Logo Четвъртък, 3 Декември


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА ЗА КАТЕГОРИЗИРАНЕ НА СКИ ПИСТИТЕ

В сила от 15.03.2005 г.
Приета с ПМС № 30 от 28.02.2005 г.

Обн. ДВ. бр.22 от 15 Март 2005г., изм. ДВ. бр.51 от 21 Юни 2005г., изм. ДВ. бр.98 от 27 Ноември 2007г., изм. ДВ. бр.93 от 24 Ноември 2009г., отм. ДВ. бр.9 от 3 Февруари 2015г.


Отменена с § 1, т. 1 от заключителните разпоредби на Постановление № 13 от 26 януари 2015 г. за приемане на Наредба за обезопасяването и информационната обезпеченост на ски пистите в Република България и за определяне правилата за безопасност върху територията на ски пистите и ски зоните и за организацията на работата на ски патрулите - ДВ, бр. 9 от 3 февруари 2015 г., в сила от 01.10.2015 г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. (1) С наредбата се уреждат:
1. категоризирането на ски пистите - туристически обекти по чл. 3, ал. 3, т. 6 от Закона за туризма;
2. минималните задължителни изисквания за обезопасеност, информационна обезпеченост, сложност на ски пистата и достъп до планинския участък и предоставяни туристически услуги на ски пистите.
(2) Минималните задължителни изисквания по ал. 1, т. 2 са определени в приложение № 1.
Чл. 2. (1) Ски писти, подлежащи на категоризиране по наредбата, са:
1. за алпийски ски и сноуборд;
2. за ски бягане.
(2) Ски пистите могат да бъдат самостоятелни или организирани в ски зона с определени граници, която да обхваща ски писти с различна сложност и предназначение, трасета и въжени линии за превоз на хора.
(3) Ски пътищата и маршрутите, представляващи връзка между ски пистите и участъци за придвижване на туристите, следва да отговарят на минималните задължителни изисквания за обезопасеност и информационна обезпеченост, определени в наредбата.

Чл. 3. (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2005 г., в сила от 21.06.2005 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г.) Определянето на категорията на ски пистите се извършва от министъра на икономиката, енергетиката и туризма по предложение на Експертната комисия по категоризация на туристически обекти по чл. 9а, ал. 5 от Закона за туризма.

Чл. 4. Категорията на ски пистите се определя на базата на съответствие с минималните задължителни изисквания за:
1. обезопасеност;
2. информационна обезпеченост;
3. сложност на ски пистата и достъп до планинския участък;
4. предоставяни туристически услуги.

Чл. 5. Туристически услуги се предлагат само в категоризирани ски писти или в ски писти с открита процедура за категоризиране.

Чл. 6. За категоризиране на ски писта може да кандидатства лице, което:
1. е търговец по смисъла на Търговския закон или е юридическо лице, което има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност;
2. не е в производство по ликвидация или несъстоятелност.

Глава втора.
ОПРЕДЕЛЯНЕ КАТЕГОРИЯТА НА СКИ ПИСТИТЕ. ВИДОВЕ КАТЕГОРИИ


Чл. 7. (1) (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2005 г., в сила от 21.06.2005 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г.) Лицето, което ще предоставя туристически услуги на територията на ски писта и което е собственик на прилежащото към туристическия обект съоръжение или са му предоставени права за ползване върху прилежащото съоръжение, или упълномощено от него лице подава заявление до министъра на икономиката, енергетиката и туризма за категоризиране или за промяна на категорията на ски писта. Заявлението се подава по образец съгласно приложение № 2.
(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат:
1. (изм. - ДВ, бр. 98 от 2007 г.) актуално удостоверение за вписване в търговския регистър на лицето - оригинал или копия от документи, удостоверяващи, че юридическото лице има право да извършва стопанска дейност по силата на друг закон или по законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз, или на държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;
2. (изм. - ДВ, бр. 98 от 2007 г.) удостоверение, че лицето не е в производство по ликвидация или несъстоятелност - оригинал или нотариално заверено копие;
3. копия от документа за собственост на съоръженията, прилежащи към туристическия обект, или съответно от договор за наем или от друг договор, от който е видно, че на лицето са му предоставени права за ползване на съоръженията;
4. документ, удостоверяващ въвеждането на прилежащите към туристическия обект съоръжения в експлоатация;
5. скица на ски пистата с посочено наименование на пистата в мащаб 1:5000;
6. обзорна карта с местонахождението на пистата;
7. решение по оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) за одобряване на инвестиционното предложение или решение да не се извършва ОВОС, издадени в случаите и по реда на Закона за опазване на околната среда и/или с писмено съгласие по реда на Закона за защитените територии;
8. (изм. - ДВ, бр. 98 от 2007 г.) нотариално заверено пълномощно - оригинал, когато заявлението се подава от пълномощник;
9. документ за платена такса за категоризиране съгласно тарифата по чл. 55, ал. 4 от Закона за туризма.

Чл. 8. (1) Заявлението по чл. 7, ал. 1 и приложените към него документи се разглеждат от Експертната комисия по категоризация на туристически обекти в 14-дневен срок от постъпването им.
(2) Експертната комисия по категоризация на туристически обекти открива процедурата за категоризиране на ски писта, когато констатира, че представените документи съответстват на изискванията на чл. 7, и издава на заявителя временно удостоверение за открита процедура за категоризиране на обекта, валидно за срок 3 месеца.
(3) Временното удостоверение по ал. 2 се изпраща до заявителя с препоръчано писмо с обратна разписка на адреса по неговото седалище или на друг адрес, посочен от него, в 14-дневен срок от заседанието на Експертната комисия по категоризация на туристически обекти.
(4) Във временното удостоверение по ал. 2 се вписват:
1. пореден номер;
2. наименование на ски пистата;
3. местонахождение на ски пистата;
4. (изм. - ДВ, бр. 98 от 2007 г.) собственик на прилежащите към ски пистата съоръжения - наименование, седалище, единен идентификационен код (ЕИК);
5. (изм. - ДВ, бр. 98 от 2007 г.) лице, на което са предоставени права за ползване върху прилежащите към ски пистата съоръжения - наименование, седалище, ЕИК;
6. срок на валидност;
7. (изм. - ДВ, бр. 98 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г.) номер и дата на заповедта на министъра на икономиката, енергетиката и туризма за откриване на процедурата;
8. (изм. - ДВ, бр. 51 от 2005 г., в сила от 21.06.2005 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г.) подпис на министъра на икономиката, енергетиката и туризма или на оправомощено от него длъжностно лице и печат.
(5) Временното удостоверение по ал. 2 се поставя на информационно табло. Информационното табло има съдържание съгласно приложение № 1.

Чл. 9. (1) В случай че Експертната комисия по категоризация на туристически обекти констатира нередовности в представените документи по чл. 7, заявителят следва да ги отстрани в 14-дневен срок от уведомяването му за тях.
(2) Ако по независещи от него причини заявителят не може да отстрани нередовностите в срока по ал. 1, той може да направи писмено обосновано искане до председателя на Експертната комисия по категоризация на туристически обекти за удължаване на срока. Искането трябва да бъде направено в рамките на 14-дневния срок по ал. 1.
(3) Експертната комисия по категоризация на туристически обекти може да вземе решение за удължаване на срока по ал. 1 с не повече от 30 дни считано от датата на уведомяването на заявителя за решението. Решението се взема с обикновено мнозинство от присъстващите членове на комисията.
(4) Уведомяването на лицето, подало заявление за категоризиране за сроковете по ал. 1 и 3, се извършва с препоръчано писмо с обратна разписка. Уведомяването с препоръчано писмо се удостоверява чрез известие за получаването му.
(5) Ако уведомяването не бъде прието от заявителя на посочения от него адрес, то се счита за извършено с поставянето му на специално определено за целта място в непосредствена близост до мястото за подаване на заявления по наредбата.
(6) При отстраняване на нередовностите в сроковете по ал. 1 и 3 процедурата за категоризиране продължава по реда на чл. 8.

Чл. 10. (1) Експертната комисия по категоризация на туристически обекти с обикновено мнозинство от присъстващите членове взема решение за създаване на експертни работни групи за проверка на място за съответствието на ски пистата с минималните задължителни изисквания към ски пистата, определени в приложения № 1 и 3.
(2) В експертните работни групи по ал. 1 могат да бъдат включени и експерти, избрани чрез конкурс, които не са служители във ведомствата по чл. 9а, ал. 5 от Закона за туризма. Външните експерти работят по граждански договор.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г.) Конкурсът се обявява от министъра на икономиката, енергетиката и туризма чрез централния или местния печат. Обявлението за конкурса трябва да съдържа:
1. мястото и характера на работа и изискванията за длъжността;
2. начина за провеждане на конкурса;
3. необходимите документи, мястото и срока за подаването им.
(4) Експертните работни групи по ал. 1 се състоят от председател и членове, определени от Експертната комисия по категоризация на туристически обекти за всеки конкретен случай.
(5) Проверките на място се извършват от експертните работни групи по ал. 1 в състав най-малко от трима души. За проверките на място експертните работни групи съставят констативен протокол, който съдържа предложение за определяне или за отказ за определяне категорията на ски пистата.
(6) Освен предложението по ал. 5 констативният протокол съдържа:
1. имената на съставителя и длъжността му;
2. дата и място на извършената проверка;
3. правно основание за съставянето му;
4. описание на съответствията и несъответствията с изискванията за определяне на категория;
5. предписания и срок за отстраняване на констатираните несъответствия (ако има такива);
6. наименование и седалище на заявителя или на упълномощеното от него лице;
7. имената и точните адреси на свидетелите;
8. обяснения и/или възражения на проверяваното лице;
9. имената и подписите на всички проверяващи;
10. имената и подпис на заявителя или на упълномощеното от него лице, при отказ от негова страна - на един свидетел.
(7) При констатиране на несъответствия с изискванията, за които се допускат предписания, определени в приложение № 1, експертните работни групи дават задължителни предписания за отстраняването им, като срокът за тяхното изпълнение не може да надвишава 30 дни.
(8) При констатиране на несъответствия с изискванията, за които не се допускат предписания, експертните работни групи предлагат отказ за определяне на категория.
(9) Обясненията и/или възраженията на заявителя по констативния протокол по ал. 5 се отразяват при подписването му на място или се представят писмено на Експертната комисия по категоризация на туристически обекти в 3-дневен срок от извършване на проверката.
(10) Председателите на експертните работни групи в 14-дневен срок от извършване на проверката на място въз основа на констативния протокол изготвят доклад до Експертната комисия по категоризация на туристически обекти, който съдържа предложение за определяне или за отказ за определяне категория на ски пистата.

Чл. 11. Ски пистите се категоризират в следните категории:
1. зелена - за начинаещи;
2. синя - лека писта;
3. червена:
а) средна писта;
б) трудна (черна) писта.

Чл. 12. (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2005 г., в сила от 21.06.2005 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г.) Определянето на категорията на ски писта се извършва в срок 3 месеца от датата на откриване на процедурата за категоризиране със заповед на министъра на икономиката, енергетиката и туризма.

Чл. 13. (1) Определянето на категорията на ски писта се извършва при наличие на съответствие с минималните задължителни изисквания по чл. 4.
(2) При определяне на категорията и при осъществяване на последващ контрол за съответствие с определена вече категория на ски писта освен зимната експлоатация на туристическия обект се взема предвид и лятната му експлоатация (от 1 май до 30 ноември).
(3) За съответствие с минималните задължителни изисквания за обезопасеност лятната експлоатация на ски пистите задължително включва следните дейности, свързани с рекултивация на терена: затревяване, изграждане на отводнителни канали, противоерозионни мерки, както и редовно отстраняване на камъни, скални парчета, дънери, дупки, ръбове, вълнообразни места и други неравности, причинени от порои и ерозия.
(4) Минималните задължителни изисквания за обезопасеност и информационна обезпеченост на ски пистите задължително включват и поставянето на видно място в обекта, както и в средствата за подслон и местата за настаняване, разположени в непосредствена близост до съответната писта, на задължителни правила за безопасно поведение на туристите скиори, определени в приложение № 3.
(5) Лицето, което ще предоставя туристически услуги в туристическия обект и което е собственик на прилежащите към туристическия обект съоръжения или са му предоставени права за ползване върху прилежащите към ски пистата съоръжения, е длъжно да информира туристите за съдържанието на правилата за безопасно поведение по ал. 4 на туристите скиори и да следи за спазването им.
(6) Минималните задължителни изисквания за обезопасеност и информационна обезпеченост на ски пистите задължително включват предотвратяване ползването на ски пистите едновременно за ски, шейни и пешеходци и др., както и за излитане и кацане на делтапланеристи и парапланеристи в необособени за целта места.
(7) Ограниченията по ал. 6 се отнасят и за движението на превозни средства по пистите през времето, когато те са отворени, с изключение на превозните средства за поддържане на пистата и спасителни акции, при наличие на необходимата сигнализация.
(8) Лицето, което ще предоставя туристически услуги в туристическия обект, изпълнява задължението си по ал. 6, като осигурява наличието на служба за сигурност и поддръжка на територията на пистата.
(9) Лицето, което ще предоставя туристически услуги в туристическия обект и което е собственик на прилежащите към ски пистата съоръжения или са му предоставени права за ползване върху прилежащите към туристическия обект съоръжения, е длъжно да не допуска предлагане на туристически услуги на територията на пистата от лица, които не притежават професионална квалификация и опит по чл. 24, ал. 2 от Закона за туризма.
(10) За определяне на съответната категория е задължително предлагането само на туристическите услуги, за които това е изрично предвидено.

Чл. 14. Категорията на ски пистите е безсрочна.

Чл. 15. (1) На категоризираните ски писти се издава категорийна символика в 14-дневен срок от датата на заповедта по чл. 12. Категорийната символика включва удостоверение и табела, които се поставят на информационното табло по чл. 8, ал. 5, разположено на подходите към пистата.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2005 г., в сила от 21.06.2005 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г.) Удостоверението и табелата по ал. 1 се издават по образец, утвърден от министъра на икономиката, енергетиката и туризма.
(3) В удостоверението по ал. 1 се вписват:
1. номер на удостоверението;
2. вид на обекта;
3. наименование на ски пистата;
4. дължина на ски пистата;
5. категория на ски пистата;
6. (изм. - ДВ, бр. 98 от 2007 г.) собственик на прилежащите към ски пистата съоръжения - наименование, седалище, ЕИК;
7. (изм. - ДВ, бр. 98 от 2007 г.) лице, на което са му предоставени права за ползване върху прилежащите към ски пистата съоръжения, ако е налице такова - наименование, седалище, ЕИК;
8. (изм. - ДВ, бр. 51 от 2005 г., в сила от 21.06.2005 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г.) номер и дата на заповедта на министъра на икономиката, енергетиката и туризма за определяне на категория;
9. (изм. - ДВ, бр. 51 от 2005 г., в сила от 21.06.2005 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г.) подпис на министъра на икономиката, енергетиката и туризма или на оправомощено от него лице и печат.
(4) Табелата по ал. 1 съдържа информация за:
1. вида и наименованието на туристическия обект - на български и на английски език;
2. определената категория на туристическия обект.
(5) Надписите върху табелата за вида, наименованието и категорията на ски пистата следва да съответстват на посочените в удостоверението по ал. 1 данни и да не въвеждат в заблуждение туриста.
(6) При получаване на категорийната символика по ал. 1 лицето по чл. 7, ал. 1 заплаща такса съгласно тарифата по чл. 55, ал. 4 от Закона за туризма.

Чл. 16. (1) Дубликат на удостоверение за категория на ски писта се издава при загубване или унищожаване на първоначално издаденото удостоверение по заявление на собственика или на лицето, на което са му предоставени права за ползване върху прилежащите към туристическия обект съоръжения, с приложена декларация за обстоятелствата, при които удостоверението е загубено или унищожено. За издаване на дубликат се заплаща такса съгласно тарифата по чл. 55, ал. 4 от Закона за туризма.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2005 г., в сила от 21.06.2005 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г.) Издаването на дубликат се отразява от министъра на икономиката, енергетиката и туризма в Националния туристически регистър.

Чл. 17. При захабяване на табелата по чл. 15, ал. 1 лицето по чл. 7, ал. 1 може да заяви изработката на нова табела, като заплати такса съгласно тарифата по чл. 55, ал. 4 от Закона за туризма.

Чл. 18. (1) (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2005 г., в сила от 21.06.2005 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г.) Министърът на икономиката, енергетиката и туризма по предложение на Експертната комисия по категоризация на туристически обекти издава заповед за отказ за определяне на категория, когато:
1. не се отстранят нередовностите по заявлението и приложените към него документи в сроковете по чл. 9, ал. 1 и 3;
2. не са изпълнени минималните задължителни изисквания за съответната категория ски писта, посочени в приложения № 1 и 3.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2005 г., в сила от 21.06.2005 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г.) Заповедта на министъра на икономиката, енергетиката и туризма за отказ за определяне на категория може да бъде обжалвана по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(3) Уведомяването на лицето, подало заявление за категоризиране, за заповедта по ал. 1 се извършва съгласно чл. 9, ал. 4 и 5.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2005 г., в сила от 21.06.2005 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2007 г.) Ски писта, по отношение на която има влязла в сила заповед за отказ за определяне на категория, се обозначава от лицето, което предоставя туристически услуги на територията на ски пистата и което е собственик на прилежащото към туристическия обект съоръжение или са му предоставени права за ползване върху прилежащото съоръжение, по подходящ начин, информиращ туриста, че обектът не отговаря на изискванията на наредбата.

Глава трета.
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА КАТЕГОРИЯТА


Чл. 19. (1) Категорията на ски пистите се прекратява:
1. по искане на лицето, което е собственик на прилежащите към туристическия обект съоръжения или на което са предоставени права за ползване върху прилежащите към ски пистата съоръжения;
2. при обявяване в ликвидация или несъстоятелност на лицето по т. 1;
3. при системни нарушения на минималните задължителни изисквания за съответната категория.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2005 г., в сила от 21.06.2005 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г.) Категорията на ски пистите се прекратява със заповед на министъра на икономиката, енергетиката и туризма.
(3) Уведомяването на лицето, което е собственик на прилежащите към туристическия обект съоръжения или на което са предоставени права за ползване върху прилежащите към ски пистата съоръжения, за заповедта по ал. 2 се извършва съгласно чл. 8, ал. 4 и 5.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2005 г., в сила от 21.06.2005 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г.) В случаите по ал. 1, т. 3 министърът на икономиката, енергетиката и туризма прекратява категорията на ски пистата по предложение на председателя на Комисията за защита на потребителите в резултат на осъществените му контролни правомощия по чл. 64б, ал. 2, т. 7 от Закона за туризма.
(5) След прекратяване категорията на ски пистата нова категория се определя по реда на чл. 7.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2005 г., в сила от 21.06.2005 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г.) При прекратяване категорията на ски пистата министърът на икономиката, енергетиката и туризма предприема съответни действия за публично оповестяване на прекратяването чрез средствата за масовото осведомяване.
(7) (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2005 г., в сила от 21.06.2005 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2007 г.) Ски писта, по отношение на която има влязла в сила заповед за прекратяване на категория, се обозначава от лицето, което предоставя туристически услуги на територията на ски пистата и което е собственик на прилежащото към туристическия обект съоръжение или са му предоставени права за ползване върху прилежащото съоръжение, по подходящ начин, информиращ туриста, че обектът не отговаря на изискванията на наредбата.
(8) (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2007 г.) Заповедта по ал. 2 подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Глава четвърта.
ВПИСВАНЕ НА КАТЕГОРИЗИРАНИТЕ СКИ ПИСТИ В НАЦИОНАЛНИЯ ТУРИСТИЧЕСКИ РЕГИСТЪР. ТАКСИ ЗА КАТЕГОРИЗИРАНЕ


Чл. 20. (1) Категоризираните ски писти се вписват в Националния туристически регистър по чл. 58 от Закона за туризма.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2005 г., в сила от 21.06.2005 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г.) Вписванията в регистъра се правят от министъра на икономиката, енергетиката и туризма или от оправомощено от него длъжностно лице служебно или след постъпило заявление за отразяване на промени във вписаните обстоятелства.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2005 г., в сила от 21.06.2005 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г.) Лицата, по отношение на които е настъпила промяна в обстоятелствата, вписани в регистъра по ал. 1, са длъжни да заявят писмено в Министерството на икономиката, енергетиката и туризма промяната в едномесечен срок от настъпването й.
(4) Към заявлението по ал. 3 се прилага копие от документ, удостоверяващ промяната, и документ за платена такса съгласно тарифата по чл. 55, ал. 4 от Закона за туризма.

Чл. 21. (1) (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2005 г., в сила от 21.06.2005 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г.) При промяна на лицето по чл. 7, ал. 1 лицето, придобило собствеността или правото на ползване, подава заявление до министъра на икономиката, енергетиката и туризма за отразяване на променените обстоятелства в Националния туристически регистър по реда на чл. 20, ал. 3.
(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат:
1. (изм. - ДВ, бр. 98 от 2007 г.) актуално удостоверение за вписване в търговския регистър на лицето - оригинал или копия от документи, удостоверяващи, че юридическото лице има право да извършва стопанска дейност по силата на друг закон или по законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз, или на държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;
2. удостоверение, че лицето не в производство по ликвидация или несъстоятелност - оригинал или заверен препис;
3. копие от акта за собственост, съответно от документа, предоставящ право за ползване върху прилежащите към ски пистата съоръжения;
4. документ за платена такса за вписване на настъпили промени в обстоятелствата съгласно тарифата по чл. 55, ал. 4 от Закона за туризма.
(3) В случай на промяна на собственика на прилежащите към категоризираната ски писта съоръжения, при която няма промяна на лицето, което предоставя туристически услуги, лицето, придобило собствеността, подава заявлението по ал. 1. Към заявлението се прилага актът за собственост и документ за платена такса за вписване на настъпили промени в обстоятелствата съгласно Тарифата по чл. 55, ал. 4 от Закона за туризма.
(4) В случаите по ал. 1 и 3 и чл. 20, ал. 3 определената категория на ски пистата се запазва и се издава ново удостоверение в 14-дневен срок от предоставяне съответно на документите по ал. 2 и 3 и по чл. 20, ал. 4, отразяващи променените обстоятелства.
(5) Удостоверението по ал. 4 се предоставя след връщане на първоначално издаденото удостоверение.

Чл. 22. За категоризирането на ски писти се заплаща такса в размер, определен в тарифата по чл. 55, ал. 4 от Закона за туризма.

Глава пета.
КОНТРОЛ (ОТМ. - ДВ, БР. 98 ОТ 2007 Г.)


Чл. 23. (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2005 г., в сила от 21.06.2005 г., отм. - ДВ, бр. 98 от 2007 г.)

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на наредбата:
1. "Ски писти за алпийски ски и сноуборд" са ски писти по смисъла на Закона за туризма, представляващи обособен, сигнализиран и обезопасен наклонен планински терен за състезателно или любителско каране на ски и сноуборд.
2. "Ски писти за ски бягане" са ски писти по смисъла на Закона за туризма, представляващи обособено, обезопасено и сигнализирано планинско трасе за практикуване на състезателно ски бягане на дистанции или любителско ски бягане.
3. "Обзорна карта" е контурната карта на пистата в мащаб 1:25 000, върху която е очертана пистата.
4. "Системно нарушение" е нарушение, извършено повече от 3 пъти за две последователни календарни години.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 2. Лицата, които предоставят или ще предоставят туристически услуги на съществуващи към момента на влизане в сила на наредбата ски писти и които са собственици на прилежащото към ски пистата съоръжение или са им предоставени права за ползване върху съоръжението, следва да приведат ски пистите в съответствие с изискванията на наредбата и в 6-месечен срок от влизането й в сила да подадат заявление за категоризирането им.

§ 3. Наредбата се приема на основание чл. 51, ал. 7 от Закона за туризма.

§ 4. (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2005 г., в сила от 21.06.2005 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г.) Указания по прилагането на наредбата дава министърът на икономиката, енергетиката и туризма.

§ 5. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 115 ОТ 15 ЮНИ 2005 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ


(ОБН. - ДВ, БР. 51 ОТ 2005 Г., В СИЛА ОТ 21.06.2005 Г.)
§ 19. В Наредбата за категоризиране на ски пистите, приета с Постановление № 30 на Министерския съвет от 2005 г. (ДВ, бр. 22 от 2005 г.), се правят следните изменения:
1. Навсякъде в наредбата думите "министърът на икономиката" и "министъра на икономиката" се заменят съответно с "министърът на културата и туризма" и "министъра на културата и туризма".
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 25. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 278 ОТ 19 НОЕМВРИ 2007 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ


(ОБН. - ДВ, БР. 98 ОТ 2007 Г.)
§ 2. В Наредбата за категоризиране на ски пистите, приета с Постановление № 30 на Министерския съвет от 2005 г. (обн., ДВ, бр. 22 от 2005 г.; изм., бр. 51 от 2005 г.), се правят следните изменения:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10. Навсякъде в наредбата думите "министърът на културата и туризма", "министъра на културата и туризма" и "Министерството на културата и туризма" се заменят съответно с "председателят на Държавната агенция по туризъм", "председателя на Държавната агенция по туризъм" и "Държавната агенция по туризъм".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 268 ОТ 12 НОЕМВРИ 2009 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА, ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА


(ОБН. - ДВ, БР. 93 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 24.11.2009 Г., ПОПР. - ДВ, БР. 95 ОТ 2009 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 4 ОТ 2012 Г.)
§ 89. В Наредбата за категоризиране на ски пистите, приета с Постановление № 30 на Министерския съвет от 2005 г. (обн., ДВ, бр. 22 от 2005 г.; изм., бр. 51 от 2005 г. и бр. 98 от 2007 г.), се правят следните изменения:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Навсякъде в текста думите "председателя на Държавната агенция по туризъм" се заменят с "министъра на икономиката, енергетиката и туризма" и думите "председателят на Държавната агенция по туризъм" се заменят с "министърът на икономиката, енергетиката и туризма".
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 94. (Попр. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., отм. с Решение № 15898 от 01.12.2011 г. на ВАС в частта "с изключение на § 93, т. 1, която влиза в сила от 01.11.2009 г." - ДВ, бр. 4 от 2012 г.) Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Приложение № 1 към чл. 1, ал. 2, чл. 8, ал. 5, чл. 10, ал. 1 и 7 и чл. 18, ал. 1, т. 2
Част първа
 
Раздел I
Писти за алпийски ски и сноуборд
 
Минимални "Зелена" "Синя" "Червена" "Червена"
задължител- (за начи- (лека) (средна) трудна
ни изисквания наещи)     (черна)
1 2 3 4 5
I. Сложност        
на ски писта-        
та и достъп        
до планин-        
ския участък        
1. Сложност        
на ски пистата:        
1.1. Характер Лек Лек, Разно- Разно-
на терена   разно- образен, образен,
    образен с леки, с леки,
      средни и средни и
      не много стръмни
      стръмни места
      места  
1.2. Надлъжен От 5 до До 25 % До 40 % Над 40 %
и напречен 15 %      
наклон(*1)        
1.3. Широчина От 15 От 20 От 30 От 35
на пистата(*2) до 40 м до 40 м до 40 м до 40 м
1.4. Профил Лек рав- Прели- Разно- С различ-
на терена номерен ващи образен, ни откло-
  наклон, се леки, без остри нения и
  с място разно- падове и подходя-
  за спи- образни странични що свърз-
  ране наклони наклони ване на
        наклоните
1.5. Опасни Не се Да се Допускат Да се из-
места допус- избяг- се по из- бягва нак-
  кат ват ключение лон над
      и задъл- 60 %, сил-
      жително ни стра-
      се обезо- нични на-
      пасяват клони при
        задължи-
        телно
        обезопа-
        сяване
1.6. Подходяща снеж- да да да да
на покривка - добре        
обработена, обезопасе-        
на, без оголени места        
2. Достъп до планин-        
ския участък:        
2.1. Часовият капаци- да да да да
тет на въжената ли-        
ния е по-малък или        
равен на този на ски        
пистата        
2.2. Поддържане на да да да да
съоръженията и под-        
хода до ски пистата в        
добро състояние        
2.3. Ски пътища - под- да да да да
държани, обработвани        
и обезопасени по пред-        
видения за ски писти-        
те начин        
         
II. Изисквания за обез-        
опасеност:        
         
1. Планинско спасяване:        
1.1. Наличие на спе- да да да да
циализиран и адекват-        
но съоръжен планин-        
ски спасителен екип,        
когато пистата е от-        
ворена        
1.2. Наличие в регио- да да да да
на на структура на        
планинска спасител-        
на организация за        
оказване на помощ        
при извънредни ин-        
циденти през цялото        
денонощие        
2. Осигуряване на да да да да
медицинска помощ        
3. Осигуряване на да да да да
служба за поддръжка        
и сигурност        
4. Въжени линии, от-        
говарящи на изисква-        
нията на нормативна-        
та уредба относно        
изискванията към въ-        
жените линии за пре-        
воз на хора:        
4.1. Мерки за безопас- да да да да
ност на туристите и        
обслужващия персо-        
нал, на сградите и        
съоръженията        
4.2. Разположение на да да да да
места, които не са из-        
ложени на опасност от:        
лавини, падащи камъ-        
ни, навеи, свлачища,        
наводнения, силни бури        
4.3. Квалифициран да да да да
обслужващ персонал        
4.4. Обезопасяване да да да да
на съоръженията и        
стълбовете        
4.5. Обезопасяване на да да да да
трасета на въжените        
линии с оградни мре-        
жи и дюшеци на мес-        
тата, в които същите        
пресичат пистата        
5. Извършване на на- не да да да
блюдение и анализи        
на снега за евентуал-        
на опасност от лавини        
6. При необходимост не да да да
изкуствено предизвик-        
ване на лавини в опас-        
ните участъци        
7. Осигуряване на да да да да
необходимо оборудва-        
не за поддържане на        
пистите:        
- верижни утъпквател-        
ни и транспортни ма-        
шини с всички необхо-        
дими прикачни устрой-        
ства за обработка на        
снега        
8. Затваряне на пистите:        
8.1. Съобразно работ- да да да да
ното време на обслуж-        
ващите пистите въже-        
ни линии        
8.2. Съобразно ме- да да да да
теорологичните        
условия и лавинна        
опасност        
8.3. При провеждане да да да да
на състезания, тре-        
нировки и др. меро-        
приятия        
9. Обозначаване на да да да да
местата, където пис-        
тите се пресичат        
10. Отделни трасета да Само не не
за шейни, пътища за   в по-    
пешеходци, защите-   леките    
ни срещу опасности   учас-    
    тъци    
11. Осигуряване на        
оградни мрежи, дю-        
шеци и колове(*3):        
11.1. Обезопасяване да не не не
на учебни трасета за        
начинаещи и ски дет-        
ски градини        
11.2. Стеснени учас- да да да да
тъци от пистата в        
гориста местност        
11.3. Участъци от да да да да
пистата, в които съ-        
ществуват опаснос-        
ти от излизане из-        
вън пистата        
11.4. Участъци, на да да да да
които се забранява        
пресичане на пистата        
11.5. За затваряне на да да да да
опасни участъци от        
пистата        
         
III. Изисквания за        
информационна        
обезпеченост        
         
1. Информационно        
табло, поставено при        
подхода към писти-        
те, съдържащо ин-        
формация за:        
1.1. Наличната мре- да да да да
жа от въжени линии        
1.2. Легенда на из- да да да да
ползваните на пис-        
тата знаци        
1.3. Категорията, да да да да
надморската висо-        
чина на старта, дъл-        
жината и денивела-        
цията на пистите        
1.4. Близките меди- да да да да
цински пунктове и        
спасителни служби        
1.5. Предлаганите да да да да
услуги и тяхното        
местоположение        
1.6. Опасност от ла- да да да да
вини и др. природни        
бедствия        
1.7. Температура на да да да да
въздуха        
1.8. Скорост на да да да да
вятъра        
1.9. Дебелина на да да да да
снежната покривка        
1.10. Неработещи да да да да
въжени линии        
1.11. Затворени ски да да да да
писти        
1.12. Важни теле- да да да да
фонни номера        
2. Информация в        
обозначителни та-        
бели по трасето на        
пистите:        
2.1. Информация за да да да да
опасност от лавини        
и други природни        
бедствия        
2.2. Затворени ски да да да да
писти        
3. Знаци, поддържа- да да да да
ни и проверявани        
през цялата година,        
съгласно приложе-        
ние № 1        
         
IV. Туристически        
услуги(*4)        
         
1. Услуги, които се        
предлагат на пистата:        
1.1. Ски училище да да да да
1.2. Водач да да да да
1.3. Осветление за        
нощно каране на ски:        
а) осигуряващо доб- да да да да
ра осветеност по ця-        
лата писта, максимал-        
но възприемане на        
естествените цветове        
и релеф на пистата,        
подобно на това при        
дневна светлина        
б) осветителните да да да да
тела да са поставени        
по начин, осигуряващ        
минимално ниво на        
заслепяване        
в) минимална осве- 30 lx 30 lx - 60 lx 70 lx
теност на пистата   за по-    
    леки-    
    те учас-    
    тъци, и    
    60 lx -    
    за оста-    
    налите    
    учас-    
    тъци    
1.4. Условия за ски да да не не
боб (велоски)        
1.5. Учебни ски Разпола- не не не
плацове за начи- гат се в      
наещи широки      
  терени      
  с лек      
  наклон      
  (до 15%),      
  оградени      
  с мрежа,      
  снабдени      
  с подхо-      
  дящ ски      
  влек      
1.6. Детски ски Разпола- не не не
градини гат се в      
  терени      
  с много      
  лек нак-      
  лон, ог-      
  раден с      
  мрежа,      
  снабден      
  с подхо-      
  дящ влек      
1.7. Снежни парко- да да да (в не
ве (писти или учас-     по-леки  
тъци от тях, пред-     участъци)  
лагащи съоръжения        
за скокове и пайп        
(снежен улей):        
а) добре отделени да да да (в не
от останалите писти     по-леки  
чрез обезопасител-     участъци)  
ни и оградни съо-        
ръжения        
б) контролиран да да да (в не
достъп от лицето,     по-леки  
предлагащо турис-     участъци)  
тическите услуги        
на пистата        
в) минимална задъл- да да да (в не
жителна екипировка,     по-леки  
включваща каска;     участъци)  
препоръчват се про-        
тектори за различни        
части от тялото        
г) патрул, който да да да (в по- не
подсигурява парка     леки  
      участъци)  
д) съоръженията в да да да (в по- не
парка следва да бъ-     леки  
дат разположени и     участъци)  
изградени по начин,        
по който да не заст-        
рашават потреби-        
телите на услугата        
при ползването им        
2. Услуги, които се        
предлагат в непо-        
средствена близост        
до пистата(*5):        
2.1. Съоръжения за да да да да
спортни услуги:        
а) спортно стрелбище        
б) езда        
в) шанци за ски скоко-        
ве със съдийска кула        
г) равно трасе за ски        
разходка        
д) догследж        
е) скиду (моторни        
шейни)        
2.2. Услуги, предос-        
тавяни в търговски        
зони:        
а) заведения за да да да да
хранене        
б) тоалетни с раз- да да да да
положение, съобра-        
зено с капацитета        
на ски пистата(*6)        
в) гардероби за ски да да да да
екипировка        
г) работилница за да да да да
поправка на ски        
д) паркинг да да да да
е) кошчета с разпо- да да да да
ложение, съобразе-        
но с капацитета на        
ски пистата(*7)        
3. Почистване в да да да да
търговските зони        
и сметоизвозване(*8)        
 
Раздел II
 
Писти за ски бягане
 
         
I. Сложност на ски        
пистата и достъп        
до планинския        
участък        
         
1. Сложност на ски        
пистата:        
1.1. Характер на Разпо- Редува- Редува- Редува-
терена ложена не на не на не на
  на рав- 1/3 из- 1/3 из- 1/3 из-
  но мяс- качва- качва- качва-
  то, за- ния, 1/3 ния, 1/3 ния, 1/3
  щитено спуска- спуска- спуска-
  от вятър ния и ния и ния и
    1/3 рав- 1/3 рав- 1/3 рав-
    нинни нинни нинни
    учас- учас- учас-
    тъци тъци тъци
1.2. Старт и финал да да да да
на едно и също        
място        
1.3. Дължина на Учебна От 1 От 6 Над
пистата площад- до 5 км до 10 км 10 км
  ка      
1.4. Широчина на Над 4 м Над 4 м Над 4 м Над 4 м
пистата        
1.5. Денивелация Площад- От 20 До До
  ка под до 65 м 100 м 150 м
  формата      
  на кръг      
  или елип-      
  са, раз-      
  положе-      
  на на      
  равно      
  място      
1.6. Изкачвания --- До 9 % От 9 до От 9 до
(%) и наклон (°)   (4-5°) 18 % 18 %
      (5-9°) (5-9°),
        при
        къси из-
        качва-
        ния над
        18 %
        (9°)
1.7. Опасни места Не се Не се Не се Заоби-
  допус- допус- допус- колени
  кат кат кат със спе-
        циално
        проек-
        тирани
        и прока-
        рани
        техни-
        чески
        просеки
1.8. Подходяща да да да да
снежна покрив-        
ка - добре обрабо-        
тена, обезопасена,        
без оголени места        
2. Достъп до пла-        
нинския участък:        
2.1. Поддържане да да да да
на пътя до ски        
пистата в добро        
състояние        
2.2. Ски пътища - да да да да
поддържани, об-        
работвани и обе-        
зопасени по пред-        
видения за ски        
пистите начин        
         
II. Изисквания за        
обезопасеност:        
         
1. Планинско        
спасяване:        
1.1. Наличие на да да да да
специализиран и        
адекватно съоръ-        
жен планински        
спасителен екип,        
когато пистата е        
отворена        
1.2. Наличие в ре- да да да да
гиона на структу-        
ра на планинска        
спасителна орга-        
низация за оказ-        
ване на помощ        
при извънредни        
инциденти през        
цялото денонощие        
2. Осигуряване да да да да
на медицинска        
помощ        
3. Осигуряване на да да да да
служба за под-        
дръжка и сигур-        
ност        
4. Извършване на не да да да
наблюдения и ана-        
лизи на снега за        
евентуална опас-        
ност от лавини        
5. При необходи- не да да да
мост изкуствено        
предизвикване на        
лавини в опасни-        
те участъци        
6. Поддържане на        
пистите, необхо-        
димо оборудване:        
6.1. Снежни ма- да да да да
шини, снабдени с        
пистери и прикач-        
ни устройства,        
позволяващи на-        
правата на писти-        
те независимо от        
характера на        
снежните условия        
6.2. Отъпкване с да да да да
широчина не по-        
малко от 4 м        
6.3. Осигуряване на да да да да
следа за класически        
стил ски бягане с        
дълбочина 2 - 5 см,        
следваща осовата        
линия на пистата в        
спусканията и в        
едната страна на        
пистата при равен        
участък, и изкач-        
ване за свободен        
стил ски бягане        
7. Затваряне на пистите:        
7.1. При обработка на да да да да
пистите        
7.2. Съобразно метеоро- да да да да
логичните условия и ла-        
винна опасност        
7.3. При провеждане на да да да да
състезания, тренировки        
и др. мероприятия        
8. Обозначаване на мес- да да да да
тата, където пистите се        
пресичат        
9. Не се допускат трасе- да да да да
та за шейни, пътища за        
пешеходци        
10. Оградни мрежи, дю-        
шеци и колове(*3):        
10.1. Обезопасяване на да не не не
учебни трасета за на-        
чинаещи и ски детски        
градини        
10.2. Участъци от писта- да да да да
та, в които съществуват        
опасности от излизане        
извън пистата        
10.3. Участъци, на кои- да да да да
то се забранява преси-        
чане на пистата        
10.4. За затваряне на да да да да
опасни участъци от        
пистата        
         
III. Изисквания за        
информационна        
обезпеченост        
         
1. Информационно        
табло, поставено при        
подхода към пистите,        
съдържащо информа-        
ция за:        
1.1. Обслужване, кому- да да да да
никации, транспорт        
1.2. План на пистата с да да да да
мащаб 1:10 000 и ней-        
ния профил с мащаб        
1:50 000 - хоризонтален,        
и 1:5000 - вертикален        
1.3. Категорията, видът, да да да да
надморската височина        
на старта, дължината        
и денивелацията на        
пистите        
1.4. Близките медицин- да да да да
ски пунктове и спаси-        
телни служби        
1.5. Предлаганите услу- да да да да
ги и тяхното местопо-        
ложение:        
а) храни и напитки        
б) места за смяна на дре-        
хи и мазане на ски        
в) други услуги        
1.6. Опасност от лавини да да да да
и други природни бед-        
ствия        
1.7. Температурата на да да да да
снега и въздуха        
1.8. Скоростта на вятъра да да да да
1.9. Дебелината на да да да да
снежната покривка        
1.10. Затворени ски да да да да
писти        
1.11. Необходими теле-        
фонни номера        
2. Информация в обоз-        
начителни табели по        
трасето на пистите:        
2.1. Информация за да да да да
опасност от лавини и        
други природни бедствия        
2.2. Затворени ски писти да да да да
2.3. Километражни да да да да
маркери        
3. Задължително ин- да да да да
формиране на туристи-        
те за необходимите        
предпазни мерки, еки-        
пировка и продължи-        
телност на излагане на        
студ съобразно темпе-        
ратурата и влажността        
на въздуха:        
- при температура под        
-10°С - препоръки за        
защита от студеното        
време;        
- при температура под        
-20°С - забрана за пол-        
зване на пистата        
4. Знаци, поддържани да да да да
и проверявани през        
цялата година съгласно        
приложение № 2        
         
IV. Туристически        
услуги(*4)        
         
1. Услуги, които        
се предлагат на        
пистата        
1.1. Ски училище        
1.2. Водач        
1.3. Осветление за        
нощно каране на        
ски:        
а) осигуряващо да да да да
добра осветеност        
по цялата писта,        
максимално въз-        
приемане на ес-        
тествените цвето-        
ве и релефа на        
пистата, подобно        
на това при днев-        
на светлина        
б) осветителните да да да да
тела да са поста-        
вени по начин,        
осигуряващ мини-        
мално ниво на        
заслепяване        
в) минимална 30 lx 30 lx - 60 lx 70 lx
осветеност на   за по-    
пистата   леките    
    учас-    
    тъци, и    
    60 lx -    
    за оста-    
    налите    
    участъци    
1.4. Места за смя- да да да да
на на дрехи и за        
мазане на ски        
1.5. Учебни ски Разпо- не не не
плацове за начи- лагат се      
наещи в широки      
  терени      
  с лек      
  наклон,      
  ограде-      
  ни с      
  мрежа      
1.6. Ски детски Разпо- не не не
градини лагат се      
  в терени      
  с много      
  лек нак-      
  лон, ог-      
  раден с      
  мрежа      
2. Услуги, които        
се предлагат в        
непосредствена        
близост до пис-        
тата(*5):        
2.1. Съоръжения        
за спортни услуги:        
а) спортно стрел- да да да да
бище        
б) равно трасе за да да да да
ски разходка        
в) догследж (ку- да да да да
чешки впрягове)        
г) шейни - мо- да да да да
торни или тегле-        
ни от животин-        
ска тяга        
2.2. Услуги, пре-        
доставяни в тър-        
говски зони:        
а) заведения за да да да да
хранене и развле-        
чения        
б) тоалетни с раз- да да да да
положение, съоб-        
разено с капаци-        
тета на ски пис-        
тата(*6)        
в) гардероби за да да да да
ски екипировка        
г) работилница за да да да да
поправка на ски        
д) паркинги да да да да
е) кошчета с раз- да да да да
положение, съоб-        
разено с капаци-        
тета на ски        
пистата(*7)        
3. Почистване в да да да да
търговските зони        
и сметоизвозване(*8)        
         
___________________
(*1) Ограничението за надлъжен и напречен наклон не важи за къси отсечки върху широк свободен терен.
(*2) Показателите за широчина на пистата следва да бъдат съобразени с наклона на конкретния участък. Показателят за максимална широчина е препоръчителен и се отнася само за гористи местности.
(*3) Забранява се поставянето на колове от дървен материал.
(*4) Задължително за определяне на съответната категория е предоставянето само на услугите по раздел I, т. 1.1, 1.2, 2.2 и раздел II, т. 1.4 и 2.2.
(*5) Забранява се предоставянето им в границите на пистата.
(*6) Тоалетните следва да са химически, когато са разположени в границите на ски пистата.
(*7) Задължително се поставят и по цялата дължина на пистата.
(*8) Задължението е за предоставящия услугата.
Забележка. Допускат се задължителни предписания по раздел I, част I, т. 1 (в рамките на изискванията за съответната категория и 30-дневния срок), т. 2,1, 2.2; част II, т. 4.4, 4.5, 7, 9, 10 и 11; раздел II, част I, т. 1 (в рамките на изискванията за съответната категория и 30-дневния срок), част II, т. 7, 8 и 10.
Част втора
Приложение към раздел I, част III "Изисквания за обезопасеност", т. 3 и раздел II, част III "Изисквания за обезопасеност", т. 4 от приложение № 1
1. Знаци за опасност:
1.1. Машинна обработка
1.2. Опасност на писти
1.3. Стеснен участък
1.4. Кръстопът
Забележка. Цветове на знаците: жълт фон, червен триъгълник и черно изображение на бял фон в триъгълника.
- Допълнителни знаци към знак 1.4 "Кръстопът". Разполагат се под него и конкретизират значението му.
1.4.а. Пресичане на трасе на въжена линия
1.4.б. Пресичане на шосе
1.4.в. Пресичане на ски писта
1.4.г. Пресичане на път за пешеходци
Забележка. Цветове на знаците: жълт фон и черно изображение.
2. Предупредителни знаци и сигнали:
2.1. Опасност от лавини в открити участъци
2.2. Флагчета за обозначаване на прегради и опасности
2.3. Колчета за обозначаване на временно опасни зони
2.4. Лента за зона с ограничена скорост
Забележка. Цветове на знаците и сигналите: жълт фон и черно изображение.
2.5. Внимание! Немаркирано и неконтролирано спускане (поставя се само на места, където има опасност от спускане в немаркирани зони).
2.6. Отклоняването забранено - опасност от пукнатини.
2.7. Затворено
Забележка. Цветове на знаците: знаци 2.5 и 2.6 се състоят от пет правоъгълника в следните цветове, изброени от горе на долу - червено, жълто, синьо, жълто, синьо, жълто; знак 2.7 - жълт фон, окръжност с червен контур около бял фон и черни надписи.
3. Указателни табели
3.1. SOS - телефон
3.2. Пункт за бърза помощ
3.3. Спасителна шейна
Знак 3.2 се използва само когато в близост има медицински пункт, в останалите случаи се използва знак 3.3.
Забележка. Цветове на знаците - знаци 3.1, 3.2 и 3.3 - син фон, черно изображение върху бял правоъгълник за знаци 3.1, 3.3 и съответно червено изображение върху бял правоъгълник за знак 3.2.
3.4. Площадка за пара- и делтапланеристи
3.5. Маркировка на участъци с шейни
Забележка. Цветове на знаците - знак 3.4 - зелен фон, черно изображение върху бял правоъгълник, и съответно знак 3.5 - лилаво-син фон, бяло изображение.
4. Защитени територии
4.1. Зона със защитени растителни или животински видове
4.2. Флаг, обозначаващ защитени територии
4.3. Лента, обозначаваща защитени територии
Забележка. Цветове на знаците и сигналите - знак 4.1 се състои от два правоъгълника - горният правоъгълник е с червен фон, черно изображение в бял правоъгълник и бял надпис под изображението; долният правоъгълник се състои от зелени изображения върху бял фон. Флагът и лентата се състоят от зелени и бели полета.

Приложение № 2 към чл. 7, ал. 1
(Изм. - ДВ, бр. 51 от 2005 г., в сила от 21.06.2005 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г.)
   
1. Вх. № ДО
  министъра на икономиката, енергетиката и туризма
   
 
ЗАЯВЛЕНИЕ
ЗА КАТЕГОРИЗИРАНЕ НА СКИ ПИСТА
 
2.1. От (имена - собственик, изпълнителен директор, управител) 2.2. ЕИК
2.3. Представител на (наименование на търговско дружество, 2.4. Данъчен №
едноличен търговец или юридическо лице, което има право по  
силата на друг закон да извършва стопанска дейност)  
   
   
   
2.5. Седалище и адрес на управление 2.6. (пощ. код) 2.7. (населено място/община)
2.8. (ж.к./кв.) 2.9. (булевард/площад/улица) 2.10. (№)
2.11. (блок) 2.12. (вход) 2.13. (етаж) 2.14. (ап.) 2.15. (телефон/и факс) 2.16. (факс/телекс)
3.1. Собственик 3.2. ЕИК
  3.3. Данъчен №
4.1. Ски писта, подлежаща на категоризиране
 
4.2. Местоположение на туристическия обект (местност, населено място или селищно
образувание)
 
4.3. Вид ски писта 4.4. Категория, за която се кандидатства 4.5. Дължина на пистата в км
     
5. Приложени документи: Дата
1. Актуално удостоверение за вписване в търговския регистър  
2. Документи, удостоверяващи, че лицето има право по силата на друг закон да  
извършва стопанска дейност  
3. Удостоверение, че лицето не е в несъстоятелност  
4. Удостоверение, че лицето не е в ликвидация  
5. Копия от документа за собственост на съоръженията, прилежащи към туристическия  
обект, и/или съответно договор за наем или от друг документ, от който е видно, че на  
лицето са му предоставени права за ползване на съоръженията  
6. Копие от документ, удостоверяващ въвеждането на прилежащите към туристическия  
обект съоръжения в експлоатация  
7. Нотариално заверено пълномощно, когато заявлението се подава от пълномощник  
8. Скица на ски-пистата с посочено наименование на пистата в мащаб 1:5000  
9. Обзорна карта с местонахождение на пистата  
10. Решение по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за одобряване  
на инвестиционното предложение или решение да не се извършва ОВОС, издадени в  
случаите и по реда на Закона за опазване на околната среда, и/или писмено съгласие  
по реда на Закона за защитените територии  
11. Документ за платена такса за разглеждане на документите съгласно Тарифата за  
таксите, които се събират по Закона за туризма  
6. Дата и място 7. Подпис и печат
   

Приложение № 3 към чл. 10, ал. 1, чл. 13, ал. 4 и чл. 18, ал. 1, т. 2
Правила за безопасно поведение на туристите скиори
Раздел I
Правила за поведение на ползващи ски или сноуборд лица
1. Ползващите ски или сноуборд лица следва да не застрашават или да затрудняват с поведението си други такива лица, както и да поддържат екипировката си в изправност.
2. Ползващите ски или сноуборд лица съобразяват скоростта и начина си на придвижване с възможностите си, с особеностите на терена, снежната покривка, климатичните условия и натовареността на движението. В зони, характеризиращи се с натовареност и намалена видимост, лицата по т. 1 се движат с намалена скорост.
3. Ползващите ски или сноуборд лица, които се движат отпред, са с предимство пред тези, които са зад тях. Движещите се отзад лица следва да не застрашават по никакъв начин тези пред тях, като се движат на подходящо разстояние.
4. При изпреварване изпреварващият осигурява достатъчно място на изпреварвания за всяко съзнателно или несъзнателно движение на последния.
5. Спирането в тесни участъци на пистата или в писти с намалена видимост е разрешено само в краен случай, като спрелият при първа възможност незабавно се изтегля.
6. Качването и слизането без ски или сноуборд се извършва встрани от ски пистата.
7. Ползващите ски или сноуборд лица се съобразяват с всички знаци и маркировки.
8. При злополука ползващите ски или сноуборд лица обезопасяват пострадалия и незабавно уведомяват спасителната служба, както и предоставят на разположение своето име и адрес.
Раздел II
Специфични правила за поведение при ски бягане (*1)
1. Пистите за ски бягане се използват само в едната посока. Когато по изключение се налага двупосочно движение, задължително се поставят разделителни мрежи и огради.
2. При ски бягане бавно бягащите се движат в дясната страна.
3. Когато туристът ски бегач бъде застигнат, при поискване е длъжен да освободи пътя.
___________________
(*1) Правилата по раздел I се прилагат и за туристи ски бегачи, когато не противоречат на някое от изискванията на раздел II.

  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти