Logo Неделя, 9 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА ЗА СПЕЦИФИЧНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ МАЗНИНИТЕ ЗА МАЗАНЕ ОТ 2005 Г.

В сила от 16.09.2005 г.
Приета с ПМС № 34 от 01.03.2005 г.

Обн. ДВ. бр.22 от 15 Март 2005г., отм. ДВ. бр.26 от 30 Март 2021г.


Отменена с § 1, т. 2 от заключителните разпоредби на Постановление № 111 от 26 март 2021 г. за приемане на Наредба за изискванията към бързо замразените храни - ДВ, бр. 26 от 30 март 2021 г., в сила от 14.04.2021 г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. (1) С наредбата се определят специфичните изисквания към мазнините за мазане, определени в приложение № 1, които са предназначени за човешка консумация, и
1. съдържат мазнини не по-малко от 10 на сто и по-малко от 90 на сто спрямо общата маса на продукта;
2. съдържат чисти мазнини (без готварска сол) не по-малко от 2/3 спрямо сухото вещество на продукта.
(2) Наредбата се прилага за тези мазнини за мазане, които при температура 20 °С остават в твърдо състояние и са годни за мазане.

Чл. 2. (1) Мазнините за мазане, предназначени за консумация от крайния потребител, както и тези, предназначени за снабдяване на заведения за обществено хранене или на други места, където те се предлагат на крайния потребител, се пускат на пазара само ако отговарят на изискванията на наредбата.
(2) Наредбата не се прилага за мазнините за мазане, подлежащи на последваща обработка.

Глава втора.
СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ МАЗНИНИТЕ ЗА МАЗАНЕ


Чл. 3. (1) Търговските наименования, определени в приложение № 2, могат да се използват само при етикетирането и представянето на мазнините за мазане, които отговарят на съответните им описания, определени в приложението.
(2) Забранява се използването на наименованията, определени в приложение № 2, за означаване на други продукти с изключение на:
1. продукти, за които тези наименования традиционно се употребяват и техният произход и състав са известни;
2. употребата на тези наименования като термини при описание на характерно качество на продукта;
3. продукти, чието съдържание на мазнини е равно или повече от 90 на сто.
(3) Към търговските наименования могат да се добавят и други означения, които посочват растителния или животинския вид, от който са произведени продуктите, начина на тяхната употреба или определения, свързани с метода на производство, доколкото те не противоречат на чл. 6б от Закона за храните. Географски имена могат да се използват в търговските наименования, доколкото това не противоречи на права, защитени по Закона за марките и географските означения.
(4) Определението "растителен" може да се използва в търговските наименования на мазнините за мазане, включени в приложение № 2, т. 2, ако продуктът се състои изцяло от растителни мазнини или съдържанието на мазнини от животински произход е не повече от 2 на сто. Това изискване се отнася и за случаите, когато в наименованието е посочен точно видът на растителната мазнина.
(5) Определението "традиционен" може да се използва заедно с търговското наименование "масло" съгласно приложение № 2, т. 1.1, ако маслото е произведено непосредствено от мляко или от млечна сметана.


Чл. 4. (1) Мазнини за мазане се етикетират в съответствие с изискванията на Наредбата за изискванията за етикетирането и представянето на храните, приета с Постановление № 136 на Министерския съвет от 2000 г. (обн., ДВ, бр. 62 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 40 от 2002 г., бр. 19 и 100 от 2003 г. и бр. 98 от 2004 г.).
(2) На етикета се обявяват задължително и следните данни:
1. търговското наименование в съответствие с приложение № 2;
2. общото съдържание на мазнини като процентно съотношение спрямо общата маса на продукта, определено към момента на производството;
3. за мазнините за мазане, включени в приложение № 2, т. 3 - съдържанието на растителни, млечни и други животински мазнини в низходящ ред според количественото съдържание, изразено като процентно съотношение спрямо общата маса на продукта, определено към момента на производството;
4. процентното съдържание на сол спрямо общата маса на продукта към момента на производството.
(3) Всички данни върху етикета трябва да са написани по ясен и разбираем начин, да са разположени на място, лесно за виждане, и да не се изтриват при манипулиране, употреба и съхраняване на продукта.


Чл. 5. (1) Съдържанието на мазнина в мазнините за мазане се посочва като средна величина в проценти с цяло число, като при необходимост средното съдържание на мазнина се закръглява.
(2) Съдържанието на мазнина в мазнините за мазане, определени в приложение № 2, т. 1.1, 2.1 и 3.1, не трябва да бъде по-малко от посоченото на етикета на мазнината за мазане съдържание на мазнина.
(3) Съдържанието на мазнини в останалите мазнини за мазане съгласно приложение № 2 съответства на означеното, когато са спазени допустимите отклонения съгласно приложение № 3.


Чл. 6. (1) Мазнините за мазане могат да бъдат означени като такива с намалено съдържание на мазнини, ако съдържанието на мазнини е не по-малко или равно на 62 на сто, но повече от 41 на сто. Означението "с намалено съдържание на мазнини" може да замени обозначението "3/4", използвано в приложение № 2.
(2) Мазнините за мазане могат да носят означението "лек", ако съдържанието на мазнини е равно или по-малко от 41 на сто. Означението "лек" може да замени означението "1/2", използвано в приложение № 2.
(3) За означаване на продуктите съгласно приложение № 2, т. 2.3 вместо търговското наименование "маргарин 1/2" може да се използва наименованието "халварин" или "минарин".


Чл. 7. (1) Наименованието "масло" или производните на "масло" могат да се използват при означаването на съставни продукти, пускани на пазара, чиято основна съставка е масло по смисъла на Наредбата за специфичните изисквания към наименованията и етикетирането на мляко и млечни продукти, предлагани на пазара, приета с Постановление № 28 на Министерския съвет от 2004 г. (ДВ, бр. 11 от 2004 г.), които съдържат най-малко 75 на сто млечна мазнина, произведени са от масло съгласно приложение № 2, т. 1.1 и други хранителни съставки, посочени в описанието на съставния продукт.
(2) Наименованието "масло" или производните на "масло" могат да се използват при означаването на съставни продукти, пускани на пазара, чиято основна съставка е масло по смисъла на Наредбата за специфичните изисквания към наименованията и етикетирането на мляко и млечни продукти, предлагани на пазара, които съдържат най-малко 62 на сто, но по-малко от 75 на сто млечна мазнина, произведени са от масло съгласно приложение № 2, т. 1.1 и други хранителни съставки, посочени в описанието на съставния продукт. Тези съставни продукти трябва да бъдат обозначени като "маслена заготовка".
(3) Наименованието "масло" може да се използва и за означаване на продуктите съгласно приложение № 4.
(4) При етикетиране на съставен продукт се посочва съдържанието на млечна мазнина, а когато и другите съставки на продукта съдържат мазнини - и общото съдържание на мазнина съгласно чл. 5.

Глава трета.
КОНТРОЛ ЗА СПАЗВАНЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ МАЗНИНИТЕ ЗА МАЗАНЕ


Чл. 8. (1) Контролът по изпълнението на изискванията към мазнините за мазане се осъществява от органите на държавния контрол по Закона за храните.
(2) Контролните органи по ал. 1 проверяват съдържанието на мазнините за мазане чрез вземане на индивидуални проби по реда на Наредба № 22 от 2003 г. за условията и реда за вземане на проби от храни (ДВ, бр. 93 от 2003 г.) при спазване на изискванията съгласно приложение № 3.
(3) Когато контролен орган установи, че съдържанието на масла за мазане се отклонява от посоченото върху етикета съгласно изискванията на глава втора, той забранява пускането на пазара на контролираната партида и дава задължително предписание на производителя на продукта за промяна на етикета.


Чл. 9. Продуктите, внасяни в страната, се пускат на пазара и се контролират в съответствие с изискванията на наредбата.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на наредбата:
1. "Маслена заготовка" е съставен продукт, който съдържа най-малко 62 на сто, но по-малко от 75 на сто млечна мазнина, и е произведен от масло съгласно приложение № 2, т. 1.1 и други хранителни съставки.
2. "Млечна сметана" е продукт, получен от мляко във формата на емулсия от типа "масло във вода", със съдържание на млечна мазнина не по-малко от 10 на сто от общата маса на продукта.
3. "Търговски наименования" са наименованията на мазнините за мазане, използвани при етикетирането, представянето и рекламирането им.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 2. Наредбата се приема на основание чл. 4 от Закона за храните.


§ 3. Мазнините за мазане и съставните продукти, които са произведени към момента на влизане в сила на наредбата и не са етикетирани или означени в съответствие с нейните изисквания, могат да се продават до изчерпването им на пазара, но не по-късно от срока на максималната трайност на тези продукти.


§ 4. Наредбата влиза в сила 6 месеца след датата на обнародването й в "Държавен вестник".


Приложение № 1 към чл. 1, ал. 2

1. Млечни мазнини за мазане, включени в кодове по Комбинираната номенклатура от Митническата тарифа на Република България, приета с Постановление № 289 на Министерския съвет от 2001 г. - 0405 и 2106 (ДВ, бр. 1 от 2002 г.).
Определение: Продукти във формата на твърда, годна за мазане емулсия, основно от типа "вода в масло", получени изключително от мляко и/или дадени млечни продукти, за които мазнината е основна съставка на стойността на продукта. Същевременно други вещества, необходими за производството на млечните мазнини за мазане, могат да се добавят, при условие че тези вещества не се използват за частичното или пълното заместване на млечни съставки.
2. Мазнини за мазане, включени в код по Комбинираната номенклатура от Митническата тарифа на Република България, приета с Постановление № 289 на Министерския съвет от 2001 г. - от 1517.
Определение: Продукти във формата на твърда, годна за мазане емулсия, основно от типа "вода в масло", получени от твърди и/или течни растителни и/или животински мазнини, предназначени за човешка консумация, със съдържание на млечни мазнини не повече от 3 на сто от общото съдържание на мазнини.
3. Мазнини за мазане, съставени от растителни и/или животински мазнини, включени в кодове по Комбинираната номенклатура от Митническата тарифа на Република България, приета с Постановление № 289 на Министерския съвет от 2001 г. - от 1517 и от 2106.
Определение: Продукти във формата на твърда, годна за мазане емулсия, основно от типа "вода в масло", получени от твърди и/или течни растителни и/или животински мазнини, предназначени за човешка консумация, със съдържание на млечни мазнини между 10 и 80 на сто от общото съдържание на мазнини.


Приложение № 2 към чл. 3, ал. 1, 2, 4 и 5, чл. 4, ал. 2, т. 1 и 3, чл. 5, ал. 2 и 3, чл. 6, чл. 7, ал. 1 и 2 и § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба


Търговски наименования на мазнините
за мазане
 
№ на Търговско Описание
продукта наимено-  
съгласно вание  
приложе-    
ние № 1    
1 2 3
1. 1. Масло Продукт със съдържание на
    млечна мазнина не по-малко
    от 80 на сто, но по-малко
    от 90 на сто, с максимално
    съдържание на вода 16 на сто
    и максимално съдържание на
    сухия безмаслен остатък от
    млечен произход 2 на сто.
  2. 3/4 масло Продукт със съдържание на
    млечна мазнина не по-малко
    от 60 на сто, но не повече от
    62 на сто.
  3. 1/2 масло Продукт със съдържание на
    млечна мазнина не по-малко
    от 39 на сто, но не повече от
    41 на сто.
  4. X на сто Продукт със следното съдържа-
  млечна ние на млечна мазнина:
  паста за  
  намазване  
    - по-малко от 39 на сто;
    - повече от 41 на сто, но по-мал-
    ко от 60 на сто;
    - повече от 62 на сто, но по-мал-
    ко от 80 на сто.
2. 1. Марга- Продукт, произведен от расти-
  рин телни и/или животински мазни-
    ни, със съдържание на мазнини
    не по-малко от 80 на сто, но по-
    малко от 90 на сто.
  2. 3/4 мар- Продукт, произведен от расти-
  гарин телни и/или животински мазни-
    ни, със съдържание на мазнини
    не по-малко от 60 на сто, но не
    повече от 62 на сто.
  3. 1/2 мар- Продукт, произведен от расти-
  гарин телни и/или животински мазни-
    ни, със съдържание на мазнини
    не по-малко от 39 на сто, но не
    повече от 41 на сто.
  4. X на сто Продукт, произведен от расти-
  продукт за телни и/или животински мазни-
  мазане ни със следното съдържание на
    мазнина:
    - по-малко от 39 на сто;
    - повече от 41 на сто, но по-мал-
    ко от 60 на сто;
    - повече от 62 на сто, но по-мал-
    ко от 80 на сто.
3. 1. Смес за Продукт, произведен от смес от
  мазане растителни и/или животински
    мазнини, със съдържание на
    мазнини не по-малко от 80 на
    сто, но по-малко от 90 на сто.
  2. 3/4 смес Продукт, произведен от смес от
  за мазане растителни и/или животински
    мазнини, със съдържание на
    мазнини не по-малко от 60 на
    сто, но не повече от 62 на сто.
  3. 1/2 смес Продукт, произведен от смес от
  за мазане растителни и/или животински
    мазнини, със съдържание на
    мазнини не по-малко от 39 на
    сто, но не повече от 41 на сто.
  4. X на сто Продукт, произведен от смес от
  смес за растителни и/или животински
  мазане мазнини, със следното съдър-
    жание на мазнина:
    - по-малко от 39 на сто;
    - повече от 41 на сто, но по-мал-
    ко от 60 на сто;
    - повече от 62 на сто, но по-мал-
    ко от 80 на сто.


Приложение № 3 към чл. 5, ал. 3 и чл. 8, ал. 2

Критерии за проверка на съответствието на означенията за съдържание на мазнини с изискванията

От всяка партида и вид мазнина за мазане се вземат по 5 проби. Пробите се вземат произволно.
Приема се, че пробите съответстват на изискванията за съдържание на мазнини за съответния продукт, когато:
1. средноаритметичната стойност на общото съдържание на мазнини от петте проби се отклонява с не повече от едно на сто от обявеното съдържание на мазнини;
2. отделните проби не трябва да се отклоняват с повече от две на сто от обявеното съдържание на мазнина, като разликата между максималното и минималното съдържание на мазнина в пробите не трябва да е повече от 4 на сто;
3. при изпълнението на критериите по т. 1 и 2 е допустимо при една от пробите процентното съдържание на мазнина да се отклонява с повече от две на сто от обявеното.


Приложение № 4 към чл. 7, ал. 3


Съставни продукти, в наименованията на
които може да се използва наименованието
"масло"
 
Наименование Основни Минимално
на продукта съставки съдържание на
    млечна мазнина
Алкохолно масло Масло, алкохолна 34 на сто
  напитка и захар  


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти