновка на  
  грешките,допуснати по  
  време на работа;  
  Предлага възможности  
  за отстраняването им.  
Спазване на Спазва изискванията за 5
изискванията здравословни и безопасни  
за здравословни условия на труд и органи-  
и безопасни ус- зация на работното място;  
ловия на труд и Поддържа ред и чистота  
организация на на работното място.  
работното    
място.    
  Общо 100

5.3. Удостоверяване на професионалното обучение и образование
Завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация.
Обучавани, които не са положили държавните изпити за придобиване на степен на професионална квалификация, получават удостоверение за професионално обучение.
Съдържанието на документите се определя съгласно ДОИ за документите за системата на народната просвета (Наредба № 4) и ДОИ за придобиване на квалификация по професии.
6. Изисквания към материалната база
Материалната база трябва да съответства на изискванията на действащите нормативни актове на Министерството на образованието и науката, Министерството на труда и социалната политика, Министерството на вътрешните работи, Министерството на здравеопазването, отрасловите министерства и съответните български стандарти.
Практическото обучение се организира като учебна практика и производствена практика. Практическото обучение за професията "Моделиер-технолог на обувни и кожено-галантерийни изделия" може да се провежда като учебно-тренировъчни дейности. Местата за провеждане на практическото обучение са: специализирани учебни бази в училището, специализирани учебни бази в сродни училища, центрове за професионално обучение, предприятия на физически или юридически лица. Училищата могат да организират практическо обучение самостоятелно или съвместно с физически или юридически лица, като се изпълняват държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професия.
6.1. Учебен кабинет
В учебен кабинет се провежда обучението по теория на професията.
6.1.1. Основно оборудване: работно място на всеки обучаван (работна маса и стол), работно място на обучаващия (работна маса и стол), учебна дъска, шкафове, гладка свободна стена за окачване на табла, платно за прожектиране, дъска за писане, вилици за построяване на надбавки и отбивки и други средства за обучение и дидактическа техника.
6.1.2. Учебни помагала: материали за изработване на шаблони, чертожни инструменти (пергел, триъгълник, винкел, транспортир, линеал, кроячни дъски (РVС или гума), кроячни ножове, табла с мостри на основни и спомагателни материали за съответната специалност, табла с мостри на обработки на краища на детайли, на сглобени възли, дървени и пластмасови калъпи, макети, схеми за устройство на различните машини, образци, детайли, възли, схеми на образуване на различните видове бодове, планиметри, диапозитиви, комплект учебници по всички изучавани предмети, схеми на основни конструкционни изделия, демонстрационни модели обувни и кожено-галантерийни изделия, учебни видеофилми.
6.2. Учебна работилница
В учебни работилници се провежда обучението по практика на професията. Те се оборудват с машини и съоръжения, както и със съответни помагала, съобразно усвояваната професия и специалности. Учебните работилници трябва да осигуряват работни места за всички обучаеми, както и едно работно място за обучаващия.
6.2.1. Основно оборудване - хранилище за съхранение на материали и образци, шкафове, кроячна маса със съоръжения (дъски и ножове) за кроене, шевни машини (прави, ръкавни, бутилкови), щанц-машина, траш-машина, зиг-заг машина, учебна дъска, шкафчета за съхранение на работното облекло, пластмасови кутии за детайли, регали за готови изделия, заточващ шмиргел.
6.2.2. Учебни помагала: мостри на детайли и готови изделия, ножици, игли, замби, матрици, капели, обков, табла, инструкционни карти, калъпи.
7. Изисквания към обучаващите
Професионалната подготовка по професията "Моделиер-технолог на обувни и кожено-галантерийни изделия" се осъществява от квалифицирани преподаватели, придобили своята квалификация във висше училище или университет, лицензирани от Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА). Обучаващите трябва да отговарят на общите изисквания за упражняване на преподавателска дейност, определени от МОН.
Преподавателите по теория трябва да притежават образователно-квалификационна степен "бакалавър" или"магистър" по съответната специалност.
Преподавателите по практика трябва да притежават образователно-квалификационна степен "магистър", "бакалавър" или "специалист" по съответната специалност.
8. Процедури за преглед и актуализиране на ДОИ
- апробиране в професионални училища, в които се извършва обучение по специалностите от професия " Моделиер-технолог на обувни и кожено-галантерийни изделия";
- текущ мониторинг на дейностите, свързани с внедряване на ДОИ;
- ежегоден анализ на резултатите и промени при доказана необходимост.


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти