Logo Четвъртък, 6 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА ЗА ПОПЕЧИТЕЛСКИТЕ СЪВЕТИ НА ФОНДОВЕТЕ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ И ЗА КОНСУЛТАТИВНИТЕ СЪВЕТИ НА ФОНДОВЕТЕ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ДОБРОВОЛНО ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ

В сила от 01.03.2005 г.
Приета с ПМС № 29 на МС от 18.02.2005 г.

Обн. ДВ. бр.19 от 1 Март 2005г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С наредбата се уреждат:
1. правата и задълженията на попечителските съвети на фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване;
2. съставът, правата и задълженията на консултативните съвети на фондовете за допълнително доброволно пенсионно осигуряване.

Чл. 2. Попечителските и консултативните съвети, наричани по-нататък "съветите", представляват и защитават интересите на осигурените лица и на пенсионерите във фондовете за допълнително пенсионно осигуряване.


Чл. 3. За всеки фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване се учредява един попечителски съвет, а за всеки фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване - един консултативен съвет.

Глава втора.
СЪСТАВ, УЧРЕДЯВАНЕ НА СЪВЕТИТЕ И МАНДАТ


Чл. 4. (1) В състава на попечителския съвет влизат по равен брой представители на национално представените организации на работниците и служителите и на работодателите и един представител на пенсионноосигурителното дружество.
(2) В срок един месец от вписването в съдебния регистър на съответния фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване или най-късно два месеца преди изтичането на мандата на попечителски съвет пенсионноосигурителното дружество отправя до централното ръководство на всяка национално представена организация на работниците и служителите и на работодателите писмена покана да определи свои представители в попечителския съвет на фонда. Представителите на организациите на работниците и служителите и на работодателите се определят от ръководните им органи на национално равнище най-късно един месец от получаване на поканата.
(3) Представителят на пенсионноосигурителното дружество в попечителския съвет се определя с решение на управителния орган на дружеството в срок два месеца от вписването в съдебния регистър на съответния фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване или най-късно един месец преди изтичането на мандата на попечителския съвет.
(4) Първото заседание на попечителския съвет се свиква от пенсионноосигурителното дружество в срок 3 месеца от вписването в съдебния регистър на съответния фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване или в 7-дневен срок след изтичане на мандата на предишния съвет.


Чл. 5. (1) В състава на консултативния съвет участват:
1. представители на осигурените лица и на пенсионерите на съответния фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване;
2. представители на работодателите и на органите по чл. 230, ал. 3, т. 3 от Кодекса за социално осигуряване, които правят осигурителни вноски в съответния фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване, наричани по-нататък "осигурителите", и
3. един представител на пенсионноосигурителното дружество.
(2) Броят на членовете на консултативния съвет не може да бъде по-малък от 5 и по-голям от 11 души, като броят на представителите на осигурените лица и на пенсионерите трябва да е равен или да надвишава броя на представителите на осигурителите.
(3) Представителите на осигурените лица и на пенсионерите в консултативния съвет се определят от пенсионноосигурителното дружество на принципа на случаен избор, като представителите на осигурените лица се избират между първите 20 лица с най-голям брой лични вноски и с най-голям размер натрупани средства от лични вноски по индивидуалната партида в съответния фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване.
(4) Изборът по ал. 3 се извършва в срок два месеца от вписването в съдебния регистър на фонда за допълнително доброволно пенсионно осигуряване или най-късно един месец преди изтичането на мандата на консултативния съвет.
(5) В срок един месец от вписването в съдебния регистър на фонда за допълнително доброволно пенсионно осигуряване или най-късно два месеца преди изтичането на мандата на консултативния съвет пенсионноосигурителното дружество поканва осигурителите, които правят вноски за най-голям брой осигурени лица във фонда, да посочат в определен срок свои представители. Ако в указания срок не бъдат посочени представители, пенсионноосигурителното дружество поканва следващите по ред осигурители, които правят вноски за най-голям брой осигурени лица във фонда.
(6) Представителят на пенсионноосигурителното дружество в консултативния съвет се определя с решение на управителния орган на дружеството в срока по ал. 4.
(7) Първото заседание на консултативния съвет се свиква от пенсионноосигурителното дружество в срок 3 месеца от вписването в съдебния регистър на фонда за допълнително доброволно пенсионно осигуряване или в 7-дневен срок след изтичането на мандата на предишния съвет.


Чл. 6. (1) Членовете на съветите трябва да отговарят на следните изисквания:
1. да са дееспособни физически лица;
2. да не са осъждани за умишлени престъпления от общ характер;
3. да не са лишени от право да заемат материалноотговорна длъжност;
4. да не са членове на управителни или контролни органи или служители на друго пенсионноосигурително дружество;
5. да не са членове на попечителски или консултативен съвет на фонд за допълнително пенсионно осигуряване, управляван от друго пенсионооосигурително дружество.
(2) В срока по чл. 4, ал. 4 и чл. 5, ал. 7 членовете на съветите задължително представят на пенсионноосигурителното дружество, управляващо съответния фонд за допълнително пенсионно осигуряване, писмена декларация, че отговарят на изискванията на ал. 1 и че се задължават да уведомят съответния съвет при промяна в декларираните обстоятелства. Декларациите се съхраняват в дружеството.


Чл. 7. Мандатът на членовете на съветите е 5 години.


Чл. 8. (1) Мандатът на членовете на попечителските съвети се прекратява предсрочно:
1. ако престанат да отговарят на някое от изискванията по чл. 6, ал. 1;
2. при трайна фактическа невъзможност да изпълняват задълженията си за повече от 6 месеца;
3. в случаите на разгласяване на факти или сведения, които са узнали при или по повод упражняване на функциите на съвета и които не са обществено известни;
4. с решение на ръководните органи на национално представените организации на работниците и служителите и на работодателите или с решение на управителния орган на пенсионноосигурителното дружество - за определения от тях представител.
(2) При прекратяване мандата на член по реда на ал. 1, т. 1 - 3 председателят на попечителския съвет уведомява органа, определил освободения член на съвета, и го поканва да посочи нов представител в срок един месец от получаване на поканата.
(3) Едновременно с решението за прекратяване мандата на член по реда на ал. 1, т. 4 съответният орган посочва нов представител в попечителския съвет.
(4) Избраният по съответния ред представител на мястото на предсрочно освободен член на попечителски съвет довършва мандата му.


Чл. 9. (1) Мандатът на членовете на консултативните съвети се прекратява предсрочно:
1. ако престанат да отговарят на някое от изискванията по чл. 6, ал. 1;
2. при трайна фактическа невъзможност да изпълняват задълженията си за повече от 6 месеца;
3. в случаите на разгласяване на факти или сведения, които са узнали при или по повод упражняване на функциите на съвета и които не са обществено известни;
4. по тяхна писмена молба до съответния съвет - за представителите на осигурените лица и на пенсионерите;
5. с решение на осигурителя или на управителния орган на пенсионноосигурителното дружество - за определения от тях представител.
(2) При прекратяване мандата на член по реда на ал. 1, т. 1 - 4 председателят на консултативния съвет уведомява осигурителя или пенсионноосигурителното дружество да определи в срок един месец нов представител при условията и по реда на чл. 5, ал. 3, 5 и 6.
(3) Едновременно с решението за освобождаване на член по реда на ал. 1, т. 5 осигурителят, съответно пенсионноосигурителното дружество, определя нов представител в консултативния съвет.
(4) Избраният по съответния ред представител на мястото на предсрочно освободен член на консултативен съвет довършва мандата му.

Глава трета.
УСТРОЙСТВО, ДЕЙНОСТ И ФУНКЦИИ НА СЪВЕТИТЕ


Чл. 10. (1) Всеки попечителски и консултативен съвет избира от своя състав председател и заместник-председател. Председателят и заместник-председателят имат мандат една година.
(2) Председателят:
1. представлява съвета;
2. свиква и ръководи заседанията на съвета;
3. организира и контролира работата на съвета;
4. подписва протоколите от заседанията на съвета.
(3) Функциите на заместник-председателя се определят в правилника по чл. 12.


Чл. 11. Съветите се обслужват от определен от съответното пенсионноосигурително дружество технически секретар, който:
1. води деловодството и съхранява документацията на съвета;
2. извършва оперативната деловодна работа по подготовката и провеждането на заседанията на съвета;
3. изготвя и подписва протоколите от заседанията на съвета;
4. уведомява заинтересуваните лица за взетите от съвета решения във връзка с подадени до него жалби, молби и сигнали.


Чл. 12. Всеки попечителски и консултативен съвет приема правилник за дейността си в срок 3 месеца от провеждане на първото си заседание.


Чл. 13. (1) Съветите провеждат заседания най-малко веднъж на 3 месеца по ред и начин, определени в правилниците за дейността им.
(2) Заседанията на съветите са редовни, ако на тях присъстват не по-малко от две трети от членовете им.
(3) По покана на съветите на заседанията им могат да присъстват представители на Комисията за финансов надзор, на съответното пенсионноосигурително дружество, експерти във връзка с конкретно обсъждани въпроси, както и представители на други органи и организации.


Чл. 14. (1) Всеки член на попечителски или консултативен съвет има право на един глас.
(2) Съветите вземат решения с мнозинство от повече от половината от членовете си.
(3) Решенията на съветите имат препоръчителен характер за пенсионноосигурителните дружества.


Чл. 15. (1) Всеки попечителски и консултативен съвет осъществява следните функции:
1. следи за спазване на задълженията на пенсионноосигурителното дружество към осигурените лица и пенсионерите на съответния фонд за допълнително пенсионно осигуряване;
2. разглежда жалби, молби и сигнали, свързани с нарушения на правата на осигурени лица и пенсионери в съответния фонд за допълнително пенсионно осигуряване, отправя питания и искания във връзка с тях до пенсионноосигурителното дружество и/или други институции и организации, както и съдейства за уреждане на възникнали спорове;
3. обсъжда годишния финансов отчет на съответния фонд за допълнително пенсионно осигуряване;
4. прави писмени предложения за подобряване на организацията и дейността на пенсионноосигурителното дружество по обслужване на осигурените лица и пенсионерите на съответния фонд за допълнително пенсионно осигуряване;
5. прави писмени предложения по други аспекти от дейността на пенсионноосигурителното дружество, които засягат правата на осигурените лица и пенсионерите на съответния фонд за допълнително пенсионно осигуряване;
6. изготвя годишен отчет за дейността си и го предоставя на пенсионноосигурителното дружество, управляващо съответния фонд за допълнително пенсионно осигуряване, и на Комисията за финансов надзор до 30 април следващата година, а за съвет, чийто мандат изтича - до датата, на която мандатът му изтича.
(2) Всеки попечителски и консултативен съвет отправя предложенията, питанията и исканията си по ал. 1 до управителния орган на пенсионноосигурителното дружество, управляващо съответния фонд за допълнително пенсионно осигуряване.
(3) Управителният орган на пенсионноосигурителното дружество е длъжен да обсъжда предложенията, питанията, исканията и годишния отчет по ал. 1 на първото си заседание след получаването им в дружеството, да приеме решение по тях и да информира писмено председателя на съответния съвет за решението си в 7-дневен срок от датата на заседанието.


Чл. 16. (1) Всеки попечителски и консултативен съвет осъществява функциите си в седалището на пенсионноосигурителното дружество, управляващо съответния фонд за допълнително пенсионно осигуряване, и има адрес за кореспонденция - адресът на управление на дружеството.
(2) Разходите, свързани с осъществяване на дейността на всеки съвет, са за сметка на пенсионноосигурителното дружество, управляващо съответния фонд за допълнително пенсионно осигуряване.
(3) Членовете на съветите не получават възнаграждение за дейността си.

Глава четвърта.
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪВЕТИТЕ


Чл. 17. Всеки попечителски и консултативен съвет има право на достъп до документацията на съответното пенсионноосигурително дружество, свързана с изпълнение на функциите по чл. 15, ал. 1, както и:
1. да изпраща свои членове на заседания на управителния орган на пенсионноосигурителното дружество, когато се разглеждат въпроси, по които е отправил предложения, питания и искания;
2. да отправя мотивирани предложения в писмена форма до пенсионноосигурителното дружество за изменения и допълнения в правилника за организацията и дейността на съответния фонд за допълнително пенсионно осигуряване;
3. да отправя мотивирани предложения в писмена форма до пенсионноосигурителното дружество за подобряване на дейността по допълнително пенсионно осигуряване в съответния фонд;
4. да ползва безвъзмездно помещения, техническо оборудване и други материални условия на пенсионноосигурителното дружество, необходими за осъществяване на функциите по чл. 15, ал. 1;
5. да изисква при изпълнение на функциите си съдействие от пенсионноосигурителното дружество;
6. да информира по подходящ начин обществеността за резултатите от своята работа, включително на страницата на съответното пенсионноосигурително дружество в интернет.


Чл. 18. Всеки попечителски и консултативен съвет е задължен:
1. да проучи получените жалби, молби и сигнали, да предприеме необходимите действия съгласно функциите си и да отговори писмено на съответните лица в срока по чл. 174, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване;
2. да информира незабавно заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление "Осигурителен надзор", при основателно съмнение за извършени нарушения на осигурителното законодателство от страна на пенсионноосигурителното дружество, от негови служители или осигурителни посредници.

Глава пета.
ИЗБЯГВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ В РАБОТАТА НА СЪВЕТИТЕ


Чл. 19. (1) Членовете на съветите не могат:
1. да разгласяват факти и сведения, които са узнали при или по повод упражняване на функциите по чл. 15, ал. 1 и които не са обществено известни;
2. да използват положението си в лична изгода за получаване на придобивки, специални привилегии, освобождаване от задължения или избягване на последствията от свои или на другиго незаконни действия;
3. да извършват лични услуги или да представляват или защитават интересите на физическо или юридическо лице в своята дейност или пред дружеството, освен ако това не е в интерес на осигурените лица и пенсионерите на фонда за допълнително пенсионно осигуряване или не следва от закона и разпоредбите на наредбата.
(2) Членовете на съветите подписват декларация, че са уведомени за задължението си да не разгласяват пред трети лица факти или сведения, които са узнали при или по повод изпълнение на функциите им и които не са обществено известни. Декларациите се представят на съответното дружество в срока по чл. 4, ал. 4 и чл. 5, ал. 7 и се съхраняват от него.

Глава шеста.
АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ


Чл. 20. (1) Пенсионноосигурително дружество или негови служители, които извършат или допуснат извършване на нарушение на наредбата, се наказват съгласно чл. 351 от Кодекса за социално осигуряване.
(2) Нарушенията на разпоредбите на наредбата се установяват с актове, съставени от длъжностни лица, упълномощени от заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление "Осигурителен надзор".
(3) Наказателните постановления се издават от заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление "Осигурителен надзор", или от упълномощено от него длъжностно лице.
(4) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 1. Пенсионноосигурителните дружества са длъжни в срок 6 месеца от влизането в сила на наредбата да приведат в съответствие с разпоредбите й състава и дейността на попечителските и консултативните съвети на управляваните от тях фондове за допълнително пенсионно осигуряване, да извършат съответните промени в правилниците за организацията и дейността на фондовете и да представят необходимите документи в Комисията за финансов надзор.


§ 2. Дейността на попечителските и консултативните съвети на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване, избрани до влизането в сила на наредбата, се прекратява в срока по § 1 с конституирането на нови съвети по реда на чл. 4 и 5.


§ 3. Наредбата се приема на основание чл. 155, ал. 3 и чл. 242, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване и влиза в сила от 1 март 2005 г.


§ 4. Комисията за финансов надзор дава указания по прилагането на наредбата.


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти