Logo Неделя, 16 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИ ЦЕНТЪР

Издадена от министъра на образованието и науката

Обн. ДВ. бр.17 от 22 Февруари 2005г.

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. С този правилник се уреждат структурата, дейността и организацията на работа на Националния педагогически център.

Чл. 2. (1) Националният педагогически център, наричан по-нататък "центърът", е държавно обслужващо звено - извънучилищно педагогическо учреждение по смисъла на чл. 33а, ал. 1, т. 2 от Закона за народната просвета (ЗНП).
(2) Центърът е юридическо лице със седалище София и официален адрес бул. Александър Стамболийски 82.
(3) Центърът е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити по бюджета на Министерството на образованието и науката (МОН).
(4) Центърът има собствен печат и банкови сметки.


Чл. 3. Финансирането на центъра се осигурява със средства от:
1. държавния бюджет чрез бюджета на МОН;
2. собствени приходи от източници по чл. 44, ал. 2 ЗНП.


Чл. 4. (1) Центърът организира и координира дейностите за провеждане на национално и регионално ниво политиката на МОН, свързана с педагогическата подкрепа и консултирането на ученици, учители и родители.
(2) Центърът работи по годишен план, утвърден от министъра на образованието и науката.

Раздел II.
Структура и управление


Чл. 5. (1) Структурата на центъра включва централно управление и регионални центрове, като:
1. централното управление е съставено от служители на ръководни, експертни и технически длъжности;
2. регионалните центрове са съставени от служители на експертни длъжности.
(2) Регионалните центрове са териториални поделения на центъра, имат самостоятелен баланс и не са юридически лица.
(3) Центърът се ръководи от директор, а в регионалния център дейността се организира от експерт с ръководни функции.


Чл. 6. Разпределението на общата численост на персонала, съответно в централното управление и в регионалните центрове, е посочено в приложението.


Чл. 7. (1) Директорът се назначава от министъра на образованието и науката въз основа на конкурс в съответствие с чл. 37, ал. 6 ЗНП.
(2) Служителите на центъра се назначават по трудов договор.


Чл. 8. Директорът:
1. представлява центъра, ръководи, координира, контролира и отговаря за цялостната му дейност;
2. разработва и представя за утвърждаване на министъра на образованието и науката годишен план;
3. изготвя и представя на министъра на образованието и науката ежегоден отчет за дейността на центъра;
4. утвърждава годишни планове на регионалните центрове;
5. утвърждава правила за вътрешния ред на центъра;
6. съставя и представя на министъра на образованието и науката за утвърждаване бюджет на центъра;
7. е разпоредител с бюджета на центъра;
8. планира, разпределя и контролира използването на предоставените на центъра финансови и материални ресурси;
9. управлява и ползва предоставените на центъра недвижими имоти и движими вещи;
10. утвърждава длъжностното разписание на центъра след съгласуване с МОН;
11. утвърждава поименното разписание на длъжностите;
12. сключва, изменя и прекратява трудовите договори на служителите на центъра и утвърждава длъжностните им характеристики;
13. издава заповеди за отпуски и командировки на служителите на центъра;
14. подписва изходящите документи и издава заповеди в съответствие с нормативно установените му правомощия;
15. контролира и отговаря за воденето и съхранението на задължителната документация на центъра;
16. осигурява условия за повишаване квалификацията на служителите на центъра;
17. сключва с юридически и физически лица договори, свързани с дейността на центъра, в съответствие с предоставените му правомощия;
18. може да сформира екипи и работни групи за изпълнение на задачи на центъра;
19. спазва и прилага държавните образователни изисквания, свързани с дейността на центъра;
20. може да делегира правомощия на експерти от централно управление и от регионални центрове съобразно действащи законови и подзаконови актове;
21. изпълнява и други функции, възложени му с нормативни и административни актове.


Чл. 9. Експертът с ръководни функции организира и контролира дейността на служителите в регионалния център.

Раздел III.
Функции и дейности


Чл. 10. Основните функции на центъра са организиране и осигуряване на педагогическа подкрепа и консултиране на ученици, учители и родители по отношение на:
1. квалификацията на педагогическите кадри;
2. задържането на учениците в училище и превенция на отпадането им;
3. професионално ориентиране и консултиране.


Чл. 11. Дейностите за осъществяване на функциите по чл. 10 са:
1. провеждане на семинари, обучение и квалификационни курсове;
2. организиране и оказване на педагогическа и психологическа помощ на отпаднали от училище и застрашени от отпадане ученици и на техните родители;
3. предоставяне на информация и консултации, свързани с избора на образование, обучение и условия за кариерно развитие;
4. осъществяване на педагогически и психологически консултации;
5. разработване и предоставяне на училищата на информационни, справочни и други материали, свързани с дейността на центъра;
6. подпомагане процеса на общуване в училищната общност;
7. разработване и участие в осъществяване на национални и международни проекти, свързани с дейността на центъра;
8. популяризиране на модели на ефективна педагогическа практика.


Чл. 12. Централното управление:
1. планира и организира финансовото и ресурсното осигуряване и координацията на цялостната дейност на центъра;
2. разработва методически указания във връзка с дейността на центъра;
3. извършва финансово-счетоводно обслужване и организира дейностите по управление и стопанисване на предоставените на центъра недвижими имоти и движими вещи;
4. осъществява финансирането, контрола и финансово-счетоводното отчитане на регионалните центрове.


Чл. 13. (1) Регионалните центрове провеждат на регионално ниво политиката на МОН, свързана с педагогическата подкрепа и консултирането на ученици, учители и родители.
(2) Регионалните центрове осъществяват дейността си в съответствие с този правилник и по годишен план, утвърден от директора на центъра.

Раздел IV.
Организация на работата


Чл. 14. (1) Организацията на работа в центъра се осъществява в съответствие с разпоредбите на този правилник и на правилата за вътрешния ред.
(2) За изпълнение на конкретни задачи със заповед на директора на центъра се сформират екипи и работни групи.


Чл. 15. Служителите на центъра изпълняват задълженията си в съответствие с длъжностните им характеристики.


Чл. 16. (1) Входящите документи се регистрират във входящ дневник.
(2) Изходящите документи се регистрират в изходящ дневник.


Чл. 17. (1) За всеки служител се води лично трудово дело, което съдържа лични данни и документи, отразяващи възникването, изменението и прекратяването на трудовото правоотношение.
(2) Личните трудови дела на служителите в центъра се съхраняват в централното управление.


Чл. 18. В центъра се води следната документация:
1. книга за регистриране на заповедите на директора и приложените заповеди към нея;
2. входящ дневник;
3. изходящ дневник;
4. книга за контролната дейност;
5. инвентарна книга;
6. отчетни форми и счетоводни регистри;
7. книга за регистриране на даренията;
8. регистър на договорите.


Чл. 19. Центърът осъществява взаимодействие и координация по предмета на дейността си с регионалните инспекторати по образованието, институциите в системата на народната просвета, с областните и общинските администрации, ръководствата на регионалните структури на представителните организации на работниците и служителите и на работодателите, с неправителствени организации, фондации и др.


Чл. 20. Работното време на служителите на центъра е от 9 до 17 ч. и 30 мин. с 30-минутна обедна почивка от 12 до 12 ч. и 30 мин., 40 часа седмично, при петдневна работна седмица.

Заключителни разпоредби


Параграф единствен. Този правилник се издава на основание чл. 33а, ал. 2 ЗНП и отменя:
1. Правилника за устройството и дейността на центровете за образователни услуги и квалификация (ДВ, бр. 24 от 2003 г.).
2. Правилника на Център по чуждоезиково обучение от 1997 г. (необнародван).
3. Правилника за дейността на домовете за професионално и творческо развитие на учителите (необнародван).Приложение към чл. 6


Структура и численост на персонала на
Националния педагогически център
 
   
Обща численост 73
в т.ч.  
централно управление 6
регионални центрове: 67
Благоевград 2
Бургас 3
Варна 3
Велико Търново 3
Видин 2
Враца 2
Габрово 2
Добрич 2
Кърджали 2
Кюстендил 2
Ловеч 2
Монтана 2
Пазарджик 2
Перник 2
Плевен 2
Пловдив 5
Разград 2
Русе 4
Силистра 2
Сливен 2
Смолян 2
София-град 4
София-област 3
Стара Загора 2
Търговище 2
Хасково 2
Шумен 2
Ямбол 2
   
   


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти