Logo Петък, 27 Ноември


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 2 ОТ 14 ФЕВРУАРИ 2005 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯ "ТАПИЦЕР"

В сила от 15.03.2005 г.
Издадена от министъра на образованието и науката

Обн. ДВ. бр.22 от 15 Март 2005г.

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. С тази наредба се определя Държавното образователно изискване (ДОИ) за придобиване на квалификация по професия 543060 "Тапицер" от област на образование "Производство и преработка" и професионално направление 543 "Производство на изделия от дървесина" съгласно списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение.

Чл. 2. Държавното образователно изискване за придобиване на квалификация по професия 543060 "Тапицер" съгласно приложението към тази наредба определя изискванията за придобиване първа степен на професионална квалификация за специалността 5430601 "Тапицерство".


Чл. 3. (1) Въз основа на ДОИ по чл. 1 и рамковите програми по чл. 10, ал. 3 от Закона за професионалното образование и обучение се разработват учебен план и учебни програми за обучението по съответната специалност по чл. 2.
(2) Документацията по ал. 1 за професионално образование се разработва от Министерството на образованието и науката, а за професионално обучение - от обучаващата институция.

Раздел II.
Съдържание на държавното образователно изискване


Чл. 4. (1) С ДОИ по чл. 1 се определя равнището на задължителната професионална подготовка в края на обучението по професията, което гарантира на обучаемия възможност за упражняване на професията "Тапицер".
(2) Държавното образователно изискване за придобиване на квалификация по професия "Тапицер" определя общата, отрасловата и специфичната задължителна професионална подготовка за професията, както и задължителната чуждоезикова подготовка по професията и избираемата подготовка.
(3) Съдържанието на всеки вид задължителна професионална подготовка по ал. 2 включва:
1. необходимите професионални компетенции (знания, умения и професионално-личностни качества);
2. тематичните области, от които се формира съдържанието на учебните предмети/модули.


Чл. 5. С ДОИ по чл. 1 се определят и входящото образователно равнище, изискванията към здравословното състояние на кандидатите за обучение, профилът на професията, целите на обучението, оценяването по време и при завършване на обучението, удостоверяването на придобитата професионална квалификация, необходимата материална база.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 1. Лицата, които са приети за обучение до учебната 2003/2004 г., включително по специалности и професии от професионално направление "Тапицер - професии за професионално-техническо училище" от списъка за специалностите и професиите за професионалните училища на Министерството на образованието, науката и културата от 1993 г., се обучават и завършват обучението си по учебните планове и учебните програми, които са действали при постъпването им.


§ 2. Указания по прилагането на тази наредба се дават от министъра на образованието и науката.


§ 3. Тази наредба се издава на основание чл. 17, т. 3 във връзка с чл. 16, т. 7 от Закона за народната просвета.


§ 4. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".


Приложение към чл. 2

Държавно образователно изискване за придобиване на квалификация по професията "Тапицер"


Професионално направление:
 
543 Производство на изделия от дървесина
   
Наименование на професията:
 
5430601 Тапицер

1. Входни характеристики
1.1. Степен на професионална квалификация и входящо образователно равнище
В табл. 1 е представена специалността, включена в професия "Тапицер" съгласно списъка на професиите за професионално образование и обучение (2004 г.), както и входящото минимално образователно равнище за придобиване на съответната степен на професионална квалификация.

Таблица 1
 
Специалност Степен на Входящо
  професио- минимално
  нална ква- образователно
  лификация равнище
5430601 Тапицерство първа завършен шести
      клас

1.2. Изисквания към здравословното състояние на кандидатите за обучение
Кандидатът за обучение трябва да бъде физически годен и психически здрав да упражнява професията "Тапицер", което се удостоверява с медицинско свидетелство.
2. Профил на професията
2.1. Дейности, предмети и средства на труда и професионални компетенции по специалности
Основните характеристики на профила на професията са представени в табл. 2.

Таблица 2

Описание на Предмети  
трудовите и средства знания за умения за професионално-
дейности (задачи) на труда     личностни качества
1 2 3 4 5
Специалност 5430601 "Тапицер"
1. Разпознаване и Основни и Видовете тапицерски Подбор на Съобразителност;
използване на спомагателни материали тапицерски Технически усет и
видовете материали:   материали способности.
тапицерски масивна      
материали. дървесина;      
  шперплат; ПДВ;      
  ПДЧ; МДФ;OSB;      
  картон;      
  слоестоогънати      
  детайли;      
  метални      
  планки; болтове;      
  гайки;      
  тапицерска      
  вложка;      
  зебло; вати;      
  кече;      
  филц за      
  матраци; док;      
  американ;      
  лицеви тъкани;      
  кожи;      
  поропласти;      
  неопренови      
  лепила;      
  поливинил      
  ацетатни лепила;      
  декоративни      
  материали -      
  шнурове,      
  копчета, кабари,      
  ципове,      
  самозалепващи      
  се      
  лепенки,      
  тапицерски      
  канап, конци за      
  ръчно и машинно      
  шиене;      
  тапицерски      
  кламери; скоби;      
  гвоздеи;      
  винтове;      
  тапицерски      
  колани, пружини,      
  пружинни      
  пакети;      
  обикновени и      
  напрегнати      
  ламели и пети.      
2. Използване на Машини, Предназначението, Работа на Технически усет и
ръчни инструменти, инструменти и устройството и машини за способности;
машини и съоръжения: принципа на действие рязане на Трудова
съоръжения Универсален на машини за рязане материали и на дисциплина;
за тапициране. банциг; на тапицерски шевни машини; Адаптивност;
  Лентова кроячна материали и шевни Работа с Самоконтрол.
  машина; машини; инструменти и  
  Машина за Инструменти и съоръжения за  
  рязане на съоръжения, тапициране.  
  порьозни използвани в    
  материали; тапицерското    
  Шевни машини; производство.    
  Инструменти -      
  ножове, клещи,      
  шила, игли;      
  Съоръжения -      
  пневматични      
  пистолети,      
  съоръжения за      
  опъване на      
  колани.      
3. Изпълняване в Материали, Технологичните Изпълнение в Трудова и
последователен машини и операции за последователен технологична
ред на инструменти за разкрояване, ред на дисциплина;
технологичните тапициране. подготовка на технологичните Издръжливост при
операции за   тапицерски операции при работа;
разкрояване,   материали, тапициране с Комуникативност и
подготовка на   изграждане на пружинен пакет умения за работа в
тапицерски   тапицерски основи, и с поропласти; екип и спазване на
материали,   тапициране с Разкрояване на йерархията;
изграждане на   поропласти. материалите и Лоялност към
тапицерски основи     изработване на работодателя.
и тапициране с     тапицирани  
поропласти.     елементи с  
      пружинен пакет  
      и поропласти.  
4.Прилагане Средства за Правилата за Спазване на Дисциплинираност,
правилата за обезопасяване здравословен и изискванията по съобразителност;
здравословен и на всяко безопасен труд в техника на Бърза и точна
безопасен труд в работно място тапицерското безопасност при преценка и реакция.
тапицерското   производство; из-  
производство.   Нормативите за пълнение на  
    санитарно-хигиенните операциите в  
    условия на труд. тапицерското  
      производство.  
5.Опаковане и Материали за Правилата за Качествено и Трудова и
товаро-разтоварни опаковане опаковане на трайно технологична
дейности.   различни тапицирани опаковане; дисциплина;
    изделия. Правилно Издръжливост
    Инструкциите за вдигане и при работа.
    товаро-разтоварна сваляне на тежки  
    дейност. предмети.  

2.2. Тенденции в развитието на професионалното направление
Производството на тапицирани изделия ще продължи да се развива преобладаващо в малки и средни предприятия (МСП), в които ще бъдат внедрявани иновационни технологии и оборудване. За осигуряване на устойчиво развитие на МСП се очаква опростяване на законовите, административните и данъчните условия; укрепване на инфраструктурата, поддържаща МСП, както и подобряване на достъпа на МСП до финансиране.
2.3. Възможности за професионална реализация
В изпълнение на регионалните и националните програми за икономическо развитие малките и средните предприятия ползват и ще продължават да разчитат на квалифицирана работна ръка.
Придобилите първа степен на професионална квалификация по професията "Тапицер" могат да постъпват на работа на длъжност "Тапицер" от Националната класификация на професиите (1996 г.).
2.4. Възможност за повишаване на професионалната квалификация
Придобилият първа степен на професионална квалификация може да се обучава по друга професия от направление "Производство на изделия от дървесина", като обучението му по общата задължителна професионална подготовка - единна за всички направления, и отрасловата задължителна професионална подготовка - единна за всички професии от професионално направление "Производство на изделия от дървесина", се зачита.
Придобилият първа степен на професионална квалификация по професията "Тапицер" може да продължи обучението си за придобиване на втора, а след това и на трета степен на професионална квалификация.
3. Цели на обучението
Основна цел на обучението за професия "Тапицер" - първа степен на професионална квалификация, е придобиването на теоретични знания, практически умения и личностни качества за реализация по придобитата специалност в различни фирми.
3.1. Цели за формиране на ключови компетенции при обучението по общата задължителна професионална подготовка - единна за всички професионални направления
След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:
- знае и прилага основните правила за безопасна работа на работното място, не замърсява при работа околната среда;
- познава пазарните отношения, мястото и ролята в тях на отделните лица, фирмите, институциите и държавата;
- познава правата и задълженията си като участник в трудовия процес съгласно Кодекса на труда; разбира договорните отношения между работодател и работник;
- осъществява комуникация при изпълнение на трудовата дейност, съдейства и търси помощ от членовете на екипа, отнася се с чувство за отговорност при изпълнение на задачата, която му е възложена;
- разбира своята роля в производството и съзнава необходимостта от повишаване на квалификацията си.
3.2. Цели за формиране на базисни компетенции за изпълнение на дейностите от "Профила на професията" при обучението по отрасловата задължителна професионална подготовка - единна за всички професии от професионално направление "Производство на изделия от дървесина"
След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:
- познава организацията на предприятието и правомощията на длъжностните лица;
- познава и спазва технологичната дисциплина при изпълнение на технологичните операции;
- познава основните процеси, машини, апарати, съоръжения и инсталации в производството на изделия от дървесина.
3.3. Цели за формиране на специфични компетенции за изпълнение на дейностите от "Профила на професията" при обучението по специфичната за професията "Тапицер" задължителна професионална подготовка
След завършване на обучението по специалността обучаваният трябва да умее да изпълнява качествено технологичните операции при производството на различни видове тапицирани изделия, като:
- разпознава, извършва подбор и използва тапицерски материали, дървесина, дървесни и спомагателни материали;
- използва ръчни инструменти, машини и съоръжения за тапициране;
- изпълнява в последователен ред технологичните операции за разкрояване, подготовка на тапицерски материали, изграждане на тапицерски основи и тапициране с поропласти;
- прилага правилата за здравословен и безопасен труд в тапицерското производство;
- извършва опаковане и товаро-разтоварни дейности.
4. Съдържание на обучението
Обучението по задължителната професионална подготовка, включващо теория и практика, се регламентира с учебен план и учебни програми, които се разработват на базата на ДОИ за придобиване на квалификация по професията "Тапицер".
Учебният план се изгражда върху основата на учебна предметна или модулна система. Изучават се учебни предмети или модули, в които се излагат системни научни знания, съобразени с възрастовите и познавателните особености на обучаваните. С учебния план се определят броят часове за изучаването на учебните предмети (модули).
Учебната програма определя целите и задачите на обучението по съответния учебен предмет или модул от учебния план, представя тематично съдържанието на учебния материал, дава най-общи методически указания за организацията и провеждането на обучението.
Съдържанието на обучението по професията "Тапицер" - първа степен на професионална квалификация, е представено в табл. 3.

Таблица 3
 
Съдържание на обучението
Професионални Тематични
компетенции области
1 2
Обща задължителна професионална подготовка -
единна за всички професионални направления
1. Знае и прилага основни- Правила и инструкции за
те правила за безопасна ра- безопасна работа;
бота на работното място, Противопожарна охрана;
не замърсява при работа Долекарска помощ;
околната среда. Вредности и професио-
  нални заболявания.
2. Осъществява ефективни Видове общуване;
комуникации при изпълне- Принципи на общуването.
ние на трудовата си дей-  
ност в работен екип - умее  
да формулира въпроси, пра-  
ви отчет за извършената  
работа.  
3. Участва при разпределя- Организация на трудовия
не на задачите, съдейства и процес;
търси помощ от членовете Групова динамика;
на екипа, отнася се с чувст- Мотивация и контрол;
во за отговорност при из- Потребности и способ-
пълнение на задачата, коя- ности на личността за
то му е възложена; саморазвитие.
Разбира собствената си ро-  
ля в производството и съз-  
нава необходимостта от  
повишаване на квалифика-  
цията си.  
4. Познава пазарните от- Нормиране на труда;
ношения, мястото и роля- Заплащане на труда;
та в тях на отделните ли- Работна заплата.
ца, фирмите, институции-  
те и държавата.  
5. Познава правата и задъл- Трудово-правно законо-
женията си като участник дателство;
в трудовия процес съглас- Трудово-правни отноше-
но Кодекса на труда; раз- ния в производственото
бира договорните отноше- звено (предприятието).
ния между работодател и  
работник.  
Отраслова задължителна професионална подготовка -
единна за всички професии от професионалното
направление "Производство на изделия от дървесина"
6. Познава организацията Нормативни документи
на предприятието и право- в производството;
мощията на длъжностни- Организация на работно-
те лица. то място.
7. Познава и спазва техно- Видове технологични
логичната дисциплина при процеси;
изпълнение на технологич- Видове машини и съо-
ните операции. ръжения;
  Видове техническа и тех-
  нологична документация.
8. Умее да разчита техно- Условни означения в тех-
логична документация. нологичните документи;
  Видове техническа и тех-
  нологична документация.
9. Познава основните про- Основни процеси при
цеси, машини, апарати, съо- производство на изделия
ръжения в производството от дървесина;
на изделия от дървесина. Устройство на основни
  машини, апарати, съоръ-
  жения в производството
  на изделия от дървесина.
Специфична за професията "Тапицер" задължителна
професионална подготовка
10. Разпознава и използва Основни и спомагателни
тапицерски материали, ма- материали за производ-
сивна дървесина, дървесни ство на тапицирани из-
и спомагателни материали. делия.
11. Извършва основни опе- Технологични процеси за
рации с ръчни инструменти. производство на тапици-
  рани изделия.
12. Спазва нормативните Правила и изисквания за
изисквания за здравослов- безопасна работа.
ни и безопасни условия на  
труд.  
13. Използва машини и съо- Машини и инструменти за
ръжения за тапициране. производство на тапици-
  рани изделия.
14. Транспортира обрабо- Транспортни съоръ-
тени материали до маши- жения.
ни, съоръжения и работни  
места по потока на техно-  
логичния процес.  
15. Извършва спомагателни Конструктивни особенос-
дейности при тапициране. ти на различните видове
  тапицирани изделия.
16. Извършва опаковане и Изисквания при опакова-
товаро-разтоварни дейно- не на тапицерски изделия;
сти на тапицирани мебел- Правила за извършване
ни изделия. на товаро-разтоварни
  дейности на тапицирани
  изделия.

5. Система за оценяване и сертифициране
Оценяването на знанията, уменията и професионално-личностните качества на обучаваните в институциите на системата за професионално образование и обучение се определя с ДОИ за системата за оценяване - Наредба № 3.
Оценяването е процес за установяване на постигнатите резултати в съответствие с поставените цели и подцели на обучението.
Оценяването се извършва на три нива - входящо, междинно и изходящо.
Оценките от проверките се изчисляват по шестобалната система.
5.1. Оценяване на входа
Входящото образователно равнище на обучавания се удостоверява с документ за завършен шести клас.
Входящото квалификационно равнище на обучавания се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация или удостоверение за професионално обучение.
5.2. Оценяване на междинно ниво
5.2.1. По теория:
Слаб 2 - обучаваният не е осмислил основни понятия, не умее да ги дефинира и не може да описва основни факти, процеси, явления;
Среден 3 - обучаваният е осмислил основни понятия, умее да ги дефинира и с тяхна помощ описва основни факти, процеси, явления, закони и зависимости;
Добър 4 - обучаваният разбира, обяснява и сравнява факти, методи, схеми, зависимости и други;
Много добър 5 - обучаваният умее да прилага усвоените знания в познати ситуации;
Отличен 6 - обучаваният умее да прилага усвоените знания в нови ситуации; прави анализи, оценки и сравнения на процеси, явления, технологии по предварително зададени критерии.
5.2.2. По практика:
Слаб 2 - Обучаваният не изпълнява отделни операции в позната ситуация по предварително дадени указания, спазвайки правилата за безопасен труд;
Среден 3 - обучаваният изпълнява отделни операции в позната ситуация по предварително дадени указания, спазвайки правилата за безопасен труд;
Добър 4 - обучаваният осмисля и изпълнява практическа задача в позната ситуация по предварително дадени указания, спазвайки правилата за безопасен труд;
Много добър 5 - обучаваният осмисля и изпълнява практическа задача в позната ситуация самостоятелно, спазвайки правилата за безопасен труд;
Отличен 6 - обучаваният осмисля и изпълнява практическа задача в нова ситуация самостоятелно, спазвайки правилата за безопасен труд; подбира сам методи, суровини и материали; оценява качеството на работата си.
При оценяване на обучение, организирано на модулен принцип, се разработва система за оценяване, която включва:
- описание на професионалните компетенции, които ще бъдат проверявани при всяко изпитване;
- определяне на минималния брой точки, при който обучаваният се счита за издържал (обучаваният е овладял минималните знания и умения, необходими да продължи обучението);
- определяне на критерии за оценяване на всяка задача от изпитването;
въвеждане на коефициент на тежест за всяка изпитна процедура при оформяне на окончателната оценка;
- задаване на формула (скала) за изчисляване на оценката по шестобалната система.
5.2.3. Инструменти за оценяване - тест, практическо задание, устно и писмено изпитване, практически задачи и други. Разработват се в съответствие с научните изисквания за всеки от тях. Степента на трудност на конкретните въпроси, задачи, задания и други трябва да е съобразена с равнището на професионални компетенции, зададено в т. 3 "Цели на обучението".
5.3. Оценяване на изхода
Изпитите за придобиване на степен на професионална квалификация са два - по теория на професията и по практика на професията.
Държавните изпити за придобиване на първа степен на професионална квалификация по професията се провеждат по национални изпитни програми, утвърдени от министъра на образованието и науката в съответствие с ДОИ за придобиване на квалификация по професията "Тапицер".
5.3.1. Изпит по теория
Критериите за оценяване са формулирани като обобщение на подцелите от "Цели на обучението". Показателите за оценяване отразяват степента на постигане на подцелите. Критериите и показателите за оценяване, както и тежестта им в общата оценка, са представени в табл. 4.

Таблица 4
 
Критерии Показатели Тежест
    (%)
1 2 3
Усвоени знания Обяснява правилно техно- 80
за производство логичните процеси;  
на детайли за та- Описва устройството и  
пицирани мебел- принципите на действие на  
ни изделия. машините;  
  Описва мотивите за подбор,  
  употреба и съхранение на  
  материали и инструменти.  
Здравословно и Знания за предпазване на 10
безопасно упраж- живота и здравето на себе  
няване на изуча- си и на околните;  
ваната професия Знания за безопасна работа  
и опазване на на работното място;  
околната среда. Разпознаване на опасни си-  
  туации в процеса на работа  
  и своевременно реагиране;  
  Описание на начините за  
  оказване на долекарска  
  помощ на пострадал при  
  трудова злополука.  
Икономически и Знания за спазване на изис- 10
трудово-правни кванията на трудовото за-  
знания и умения. конодателство;  
  Знания за основните прин-  
  ципи при формите и сис-  
  темите на заплащане на  
  труда.  
  Общо 100

5.3.2. Изпит по практика
Критериите за оценяване са формулирани като обобщение на подцелите от "Цели на обучението". Показателите за оценяване отразяват степента на постигане на подцелите. По време на изпита обучаваните се поставят при еднакви предварително известни условия и им се дават указания за работа.
Критериите и показателите за оценяване, както и тежестта им в общата оценка, са представени в табл. 5.

Таблица 5
 
Критерии Показатели Тежест
    (%)
1 2 3
Качество на из- Съответствие на всяка за- 80
пълнението на вършена операция с изиск-  
изпитното за- ванията на съответната  
дание. технология;  
  Съответствие на крайното  
  изделие със зададените му  
  технически параметри.  
Спазване на пра- Правилно използване на 10
вилата за здра- лични предпазни средства;  
вословни и безо- Употреба на предметите и  
пасни условия средствата на труда по без-  
на труд и опаз- опасен начин;  
ване на околна- Разпознаване на опасни си-  
та среда. туации, които биха могли  
  да възникнат в процеса на  
  работа, дефиниране и спаз-  
  ване на предписания за свое-  
  временна реакция;  
  Описване на дейностите за  
  опазване на околната среда,  
  свързани с изпитната рабо-  
  та, включително почиства-  
  не на работното място.  
Ефективна ор- Подреждане на инструмен- 5
ганизация на ти и материали, осигурява-  
работното щи удобство и точно спаз-  
място. ване на технологията;  
  Целесъобразна употреба  
  на материалите;  
  Почистване и подреждане  
  на работното място;  
  Равномерен темп на рабо-  
  та за определеното време.  
Самоконтрол и Контрол на техническите 5
самопроверка показатели - текущ и на  
на изпълнение- готовото изделие;  
то на изпитно- Оценка на резултатите, взе-  
то задание. мане на решение и отстра-  
  няване на грешки;  
  Оптимален разчет на време-  
  то за изпълнение на изпит-  
  ното задание.  
  Общо 100

5.4. Удостоверяване на професионалното образование и обучение
Завършено професионално обучение с придобиване на първа степен на професионална квалификация по професията "Тапицер" се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация.
Обучавани, които не са положили държавните изпити за придобиване на степен на професионална квалификация, получават удостоверение за професионално обучение.
Съдържанието на документите се определя съгласно ДОИ за документите за системата на народната просвета (Наредба № 4) и ДОИ за придобиване на квалификация по професия.
6. Изисквания към материалната база
Обучението по теория се осъществява в учебни кабинети, а по практика - в учебни работилници или базови обекти (предприятия) при предварително сключени договори.
Материалната база трябва да бъде в съответствие с изискванията на действащите нормативни актове на Министерството на образованието и науката, Министерството на труда и социалната политика, Министерството на вътрешните работи, Министерството на здравеопазването, отрасловите министерства и съответните български стандарти.
Нормативните изисквания към материалната база са в съответствие с дейностите, които ще се извършват, с видовете технологични процеси, с ергономичните, естетичните изисквания и методическите указания.
6.1. Учебен кабинет
В учебен кабинет се провежда обучението по теория на професията.
6.1.1. Основно оборудване - учебни маси, столове, учебна дъска, технически средства и аудиовизуална техника (диапроектор, шрайбпроектор и други).
6.1.2. Помощно оборудване - тебешир, моливи за чертане, чертожни инструменти.
6.1.3. Учебни помагала - табла с мостри на основни и спомагателни материали, схеми за устройството на различните видове машини, диапозитиви за организация на работните места в професията, филми за технологичната последователност при изработване на различни видове тапицирани изделия, учебници.
6.2. Учебна работилница
В учебни работилници се провежда обучението по практика на професията. Те се оборудват с ръчни инструменти, машини и съоръжения, както и със съответни помагала, съобразно усвояваната професия. Учебните работилници трябва да осигуряват работни места за всички обучавани, както и едно работно място за обучаващия.
Работното място на обучавания е в съответствие с нормативите за извършване на съответната дейност и с методическите изисквания. За работно място се счита площта, върху която се намират: машини, съоръжения и инвентар, необходими за работа. При разполагането на работните места са спазени изискванията за осветеност, необходим работен фронт и функционална близост с необходимите суровини и материали.
Основно оборудване и обзавеждане:
Учебните работилници се обзавеждат с тезгяси, машини и инструменти, демонстрационни макети и модели, реални образци, онагледяващи табла, учебни видеофилми, програмни продукти, съобразени с формирането на практически умения у обучаваните.
7. Изисквания към обучаващите по теория и практика
Право да преподават по теория имат лица с висше образование, образователно-квалификационни степени "магистър" и "бакалавър" по специалности от областите "Дървообработване" и "Производство на мебели", съответстващи на учебните предмети или на модули от отрасловата и специфичната задължителна професионална подготовка.
Право да преподават по практика имат лица с висше образование, притежаващи образователно-квалификационни степени "магистър", "бакалавър" и "специалист" по специалности от областите "Дървообработване" и "Производство на мебели", съответстващи на учебните предмети или на модули от отрасловата и специфичната задължителна професионална подготовка.
8. Процедури за преглед и актуализиране на ДОИ
- апробиране на ДОИ в обучаващи институции;
- текущ мониторинг на дейностите, свързани с внедряване на ДОИ;
- ежегоден анализ на резултатите и промени при доказана необходимост.


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти